Referat Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Møde med Hoved-MED om budget behandling af budget Økonomisk Nyhedsbrev August orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Lukket - Bankudbud Eventuelt...15 Bilagsliste...16

2 Økonomiudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

3 Økonomiudvalget Mødedato Side Møde med Hoved-MED om budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19899 Økonomiudvalget Udtalelse seniorugen Udtalelse Handleplanperioden H-MEDs bemærkninger til budgettet Bilag til medarbejdernes bemærkning til budget Retsgrundlag MED-aftalen. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Møde med Hoved-MED om det foreliggende budgetforslag. I henhold til den lokale MED-aftale deltager Hoved-MED i et møde med Økonomiudvalget om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samme dag og inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Hoved-MED er inviteret til kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Økonomiudvalget den Til punktets behandling var mødt Vera Sandby Hansen (FTF), Winnie Dehn (LO), Margit Koch (LO), Jeanette Lindberg (LO), Liselotte Bak (FTF) og Vibeke Stær Jul (FTR). Der blev omdelt referat med bilag fra H-MED s møde den 25. september H-MED omdelte udtalelser af 29. september 2014 fra medarbejdersiden vedrørende henholdsvis afskaffelse af senioruge og afskaffelse af handleplanperioden. De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det foreliggende budgetforslag.

4 Økonomiudvalget Mødedato Side behandling af budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20083 Byrådet Bilag 1: Ledsagetekst til budgetaftale Bilag 2: Budgetforlig Bilag 3 Resultatbudget pr Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen Bilag 5: Anlægsplan Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 7: Takstoversigt til budget Bilag 8: Budget for Helsingør domprovsti 2015 Budgetforslag 2015 F Ø.pdf H-MEDs bemærkninger til budgettet Bilag til H-MEDs referat Udtalelse H-MED vedr. handleplanperioden Udtalelse H-MED vedr. seniorugen Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C-MED i CE Referat fra møde mellem 3F, FOA og HK den Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for , herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 20. august 2014 med resultatbudget for Resultatbudgettet pr. 20. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 20. august 2014, som blev forelagt til 1. behandlingen, er der i resultatbudgettet pr. 23. september 2014 (bilag 3) indarbejdet forligsforslaget (bilag 2) samt en række driftskorrektioner (bilag 4).

5 Økonomiudvalget Mødedato Side 5 Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er konsekvenserne af den nyeste indtægtsprognose, de modtagne tilskud samt lånedispensation også indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 19,104 mio. kr. i Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet og kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen på investeringer på kvalitetsfondsområderne er på 18,0 mio. kr. I budget 2015 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,5 promille til 7,1 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 1,0 mio. kr. i 2015 til 2018 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 30,82 promille til 29,30 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 26,5 mio. kr. i 2015, 28,2 mio. kr. i 2016, 29,8 mio. kr. i 2017 og 31,4 mio. kr. i Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget (1.000 kr.) Indtægter Drift Anlæg Lån og balanceforskydninger Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2015 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under servicedriftsrammen. Der er i 2015 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 20 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i Takster I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne.

6 Økonomiudvalget Mødedato Side 6 Oversigt over takster fremgår af bilag 7. Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juni Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2015 i kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2015 Budget 2015 Samlet skatteprovenu Tilskud og udligning Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag Selvbudgettering er skønnet til at medføre en merindtægt på 1,9 mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Styring kan pga. den relativt lille gevinst og de store usikkerheder forbundet med selvbudgettering ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct. og uændret dækningsafgift offentlige ejendomme grundværdi på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 7,1 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,3 promille. Skat Opkrævning Indkomstskat 25,40 % Grundskyld: Normaljord 29,30 Produktionsjord 7,20 Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00

7 Økonomiudvalget Mødedato Side 7 Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 7,10 Budgetforslag for den kirkelige ligning Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti samt med en sænkning af kirkeskatten på 0,01 procentpoint til 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. Derudover har Helsingør Domprovsti anmodet om at få udbetalt de resterende midler fra 2012 og 2013 på 3,3 mio. kr. Budget 2015 udgør i alt 57,6 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Integrationsrådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Udsatterådet, Idræts- og Fritidsforum og Ældrerådet får tilsendt dagsorden vedr. Økonomiudvalgets 2. behandling af det samlede budget. Rådene holder møder og afgiver eventuelle bemærkninger, som fremsendes til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget i Byrådet. Materialet til 2. behandlingen af budget bliver sendt til H-MED samtidig med publicering af Økonomiudvalgets dagsorden, så det kan drøftes på møde med Økonomiudvalget. H-MED holder møde forud for 2. behandlingen af det samlede budget i Byrådet, således at H-MEDs eventuelle bemærkninger vedr. konsekvenser for arbejds- og personaleforhold vil foreligge til Byrådets møde. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og at servicedriftspulje på 20 mio. kr. tilvælges. 3. at den ændrede anlægsplan for budget godkendes jf. bilag at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2015 vælges jf. bilag at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 30,82 til 29,3 6. at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,50 til 7,10 7. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 8. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % 9. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8, at kirkeskatteprocenten sænkes med 0,01 procentpoint til 0,66 % Beslutninger Økonomiudvalget den Ø og F havde til mødet fremsendt eget budgetforslag. Der blev omdelt:

8 Økonomiudvalget Mødedato Side 8 Referat med bilag fra H-MED s møde den 25. september 2014 Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C-MED i CE Referat fra møde den 26. september 2014 mellem 3F, FOA og Helsingør Kommune Der blev endvidere tilføjet 2 udtalelser fra H-MED s medarbejderside af 29. september 2014 vedrørende henholdsvis afskaffelse af senioruge og afskaffelse af handleplanperioden. Økonomiudvalget oversendte budgettet til Byrådets 2. behandling.

9 Økonomiudvalget Mødedato Side Økonomisk Nyhedsbrev August orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20107 Byrådet August.pdf Indledning/Baggrund Økonomisk Nyhedsbrev for august 2014 indeholder ingen indstillinger. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Økonomisk Nyhedsbrev for august 2014 har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Økonomisk Nyhedsbrev for august 2014 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation. Økonomisk Nyhedsbrev indeholder: Hovedoversigt over budget og forbrug. Opgørelse over kommunens nuværende og forventede likviditet. Demografisk udvikling i Helsingør Kommune. Servicedriftsudgifter samt nettodriftsudgifter fordelt på budgetområder. Uddybende nettodriftsudgifter for de specialiserede socialområder samt hertil hørende beskrivelse af udviklingen. Relevant ledelsesinformation fordelt på udvalgsniveau, herunder fravær og sygefravær fordelt på centerniveau. Diverse opgørelser over anlæg i Helsingør Kommune. Detaljeret opgørelse over tillægsbevillinger fordelt på drift og anlæg. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Orientering foretaget.

10 Økonomiudvalget Mødedato Side Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/19266 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Næste møde i KKR er den 14. november Borgmesteren orienterede kort om status for kommunernes samarbejde omkring overholdelse af anlægsloft og driftsramme.

11 Økonomiudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/680 Økonomiudvalget Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Mødedato H-H forbindelsen Kultur, Idræt og Byudvikling 2. budgetrevision - ØK som fagudvalg Økonomi og Styring Samlet budgetrevision Økonomi og Styring Orientering omkring Nordsjællands Park og Vej Orientering om kommunens udvælgelse af eksterne konsulenter Orientering om konsekvenserne af vedtaget budget Takster - genberegning efter budgetvedtagelse Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri Teknik, Miljø og Klima Erhverv, Politik og Organisation Økonomi og Styring Økonomi og Styring Særlig Social Indsats juni Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende møder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udlejning til mobilselskaber Ejendomme Forsyningen - ejerstrategi (vedtægter) Indstilling Direktionen indstiller, Erhverv, Politik og Organisation at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Orientering foretaget.

12 Økonomiudvalget Mødedato Side Lukket - Bankudbud 2014 Lukket sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10244 Byrådet

13 Økonomiudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/671 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Kommunaldirektøren orienterede om status for processen og samarbejdet med Region Hovedstaden om udvikling af et sundhedshus i Helsingør Kommune. Økonomiudvalget ønsker at få Vejdirektoratets analyse vedrørende de trafikale forhold ved krydset mellem Stubbedamsvej og Flynderborgvej.

14 Økonomiudvalget Mødedato Side 14 Bilagsliste 2. Møde med Hoved-MED om budget Udtalelse seniorugen (99522/14) 2. Udtalelse Handleplanperioden (99520/14) 3. H-MEDs bemærkninger til budgettet (98550/14) 4. Bilag til medarbejdernes bemærkning til budget (99105/14) behandling af budget Bilag 1: Ledsagetekst til budgetaftale (97159/14) 2. Bilag 2: Budgetforlig (97179/14) 3. Bilag 3 Resultatbudget pr (97182/14) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen (97184/14) 5. Bilag 5: Anlægsplan (97180/14) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag 2015 (96271/14) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget (96277/14) 8. Bilag 8: Budget for Helsingør domprovsti 2015 (95095/14) 9. Budgetforslag 2015 F Ø.pdf (100787/14) 10. H-MEDs bemærkninger til budgettet (98550/14) 11. Bilag til H-MEDs referat (98548/14) 12. Udtalelse H-MED vedr. handleplanperioden (99564/14) 13. Udtalelse H-MED vedr. seniorugen (99565/14) 14. Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA (99409/14) 15. Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C-MED i CE (99412/14) 16. Referat fra møde mellem 3F, FOA og HK den (99416/14) 4. Økonomisk Nyhedsbrev August orientering August.pdf (96989/14)

15 Bilag: 2.1. Udtalelse seniorugen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99522/14

16 D. 29.september 2014 H-MED, medarbejderne Helsingør Kommune udtaler til budgetforslag 2015 om afskaffelse af senioruge. Vi ved at forslaget er stillet med baggrund i, at der i overenskomsterne er indført en senioruge. Men for os som medarbejdere har den ekstra Helsingør uge været et gode vi var stolte af at have, og som for os var et udtryk for at Helsingør Kommune sætter pris på seniorerne som medarbejdere. Vi har et højt aldersgennemsnit i Helsingør Kommune og seniorerne arbejder på lige fod med yngre medarbejdere. Seniorerne bidrager med ro, viden og modenhed i opgaveløsningen. Seniorerne har hidtil følt sig værdsat og den ekstra ferieuge har været en anerkendelse af seniorernes værdi for arbejdspladsen Helsingør Kommune, og det har givet Helsingør Kommune et image som en særligt attraktiv arbejdsplads. For ca. 5 år siden udtalte ledelsen: Vi vil så gerne have I bliver lidt længere. Vi har forstået at forslaget er medtaget for at sikre besparelser men det er svært at finde den reelle besparelse. For cirka halvdelen af seniorerne vil der ikke være nogen besparelser. Når disse seniorer beder om at afholde senioruge er svaret: ja, hvis du ikke har nogen opgaver liggende. Der vil ikke være nogen som laver dine opgaver mens du er væk og derfor løses ekstra mange opgaver inden ferie og seniorfrihed. Seniorerne har altså ikke reduktion i opgaver og funktioner i forhold til andre fuldtidsansatte. Ældre medarbejdere bruger desuden ikke omsorgsdage og har få sygedage. Forslaget må derfor opfattes som et signal til medarbejderne om, at man ikke ønsker at have seniorer ansat. Personalepolitikken generelt på arbejdsmarkedet er ellers, at der gives mange forskellige goder til seniorer for at fastholde dem i beskæftigelse u.h.t. fastholdelse af viden/erfaring og ikke mindst at det i fremtiden bliver et problem at skaffe arbejdskraft. Seniorer er ikke medarbejdere der får et andet job i en anden kommune. Når vi sender dem ud af døren for sidste gang, kommer de sjældent tilbage. Det vil sige at kommunen som arbejdsplads ikke får gavn af medarbejderen, som bliver fra den dag man stopper sagt lidt groft - ren udgift. Vi finder derfor ikke besparelser i nogen nævneværdig grad. For den anden halvdel af seniorerne handler det om, at man rigtig gerne vil blive et par år længere, da gruppen generelt set ikke har særlig høje eller attraktive pensionsordninger. Så virker den ekstra senioruge som en ekstra påskønnelse af, at vi trods alt holder ud et par år mere -på trods af nedslidning og hårdt arbejdspres. For nogens vedkommende kan det at gå fra arbejdslivet til et liv på fuld pension ikke altid betragtes som frihed, der ER faktisk mange der ønsker at blive ved med at arbejde, men på reduceret tid. Helsingør Kommune beder om, at vi taler positivt om kommunen for at bedre vores image det er lidt svært, når man som senior ikke føler sig anerkendt og værdsat.

17 Borgmesteren oplyser at vi om 2-3 år får ekstra brug for medarbejdere fordi mange seniorer vil kunne gå på pension, men vi kan konstatere at rigtig mange af seniorerne vælger at blive i jobbet udover pensionsalderen og helt op til år. Så må det undre os at man ikke længere påskønner seniorernes indsats med den ekstra ferieuge.

18 Bilag: 2.2. Udtalelse Handleplanperioden Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99520/14

19 D. 29. september H-MED, Medarbejderne Helsingør Kommune udtaler følgende til budgetforslaget 2015 om at afskaffe handleplanperioden: Fyret... Hvorfor lige mig? Spørgsmålet følger naturligt en fyret medarbejder. Selvværdet får et knæk, og dét sammen med uvisheden om, hvordan økonomien fremtidigt vil hænge sammen, giver mange spekulationer. Det signal Helsingør Kommune har givet medarbejderne, der har været omfattet af handleplansperioden, har været med til at afbøde de negative personlige følelser, en fyring fører med sig. Signalet om at tage vare på medarbejderne netop i krisesituationer, er et signal til alle medarbejdere om, at man værdsætter sine ansatte. Det er medarbejdernes oplevelser, at handleplanperioden faktisk er med til at fastholde dygtige medarbejdere i kommunen. Det er vores erfaring, at den skærpede opmærksomhed ledere får ved at skulle udarbejde handleplanen, er med til at finde løsninger for den medarbejder, der er varslet afskediget. Denne opmærksomhed fremmer også lysten til at passe sit arbejde i opsigelsesperioden. Vi vil stille spørgsmål vedr. det estimerede besparelsesbeløb. Medarbejderne er tidligere blevet oplyst om, at ved fyringsrunder betyder handleplanperioden, at der bliver fyret flere, end hvis vi ikke havde handleplanperioden. Det er her vores vurdering, at dette opvejes af fordelen ved handleplanperioden, selvom vi betaler den selv. Borgmesteren udtrykte på budgetseminaret en forventning om, at der om få år vil være kamp om medarbejderne. Derfor ser vi en fordel for alle parter, at Helsingør Kommune kan bevare handleplanperioden. Der tales ofte om, at den bedste reklame for vores kommune vil være at få gjort de ansatte, endnu ca personer til ambassadører. Her vil vi påpege, at personalepolitikken er en væsentlig del i forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiver.

20 Bilag: 2.3. H-MEDs bemærkninger til budgettet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98550/14

21 Referat til punkt 1: 2. behandling af budget Kommunaldirektør Bjarne Pedersen gennemgik de væsentligste punkter i budgetforliget og svarede på uddybende spørgsmål fra medarbejdersiden. Der bl.a. blev spurgt til byggeriet af institutioner i Hornbæk og om alle daginstitutioner Skal DGI-certificeres. De fremførte betragtninger bringes med til mødet med økonomiudvalget på mandag. Medarbejdersiden gør opmærksom i på at forslaget om udlicitering af rengøringen, der i budgettet indgår med en besparelse på 2,5 mio, kr. skal behandles i henhold til rammeaftalens bilag 4. Næstformanden gør opmærksom på at medarbejdersiden i C-MED fra center for ejendomme har henvendt sig, men på grund af tidspres har det ikke været muligt at nå at få undersøgt indholdet i henvendelsen til bunds. Kommunaldirektøren gjorde opmærksom på, at C-MED i Center for Ejendomme drøfter forslaget på mandag den 29. september. Medarbejdersiden er bekymret for en meget stram tidsfrist ift. reglerne vedr. udlicitering. Bjarne Pedersen gør endvidere opmærksom på at visse organisationer bliver eller er indkaldt til en særlig drøftelse i forhold til budgettet. Her nævnes 3F. Der er varslet C-MED-møde på mandag i Center for ejendomme. I forhold til forslaget om at afskaffe seniorugen bemærkede medarbejdersiden, at forslaget ikke hænger sammen med tillidsreformen og ledelsesgrundlagets fokus på en anerkendende kulter. Seniorugen har virket som en gulerod i forhold til at blive længere på arbejdsmarkedet. Seniorugen opfattes som en anerkendelse af medarbejderes indsats. Medarbejdersiden er meget uforstående over for dette forslag. Medarbejdersiden har endvidere kommentarer til forslaget om at afskaffe stillingsreduktionspapiret (handleplansperioden). Det er ifølge medarbejdersiden lykkes mange opsagte medarbejdere at få et nyt arbejde i kommunen pga. handleplansperioden Med et øget ledelsesmæssigt fokus på medarbejderens situation, oplever medarbejderne at handleplanen er en god mulighed for at Helsingør Kommune kan beholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Medarbejdersiden oplever, at stillingsreduktionspapiret er et tillidsskabende signal til alle medarbejderne om, at Helsingør Kommune vil gøre noget ekstra for, at medarbejderne bliver, når der varsles afskedigelser pga. politisk vedtagne budgetmæssige effektiviseringer eller besparelser. Endelig bemærkede medarbejdersiden, at det er positivt at grønthøster-metoden ikke anvendes i det foreliggende budgetudspil.

22 Bilag: 2.4. Bilag til medarbejdernes bemærkning til budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99105/14

23 Bilag til referat af H-MED mødet d. 25. september 2014 Indholdet i nedenstående mail blev fremsendt fra Jakob Spare til Formand og næstformand i H-MED kl d. 25. september og vedlægges nu som bilag, da man på mødetidspunktet ikke kendte til fremsendelse. Kære Bjarne og Vera Medarbejderrepræsentanterne i Center for ejendommes MED udvalg har læst det budgetmateriale, som er fremsendt sammen med dagordenen til MED mødet i Center for Ejendomme den 29. september. Vi konstaterer, at der i forligspartierne udkast til budget 2015, budgetteres med en besparelse på udbud af kommunal rengøring på kr. På den baggrund, skal vi i henhold til rammeaftalens 21 stk. 1, anmode ledelsen om at overholde rammeaftalens 7 stk Denne mail videresendes til 3F.

24 Bilag: 3.7. Bilag 7: Takstoversigt til budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96277/14

25 Bilag 7: Kort sammendrag af takster Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Børn og unge Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 2,0 % Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 2,0 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.755, ,00 2,0 % SFO** 1.680, ,00-15,6 % Fritids- og ungdomsklubber** 525,00 454,00-13,5 % Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 46,50 47,50 2,2 % Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 17,50 18,00 2,9 % Andet: Personoplysninger pr. stk. 75,00 75,00 0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,7 % BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 0 % * I 2015 opkræves taksterne på børne- og ungeområdet i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). ** Takster for SFO og fritidsklub i 2014 er taksterne inden skolereformens ikrafttræden. Alle takster fordelt på udvalgsområder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Gebyr i promille 0,0305 0, ,97% Gebyr for miljøtilsyn pr. time 302,95* *Takst for 2015 udmeldes af Miljøministeriet 1

26 Park og Vej Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.755, ,00 1,03% For en enkelt dag 101,00 102,00 0,99% Bærfrugtsstade - pr. måned 699,00 706,00 1,00% Juletræsstade - pr. måned 699,00 706,00 1,00% Blomstertorvet, stadeplads Reguleres pr efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug , ,00 1,01% Stadeafgift er pr (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime. Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune. Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst. Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før : Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms (kr.) For perioden excl. moms (kr.) For perioden incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A u/p 1.957, , ,60 2,1% B m/p 2.935, , ,63 2,1% C m/p 4.011, , ,48 2,1% D m/p 5.481, , ,35 2,1% E m/p 6.915, , ,21 2,1% F m/p 8.357, , ,00 2,1% G m/p , , ,21 2,1% H m/p , , ,74 2,1% 2

27 Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms (kr.) For perioden excl. moms (kr.) For perioden incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A u/p 978,75 799,44 999,30 2,1% B m/p 1.467, , ,31 2,1% C m/p 2.005, , ,74 2,1% D m/p 2.740, , ,18 2,1% E m/p 3.457, , ,11 2,1% F m/p 4.178, , ,50 2,1% G m/p 5.183, , ,61 2,1% H m/p 6.083, , ,87 2,1% Takster gældende for kontrakter indgået efter beregnes efter bådens areal. Kvm prisen udgør pr. år kr. 334,28 incl. moms. Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). Pladsbetegnelse Min. antal kvm der skal betales for Beløb incl. moms v/min pris 2014 (kr.) Beløb excl. moms v/min pris 2015 (kr.) Beløb incl. moms v/min pris 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A , , ,59 0,0% B , , ,03 0,0% C , , ,18 0,0% D , , ,48 0,0% E , , ,20 0,0% F , , ,94 0,0% G , , ,66 0,0% H , , ,81 0,0% I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde incl. moms (kr.) excl. moms (kr.) incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Op til 8 meter 115,00 92,00 115,00 0,0% Op til 10 meter 135,00 108,00 135,00 0,0% Op til 12 meter 150,00 120,00 150,00 0,0% Op til 15 meter 190,00 152,00 190,00 0,0% Op til 20 meter 270,00 216,00 270,00 0,0% Over 20 meter 400,00 320,00 400,00 0,0% 3

28 I vinterperioden beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 334,28 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. Rabatordninger Ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales inden båden forlader havnen. Ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3 pct. af det landedes værdi + moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgås en aftale om kvm pris efter gældende takst. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 401,13 kr. inkl. moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgås en aftale om kvm pris efter gældende takst. Fritagelse for skibsafgift: Omfatter skibe der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende såfremt, der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet: Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 pct. i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer, der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. Beddingspladsen De første 7 dage på land på beddingspladsen er gratis. Herefter afregnes stå-penge med 100 kr. pr. dag. Ved længerevarende reparationer flyttes båden til HAS- eller Kronborg Pladsen. Afgifter for "bobåde" 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Leje af postkasse pr. år 271,98 222,14 277,68 2,1% Årlig boafgift 3.155, , ,75 2,1% Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Afgifter for andre brugere 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 For fartøjer som ønsker fast 1.500, ,00 0,0% tilslutning til havnens elsystem betales et depositum på, momsfrit Målerleje pr. måned 42,09 34,37 42,96 2,1% 4

29 Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer: 2014 momsfri (kr.) 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Venteliste, årligt 200,00 200,00 0,0% Rokeringsliste, årligt 100,00 100,00 0,0% Administrationsgebyr ved pladsbytning 100,00 100,00 0,0% Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0% Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje 100,00 100,00 0,0% Gebyr for online booking af gæstepladser 75,00 75,00 0,0% Leje af bådstativer i kr. pr.sæson okt/juni pr. uge (kr.) pr.dag (kr.) T-stativ op til 9 ton 1.000,00 350,00 100,00 T-stativ op til 12 ton 1.200,00 400,00 150,00 T-stativ op til 18 ton 1.400,00 450,00 200,00 Bådoptagning pr. løft: 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. oms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Joller 500,00 480,00 600,00 20,0% op til 3 ton 600,00 560,00 700,00 16,7% op til 6 ton 800,00 720,00 900,00 12,5% op til 8 ton 1.000,00 880, ,00 10,0% op til 10 ton 1.200, , ,00 8,3% op til 15 ton 1.800, , ,00 5,6% op til 20 ton 2.500, , ,00 4,0% op til 30 ton 3.000, , ,00 3,3% op til 38 ton 4.000, , ,00 2,5% For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25% rabat (kr.) 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Depositum for TallyCard 30,00 30,00 0,0% Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. Støvsugere Lån af støvsuger er gratis incl. normalt forbrug af slibepapir. 5

30 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: Vaskeri 45,00 36,00 45,00 0,0% Tørring 45 min. 20,00 16,00 20,00 0,0% Bad 7,00 5,60 7,00 0,0% Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato 950,00 760,00 950,00 0,0% Dagtakst 100,00 80,00 100,00 0,0% Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime 429,80 351,06 438,83 2,1% Brandbåd 429,80 351,06 438,83 2,1% LEJE FOR BYGNINGER årlig leje pr. enhed Kvm pris 2014 momsfri (kr.) Kvm pris 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt 407,98 416,54 2,1% Enheder Areal pr. enhed Årlig leje / enhed 2014 momsfri (kr.) Årlig leje / enhed 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Redskabsskur ca. 10 kvm , ,40 2,1% Redskabsskur ca. 40 kvm , ,60 2,1% Redskabsskur ca. 20 kvm 8.159, ,80 2,1% Redskabsskur ca. 9 kvm 3.672, ,86 2,1% Redskabsskur ca. 6 kvm 2.447, ,24 2,1% Redskabsskur ca. 4 kvm 1.631, ,16 2,1% Redskabsskur ca. 3 kvm 1.223, ,62 2,1% Malerskab ca. 1 kvm 408,23 416,54 2,1% JOLLEPLADSER PÅ LAND Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helårlig leje 1.957, , ,50 2,1% Optimistjoller og sejlbrædder 257,76 210,54 263,18 2,1% Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 978,80 799,48 999,35 2,1% 6

31 Kultur- og Turismeudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Folkebiblioteker Gebyrer ved overskridelse af lånetiden Voksenlånere: 1-10 dage 20,00 20,00 0,0% dage 50,00 75,00 50,0% dage 100,00 120,00 20,0% Over 30 dage 180,00 200,00 11,1% Børnelånere: dage 5,00 10,00 100,0% dage 15,00 20,00 33,3% Over 30 dage 40,00 100,00 150,0% Fotokopier / print - sort/hvid 1,00 1,00 0,0% Fotokopier / print- farve 5,00 5,00 0,0% Takster for erhvervsservice Virksomheder (pr. time) 400,00 400,00 0,0% Telefax pr. ark Danmark 1. Side 20,00 20,00 0,0% Efterfølgende sider 8,00 8,00 0,0% Europa inkl. Færøerne 1. Side 35,00 35,00 0,0% Efterfølgende sider 16,00 16,00 0,0% Øvrig udland inkl. Grønland 1. Side 55,00 55,00 0,0% Efterfølgende sider 30,00 30,00 0,0% Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Museer Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården) Voksne 30,00 30,00 0,0% Pensionister og studerende 20,00 20,00 0,0% Grupper over 15 personer 20,00 20,00 0,0% Børn og unge under 18 år 0,00 0,00 0,0% 7

32 Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør musikskole takster pr. år Grundskole: Babymodul 1.745, ,00 4,0% Minimusik 1.745, ,00 4,0% Musikalskværksted 2.090, ,00 4,0% Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min , ,00 4,0% 4 på hold 50 min , ,00 4,0% 2 på hold i 40 min , ,00 4,0% Soloundervisning i 25 min , ,00 4,0% Højniveau 4.540, ,00 4,0% Talentlinje 5.670, ,00 4,0% SYMPH-elever 3.355, ,00 4,0% Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fællesaktiviteter 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min , ,00 4,0% 4 på hold i 50 min , ,00 4,0% 2 på hold i 40 min , ,00 4,0% Soloundervisning i 25 min , ,00 4,0% Højniveau 5.120, ,00 4,0% Talentlinje 6.250, ,00 4,0% Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever 0,00 0,00 0,0% Andre 1.745, ,00 4,0% Leje af instrument pr. sæson 505,00 525,00 4,0% 8

33 Kulturværftet Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i % fra 14 til 15 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed * Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.000, ,00 25,0 Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500, ,00 0,0 Lille Scene (en halv dag) 500, ,00 100,0 Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 700,00 40,0 M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 400,00 100,0 Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger ** Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.000, ,00 25,0 Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500, ,00 0,0 Lille Scene (en halv dag) 500, ,00 100,0 Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 700,00 40,0 M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 400,00 100,0 Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger ** Store Scene (en halv dag) , ,00 0,0 Store Scene (en hel dag) , ,00 0,0 Lille Scene (pr. deltager, dog min. 8000) 100,00 100,00 0,0 Green Room (pr. deltager, dog min. 500) 100,00 100,00 0,0 M1 (pr. deltager, dog min. 5000, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 M2-6 (pr. deltager, dog min. 500, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms., som skal tillægges taksterne 9

34 Toldkammeret Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i % fra 14 til 15 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed * Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 1.500, ,00 33,3 Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) 1.500, ,00 33,3 Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 373,00 500,00 34,0 Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) **** 1.000,00 500,00-50,0 Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 150,00 200,00 33,3 Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger ** Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 1.500, ,00 33,3 Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) 1.500, ,00 33,3 Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 373,00 500,00 34,0 Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) **** 1.000,00 500,00-50,0 Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 150,00 200,00 33,3 Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger ** Store Sal (inkl. cafeen og teknikpakke) 2.100, ,00 66,7 Lille Sal (inkl. teknikpakke) 1.700, ,00 47,1 Cafeen (inkl. teknikpakke) 1.500, ,00 0,0 Lokale A (inkl. teknikpakke) 600,00 600,00 0,0 * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms. ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne. *** Taksten var i 2014 for en hel dag. Den er nu ændret til en halv dag. **** Der er ikke tale om et takstfald, men om en takstomlægning, i det taksten nu er pr. en halv dag og ikke pr. dag. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Campingplads Voksen P/N 70,00 70,00 0,0% Barn B/N (1-14 år) 35,00 35,00 0,0% Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt. dog min. pr. døgn 35,00 35,00 0,0% Forsæson for campingvogne - ophold helligdage og weekend 4.200, ,00 0,0% Pladsgebyr - campingvogne 70,00 70,00 0,0% Pladsgebyr - telte 50,00 50,00 0,0% Vinterplads , ,00 0,0% 10

35 Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Vandrerhjem 1 person i fællesværelse opdelt efter køn 225,00 225,00 0,0% Værelse m/ privat badeværelse pr. nat 1 person i et værelse 495,00 495,00 0,0% 2 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0% 3 personer i et værelse 595,00 595,00 0,0% 4 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0% 5 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0% 6 personer i et værelse 850,00 850,00 0,0% personer i et værelse 950,00 950,00 0,0% personer i et værelse 1.050, ,00 0,0% Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat 1 person i et værelse 395,00 395,00 0,0% 2 personer i et værelse 450,00 450,00 0,0% 3 personer i et værelse 495,00 495,00 0,0% 4 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0% 5 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0% 6 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0% Morgenmad 59,00 59,00 0,0% 11

36 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Svømmehal Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Enkeltbillet Barn (0-16 år) 17,00 17,00 0,0% Voksen 34,00 34,00 0,0% Pensionist 17,00 17,00 0,0% Rabatkort Barn (0-16 år) 130,00 130,00 0,0% Voksen 260,00 260,00 0,0% Pensionist 130,00 130,00 0,0% Årskort barn/pensionist 935,00 935,00 0,0% Årskort voksen 1.870, ,00 0,0% Motionscenter (inklusiv adgang til svømmehal) Prøvetime - voksen 55,00 55,00 0,0% Prøvetime - pensionist 35,00 35,00 0,0% Månedskort - voksen 275,00 275,00 0,0% Månedskort - pensionist 175,00 175,00 0,0% Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 175,00 0,0% Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 95,00 0,0% Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 31,00 31,00 0,0% Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 18,00 0,0% Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0% Idrætshaller - idrætsformål Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 130,00 130,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% 12

37 Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 70,00 70,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 50,00 50,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 110,00 110,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% 13

38 Idrætshaller - andre formål Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.000, ,00 0,0% ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0% ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner , ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune , ,00 0,0% 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune , ,00 0,0% Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. pr. person 5,00 5,00 0,0% 10,00 10,00 0,0% 20,00 20,00 0,0% Overnatning i hal - kun ved lokale 20,00 20,00 0,0% idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale 30,00 30,00 0,0% idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 400,00 400,00 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i 100,00 100,00 0,0% kommune Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 150,00 150,00 0,0% Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 0,0% Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 0,0% Liftudlejning - kommunale institutioner 500,00 500,00 0,0% Liftudlejning - tillæg for kørsel 500,00 500,00 0,0% 14

39 Børne- og Uddannelsesudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 2,0 % Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.155, ,00 2,0 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.755, ,00 2,0 % SFO* ** 1.680, ,00-15,6 % Fritids- og ungdomsklubber* ** 525,00 454,00-13,5 % Ovenstående takster gælder for alle daginstitutioner, undtagen Helsingør Børneasyl. (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) 1.170, ,00 2,0 % Kun SFO-morgenåbning 280,00 286,00 2,0 % *Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri ** Takster for SFO og fritidsklub i 2014 er taksterne inden skolereformens ikrafttræden. Tilskudstakster - private pasningsordninger Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) 6.140, ,00 2,0 % Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) 3.430, ,00 2,0 % Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) 6.140, ,00 2,0 % Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) 3.430, ,00 2,0 % Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Team V , ,00 2,0 % SFO Trygkogeren , ,00 2,0 % H-klasserne - skole , ,00 2,0 % H-klasserne - SFO , ,00 2,0 % ADHD-klasserne , ,00 2,0% SFO Delfinen , ,00 2,0 % Specialbørnehaven Himmelhuset , ,00 2,0 % Dagtilbud til børn og unge Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Familiestøtte og behandling (pr. time) 528,00 539,00 2,0% Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers , ,00 2,0% Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers , ,00 2,0% 15

40 Døgntilbud til børn og unge Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Lokalcenter Helsingør Lokalcenter Ungeafdeling (pr. døgn) 2.984, ,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Magneten (pr. time) 571,00 583,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Børne OBS (pr. døgn) 2.968, ,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Børnehus (pr. døgn) 2.864, ,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Samværsafdelingen (pr. time) 682,00 696,00 2,0% 16

41 Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) 39,00 41,00 5,1 % Vask (pr. måned) 198,00 202,00 2,0 % Leje af linned (pr. måned) 290,00 296,00 2,1 % Toiletartikler (pr. måned) 94,00 96,00 2,1 % Rengøringsartikler (pr. måned) 115,00 118,00 2,6 % Dagcenterkontingent (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Morgenkomplet (pr. portion) 23,50 24,00 2,1 % Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion) 50,50 51,50 2,0 % Aftensmad, koldt måltid (pr. portion) 28,00 28,50 1,8 % Mellemmåltider 7,00 7,00 0,0 % Total servicepakke - kostdel (pr. måned) 3.270, ,00 1,9 % Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) 843,00 862,00 2,3 % Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 137,00 140,00 2,2 % Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret) 46,50 47,50 2,2 % Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) 17,50 18,00 2,9 % Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) 465,00 474,00 1,9 % Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned) 465,00 474,00 1,9 % Selvtræning på plejehjem 76,00 77,50 2,0 % Midlertidig indkvartering - basistakst 266,00 271,00 1,9 % Midlertidig indkvartering - M2 takst 138,00 141,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Enlige uden børn 2.658, ,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Enlige med børn 3.373, ,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Par uden eller op til 3 børn 5.315, ,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Par med 3 eller flere børn 6.030, ,00 1,9 % Træningscenter Poppelgården Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i fra 2014 til 2015 Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 137,00 140,00 2,0 % 17

42 Takster for sociale tilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A 867, ,6 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre 981, ,6 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge 1.897, ,6 % SPUC Bofællesskabet Strandvejen 660, ,7 % SPUC Bofællesskabet Bybjerggård 660, ,7 % SPUC Anna Anchersvej , ,8 % Lindevang botilbud 1.669, ,8 % Lindevang, fleksboliger 1.669, ,8 % Pensionatet i Hornbæk 720, ,0 % Kronborghus 2.112, ,0 % Kronborgsund 2.118, ,7 % Petersborg/Broen 1.145, ,9 % Valhalla 760, ,0 % Kronborgkollegiet 365, ,3 % Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) SPUC Aktivitetsdel 60, ,0 % Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Værkstedet Ellehammersvej 311, ,6 % Center for job og oplevelse, aktivitet/værksted 339, ,2 % Center for job og oplevelse, dagtilbud 699, ,3 % Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse 668, ,7 % (STU) Center for job og oplevelse, særtakst værksted* 478, ,6 % Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* 981, ,6 % (* ved 165 dage) Behandlingstilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Rusmiddelcenter, stof (pr. dag) 178, ,9 % Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol (pr. dag) 107, ,9 % 18

43 Økonomiudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Personoplysninger og bopælsattester 75,00 75,00 0 % Rykkergebyrer ved krav under 500 kr. 100,00 100,00 0 % Rykkergebyrer ved krav over 500 kr. 250,00 250,00 0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,7 % BBR-meddelelser 70,00 70,00 0 % Vielse af personer uden bopæl i DK 500,00 500,00 0 % Legimitationskort til unge (16-årige) 150,00 150,00 0 % Der er ikke længere gebyrer på byggesagsbehandlingen, derfor er byggesagsbehandlingstaksterne udgået af takstbladet. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Pølsekiosker (pr. måned) 4.490, ,00 3,0% Natpølsevogne, mobile (pr. måned) 2.246, ,00 3,0% Indtægter i forbindelse med forskellige love Reguleres efter forbrugerprisindekset pr Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Udstillingsarealer - pr. m 2 areal 479,00 484,00 1,0% Udendørsservering - pr. m 2 areal 807,00 815,00 1,0% Opgaven vedrørende udstedelse af taxabevillinger er overgået til Taxanævnet i Region Hovedstaden og er derfor udgået af takstbladet. Takster 2014 (kr.) Gebyr for miljøtilsyn pr. time 302,95* *Takst for 2015 udmeldes af Miljøministeriet Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til

44 Bilag: 3.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96271/14

45 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. tlj11 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag statsgaranti el. selvbudgettering 1 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. 2 Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2015 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Skatteprovenu Tilskud og udlign Ekstraordinær finansiering Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af skat I alt omfattet af Statsgaranti Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat (dækningsafgift) Selskabsskatter Øvrige skatter Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag

46 Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2015, er provenuet fra Indkomstskatten på 15,7 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL s seneste vækstskøn i udskrivningsgrundlaget af september 2014 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 13,8 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Der er derfor en mulig gevinst på netto 1,9 mio. kr. i 2015 ved valg af selvbudgettering. Da der kun er udsigt til en mindre gevinst ved valg af selvbudgettering, anbefaler administrationen et valg af statsgaranti pga. den betydelige usikkerhed, der er forbundet med dette valg (se mere om dette i slutningen af notatet). 3 Uddybning af valg af skattegrundlag 3.1 Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2015 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu Medfinansiering skrå skatteloft Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu mio. kr. En forskel på 16 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor.

47 3.1.1 Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2013 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved nås et skøn for udskrivningsgrundlaget for 2013, der efterfølgende fremskrives med KL s forventninger til udviklingen for 2013 til Statsgaranti Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. i 2015, og er beregnet ud fra den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2013 for de lignede indkomster, som opgjort pr. maj 2014 og korrigeret for en række lovændringer med indflydelse på indkomstskatten. Vælger Helsingør Kommune statsgaranti medfører det, at afregningen af skat til kommunen i 2014 er endelig, således at der ikke sker en efterregulering i de efterfølgende år Medfinansiering af det skrå skatteloft Helsingør Kommune satte i budget 2008 indkomstskatten op fra 24,8 til 25,4. Dette medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal medfinansiere det skrå skatteloft. Medfinansieringen af det skrå skatteloft er på 7,4 mio. kr. 3.2 Tilskud og udligning Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til ordningen, afhænger af balancen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov det såkaldte strukturelle over- eller underskud. Har kommunen strukturelt overskud bidrager den til ordningen, omvendt har kommunen strukturelt underskud modtager den fra ordningen. Hvor meget kommunen modtager afhænger af størrelsen på de strukturelle underskud, samt sammensætningen af udgiftsbehovet. Kommunens skatteindtægter beregnes på baggrund af kommunens grundværdier samt det skønnede udskrivningsgrundlag for personskatten. I beregningen af provenuet anvendes en gennemsnitlig skattetryksfaktor for hele landet, der inkluderer både udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov.

48 Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og tabel 3 viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler sig på de forskellige poster i ordningen samt forskellen på statsgaranti og selvbudgettering i Tabel 3: Tilskud og udligning budget kr Statsgara nti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering af tidligere tilskudsår Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår Bidrag Udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud vanskeligt stillede kommuner* Tilsvar vanskeligt stillede komm. i hovedstads Tilskud vanskeligt stillede komm. i hovedstads.* Tilskud til Ø-kommuner Tilskud vedr. mindre øer Tilsvar kommuner med borgere med sociale problemer Tilskud kommuner med borgere med sociale problemer* Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedrørende skattenedsættelse i Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015 (skøn) Beskæftigelsestilskud Ekstraordinær finansiering I alt

49 * Tilskud fra de markerede puljer tildeles efter ansøgning. Til disse puljer skal kommunen også yde tilsvar dvs. bidrage til pba. befolkningstallet. I KL s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene indgår en forventning om et stigende negativt balancetilskud grundet stigende skatteindtægter og nulvækst i serviceudgifterne. Dette forårsager det gradvise fald i indtægterne fra tilskud og udligning selvom væksten i udskrivningsgrundlaget er holdt på niveau med den forventede vækst på landsplan. Center for Økonomi og Styring vurderer, at dette ikke er en realistisk forventning. Derfor er der i resultatbudgettet indarbejdet et ekstraordinært finansieringstilskud på 21,8 mio. kr. i overslagsårene. Dette svarer til det tilskud Helsingør Kommune vil modtage i 2015 som tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. I budgettet er desuden indlagt et tilskud til skattenedsættelse i Dette er et skøn for det tilskud kommunen vil modtage som en følge af nedsættelsen af grundskylden og dækningsafgiften som aftalt i årets budgetforlig. Det endelig tilskud vil blive udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo Konsekvenser ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Som tidligere nævnt har Helsingør Kommune udsigt til en mulig gevinst på 1,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Vælger Helsingør Kommune at selvbudgettere vil kommunen således modtage 1,9 mio. kr. mere i nettoprovenu i 2015 fra skatter og tilskud og udligning. Når skatteåret 2015 er endeligt opgjort vil Helsingør Kommune faktiske udskrivningsgrundlag og dermed skatteprovenu blive beregnet. På baggrund af dette vil Helsingør Kommunes faktiske provenu fra udligningsordningen ligeledes blive beregnet. Er der forskel mellem hvad kommune modtog i 2015 og hvad kommune skulle have modtaget i forhold til den faktiske opgørelse, vil kommunen blive efterreguleret. Efterreguleringen vil finde sted i Størrelsen på en positiv eller negativ efterregulering afhænger af forskellen på de skøn, der er gjort i forbindelse med selvbudgetteringen og den faktiske udvikling inden for disse områder. I forbindelse med selvbudgetteringen er der skønnet over følgende områder: Udviklingen i befolkningstallet på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udskrivningsgrundlaget og grundværdier på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udgiftsbehovet på landsplan og i Helsingør Kommune Det er selvsagt en vanskelig øvelse at foretage disse skøn, og selvom Helsingør Kommune altid anvender KL s skøn, vil selvbudgettering være behæftet med stor usikkerhed særligt i disse år, der fortsat er præget af finanskrisen. En mindre

50 afvigelse i forhold til skønnene kan således hurtigt ændre en mindre gevinst til et mindre eller større tab. Vælges der statsgaranti, er provenuet i 2015 endeligt og vil ikke blive efterreguleret. Center for Økonomi og Styring vil derfor altid anbefale et valg af statsgaranti med mindre der er udsigt til en større gevinst og en mere stabil finansiel periode.

51 Bilag: 3.8. Bilag 8: Budget for Helsingør domprovsti 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95095/14

52 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Byrådet i Helsingør kommune Stengade Helsingør Helsingør, den 15. september 2014 Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2015 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 26. juni 2014, har godkendt budgetter for året 2015 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse kr Gurre kirkekasse kr Hellebæk kirkekasse kr Helsingør domsogns kasse/helsingør kirkegård kr Hornbæk kirkekasse kr Mørdrup kirkekasse kr Sct. Mariæ kirkekasse kr Sthens kirkekasse kr Tikøb kirkekasse kr Vestervang kirkekasse kr Provstiudvalgskasse kr Landskirkeskat kr Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter, jfr. lov om folkekirkens økonomi 7a kr Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2015 kr Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Det bemærkes at Helsingør domprovstiudvalg på sit møde den 26. august 2014 har besluttet, at nedsætte den kirkelige udskrivningsprocent med 0,01 % så den i 2015 vil være på 0,66 %.

53 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Med en nedsættelse af udskrivningsprocenten til 0,66 % vil kirkeskatteindtægterne for 2015 være på i alt kr , dertil anmodes Helsingør kommune om at udbetale kr ,- af overskydende midler fra 2012 og 2013 i domprovstiets favør, så overskydende midler indgår i den samlet udbetaling af kirkelig ligning for Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på. Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2015 udskrives med ændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2015, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse og endelig stillingtagen til provstiudvalgets rådighedsbeløb, 7a. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst

54 Bilag: 3.5. Bilag 5: Anlægsplan Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97180/14

55 Anlægsplan for budget pr Prisniveau: Juni 2015, PL Hele kr Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Socialudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Økonomiudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt PL-pulje Udgifter i alt Indtægter i alt Anlæg i alt Forventet låneoptagelse i alt Afledte driftsudgifter i alt

56 Projekt Anlægsprojekter Afledt drift Lå ne fin an sie rin g Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Park- og Vejområde Udskiftning af vejbelysning Sikring af skoleveje - rammebeløb X Trafiksikkerhedsby udgifter X Trafiksikkerhedsby indtægter Udvikling af Byrum Julebæk Strand - Sandfodring X Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute udgifter x Sammenhængende kulturhavn og legeplads x Havnegade etape 2 2. del Yderligere sikring af skoleveje 500 Trafikplan for Hornbæk 400 Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt Afledte driftsudgifter

57 Projekt Anlægsprojekter Socialudvalget Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglhuset Afledt drift Lån efi na nsi eri ng Psykiatri og Handicap i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Socialudvalget i alt Økonomiudvalget Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen X Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og X Lystbådehavne i alt Lånefinansiering Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse Skole i bymidten 1. Etape Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape x X Energirenovering i kommunale ejendomme PCB/skimmelsvamp - undersøgelse Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg X Nyt plejehjem i Hornbæk* Ny daginstitution i Hornbæk Skole x Sundhedshus En kunstgræsbane v/snekkersten x Klubhus ved Espergærde havn Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus x Udvidelse af Multiparken Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt Lånefinansiering Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt

58 Økonomiudvalget i alt Afledte driftsudgifter Lånefinansiering i alt *7.600 er fjenet fra budget 2016 til køb af grund. Afledt drift Projekt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Park- og Vejområde Julebæk Strand - Sandfodring Sammenhængende kulturhavn og legeplads Havnegade etape 2 2. del Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute Park- og Vejområde i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt Børne og Uddannelses udvalget Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus Børne og udannelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer Nyt plejehjem i Hornbæk En kunstgræsbane v/snekkersten Ny daginstitution i Hornbæk Skole Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt Økonomiudvalget i alt Afledt drift i alt

59 Projekt Lånefinansiering Økonomiudvalget Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Lystbådehavne i alt Administration og Planlægning Lån til betaling af ejendomsskat Administration og Planlægning i alt Ejendomme og bygningsforbedringer Energirenovering i kommunale ejendomme Skole i bymidten 1. Etape Ejendomme og grunde i alt Økonomiudvalget i alt Lånefinansiering i alt

60 Bilag: 3.4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97184/14

61 Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen Korrektionstitel Budgetområde Drift af billardklubbens lokale LC 43 Erhvervsuddannelser LC 44 Erhvervsuddannelser LC 45 Kombineret ungdomsuddannelse L/C pkt 26 vedr. kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere LC 28 Etablering af netværksråd m.m LC 13 Kontinuitet i anbringelsen LC 15 Barnets reform Overførsel af overheadindtægter fra Økonomiudvalg til Socialudvalg Overførsel af overheadindtægter fra Økonomiudvalg til Socialudvalg Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter - ny styringsmodel Udvidelse af aktiviteterne på Løvdalsskolen Udvidelse af aktiviteterne på Løvdalsskolen Omplacering af LC 33 fra 2012 Fra myndighed til Patientrettet sundhedsfremme Omplacering af LC 33 fra 2012 Fra myndighed til Patientrettet sundhedsfremme Pulje til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne - budgetneutral omplacering Pulje til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne - budgetneutral omplacering Nedjustering af budget - Opsparing til sundhedshus Regulering af Medfinansiering i forhold til KL's nye forventning til Regulering af det faldende børnetal på skolerne lønbudget og medarbejder overføres fra Uddannelses Helsingør til Erhverv, Politik og Organisation lønbudget og medarbejder overføres fra Uddannelses Helsingør til Erhverv, Politik og Organisation

62 Bilag: 3.3. Bilag 3 Resultatbudget pr Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97182/14

63 Bilag 3: Resultatbudget pr. d. 23/ Ring 1 og 2 Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Særligt finansieringstilskud (skøn) Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL-stigninger i (skøn) Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL stigning i (skøn) Bruttoanlægsudgifter i alt Statslige projekttilskud Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Låneoptagelse Energirenovering Låneoptagelse til skolen i Bymidten Lån til renovering af Nordhavnen Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) ÅRETS RESULTAT Servicedriftsudgifter Pulje til overholdelse af servicedrfitsramme Servicedriftsudgifter inkl. pulje

64 Bilag: 3.2. Bilag 2: Budgetforlig Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97179/14

65 Bilag 2: Budgetforlig Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014

66 Tusinde kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag Kassepåvirkning ved budget med kun med ring Påvirkning ved tilvalg af alle eksisterende ring 2 opgaver Samlet udfordring Ændringer: Reduktion i eksisterende ring 2 opgaver Tilvalg af nye ring 2 opgaver Fravalg af ring 1 opgaver Yderligere forslag -nye driftsopgaver Yderligere forslag -driftsbesparelser og effektiviseringer Skattenedsættelser (inkl. tilskud fra staten) Særtilskud og lånedispensation Ny anlægsplan Ny låneprofil Omlægning af og afdragsfrihed på lån Tekniske korrektioner Samlede ændringer Nyt resultat Gennemsnitlig likviditet pba. ændringer h Gns. likviditet Gns. Likviditet til dato Mål, jf. økonomisk politik

67 Liste over alle forslag, kr. + = forværring af kassen / - = forbedring af kassen Beskrivelse (i 1000 kr.) Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Analyser, stategier og politikker Styrket kollektiv transport: analyse af den kollektive transport i kommunen 300 Drift Analyse af erhvervslivets sociale ansvar Drift Øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundhedsog socialområdet - analyse plus strategi Drift Politik for frivillighedsområdet/civilsamfundet - indenfor budgetrammen Drift Kultur Shakespeare Drift Indexaward Drift Støtten til Stafet for Livet (kommunetelt på pladsen) 50 Drift Kulturpromenade: undersøgelse i Drift Byrum og trafik Graffitibekæmpelse (se B) Drift Byrumsløft Helsingør og Hornbæk Drift WIFI Styrke vedligehold af bygninger og veje Drift Flextrafik Drift Socialområdet Skæve boliger (drift) Drift Ansøgning hos Boligministeriet Skæve boliger (anlæg) Anlæg Ansøgning hos Boligministeriet Forebygge kriminalitet og utryghed (bedre brug af nuværende midler - SSPK mv.) Nedsættelse af 17,4 udvalg 500 Drift Finansiering fra boligsocial pulje Forebygge sociale problemer i skilsmissesager Drift Handicaptransport - blinde Drift Ældre Flere pladser på plejehjem Drift 6 pladser Bedre børneliv og forebyggelse Grundlovsdag fjernes som lukkedag Drift Flere pædagoger i daginstitutionerne - op til 70% pædagoger Drift Flere pædagoger i daginst. udsatte boligområder Drift Finansiering fra boligsocialpulje i 2015 Finansiering fra kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet Drift Finansiering fra kapacitetstilpasning fra bygningsområdet Drift

68 Beskrivelse (i 1000 kr.) Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Vuggestue i Tikøb oprettes Drift Afledt drift ligger ifm anlægsønske Værested i Tikøb oprettes ikke -510 Drift Klubberne - sparet ledelse (5/12 i 2015) Drift SFO administration - rationalisering Drift Skolekantiner Drift Sommercamp Drift Daginstitutioner bliver bevægelsesinst Drift International ungdomsklasse Drift Indsats overfor frafald op ungdomsuddannelser Drift Diverse Udbud af den kommunale rengøring Drift Afskaffelse af handleplansperiode Drift Afskaffelse af senioruge Drift Anlæg/Renovering Værftshallerne Drift Reducerere fare for gående Udvidelse af multiparken Anlæg Finansiering fra boligsocial pulje Renovering af Rådhus Drift Skat Nedsættelse af grundskyld til 29,3 promille Finansiering/Skatter Nedsættelse af dækningsafgift til 7,1 promille Finansiering/Skatter TIlskud til skattenedsættelser (skøn) Finansiering/Skatter Finansiering Finansieringsbidrag fra boligsocial pulje Finansiering/Skatter Finansieringsbidrag fra sundhedspulje til sundhedshus Drift 3,9 mio.kr. Særtilskud vansk. Stillede kommuner Finansiering/Skatter Effektiviseringsforslag - samlet netto besparelse Drift Tekniske korrektioner Ny indtægtsprognose Finansiering/Skatter Yderligere driftskorrektioner Drift Ny anlægsplan Anlæg Ny låneprofil Balanceforskydninger m.m. Ændringer i balanceforskydninger Balanceforskydninger m.m. Lån Omlægning og afdragsfrihed på lån Finansiering/Skatter Lånedispensation Finansiering/Skatter

69 Beskrivelse (i 1000 kr.) Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Klima Drift Vejvedligeholdelse Drift Snerydning og Vinterbekæmpelse Drift Parker - incl. Marienlyst Drift Vejbelysning og Signalanlæg Drift Fælles kulturelle opgaver - Kulturudvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv Drift Turisme Drift SSPK Drift Drift af alle typer dagtilbud Drift Børn og Unge med særlige behov II Drift Dagcenter 2, 3 og demens Drift Faldforebyggelse Drift Udviklingssygplejersker Drift Uddannelsespulje kompetanceløft Plejehjem Drift Udmøntningen af ældrepolitikken Drift Øvrige sociale forhold. Midlertidig indkvartering Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats Drift Support Assistance Drift 826BID-05 Sammenhæng bykerne - Kulturhavn Drift 826KIB-09 Fravalg af eksisterende ring 2 opgaver Natura 2000 og vandplaner Drift Miljøtilsyn - virksomheder Drift Skadedyrsbekæmpelse Drift Grundvandsbeskyttelse Drift Tandplejen- Indkalde interval forlænge for alle 0-18 årig Drift Udvidet morgentilbud til skolerne Drift Idrætsnetværket Drift Genindførsel af rengøring omkring jul og påske Drift Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Drift Rigtige Job Drift Udvikling af tilbud ungeindsatsen Drift a Hjælpemidler (arbejdstøj mv.) Drift Befordring Drift Særlig kørselspenge Drift 826JU-01d Tilvalg af nye ring 2 opgaver Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt Drift Visit Nordsjælland udviklingsprojekter Drift

70 Beskrivelse (i 1000 kr.) Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Idrætslinien Helsingør - udvidelse med ekstra spor Drift Pulje til større idrætsevents Drift HH Skole - kultursamarbejdet Drift Udvidelse af Hipp-Hopp programmet Drift HelsingUng Drift Rehabiliteringsteam - status og ressourcer Drift årsværk Rehabiliteringsteamet Drift 826JU-02a Rehabiliteringsteamet - status og ressourcer Drift 826SSI-01 Afledt drift - vuggestue i Tikøb Drift Afledt drift til anlægsønske

71 Bilag: 3.1. Bilag 1: Ledsagetekst til budgetaftale Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97159/14

72 Helsingør Kommune, budget ledsagetekst til ændringer til 1. behandlingen fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (herefter kaldet parterne) har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget 2015 og overslagsårene Parterne er enige om, at udgangspunktet for budget er budgetaftalen indgået i efteråret 2013 med de dertil hørende besparelser og gennemførelsen af disse. Det er en betydelig opgave, der venter i den kommende tid, hvor aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening reelt betyder nulvækst i de kommunale budgetter samtidig med, at vi i Helsingør Kommune gerne vil investere for at nå Vision Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter med 22,5 millioner kroner om året, og der omplaceres yderligere 42 mio. kr. for at imødekomme nye initiativer. Vi vil arbejde for at få mere velfærd for pengene og samtidig sikre, at flere kommer i arbejde, ligesom der skal bruges ekstra ressourcer på forebyggelse og den rette tidlige indsats. Parterne ønsker at forfølge visionens mål om at øge attraktionskraften i Helsingør Kommune. Dette er med henblik på at få flere til at bosætte sig i kommunen og endnu flere besøgende. Parterne vil arbejde med øget markedsføring og flere begivenheder, ligesom parterne er bevidste om, at der skal endnu mere til for at få familier til at bosætte sig. Det er baggrunden for at sænke grundskyldspromillen fra 30,82 til 29,30 promille, så det også på denne vis bliver mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. Budgettets hovedtal: Hele kr Indtægter , , , ,6 Driftsudgifter inkl. renter 3.851, , , ,1 Anlægsudgifter* 156,6 165,1 140,1 134,7 Lån og balanceforskydninger 2,5 34,6 40,3 33,9 Påvirkning af kassen (+=kasseopbygning/-=kassetræk) -2,8-21,0 13,5 17,8 I 2015 og 2016 er der et mindre underskud i det samlede årsresultat, men det samlede resultat set over den 4 årige budgetperiode er, som det fremgår af tabellen ovenover, positivt, som budgetloven foreskriver. Afvigelsen mellem 2015 og 2016 forklares af, at Helsingør Kommune i 2015 har modtaget 11 mio.kr. i tilskud til særligt vanskelig stillede kommuner og 8 mio.kr. fra den boligsociale særtilskudspulje, som begge medvirker som finansiering i 2015 og ikke i de efterfølgende år. Tilsvarende puljer forventes ligeledes uddelt i de kommende år. Overskuddet i 2017 og 2018 skyldtes hovedsageligt en forskydning i anlægsaktiviteten fra 2017 og 2018 til 2015 og Samlet set forventes anlægsniveauet over de 4 år at udgøre ca. 600 mio.kr. 1

73 Driftsbudgettet Børn og unge Parterne ønsker at sikre de bedst mulige rammer for et godt børneliv i Helsingør Kommune. Nogle børn er udsatte og her lægger parterne vægt på, at der bliver sat ind med forebyggelse af sociale og sundhedsmæssige problemer. Velfungerende daginstitutioner, med fagligt personale og nok voksne, er med til at give børnene en tryg tid i institutionerne, øve sociale kompetencer og give dem en bedre læring, hvilket er vigtigt for at få en succesfuld skolestart. Parterne ønsker at styrke daginstitutionerne yderligere og dermed styrke læring og leg. Andelen af pædagoger stiger fra 55 procent til 70 procent. Her afsættes 3,3 mio. kr. om året. Der skal tilføres ekstra normering med pædagoger i dagsinstitutionerne i de udsatte boligområder. Dermed kan samarbejdet med forældrene styrkes, ligesom der kan bruges flere kræfter på at forebygge sociale problemer. Her afsættes 1,6 mio. kr. om året, ligesom der arbejdes videre med bedre normeringer, og især for de 3-5 årige. Forslag udarbejdes til behandling ved næste års budget. Der afsættes kr. til at fjerne Grundlovsdag som lukkedag. Der investeres i en vuggestue i Tikøb, så dette lokalområde får en fuld daginstitution fra vuggestue til klub. Motion og bevægelse er vigtigt for velvære og læring. Alle daginstitutioner i Helsingør Kommune bliver DGI bevægelsesinstitutioner. Det vil ske over 2 år, og vil koste godt 1,6 mio. kr. Der etableres en legeplads ved Kulturværftet og Multiparken udvides. Der er stor efterspørgsel på idrætslinjen (der er 3 klasser - en 7., en 8. og en 9. klasse, der kombinerer skole og idræt med fokus på disciplinerne atletik, svømning, tennis, håndbold og fodbold). Derfor afsættes i 2015, i 2016 og fremadrettet til etablering af et ekstra spor på Idrætslinjen. Derudover afsættes penge til HH skoleprojektet (styrkelse af skoleudveksling og fælles undervisningsprojekter mellem Helsingør og Helsingborg Kommuner). Der er børn, der har brug for en ekstra hånd i dansk og matematik. Der afsættes kr. til en sommer camp for godt 30 børn, der har brug for et intensivt kursus i dansk og matematik. Endvidere udvides Hipp- Hopp programmet (et førskoleprogram der skal udvikle sprog, motorik, problemløsning og udtryksformer). Det undersøges, hvordan der kan gives mulighed for køb af et sundt måltid mad i skolen. Ønsket er, at der kan serveres lækker frisklavet skolemad, hvor næring og sundhed vægtes højt. Der skal foreligge et beslutningsgrundlag til næste budgetrunde. Der arbejdes videre med budgetanalysen vedrørende udsatte børn & unge på området for Børn, Unge og Familier. Dette er med henblik på at kunne vurdere områdets organisation, økonomiske udvikling, sagsgange og serviceniveau, ligesom der er fokus på at fremme den indsats, der virker bedst. Børneområdet (Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier) skal desuden søge Socialstyrelsen om at blive partnerskabskommune og indgå i et samarbejde om at omlægge og styrke kommunens forebyggende arbejde. 2

74 Dele af fornyelsen på børne- og ungeområdet finansieres fra en omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, hvilket indebærer en mindreudgift i 2015 på 1,0 mio.kr. og 2,0 mio.kr. i årene efter. Endelig er det aftalt, at det udvidede morgenmadtilbud på skolerne ophører med udgangen af SSPK er reduceret med 0,5 mio.kr. i 2015 og 1,0 mio.kr. i årene herefter. Reduktionen har ikke indflydelse på driften af Tetriz. Flere plejehjemspladser og styrket ældrepleje For at undgå ventelister for de meget svækkede ældre, der har behov for en plads, oprettes yderligere 6 permanente plejehjemspladser. På ældreområdet tilpasses aktiviteten på dagcenter 2 og 3 til budgettet. Der har det seneste år været en lavere søgning til tilbuddet. Samtidig med tilpasningen til den konstaterede aktivitet reduceres antallet af pladser i dagcenter 2 med 33 pladser. Budgettet på ældreområdet er endvidere reduceret med 1,1 mio.kr. til faldforebyggelse, udviklingssygeplejersker og efteruddannelse på plejehjemmene. Disse aktiviteter indgår i stedet i den daglige drift. Endelig er der sket reduktion i kommunens ældrepulje på 1 mio.kr. Puljen anvendes til løbende projekter på ældreområdet og har de senere år ikke været udmøntet fuldt ud. Mere forebyggelse på socialområdet og skæve boliger Der afsættes flere ressourcer til en række tiltag, der kan være med til at styrke forebyggelsen på det sociale område. Det drejer sig om følgende tiltag: - TUBA hjælper børn og unge, der vokser op i familier, hvor der er alkoholafhængighed. Parterne glæder sig over, at det er lykkedes at finde egnede lokaler til TUBA, som de får stillet vederlagsfrit til rådighed. Der afsættes i alt kr årligt til TUBA. Parterne vil nøje følge, om det beløb dækker behovet. - Parterne afsætter kr. til at forebygge sociale problemer i skilsmissesager her tænkes særligt på konflikter, der kan gå udover børnene. - HelsingUng videreføres uændret. Der sættes gang i et bredt anlagt projekt, der har til formål at reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne. Analysen skal ligge færdig til næste års budgetarbejde. Boligministeriet søges om midler til drift af skæve boliger til hjemløse. Byrum, kyster og trafik Der skal gennemføres en analyse af buskørslen i kommunen med henblik på optimering af buslinjerne, så flere borgere kan blive betjent bedre herunder også yderområderne. Analysen skal undersøge og komme med forslag til, hvordan forbindelserne mellem bus og tog kan blive forbedret. Der afsættes endvidere flere penge til Flextur. Derudover afsættes kr til en analyse af de trafikale forhold i Hornbæk. 3

75 Kysterne har en stor attraktionsværdi for Helsingør Kommune. Stormen Bodil ødelagde flere kyststrækninger og har sat dybe spor. Det viser, at her er det vigtigt at intensivere forebyggelsen. Helsingør Kommune indgår i et samarbejde med Halsnæs og Gribskov kommuner om kystsikring. Til dette arbejde afsættes 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. de efterfølgende år. Det er vigtigt at forebygge skader på veje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. de efterfølgende år for at styrke vedligeholdelsen af vejkapitalen og kommunens bygninger. Yderligere er det besluttet, at evt. ikkeforbrugt midler på snerydning fra 2014 overføres automatisk til anvendelse i 2015 til vedligeholdelsen af vejene. Tilsvarende skal beløbet fra 2015 pr. automatisk overføres og frigives i 2016 og så fremdeles. Der afsættes midler til færdiggørelse af cykelstien på Skindersøvej og til yderligere sikring af skoleveje. Helsingør Kommune er kendetegnet ved en række smukke og levende bysamfund. Her er det vigtigt løbende at vedligeholde og udskifte byinventar samt foretage investeringer i byrumsløft. Der afsættes 3 mio. kr. til byrumsløft af Helsingør og Hornbæk samt ekstra 0,5 mio. kr. til bekæmpelse af graffiti. Derudover undersøges mulighederne for at etablere fri WIFI centrale steder i byrummet. Udgifterne til vinterbekæmpelse og parker er samlet set reduceret med 1 mio.kr. På det tekniske område reduceres udgifterne til kommunens vejbelysning med 2 mio. kr. årligt som følge af bedre prisaftaler på de belysningsanlæg, som kommunen anvender til gadebelysning. Kommunens budget på klimaområdet reduceres med ca. 1,0 mio. kr. Kommunen har fokus på klimaindsatsen og har kunnet konstatere, at kommunen som virksomhed allerede i 2014 lever op til målet for 2020 og det er derfor aftalt, at der fokuseres på den indsats, der er ift. erhvervslivet og borgerne, mens det kommunale mål er nået. Endelig er budgettet på Miljø og naturområdet reduceret med ca kr. Kultur og oplevelser Helsingør Kommune er kendetegnet ved at være stærk på kultur og oplevelser. Det skal vi blive ved med. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en projektmedarbejder, der skal samarbejde med Business & Event Elsinore om markeringen af 400 året for Shakespeares død og 200 året for den første Hamletforestilling på Kronborg. Derudover afsættes der 1 mio. kr. til Index Award 2015, kr. til Stafet for Livet og kr. til etablering af en kulturpromenade i Helsingør. Der åbnes op for midlertidig anvendelse af Værftshallerne, hvor der afsættes 2 mio. kr. til vedligehold. På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. 4

76 Idræt Det er vigtigt, at Helsingør præsenterer sig som en aktiv kommune. Det gælder både for breddeidrætten, for mere professionelle aktiviteter, og for de større events vi kan tiltrække. Der afsættes midler til en ny idrætshal i Espergærde, en kunstgræsbane i Snekkersten, og klubhuset på Espergærde havn bliver ombygget, så det kan rumme flere aktiviteter, herunder specielt Espergærdes vinterbadelaug. Der søges eksterne midler til etablering af et idrætslegeland. Det er dog ikke kun egne aktiviteter, der satses på. Der afsættes blandt andet midler til KMD Ironman aktiviteterne og 70.3 samt kvalifikation til amatør-vm på cykel (Gran Fondo). Alt sammen store arrangementer, der trækker masser af besøgende til Helsingør Kommune. Fritidsklubberne og skolen Folkeskolereformen øger behovet for tæt samarbejde mellem skole, SFO og klub. I Tikøb og Hornbæk har man allerede fundet sammen under samme ledelse. Driften af de 3 klubber i Helsingør Skoles skoledistrikt skal effektiviseres og lægges sammen til én klub. For at sikre koordinationen mellem de selvstændige klubber og skolerne vil skolelederne fremover være klubledernes nærmeste leder. Skolelederne får dermed ansvaret for at koordinere aktiviteterne i skole, SFO og klub. Det trygge ungdomsliv Parterne ønsker at skabe tryghed omkring det at være ung i Helsingør Kommune. Der vil derfor blive nedsat et 17, stk. 4 udvalg med deltagelse af politikere, interessenter og fagfolk, der skal beskrive, hvilke initiativer der skal til for at skabe tryghed i boligområderne samt reducere og forebygge vold og anden kriminalitet. Der skal blandt andet lægges vægt på uddannelse og beskæftigelse. Det sikres, at der fremover er sommeråbent i Tetriz. Samarbejde med erhvervslivet Parterne konstaterer, at et budgetønske for 2015 om at fjerne byggesagsgebyret allerede er gennemført, ligesom størstedelen af kommunens udbud er gennemført som fagentrepriser. Det har givet lokale håndværkere mulighed for at byde. Parterne ønsker at skærpe det erhvervspolitiske fokus med udgangspunkt i den vedtagne vision og den gennemførte ændring af Vækst og Viden til Business & Event Elsinore. Der vil blive udarbejdet en ny erhvervs- og vækstpolitik, der er med til at skabe gode vilkår for handels- og erhvervslivet og understøtte øget beskæftigelse og bosætning. Arbejdet med en fokuseret vækstdagsorden i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden intensiveres. I denne sammenhæng ønskes erhvervslivets sociale ansvar afdækket. Afdækningen sker i samarbejde med erhvervslivet. 5

77 For at understøtte erhvervslivets konkurrencemuligheder sænkes dækningsafgiften også i dette budgetår og vil fremover være på 7,1 promille. På beskæftigelsesområdet er budgettet til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats reduceret med 1,0 mio.kr. idet det er vurderingen, at den nødvendige aktivitet kan håndteres med et lavere budget. Endelig er det aftalt, at projekt Rigtige job ophører med udgangen af 2014, samt at initiativerne på ca. 1½ mio. kr. til ungeindsatsen dækkes af andre indsatser med undtagelse af forslaget om, at UU Øresund skal fortsætte med at følge op på de unge, der har risiko for at falde fra på en ungdomsuddannelse. Til indsatsen med UU Øresund inden for ungeindsatsen afsættes kr. om året. Rengøring sendes i udbud Budgettet forudsætter, at den kommunale rengøring atter sendes i udbud. Socialdemokratiet kan ikke støtte dette punkt. Administrationen Arbejdsgange og organisering ønskes gennemgået med henblik på at undersøge muligheden for at opnå en større produktivitet. Arbejdsvilkår På arbejdsmarkedet er der gennem de senere år kommet flere overenskomstmæssige seniordage., Derfor ophæves den ekstra Helsingør-senioruge, som kan erhverves, når man fylder 63 år. Ordningen ophæves efter gældende regler I forbindelse med afskedigelser grundet budgetforhold har der hidtil været givet 3 måneder ekstra opsigelsesforlængelse (den såkaldte handleplansperiode). Ordningen med den særlige opsigelsesforlængelse ophæves efter gældende regler. Anlægsområdet Anlægsopfølgning I Helsingør Kommunes økonomiske politik er der besluttet en årlig bruttoanlægsramme på 160 mio. kr., hvilket understøtter de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL. I Kommunens anlægsplan for indgår 4 større byggerier: Skole i Bymidten Idrætshal i Espergærde Nyt plejehjem i Hornbæk Ny samlet daginstitution i Hornbæk 6

78 Herudover vil etableringen af Sundhedshuset belaste bruttoanlægsrammen. Anlægsplanen er således fuldt udnyttet, og forsinkelser eller udskydelser af et eller flere af de besluttede anlægsprojekter vil derfor påvirke muligheden for gennemførelsen af andre anlægsprojekter i de efterfølgende år. Parterne er enige om, at Center for Økonomi og Ejendomme i fælleskab udarbejder en styrings- og opfølgningsmodel for anlægsområdet med henblik på, at Byrådet i 1. kvartal 2015 bliver orienteret om fremdriften i de enkelte anlægsprojekter i anlægsplanen for For at sikre Byrådet et løbende overblik over anlægsbyggeriet i kommunen aftales det, at Byrådet orienteres en gang i kvartalet. Sundhedshuset Region Hovedstaden og Helsingør Kommune er enige om, at der skal placeres et sundhedshus i Helsingør Kommune. De regionale aktiviteter skal desuden betjene Fredensborg, Hørsholm og Gribskov Kommuner. Sundhedshuset skal danne rammen om et sammenhængende sundhedstilbud Parterne arbejder videre med en placering af sundhedshuset i de tidligere hospitalsbygninger på Esrumvej, men er opmærksomme på, at ikke mindst den økonomiske udfordring kan gøre andre løsninger mere hensigtsmæssige. Benedikte Kiær Borgmester Jens Bertram Det konservative Folkeparti Henrik Møller Socialdemokraterne Ib Kirkegaard Dansk Folkeparti Johannes Hecht-Nielsen Venstre Christian Donatzky Radikale Venstre 7

79 Bilag: H-MEDs bemærkninger til budgettet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98550/14

80 Referat til punkt 1: 2. behandling af budget Kommunaldirektør Bjarne Pedersen gennemgik de væsentligste punkter i budgetforliget og svarede på uddybende spørgsmål fra medarbejdersiden. Der bl.a. blev spurgt til byggeriet af institutioner i Hornbæk og om alle daginstitutioner Skal DGI-certificeres. De fremførte betragtninger bringes med til mødet med økonomiudvalget på mandag. Medarbejdersiden gør opmærksom i på at forslaget om udlicitering af rengøringen, der i budgettet indgår med en besparelse på 2,5 mio, kr. skal behandles i henhold til rammeaftalens bilag 4. Næstformanden gør opmærksom på at medarbejdersiden i C-MED fra center for ejendomme har henvendt sig, men på grund af tidspres har det ikke været muligt at nå at få undersøgt indholdet i henvendelsen til bunds. Kommunaldirektøren gjorde opmærksom på, at C-MED i Center for Ejendomme drøfter forslaget på mandag den 29. september. Medarbejdersiden er bekymret for en meget stram tidsfrist ift. reglerne vedr. udlicitering. Bjarne Pedersen gør endvidere opmærksom på at visse organisationer bliver eller er indkaldt til en særlig drøftelse i forhold til budgettet. Her nævnes 3F. Der er varslet C-MED-møde på mandag i Center for ejendomme. I forhold til forslaget om at afskaffe seniorugen bemærkede medarbejdersiden, at forslaget ikke hænger sammen med tillidsreformen og ledelsesgrundlagets fokus på en anerkendende kulter. Seniorugen har virket som en gulerod i forhold til at blive længere på arbejdsmarkedet. Seniorugen opfattes som en anerkendelse af medarbejderes indsats. Medarbejdersiden er meget uforstående over for dette forslag. Medarbejdersiden har endvidere kommentarer til forslaget om at afskaffe stillingsreduktionspapiret (handleplansperioden). Det er ifølge medarbejdersiden lykkes mange opsagte medarbejdere at få et nyt arbejde i kommunen pga. handleplansperioden Med et øget ledelsesmæssigt fokus på medarbejderens situation, oplever medarbejderne at handleplanen er en god mulighed for at Helsingør Kommune kan beholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Medarbejdersiden oplever, at stillingsreduktionspapiret er et tillidsskabende signal til alle medarbejderne om, at Helsingør Kommune vil gøre noget ekstra for, at medarbejderne bliver, når der varsles afskedigelser pga. politisk vedtagne budgetmæssige effektiviseringer eller besparelser. Endelig bemærkede medarbejdersiden, at det er positivt at grønthøster-metoden ikke anvendes i det foreliggende budgetudspil.

81 Bilag: Bilag til H-MEDs referat Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98548/14

82 Bilag til referat af H-MED mødet d. 25. september 2014 Indholdet i nedenstående mail blev fremsendt fra Jakob Spare til Formand og næstformand i H-MED kl d. 25. september og vedlægges nu som bilag, da man på mødetidspunktet ikke kendte til fremsendelse. Kære Bjarne og Vera Medarbejderrepræsentanterne i Center for ejendommes MED udvalg har læst det budgetmateriale, som er fremsendt sammen med dagordenen til MED mødet i Center for Ejendomme den 29. september. Vi konstaterer, at der i forligspartierne udkast til budget 2015, budgetteres med en besparelse på udbud af kommunal rengøring på kr. På den baggrund, skal vi i henhold til rammeaftalens 21 stk. 1, anmode ledelsen om at overholde rammeaftalens 7 stk Denne mail videresendes til 3F.

83 Bilag: Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99409/14

84 Til Byrådsmedlemmerne i Helsingør Kommune Fredag den 26. september 2014 Kære byrådsmedlemmer Vi har erfaret at I inden længe vil beslutte, at udlicitere den del af rengøringen der i bliver udført af kommunalt ansatte medarbejdere. Vi mener det er en rigtig dårlig ide. Vi har desværre set mange fejlslagne udliciteringer på rengøringsområdet. Flere kommuner har erkendt, at den billige pris på rengøringen betød dårlig kvalitet i opgaveløsningen. Efter mange påtaler og Arbejdstilsynets påbud, vælger kommunerne at opsige kontrakten. Hver gang er det medarbejderne der kommer i klemme og brugerne får ikke den rengøring der skal være. I sidste ende betyder det en ekstraomkostning for kommunen. I har lige nu en velfungerende rengøringsenhed: Kvaliteten er i top Brugerne er yderst tilfredse Veluddannede medarbejdere flere har en rengøringsteknisk uddannelse Medarbejder har gennemført sprogkurser og skrive læse kurser Vellykket integration af etniske grupper Lavt sygefravær Netop velkvalificerede og stabile medarbejdere er en væsentlig del af en god rengøring. Er I klar til at smide det overbord? Selvom denne udlicitering betyder at de nuværende medarbejdere bliver virksomhedsoverdraget til det private selskab, viser erfaringen at over halvdelen bliver opsagt umiddelbart efter overdragelse. Resten sættes ned i tid og arbejdstiden flyttes, så det ikke er muligt for den enkelte at få det til at passe samme med familielivet. Derfor vil de sidste vælge andre løsninger. Alt i alt betyder det at man inden længe står med nye medarbejdere der ikke har de kvalifikationer, de nuværende medarbejdere har. Brugerne vil derfor også opleve dårlig kvalitet. God rengøring er med til at sikre en god luftkvalitet. Uden tilstrækkelig rengøring ophobes hurtigt støv og snavs, der hvirvles op, når rummet bruges. Støv består blandt andet af hudskæl, papirstøv, fibre fra tekstiler, pollen, grus og sand. Hvis man ikke afsætter den nødvendige tid og presser tempoet i vejret kan det få konsekvenser for brugerne med flere sygedage. I forbindelse med et ønske om at udlicitere rengøringen bliver kommunerne præsenteret for, at der er optil 30 % at spare, fordi arbejdstakten i en privat rengøringsoverenskomst kan være op til 130. Det er korrekt, idet de private rengøringsoverenskomster giver mulighed for at arbejde i op til arbejdstakt 130. Disse overenskomster er akkordoverenskomster, der åbner mulighed for at øge tempoet og give en højere løn præstationsløn. Arbejdstakt 130 kan beskrives som en person der går med et tempo svarende til 7,5 km pr. time. Det svarer til, at en fuldtidsansat skulle være i stand til, at foretage en daglig vandretur på over 55 km eller 1 1/3 maraton hver dag næsten 7 maraton om ugen. Er det muligt at sikre en ordentlig kvalitet i rengøringen i et tempo der svare til at man løber rundt? Nej det er bevist ved at flere kommuner i øjeblikket må leve med at betale for en

85 opgaveløsning der ligger under det man betaler for, eller ved at kommunerne vælge at opsige kontrakten her kan vi nævne flere eksempler Viborg, Struer, Sorø, og Kalundborg m. fl. Har I overvejet andre løsninger? Kunne besparelsen som man forventer at få hentes ved at omorganiserer eller effektiviserer den kommunale løsning? Vi håber I vil genoverveje jeres forslag om udlicitering af rengøringen. Vi synes den nuværende løsning fortjener lidt flere år til gavn og glæde for brugeren og borgerne i kommunen.

86 Bilag: Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C- MED i CE Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99412/14

87 From: Bjarne Pedersen Sent: 29 Sep :43: To: Økonomiudvalget Cc: Direktion;Tina Freving-Pedersen;Vivi Moseholm Subject: VS: Udtalelese fra medarbejdersiden i CE Med vedr. udlicitering af rengøring Kære ØK Her er så kommet endnu en udtalelse fra møde i dag Tages også med i papir mvh Bjarne Fra: Jakob Sparre Sendt: 29. september :39 Til: Bjarne Pedersen; Britt M. Partov Cc: Søren Brøndt; Egil Herforth Hansen; Bente Flintrup; Peter Gadving; Malue Dufke Lauritsen; Vivi Pedersen Emne: Udtalelese fra medarbejdersiden i CE Med vedr. udlicitering af rengøring Hej Bjarne Hermed bemærkninger fra b siden i CE Med omkring den foreslåede udlicitering af den kommunale rengøring. B siden i CE MED bemærker følgende: - Der har været store en gangs omkostninger i forbindelser med hjemtagelse af rengøringer (ca. 2,5 mio. kr.). - Er der regnet på omkostninger i forbindelse med udbud af rengøring? - At hjemtagelse af rengøring, har betydet høj kvalitet af rengøringen, høj medarbejdertilfredshed og meget lavt sygefravær blandt rengøringsmedarbejderne. - At medarbejderne skal have samme løn den første måned efter en virksomhedsoverdragelse. - At der vil være omkostninger til en gangs udbetaling af feriepenge. - Der henvises i øvrigt til bemærkninger fra 3F og FOA i processen. Med venlig hilsen Jakob Sparre Ejendomsadministrator Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Tlf.: Mobil: Web:

88 Bilag: Referat fra møde mellem 3F, FOA og HK den Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99416/14

89 Center for Ejendomme 26. september 2014 Anne Mette Madsen Referat fra møde mellem Helsingør Kommune 3F og FOA Ang.: Budgetaftale Tilstede: Helsingør kommune: Bjarne Pedersen, Anne Mette Madsen, Vivi Petersen TR. 3F: Torben Christensen, Nina Vedel Møller, Pia Carøe. FOA: Steen Andersen Bjarne Pedersen informerede om situationen og om budgetaftalen som forventes vedtaget den 6. oktober Aftalen indeholder beslutning om udlicitering af den nuværende hjemtagne rengøring. 3F spurgte ind til inddragelsesprocessen. Budgetaftalen har været drøftet på H-MED i indeværende uge, der er møde i C-MED mandag den 29. september 2014, inden 2. behandling i økonomiudvalget. Således har både H-MED og C-MED mulighed for at komme med tilkendegivelser. 1. oktober 2014, er der på ny drøftelser i H-MED. 3F og FOA udtrykte bekymring for medarbejderne fremtidige arbejdsvilkår. 3F og FOA påpegede, at det ville klæde kommunen at kræve at medarbejderne kunne bibeholde deres løn i hele overenskomstperioden. 3F påpegede, at alt det gode til ved den hjemtagne rengøring, så som integration, danskundervisning, kurser, gode arbejdsforhold etc. Ville gå tabt. Hensigten er, at påbegynde udbudsprocessen efter 6. oktober Rengøringen forventes udbudt i EU-Licitation ultimo oktober Valg af leverandør forventes truffet ultimo januar og opstart med ny leverandør 1. marts Underleverandører vil stadig ikke være ønsket og skal derfor godkendes af kommunen. Kravspecifikationerne i udbudsmaterialet vil med enkelte rettelser, være som ved sidste udbud. Virksomhedsoverdragelsesomkostningerne vil være en del af udbuddet og vil således være del af udvælgelseskriterierne. 3F påpegede et ønske om speciel opmærksomhed på sociale klausuler og arbejdsklausuler for at sikre medarbejderne bedst mulige vilkår. MED inddragelsen i udbudsprocessen vil følge MED-aftalen. Medarbejderne og organisationerne vil blive holdt orienteret om processen løbende og hurtigst muligt blive indkaldt til møder, når beslutningen er truffet. Hvis 3F og FOA ønsker at komme med indsigelser til økonomiudvalget, skal de hurtigst muligt fremsende materiale til Bjarne Pedersen, som så vil videreformidle det.

90 Bilag: Udtalelse H-MED vedr. handleplanperioden Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99564/14

91 D. 29. september H-MED, Medarbejderne Helsingør Kommune udtaler følgende til budgetforslaget 2015 om at afskaffe handleplanperioden: Fyret... Hvorfor lige mig? Spørgsmålet følger naturligt en fyret medarbejder. Selvværdet får et knæk, og dét sammen med uvisheden om, hvordan økonomien fremtidigt vil hænge sammen, giver mange spekulationer. Det signal Helsingør Kommune har givet medarbejderne, der har været omfattet af handleplansperioden, har været med til at afbøde de negative personlige følelser, en fyring fører med sig. Signalet om at tage vare på medarbejderne netop i krisesituationer, er et signal til alle medarbejdere om, at man værdsætter sine ansatte. Det er medarbejdernes oplevelser, at handleplanperioden faktisk er med til at fastholde dygtige medarbejdere i kommunen. Det er vores erfaring, at den skærpede opmærksomhed ledere får ved at skulle udarbejde handleplanen, er med til at finde løsninger for den medarbejder, der er varslet afskediget. Denne opmærksomhed fremmer også lysten til at passe sit arbejde i opsigelsesperioden. Vi vil stille spørgsmål vedr. det estimerede besparelsesbeløb. Medarbejderne er tidligere blevet oplyst om, at ved fyringsrunder betyder handleplanperioden, at der bliver fyret flere, end hvis vi ikke havde handleplanperioden. Det er her vores vurdering, at dette opvejes af fordelen ved handleplanperioden, selvom vi betaler den selv. Borgmesteren udtrykte på budgetseminaret en forventning om, at der om få år vil være kamp om medarbejderne. Derfor ser vi en fordel for alle parter, at Helsingør Kommune kan bevare handleplanperioden. Der tales ofte om, at den bedste reklame for vores kommune vil være at få gjort de ansatte, endnu ca personer til ambassadører. Her vil vi påpege, at personalepolitikken er en væsentlig del i forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiver.

92 Bilag: Udtalelse H-MED vedr. seniorugen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99565/14

93 D. 29.september 2014 H-MED, medarbejderne Helsingør Kommune udtaler til budgetforslag 2015 om afskaffelse af senioruge. Vi ved at forslaget er stillet med baggrund i, at der i overenskomsterne er indført en senioruge. Men for os som medarbejdere har den ekstra Helsingør uge været et gode vi var stolte af at have, og som for os var et udtryk for at Helsingør Kommune sætter pris på seniorerne som medarbejdere. Vi har et højt aldersgennemsnit i Helsingør Kommune og seniorerne arbejder på lige fod med yngre medarbejdere. Seniorerne bidrager med ro, viden og modenhed i opgaveløsningen. Seniorerne har hidtil følt sig værdsat og den ekstra ferieuge har været en anerkendelse af seniorernes værdi for arbejdspladsen Helsingør Kommune, og det har givet Helsingør Kommune et image som en særligt attraktiv arbejdsplads. For ca. 5 år siden udtalte ledelsen: Vi vil så gerne have I bliver lidt længere. Vi har forstået at forslaget er medtaget for at sikre besparelser men det er svært at finde den reelle besparelse. For cirka halvdelen af seniorerne vil der ikke være nogen besparelser. Når disse seniorer beder om at afholde senioruge er svaret: ja, hvis du ikke har nogen opgaver liggende. Der vil ikke være nogen som laver dine opgaver mens du er væk og derfor løses ekstra mange opgaver inden ferie og seniorfrihed. Seniorerne har altså ikke reduktion i opgaver og funktioner i forhold til andre fuldtidsansatte. Ældre medarbejdere bruger desuden ikke omsorgsdage og har få sygedage. Forslaget må derfor opfattes som et signal til medarbejderne om, at man ikke ønsker at have seniorer ansat. Personalepolitikken generelt på arbejdsmarkedet er ellers, at der gives mange forskellige goder til seniorer for at fastholde dem i beskæftigelse u.h.t. fastholdelse af viden/erfaring og ikke mindst at det i fremtiden bliver et problem at skaffe arbejdskraft. Seniorer er ikke medarbejdere der får et andet job i en anden kommune. Når vi sender dem ud af døren for sidste gang, kommer de sjældent tilbage. Det vil sige at kommunen som arbejdsplads ikke får gavn af medarbejderen, som bliver fra den dag man stopper sagt lidt groft - ren udgift. Vi finder derfor ikke besparelser i nogen nævneværdig grad. For den anden halvdel af seniorerne handler det om, at man rigtig gerne vil blive et par år længere, da gruppen generelt set ikke har særlig høje eller attraktive pensionsordninger. Så virker den ekstra senioruge som en ekstra påskønnelse af, at vi trods alt holder ud et par år mere -på trods af nedslidning og hårdt arbejdspres. For nogens vedkommende kan det at gå fra arbejdslivet til et liv på fuld pension ikke altid betragtes som frihed, der ER faktisk mange der ønsker at blive ved med at arbejde, men på reduceret tid. Helsingør Kommune beder om, at vi taler positivt om kommunen for at bedre vores image det er lidt svært, når man som senior ikke føler sig anerkendt og værdsat.

94 Borgmesteren oplyser at vi om 2-3 år får ekstra brug for medarbejdere fordi mange seniorer vil kunne gå på pension, men vi kan konstatere at rigtig mange af seniorerne vælger at blive i jobbet udover pensionsalderen og helt op til år. Så må det undre os at man ikke længere påskønner seniorernes indsats med den ekstra ferieuge.

95 Bilag: 3.9. Budgetforslag 2015 F Ø.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

96 Budget Helsingør Kommune Politisk parti: Ø SF Dato: 28. september 2014

97 Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag kr. Oprindeligt kassetræk fra budgetforslag i budgetmappen Fravalgte ring 1 opgaver Tilvalgte ring 2 eksisterende opgaver Tilvalgte ring 2 nye opgaver Anlægsønsker Afledt drift af anlæg Ændringer til pulje til opfyldelse af anlægsrammen Yderligere forslag - Finansiering/Skatter Yderligere forslag - Drift Yderligere forslag - anlæg Yderligere forslag - balanceforskydninger m.m Yderligere forslag - Mangler kategori Ny samlede kassepåvirkning pba. fravalg/tilvalg (+ = kassehenlæggelse / - = kassetræk)

98 Tusinde Gennemsnitlig likviditet for Helsingør Kommune Gns. likviditet Gns. Likviditet til dato Mål, jf. økonomisk politik

99 Drift/Anlæg Vejledning Beskrivelse (i 1000 kr.) Kommentarer Eksempel: Skriv ét eventuelt forslag på hver linie. (Hele denne linie bliver ikke printet og bør ikke redigeres/slettes) Drift øget grundskyld på 3 promille Finansiering/Skatter øget afvikling af gæld Balanceforskydninger m.m. Nedrivning af Teknisk Museum Anlæg Cykelsti gennem Meulenborg skoven Anlæg Styrket kollektiv transport, analyse af kollektiv transport i kommunen 300 drift Kultur Drift Shakespeare drift Indexaward drift Støtte til stafet for livet (kommunetelt på pladsen) 50 drift Kulturpromenade, undersøgelser i drift Byrum og trafik Graffittibekæmpelse drift Byrumsløft, Helsingør og Hornbæk drift Styrke vedligehold af bygninger og veje drift Flextrafik drift Socialområdet Forebygge kriminalitet og utryghed (bedre brug af nuværende midler- SSPK mv.) nedsættelse af 17 udvald 500 drift financiering fra boligsocial pulje Forebygge sociale problemer i skilsmissesager drift Handicaptransport - blinde drift Ældre Flere pladser på plejehjem drift Bedre børneliv og forebyggelse Grundlovsdag fjernes som lukkedag drift Flere pædagoger i daginstitutionerne - op til 70% pædagoger drift Flere pædagoger i daginstitutionerne - udsatte boligområder drift Værested i Tikøb oprettes ikke -510 drift Sommercamp drift

100 Daginstitutioner bliver bevægelsesinstitutioner drift International ungdomsklasse drift Indsats overfor frafald på ungdomsuddannelser drift Anlæg/renovering Værftshallerne drift Reducere fare for gående Udvidelse af Multiparken anlæg Financiering fra boligsocial pulje Renovering af Rådhus drift Financiering Financieringsbidrag fra boligsocial pulje Finansiering/Skatter financiering/skatter Særtilskud, vanskeligt stillede kommuner Finansiering/Skatter financiering/skatter Tekniske korrektioner Ny anlægsplan anlæg Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Vejvedligeholdelse drift Børn og unge med særlige behov II (TUBA) drift Sammenhængende bykerne - kulturhavn drift Fravalg af eksisterende ring 2 opgaver Løn til forsikrede ledige, ansat i kommuner drift Tilvalg af nye ring 2 opgaver Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt drift HH skole - kultursamarbejdet drift Udvidelse af Hipp-Hopp programmet drift HelsingUng drift Rehabiliteringsteam - status og ressourcer drift Et årsværk - rehabiliteringsteamet drift Rehabiliteringsteam - status og ressourcer drift Afledt drift - vuggestue i Tikøb drift Frelsens Hær drift Legionellabekæmpelse i brugsvandsinstallationer drift

101 Bilag: August.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96989/14

102 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due

103 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Side 2

104 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 31. august... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget Anlægsoversigt pr Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger 2014 Drift Tillægsbevillinger 2014 Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Standardiseret økonomiopfølgning 2. kvartal 2014 i Region Hovedstaden Side 3

105 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget 2014 Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg % Budgetområde Miljø, Natur og Klima % Budgetområde Park og Vej % Kultur- og Turismeudvalget % Budgetområde Kulturen % Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg % Budgetområde Sundhedsfremme % Budgetområde 411 Idræt og Fritid % Børne- og Uddannelsesudvalget % Budgetområde Forebyggelse % Budgetområde 513 Folke- og specialskoler % Budgetområde 514 UU Øresund % Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver % Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen % Budgetområde 517 Udsatte børn % Socialudvalget % Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap % Budgetområde 619 Omsorg og Ældre % Budgetområde Anden social service % Budgetområde Sundhed % Beskæftigelsesudvalg % Budgetområde Beskæftigelse % Økonomiudvalget % Budgetområde 808 Lystbådehavne % Budgetområde 823 Erhverv % Budgetområde 824 Puljer % Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb % Budgetområde 826 Administration og Planlægning % Budgetområde 827 Redningsberedskabet % Drift inkl. refusion % se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

106 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 31. augustl 2014, overførsler fra 2013 til 2014 og forventede overførsler fra 2014 til 2015 samt budgetrevision for 30. april Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 202,2 mio. kr. ultimo august Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 31. august Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar 2014 er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar 2014 Renteindtægter og forrentning pr. 31. august Budget 2014 Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,31 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,08 % 0,98 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj ,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio. kr (0,98 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 31. aug 2014) Side 5

107 Oprindeligt budget 2014 Overført fra 2013 til 2014 Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Øvrige tillægsbevillinger til budget 2014 Skøn for overførsel fra 2014 til 2015 Korrigeret budget 2014 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo 2014, det vedtagne budget samt den forventede kassepåvirkning i 2014 (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, budget (1.000 kr.) Kassebeholdning, primo Forventet kassepåvirkning 2014* Kassepåvirkning budget Skøn for kassebeholdning, ultimo * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelige budget for 2014 og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014, virkningen af de to årlige budgetrevisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra 2014 til Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste budgetrevision. Forventet kassepåvirkning 2014 (1.000 kr.) Indtægter Drift Renter Anlæg Låneoptag Låneafdrag Balanceforskydninger Pulje til servicedrift Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning 2014* * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 6

108 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima Budgetområde 204 Park og Vej Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen Kultur- og Turismeudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid -4-4 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde UU Øresund Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde Sundhed Socialudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde Lystbådehavne Budgetområde Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Udenfor budgetområde 0 Øvrigt Udenfor budgetområde i alt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i 2014 og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til 2014 finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt kr kr kr kr. Alle tillægsbevillinger for 2014 opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

109 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i 2014 (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts I 2014 er befolkningstallet ikke opgjort i marts måned. Aldersklasser Faktisk befolkning 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts 2014 forudsiger en negativ nettotilvækst på 57 borgere fra 2014 til Bevægelser i befolkningstallet År Side 8 1. kvt. 2. kvt. jul aug Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo

110 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i 2014 (54,3 %) og prognoseår 2024 (53,7 %). 1. januar september januar år 59% år 54% år 54% 0-19 år 25% 65+ år 16% 0-19 år 24% 65+ år 22% 0-19 år 20% 65+ år 26% Side 9

111 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Servicedriftudgifter 2014 Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i budget 2014 ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af budget revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 2014 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra budgettet TMK KTU SIF BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af 2014 løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne budget samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i 2014 ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget budget 2014 til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr Korrigeret budget til servicedriftsudgifter 2014 Forbrug 2014 på servicedriftsudgifter pr Restbudge TMK KTU SIF BU SU BEU ØK*** I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** ØK s budget indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

112 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets budgetområde Netto i kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt ,1% 204 Park og Vej - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt ,0% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Netto i kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,5% Kulturudvalget i alt ,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt ,5% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,5% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget ,6% i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 11

113 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Forebyggelse i alt ,7% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,1% 514 UU Øresund - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede ,8% UU Øresund i alt ,0% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,6% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,9% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede ,1% Udsatte Børn i alt ,7% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt ,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

114 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 5-26 Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 361 eller 3-5 år årige 542 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år 1 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 3 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner 3-5 år 204 Andre kommuners institutioner 6+ år år år år 53 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 13

115 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner : (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner : (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype : Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 14

116 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal børn i forhold til befolkningsprognosen årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose 2014 Side 15

117 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,7% Psykiatri og Handicap i alt ,3% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,1% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede ,4% Anden Social Service i alt ,0% 621 Sundhed - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,6% Sundhed i alt ,9% Socialudvalget i alt ,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

118 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts Side 17

119 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts Side 18

120 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Side 19

121 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

122 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,4% Beskæftigelse i alt ,3% Beskæftigelsesudvalget i alt ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 2010, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar 2014 skal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 30 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Side 21

123 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal personer Personer på overførselsindkomst Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uddannelsesparate Aktivitetsparate Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 22

124 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August Forsikrede ledige fordelt på alder Over 30 år Under 30 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner *De forsikrede ledige A-dagpenge overgik først til kommunen fra 1. januar 2011 Antal personer Ledighedsydelse Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 23

125 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal sager Sygedagpenge >52 uger <5 ->52 uger Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Produktionsskolen Kilde: Erhvervsskolen Side 24

126 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal personer Flexjob Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 25

127 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug 2014 pr Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt ,7% 823 Erhverv - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt ,4% 824 Puljer - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Puljer i alt ,1% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede ,3% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,3% 826 Administration - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,3% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,2% Økonomiudvalget i alt ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug 2014 Oprindeligt Korrigeret Restbudget Forbrugspr. budget budget 2014 procent Rammestyrede udgifter i alt ,2% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,6% I ALT ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

128 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar august for hhv og 2014 på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Da de seneste organisationsændringer endnu ikke er implementeret i OPUS løn, har der ikke været muligt at opgøre fraværet på den nye centerstruktur. HELSINGØR KOMMUNE FRAVÆR 2014 (md. 1-8) Fraværsdage Heraf fravær fordelt på typer Fravær 2014 Nedsat (md. 1-8) Sygefraværsdage Familiepolitikdage tjenestedage i pct. Sygefravær 2014 (md. 1-8) i pct. Fravær 2013 (md. 1-8) i pct. Sygefravær 2013 (md. 1-8) i pct. Center for Borgerservice, it og digitalisering ,7% 3,7% 5,8% 4,0% Center for Dagtilbud og Skoler ,9% 6,1% 8,5% 5,7% Center for Job og Uddannelse ,0% 2,9% 5,9% 3,8% Center for Sundhed og Omsorg ,3% 5,7% 8,7% 6,1% Center for Børn, Unge og Familier ,1% 4,9% 6,6% 4,2% Center for Særlig Social Indsats ,2% 3,9% 5,7% 4,0% Center for Teknik, Miljø og Klima ,9% 3,4% 5,0% 4,1% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling ,9% 3,8% 4,9% 3,4% Center for Erhverv Politik og Organisation ,9% 2,3% 6,6% 3,3% Center for Økonomi og Styring ,9% 2,5% 5,1% 2,8% Center for Ejendomme ,4% 3,2% 6,4% 5,5% TOTAL ,6% 5,2% 7,6% 5,2% Det samlede fravær for 2014 er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i 2014, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten, udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

129 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget Overførsler & tillægsbevillinger dec nov okt Opr. Budget Korr. Budget '10 sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '10 Overf.& tillægsb Opr. Budget Korr. Budget '11 dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul maj jan Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Forbrug ' Opr. Budget Korr. Budget '14 aug jun/jul apr Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede budget (oprindeligt budget + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I 2014 er oprindeligt budget opgjort til 150 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr ,357 mio. kr. Forbruget i januar og februar 2014 var på 2,393 mio. kr., hvilket er for småt til at vises i grafen. Side 28

130 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsoversigt pr i kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug 2014 Opr. budget 2014 Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Udskiftning af vejbelysning 999, , , , ,268 Shared spaceløsning - Havnegade 365, , , , ,832 Sikring af skoleveje-rammebeløb 120, , , , ,133 Cyklisthandlingsplan 371, , , , , ,542 Statstilskud , , , , , ,300 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 491, , , , ,906 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 216, , ,000 3,232 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk 0,000 0,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet , , ,000 0,000 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 8, , , ,768 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.- oprydning 1, , , ,155 Udv. af vejnet - modulvogntog 251, , , ,037 Parkeringsplads i Hornbæk 327, , ,000-27,115 Trafiksikkerhedsby , , , ,535 Havnegade etape 2, 1. del 0, , , ,000 Teknik, Miljø- og Klimaudv. 381, , , , , , Kulturen Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 0, , , ,000 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 67, , , ,490 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 0, , , ,000 Skulptur ved Kulturværftet 0, , , ,000 Indtægt fra fonde 0, , , ,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 0, , , ,000 Kultur- og Turismeudvalget 67,510 0, , , , , Idræt og Fritid Renovering atletikstadion, Rønnebær 86,100 81,000 81,000-5,100 Sundhed-, Idræt- og Fritidsudv. 86,100 0,000 81,000 0,000 81,000-5, Skoler Dialogportalen 1.638, , , ,000 Fremtidens folkeskole, computere 4.079, , ,000 0,389 Opgradering af skolernes ITnetværk 0, , , , Dagpleje og Daginst. Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 0, , , ,000 Børne- og ungeudvalget 5.717, , , , , , Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 0, , , , , Omsorg og Ældre Pulje til intelligente investeringer 272, , , ,051 0,000 0,000 Socialudvalget 272, , ,000 0, , ,051 Side 29

131 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug 2014 Opr. budget 2014 Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget 808 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arb. L 2.709, , , ,691 Renoveringspl. Nordhaven fase 2&3 L 3.000, , ,000 Stormskader , Nordhavnen 1.440, , , Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse 3.727, , , , , ,808 Planlagt bygningsvedligeholdelse 145, , , , ,440 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 397, , , ,759 Skolen i bymidten , , , , , ,616 Bastionen - Skimmelsvamp 9, , , ,077 Margarethagårdenrenovering/ombygn. 340, , , ,379 Sikring af brugsvandsinstallationer 717, , , , ,633 Energirenovering i kommunale ejd. L 1.543, , , ,745 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 39, , , ,000 60,005 Daginstitutionsområdetkapacitetstilp. 87, , ,000 73,073 Spredt byfornyelse L 39,995 62,000-62,000 0,000-39,995 Statstilskud 28, , , ,875 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb. 0, , , ,000 Børnehuset Vestergårdenretablering 0, , , ,000 Kommunens arkiv, Prøvestenen 46, , ,000 47,000 0,239 Halgulv Nordkysthallen 2.223, , , ,071 Istandsætt./pavillon, Nørrevej , , , ,000 Ombygn./renov. Servicebygn.- indgang 0, , , ,000 Værftshallerne, køb af kran og IT 1.398, , , , ,669 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 664, , ,000 71,977 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb. 116,166 93,000 93,000-23,166 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 800, ,000 0,000 0,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk , , ,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion 1.800, , ,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 800, , ,000 Bymuseum, ny skorsten 500, , ,000 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 284, , ,000 15,690 Fremtidens Folkeskole 419, , , , ,931 Børnehuset Krible Krableombygning 728, , ,000-49,068 Mørdrup Idrætsanlægtilbyg./omklædning 5.128, , , ,974 Bygningstilpasning, Rådhuset 351, , ,000 48,303 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 3.592, , , ,488 Nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen 282, , , ,434 Genopf. af gymnastiksal, Mørdrup skole 115, , , ,260 Nordvestskolen, ændring af vandland 1.900, , ,000 Sikring af brugsvandsinstall.- afslutning 1.500, , ,000 Hellebæk skole - indeklima 250, , ,000 Multiparken - lydisolerende bagvæg 1.600, , ,000 Side 30

132 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug 2014 Opr. budget 2014 Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Etablering af dræn - Troldehøj 4.000, , ,000 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse 500, , ,000 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd 650, , , klasses skolen-udskiftning af vinduer 4.000, , ,000 Nordvestskolen, udskiftning af flade tage 1.900, , ,000 Plejehj. Bøgehøjgård-sikring af tag/kælder 500, , ,000 Rådhuset-renov. af vinduer, Rådhustorv 400, , ,000 Toldkammeret-udskiftn. tagrender/nedløb 450, , ,000 Elværket - udbedring af sætningsskade 500, , ,000 Kvindekrisec. Røntofte-renov. Annekset 700, , ,000 Reetablering af 4. Tangvej- Margarethag. 310, , ,000 Skolen ved Kongevej-udskiftn. af vinduer 250, , ,000 Ændring af staldbygning- Flynderupgård 500, , ,000 Opgradering af CTS-anlæg 300, , ,000 Jordkøb 20, , , , ,700 Jordsalg Omkostninger ved køb og salg -325, , , , Administration og Planlægning Kulturværftet 804, , , ,879 Busterminal, Prøvestenen 99,000 99,000 99,000 Nyt Centerområde, Prøvestenen 162, , , ,227 Kulturhavn Kronborg 1.277, , , ,534 Tilskud 2.601, , , Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 427, , ,000 Økonomiudvalget , , , , , ,734 Anlægsudgifter i alt - netto , , , , , ,557 Anlægsudgifter i alt , , , , , ,857 Anlægsindtægter i alt , , , , , ,300 Anlæg i alt , , , , , ,557 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 3,5 mio. kr. pr. 31. august 2014 Side 31

133 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår 2014 Korrigeret budget Forbrug pr Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Energirenovering i Kommunale Ejendomme Spredt Byfornyelse - overførsel fra Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. budget) + Overf. Fra Budgetrevision pr Energirenovering i kommunale ejendomme - nedskrivning I alt forbrug på lånefinansieret område * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån kr. I alt pr kr. Side 32

134 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsbemærkninger Der er ingen anlægsbemærkninger. Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Forskellige stiforbindelser-masterplan Udskiftning af vejbelysning Sikring af skolevej - rammebeløb Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen Center for Teknik og Miljø Vandskulptur på Hornbæk Torv Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen Nye boldbaner i Snekkersten Center for Kultur, Plan og Erhverv Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen Center for Dagtilbud og Skoler Nyt hjælpemiddeldepot * Kronborg Ladegårdsvej Statstilskud Center for Omsorg og Ældre Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) Fremtidig SFO, Espergærde skole Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti Oasen - Flytning til Villa Helle Planlagt vedligeholdelse Sikring af brugsvandsinstallationer PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser Nedtagning af pavillon Prøvestenen Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb Køb af Støberivej Køb af Støberivej Køb af Energivej Erstatning - ekspropriation v/kongevejsudvidelsen Center for Ejendomme Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv Center for Politik og Organisation * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 33

135 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 793 Budgetrevision pr 30/ BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Park og Vej - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Stormskader BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Ikke rammestyret Budgetområde 208 i alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret Skulptur ved kulturvæftet BY Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Leje af areal til udeservering BY Overførsel af merforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret -535 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt Idræt og Fritid - Rammestyret Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Frigivelse u kr Nordkysthallen 14 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 34

136 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2013 Drift fortsat kr. BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 545 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Flytning af budget sfa organisationsændring Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret Fremtidens folkeskole - indkøb af computere, overført til anlæg 513 BY Fremtidens folkeskole - overført til anlæg 825 BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY omplacering af uddannelsesmidler BY Omplacering til ekstra rengøring af skoler BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt UU-Øresund - Rammestyret Budgetrevision pr 30/ BY Flytning af budget sfa organisationsændring Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret -208 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret 77 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 35

137 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift fortsat kr. SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY Budgetrevision pr 30/ BY Frigivelser u Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/ BY Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY ½ årsværk fysioteapeut BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel - Bøgehøjgård budget BY Eftergivelse af merforbrug Poppelgården og Bøgehøjgård BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Efterregulering af hjælpemiddelcentralens budget BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret 28 Budgetrevision pr 30/ BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 620 i alt Sundhed - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Budgetrevision pr 30/ BY Budgetområde 621 i alt SOCIALUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

138 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift fortsat kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt SOCIALUDVALGET i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret -278 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/ BY Budgetområde 722 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne - Rammestyret -68 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt Erhverv 0 - Rammestyret -660 Budgetrevision pr 30/ BY Ikke rammestyret Budgetområde 823 i alt Puljer - Rammestyret Louckautpulje - overført til anlæg, Fremtidens folkeskole BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY HR puljer - overført til anlæg, Nye lokaler Pusterummet, Prøvestenen BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret Leje af areal til udeservering BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY Overførelse af mindreforbrug til dækning af anlægsprojekter BY Bygningstilpasning, Rådhuset - overført til anlæg 825 BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - overført til anlæg 825 BY Ekstra rengøring på skoler BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 700 Budgetrevision pr 30/ BY Budgetområde 825 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

139 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift fortsat kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY Omplacering af uddannelsesmidler BY Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet BY Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter BY Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI BY Fagkoordinator, SO BY Budgetrevision pr 30/ BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/ BY Frigivelser u kr Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Rammestyret 57 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/ BY Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Udenfor budgetområde Etablering af NPV BY Lån til Hornbæk Havn BY Udenfor budgetområde i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer,udenfor budgetområdei alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på budgetområder i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

140 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Anlæg kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Park- og vejområdet Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetrevision pr BY Havnegade etape 2, 1. del BY Budgetområde 309 i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Skulptur ved Kulturværftet BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skoler Fremtidens folkeskole, indkøb af computere BY Opgradering af skolernes IT-netværk BY Budgetområde 309 i alt Dagpleje og Daginstitutioner Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt Sundhed og Omsorg Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Stormskader , Nordhavnen BY Budgetområde 825 i alt Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY Planlagt vedligehold BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Salg af areal ved Gefionscentret BY Børnehuset Krible Krable - ombygning BY Daginstitutionsområdet - kapacitetstilpasning BY Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsfaciliteter BY Fremtidens folkeskole BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Fremtidens folkeskole BY Bygningstilpasning, Rådhuset BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Nyt trænings- og rahabiliteringscenter, overført til drift BY Ombygning af nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen BY Budgetrevision pr BY Skolen i Bymidten BY Salg af Pindemosegård, Klostermosevej 131 A-C BY Multiparken - lydisolerende bagvæg til scenen BY Etablering af dræn - Troldehøj BY Nyt køkken m.m. - Tusindfryd BY Pilotprojekt - Rottebekæmpelse BY * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

141 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Anlæg fortsat kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt 10. klasses skolen - udskiftning af vinduer BY Nordvest skolen, udskiftning af flade tage BY Skolen i Bymidten BY Plejehjemmet Bøgehøjgård-sikring af tag og kælder BY Rådhuset - renovering af vinduer omkring Rådhustorvet BY Kvindekrisecenter Røntofte-renovering af annekset BY Toldkammeret-udskiftning af tagrender og nedløb BY Elværket - udbedring af sætningsskade BY Skolen ved Kongevej - udskiftning af vinduer BY Reetablering af 4. Tangvej- Margarethagården BY Ændring af staldbygning-flynderupgård BY Opgradering af CTS-anlæg - kommunens bygninger BY Hellebæk skole - indeklima BY Planlagt vedligehold - diverse malerarbejder, udvendig BY Budgetområde 825 i alt Administration og Planlægning Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 827 i alt Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY Budgetområde 827 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Lånefinansiering Spredt byfornyelse BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Balanceforskydninger: Deponering Mørdrup Idrætsanlæg Finansforskydninger og finansiering i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

142 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Standardiseret økonomiopfølgning 2. kvartal 2014 i Region Hovedstaden Region Hovedstaden udarbejder ultimo hvert kvartal en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og byrådene i regionen. Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner (hele mio kr.) Forbrug pr. 30. juni 2014 (hele mio kr.) Fremskrevet forbrug (hele mio kr.) Forventet årsresultat (hele mio kr.) Sundhed, ekskl. fkt Sygehusvæsen Sygesikring m.v heraf Medicin Andel af fælles formål og administration 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 2.70 Andel af fælles formål og administration 3 Regional udvikling, ekskl. fkt Andel af fælles formål og administration Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden 1 Sundhed, ekskl. fkt Afvigelser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat På sundhedsområdet forventes under ét rammeoverholdelse. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet Sygehusvæsen Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse Sygesikring m.v. Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse. heraf Medicin Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse. 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 3 Regional udvikling, ekskl. fkt Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Udbetalingerne falder ujævnt over året, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. På social og specialundervisnings området forventes budgetoverholdelse. På regional udvikling forventes budgetoverholdelse. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet. Side 41

143 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Bruttoanlægs udgifter (alle tal i hele mio. kr.) Opr. budget, inkl. aftalte korr. Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts 2014 Forventet årsresultat 1 Sundhed Heraf kvalitetsfonds - projekter 2 Social og specialundervi sning 3 Regional udvikling 4 Fælles formål og adm Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat 1 Sundhed I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2014 til Det er vurderingen, at der vedr. sundhed ekskl. kvalitetsfondsmidler sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til Kvalitetsfondsprojekter 2 Social og specialundervisning Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til Regional udvikling 4 Fælles formål og administration Side 42

144 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Side 43

145 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Økonomisk Nyhedsbrev Side 44

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten.

Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Bilag 7: Kort sammendrag af takster Børn og unge Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.155,00 3.218,00 2,0 % Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.155,00 3.218,00 2,0 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*

Læs mere

*Takster på børne- og ungeområdet opkræves i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling).

*Takster på børne- og ungeområdet opkræves i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). Sammendrag af takster 2015 Ændring Børn og unge Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.500,00 3.415,00-2,4 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.875,00 1.845,00-1,6 % SFO 1.395,00 1.350,00-3,2 % Fritids-

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer:

Læs mere

Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten.

Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Bilag 4: Kort sammendrag af takster Børn og unge Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.355,00 3.155,00-6,0% Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.355,00 3.155,00-6,0% Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Takster i Helsingør Kommune 2017

Takster i Helsingør Kommune 2017 i Helsingør Kommune Sammendrag af takster 2016 Ændring fra Børn og unge Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.415,00 3.375,00-1,2 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.845,00 1.780,00-3,5 % SFO 1.350,00

Læs mere

Sammendrag af takster

Sammendrag af takster Sammendrag af takster Ændring Børn og unge Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.375,00 3.415,00 1,2 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.780,00 1.805,00 1,4 % SFO 1.275,00 1.285,00-0,8 % Fritids-

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2013-2016 blev vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2012.

Helsingør Kommunes budget for 2013-2016 blev vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2012. Center for Økonomi og Styring November 2012 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2013-2016 blev vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2012. dokumentationen er fordelt i 2 budgetbøger: 1. bog er Specifikation

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2013.

Helsingør Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2013. Center for Økonomi og Styring December 2013 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2013. dokumentationen er fordelt i 2 budgetbøger: 1. bog er Specifikation

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere