Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10"

Transkript

1 REGNSKAB

2

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13 Regnskab på forretningsområder 14 Bemærkninger til regnskab 18 Regnskabsprincipper 29 Samlet finansieringsoversigt 31 Finansieringsoversigt på områder 32 Finansiering investeringsregnskab 38 Regnskab fordelt på region og kommuner 39 3

4 4 REGNSKAB 2013

5 Forord Regnskab 2013 er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. april Regnskabet udviser et samlet mer finansieringsbehov for 2013 på 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb hos regionen og kommunerne på 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2013 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner). På indtægtssiden excl. finansiering er der totalt en mindreindtægt på 5,7 mio. kr. Der er en mindreindtægt på busområdet på 4,5 mio. kr., medens der på tog er en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. og på handicapområdet er der en mindre indtægt på 0,9 mio. kr. På udgiftssiden excl. finansiering og siddende patientbefordring er der totalt en mindre udgift på 10,1 mio. kr. Der er en mindre udgift på busområdet inkl. fælles administration på 4,3 mio. kr., på tog er der en mindre udgift på 0,4 mio. kr., på handicapkørsel er der en mindre udgift på 3,6 mio. kr. og på flextrafik en mindre udgift på 1,8 mio. kr. 5

6 Driftsregnskab 1. januar december 2013 Regnskabsopgørelse Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Driftsindtægter Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort kr. kr. kr. - Bus Tog Handicapkørsel Kommunal flextrafik Siddende patientbefordring Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner Bus indtægter: Indtægter Tog: Indtægter Handicapkørsel: Indtægter Driftsindtægter i alt Driftsudgifter Bus udgifter: Udgifter Tog: Udgifter Handicapkørsel: Udgifter Flextrafik: Udgifter Siddende patientbefordring: Udgifter Fælles administration: Udgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Rejsekort finansiering Renter m.v Forrentning lånekapital Rejseplanen Forrentning og afdrag kompensationsbeløb Forrentning midlertidig lån Rejsekort Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort Resultat i alt tegnforklaring: - = indtægter + (blank) = udgifter 6 REGNSKAB 2013

7 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Primo 2013 Ultimo 2013 kr. kr. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver Biler SMS Billetsystem Rejsekort Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver under udførsel Rejsekort Anlægsaktiver under udførsel i alt Finansielle anlægsaktiver Aktier i Rejseplanen A/S Aktier i Rejsekort A/S Aktier i Vestbanen Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Debitorer Likvide aktiver Skyldig vedr. byrdefordeling Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Tilgang Kapitaltilførsel til investering Rejsekort Årets resultat Afgang Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse Kursregulering aktier Afskrivning Rejsekort Egenkapital i alt Hensættelser Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd Hensættelser i alt Langfristet fremmedkapital Gældsbrev Vestbanen Langfristet fremmedkapital i alt Kortfristet fremmedkapital Hensættelser - Busstationssagen Hensættelser - Kundeundersøgelse Hensættelse - Flere passager med bussen Hensættelse - Realtid Rejsekort - Kommunekredit Skyldige omkostninger Region Syddanmark - Regnskab Skyldig vedr. byrdefordeling Kreditorer Mellemregning med Region Syddanmark Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto Feriepenge forpligtigelse Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt

8 Eventual forpligtigelse. Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 578,3 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden Sydtrafik har pr kontrakter med følgende: Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2014: Thykjær, Vejle + Kolding Tide Bus, Vejle + Grindsted Tide Bus, Kolding Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2015: Tide Bus, Tønder + Holsted/Rødding Thykjær, Tønder Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2016: Tide Bus, Aabenraa Rutebilselskabet Haderslev, Rødekro Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2017: Pan Bus, Esbjerg + Fanø + Sønderborg (Nu Arriva) Rutebilselskabet Haderslev, Sønderborg Tide Bus, Esbjerg Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2018: Thykjær, Vejle bybusser Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2019: Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev Thykjær, Vojens/Gram Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2020: Tide Bus, Kolding Bybusser Thykjær, Kongeå Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2021: Tide Bus, Fredericia Bybusser Blåvandshuk Turisttrafik, Varde De Blå Busser, rute 144 Udløbskontrakter for rutebilstationer Vejle 2017 Aabenraa 2019 Haderslev 2025, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel. Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Varde, Ribe, Vejen, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel. 8 REGNSKAB 2013

9 Rejsekort A/S Eventual forpligtelse: Sydtrafik forventes at skulle yde et kapitalindskud i perioden på 29,6 mio. kr. Heraf er der i 2011 indskudt 6,1 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital. I 2012 er der indskudt 11,7 mio. kr. i ny aktiekapital og i april 2014 indskydes yderligere 3,6 mio. kr., hvorefter der samlet set er indskudt 21,4 mio. kr. Sydtrafik havde i 2013 en transportforpligtigelse på ,27 kr. Arriva Tog (Vestbanen) Ny kontrakt udløber 2018 eller evt. med mulighed for forlængelse til december Flextrafik Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik. Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale. 9

10 Finansieringsbidrag region og kommuner Udgifter Forskydning feriepengeforpligtigelse Forskydning tjenestemandspension Forrentning af lånekapital Rejsekort Udgifter i alt Netto indtægter Renteindtægter Forrentning lånekapital Rejsekort Forrentning kompensationsbeløb Indtægter i alt Netto driftsudgift Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner kr. kr. tegnforklaring - = indtægter + (blank) = udgifter 10 REGNSKAB 2013

11 11

12 12 REGNSKAB 2013

13 13

14 Regnskab Forretningsområder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) Bybusser salg i bussen (ikke fordelt) Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner I alt Ungdomskort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Ungdomskort Ung samt uden udd./hypercard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort I alt Skolekort og friskolekort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Betaling fra DSB/Arriva Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kontrolafgifter Post Bod/bøder I alt REGNSKAB 2013

15 Regnskab Forretningsområder Bus udgifter Drift af busruter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Vejen kundecenter Vejle busterminal og Kolding rutebilstation Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Rejsekort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Drift Rejsekort Omsætningsafgift Rejseafgift Distributionsafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Installation ved udbud I alt Markedsføring Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt

16 Regnskab Forretningsområder Tog Indtægter Vestbanen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kontant billetsalg Rejsekort Mobilbillet Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift Rejsekort omsætningsafgift Finansiering (Regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt Flextrafik Flextrafik udgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Samarbejdsaftaler og drift Konsulenter Flextrafik I alt Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Drift (kommunal Flextrafik) I alt Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Øvrig administration Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt REGNSKAB 2013

17 Regnskab Forretningsområder Fælles administration Administration Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjælp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring I alt Fordeling af administration Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (=83,8) Tog (=1,6 % ) Handicapkørsel/Flextrafik (=14,6 % ) I alt Finansiering og hensættelser Finansiel udgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale Region - renteudgifter I alt Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt) Fælles finansindtægt Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale Region - renteindtægter I alt Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt) Hensættelser Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse I alt Driftsresultat Disponeres således Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Feriepenge forpligtigelse Pensionsforpligtigelse Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S I alt Finansiering investeringsregnskab 2013 Investering Rejsekort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Vestbanen Investering Investering I alt

18 Bemærkninger til regnskab Hovedtallene for regnskab 2013 er: kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Finansieringsbidrag * Indtægter ekskl finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering * Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af Sønderborg kommune med 1,02 mio. kr. og af Fanø kommune med 0,03 mio. kr. Afregnede acontobidrag i regnskabet Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb: Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 2012, og der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto. Afregning med Arriva/DSB. Med DSB er der foretaget endelig afregning vedr for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget, da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for Afregningen med Arriva afventer ligeledes afklaringen mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 2012 og foreløbig for 2013 ikke er medtaget. Bemærkninger til de enkelte noter Finansieringsbidrag Region og kommuner Udover resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca. 0,3 mio. kr.). Den samlede resultatopgørelse viser et behov for et merfinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2013 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner). 18 REGNSKAB 2013

19 Indtægter: Forretningsområde Bus I løbet af 2013 er Rejsekort implementeret i hele Sydtrafiks område, afsluttende med takstområde Syd 1. december. Som følge af langsommere implementering af rejsekortet og forlængelse af salg og brug af klippekort, har der været en anderledes fordeling mellem salgskanalerne. Som følge af ovenstående, har der været et ønske om at anvende en anden forholdsmæssig fordeling af indtægterne på forretningsområde Bus end de godkendte finansieringsprincipper for budget Der blev på Bestyrelsesmødet den 20. februar 2014 og efterfølgende Repræsentantskabsmøde den 28. februar 2014 besluttet at anvende følgende fordeling: Indtægter i regnskab 2013 der er påvirket af omfordelingen, som følge at de nye salgskanaler sms/mobil og rejsekort, fordeles samlet med samme relative fordeling som de var fordelt i regnskab Øvrige indtægter fordeles efter gældende finansieringsprincipper. Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. Indtægter Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Busruter (1000 kr.) Passagertal Billetsalg i bussen Indtægterne på busruterne er ca. 41 mio. kr. større end forventet i budget 2013, og ca. 0,1 mio. kr. større end det forventede regnskab Forskellen i forhold til budget 2013 skyldes, at Rejsekort løbende er blevet indført i 2013, og salg af klippekort først er stoppet pr. 15. september Billetsalg udenfor bussen Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 55 mio. kr. lavere end det oprindelige budget og ca. 1,6 mio. kr højere end det forventede regnskab Der har været et øget salg på kortsalgsstederne, som blandt andet skyldes at der efter indførelse af Rejsekort ikke kan købes klippekort i busserne i de områder, hvor Rejsekort er implementeret, samt klippekort er udfaset senere end oprindeligt planlagt. Der er i 2013 solgt sms billetter og mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser. Antal solgte smsbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Antal solgte mobilbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec

20 Der har i 2013 været et salg af rejser på Rejsekort på ca. 9,9 mio. kr. HyperCard og Uddannelseskort Salg af Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er ca. 2,9 mio. kr. højere end budgettet og ca. 2,7 mio. kr. højere end forventet regnskab På salg af Ungdomskort/HyperCard er der en merindtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. I forbindelse med udarbejdelse af forventet regnskab 2013, var afregningen for 3. og 4. kvartal ikke afsluttet endnu. På Voksen Ungdomskort/Uddannelseskort er der en større indtægt på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Da eleverne ved indførelse af Ungdomskort/HyperCard har mulighed for at køre gratis indenfor takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-hypercard. Der har i 2013 været forhandlinger omkring kompensationen, hvor det har vist sig at Sydtrafik var blevet overkompenseret, derfor er der sket en regulering i Reguleringen vedrører også kompensation udbetalt i Kompensationen for fritidskørsel på HyperCard er medregnet under indtægter i busserne. Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 2012 og Antal udstedte kort Regnskab 2013 Regnskab 2012 Ungdomskort/HyperCard Ungdomskort/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budgettet og 0,8 mio. kr. lavere end forventet regnskab Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 2012 var indregnet en forhøjelse af indtægterne for skolekort vedr. Varde kommune, som ikke blev nået. Denne forhøjelse har så været videreført i budget 2013, og dels at Varde kommune har hjemtaget en del af skolekørslen, som så har bevirket at der ikke er udstedt så mange skolekort som forudsat i budgettet. Indtægterne på friskolekort er ca. 0,4 mio. kr. lavere end budgettet og ca. 0,2 mio. kr. højere end forventet regnskab I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionen for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 1,7 mio. kr. Der er i regnskab 2013 indregnet en ændret fordeling af friskolekort for regnskab Som betød, at kommuner med gratis skolekort blev tildelt en større indtægt end de reelt skulle have haft. I alt drejer det sig om ca. 0,7 mio. kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning. 20 REGNSKAB 2013

21 Skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter (jf. finansieringsprincipperne). Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår. Antal udstedte kort 2013/ / /2012 Folkeskolerne * Friskolerne Tyske skoler *Tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner. Fælles billetindtægter Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort. Der er en lavere indtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. lavere end forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca. 0,8 mio. kr. mere end budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. mere end forventet regnskab 2013, som skyldes udfasning af klippekort/chipkort. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus og Tog samarbejdet. Regnskab 2013 er ca. 0,4 mio. kr. højere end budget 2013 og ca. 0,9 mio. lavere end forventet regnskab. Der er i 2013 foretaget endelig afregning for 2012 med DSB for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for Afregningen med Arriva afventer afklaring mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 2012 og foreløbig for 2013 ikke er medtaget. Nettoindtægter nabotrafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for Der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i regnskab Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik. Betaling fra DSB/Arriva DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages indenfor et takstområde. Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Der er foretaget endelig afregning for 2012 som udviste en tilbagebetaling på ca. 0,1 mio. kr. Ved budgetlægningen for 21

22 2013, var der forudsat at implementering af rejsekort var sket tidligere, hvorfor denne store afvigelse i forhold til budgettet. Kompensation fra Trafikministeriet Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres. Diverse fællesindtægter Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, post, bod/bøder og bod ved strejker. Der har været en merindtægt på bod/bøder på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Drift af busruter Der er en merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter. I regnskab 2013 er køreplantimerne steget med timer, i forhold til budget Af væsentlige ændringer kan nævnes at en indlagt rammebesparelse i budget 2013 ikke er blevet udmøntet fuldt ud. Disse meromkostninger beløber sig til en merudgift på ca. 5,5 mio. kr. Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 2013 er faldet med 1,32 kr. i forhold til budget 2013, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. Satsudviklingen fra 2012 til 2013 blev indregnet i budgettet med 2,2 % medens den faktiske satsudvikling blev 2,0 %. Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris: Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel Gns. pris pr. kpl.time 649,12 650,44 635,92 22 REGNSKAB 2013

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere