Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier"

Transkript

1 Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Facts om metoden Styrker og kritiske succesfaktorer Før besøg Studiets formål og organisering Udvælgelse og afgræsning af processer Tilpasse dokumentationsskabeloner Undervisning af projektdeltagere Udarbejdelse af procesbeskrivelse Besøget Udvælgelse af case virksomhed og deltagere Forberedelse til workshop Gennemførelse af workshop Opfølgning efter workshop Efterbehandling af data løsningsudvikling og implementering Bilag...14 Bilag 1: Plancher til undervisning af projektdeltagere Bilag 2: Drejebog for workshop samt plancher til workshop Bilag 4: Dokumentationsskabelon (tom) Bilag 5: De 7 spildtyper fra Lean /2

3 1. Forord Byrdejægerprojektet havde til formål at undersøge, hvordan der bedre kan skabes mærkbare administrative lettelser for små og mellemstore virksomheder, med særlig fokus på de oplevede byrder. I projektet indgik analyser af udvalgte processer også kaldet processtudier eller værdistrømsanalyser. Denne analysemetode giver virksomhederne mulighed for selv at fremkomme med deres erfaringer med den offentlige regulering og at identificere byrder, som senere kan danne grundlag for konkrete forbedringsmuligheder og løsninger. Formålet med en procesanalyse er at identificere de problemer, der er i en proces med henblik på at kunne ændre processen, så problemerne bortfalder eller minimeres. Analysen gennemføres i samarbejde med de personer, som i hverdagen arbejder med eller udfører en proces. Metoden beskrevet i dette dokument egner sig særligt til at udføre procesanalyse omkring interaktionen mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det betyder bl.a., at der gøres brug af en case-virksomhed, som oplever byrder under udførelse af en given proces, og at der i metoden lægges vægt på en grundig forberedelse af den workshop, hvor virksomheden deltager. Denne rapport er et bilag til rapporten Byrdejægermetoden en brugercentreret. tilgang til afbureaukratisering. Bilaget giver en kort introduktion til analysemetoden og den er tænkt som en drejebog for andre myndigheder, som ønsker at arbejde med tilsvarende problemstillinger. At gennemføre et processtudie kræver dog en viden om strukturering af en proces samt gennemførelse af en workshop, så i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at inddrage eksterne konsulenter, som har denne kompetence. 3/3

4 2. Facts om metoden I et processtudie er der tre hovedaktiviteter: 1. Før besøg Her planlægges hele projektforløbet, ligesom processer udvælges og afgrænses 2. Besøget Hovedaktiviteten i analysen, hvor data skal valideres, præciseres og suppleres og der afdækkes løsningsmuligheder. 3. Efterbehandling af data løsningsudvikling og implementering Videre analyse af løsningsforslagene og senere implementering af dem. I et processtudium vil der være følgende output: Procesbeskrivelse, herunder talmæssige opgørelser over tider og ressourcer Procesdiagram (Aktivitetsdiagram, der viser arbejdsgangen. Diagrammet er inddelt i kolonner, som repræsenterer processens aktører. Diagrammet kan også være et værdistrømmekort fra Lean metoden, som fokuserer på værdistrømme) Skema med væsentlige problemområder i processen. (Fra Lean kaldet spiltyper) 2.1. Styrker og kritiske succesfaktorer Et processtudium har flere styrker bl.a.: Afdækningen af problemer og løsninger er en kort proces, hvor der i løbet af en 3-5 timers workshop indsamles en stor mængde data og samtidig identificeres relevante forbedringsmuligheder. Analysen og workshoppen gennemføres i samarbejde med personer, som i dagligdagen arbejder med den pågældende proces og det gør, at analysen ikke bliver et rent skrivebordsarbejde, men realistisk og fagligt funderet. I Afbureaukratiseringsprojektet var styrken især, at embedsmænd, som har arbejdet med retningslinier og vejledt om processen hos myndigheder, mødte de personer, som arbejdede med den pågældende proces i hverdagen i virksomhederne. Dette gav en gensidig bedre forståelse for hinandens situation og problemstillinger. Endvidere var der i Afbureaukratiseringsprojektets styregruppe repræsentation af en række forskellige myndigheder, hvilket i højere grad muliggjorde at beslutte løsninger på tværs af myndigheder. 4/4

5 Der er en række kritiske succesfaktorer, som er afgørende for at få en god proces og et godt resultat af et processtudium. De er bl.a.: De valgte processer skal være reelle processer, og de skal være klart afgrænsede. Eksempler på processer er bl.a. ansøgninger, indberetning, indbetalinger eller udbetalinger. Dokumentationsformen skal være afklaret inden en workshop, da processen er kort, og usikkerhed derfor kan forsinke eller ødelægge processen Alle projektdeltagere skal kende deres rolle og ansvar Den valgte case virksomhed skal arbejde med og have erfaring med den valgte proces samt have de problemer, som ønskes belyst Deltagere fra virksomheden i workshoppen skal arbejde med og/eller have ansvar for den pågældende proces Både den generelle proces for enhver virksomhed og den specifikke proces i den virksomhed, som indgår i workshoppen skal være grundigt beskrevet inden workshoppen. Desuden skal processen for de involverede myndigheder være beskrevet. De forventede problemer i processen skal være beskrevet inden workshoppen Materialet skal kvalitetssikres og godkendes af deltagerne efter workshoppen Ændringsforslag må bearbejdes grundigt og gennemførelse skal være realistisk for alle parter, ellers lykkes projektet ikke Processtudier kan også anvendes til at analysere opgaverne i løbet af et kalenderår, men dette kræver, at der er en sammenhæng mellem aktiviteterne. 5/5

6 3. Før besøg Analysen er baseret på en kort workshop. Det bedste resultat kræver en detaljeret planlægning forud for workshoppen og en struktureret afvikling af workshoppen, så alle data indsamles og problemstillingerne drøftes fyldestgørende. Før besøget afdækkes processtudiets formål og organisering, proces udvælges og afgrænses, projektdeltagere undervises, der udarbejdes ikke virksomhedsspecifikke såvel som virksomhedsspecifikke beskrivelser af processerne og de forventede problemer i processen beskrives Studiets formål og organisering Først og fremmest skal formålet med procesanalysen beskrives. Formålet kan fx være at fjerne byrder for virksomheder, reducere den samlede sagsbehandlingstid eller ressourceforbruget. Det er afgørende, at formålet er klart beskrevet, da dette vil være afgørende for, hvilke processer, der skal udvælges. Hele organisationen for processtudiet skal også fastlægges, herunder styregruppe og projektdeltagere samt deres ansvar og opgaver Udvælgelse og afgræsning af processer Udvælgelsen af de relevante processer er som nævnt en vigtig forudsætning for succes i projektet. Der skal således være tale om en proces og ikke blot en opgave, hvor der ikke er nogen sagsgang. For at det er en proces skal der kunne defineres et klart start og slut, den ene aktivitet følges af en anden aktivitet indtil processen er gennemløbet, og der skal være et værdiskabende resultat for en kunde. De valgte processer skal selvfølgelig være relateret til formålet med processtudiet og det kan være nyttigt at fastlægge et sæt udvælgelseskriterier. F.eks. at processen skal indeholde væsentlige irritationer, som fylder meget for de personer, der arbejder med processen. For at få størst muligt udbytte af procesanalysen er det vigtigt, at der i den valgte proces er reelle problemer, som ønskes belyst, ellers bliver udbyttet af analysen reduceret væsentligt. Start og slut i processen må fastlægges. Dette kan virke overflødigt, men hvis det ikke er gjort, så kan diskussionen opstå senere i forløbet (evt. i workshoppen) og det kan da tage en del tid at få den afklaret. Ved afgrænsningen af processen skal man desuden sikre, at processen ikke er for omfattende, da det selvfølgelig vil gøre analysen mere omfattende. 6/6

7 Endelig må der tages højde for at processen ikke bør indeholde flere processer, som er væsentligt forskellige f.eks. både en manuel og en elektronisk proces Tilpasse dokumentationsskabeloner I bilag 3 og 4 er vedlagt dokumentationsskabeloner, som indeholder: Procesdiagram Procesbeskrivelse Opgørelse over problemområder herunder løsningsmuligheder. Dokumentationsskabelonerne skal tilpasses, så man er sikker på, at man får samlet de data ind, som er nødvendige for at opnå det konkrete formål med processtudiet. En tidlig stillingtagen til dokumentationsskabeloner vil også gøre selve dataopsamlingen på workshoppen mere effektiv. I bilag 3 er et eksempel på en udfyldt dokumentation og i bilag 4 er en tom skabelon, som kan anvendes til en ny procesanalyse Undervisning af projektdeltagere Hvis der skal deltage personer i workshoppen, som skal være med til at facilitere workshops eller beskrive processer og problemområder, bør de introduceres til metoden. Dette kan enten gøres på tomandshånd eller, hvis der er flere, ved at gennemføre en introduktion eller undervisningsworkshop. I bilag 1 er vedlagt plancher fra en kort introduktions- eller undervisningsworkshop for projektdeltagere. Introduktionen må selvfølgelig tilpasses den viden, som projektdeltageren har i forvejen. Har projektdeltageren således ikke tidligere arbejdet direkte med proces-studier, så må introduktionen også omfatte, hvordan processer kortlægges. Introduktionen skal også omfatte forløbet af workshoppen, især hvis projektdeltageren deltager i workshoppen. I den forbindelse er det meget vigtigt, at alle projektdeltagere kender deres rolle i projektet og i workshoppen Udarbejdelse af procesbeskrivelse Procesbeskrivelsen beskriver processen trin for trin og udarbejdes af en person med kendskab til processen forud for workshoppen. 7/7

8 Viden om processen kan fås via interne dokumenter, som beskriver, hvordan medarbejdere skal gennemføre processen. Den mest optimale måde at få information er via interview af personer, som normalt arbejder med processen eller af eksperter fra det pågældende fagområde enten hos myndighederne og/eller i en virksomhed. I nogle tilfælde kan det også være muligt at finde information om processen via internettet. Den procesbeskrivelse, som udarbejdes før workshoppen, skal være så detaljeret som muligt, således at alle projektdeltagere får mest mulig information om processen. Procesbeskrivelsen skal både beskrive processen i virksomhederne og i de myndigheder, der er involverede i processen. I workshoppen bliver processen gennemgået mere detaljeret for den valgte virksomhed, så den indledende beskrivelse kan med fordel være ikke virksomhedsspecifik, da den samtidig kan give et bedre overblik over regler og rammer for processen, som kan være nyttig viden for at forstå den konkrete proces i virksomheden. Efter processen er blevet beskrevet, er det væsentligt også at forholde sig til de forventede problemer i processen. Dette er dels for bedre at kunne forstå de problemstillinger, som kommer frem i workshoppen, men også så deltagerne i workshoppen kan udfordres med kritiske spørgsmål om processen. Som inspiration til at identificere problemer kan de 7 spildtyper fra Lean anvendes. I bilag 5 er spildtyperne fra Lean vist i en oversigtstabel. 8/8

9 4. Besøget Formålet med besøget eller workshoppen er bl.a. at analysere en proces sammen med de personer, som arbejder med processen og på baggrund heraf fastlægge problemerne i den pågældende proces og drøfte ændringsforslag. Workshoppen er baseret på et kort workshopforløb og det er udelukkende muligt, hvis alle detaljer på forhånd er grundigt forberedt. Grundig forberedelse af workshoppen er central og en kritisk succesfaktor for, at der fremkommer realistiske ændringsforslag. I forberedelsen indgår både udvælgelse af case virksomhed, udvælgelse af deltagere, planlægning af program, udarbejdelse af materiale, som anvendes i workshoppen. I workshoppen skal al forberedelse gå op i en højere enhed, og frugterne af arbejdet skal høstes. De resultater, som gruppen arbejder sig frem til i workshoppen skal efterfølgende bearbejdes og godkendes af projektdeltagerne. Formålet med workshoppen er: Få kortlagt processen, som den er i virksomheden Få fastlagt problemer samt omfanget af problemerne Få fastlagt effekterne, hvis problemerne fjernes. Workshoppen afholdes i virksomheden, så processen evt. også kan observeres og evt. andre relevante medarbejdere kan inddrages ad hoc Udvælgelse af case virksomhed og deltagere Altafgørende for succes i projektet er, at den konkrete proces, som skal analyseres i workshoppen, reelt indeholder de forventede problemer (spild). Ved valg af virksomhed må dette sikres fx via telefonisk kontakt til den ansvarlige for den pågældende proces i virksomheden. Deltagerne i workshoppen skal hver især have en klar rolle. Det kan enten være, at personen er ansvarlig for (eller har stor viden om) reglerne for administration af processen, at personen har det overordnede ansvar for processen, eller at personen har ansvaret for at gennemføre processen i dagligdagen Forberedelse til workshop Som tidligere nævnt, så er forberedelsen af workshoppen alt afgørende for at få tilstrækkeligt output workshoppen. 9/9

10 > Beskrivelse af procesbeskrivelse for virksomheden Når case-virksomheden er udvalgt, så skal procesbeskrivelsen udarbejdes i en ny version, som er tilpasset processen i den konkrete virksomhed. Der vil ofte være stor forskel fra virksomhed til virksomhed i, hvordan de gennemfører processen. Inden workshoppen er der derfor væsentligt at få afdækket om den ikke virksomhedsspecifikke proces gælder i virksomheden eller om de har en tilpasset proces. Dette gøres enten ved et kort besøg hos virksomheden, men kan oftest klares ved en telefonsamtale/møde med en person, som til dagligt arbejder med processen. Ved denne kontakt skal processen kun gennemgås i overordnede træk. Detaljerne vil blive gennemgået i workshoppen. > Bekræftelse af, at virksomheden har de forventede problemer Som forberedelse er det også væsentligt at få klarhed over, hvilke problemer eller irritationer virksomheden oplever i processen. Dette for at sikre, at fokus i workshoppen fra begyndelsen kan rettes mod de dele af processen, hvor problemerne er. Det er klart, at hele processen må gennemgås i workshoppen, da der også kan være andre problemer end dem, man først tænker på. Men som forberedelse er det godt at vide, hvor virksomheden selv ser de største problemer i processen. > Udkast til proces-tegning På baggrund af beskrivelsen af processen udarbejdes en proces-tegning over processen. Proces-tegningen er et centralt analyseinstrument, og det kan i mange henseender være en øjen-åbner for at konstatere nye problemer eller uhensigtsmæssigheder i processen eller i det hele taget at identificere procesforbedringer. Proces-tegninger kan udarbejdes udfra forskellige metoder. Aktivitetsdiagram med kolonner, der repræsenterer aktørerne, er ideel til at vise en proces, som har flere aktører involveret, hvor proces-tegningen så viser skiftene mellem aktørerne. Værdistrømmekort fra Lean kan med fordel anvendes, hvis det er en proces, hvor den overordnede sagsgang er i fokus samtidig med, at også informations- og ledelsesproces skal analyseres. I nogle tilfælde kan processen med fordel tegnes på flere forskellige måder, og hver af dem kan give en ny vinkel til forståelsen af processen. I bilag 6 er vist både et aktivitetsdiagram UML og et værdistrømmekort for den samme proces. 10/10

11 > Udarbejde drejebog for workshoppen For at disponere tiden mest optimalt i workshoppen er det centralt, at der udarbejdes en drejebog for workshoppen. Pause og frokost er vigtigt at afse tid til, så deltagerne ikke bliver for trætte og ukoncentrerede inden workshoppen er slut. I bilag 2 er vedlagt et eksempel på en drejebog til workshoppen. > Indkaldelse til workshop For at undgå misforståelser bør alle deltagere i workshoppen få en indkaldelse, hvoraf fremgår dato, tid, deltagere, adresse og lokale samt om der evt. serveres frokost. I lokalet er det vigtigt, at der er en væg, hvorpå der kan rulles plastik ud, således at væggen i princippet kan fungere som et stort whiteboard. > Materialer til workshoppen Det er en god ide at udarbejde en tjekliste over de materialer, som skal du skal huske at medbringe til workshoppen og det kan f.eks. være: Plastik-rulle med statisk elektrisk plastic til at lave stort whiteboard med, tape, tuscher, kopi af program, kopi af formål med workshoppen samt evt. kopi af foreløbige procesbeskrivelser og proces-tegninger Gennemførelse af workshop I workshoppen er det vigtigt, at alle deltagerne kender deres rolle. En del af deltagerne vil skulle bidrage med viden om processen, da de enten arbejder med administration af rammerne for processen (fx hos myndighederne) eller de udfører opgaver i relation til processen i hverdagen (fx i en virksomhed). Desuden skal der være en facilitator, som leder workshoppen og en dokumentør, som dokumenterer arbejdet. Facilitatoren skal lede mødet, lytte til deltagerne, udfordre dem med relevante spørgsmål. Det er således deltagerne og ikke facilitatoren, som fastlægger hvordan processen er, eller hvor problemerne er. Det vil også være deltagerne som beslutter, hvilke løsningsforslag, der skal komme ud af workshoppen. Målet 11/11

12 er, at deltagerne skal kunne stå 100% inde for den dokumentation, der kommer ud af workshoppen Opfølgning efter workshop Efter workshoppen skal dokumentationen færdiggøres, herefter godkendes af deltagerne og til sidst skal det besluttes, hvad der skal ske videre med processen. > Udarbejde revideret dokumentation Efter workshoppen færdiggør dokumentøren dokumentationen. Dokumentationen er en endelig beskrivelse af processen, problemerne i processen samt de evt. løsningsmuligheder, som blev drøftet i workshoppen. > Modtage kommentarer/godkendelse fra deltagere Dokumentationen sendes herefter til kommentering og godkendelse hos deltagerne i workshoppen. Det er væsentligt, at deltagerne godkender dokumentation både for at fjerne eventuelle misforståelser og kvalitetssikre materialet. > Endelig dokumentation Herefter udarbejdes den endelige dokumentation, som projektets styregruppe eller anden ledelse kan tage stilling til. 12/12

13 5. Efterbehandling af data løsningsudvikling og implementering I workshoppen i processtudier indgår ikke direkte implementering af ændringsforslag, og dette kan der arbejdes med på flere måder efter workshoppen. Efter workshoppen vil der ofte være behov for, at projektdeltagerne får undersøgt nærmere, hvordan de identificerede problemer i processen kan løses. I nogle tilfælde kan der være drøftet konkrete løsningsmuligheder, og det må da undersøges, om de er realistiske at gennemføre. Ofte vil der være behov for en yderligere workshop (evt. med andre eller supplerende deltagere), hvor der er fokus på løsninger samt implementeringen af disse. Måske har workshoppen om processen afdækket problemerne og hvor i processen, de er, men det har været nødvendigt at indhente yderligere information inden løsninger konkret kan drøftes med den samme gruppe af personer. Løsninger bliver mest realistiske, hvis de er afstemt med eller prøvet af på de personer, som i hverdagen arbejder med processen, ligesom de selvfølgelig også skal være godkendt af eksperterne fra myndighedernes side (dette gælder især, hvis reglerne/lovene skal ændres). Når ændringsforslaget er konkretiseret og beskrevet, kan der udarbejdes en handlingsplan for implementeringen. Handlingsplanen skal sikre, at opgaverne udføres i korrekt rækkefølge og til tiden. 13/13

14 6. Bilag Bilag 1: Plancher til undervisning af projektdeltagere Program 2 Copyright Velkomst og præsentation - Kort introduktion og deltagerpræsentation, herunder proces - Roller samt formål med undervis ningen Workshops - Gennemgå formål og program for de 7 workshops Flowdiagram - værdistrømmekort - De syv spildtyper - Gennemgå dokumentation af de 7 workshops samt hjemmeopgave - Eksempel på flowdiagram D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Roller og formål i workshops og undervisningen 3 Copyright Formål med workshops - Få kortlagt processen - Få fastlagt byrder s amt omfanget af byrderne - Få fastlagt effekterne, hvis byrderne fjernes. - A fholdes i virksomheden, så processen evt. også kan observeres og evt. andre relevante medarbejdere kan inddrages ad hoc. Roller i workshops - Virksomheden: Bidrager med viden om processen i virksomheden, konkretisering af byrden, fastlæggelse af byrdens omfang samt forslag til løsninger/effekt, hvis byrden fjernes - Embedsmand (medlemmer af projektgruppen): Bidrager med viden om processen hos myndighederne samt i muligt omfang i virksomhederne. Har inden workshoppen beskrevet processen, hvilket er afgørende for, at arbejdet kan nås på de 5 timer i works hoppen. - Devoteam: Faciliterer og dokumenterer Formål med undervisningen - Alle kender roller og formål med workshops - P rojektgruppen lærer metoden og introduceres til proceskortlægning/værdis trømmekort - Projektgruppen har forudsætninger for udarbejde hjemmeopgaven inden works hoppen D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 14/14

15 Program workshop (5 timer) 5 Copyright 1. Velkomst og præsentation (15 min) Kort introduktion til projektet v/embedsmand Deltagerrunde 2. Kortlæg af proces/værdistrømme (2,5 timer) Indledende diskussion o Bekræfte navn, formål, afgrænsning og frekvens o Kunder, primære aktører (udførende), andre interessenter/leverandører (fx andre myndigheder) o Mål og krav til processen (fx service og kvalitet) Tegne processen o Optegn flow o Realtid, gennemløbstid, antal personer involveret o Evt. data, information og værktøjer 3. Identific er og dis kuter byrder/problemområder/s pild (1 time) Hvad er byrderne og hvad er deres konsekvens? Hvordan fjernes byrderne? Som minimum beskrives de 5 væsentligste byrder/spildtyper 4. Identificer potentiale for forbedringer (1 time) Hvad skal der til for at fjerne byrderne? (pris/investering, lovændring/regelforenkling, handling ) Hvad får man ud af det? (fx service, effektivisering) lav, middel eller høj effekt 5. A frunding (10 min) Næste skridt Indsamling af kontaktdata (til validering af procesbeskrivelser) Evt. kort evaluering D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Gennemgang af dokumentation 7 Copyright Se Excel-ark D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 15/15

16 Hjemmeopgave 8 Copyright I bedes udarbejde procesbeskrivelse - Obligatoriske beskrivelser (markeret med blå baggrund i Exc el-ark) Navn, formål, start, slut, frekvens for hhv. virksomheden og myndigheden Trin, beskrivelse, aktør - Frivillige beskrivelser (markeret med grå baggrund i Exc el-ark) P rocessens kunder, evt. eksterne interessenter/leverandører, mål (fx service og kvalitet), s amlet gennemløbs tid, samlet realtid Data/dokumenter, IT-systemer, tidsforbrug (realtid) og ventetid pr. trin I bedes notere byrder for processen - Obligatoriske beskrivelser (markeret med blå baggrund i Exc el-ark) Byrde/spild og konsekvens af samme - Frivillige beskrivelser (markeret med grå baggrund i Exc el-ark) Forslag til hvordan byrden kan fjernes og effekten af at fjerne den Deadline - Senest 3 dage før afholdelse af workshop for den pågældende proces sendes på mail til: og c hris D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Bilag 2: Drejebog for workshop samt plancher til workshop Start -tid Antal min. Emne Beskrivelse Metode Rekvisitter 9:00 15 Velkomst og præsentation Introduktion til projektet (kontekst etc.) Dagens formål og program Deltagerrunde Præsentation - Projektor - Planche med formål og program 9:15 30 Kortlægning: Indledende diskussion Med udgangspunkt i embedsmandens forudgående kortlægning (hjemmeopgave) diskuteres: - Bekræfte navn, formål, afgrænsning og frekvens - Kunder, primære aktører (udførende), andre interessenter (fx andre myndigheder) - Mål og krav til processen (fx service og kvalitet) Allan leder diskussionen Christian dokumenterer i Excelark - Print til alle af embedsmandens forudgående kortlægning - Dokumentationsskabeloner 16/16

17 9: Kortlægning: Optegning af Processen tegnes op. Der fastsættes: Realtid, proces/værdistgennemløbstid, antal personer rømme involveret Evt. også data, informationer og værktøjer 11:45 30 Frokost Helst samme lokale Allan optegner af aktivitetsdiagram eller værdistrømmekort på væggen Christian dokumenterer videre i det diagram, som er udarbejdet på forhånd baseret på embedsmandens hjemmeopgave Byrder og løsninger identificeret under kortlægningen "parkeres" til efterfølgende diskussion. - Plasticrulle til væg - Evt. aktivitetsdiagramsymboler (i farver) - Papkort og plasticrulle til "parkering" af byrder og løsninger - Papkort til faser - Dokumentationsskabeloner 12:15 60 Identificer og diskuter byrder/proble Hvad? Hvordan fjernes? Som minimum beskrives de 5 mområder/spil væsentligste byrder/spildtyper d Byrder markeres på flowtegning - Dokumentationsskabeloner 13:15 60 Identificer potentiale for forbedringer for minimum de 5 vigtigste byrder (effekt og indsats) Hvad skal der til for at fjerne (pris/investering, lovændring/regelforenkling, handling )? Hvad får man ud af det (service, effektivisering, ) lav, middel eller høj effekt 14:15 10 Afrunding Næste skridt Indsamling af kontaktdata for deltagere Evt. kort evaluering Løsningsmuligheder drøftes (flere pr. byrde) Der noteres på whiteboard ell. plastikvæg Næste skridt: Planche Evaluering: Plenum om godt og skidt - Dokumentationsskabeloner - Projektor - Liste til indsamling af kontaktdata 14:25 SLUT 17/17

18 Formål med workshoppen 11 Copyright Formål med workshops - Få kortlagt processen - Få fastlagt byrder samt omfanget af byrderne - Få fastlagt effekterne, hvis byrderne fjernes. - Afholdes i virksomheden, så processen evt. også kan observeres og evt. andre relevante medarbejdere kan inddrages ad hoc. D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Program (5 timer) 12 Copyright 1. Velkomst og præsentation (15 min) Kort introduktion til projektet v/embedsmand Deltagerrunde 2. Kortlæg af proces/værdistrømme (2,5 timer) Indledende diskussion o Bekræfte navn, formål, afgrænsning og frekvens o Kunder, primære aktører (udførende), andre interessenter/leverandører (fx andre myndigheder) o Mål og krav til processen (fx service og kvalitet) Tegne processen o Optegn flow o Realtid, gennemløbstid, antal personer involveret o Evt. data, information og værktøjer 3. Identific er og dis kuter byrder/problemområder/s pild (1 time) Hvad er byrderne og hvad er deres konsekvens? Hvordan fjernes byrderne? Som minimum beskrives de 5 væsentligste byrder/spildtyper 4. Identificer potentiale for forbedringer (1 time) Hvad skal der til for at fjerne byrderne? (pris/investering, lovændring/regelforenkling, handling ) Hvad får man ud af det? (fx service, effektivisering) lav, middel eller høj effekt 5. A frunding (10 min) Næste skridt Indsamling af kontaktdata (til validering af procesbeskrivelser) Evt. kort evaluering D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 18/18

19 Afrunding 13 Copyright Næste skridt i projektet - Dokumentation fra workshop uds endes til deltagere til validering Indsamling af kontaktdata - U dfyld venligst kontaktdata (s kabelon på næste s ide) Kort evaluering: Hvad gik godt, hvad kunne gøres anderledes næste gang? D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Indsamling af kontaktdata for deltagere 14 Copyright Navn Telefonnummer E - mail D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 19/19

20 Bilag 3: Eksempel på dokumentation fra procesanalyse af Alkoholbevilling fra Afbureaukratiseringsprojektet Procesbeskrivelse Procesnavn Formål Start Slut Frekvens for den enkelte virksomhed og/eller myndighed Mål for virksomheden (eks. service, tid, lovkrav) Mål for myndigheden (eks. service, tid, lovkrav) Processens kunder Udførende aktører Evt. eksterne Interessenter/ leverandører Samlet gennemløbstid Samlet realtid Ansøgning om alkoholbevilling At opnå bevilling til udskænkning af alkohol Bevilling søges første gang eller Bevilling er udløbet eller Ny bestyrer i virksomhed eller Skift af selskabstype Virksomheden har opnået bevilling Virksomhed: ved opstart og når der skal søges forlængelse, min. hver 8. år. Desuden hver gang der skiftes bestyrer, selskabsform/deltagere Myndighed: behandle og godkende At opfylde kravene til at starte og drive virksomhed. At varetage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn Virksomheder eller enkeltpersoner, som ønsker ny eller fornyet alkoholbevilling Virksomheder/udskænkningssteder, den sagsbehandlende myndighed: politiet, og den bevilgende myndighed: kommunen Brancheforeningen Horesta, DRC (danske restauranter og Cafeer), Justitsministeriet, KL, div. politiske partier, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (udformer reglerne) Samlet skønnet tidsforbrug for virksomhed: 3-5 dage 20/20

21 21/21

22 22/22

23 Bilag 4: Dokumentationsskabelon (tom) Procesbeskrivelse Procesnavn Formål Start Slut Frekvens for den enkelte virksomhed og/eller myndighed Mål for virksomheden (eks. service, tid, lovkrav) Mål for myndigheden (eks. service, tid, lovkrav) Processens kunder Udførende aktører Evt. eksterne Interessenter/ leverandører Samlet gennemløbstid Samlet realtid Eksempel: Etablering af virksomhed Eksempel: At oprette virksomheden i xx registre. Eksempel: Person(er) ønsker at oprette virksomhed Eksempel: Myndighed har operettet virksomheden og sendt dokumentation til virksomheden Eksempel: Virksomhed: èn gang, Myndighed: 20 pr. måned Eksempel: Det skal være let at være i kontakt med myndighed og det skal gennemføres hurtigst muligt. Mulighed for rådgivning... Eksempel: Virksomheden skal være oprettet inden to uger efter henvendelse Lovkravene er:. Eksempel: Nye virksomheder Aktør xx (skriv rolle/faggruppe og antal i parantes) Interessent/leverandør xx (skriv rolle i parantes) 23/23

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Udarbejdelse af GIS-strategi

Udarbejdelse af GIS-strategi Udarbejdelse af GIS-strategi v/ H.P. Christensen, Rambøll Management A/S Indlæg på temadag 8. januar 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund Formål med indlæg Forløb i strategiproces Ideelt forløb Eksempler

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer Vejledning til screeningsværktøj Projekt: Automatisering af manuelle processer Version pr. 2. oktober 2017 1 Introduktion Som en del af det fælleskommunale projekt Automatisering af manuelle processer

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Indhold Værktøj Output Screeningsprocessen Oversigt over forløb 1. Forberedelse 2. Ledelsesworkshop 3. Dybdescreening

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Syddansk Universitet HR-service, Arbejdsmiljøkontoret, revideret november på baggrund af beslutning i styregruppen oktober

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd 2008 Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi kan tilbyde rådgivningscentrene

Læs mere

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold?

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Udviklingsplanen trin for trin Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Anne Mette Dahl Jensen og Christian Philip Kjøller Institut for Geovidenskab

Læs mere

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet er i høj grad reguleret af statslige regler, og kommunerne har længe efterspurgt

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Robotics Process Automation (RPA)

Robotics Process Automation (RPA) Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere