Evalueringsrapport af ACCESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af ACCESS"

Transkript

1 Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud Version 1.1

2 Læsevejledning Efter en indledning til ACCESS-projektet (kapitel 1), hvor baggrunden, de involverede parter og projektets mål beskrives, følger tre kapitler, hvor projektets delelementer gennemgås. Disse tre kapitler henvender sig hovedsageligt til den læser, der ønsker en detaljeret gennemgang af resultaterne. Det første af disse kapitler (kapitel 2) er dels en evaluering af det randomiserede kliniske studie, der undersøger forskelle når det er den praktiserende læge eller den medicinske speciallæge i et akutambulatorium der er behandlingsansvarlig for det akutte patientforløb, dels en evaluering af de to kommunale akuttilbud akutteam i hjemmet eller akutplads på plejecenter. Begge studier belyses i forhold til antallet af akutte medicinske indlæggelser, funktionstab og patient- og pårørendetilfredshed. Det tredje kapitel er en kvalitativ telemedicinsk evaluering af projektet og det fjerde kapitel en erfaringsopsamling fra ACCESS. Bilagene uddyber disse tre kapitler for de, der ønsker at gå i detaljer på det operationelle niveau. Rapporten afsluttes med en overordnet diskussion af projektet (kapitel 5) og henvender sig ligesom kapitel 1 til alle interesserede. Kapitel 1 og 5 kan med fordel læses i sammenhæng. Diskussionen indeholder også anbefalinger for fremtidig samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger i forhold til den akut syge ældre medicinske patient. Resumeet i starten af rapporten henvender sig hovedsageligt til beslutningstagere på området. Bilag 16 er en oversigt over projektets regnskab. 2

3 Marts 2015 Forord Det var med en vis stolthed, at vi modtog støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud. Det gav os mulighed for at afprøve nye samarbejdsformer for den ældre akutte medicinske patient og forbedre patientforløbet. Et så omfattende projekt som ACCESS bygger på et rigtig godt samarbejde - og det har vi i det Sønderjyske. Det lokale samordningsforum for Sygehus Sønderjylland-området (SOF i Syd) har støttet op om projektet som styregruppe og banet vejen for nye samarbejdsformer. Selve projektet er blevet udviklet gennem projektgruppen og op mod 10 undergrupper. Vi vil gerne sende en stor tak til medarbejdere på ACCESS-projektet i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner, almen praksis og på Sygehus Sønderjylland for deres engagement og mod på at prøve nye tiltag af. Trods færre inkluderede patienter end planlagt er evalueringen kommet frem til spændende resultater, som kan bidrage til udviklingen af nye subakutte/akutte tilbud i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er derfor med stor glæde, at vi på vegne af SOF i Syd kan præsentere resultaterne af ACCESS-projektet i denne evalueringsrapport. Rigtig god læselyst Med venlig hilsen Formandskabet for SOF i Syd Sygehus Sønderjylland Jakob Kyndal Direktør for Social og Sundhed Aabenraa Kommune Rapporten er udarbejdet af postdoc, ph.d. Helene Skjøt-Arkil og forskningsleder, overlæge lektor, ph.d. Christian Backer Mogensen, Enheden for Akutforskning på Sygehus Sønderjylland, diplomingeniør i sundhedsteknologi, kandidatstuderende Marie Birkemose, Tromsø Universitetsamt, konsulent, ph.d. Birgitte Nørgaard, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. 3

4 Indhold Læsevejledning... 2 Forord... 3 Resumé... 6 Summary Hvad er baggrunden for ACCESS-projektet? Indledning Målbeskrivelse Effektevaluering Hvor mange patienter er potentiel målgruppe for projektet? Metode Etiske problemstillinger Patientkarakteristik Egen læge eller akut hospitalsambulatorium? Er der forskel på de to kommunale akuttilbud? Evaluering af telemedicinske tiltag Baggrund for evaluering Metode Resultater Diskussion Konklusion Erfaringsopsamling fra ACCESS en programteoretisk analyse Metode og data Programteoretisk analyse Diskussion Sammenfatning Diskussion og konklusion Resume af resultater fra kapitel 2, 3 og Hvor blev patienterne af? Bør et akutambulatorium indgå i fremtidige planer? Hvilket kommunalt akuttilbud kan ACCESS anbefale? Er teknologi løsningen for akutte patienter? Begrænsninger i ACCESS projektet Organisatorisk forskning Litteraturhenvisning

5 7. Bilag Bilag 1 Mundtlig information til borgeren om ACCESS-projektet... Bilag 2a Brev til borgere i Haderslev og Sønderborg Kommuner... Bilag 2b Brev til borgere i Aabenraa og Tønder Kommuner... Bilag 3 Samtykkeerklæring habile... Bilag 4 Samtykkeerklæring inhabile... Bilag 5a Brev til pårørende i Haderslev og Sønderborg Kommuner... Bilag 5b Brev til pårørende i Aabenraa og Tønder Kommuner... Bilag 6 Flowdiagram til praktiserende læger... Bilag 7 Flowdiagram til akutplads... Bilag 8 Flowdiagram til akutteam... Bilag 9 2-aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark... Bilag 10 Flowdiagram til akutambulatorium... Bilag 11 Sundhedsstyrelsens vejledning... Bilag 12 Spørgeskema dag 7... Bilag 13 Flowdiagram til udfører af test dag 0 og dag 7... Bilag 14 ACCESS-manualen... Bilag 15 Anbefaling fra Multi Praksis Udvalget... Bilag 16 Regnskab... 5

6 Resumé Sundhedstilbuddet til akutte ældre medicinske patienter er usammenhængende og ukoordineret. Den praktiserende læge er tovholder for patienten men udfordres af vanskelig kommunikation i forhold til de øvrige sektorer og en travl hverdag ofte uden mulighed for at se patienten her og nu. Komprimerede indlæggelser, samt risikoen for informationstab ved overgang fra sekundær til primær sektor kan resultere i sub-optimale udrednings- og behandlingsforløb for især ældre patienter med komplekse medicinske problemstillinger. Kommunerne har iværksat initiativer, der sikrer patienterne et alternativ til indlæggelse, men som ikke fokuserer specifikt på tværsektorielt samspil og som ikke er evalueret. ACCESS-projektet (Acute Combined CarE for Seniors in Soenderjylland) er et fælles sønderjysk projekt mellem Sygehus Sønderjylland, praktiserende læger i sygehusets optageområde og de fire kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Projektets mål var at evaluere forskellige samarbejdsformer på tværs af sektorer med fokus på borgere over 65 år med akut opstået medicinsk sygdom, der kræver øjeblikkelig indsættende øget sundhedsfaglig indsats. Problemstillingerne var: I) Hvor mange medicinsk syge ældre vil benytte et akut indsættende kommunalt tilbud som alternativ til indlæggelse, og hvad er deres karakteristika? II) Er der forskel på hvis en medicinsk speciallæge på sygehuset er ansvarlig for udredning og behandling sammenlignet med, hvis det er den praktiserende læge? III) Er der forskel på at etablere sig kommunalt med akutpladser på plejecenter eller med akutteam i eget hjem? IV) Er teknologi løsningen for denne gruppe patienter? og V) Hvilken erfaring kan vi opsamle omkring udvikling og implementering af de konkrete interventioner i ACCESS? Projektet var et randomiseret klinisk studie, hvor den primære effektparameter var antallet af indlæggelser inden for 7 dage, afhængigt af om et akut medicinsk speciallægeambulatorium eller den praktiserende læge var behandlingsansvarlig. Samtidig blev dødelighed, mentale og fysiske ændringer, samt patient- og pårørendetilfredshed belyst som sekundære effektparametre. De indsamlede data blev også anvendt til at vurdere, hvilken betydning henholdsvis et kommunalt akutteam og akutpladser havde på samme effektparametre. Evaluering af telemonitorering, videokommunikation og hotline mellem hjemmesygeplejerske og speciallæge, blev vurderet kvalitativt og udført som en procesrevaluering. Processen omkring udvikling og implementering af de konkrete interventioner i ACCESS blev analyseret kvalitativt ved brug af en programteoretisk analyse. Der blev inkluderet langt færre patienter end forventet i alt 131. Der var tydelige kommunale forskelle og et mønster, der viste, at når det kommunale akuttilbud var veletableret og havde opnået accept, foregik brugen af tilbuddet udenom projektet. Identifikation af målgruppen var 6

7 udfordrende for det involverede personale og randomiseringen blev oplevet som en barriere for inklusion. ACCESS blev benyttet overvejende af kvinder med en høj alder og dagligt hjælp i hjemmet. Ud fra triage blev de inkluderede patienter vurderet lige så syge som gennemsnitlige indlagte patienter. Halvdelen af patienterne kunne klare sig selv efter 48 timers behandling og omkring en fjerdedel havde brug for ekstra hjælp i hjemmet eller et ophold på plejecenter i længere tid end 48 timer. Mænd blev endvidere indlagt dobbelt så hyppigt som kvinder. Sygehusets speciallæger indlagde næsten halvdelen af patienterne umiddelbart efter udredning i akutambulatorium, mens de praktiserende læger kun indlagde en fjerdedel. Der fandtes ingen signifikant forskel i dødelighed, fysisk eller mental restituering mellem de to behandlingsformer, men det lave patientantal kan have skjult reelle forskelle. Et akutambulatorium fører altså tilsyneladende til flere akutte indlæggelser af ældre medicinske patienter. Der var ikke signifikant forskel på antallet af indlæggelser i de to kommunale akuttilbud, og der var heller ikke forskel på, hvor hurtigt patienterne kom sig mentalt og fysisk eller på dødlighed og tilfredshed. Disse resultater kan være udtryk for, at akutteam og akutpladser er ligeværdige tilbud, men kan også skyldes, at patientantallet ikke er stort nok til at vise reelle forskelle. Hotline, videokommunikation og telemonitorering havde begrænset anvendelse i projektet, hvilket hovedsageligt skyldtes et manglende reelt behov blandt brugerne og tekniske vanskeligheder. Evalueringen af de telemedicinske tiltag kan på denne baggrund ikke konkludere noget om telemedicinske løsningers anvendelighed i akutfunktioner. ACCESS har bidraget til et positivt og udviklende tværsektorielt samarbejde, der har øget opmærksomheden på hvordan et godt patientforløb understøttes organisatorisk, hvordan relationel koordinering og kendskab på tværs giver gode patientforløb og på interne og eksterne overgange herunder det lægelige ansvar. ACCESS har endvidere været med til at løfte de sundhedsfaglige basiskompetencer og bidraget til et fælles sprog. 7

8 Summary The public healthcare service to elderly patients with acute medical conditions is uncoordinated. The General Practitioner (GP) is responsible for the patient but is challenged by difficult communications with other health care sectors and has a busy workday often without the ability to see the patient immediately. Short admissions, as well as the risk of loss of information at the transfer from secondary to primary sector, may result in sub-optimal diagnosis and treatment pathways, especially for elderly patients with complex medical issues. The municipalities have implemented initiatives to ensure an alternative to hospitalization, but this acute municipal care did not focus specifically on cross-sectorial collaboration and has not been evaluated. The ACCESS Project (Acute Combine CarE for Seniors in South Jutland) is a joint project between the Hospital of Southern Jutland, GP s in the hospital s admission area and the four municipalities: Haderslev, Aabenraa, Tønder and Sønderborg. The aim of the project was to evaluate various cross-sectorial collaborations with a focus on people over age 65 with acute medical illness requiring immediate increased health care activities. The project objectives were to evaluate: I) How many medically ill elderly will use an acute municipal care as an alternative to hospitalization, and what are their characteristics? II) Is there a difference if a medical specialist at the hospital is responsible for the examination and treatment instead of the GP? III) Is there a difference between treatment at a municipal acute care centre and home treatment from an acute care team? IV) Is technology the solution for this group of patients, and V) What experience can we gather from the development and implementation of the specific interventions in ACCESS? The project design was a randomized clinical trial in which the primary outcome was the number of admissions within 7 days, depending on whether a medical specialist (the intervention) or the GP was responsible for the treatment. Simultaneously, mortality, mental and physical changes as well as the satisfaction of the patient and relatives were registered as secondary outcomes. The collected data were also used to assess the impact of treatment from municipal acute care centre or acute care team on the same outcomes. The assessment of telemonitoring, telecommunication and hotline between nurse and specialist, was evaluated by qualitative methods. The process of development and implementation of specific interventions in ACCESS was analysed qualitatively using a program theoretical analysis. Fewer patients than expected were included - a total of 131 patients. There were clear differences between the municipalities and a pattern showing, that when the municipal acute care was well established and had gain acceptance, the enrolment process of patients bypassed the project. 8

9 Identification of the target group was challenging for the involved staff and the randomization was perceived as a barrier to inclusion. ACCESS was used predominantly by women of high age with daily need of help at home. By triage assessment, the included patients were rated as ill as the average hospitalised patients. Half of the patients was able to take care of themselves after 48 hours of treatment, and about a quarter needed extra help at home or an extended stay at the care centre. Men were hospitalised twice as often as women. Half of the patients examined by the hospital s medical specialists were admitted immediately, while only a quarter of the patients examined by the GP were admitted. There were no significant difference in mortality, physical or mental restoration between the patients treated by the medical specialist and the GP, but the low number of participants may have hidden real differences. Thus, a hospital based outpatient clinic appears to increase the number of acute admissions of elderly medical patients. There was no significant difference in the numbers of admissions in the two municipal acute care treatments, and there was no difference in how quickly patients recovered mentally and physically or in mortality and satisfaction. These results may indicate, that the acute care team and acute care centre offers an equally good treatment but may also be due to the patient number not being large enough to indicate real differences. Hotline, telecommunication and telemonitoring had a limited use in the project mainly due to lack of a real need among users and technical difficulties. The ACCESS project is thus not able to conclude anything concerning telemedicine solutions and their applicability in acute functions. The ACCESS Project has contributed to a positive and developing intersectorial collaboration that has increased attention to how a good patient care is supported organizationally, how relational coordination and knowledge sharing provide good patient care and internal and external transitions, including medical responsibility. ACCESS has also helped to raise the basic competencies of healthcare professionals and contributed to a common professional language. 9

10 Baggrund for ACCESS-projektet Kapitel 1 Udarbejdet af: Helene Skjøt-Arkil, postdoc, ph.d. Christian Backer Mogensen, forskningsleder, overlæge, lektor, ph.d. Enheden for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland 10

11 1. Hvad er baggrunden for ACCESS-projektet? 1.1. Indledning Det er en kompleks opgave at etablere et sammenhængende udrednings- og behandlingstilbud til den ældre akutte medicinske patient. Patienten kan have adskillige sygdomme, som håndteres i hvert sit regi. Den praktiserende læge er tovholder for patienten og har fulgt denne længst tid, men udfordres af en vanskelig kommunikation i forhold til de øvrige sektorer, f.eks. pga. forsinkede udskrivelsesbreve, en travl hverdag ofte uden mulighed for at se patienten her og nu og en åbningstid begrænset til dagstid på hverdage. Udredning og behandling kræver nogle gange avanceret viden og undersøgelsesteknologi, som kun findes på sygehusene. Korte og komprimerede indlæggelser, med risiko for informationstab ved overgang fra sekundær til primær sektor kan dog resultere i sub-optimale udrednings- og behandlingsforløb for især ældre patienter med komplekse medicinske problemstillinger. Patienten restitueres hurtigst og bedst og risikerer færre komplikationer, i form af infektioner og inaktivitet ved at forblive i eget hjem.[1-6] Kommunalt sundhedspersonale kender langt fra alle borgere, har ikke let adgang til lægefaglig bistand med kendskab til patienten døgnet rundt og kun en begrænset mandskabsmæssig og teknologisk mulighed for at kunne overvåge patienten hjemme. Andelen af ældre borgere i befolkningen er stigende, hvilket øger efterspørgslen på medicinske sundhedsydelser. I Danmark er der stor variation i antallet af hospitalsindlæggelser og - genindlæggelser mellem de forskellige regioner og kommuner for denne gruppe patienter. Samtidig viser undersøgelser at det sundhedstilbud som sygehuse, praktiserende læger og kommuner tilsammen udbyder, er usammenhængende og ukoordineret (Ministeriet for Sundhed og forebyggelse 2009). Kommunalreformen har betydet færre og større kommuner med kræfter til at løse de nye sundhedsopgaver. Nedlægning af sygehuse og centralisering af akutte funktioner har givet længere afstande til akut undersøgelse og behandling og en risiko for mindre kommunikation og kendskab mellem almen praksis, kommuner og sygehus. Alle overstående udfordringer genkendes i Sønderjylland, hvor demografien er præget af en lav befolkningstæthed i den vestlige del med mange ældre borgere og op til 70 km til nærmeste sygehus (Figur 1), mens den østlige del har en stor befolkningstæthed omkring byerne Haderslev, 11

12 Aabenraa og Sønderborg. Akutsygehusets placering i Aabenraa i foråret 2014 har øget transportafstanden mellem patienter og sygehus og mindsket kendskabet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. Figur 1 Folketal for de årige, årige og årige i de fire Sønderjyske Kommuner. 1. Kvartal Datakilde: Danmarks Statistikbank De sønderjyske kommuner har, tilskyndet af blandt andet sundhedsaftalerne, iværksat initiativer, der støtter det borgernære tilbud og samarbejdet omkring patienten, herunder etablering af akutteams, der behandler borgeren hjemme, og akutpladser på plejecentre. Sønderborg Akutteam begyndte 3. september 2012 og har 10 akutsygeplejersker tilknyttet. Haderslev Akutteam blev etableret 1. oktober 2012 og består af 6 akutsygeplejersker. Tønder Kommune etablerede 4 døgndækkende akutpladser i tilknytning til 2 kortidscentre i Skærbæk og Højer i efteråret Aabenraa Kommune etablerede 3 akutpladser på et special- og rehabiliteringscenter i Rødekro 1. september Såvel akutpladser som akutteams sigter på at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser ved at sikre patienterne et alternativt behandlingstilbud i kommunerne i stedet for en indlæggelse på sygehuset. Disse kommunale akuttiltag har ikke specifikt fokuseret på samspillet mellem kommune, almen praksis og sygehus, ligesom evalueringen af tilbuddene har haft et beskedent omfang. Dermed har de fire kommuner valgt løsninger, som ligner udviklingen i resten af Danmark, enten akutpladser eller akutteams. Udfordringen er, at der aldrig er foretaget undersøgelser, som belyser forskellene mellem de to typer akuttilbud. 12

13 Som følge af den demografiske udvikling har de fleste patienter fået længere til sygehuset. Samtidig er de praktiserende lægers mulighed for at behandle de akut syge patienter begrænset til dagstid og af manglende udstyr til mere avanceret diagnostik. Det er derfor et åbent spørgsmål om det er mest hensigtsmæssigt at syge ældre medicinske patienter, med risiko for akut behov for øget observation og behandling, der kan medføre indlæggelse, som måske håndteres af den praktiserende læge eller sygehusets speciallæger i det akutte forløb. Den stigende andel af ældre borgere og nye krav til de sundhedsprofessionelle vil påvirke fremtidens sundhedsydelser. Telemedicin betragtes som en nærliggende løsning på de samfundsmæssige udfordringer fremtidens sundhedsvæsen står over for, med potentiale til at forbedre adgangen til sundhedsydelser og reducere omkostninger, samtidig med at behandlingsniveauet opretholdes eller forbedres[7-9]. Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) er enige om, at telemedicin skal være en integreret del af fremtidens sundhedsydelser, og de har sammen udarbejdet en national handlingsplan for udbredelsen af telemedicinske løsninger[10]. ACCESS-projektet (Acute Combined CarE for Seniors in Soenderjylland) er et fælles sønderjysk projekt mellem Sygehus Sønderjylland, de praktiserende læger i Sygehus Sønderjyllands optageområde og de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. ACCESS-projektet handler om samarbejde på tværs af sektorerne og med fokus på borgere over 65 år med akut opstået medicinsk sygdom, der kræver en øjeblikkeligt indsættende øget sundhedsfaglig indsats. ACCESS-projektets styregruppe er Det lokale samordningsforum for Sygehus Sønderjylland-område (SOF i Syd), som er et samarbejdsforum på ledelsesniveau mellem sygehuset, de fire kommuner og praksisrepræsentanter. ACCESS-projektet imødekommer den Nationale Handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient med sit fokus på at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet[11]. Handlingsplanen er et af de centrale elementer i regeringens satspuljeaftale på sundhedsområdet 1, som adresserer de udfordringer, der kan være i mødet mellem den ældre akutte patient og sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen ønskede i 2012 et øget fokus på styrkelse af samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud, hvorfor ACCESS-projektet blev bevilliget støtte i december Meddelt fra Sundhedsstyrelsen den 20. december Reference nummer J /3 13

14 ACCESS-projektets planlægning begyndte 1. januar 2013 og i november 2013 startede inklusionen af patienter som sluttede 1. marts Målbeskrivelse ACCESS-projektets hypotese var, at nye samarbejdsformer vil resultere i forbedret patientforløb for den akutte ældre medicinske patient. De 4 sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg, ønskede sammen med almen praksis i samme område og med Sygehus Sønderjylland at etablere et projekt, der indenfor de allerede eksisterende strukturelle, organisatoriske og kommunikative rammer havde til hovedformål at udvikle og afprøve, hvilke af en række forskellige samarbejdsformer på tværs af sektorer og akutte tilbud, der kunne reducere akutte (gen)indlæggelser, funktionstab og samtidig styrke sammenhængen i patientforløbet. Delmålene var: Hvor mange medicinsk syge ældre vil benytte et akut indsættende kommunalt tilbud som alternativ til indlæggelse, og hvad er deres karakteristika Evaluering af forskelle mellem medicinsk speciallæge på sygehuset og praktiserende læge, når de er ansvarlige for udredning og behandling af akut medicinsk syge ældre Evaluering af forskellen mellem kommunalt akutteam og akutplads på center Evaluering af ekstra tiltag for hjemmesygeplejen til håndteringen af den akut syge ældre borger, herunder hotline til den medicinske speciallæge, telemonitorering og videokommunikation Analyse af processen omkring udvikling og implementering af de konkrete interventioner i ACCESS-projektet 14

15 Effektevaluering Kapitel 2 Udarbejdet af: Helene Skjøt-Arkil, postdoc, ph.d. Christian Backer Mogensen, forskningsleder, overlæge, lektor, ph.d. Enheden for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland 15

16 2. Effektevaluering 2.1. Hvor mange patienter er potentiel målgruppe for projektet? Det antages i den Nationale Handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient, at der er uhensigtsmæssige akutte indlæggelsesforløb for ældre medicinske patienter[11]. Det formodes at disse indlæggelser især findes blandt de korte indlæggelser. På Sygehus Sønderjylland kan akutte medicinske patienter modtages i den Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Aabenraa, Akut medicinsk visitation (AMVA) i Sønderborg og Medicinsk Daghospital i Tønder. Indtil oktober 2014 blev borgere i Haderslev visiterede til Medicinsk Akut Modtagelse (MAM), men efter lukningen af Haderslev Sygehus skal borgere i Haderslev til FAM. Trods usikkerhed i data pga. ændret registreringspraksis blev det vurderet, at akutte indlæggelser blandt borgere over 65 år i Sygehus Sønderjyllands optageområde i 2012 udgjorde ca indlæggelser (eksklusiv kardiologiske og neurologiske (Tabel 1)), svarende til 60% af alle medicinske indlæggelser. Disse var jævnt fordelt over hele året. 80% af indlæggelserne fandt sted i den praktiserende læges åbningstid, som på hverdage kan have åbent kl. 8-18, heraf varede 62% af indlæggelserne under 3 døgn. Det betød at 13 patienter over 65 år ville blive indlagt i de praktiserende lægers åbningstid på hverdage, svarende til patienter om året. Hvis 25% kan konverteres til ambulante forløb, svarende til 812 patienter pr år, kunne den samlede indlæggelsesfrekvens i denne aldersgruppe reduceres med 8%. Tabel 1 Akutte medicinske indlæggelser for patienter >65år pr fordelt på de 3 sygehusmatrikler - 0- *1%!" " #!! $%# # & # '' ' &( # #'! '!(( " (! )%*+#)% *+),*#!''#&#+% %-./ % 16

17 2.2. Metode Studiepopulation Målgruppen var ældre borgere fra hele Sygehus Sønderjyllands optageområde, der udviklede en så alvorlig akut formodet medicinsk tilstand at praktiserende læge eller kommunalt sundhedspersonale skønnede, at tilstanden krævede indlæggelse eller et akut øget tilbud i hjemmet. Inklusionskriterierne var: Alle borgere i sygehus Sønderjyllands optageområde som er fyldt 65 år, (eller 60 år med betydelig komorbiditet) Egen læge skal være tilgængelig de første hverdage efter inklusion Borgere med formodet medicinsk lidelse. Eksklusionskriterierne var: Borgere, hvor egen læge vurderer, at der er absolut indlæggelsesindikation. Borgere, som vurderes af anden læge end egen læge(hus) på inklusionstidspunktet. Den kommunale kapacitet til modtagelse af akutte patienter eller sygehusets kapacitet til akutvurdering er optaget af andre akutte patienter. Borgere, som ikke er i stand til at give et informeret samtykke, og hvis inhabil, ikke har pårørende, der kan give stedfortrædende samtykke. Borgere på plejehjem, da de i forvejen har plejere tilstede døgnet rundt Borgere, der indenfor de sidste 3 måneder har været inkluderet i ACCESS Design Delmålene kan opdeles i 4 hovedspørgsmål. Hovedspørgsmål 1 om hvem der skal udrede og behandle patienterne - egen læge eller sygehuset - blev undersøgt i lodtrækningsforsøg- et randomiseret kontrolleret studie (RCT). Hovedspørgsmål 2 om, hvordan patienterne skal passes efterfølgende - i eget hjem af et akutteam eller på en akutplads på et plejecenter - blev analyseret via en sammenligning af de to kohorter i de respektive kommunale tilbud. Hovedspørgsmål 3 om ekstra IT-tiltag var tiltænkt at være en del af RCT, men blev i forløbet ændret til en kvalitativ evaluering, mens hovedspørgsmål 4, der evaluerer de nye samarbejdsformer er en kvalitativ evaluering, Det overordnede design for ACCESS projektet er således et randomiseret kontrolleret studie (RCT), hvor patienterne blev randomiseret til en af to behandlingsformer: 17

18 I. Det kommunale akuttilbud, hvor egen læge er behandlingsansvarlig II. Det kommunale akuttilbud hvor medicinsk speciallæge på det lokale akutambulatorium er behandlingsansvarlig. Dernæst blev der i disse to tilbud randomiseret til +/- ekstra tiltag (hotline, videokommunikation, telemonitorering). Randomiseringen blev stratificeret mellem de kommunale tilbud: akutteam (Haderslev og Sønderborg) og akutplads (Aabenraa og Tønder). I Figur 2 viser hvorledes randomiseringen foregik og vil bliver uddybet i de efterfølgende afsnit. Af organisatoriske grunde blev der foretaget en randomisering i blokke af 12 forløb. Figur 2 Illustration af randomisering af ACCESS-patienter, samt kommunikationsvejene i inklusionen af patienter. 18

19 Behandlingstilbuddet i projektet gjaldt i 48 timer, hvorefter patienten enten blev afsluttet eller henvist til de allerede eksisterende tilbud (øget hjælp i hjemmet, aflastningsplads eller indlæggelse). Patienten kunne til enhver tid indlægges på sygehuset, hvis behandlingstilbuddet ikke var tilstrækkeligt i forhold til patientens tilstand og behov. Der blev foretaget forskellige test og registreringer på inklusionsdagen, ved afslutning af den akutte behandling, en uge efter inklusionsdagen og 3 måneder efter inklusion (Figur 3). Figur 3 Patient flow i ACCESS-projektet Patientinklusion og randomisering Henvisning til projektet skete via den praktiserende læge og kunne foregå på hverdage i den praktiserende læges åbningstid. Inklusionen af borgeren til projektet skete ved at den praktiserende læge så patienten i sin praksis, talte med patienten i telefonen, var på hjemmebesøg eller blev kontaktet af hjemmesygeplejersken, der var hos borgeren. For at inkludere borgeren til projektet, var den praktiserende læge ikke fysisk nødt at se borgeren, men kunne gøre det igennem hjemmesygeplejen (Figur 2 illustrerer kommunikationsvejene ved 19

20 inklusion). Det kunne være, at lægen havde set patienten få dage eller uger forinden, eller havde et godt kendskab til patienten i øvrigt. Lægen kunne derfor kontakte hjemmesygeplejersken, som i løbet af en time tilså patienten, målte vitale værdier, vurderede patienten og meldte tilbage til lægen. Det kunne også være, at det var hjemmesygeplejen, der var på besøg hos borgeren, og som kontaktede den praktiserende læge, fordi patientens tilstand krævede akut behandling. Lægen, eventuelt i samråd med hjemmesygeplejersken, vurderede om borgeren opfyldte inklusions- og eksklusionskriterierne til at deltage i projektet. Det var den praktiserende læge eller en kommunal sygeplejerske i hjemmet, der ved fysisk tilstedeværelse sammen med patienten orienterede patienten om projektet både mundtligt og skriftligt via udarbejdet informationsmateriale (bilag 1, 2a og 2b). En samtykkeerklæring blev indhentet fra borgeren inden deltagelsen i projektet kunne finde sted (bilag 3). Da der var tale om en akut situation, var betænkningstiden kort før det skriftlige samtykke blev indhentet. En stort del af de ældre medicinske patienter, der bliver indlagt er akut/midlertidigt- eller varigt inhabile patienter. Det var derfor vigtigt for projektet, at inhabile patienter havde mulighed for også at blive inkluderet, selvom der så skulle indhentet stedfortrædende samtykke fra både nærmeste pårørende og egen læge (bilag 4). Inhabile personer i projektet blev informeret og inddraget i drøftelserne af projektet mundtligt af egen praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske i et omfang, der var tilpasset patientens forståelsesevne og med udgangspunkt i projektets skriftlige informationsmateriale til inhabile patienter (bilag 5a og 5b). Det var den praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske, der ringede til ACCESS-visitatoren, som foretog randomiseringen af behandlingstilbuddene (se illustration i Figur 2). Var det hjemmesygeplejen, der ringede, blev den praktiserende læge informeret om, hvilket behandlingstilbud borgeren blev randomiseret til. Som fælles redskab, blev der udarbejdet flowdiagram til almen praksis (bilag 6) og til hjemmesygeplejerskerne i Aabenraa og Tønder (bilag 7) og i Haderslev og Sønderborg (bilag 8) ACCESS-visitatoren stod for at skabe kontakt mellem akutambulatoriet og den praktiserende læge/hjemmesygeplejerske samt informere det kommunale akuttilbud om, hvornår de kunne regne med at modtage patienten. Det var også ACCESS-visitatoren der stod for at oprette patienter i telemonitoreringsportalen samt bestille patienttransport til akutambulatorierne eller til og fra de kommunale akutpladser via Patientbefordringen eller Falck. 20

(Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland)

(Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Hospital at home? > 65 år Patienter med medicinske akutte

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune

Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune Inklusions-kriterier Samtykke og randomisering kontaktes af personale i hjemmet tager til hjemmet og laver en triage/vurdering Informerer

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Forskningsprotokol til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Forskningsprotokol til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Forskningsprotokol til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud Udarbejdet

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Det sammenhængende borgerforløb i praksis

Det sammenhængende borgerforløb i praksis Det sammenhængende borgerforløb i praksis Et kommunalt perspektiv på det sammenhængende borgerforløb Hvilke visioner har kommunen? Hvordan har kommunen grebet det an i praksis? Udfordringerne Betydningen

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS)

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Kliniske erfaringer fra projekt Access v/ Overlæge Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland Projektet kan følges på: accessprojektet.dk

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Projekt akutberedskab 2013 2015 evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Opsummering Byrådet besluttede som led i budgetaftalen 2013-2014 at afsætte 1,6 mio. kr. i 2 år til etablering af 2 akutstuer.

Læs mere

Evaluering Satspuljemidler

Evaluering Satspuljemidler Evaluering Satspuljemidler Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb den gode indlæggelse og udskrivelse Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Holstebro Kommune Evaluering

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team Geriatrisk Afdeling Opfølgning efter udskrivelse af akut syge ældre Udviklingsprojekt i 2 faser 1. Historisk kontrol

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Samarbejdet om den ældre medicinske patient

Samarbejdet om den ældre medicinske patient Samarbejdet om den ældre medicinske patient Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Leder af Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach, Sundhed og Omsorg,

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kort orientering om krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. Sundhedsstyrelsen har udgivet kvalitetstandarder

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Identification of patients at risk

Identification of patients at risk Identification of patients at risk Identification Biological Ageing = 100 km/h Chronological Ageing = 50 km/h 1 Identification of at risk patients Cross sectorial Diabetes Type 2 Hart disease Dementia

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov. TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.) Population: Borgere i Nord- og Syddjurs Kommune der er i kontakt

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere