Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier"

Transkript

1 Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Facts om metoden Styrker og kritiske succesfaktorer Før besøg Studiets formål og organisering Udvælgelse og afgræsning af processer Tilpasse dokumentationsskabeloner Undervisning af projektdeltagere Udarbejdelse af procesbeskrivelse Besøget Udvælgelse af case virksomhed og deltagere Forberedelse til workshop Gennemførelse af workshop Opfølgning efter workshop Efterbehandling af data løsningsudvikling og implementering Bilag...14 Bilag 1: Plancher til undervisning af projektdeltagere Bilag 2: Drejebog for workshop samt plancher til workshop Bilag 4: Dokumentationsskabelon (tom) Bilag 5: De 7 spildtyper fra Lean /2

3 1. Forord Byrdejægerprojektet havde til formål at undersøge, hvordan der bedre kan skabes mærkbare administrative lettelser for små og mellemstore virksomheder, med særlig fokus på de oplevede byrder. I projektet indgik analyser af udvalgte processer også kaldet processtudier eller værdistrømsanalyser. Denne analysemetode giver virksomhederne mulighed for selv at fremkomme med deres erfaringer med den offentlige regulering og at identificere byrder, som senere kan danne grundlag for konkrete forbedringsmuligheder og løsninger. Formålet med en procesanalyse er at identificere de problemer, der er i en proces med henblik på at kunne ændre processen, så problemerne bortfalder eller minimeres. Analysen gennemføres i samarbejde med de personer, som i hverdagen arbejder med eller udfører en proces. Metoden beskrevet i dette dokument egner sig særligt til at udføre procesanalyse omkring interaktionen mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det betyder bl.a., at der gøres brug af en case-virksomhed, som oplever byrder under udførelse af en given proces, og at der i metoden lægges vægt på en grundig forberedelse af den workshop, hvor virksomheden deltager. Denne rapport er et bilag til rapporten Byrdejægermetoden en brugercentreret. tilgang til afbureaukratisering. Bilaget giver en kort introduktion til analysemetoden og den er tænkt som en drejebog for andre myndigheder, som ønsker at arbejde med tilsvarende problemstillinger. At gennemføre et processtudie kræver dog en viden om strukturering af en proces samt gennemførelse af en workshop, så i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at inddrage eksterne konsulenter, som har denne kompetence. 3/3

4 2. Facts om metoden I et processtudie er der tre hovedaktiviteter: 1. Før besøg Her planlægges hele projektforløbet, ligesom processer udvælges og afgrænses 2. Besøget Hovedaktiviteten i analysen, hvor data skal valideres, præciseres og suppleres og der afdækkes løsningsmuligheder. 3. Efterbehandling af data løsningsudvikling og implementering Videre analyse af løsningsforslagene og senere implementering af dem. I et processtudium vil der være følgende output: Procesbeskrivelse, herunder talmæssige opgørelser over tider og ressourcer Procesdiagram (Aktivitetsdiagram, der viser arbejdsgangen. Diagrammet er inddelt i kolonner, som repræsenterer processens aktører. Diagrammet kan også være et værdistrømmekort fra Lean metoden, som fokuserer på værdistrømme) Skema med væsentlige problemområder i processen. (Fra Lean kaldet spiltyper) 2.1. Styrker og kritiske succesfaktorer Et processtudium har flere styrker bl.a.: Afdækningen af problemer og løsninger er en kort proces, hvor der i løbet af en 3-5 timers workshop indsamles en stor mængde data og samtidig identificeres relevante forbedringsmuligheder. Analysen og workshoppen gennemføres i samarbejde med personer, som i dagligdagen arbejder med den pågældende proces og det gør, at analysen ikke bliver et rent skrivebordsarbejde, men realistisk og fagligt funderet. I Afbureaukratiseringsprojektet var styrken især, at embedsmænd, som har arbejdet med retningslinier og vejledt om processen hos myndigheder, mødte de personer, som arbejdede med den pågældende proces i hverdagen i virksomhederne. Dette gav en gensidig bedre forståelse for hinandens situation og problemstillinger. Endvidere var der i Afbureaukratiseringsprojektets styregruppe repræsentation af en række forskellige myndigheder, hvilket i højere grad muliggjorde at beslutte løsninger på tværs af myndigheder. 4/4

5 Der er en række kritiske succesfaktorer, som er afgørende for at få en god proces og et godt resultat af et processtudium. De er bl.a.: De valgte processer skal være reelle processer, og de skal være klart afgrænsede. Eksempler på processer er bl.a. ansøgninger, indberetning, indbetalinger eller udbetalinger. Dokumentationsformen skal være afklaret inden en workshop, da processen er kort, og usikkerhed derfor kan forsinke eller ødelægge processen Alle projektdeltagere skal kende deres rolle og ansvar Den valgte case virksomhed skal arbejde med og have erfaring med den valgte proces samt have de problemer, som ønskes belyst Deltagere fra virksomheden i workshoppen skal arbejde med og/eller have ansvar for den pågældende proces Både den generelle proces for enhver virksomhed og den specifikke proces i den virksomhed, som indgår i workshoppen skal være grundigt beskrevet inden workshoppen. Desuden skal processen for de involverede myndigheder være beskrevet. De forventede problemer i processen skal være beskrevet inden workshoppen Materialet skal kvalitetssikres og godkendes af deltagerne efter workshoppen Ændringsforslag må bearbejdes grundigt og gennemførelse skal være realistisk for alle parter, ellers lykkes projektet ikke Processtudier kan også anvendes til at analysere opgaverne i løbet af et kalenderår, men dette kræver, at der er en sammenhæng mellem aktiviteterne. 5/5

6 3. Før besøg Analysen er baseret på en kort workshop. Det bedste resultat kræver en detaljeret planlægning forud for workshoppen og en struktureret afvikling af workshoppen, så alle data indsamles og problemstillingerne drøftes fyldestgørende. Før besøget afdækkes processtudiets formål og organisering, proces udvælges og afgrænses, projektdeltagere undervises, der udarbejdes ikke virksomhedsspecifikke såvel som virksomhedsspecifikke beskrivelser af processerne og de forventede problemer i processen beskrives Studiets formål og organisering Først og fremmest skal formålet med procesanalysen beskrives. Formålet kan fx være at fjerne byrder for virksomheder, reducere den samlede sagsbehandlingstid eller ressourceforbruget. Det er afgørende, at formålet er klart beskrevet, da dette vil være afgørende for, hvilke processer, der skal udvælges. Hele organisationen for processtudiet skal også fastlægges, herunder styregruppe og projektdeltagere samt deres ansvar og opgaver Udvælgelse og afgræsning af processer Udvælgelsen af de relevante processer er som nævnt en vigtig forudsætning for succes i projektet. Der skal således være tale om en proces og ikke blot en opgave, hvor der ikke er nogen sagsgang. For at det er en proces skal der kunne defineres et klart start og slut, den ene aktivitet følges af en anden aktivitet indtil processen er gennemløbet, og der skal være et værdiskabende resultat for en kunde. De valgte processer skal selvfølgelig være relateret til formålet med processtudiet og det kan være nyttigt at fastlægge et sæt udvælgelseskriterier. F.eks. at processen skal indeholde væsentlige irritationer, som fylder meget for de personer, der arbejder med processen. For at få størst muligt udbytte af procesanalysen er det vigtigt, at der i den valgte proces er reelle problemer, som ønskes belyst, ellers bliver udbyttet af analysen reduceret væsentligt. Start og slut i processen må fastlægges. Dette kan virke overflødigt, men hvis det ikke er gjort, så kan diskussionen opstå senere i forløbet (evt. i workshoppen) og det kan da tage en del tid at få den afklaret. Ved afgrænsningen af processen skal man desuden sikre, at processen ikke er for omfattende, da det selvfølgelig vil gøre analysen mere omfattende. 6/6

7 Endelig må der tages højde for at processen ikke bør indeholde flere processer, som er væsentligt forskellige f.eks. både en manuel og en elektronisk proces Tilpasse dokumentationsskabeloner I bilag 3 og 4 er vedlagt dokumentationsskabeloner, som indeholder: Procesdiagram Procesbeskrivelse Opgørelse over problemområder herunder løsningsmuligheder. Dokumentationsskabelonerne skal tilpasses, så man er sikker på, at man får samlet de data ind, som er nødvendige for at opnå det konkrete formål med processtudiet. En tidlig stillingtagen til dokumentationsskabeloner vil også gøre selve dataopsamlingen på workshoppen mere effektiv. I bilag 3 er et eksempel på en udfyldt dokumentation og i bilag 4 er en tom skabelon, som kan anvendes til en ny procesanalyse Undervisning af projektdeltagere Hvis der skal deltage personer i workshoppen, som skal være med til at facilitere workshops eller beskrive processer og problemområder, bør de introduceres til metoden. Dette kan enten gøres på tomandshånd eller, hvis der er flere, ved at gennemføre en introduktion eller undervisningsworkshop. I bilag 1 er vedlagt plancher fra en kort introduktions- eller undervisningsworkshop for projektdeltagere. Introduktionen må selvfølgelig tilpasses den viden, som projektdeltageren har i forvejen. Har projektdeltageren således ikke tidligere arbejdet direkte med proces-studier, så må introduktionen også omfatte, hvordan processer kortlægges. Introduktionen skal også omfatte forløbet af workshoppen, især hvis projektdeltageren deltager i workshoppen. I den forbindelse er det meget vigtigt, at alle projektdeltagere kender deres rolle i projektet og i workshoppen Udarbejdelse af procesbeskrivelse Procesbeskrivelsen beskriver processen trin for trin og udarbejdes af en person med kendskab til processen forud for workshoppen. 7/7

8 Viden om processen kan fås via interne dokumenter, som beskriver, hvordan medarbejdere skal gennemføre processen. Den mest optimale måde at få information er via interview af personer, som normalt arbejder med processen eller af eksperter fra det pågældende fagområde enten hos myndighederne og/eller i en virksomhed. I nogle tilfælde kan det også være muligt at finde information om processen via internettet. Den procesbeskrivelse, som udarbejdes før workshoppen, skal være så detaljeret som muligt, således at alle projektdeltagere får mest mulig information om processen. Procesbeskrivelsen skal både beskrive processen i virksomhederne og i de myndigheder, der er involverede i processen. I workshoppen bliver processen gennemgået mere detaljeret for den valgte virksomhed, så den indledende beskrivelse kan med fordel være ikke virksomhedsspecifik, da den samtidig kan give et bedre overblik over regler og rammer for processen, som kan være nyttig viden for at forstå den konkrete proces i virksomheden. Efter processen er blevet beskrevet, er det væsentligt også at forholde sig til de forventede problemer i processen. Dette er dels for bedre at kunne forstå de problemstillinger, som kommer frem i workshoppen, men også så deltagerne i workshoppen kan udfordres med kritiske spørgsmål om processen. Som inspiration til at identificere problemer kan de 7 spildtyper fra Lean anvendes. I bilag 5 er spildtyperne fra Lean vist i en oversigtstabel. 8/8

9 4. Besøget Formålet med besøget eller workshoppen er bl.a. at analysere en proces sammen med de personer, som arbejder med processen og på baggrund heraf fastlægge problemerne i den pågældende proces og drøfte ændringsforslag. Workshoppen er baseret på et kort workshopforløb og det er udelukkende muligt, hvis alle detaljer på forhånd er grundigt forberedt. Grundig forberedelse af workshoppen er central og en kritisk succesfaktor for, at der fremkommer realistiske ændringsforslag. I forberedelsen indgår både udvælgelse af case virksomhed, udvælgelse af deltagere, planlægning af program, udarbejdelse af materiale, som anvendes i workshoppen. I workshoppen skal al forberedelse gå op i en højere enhed, og frugterne af arbejdet skal høstes. De resultater, som gruppen arbejder sig frem til i workshoppen skal efterfølgende bearbejdes og godkendes af projektdeltagerne. Formålet med workshoppen er: Få kortlagt processen, som den er i virksomheden Få fastlagt problemer samt omfanget af problemerne Få fastlagt effekterne, hvis problemerne fjernes. Workshoppen afholdes i virksomheden, så processen evt. også kan observeres og evt. andre relevante medarbejdere kan inddrages ad hoc Udvælgelse af case virksomhed og deltagere Altafgørende for succes i projektet er, at den konkrete proces, som skal analyseres i workshoppen, reelt indeholder de forventede problemer (spild). Ved valg af virksomhed må dette sikres fx via telefonisk kontakt til den ansvarlige for den pågældende proces i virksomheden. Deltagerne i workshoppen skal hver især have en klar rolle. Det kan enten være, at personen er ansvarlig for (eller har stor viden om) reglerne for administration af processen, at personen har det overordnede ansvar for processen, eller at personen har ansvaret for at gennemføre processen i dagligdagen Forberedelse til workshop Som tidligere nævnt, så er forberedelsen af workshoppen alt afgørende for at få tilstrækkeligt output workshoppen. 9/9

10 > Beskrivelse af procesbeskrivelse for virksomheden Når case-virksomheden er udvalgt, så skal procesbeskrivelsen udarbejdes i en ny version, som er tilpasset processen i den konkrete virksomhed. Der vil ofte være stor forskel fra virksomhed til virksomhed i, hvordan de gennemfører processen. Inden workshoppen er der derfor væsentligt at få afdækket om den ikke virksomhedsspecifikke proces gælder i virksomheden eller om de har en tilpasset proces. Dette gøres enten ved et kort besøg hos virksomheden, men kan oftest klares ved en telefonsamtale/møde med en person, som til dagligt arbejder med processen. Ved denne kontakt skal processen kun gennemgås i overordnede træk. Detaljerne vil blive gennemgået i workshoppen. > Bekræftelse af, at virksomheden har de forventede problemer Som forberedelse er det også væsentligt at få klarhed over, hvilke problemer eller irritationer virksomheden oplever i processen. Dette for at sikre, at fokus i workshoppen fra begyndelsen kan rettes mod de dele af processen, hvor problemerne er. Det er klart, at hele processen må gennemgås i workshoppen, da der også kan være andre problemer end dem, man først tænker på. Men som forberedelse er det godt at vide, hvor virksomheden selv ser de største problemer i processen. > Udkast til proces-tegning På baggrund af beskrivelsen af processen udarbejdes en proces-tegning over processen. Proces-tegningen er et centralt analyseinstrument, og det kan i mange henseender være en øjen-åbner for at konstatere nye problemer eller uhensigtsmæssigheder i processen eller i det hele taget at identificere procesforbedringer. Proces-tegninger kan udarbejdes udfra forskellige metoder. Aktivitetsdiagram med kolonner, der repræsenterer aktørerne, er ideel til at vise en proces, som har flere aktører involveret, hvor proces-tegningen så viser skiftene mellem aktørerne. Værdistrømmekort fra Lean kan med fordel anvendes, hvis det er en proces, hvor den overordnede sagsgang er i fokus samtidig med, at også informations- og ledelsesproces skal analyseres. I nogle tilfælde kan processen med fordel tegnes på flere forskellige måder, og hver af dem kan give en ny vinkel til forståelsen af processen. I bilag 6 er vist både et aktivitetsdiagram UML og et værdistrømmekort for den samme proces. 10/10

11 > Udarbejde drejebog for workshoppen For at disponere tiden mest optimalt i workshoppen er det centralt, at der udarbejdes en drejebog for workshoppen. Pause og frokost er vigtigt at afse tid til, så deltagerne ikke bliver for trætte og ukoncentrerede inden workshoppen er slut. I bilag 2 er vedlagt et eksempel på en drejebog til workshoppen. > Indkaldelse til workshop For at undgå misforståelser bør alle deltagere i workshoppen få en indkaldelse, hvoraf fremgår dato, tid, deltagere, adresse og lokale samt om der evt. serveres frokost. I lokalet er det vigtigt, at der er en væg, hvorpå der kan rulles plastik ud, således at væggen i princippet kan fungere som et stort whiteboard. > Materialer til workshoppen Det er en god ide at udarbejde en tjekliste over de materialer, som skal du skal huske at medbringe til workshoppen og det kan f.eks. være: Plastik-rulle med statisk elektrisk plastic til at lave stort whiteboard med, tape, tuscher, kopi af program, kopi af formål med workshoppen samt evt. kopi af foreløbige procesbeskrivelser og proces-tegninger Gennemførelse af workshop I workshoppen er det vigtigt, at alle deltagerne kender deres rolle. En del af deltagerne vil skulle bidrage med viden om processen, da de enten arbejder med administration af rammerne for processen (fx hos myndighederne) eller de udfører opgaver i relation til processen i hverdagen (fx i en virksomhed). Desuden skal der være en facilitator, som leder workshoppen og en dokumentør, som dokumenterer arbejdet. Facilitatoren skal lede mødet, lytte til deltagerne, udfordre dem med relevante spørgsmål. Det er således deltagerne og ikke facilitatoren, som fastlægger hvordan processen er, eller hvor problemerne er. Det vil også være deltagerne som beslutter, hvilke løsningsforslag, der skal komme ud af workshoppen. Målet 11/11

12 er, at deltagerne skal kunne stå 100% inde for den dokumentation, der kommer ud af workshoppen Opfølgning efter workshop Efter workshoppen skal dokumentationen færdiggøres, herefter godkendes af deltagerne og til sidst skal det besluttes, hvad der skal ske videre med processen. > Udarbejde revideret dokumentation Efter workshoppen færdiggør dokumentøren dokumentationen. Dokumentationen er en endelig beskrivelse af processen, problemerne i processen samt de evt. løsningsmuligheder, som blev drøftet i workshoppen. > Modtage kommentarer/godkendelse fra deltagere Dokumentationen sendes herefter til kommentering og godkendelse hos deltagerne i workshoppen. Det er væsentligt, at deltagerne godkender dokumentation både for at fjerne eventuelle misforståelser og kvalitetssikre materialet. > Endelig dokumentation Herefter udarbejdes den endelige dokumentation, som projektets styregruppe eller anden ledelse kan tage stilling til. 12/12

13 5. Efterbehandling af data løsningsudvikling og implementering I workshoppen i processtudier indgår ikke direkte implementering af ændringsforslag, og dette kan der arbejdes med på flere måder efter workshoppen. Efter workshoppen vil der ofte være behov for, at projektdeltagerne får undersøgt nærmere, hvordan de identificerede problemer i processen kan løses. I nogle tilfælde kan der være drøftet konkrete løsningsmuligheder, og det må da undersøges, om de er realistiske at gennemføre. Ofte vil der være behov for en yderligere workshop (evt. med andre eller supplerende deltagere), hvor der er fokus på løsninger samt implementeringen af disse. Måske har workshoppen om processen afdækket problemerne og hvor i processen, de er, men det har været nødvendigt at indhente yderligere information inden løsninger konkret kan drøftes med den samme gruppe af personer. Løsninger bliver mest realistiske, hvis de er afstemt med eller prøvet af på de personer, som i hverdagen arbejder med processen, ligesom de selvfølgelig også skal være godkendt af eksperterne fra myndighedernes side (dette gælder især, hvis reglerne/lovene skal ændres). Når ændringsforslaget er konkretiseret og beskrevet, kan der udarbejdes en handlingsplan for implementeringen. Handlingsplanen skal sikre, at opgaverne udføres i korrekt rækkefølge og til tiden. 13/13

14 6. Bilag Bilag 1: Plancher til undervisning af projektdeltagere Program 2 Copyright Velkomst og præsentation - Kort introduktion og deltagerpræsentation, herunder proces - Roller samt formål med undervis ningen Workshops - Gennemgå formål og program for de 7 workshops Flowdiagram - værdistrømmekort - De syv spildtyper - Gennemgå dokumentation af de 7 workshops samt hjemmeopgave - Eksempel på flowdiagram D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Roller og formål i workshops og undervisningen 3 Copyright Formål med workshops - Få kortlagt processen - Få fastlagt byrder s amt omfanget af byrderne - Få fastlagt effekterne, hvis byrderne fjernes. - A fholdes i virksomheden, så processen evt. også kan observeres og evt. andre relevante medarbejdere kan inddrages ad hoc. Roller i workshops - Virksomheden: Bidrager med viden om processen i virksomheden, konkretisering af byrden, fastlæggelse af byrdens omfang samt forslag til løsninger/effekt, hvis byrden fjernes - Embedsmand (medlemmer af projektgruppen): Bidrager med viden om processen hos myndighederne samt i muligt omfang i virksomhederne. Har inden workshoppen beskrevet processen, hvilket er afgørende for, at arbejdet kan nås på de 5 timer i works hoppen. - Devoteam: Faciliterer og dokumenterer Formål med undervisningen - Alle kender roller og formål med workshops - P rojektgruppen lærer metoden og introduceres til proceskortlægning/værdis trømmekort - Projektgruppen har forudsætninger for udarbejde hjemmeopgaven inden works hoppen D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 14/14

15 Program workshop (5 timer) 5 Copyright 1. Velkomst og præsentation (15 min) Kort introduktion til projektet v/embedsmand Deltagerrunde 2. Kortlæg af proces/værdistrømme (2,5 timer) Indledende diskussion o Bekræfte navn, formål, afgrænsning og frekvens o Kunder, primære aktører (udførende), andre interessenter/leverandører (fx andre myndigheder) o Mål og krav til processen (fx service og kvalitet) Tegne processen o Optegn flow o Realtid, gennemløbstid, antal personer involveret o Evt. data, information og værktøjer 3. Identific er og dis kuter byrder/problemområder/s pild (1 time) Hvad er byrderne og hvad er deres konsekvens? Hvordan fjernes byrderne? Som minimum beskrives de 5 væsentligste byrder/spildtyper 4. Identificer potentiale for forbedringer (1 time) Hvad skal der til for at fjerne byrderne? (pris/investering, lovændring/regelforenkling, handling ) Hvad får man ud af det? (fx service, effektivisering) lav, middel eller høj effekt 5. A frunding (10 min) Næste skridt Indsamling af kontaktdata (til validering af procesbeskrivelser) Evt. kort evaluering D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Gennemgang af dokumentation 7 Copyright Se Excel-ark D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 15/15

16 Hjemmeopgave 8 Copyright I bedes udarbejde procesbeskrivelse - Obligatoriske beskrivelser (markeret med blå baggrund i Exc el-ark) Navn, formål, start, slut, frekvens for hhv. virksomheden og myndigheden Trin, beskrivelse, aktør - Frivillige beskrivelser (markeret med grå baggrund i Exc el-ark) P rocessens kunder, evt. eksterne interessenter/leverandører, mål (fx service og kvalitet), s amlet gennemløbs tid, samlet realtid Data/dokumenter, IT-systemer, tidsforbrug (realtid) og ventetid pr. trin I bedes notere byrder for processen - Obligatoriske beskrivelser (markeret med blå baggrund i Exc el-ark) Byrde/spild og konsekvens af samme - Frivillige beskrivelser (markeret med grå baggrund i Exc el-ark) Forslag til hvordan byrden kan fjernes og effekten af at fjerne den Deadline - Senest 3 dage før afholdelse af workshop for den pågældende proces sendes på mail til: og c hris D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Bilag 2: Drejebog for workshop samt plancher til workshop Start -tid Antal min. Emne Beskrivelse Metode Rekvisitter 9:00 15 Velkomst og præsentation Introduktion til projektet (kontekst etc.) Dagens formål og program Deltagerrunde Præsentation - Projektor - Planche med formål og program 9:15 30 Kortlægning: Indledende diskussion Med udgangspunkt i embedsmandens forudgående kortlægning (hjemmeopgave) diskuteres: - Bekræfte navn, formål, afgrænsning og frekvens - Kunder, primære aktører (udførende), andre interessenter (fx andre myndigheder) - Mål og krav til processen (fx service og kvalitet) Allan leder diskussionen Christian dokumenterer i Excelark - Print til alle af embedsmandens forudgående kortlægning - Dokumentationsskabeloner 16/16

17 9: Kortlægning: Optegning af Processen tegnes op. Der fastsættes: Realtid, proces/værdistgennemløbstid, antal personer rømme involveret Evt. også data, informationer og værktøjer 11:45 30 Frokost Helst samme lokale Allan optegner af aktivitetsdiagram eller værdistrømmekort på væggen Christian dokumenterer videre i det diagram, som er udarbejdet på forhånd baseret på embedsmandens hjemmeopgave Byrder og løsninger identificeret under kortlægningen "parkeres" til efterfølgende diskussion. - Plasticrulle til væg - Evt. aktivitetsdiagramsymboler (i farver) - Papkort og plasticrulle til "parkering" af byrder og løsninger - Papkort til faser - Dokumentationsskabeloner 12:15 60 Identificer og diskuter byrder/proble Hvad? Hvordan fjernes? Som minimum beskrives de 5 mområder/spil væsentligste byrder/spildtyper d Byrder markeres på flowtegning - Dokumentationsskabeloner 13:15 60 Identificer potentiale for forbedringer for minimum de 5 vigtigste byrder (effekt og indsats) Hvad skal der til for at fjerne (pris/investering, lovændring/regelforenkling, handling )? Hvad får man ud af det (service, effektivisering, ) lav, middel eller høj effekt 14:15 10 Afrunding Næste skridt Indsamling af kontaktdata for deltagere Evt. kort evaluering Løsningsmuligheder drøftes (flere pr. byrde) Der noteres på whiteboard ell. plastikvæg Næste skridt: Planche Evaluering: Plenum om godt og skidt - Dokumentationsskabeloner - Projektor - Liste til indsamling af kontaktdata 14:25 SLUT 17/17

18 Formål med workshoppen 11 Copyright Formål med workshops - Få kortlagt processen - Få fastlagt byrder samt omfanget af byrderne - Få fastlagt effekterne, hvis byrderne fjernes. - Afholdes i virksomheden, så processen evt. også kan observeres og evt. andre relevante medarbejdere kan inddrages ad hoc. D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Program (5 timer) 12 Copyright 1. Velkomst og præsentation (15 min) Kort introduktion til projektet v/embedsmand Deltagerrunde 2. Kortlæg af proces/værdistrømme (2,5 timer) Indledende diskussion o Bekræfte navn, formål, afgrænsning og frekvens o Kunder, primære aktører (udførende), andre interessenter/leverandører (fx andre myndigheder) o Mål og krav til processen (fx service og kvalitet) Tegne processen o Optegn flow o Realtid, gennemløbstid, antal personer involveret o Evt. data, information og værktøjer 3. Identific er og dis kuter byrder/problemområder/s pild (1 time) Hvad er byrderne og hvad er deres konsekvens? Hvordan fjernes byrderne? Som minimum beskrives de 5 væsentligste byrder/spildtyper 4. Identificer potentiale for forbedringer (1 time) Hvad skal der til for at fjerne byrderne? (pris/investering, lovændring/regelforenkling, handling ) Hvad får man ud af det? (fx service, effektivisering) lav, middel eller høj effekt 5. A frunding (10 min) Næste skridt Indsamling af kontaktdata (til validering af procesbeskrivelser) Evt. kort evaluering D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 18/18

19 Afrunding 13 Copyright Næste skridt i projektet - Dokumentation fra workshop uds endes til deltagere til validering Indsamling af kontaktdata - U dfyld venligst kontaktdata (s kabelon på næste s ide) Kort evaluering: Hvad gik godt, hvad kunne gøres anderledes næste gang? D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Indsamling af kontaktdata for deltagere 14 Copyright Navn Telefonnummer E - mail D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 19/19

20 Bilag 3: Eksempel på dokumentation fra procesanalyse af Alkoholbevilling fra Afbureaukratiseringsprojektet Procesbeskrivelse Procesnavn Formål Start Slut Frekvens for den enkelte virksomhed og/eller myndighed Mål for virksomheden (eks. service, tid, lovkrav) Mål for myndigheden (eks. service, tid, lovkrav) Processens kunder Udførende aktører Evt. eksterne Interessenter/ leverandører Samlet gennemløbstid Samlet realtid Ansøgning om alkoholbevilling At opnå bevilling til udskænkning af alkohol Bevilling søges første gang eller Bevilling er udløbet eller Ny bestyrer i virksomhed eller Skift af selskabstype Virksomheden har opnået bevilling Virksomhed: ved opstart og når der skal søges forlængelse, min. hver 8. år. Desuden hver gang der skiftes bestyrer, selskabsform/deltagere Myndighed: behandle og godkende At opfylde kravene til at starte og drive virksomhed. At varetage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn Virksomheder eller enkeltpersoner, som ønsker ny eller fornyet alkoholbevilling Virksomheder/udskænkningssteder, den sagsbehandlende myndighed: politiet, og den bevilgende myndighed: kommunen Brancheforeningen Horesta, DRC (danske restauranter og Cafeer), Justitsministeriet, KL, div. politiske partier, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (udformer reglerne) Samlet skønnet tidsforbrug for virksomhed: 3-5 dage 20/20

21 21/21

22 22/22

23 Bilag 4: Dokumentationsskabelon (tom) Procesbeskrivelse Procesnavn Formål Start Slut Frekvens for den enkelte virksomhed og/eller myndighed Mål for virksomheden (eks. service, tid, lovkrav) Mål for myndigheden (eks. service, tid, lovkrav) Processens kunder Udførende aktører Evt. eksterne Interessenter/ leverandører Samlet gennemløbstid Samlet realtid Eksempel: Etablering af virksomhed Eksempel: At oprette virksomheden i xx registre. Eksempel: Person(er) ønsker at oprette virksomhed Eksempel: Myndighed har operettet virksomheden og sendt dokumentation til virksomheden Eksempel: Virksomhed: èn gang, Myndighed: 20 pr. måned Eksempel: Det skal være let at være i kontakt med myndighed og det skal gennemføres hurtigst muligt. Mulighed for rådgivning... Eksempel: Virksomheden skal være oprettet inden to uger efter henvendelse Lovkravene er:. Eksempel: Nye virksomheder Aktør xx (skriv rolle/faggruppe og antal i parantes) Interessent/leverandør xx (skriv rolle i parantes) 23/23

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

FlexRegnskab tilpasset dit behov

FlexRegnskab tilpasset dit behov 2008 FlexRegnskab tilpasset dit behov Værdiskabende regnskab til deltidslandmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi, kan tilbyde

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere