Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014"

Transkript

1 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing Falster (Engelsk)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STUDIET UDDANNELSENS HENSIGT, MÅL, UDBYTTE, VARIGHED OG ADGANGSKRAV UDDANNELSESSTRUKTUR OG FAGINDHOLD PRAKTIKOPHOLD BACHELORPROJEKT BEDØMMELSE GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER REEKSAMEN EKSAMENSBEVIS MERIT ANDRE ANLIGGENDER STUDIEORDNINGENS IKRAFTTRÆDELSE TILLÆG A-1: TILLÆG A-2: TILLÆG A-3: TILLÆG A-4: TILLÆG B: STUDIEORDNING SIDE 2 AF 112

3 1. STUDIET Professionsbachelor i Leisure Management er en merkantil uddannelse, som fokuserer på virksomhedsdrift og ledelse indenfor erhvervsområderne turisme, events, sport, og hotel- og restaurationsdrift. Studiet som professionsbachelor i Leisure Management 1 er et tre et halvt års internationalt heltidsstudium, der tilbydes af University College Sjælland i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, CELF - The Academy (ansvarlig for uddannelsen i Nykøbing Falster) og Roskilde Handelsskole (ansvarlig for uddannelsen i Roskilde). Uddannelsen følger Undervisningsministeriets retningslinjer. Undervisningen foregår på dansk i Roskilde. Undervisningen foregår på engelsk i Nykøbing Falster. Professionsbacheloruddannelsen kan variere på enkelte punkter, afhængig af undervisningsstedet. Disse variationer vil være tydeligt angivet i dette dokument. University College Sjælland har tilsyn med den formelle ret til at udbyde professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management og fører tilsyn med uddannelsens generelle faglige og pædagogiske indhold. Uddannelsen som professionsbachelor i Leisure Management reguleres efter følgende forordninger og ministerielle bekendtgørelser: Ministeriel bekendtgørelse nr. 333 af 3. maj 2004 om uddannelsen som professionsbachelor i Leisure Management. Forordning nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ministeriel bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ministeriel bekendtgørelse nr. 239 af 3. marts 2010 om adgang, tilmelding og orlov etc. for videregående uddannelse. Ministeriel bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om eksamensbestemmelser. Ministeriel bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden eksamen. Ministeriel bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 1 Uddannelsen i Leisure Management er udviklet på engelsk og den benytter en etableret engelsk fagterminologi, da der ofte ikke findes tilstrækkeligt dækkende danske betegnelser. I nogle tilfælde er det meningsforstyrrende at forsøge en dansk oversættelse, hvorfor en engelsk betegnelse er fastholdt. Det gælder også begrebet leisure. Ordet leisure oversættes almindeligvis som fritid, men den betegnelse er ikke dækkende i denne sammenhæng, og slet ikke når det anvendes som betegnelse for de erhvervsområder der indgår i Leisure Management. Begreber som oplevelsesøkonomi er heller ikke dækkende, idet store dele af leisure erhvervene ikke kan betegnes som oplevelsesøkonomi. Leisure erhverv indbefatter de erhverv, som i særlig grad servicerer forbrugeres fritids- og fornøjelsesorienterede forbrug, men som ikke indbefatter detailhandel, idet fokus er på servicevirksomheder. STUDIEORDNING SIDE 3 AF 112

4 Der er adgang til ovennævnte forordninger og bekendtgørelser via Undervisningsministeriets hjemmeside STUDIEORDNING SIDE 4 AF 112

5 2. UDDANNELSENS HENSIGT, MÅL, UDBYTTE, VARIGHED OG ADGANGSKRAV 2.1 Målet med uddannelsen til professionsbachelor i Leisure Management er, at de studerende får et teoretisk og praktisk fundament, der sætter dem i stand til at varetage opgaver inden for leisure industrien på nationalt og internationalt plan De studerende skal opnå en bredt baseret og solid viden om de teoretiske aspekter inden for problemanalyse, problemløsning, økonomi, ledelse, organisation og markedsføring generelt samt inden for leisure industrierne i særdeleshed Hovedformålet er at uddanne kompetente bachelorer til arbejdsområder inden for leisure industrierne, så de får viden og opnår forståelse inden for området (praktisk, teoretisk og metodisk) på et niveau, der: kvalificerer den studerende til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemer og emner samt at kunne udføre de opgaver, der er knyttet til planlægning og arbejde inden for industrierne. kvalificerer den studerende til kritisk at reflektere over egne faglige aktiviteter i lyset af tidssvarende teoretiske perspektiver, så vedkommende kan foretage en vurdering og forbedre egne præstationer. sikrer, at den studerendes personlige udvikling fremmes ved at arbejde inden for områdespecifikke emner, samarbejde med andre studerende og få ansvar for egen læring, så den studerende efterfølgende kan udføre en lang række lederfunktioner, der er relateret til leisure industrierne 2.4 Uddannelsens udbytte er følgende: DIMMITENT MED EN PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I LEISURE MANAGEMENT Viden Dimittenden vil: have viden om og forstå gældende teori, metodik og praksis, der er knyttet til organisationer (private og offentlige) inden for leisure industrien i en international kontekst. være i stand til at forstå og reflektere over centrale teorier, modeller, metodik og praksis inden for leisure industrierne. STUDIEORDNING SIDE 5 AF 112

6 DIMMITENT MED EN PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I LEISURE MANAGEMENT Færdigheder Kompetencer Arbejdsbyrde Dimittenden vil: være i stand til at anvende central teori og metode indenfor markedsføring, økonomi, og organisationen og ledelse, og vil være i stand til at anvende færdighederne på arbejdet inden for leisure industrierne. være i stand til at vurdere praksisorienterede omstændigheder samt at opliste og vælge mulige løsninger for organisationer (private og offentlige) inden for leisure industrierne. være i stand til at kommunikere praksisorienterede omstændigheder og mulige løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Dimittenden vil: være i stand til at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for leisure industrierne være i stand til at deltage i fagspecifikt og tværfagligt samarbejde med et professionel afsæt være i stand til at tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer, der er knyttet til arbejdet inden for leisure industrierne 210 ECTS-point 2.5 Som en del af pensum skal de studerende opnå praksisrelaterede kompetencer, så de selvstændigt og i samarbejde med andre kan udføre opgaver inden for leisure industrierne. De praksisrelaterede kompetencer udvikles ved en række handlinger, der omfatter: a) En konsistent indarbejdelse af praksis i alle emner og projekter under uddannelsen. b) En obligatorisk række forelæsninger med bidrag fra ledere, specialister, ansatte og beslutningstagere inden for leisure industrierne. c) Praktikophold i en virksomhed eller en organisation inden for leisure industrierne. d) Et afsluttende bachelor afhandling med et problemområde, der har udspring i leisure industrierne. e) Et udviklingsprogram der har fokus på den enkelte studerendes personlige og sociale færdigheder og kompetencer. 2.6 Fagprofilen og det faglige indhold har en international rækkevidde og er målrettet private og offentlige virksomheder og andre organisationer, primært inden for markedsføring, økonomi, ledelse og analyse. STUDIEORDNING SIDE 6 AF 112

7 B. Fagets internationale rækkevidde understøttes af og fremmes ved at anvende engelsk som undervisningssprog i Nykøbing Falster. 2.7 Uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudium på tre et halvt år, der er opdelt i syv semestre. Første, andet, tredje og fjerde semester gennemføres på hjemmeinstitutionen. Femte semester kan tages på et internationalt partneruniversitet eller handelsskole (udenlandsk studieperiode). Sjette semester er reserveret til praktikophold. Syvende semester gennemføres på hjemmeinstitutionen. 2.8 Et årsværk som heltidsstudium er det samme som en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, hvilket svarer til 1650 arbejdstimer for den studerende. Arbejdstimer indbefatter skemalagte undervisningstimer, forberedelse, udflugter, hjemmearbejde og skriftlige opgaver, andre specificerede aktiviteter i forbindelse med uddannelsens fag, praktik og projekter i forskellige organisationer, selvstændige studier, samt deltagelse i eksamener. B. En heltidsstuderendes arbejde i et år svarer til 60 ECTS-point i alt. Uddannelsens samlede omfang udgør dermed 210 ECTS-point. 2.9 Efter fuldført studium får den studerende tildelt den danske titel Professionbachelor i Leisure Management elelr den engelske titel BA in Leisure Management med speciale inden for det valgte område. B. Den studerende skal vælge et speciale inden for følgende områder: Event Management Hospitality Management Marketing Management Sports Management Tourism Management General Leisure industrien Management. For de enkelte udbudssteder, Nykøbing Falster og Roskilde kan der være tale om et begrænset udbud af specialiseringer. C. De studerende skal opfylde følgende betingelser for at opnå en specialisering: STUDIEORDNING SIDE 7 AF 112

8 1) Have gennemført det/de obligatoriske fag som knytter sig til specialeområdet. 2) Have gennemført praktikophold inden for specialeområdet. 3) Have valgt et godkendt emneområde til bachelorprojekt inden for et specialeområde For at få adgang til uddannelsen som professionsbachelor i Leisure Management skal ansøgeren opfylde følgende krav: Dansk studentereksamen eller udenlandsk "upper secondary exam" (svarende til en dansk studentereksamen) med: Matematik på et niveau svarende til dansk B-niveau. Engelsk på et niveau svarende til dansk B-niveau. STUDIEORDNING SIDE 8 AF 112

9 3. UDDANNELSESSTRUKTUR OG FAGINDHOLD 3.1 Bacheloruddannelsen består af syv semestre, der kombinerer både teoretisk og praktisk viden i følgende blokke: Økonomi Leisure Management Ledelse Markedsføring Metode Praktikophold Bachelorprojekt Blokken ØKONOMI består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Microeconomics 7,5 1 Accounting 10,0 2 Corporate Finance 10,0 3 Macroeconomics 5,0 TOTAL 32,5 ECTSpoint Målet med fagområdet økonomi er, at den studerende erhverver sig kompetencer i erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger og bliver i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at gennemføre analyser af økonomiske problemstillinger og kunne inddrage økonomiske vurderinger som en del af beslutningsgrundlaget i ledelsesmæssige beslutninger. Blokken ORGANISATION OG LEDELSE består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Service Management in the Leisure Industries 5,0 2 Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 10,0 3 Organisation Theory and Human Resources Management in the 12,5 Leisure Industries TOTAL 27,5 ECTSpoint Målet med fagområdet organisation og ledelse er, at den studerende erhverver sig kompetencer inden for organisations- og ledelsesteori, herunder psykologi og sociologi, og kan gennemføre analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger på såvel organisations-, gruppe- STUDIEORDNING SIDE 9 AF 112

10 som individniveau. På dette grundlag skal den studerende kunne fremsætte løsningsforslag og inddrage disse vurderinger som en del af beslutningsgrundlaget i ledelsesmæssige beslutninger. Blokken MARKEDSFØRING består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Leisure Marketing 10,0 2 Marketing Communications and Sponsorship 10,0 3 Branding 5,0 TOTAL 25,0 ECTSpoint Målet med fagområdet marketing er, at den studerende erhverver sig kompetencer i problemstillinger inden for det afsætningsøkonomiske fagområde og bliver i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at fremsætte løsningsforslag og inddrage afsætningsøkonomiske vurderinger som en del af grundlaget for ledelsesmæssige beslutninger. Blokken METODE består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Personal Leadership 2,5 1 Research Methods I 5,0 1 Research Methods II 5,0 1 Statistics 2,5 Målet for fagområdet metode er, at den studerende erhverver sig kompetence til at undersøge og analysere samfundsvidenskabelige problemstillinger og bliver i stand til at forholde sig kritisk til metode- og teorivalg og at demonstrere indsigt i, hvilke konsekvenser valgene har for problemidentificering og løsningsforslag. Blokken LEISURE MANAGEMENT består af følgende fag: 2 Leadership Career Development 5,0 TOTAL 20,0 ECTSpoint ÅR FAG ECTS- POINT 1 Introduction to the Leisure Industries 7,5 1 Experience Economy 5,0 2 Event Management 10,0 2 Attraction and Destination Management 5,0 3 Impacts 5,0 3 Pre-Internship 2,5 3-4 Valgfag 20,0 TOTAL 55,0 ECTSpoint STUDIEORDNING SIDE 10 AF 112

11 Målet med det tværfaglige fagområde leisure management er, at den studerende erhverver sig kompetencer inden for udvalgte fagområder af særlig relevans for leisure industrierne og bliver i stand til at anvende de kompetencer, der er erhvervet i andre fag, på de problemstillinger, der gør sig gældende i leisure industrierne. Blokken PRAKTIK består af følgende fag: ECTS- ÅR FAG POINT 3 Praktikophold 30,0 TOTAL 30,0 ECTSpoint Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre en professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for leisure industrierne. Blokken BACHELORPROJEKT består af følgende: ECTS- ÅR FAG POINT 4 Bachelor 20,0 TOTAL 20,0 ECTSpoint Målet med bachelorprojektet er, at den studerende gennem selvstændigt arbejde tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne eller problem, der er centralt i forhold til uddannelsens mål. B. Følgende skal være opfyldt, for at professionsbacheloruddannelsens mål er nået: Udvikling af specifik forretningsmæssig forståelse Udvikling af generiske kompetencer. Udvikling af specifikke forretningsmæssige handlekompetencer Praktikophold Integration af specifik forretningsmæssig forståelse, generiske kompetencer og specifikke handlekompetencer. C. De enkelte fagområder og deres placering i forhold til tidsforbrug og ECTS-point er beskrevet nedenfor: STUDIEORDNING SIDE 11 AF 112

12 SEMESTER FAG: ECTS-point 1 Introduction to the Leisure Industries 7,5 1 Personal Leadership 2,5 1 Accounting 10,0 1 Research Methods I 5,0 1 Experience Economy 5,0 2 Microeconomics 7,5 2 Leisure Marketing 10,0 2 Research Methods II 5,0 2 Service Management in the Leisure Industries 5,0 2 Statistics 2,5 3-4 Event Management 10,0 3 Marketing Communications and Sponsorship 10,0 3 Leadership Career Development 5,0 3 Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 4 Corporate Finance 10,0 4 Branding 5,0 4 Attraction and Destination Management 5,0 4 Impacts 5,0 5 Macroeconomics 5,0 5 Pre-Internship 2, Organisation Theory and Human Resources Management in the Leisure Industries 12,5 5 Valgfag (1 og 2) 10,0 6 Praktikophold 30,0 7 Valgfag (3 og 4) 10,0 7 Bachelorprojekt 20,0 D. Læringsmålene for hvert enkelt fag beskrives i Tillæg A. Beskrivelsen indeholder en liste over fagelementer sammen med mål for det uddannelsesmæssige resultat i form af viden, færdigheder og kompetencer, som den studerende opnår ved at gennemføre det enkelte fag. STUDIEORDNING SIDE 12 AF 112

13 3.2 Valgfagene er placeret i femte og syvende semester. Valgfagene udgør i alt 20 ECTS-point af uddannelsen. B. I de semestre, hvor der indgår valgfag, skal fagene udbydes i en sådan udstrækning, at de studerende kan opnå minimum 5 ECTS-point i forhold til deres valg af specialisering. C. Institutionen skal gøre alt, hvad den kan, for at sikre at de studerende kan tage de fag, de ønsker. Dog kan antallet af studerende og tilgængeligheden af undervisere være afgørende for, om faget kan udbydes. D. Studielederen kan beslutte at et specialeområde ikke udbydes, og som følge deraf også de valgfag, der hører under dette område, hvis antallet af studerende er utilstrækkeligt til opnåelse af et tilfredsstillende fagligt og akademisk niveau inden for specialeområdet. E. Et valgfag kan tildeles 2,5 eller 5,0 eller 7,5 eller 10,0 ECTS-point. F. Formålet med valgfagene er at muliggøre at den studerende kan tilpasse sin uddannelsesmæssige profil og følge sit interesseområde. G. Læringsmålene for hvert enkelt valgfag beskrives i Tillæg B. Beskrivelsen indeholder en liste over fagelementer sammen med mål for det uddannelsesmæssige resultat i form af viden, færdigheder og kompetencer, som den studerende opnår ved at gennemføre det enkelte valgfag. H. Kravene til valg af valgfag for en linje/en specialisering er angivet i nedenfor. STUDIEORDNING SIDE 13 AF 112

14 FORUDSÆTNINGER OG STRUKTUR FOR VALGFAG Valgfagene udgør i alt 20 ECTS-point, der fordeles med 10 ECTS-point på femte semester, og 10 ECTS-point på syvende semester. Valgfagene er hver på 5 ECTS-point og tilbydes hvert andet år. Det er imidlertid ikke alle udbudte valgfag, der nødvendigvis afvikles. Formålet med valgfagene er at sætte den studerende i stand til at tilpasse sin uddannelsesmæssige profil og følge sit interesseområde. Derved bliver den studerende i stand til at kvalificere sig til én af de følgende linjer: Event Management Hospitality Management Marketing Management Sports Management Tourism Management Generel Leisure Management De studerende skal opfylde følgende krav for at bestå en vis specialisering (linje): Bestået det/de fag, der knytter sig til specialeområdet Godkendt praktikophold inden for specialiseringsområdet Godkendt emne for bachelorprojekt inden for specialeområdet. For at kvalificere sig til en linje skal den studerende gennemføre alle obligatoriske fag (OBL) for den bestemte linje i tabellen nedenfor. Den studerende skal gennemføre valgfagene (i alt fire valgfag) fra listen over de tilgængelige valgfag under den bestemte linje, markeret med VALG. STUDIEORDNING SIDE 14 AF 112

15 FAG LEISURE SPORT HOSPITALITY TOURISM EVENT MARKETING Strategic Leisure Management Hospitality Management Field Project Special Events Tourism Management Sports Management International Project Management Experiential Marketing E-Business and Web-design Capacity Management Intercultural Communication Consumer Behaviour Strategic Marketing OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL Information Technology in the Leisure industrien Industries OBL: Obligatorisk, VALG: Valgfag (kan vælges) VALG VALG VALG VALG VALG VALG STUDIEORDNING SIDE 15 AF 112

16 4. PRAKTIKOPHOLD 4.1 Denne professionsbacheloruddannelse er planlagt i forhold til kravene i undervisningsbekendtgørelserne og at skabe sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske viden inden for leisure industrien. 4.2 Uddannelsen indeholder en stærk integration med erhvervsfokuseret praksisorientering med et formål at styrke den studerendes evner til at anvende den teoretiske viden på og i praksis. B. Den særlige praksisorienterede sekvens består af fem obligatoriske aktiviteter: Personligt lederskab Lederskab karriereudvikling Forpraktik: Et projekt, der går forud for det egentlige praktikophold, og som skal forberede den studerende på praktikopholdet Selve praktikopholdet En rapport efter praktikopholdet. 4.3 Målet med forpraktikprojektet i femte semester er at forberede den studerende på det egentlige praktikophold i sjette semester. B. Den studerende har adgang til en fagbeskrivelse, der giver nærmere oplysninger om de formelle og faglige krav til projekterne og projektindholdet. C. En karakter på 02 skal være opnået for forpraktikken, før den studerende kan begynde på praktikopholdet. D. I forbindelse med forpraktikken i femte semester præsenteres den studerende for en fagbeskrivelse, der omhandler kravene til selve praktikopholdet. Fagbeskrivelsen indeholder en vejledning til den studerende med de gældende betingelser for det kommende semester med praktikophold. 4.4 Målet og hensigten med praktikopholdet er at udvikle specifikke erhvervskompetencer inden for leisure industrien.

17 B. Baseret på læringsmålet for praktikopholdet udarbejder den studerende, praktikkoordinatoren fra uddannelsesinstitutionen og praktikvirksomheden i tæt samarbejde målene for den studerendes udbytte af praktikopholdsperioden. Disse mål anvendes efterfølgende som vejledning til planlægning af den studerendes arbejde i praktikopholdsperioden. C. Hensigterne og målene for praktikopholdet defineres i tæt samarbejde mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikkoordinatoren. Målene angives efterfølgende i en gensidigt bindende aftale mellem parterne sammen med en indholdsbeskrivelse, en vejledning, retningslinjer for vurdering og en plan for praktikopholdet. D. Aftalen synliggør hensigter og mål og sætter standarden for kravene til den studerende, praktikvejlederen/-koordinatoren og praktikvirksomheden. E. Aftalen danner grundlag for en midtvejsevaluering og den endelige evaluering. Praktikkoordinatoren, praktikvirksomheden og den studerende deltager i disse evalueringer. F. Uddannelsesinstitutionen udarbejder de parametre, der skal anvendes ved udarbejdelsen af aftalerne. G. Praktikopholdet kan finde sted i udlandet. 4.5 Skolen har ansvaret for at vurdere, om praktikstedet er egnet. B. Forud for starten af et praktikophold er skolen forpligtet til at sikre en afklaring af forventningerne med praktikvirksomheden og efterfølgende følge op på den studerendes praktikophold. 4.6 Forud for semestret med praktikophold uddeles en fagbeskrivelse, hvor de formelle og de faglige krav til praktikrapporten er detaljeret specificeret. B. Ved afslutningen af praktikopholdet udarbejder den studerende en individuel skriftlig rapport omhandlende udbyttet af praktikopholdet, praktikoplevelsen og de kompetencer, som den studerende opnåede under praktikopholdet. Rapporten skal godkendes af praktikkoordinatoren. 4.7 Praktikopholdet svarer til et fuldtidsjob, hvad angår arbejde, indsats og forpligtelse til fleksibilitet svarende til det, der forventes ved det første job efter dimission. STUDIEORDNING SIDE 17 AF 112

18 4.8 Praktikopholdet er ulønnet. De studerende, der er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU), er også berettiget til støtte under praktikopholdet. STUDIEORDNING SIDE 18 AF 112

19 5. BACHELORPROJEKT 5.1 Formålet med projektet er at den studerende skal demonstrere de tilegnede færdigheder med hensyn til teori, metode og analyse inden for praksisorienterede emneområder i leisure industrierne. B. Bachelorprojektet skal demonstrere, at indlærings- og uddannelsesmålene er opnået, og at der er nået et niveau, som gør det muligt at bestå eksamen. Den studerende demonstrerer derved evnen til at integrere de kompetencer, som den studerende har erhvervet i løbet af de forudgående moduler i uddannelsen. 5.2 Som hovedregel skal bachelorprojektet udarbejdes individuelt. B. Projektet har et omfang på maksimalt 50 standardsider, eksklusive tillæg. Der findes flere detaljer om kravene til projektet i fagbeskrivelsen. C. Det skriftlige projekt suppleres af en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen dækker hele projektet. Formålet med den mundtlige eksamen er at kontrollere autenticiteten af det individuelle arbejde, at give den studerende mulighed for at præcisere eller rette forhold, og at gøre det muligt for den studerende at uddybe emner, der er indeholdt i det skriftlige projekt. Der er afsat en tidsramme på 30 minutter til eksamen, som skal indeholde den studerendes mundtlige præsentation, en behørig eksamination og den efterfølgende bedømmelse af projektet. D. Efter den mundtlige eksamen gives en samlet karakter, der både dækker det skriftlige projekt og den mundtlige eksamen. E. Hvis en student dumper til den endelige bacheloreksamen, er det tilladt at indlevere en revideret udgave af det oprindelige projekt til reeksamen. 5.3 Projektet præsenteres som et individuelt projekt, og en virksomhed, en organisation eller et emne fra leisure industrierne skal danne grundlag for projektet. 5.4 Der udpeges en underviser som vejleder fra det fagområde, der er relevant for projektet. STUDIEORDNING SIDE 19 AF 112

20 B. Den studerende har ret til op til fire timers vejledning med den udpegede vejleder. C. Hvis der af faglige årsager er behov for det, kan der tilknyttes en ekstra vejleder. Den samlede vejledningstid må imidlertid ikke forlænges. 5.5 Bachelorprojektet skal indeholde et resume (2-3 sider) af rapporten (på engelsk). Resumeet skal placeres før indholdsfortegnelsen. Resumeet vil indgå i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 5.6 Al øvrig intern og ekstern eksamen skal være bestået, før den studerende kan deltage i den mundtlige eksamen i bachelorprojektet. 5.7 Emnet for bachelorprojektet bestemmes af den studerende efter rådgivning fra vejlederen. Vejlederen skal godkende problemformuleringen. STUDIEORDNING SIDE 20 AF 112

21 6. BEDØMMELSE 6.1 De kvalifikationer, som den studerende opnår i løbet af uddannelsen, dokumenteres gennem mundtlige og skriftlige eksamener B. Eksamenerne er eksterne eller interne. Eksterne prøver kræver deltagelse af en ekstern eksaminator, der udpeges af Undervisningsministeriet. Ved interne eksamener udføres bedømmelsen enten af eksaminator alene eller med deltagelse af yderligere en intern eksaminator, der udpeges af studielederen. C. Studielederen kan beslutte at erstatte en intern bedømmelse med en ekstern bedømmelse. D. Bedømmelsen i de enkelte fag kan ske gennem flere eksamensmoduler, hvoraf et vil udgøre den afsluttende eksamen for det pågældende fag. E. I henhold til ministeriets bekendtgørelse skal prøver og eksamener være individuelle. F. En mundtlig eksamen kan tage udgangspunkt i et forudgående gruppearbejde. Gruppearbejdet skal dog af bedømmelsesårsager kunne individualiseres. Den enkelte studerendes eget bidrag til arbejdet skal kunne identificeres, og bidraget skal overholde kriteriet om omfang og sammenhæng. Disse kriterier er specificeret i fagbeskrivelsen for det relevante fag. G. Alle eksamener bedømmes i henhold til den danske 7-trinsskala, som beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterer. H. Regler og tidsfrister for eksamenstilmeldinger og annullering af eksamenstilmeldinger offentliggøres af det enkelte udbudssted. 6.2 Bedømmelser for uddannelsen er med angivelse af tid, emne, ekstern/intern bedømmelse og vægt som angivet: STUDIEORDNING SIDE 21 AF 112

22 EKSAMENSOVERSIGT OBLIGATORISK FAG NR. ÅR SEM. EKSAMEN PROJEKT- LÆNGDE (standardside) EMNE VÆGT BEDØMMELSE minutters individuel mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse (træk-et-spørgsmål) (med hjælpemidler) --- Experience Economy 2 Intern Individuel skriftlig opgave Maks. 5 sider Research Methods I Individuelt skriftligt essay Maks. 7 sider Personal Leadership 1 Intern (underviserbedømmelse) Intern (underviserbedømmelse) Tre dages skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen --- Accounting 2 Intern Skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 30 sider Introduction to the Leisure Industries 3 Intern Fire timers individuel skriftlig eksamen (med hjælpemidler) --- Microeconomics 2 Intern (underviserbedømmelse) Skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 30 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 40 sider Leisure Marketing Research Methods II (separate karakterer) 3 1 Ekstern Tre dages individuel skriftlig opgave Maks. 10 sider Service Management in the Leisure Industries 2 Intern (underviserbedømmelse) Tre timers individuel skriftlig eksamen (med hjælpemidler) --- Statistics 1 Intern (underviserbedømmelse) Planlægning og udførelse af en event med efterfølgende skriftlig kritisk Maks. 10 sider Event Management --- Intern

23 NR. ÅR SEM. EKSAMEN analyse af eventplanlægningsprocessen PROJEKT- LÆNGDE (standardside) EMNE VÆGT BEDØMMELSE (underviserbedømmelse) Individuel mundtlig eksamen baseret på en jobansøgning inden for leisure industrierne --- Leadership Career Development 1 Intern Gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 40 sider Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 3 Intern Fire dages skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 20 sider Marketing Communications and Sponsorship 3 Ekstern Fire dages individuel skriftlig opgave Maks. 15 sider Attraction and Destination Management 2 Intern (underviserbedømmelse) Individuel skriftlig projekt Maks. 20 sider Impacts 2 Intern Individuelt skriftligt projekt Maks. 15 sider Branding 2 Intern Seks timers individuel skriftlig eksamen (med hjælpemidler) --- Corporate Finance 3 Ekstern Individuel skriftlig rapport Maks. 10 sider Pre-internship 1 Intern (underviserbedømmelse) Organization Theory and Skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 40 sider Human Resources Management in the Leisure 3 Ekstern Industries Fire timers individuel skriftlig eksamen (uden hjælpemidler) --- Macroeconomics 1 Intern (underviserbedømmelse) Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 1 2 Ekstern STUDIEORDNING SIDE 23 AF 112

24 NR. ÅR SEM. EKSAMEN PROJEKT- LÆNGDE (standardside) EMNE VÆGT BEDØMMELSE Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 2 2 Ekstern Praktikperioden bedømmes som bestået/ikke bestået. Bedømmelsen Intern udføres af praktikkoordinator og suppleres med en skriftlig udtalelse. Maks. 6 sider Praktikophold --- (underviser- Udtalelsen kopieres ind på eksamensbeviset. bedømmelse) Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 3 2 Ekstern Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 4 2 Ekstern 26 Individuelt skriftligt projekt med efterfølgende 30 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 50 sider Bachelorprojekt 7 Ekstern En standardside modsvarer 2400 anslag. STUDIEORDNING SIDE 24 AF 112

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STUDIET... 3 2. UDDANNELSENS HENSIGT, MÅL, UDBYTTE, VARIGHED OG ADGANGSKRAV... 4 3. UDDANNELSESSTRUKTUR

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Få en studerende fra Leisure Management. i praktik

Få en studerende fra Leisure Management. i praktik Få en studerende fra Leisure i praktik Fritids- og oplevelsesindustrien Hvad er leisure management Leisure er en professionsbachelor uddannelse der fokusere på fritids- og oplevel-sesindustrien. Gennem

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden V/Gert Fosgerau Valg af formand v/gert Fosgerau...

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden V/Gert Fosgerau Valg af formand v/gert Fosgerau... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 31. august 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Roskilde xx Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Uddannelsesudvalg for leisure

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere