Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014"

Transkript

1 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing Falster (Engelsk)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STUDIET UDDANNELSENS HENSIGT, MÅL, UDBYTTE, VARIGHED OG ADGANGSKRAV UDDANNELSESSTRUKTUR OG FAGINDHOLD PRAKTIKOPHOLD BACHELORPROJEKT BEDØMMELSE GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER REEKSAMEN EKSAMENSBEVIS MERIT ANDRE ANLIGGENDER STUDIEORDNINGENS IKRAFTTRÆDELSE TILLÆG A-1: TILLÆG A-2: TILLÆG A-3: TILLÆG A-4: TILLÆG B: STUDIEORDNING SIDE 2 AF 112

3 1. STUDIET Professionsbachelor i Leisure Management er en merkantil uddannelse, som fokuserer på virksomhedsdrift og ledelse indenfor erhvervsområderne turisme, events, sport, og hotel- og restaurationsdrift. Studiet som professionsbachelor i Leisure Management 1 er et tre et halvt års internationalt heltidsstudium, der tilbydes af University College Sjælland i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, CELF - The Academy (ansvarlig for uddannelsen i Nykøbing Falster) og Roskilde Handelsskole (ansvarlig for uddannelsen i Roskilde). Uddannelsen følger Undervisningsministeriets retningslinjer. Undervisningen foregår på dansk i Roskilde. Undervisningen foregår på engelsk i Nykøbing Falster. Professionsbacheloruddannelsen kan variere på enkelte punkter, afhængig af undervisningsstedet. Disse variationer vil være tydeligt angivet i dette dokument. University College Sjælland har tilsyn med den formelle ret til at udbyde professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management og fører tilsyn med uddannelsens generelle faglige og pædagogiske indhold. Uddannelsen som professionsbachelor i Leisure Management reguleres efter følgende forordninger og ministerielle bekendtgørelser: Ministeriel bekendtgørelse nr. 333 af 3. maj 2004 om uddannelsen som professionsbachelor i Leisure Management. Forordning nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ministeriel bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ministeriel bekendtgørelse nr. 239 af 3. marts 2010 om adgang, tilmelding og orlov etc. for videregående uddannelse. Ministeriel bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om eksamensbestemmelser. Ministeriel bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden eksamen. Ministeriel bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 1 Uddannelsen i Leisure Management er udviklet på engelsk og den benytter en etableret engelsk fagterminologi, da der ofte ikke findes tilstrækkeligt dækkende danske betegnelser. I nogle tilfælde er det meningsforstyrrende at forsøge en dansk oversættelse, hvorfor en engelsk betegnelse er fastholdt. Det gælder også begrebet leisure. Ordet leisure oversættes almindeligvis som fritid, men den betegnelse er ikke dækkende i denne sammenhæng, og slet ikke når det anvendes som betegnelse for de erhvervsområder der indgår i Leisure Management. Begreber som oplevelsesøkonomi er heller ikke dækkende, idet store dele af leisure erhvervene ikke kan betegnes som oplevelsesøkonomi. Leisure erhverv indbefatter de erhverv, som i særlig grad servicerer forbrugeres fritids- og fornøjelsesorienterede forbrug, men som ikke indbefatter detailhandel, idet fokus er på servicevirksomheder. STUDIEORDNING SIDE 3 AF 112

4 Der er adgang til ovennævnte forordninger og bekendtgørelser via Undervisningsministeriets hjemmeside STUDIEORDNING SIDE 4 AF 112

5 2. UDDANNELSENS HENSIGT, MÅL, UDBYTTE, VARIGHED OG ADGANGSKRAV 2.1 Målet med uddannelsen til professionsbachelor i Leisure Management er, at de studerende får et teoretisk og praktisk fundament, der sætter dem i stand til at varetage opgaver inden for leisure industrien på nationalt og internationalt plan De studerende skal opnå en bredt baseret og solid viden om de teoretiske aspekter inden for problemanalyse, problemløsning, økonomi, ledelse, organisation og markedsføring generelt samt inden for leisure industrierne i særdeleshed Hovedformålet er at uddanne kompetente bachelorer til arbejdsområder inden for leisure industrierne, så de får viden og opnår forståelse inden for området (praktisk, teoretisk og metodisk) på et niveau, der: kvalificerer den studerende til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemer og emner samt at kunne udføre de opgaver, der er knyttet til planlægning og arbejde inden for industrierne. kvalificerer den studerende til kritisk at reflektere over egne faglige aktiviteter i lyset af tidssvarende teoretiske perspektiver, så vedkommende kan foretage en vurdering og forbedre egne præstationer. sikrer, at den studerendes personlige udvikling fremmes ved at arbejde inden for områdespecifikke emner, samarbejde med andre studerende og få ansvar for egen læring, så den studerende efterfølgende kan udføre en lang række lederfunktioner, der er relateret til leisure industrierne 2.4 Uddannelsens udbytte er følgende: DIMMITENT MED EN PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I LEISURE MANAGEMENT Viden Dimittenden vil: have viden om og forstå gældende teori, metodik og praksis, der er knyttet til organisationer (private og offentlige) inden for leisure industrien i en international kontekst. være i stand til at forstå og reflektere over centrale teorier, modeller, metodik og praksis inden for leisure industrierne. STUDIEORDNING SIDE 5 AF 112

6 DIMMITENT MED EN PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I LEISURE MANAGEMENT Færdigheder Kompetencer Arbejdsbyrde Dimittenden vil: være i stand til at anvende central teori og metode indenfor markedsføring, økonomi, og organisationen og ledelse, og vil være i stand til at anvende færdighederne på arbejdet inden for leisure industrierne. være i stand til at vurdere praksisorienterede omstændigheder samt at opliste og vælge mulige løsninger for organisationer (private og offentlige) inden for leisure industrierne. være i stand til at kommunikere praksisorienterede omstændigheder og mulige løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Dimittenden vil: være i stand til at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for leisure industrierne være i stand til at deltage i fagspecifikt og tværfagligt samarbejde med et professionel afsæt være i stand til at tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer, der er knyttet til arbejdet inden for leisure industrierne 210 ECTS-point 2.5 Som en del af pensum skal de studerende opnå praksisrelaterede kompetencer, så de selvstændigt og i samarbejde med andre kan udføre opgaver inden for leisure industrierne. De praksisrelaterede kompetencer udvikles ved en række handlinger, der omfatter: a) En konsistent indarbejdelse af praksis i alle emner og projekter under uddannelsen. b) En obligatorisk række forelæsninger med bidrag fra ledere, specialister, ansatte og beslutningstagere inden for leisure industrierne. c) Praktikophold i en virksomhed eller en organisation inden for leisure industrierne. d) Et afsluttende bachelor afhandling med et problemområde, der har udspring i leisure industrierne. e) Et udviklingsprogram der har fokus på den enkelte studerendes personlige og sociale færdigheder og kompetencer. 2.6 Fagprofilen og det faglige indhold har en international rækkevidde og er målrettet private og offentlige virksomheder og andre organisationer, primært inden for markedsføring, økonomi, ledelse og analyse. STUDIEORDNING SIDE 6 AF 112

7 B. Fagets internationale rækkevidde understøttes af og fremmes ved at anvende engelsk som undervisningssprog i Nykøbing Falster. 2.7 Uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudium på tre et halvt år, der er opdelt i syv semestre. Første, andet, tredje og fjerde semester gennemføres på hjemmeinstitutionen. Femte semester kan tages på et internationalt partneruniversitet eller handelsskole (udenlandsk studieperiode). Sjette semester er reserveret til praktikophold. Syvende semester gennemføres på hjemmeinstitutionen. 2.8 Et årsværk som heltidsstudium er det samme som en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, hvilket svarer til 1650 arbejdstimer for den studerende. Arbejdstimer indbefatter skemalagte undervisningstimer, forberedelse, udflugter, hjemmearbejde og skriftlige opgaver, andre specificerede aktiviteter i forbindelse med uddannelsens fag, praktik og projekter i forskellige organisationer, selvstændige studier, samt deltagelse i eksamener. B. En heltidsstuderendes arbejde i et år svarer til 60 ECTS-point i alt. Uddannelsens samlede omfang udgør dermed 210 ECTS-point. 2.9 Efter fuldført studium får den studerende tildelt den danske titel Professionbachelor i Leisure Management elelr den engelske titel BA in Leisure Management med speciale inden for det valgte område. B. Den studerende skal vælge et speciale inden for følgende områder: Event Management Hospitality Management Marketing Management Sports Management Tourism Management General Leisure industrien Management. For de enkelte udbudssteder, Nykøbing Falster og Roskilde kan der være tale om et begrænset udbud af specialiseringer. C. De studerende skal opfylde følgende betingelser for at opnå en specialisering: STUDIEORDNING SIDE 7 AF 112

8 1) Have gennemført det/de obligatoriske fag som knytter sig til specialeområdet. 2) Have gennemført praktikophold inden for specialeområdet. 3) Have valgt et godkendt emneområde til bachelorprojekt inden for et specialeområde For at få adgang til uddannelsen som professionsbachelor i Leisure Management skal ansøgeren opfylde følgende krav: Dansk studentereksamen eller udenlandsk "upper secondary exam" (svarende til en dansk studentereksamen) med: Matematik på et niveau svarende til dansk B-niveau. Engelsk på et niveau svarende til dansk B-niveau. STUDIEORDNING SIDE 8 AF 112

9 3. UDDANNELSESSTRUKTUR OG FAGINDHOLD 3.1 Bacheloruddannelsen består af syv semestre, der kombinerer både teoretisk og praktisk viden i følgende blokke: Økonomi Leisure Management Ledelse Markedsføring Metode Praktikophold Bachelorprojekt Blokken ØKONOMI består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Microeconomics 7,5 1 Accounting 10,0 2 Corporate Finance 10,0 3 Macroeconomics 5,0 TOTAL 32,5 ECTSpoint Målet med fagområdet økonomi er, at den studerende erhverver sig kompetencer i erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger og bliver i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at gennemføre analyser af økonomiske problemstillinger og kunne inddrage økonomiske vurderinger som en del af beslutningsgrundlaget i ledelsesmæssige beslutninger. Blokken ORGANISATION OG LEDELSE består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Service Management in the Leisure Industries 5,0 2 Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 10,0 3 Organisation Theory and Human Resources Management in the 12,5 Leisure Industries TOTAL 27,5 ECTSpoint Målet med fagområdet organisation og ledelse er, at den studerende erhverver sig kompetencer inden for organisations- og ledelsesteori, herunder psykologi og sociologi, og kan gennemføre analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger på såvel organisations-, gruppe- STUDIEORDNING SIDE 9 AF 112

10 som individniveau. På dette grundlag skal den studerende kunne fremsætte løsningsforslag og inddrage disse vurderinger som en del af beslutningsgrundlaget i ledelsesmæssige beslutninger. Blokken MARKEDSFØRING består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Leisure Marketing 10,0 2 Marketing Communications and Sponsorship 10,0 3 Branding 5,0 TOTAL 25,0 ECTSpoint Målet med fagområdet marketing er, at den studerende erhverver sig kompetencer i problemstillinger inden for det afsætningsøkonomiske fagområde og bliver i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at fremsætte løsningsforslag og inddrage afsætningsøkonomiske vurderinger som en del af grundlaget for ledelsesmæssige beslutninger. Blokken METODE består af følgende fag: ÅR FAG ECTS- POINT 1 Personal Leadership 2,5 1 Research Methods I 5,0 1 Research Methods II 5,0 1 Statistics 2,5 Målet for fagområdet metode er, at den studerende erhverver sig kompetence til at undersøge og analysere samfundsvidenskabelige problemstillinger og bliver i stand til at forholde sig kritisk til metode- og teorivalg og at demonstrere indsigt i, hvilke konsekvenser valgene har for problemidentificering og løsningsforslag. Blokken LEISURE MANAGEMENT består af følgende fag: 2 Leadership Career Development 5,0 TOTAL 20,0 ECTSpoint ÅR FAG ECTS- POINT 1 Introduction to the Leisure Industries 7,5 1 Experience Economy 5,0 2 Event Management 10,0 2 Attraction and Destination Management 5,0 3 Impacts 5,0 3 Pre-Internship 2,5 3-4 Valgfag 20,0 TOTAL 55,0 ECTSpoint STUDIEORDNING SIDE 10 AF 112

11 Målet med det tværfaglige fagområde leisure management er, at den studerende erhverver sig kompetencer inden for udvalgte fagområder af særlig relevans for leisure industrierne og bliver i stand til at anvende de kompetencer, der er erhvervet i andre fag, på de problemstillinger, der gør sig gældende i leisure industrierne. Blokken PRAKTIK består af følgende fag: ECTS- ÅR FAG POINT 3 Praktikophold 30,0 TOTAL 30,0 ECTSpoint Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre en professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for leisure industrierne. Blokken BACHELORPROJEKT består af følgende: ECTS- ÅR FAG POINT 4 Bachelor 20,0 TOTAL 20,0 ECTSpoint Målet med bachelorprojektet er, at den studerende gennem selvstændigt arbejde tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne eller problem, der er centralt i forhold til uddannelsens mål. B. Følgende skal være opfyldt, for at professionsbacheloruddannelsens mål er nået: Udvikling af specifik forretningsmæssig forståelse Udvikling af generiske kompetencer. Udvikling af specifikke forretningsmæssige handlekompetencer Praktikophold Integration af specifik forretningsmæssig forståelse, generiske kompetencer og specifikke handlekompetencer. C. De enkelte fagområder og deres placering i forhold til tidsforbrug og ECTS-point er beskrevet nedenfor: STUDIEORDNING SIDE 11 AF 112

12 SEMESTER FAG: ECTS-point 1 Introduction to the Leisure Industries 7,5 1 Personal Leadership 2,5 1 Accounting 10,0 1 Research Methods I 5,0 1 Experience Economy 5,0 2 Microeconomics 7,5 2 Leisure Marketing 10,0 2 Research Methods II 5,0 2 Service Management in the Leisure Industries 5,0 2 Statistics 2,5 3-4 Event Management 10,0 3 Marketing Communications and Sponsorship 10,0 3 Leadership Career Development 5,0 3 Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 4 Corporate Finance 10,0 4 Branding 5,0 4 Attraction and Destination Management 5,0 4 Impacts 5,0 5 Macroeconomics 5,0 5 Pre-Internship 2, Organisation Theory and Human Resources Management in the Leisure Industries 12,5 5 Valgfag (1 og 2) 10,0 6 Praktikophold 30,0 7 Valgfag (3 og 4) 10,0 7 Bachelorprojekt 20,0 D. Læringsmålene for hvert enkelt fag beskrives i Tillæg A. Beskrivelsen indeholder en liste over fagelementer sammen med mål for det uddannelsesmæssige resultat i form af viden, færdigheder og kompetencer, som den studerende opnår ved at gennemføre det enkelte fag. STUDIEORDNING SIDE 12 AF 112

13 3.2 Valgfagene er placeret i femte og syvende semester. Valgfagene udgør i alt 20 ECTS-point af uddannelsen. B. I de semestre, hvor der indgår valgfag, skal fagene udbydes i en sådan udstrækning, at de studerende kan opnå minimum 5 ECTS-point i forhold til deres valg af specialisering. C. Institutionen skal gøre alt, hvad den kan, for at sikre at de studerende kan tage de fag, de ønsker. Dog kan antallet af studerende og tilgængeligheden af undervisere være afgørende for, om faget kan udbydes. D. Studielederen kan beslutte at et specialeområde ikke udbydes, og som følge deraf også de valgfag, der hører under dette område, hvis antallet af studerende er utilstrækkeligt til opnåelse af et tilfredsstillende fagligt og akademisk niveau inden for specialeområdet. E. Et valgfag kan tildeles 2,5 eller 5,0 eller 7,5 eller 10,0 ECTS-point. F. Formålet med valgfagene er at muliggøre at den studerende kan tilpasse sin uddannelsesmæssige profil og følge sit interesseområde. G. Læringsmålene for hvert enkelt valgfag beskrives i Tillæg B. Beskrivelsen indeholder en liste over fagelementer sammen med mål for det uddannelsesmæssige resultat i form af viden, færdigheder og kompetencer, som den studerende opnår ved at gennemføre det enkelte valgfag. H. Kravene til valg af valgfag for en linje/en specialisering er angivet i nedenfor. STUDIEORDNING SIDE 13 AF 112

14 FORUDSÆTNINGER OG STRUKTUR FOR VALGFAG Valgfagene udgør i alt 20 ECTS-point, der fordeles med 10 ECTS-point på femte semester, og 10 ECTS-point på syvende semester. Valgfagene er hver på 5 ECTS-point og tilbydes hvert andet år. Det er imidlertid ikke alle udbudte valgfag, der nødvendigvis afvikles. Formålet med valgfagene er at sætte den studerende i stand til at tilpasse sin uddannelsesmæssige profil og følge sit interesseområde. Derved bliver den studerende i stand til at kvalificere sig til én af de følgende linjer: Event Management Hospitality Management Marketing Management Sports Management Tourism Management Generel Leisure Management De studerende skal opfylde følgende krav for at bestå en vis specialisering (linje): Bestået det/de fag, der knytter sig til specialeområdet Godkendt praktikophold inden for specialiseringsområdet Godkendt emne for bachelorprojekt inden for specialeområdet. For at kvalificere sig til en linje skal den studerende gennemføre alle obligatoriske fag (OBL) for den bestemte linje i tabellen nedenfor. Den studerende skal gennemføre valgfagene (i alt fire valgfag) fra listen over de tilgængelige valgfag under den bestemte linje, markeret med VALG. STUDIEORDNING SIDE 14 AF 112

15 FAG LEISURE SPORT HOSPITALITY TOURISM EVENT MARKETING Strategic Leisure Management Hospitality Management Field Project Special Events Tourism Management Sports Management International Project Management Experiential Marketing E-Business and Web-design Capacity Management Intercultural Communication Consumer Behaviour Strategic Marketing OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG OBL Information Technology in the Leisure industrien Industries OBL: Obligatorisk, VALG: Valgfag (kan vælges) VALG VALG VALG VALG VALG VALG STUDIEORDNING SIDE 15 AF 112

16 4. PRAKTIKOPHOLD 4.1 Denne professionsbacheloruddannelse er planlagt i forhold til kravene i undervisningsbekendtgørelserne og at skabe sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske viden inden for leisure industrien. 4.2 Uddannelsen indeholder en stærk integration med erhvervsfokuseret praksisorientering med et formål at styrke den studerendes evner til at anvende den teoretiske viden på og i praksis. B. Den særlige praksisorienterede sekvens består af fem obligatoriske aktiviteter: Personligt lederskab Lederskab karriereudvikling Forpraktik: Et projekt, der går forud for det egentlige praktikophold, og som skal forberede den studerende på praktikopholdet Selve praktikopholdet En rapport efter praktikopholdet. 4.3 Målet med forpraktikprojektet i femte semester er at forberede den studerende på det egentlige praktikophold i sjette semester. B. Den studerende har adgang til en fagbeskrivelse, der giver nærmere oplysninger om de formelle og faglige krav til projekterne og projektindholdet. C. En karakter på 02 skal være opnået for forpraktikken, før den studerende kan begynde på praktikopholdet. D. I forbindelse med forpraktikken i femte semester præsenteres den studerende for en fagbeskrivelse, der omhandler kravene til selve praktikopholdet. Fagbeskrivelsen indeholder en vejledning til den studerende med de gældende betingelser for det kommende semester med praktikophold. 4.4 Målet og hensigten med praktikopholdet er at udvikle specifikke erhvervskompetencer inden for leisure industrien.

17 B. Baseret på læringsmålet for praktikopholdet udarbejder den studerende, praktikkoordinatoren fra uddannelsesinstitutionen og praktikvirksomheden i tæt samarbejde målene for den studerendes udbytte af praktikopholdsperioden. Disse mål anvendes efterfølgende som vejledning til planlægning af den studerendes arbejde i praktikopholdsperioden. C. Hensigterne og målene for praktikopholdet defineres i tæt samarbejde mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikkoordinatoren. Målene angives efterfølgende i en gensidigt bindende aftale mellem parterne sammen med en indholdsbeskrivelse, en vejledning, retningslinjer for vurdering og en plan for praktikopholdet. D. Aftalen synliggør hensigter og mål og sætter standarden for kravene til den studerende, praktikvejlederen/-koordinatoren og praktikvirksomheden. E. Aftalen danner grundlag for en midtvejsevaluering og den endelige evaluering. Praktikkoordinatoren, praktikvirksomheden og den studerende deltager i disse evalueringer. F. Uddannelsesinstitutionen udarbejder de parametre, der skal anvendes ved udarbejdelsen af aftalerne. G. Praktikopholdet kan finde sted i udlandet. 4.5 Skolen har ansvaret for at vurdere, om praktikstedet er egnet. B. Forud for starten af et praktikophold er skolen forpligtet til at sikre en afklaring af forventningerne med praktikvirksomheden og efterfølgende følge op på den studerendes praktikophold. 4.6 Forud for semestret med praktikophold uddeles en fagbeskrivelse, hvor de formelle og de faglige krav til praktikrapporten er detaljeret specificeret. B. Ved afslutningen af praktikopholdet udarbejder den studerende en individuel skriftlig rapport omhandlende udbyttet af praktikopholdet, praktikoplevelsen og de kompetencer, som den studerende opnåede under praktikopholdet. Rapporten skal godkendes af praktikkoordinatoren. 4.7 Praktikopholdet svarer til et fuldtidsjob, hvad angår arbejde, indsats og forpligtelse til fleksibilitet svarende til det, der forventes ved det første job efter dimission. STUDIEORDNING SIDE 17 AF 112

18 4.8 Praktikopholdet er ulønnet. De studerende, der er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU), er også berettiget til støtte under praktikopholdet. STUDIEORDNING SIDE 18 AF 112

19 5. BACHELORPROJEKT 5.1 Formålet med projektet er at den studerende skal demonstrere de tilegnede færdigheder med hensyn til teori, metode og analyse inden for praksisorienterede emneområder i leisure industrierne. B. Bachelorprojektet skal demonstrere, at indlærings- og uddannelsesmålene er opnået, og at der er nået et niveau, som gør det muligt at bestå eksamen. Den studerende demonstrerer derved evnen til at integrere de kompetencer, som den studerende har erhvervet i løbet af de forudgående moduler i uddannelsen. 5.2 Som hovedregel skal bachelorprojektet udarbejdes individuelt. B. Projektet har et omfang på maksimalt 50 standardsider, eksklusive tillæg. Der findes flere detaljer om kravene til projektet i fagbeskrivelsen. C. Det skriftlige projekt suppleres af en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen dækker hele projektet. Formålet med den mundtlige eksamen er at kontrollere autenticiteten af det individuelle arbejde, at give den studerende mulighed for at præcisere eller rette forhold, og at gøre det muligt for den studerende at uddybe emner, der er indeholdt i det skriftlige projekt. Der er afsat en tidsramme på 30 minutter til eksamen, som skal indeholde den studerendes mundtlige præsentation, en behørig eksamination og den efterfølgende bedømmelse af projektet. D. Efter den mundtlige eksamen gives en samlet karakter, der både dækker det skriftlige projekt og den mundtlige eksamen. E. Hvis en student dumper til den endelige bacheloreksamen, er det tilladt at indlevere en revideret udgave af det oprindelige projekt til reeksamen. 5.3 Projektet præsenteres som et individuelt projekt, og en virksomhed, en organisation eller et emne fra leisure industrierne skal danne grundlag for projektet. 5.4 Der udpeges en underviser som vejleder fra det fagområde, der er relevant for projektet. STUDIEORDNING SIDE 19 AF 112

20 B. Den studerende har ret til op til fire timers vejledning med den udpegede vejleder. C. Hvis der af faglige årsager er behov for det, kan der tilknyttes en ekstra vejleder. Den samlede vejledningstid må imidlertid ikke forlænges. 5.5 Bachelorprojektet skal indeholde et resume (2-3 sider) af rapporten (på engelsk). Resumeet skal placeres før indholdsfortegnelsen. Resumeet vil indgå i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 5.6 Al øvrig intern og ekstern eksamen skal være bestået, før den studerende kan deltage i den mundtlige eksamen i bachelorprojektet. 5.7 Emnet for bachelorprojektet bestemmes af den studerende efter rådgivning fra vejlederen. Vejlederen skal godkende problemformuleringen. STUDIEORDNING SIDE 20 AF 112

21 6. BEDØMMELSE 6.1 De kvalifikationer, som den studerende opnår i løbet af uddannelsen, dokumenteres gennem mundtlige og skriftlige eksamener B. Eksamenerne er eksterne eller interne. Eksterne prøver kræver deltagelse af en ekstern eksaminator, der udpeges af Undervisningsministeriet. Ved interne eksamener udføres bedømmelsen enten af eksaminator alene eller med deltagelse af yderligere en intern eksaminator, der udpeges af studielederen. C. Studielederen kan beslutte at erstatte en intern bedømmelse med en ekstern bedømmelse. D. Bedømmelsen i de enkelte fag kan ske gennem flere eksamensmoduler, hvoraf et vil udgøre den afsluttende eksamen for det pågældende fag. E. I henhold til ministeriets bekendtgørelse skal prøver og eksamener være individuelle. F. En mundtlig eksamen kan tage udgangspunkt i et forudgående gruppearbejde. Gruppearbejdet skal dog af bedømmelsesårsager kunne individualiseres. Den enkelte studerendes eget bidrag til arbejdet skal kunne identificeres, og bidraget skal overholde kriteriet om omfang og sammenhæng. Disse kriterier er specificeret i fagbeskrivelsen for det relevante fag. G. Alle eksamener bedømmes i henhold til den danske 7-trinsskala, som beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterer. H. Regler og tidsfrister for eksamenstilmeldinger og annullering af eksamenstilmeldinger offentliggøres af det enkelte udbudssted. 6.2 Bedømmelser for uddannelsen er med angivelse af tid, emne, ekstern/intern bedømmelse og vægt som angivet: STUDIEORDNING SIDE 21 AF 112

22 EKSAMENSOVERSIGT OBLIGATORISK FAG NR. ÅR SEM. EKSAMEN PROJEKT- LÆNGDE (standardside) EMNE VÆGT BEDØMMELSE minutters individuel mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse (træk-et-spørgsmål) (med hjælpemidler) --- Experience Economy 2 Intern Individuel skriftlig opgave Maks. 5 sider Research Methods I Individuelt skriftligt essay Maks. 7 sider Personal Leadership 1 Intern (underviserbedømmelse) Intern (underviserbedømmelse) Tre dages skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen --- Accounting 2 Intern Skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 30 sider Introduction to the Leisure Industries 3 Intern Fire timers individuel skriftlig eksamen (med hjælpemidler) --- Microeconomics 2 Intern (underviserbedømmelse) Skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 30 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 40 sider Leisure Marketing Research Methods II (separate karakterer) 3 1 Ekstern Tre dages individuel skriftlig opgave Maks. 10 sider Service Management in the Leisure Industries 2 Intern (underviserbedømmelse) Tre timers individuel skriftlig eksamen (med hjælpemidler) --- Statistics 1 Intern (underviserbedømmelse) Planlægning og udførelse af en event med efterfølgende skriftlig kritisk Maks. 10 sider Event Management --- Intern

23 NR. ÅR SEM. EKSAMEN analyse af eventplanlægningsprocessen PROJEKT- LÆNGDE (standardside) EMNE VÆGT BEDØMMELSE (underviserbedømmelse) Individuel mundtlig eksamen baseret på en jobansøgning inden for leisure industrierne --- Leadership Career Development 1 Intern Gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 40 sider Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 3 Intern Fire dages skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 20 sider Marketing Communications and Sponsorship 3 Ekstern Fire dages individuel skriftlig opgave Maks. 15 sider Attraction and Destination Management 2 Intern (underviserbedømmelse) Individuel skriftlig projekt Maks. 20 sider Impacts 2 Intern Individuelt skriftligt projekt Maks. 15 sider Branding 2 Intern Seks timers individuel skriftlig eksamen (med hjælpemidler) --- Corporate Finance 3 Ekstern Individuel skriftlig rapport Maks. 10 sider Pre-internship 1 Intern (underviserbedømmelse) Organization Theory and Skriftlig gruppeopgave med efterfølgende 20 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 40 sider Human Resources Management in the Leisure 3 Ekstern Industries Fire timers individuel skriftlig eksamen (uden hjælpemidler) --- Macroeconomics 1 Intern (underviserbedømmelse) Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 1 2 Ekstern STUDIEORDNING SIDE 23 AF 112

24 NR. ÅR SEM. EKSAMEN PROJEKT- LÆNGDE (standardside) EMNE VÆGT BEDØMMELSE Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 2 2 Ekstern Praktikperioden bedømmes som bestået/ikke bestået. Bedømmelsen Intern udføres af praktikkoordinator og suppleres med en skriftlig udtalelse. Maks. 6 sider Praktikophold --- (underviser- Udtalelsen kopieres ind på eksamensbeviset. bedømmelse) Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 3 2 Ekstern Eksamen i overensstemmelse med beskrivelsen af emnet --- Valgfag 4 2 Ekstern 26 Individuelt skriftligt projekt med efterfølgende 30 minutters individuel mundtlig eksamen Maks. 50 sider Bachelorprojekt 7 Ekstern En standardside modsvarer 2400 anslag. STUDIEORDNING SIDE 24 AF 112

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere