LOGE 28 Hafnia GENERELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGE 28 Hafnia GENERELT"

Transkript

1 GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres i embedets opgaver og Logens forventninger til broderen, der stiller op til embedet. Det er Logens mål, at ansvarsbeskrivelserne anvendes som supplement til Ordenens Grundlov ved instruktion af de opgaver, der påhviler en valgt eller udnævnt embedsmand i Logen. Med det mål at sikres, at kandidaten og Logen har en klar forventningsafstemning om den arbejdsbyrde, der påhviler et embede, samt de forventninger Logen har til embedsmandens arbejde i valgperioden, gennemgås ansvarsbeskrivelsen med kandidaten til et givet embede før nomination og valg. Kandidaten har dermed et klart billede af hvad der forventes og mulighed for at genoverveje sit kandidatur til embedet før valg finder sted. Side 1 af

2 OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk. 1 - Til overmester i en loge kan kun vælges et medlem, der er ex-mester eller ex-undermester eller vil være det ved installationen. GL 153, stk. 1 - Fører forsæde i alle møder, hvori han er til stede - Udfører de pålæg der gives af Storlogen. - Drager omsorg for at forskrifter og love overholdes. - Ansvarlig for logens bevilling, der skal være til stede i forværelset under ethvert møde. - Afgør alle spørgsmål om ledelse iht forretningsordenen - Fører tilsyn med afstemninger. - Ansvarlig for at ciffernøglen, ritual- og udvalgsbøgerne er til stede. - Underskriver alle anvisninger om udbetalinger. - Udnævner embedsmænd og medlemmer af udvalg. - Fører tilsyn med embedsmændenes embedsførelse. - Fører tilsyn med Finansudvalget om opbevaring af de stillede sikkerheder jvf. 157e, 163 stk.1. - Sørger for afdøde medlemmers begravelse, hvis pårørende ikke er i stand til at bekoste begravelsen. - Bliver fxm efter udløbet af embedsperioden. - Sørger for at alle embedsstolene er besatte på møderne. GL 153, stk. 2 - OM kan ikke stille eller understøtte forslag når han er i overstolen. GL 153, stk. 3 - Overlader alle OM s funktioner (undtaget indvielsen) til UM når OM er proponent. GL 153, stk. 4 - Uddeler årspasordet til logens medlemmer. GL 153, stk. 5 - Repræsenterer logen udadtil. GL 153, stk. 6 - Kan kræve at overvære alle udvalgsmøder i logen. GL 166, - Sygeudvalget består af OM og seks af denne udnævnte medlemmer. Udvalget vælger selv sin formand. udover GL Logemøder Gennemføre arbejdsritual på værdig vis. Agere iht forretningsordenen, som skal kendes (næsten) udenad. Møder med damer/gæster Planlægge dagsorden i logesal. Programmer/sange til at lægge på stolene. Koordine- Side 2 af

3 Opgaver udenfor logesalen Gradtildelinger Officielle besøg fra andre loger Andre loger Udvalg/Fonde/ KOMF/LOMF re evt. underholdning med UM. Tale for gæsterne. Medvirke til graden. Kunne tekster, som skal siges på gulvet udenad. Sikre at de blomster, loge- og ordensmærker, som skal uddeles, er til stede. Kende navnene på gæstende loger/brdr. Holder kort velkomsttale (max 1-2 min). Hvis invitation er modtaget: - Lede officielle logebesøg. Tale i logesal. - Planlægning m. torsdagslogerne. - Holder ordensindlæg. - Deltage i stiftelsesfester. Deltage i udvalg, bestyrelser, årsmøder, generalforsamlinger, mv. Søge indflydelse gennem opstilling til embeder. Generelt Overmesteren er logens leder. Som leder skal han sikre, at logens tarv og interesser varetages på bedste måde. Dette sker gennem en indsats, der til tider er ganske omfattende. Det indebærer støtte og instruktion af de øvrige valgte og udnævnte embedsmænd, specielt undermesteren, som normalt vil efterfølge overmesteren i embedet samt sekretæren, der også har en omfattende arbejdsbyrde. Denne støtte og instruktion dækker også over en regulær tilsynspligt. Overmesteren skal gennem interviews sikre, at logens interesser varetages iht logens ønsker i de udvalg, hvortil der er valgt eller udnævnt repræsentanter. Overmesteren skal sikre, at ordenens principper og idealer varetages. Dette sker bl.a. ved i samarbejde med gradestabsformand og ceremonimester at sikre en smuk og værdig indvielse af nye brødre og ved tildeling af grader gennem et godt gradearbejde. Overmesteren er den første og primære kontaktperson ifm forhold, der vedrører logen eller forholdet mellem logebrødre. Overmesteren skal være initiativtager til, at mødeprocenten fastholdes på et tilfredsstillende niveau, specielt ift valgte og udnævnte embedsmænd. Overmesteren har en betydelig repræsentativ rolle, dels ved overrækkelse af logens erkendtlighed i form at blomster e.l. ved brødrenes mærkedage, dels ift andre loger, og dels ift de foreninger, Side 3 af

4 som loge Hafnia er medlem af, herunder f.eks. KOMF, LOMF. Det forventes at Overmesteren altid er til stede ved begivenheder, hvor logens tilstedeværelse er ønsket eller påkrævet, dog bortset fra de udvalg, hvor logen har valgt særlige repræsentanter. Repræsentativ deltagelse, der er omkostningsbærende for logen, er en logebeslutning. Overmesteren er den primære kontaktperson i logen ift tredjepart, for andre loger, for ordenskontoret og for DDSS. Al post tilsendes Overmesteren, som skal sikre rettidig oplæsning og/eller fordeling. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradtildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 38 møder per år Omkring mødepligt I Grundlovens 151 står: Udebliver en valgt eller udnævnt embedsmand fra tre på hinanden følgende møder skal Overmesteren ved Sekretæren opfordre vedkommende til skriftligt at give gyldige undskyldningsgrunde herfor, og hvis sådanne ikke foreligger i det følgende møde, eller hvis logen ved afstemning ikke anerkender de anførte grunde, skal embedet straks erklæres for ledigt jævnfør 146 og 147. Et sådant fravær kan ligeledes være problematisk se i forhold til fastsat mødefrekvensen. Det skal dog nævnes, at grundloven IKKE beskriver hvad gyldige undskyldningsgrunde er. Logen vil normalt konkludere, at der er gyldige undskyldningsgrunde, når den valgte eller udnævnte embedsmand ifm fraværet har sendt en hilsen til logen gennem en anden logebroder med en kort forklaring på fraværet. Herefter vil 151 ikke komme på tale. Side 4 af

5 UNDERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk. 2 - Til undermester i en loge kan kun vælges et medlem, der er exvalgembedsmand (jfr. i øvrigt GL 146, stk. 3) eller vil være det ved installationen. GL 154, a. Bistå OM i udøvelsen af hans pligter og føre forsæde i hans fravær eller når OM s beslutning appelleres. b. Udnævner sine assistenter. c. Fører tilsyn med ballot. d. Fører tilsyn med indre dør. e. Fører forsæde ved de arrangerede samvær efter møderne GL 169, stk Undermesteren er formand for instruktionsudvalget. Pligter: - At hjælpe til at opretholde orden, at påse, at lovene overholdes, at hjælpe br. overmester i udøvelsen af hans pligter, samt indtage overstolen, hvis han er forhindret Opgaver udenfor logesalen Almindelige møder Indvielse/Grader/o.l. Alm møder og grader Møder m/damer, seniorfest, o.l. Officielle besøg hos loge Hafnia Instruktionsudvalg Agere iht forretningsordenen, som skal kendes (næsten) udenad. Køber blomster til OM hustru, overrækkelse af yngre broder. Medvirke til graden. Kunne tekster, som skal siges på gulvet, udenad. UM har det fulde ansvar for afviklingen af aktiviteterne efter logemødet er afsluttet. Stille krav til OM til afslutningstidspunkt for logemøde. Koordination med restaurationen og palæets restaurationsudvalg samt logens Kellermester/restaurationsudvalg. UM og kellermester deltager sammen i møde med Palæets restaurationsudvalg. Udarbejde særligt program. Holde tale for hædersgæsterne. Laver bordplan iht formalia/rangorden. Udarbejde særligt program til det broderlige. Holde tale for den gæstende loge. Sikre, at instruktionsudvalget fungerer. Sikre, at instruktionsudvalget har de nødvendige skemaer til instruktionen. Sikre, at brødre bliver belært før tildeling af næste grad. Sikre, at brødrenes instruktionsbøger er a-jourførte. I det hele taget være de unge brødres guider indtil de har fået 3. grad. Side 5 af

6 UNDERMESTER Andet Deltage i loge Hafnias officielle besøg i andre loger. Holde tale for værtslogen under det broderlige samvær. Deltage i andre eksterne arrangementer, evt som substitut for br. OM, herunder f.eks. KOMF, LOMF, diverse øvrige udvalg og bestyrelser. UM er ansvarlig for det selskabelige i samarbejde med Kellermesteren samt restaurationsudvalget. UM nedsætter ifm installationen nyt Festudvalg / restaurationsudvalg. UM får af SEK en liste fra Focus over samtlige fødselsdage/mærkedage/hæderstegn for kalenderåret og meddeler under logemødet mærkedage for kommende uge. Generelt Undermesteren er den centrale embedsmand i relation til instruktion og belæring af brødre i graderne samt ift broderlige og selskabelige aktiviteter i logen eller ift begivenheder, hvor logen deltager. Som formand for instruktionsudvalget er det undermesterens pligt at sikre, at de brødre, som går i graderne modtager omhyggelig og rettidig belæring, dels ift ordenens grundprincipper, dels ift forberedelse til modtagelse af næste grad. Undermesteren skal til enhver tid sikre sig, at instruktionsudvalget er funktionsdygtigt ifm. gradetildelinger, herunder at have overblik over hvilke brødre, der skal modtage belæring og hvilken belæring, de hver især hidtil har modtaget. Undermesteren skal desuden sikre sig, at instruktionsbøgerne til enhver tid er opdaterede hos brødre i graderne. Undermesteren er en central embedsmand ifm logebesøg og modtagelse af andre loger, hvor han skal sikre at formalia i alle sammenhænge er overholdt ved de broderlige aktiviteter, uden dog at den afslappede stemning tilsidesættes. Ifm indvielser og gradetildelinger har undermesteren en væsentlig rolle. Han skal derfor være velforberedt og dermed have det overskud, som er nødvendigt for at medvirke i gradearbejdets skuespil. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm. logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 38 møder per år. Side 6 af

7 SEKRETÆR Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til sekretær i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 156, stk. a - Fører nøjagtig protokol over logens forhandlinger og tilsikre protokollen indført i Focus. GL 156, stk. b - Udfærdiger og underskriver sammen med OM anvisninger om betaling. GL 156, stk. c - udfærdiger og underskriver sammen med OM alle kort, skrivelser og dokumenter. GL 156, stk. d - Varetager korrespondance. Afleverer materiale til Arkivaren til opbevaring. GL 156, stk. e - Fører protokol over logens medlemmer ved at indtaste i Focus, herunder datoer for embeder, grader, død, udelukkelse, mv. - fører gæstebogen og medvirker ved udfærdigelsen af den årlige beretning til Storlogen. GL 156, stk. f og g - diverse øvrige forpligtelser overfor Stor Loge, ordenskontor, mv. Pligter: At føre en nøjagtig protokol over logens forhandlinger og udføre de skriftlige arbejder, som loven og overmester pålægger sekretæren. Opgaver udenfor logesalen Opgaverne er beskrevet ovenfor. Bortset fra lyssætning deltager sekretæren ikke i grader. Sekretæren forventes at have grundlov, forretningsorden og logens protokol for det seneste år på sin pult til støtte for forhandlingerne i logen. SEK fører mødestatistik ved direkte i Focus at taster deltagende brødre fremmøde ved ethvert logemøde. Hvor UM kører et tæt løb med restaurationsudvalget og de yngre brødre kører OM et tæt parløb med sekretæren. Det er vigtigt, at alle sekretærens opgaver udføres iht instrukserne og at br. OM gøres bekendt med situationer, hvor dette ikke kan opfyldes. Sekretærens opgaver med udarbejdelse af referater, vedligeholdelse af protokoller og registre, indberetninger til ordenen og til ordenskontoret kræver både IT-kundskab, tid og akkuratesse. Sekretæren forventes sammen med UM selvstændigt at foranledige breve til kandidater, og til brødre i graderne klargjort til OM underskrift. Sekretæren rapporterer mødeplanen til Odd Fellow Bladets hjemmeside og til logens egen web-administrator. Sekretærens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af Side 7 af

8 SEKRETÆR den enkelte person; men 2-3 timer/uge i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Bemærkning: Det er MEGET svært at udføre jobbet såfremt sekretæren ikke har adgang til PC, Internet og farveprinter og et godt kendskab til Word og Excel, da størstedelen af opgaverne udføres i disse programmer. Logen har ikke økonomi til at stille disse faciliteter til rådighed; men dækker selvfølgelig logens omkostninger til papir, kuverter, toner, mv. Generelt Sekretæren har en række formelle opgaver, som medfører en betydelig og regelmæssig arbejdsindsats. Vedligeholdelse af protokoller, oversigter og registre kan ikke laves ved en uregelmæssig indsats. Derfor er det påkrævet, at sekretæren har et rimeligt administrativt talent. Beherskelse af computer og Internet (Mail, MS-Word, MS-Excel) på et fornuftigt niveau er nødvendigt for at arbejdsindsatsen kan holdes på et acceptabelt niveau. Sekretæren skal være bekendt med indholdet i Vejledning for sekretærer og skal som støtte for overmesteren altid på logemøderne være i besiddelse af grundloven, af logens særlige love, og af forretningsordenen. Samtlige breve og anden korrespondance skal udfærdiges af sekretæren og han skal sikre sig overmesterens medunderskrift. Oplæg kan modtages fra overmesteren, fra undermesteren eller andre embedsmænd og brødre; men det er sekretæren, som skal sikre, at formalia omkring skrivelser er overholdt. HUSK mail/brev ved Senioraften, julehilsner (liste), indbydelse til julearrangement i logen, Vildsvinearrangement mm. Alle breve udtagen til Storlogen foregår elektronisk. Sekretæren skal skabe en god relation til ordenskontoret og til DDSS, som er de primære ordensmæssige modtagere af skrivelser og rapporter. Sekretæren har ingen faste roller ifm gradearbejdet og er ikke med i logens faste udvalg. Dette skal ses som et klart signal om mængden af de faste arbejdsopgaver. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Alm. logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 34 møder per år. Side 8 af

9 KASSERER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til kasserer i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 157, stk. a - Modtager alle betalinger til logen og dens fonde. - Foretager alle udbetalinger efter anvisning. GL 157, stk. b - Fører kasserapport. - Foretager afstemning af bank/giro til kontoudtog. GL 157, stk. c, d, e, f - Diverse regler ift Finansudvalg, loge, og Stor Loge. Pligter: At modtage alle indtægter, der tilkommer logen og dens fonds, at foretage alle udbetalinger efter anvisning af overmesteren medunderskrevet af br. sekretær. Opgaver udenfor logesalen Generelt Afrapporterer til logen iht arbejdsritualet. Sikrer at kandidater har indbetalt optagelsesgebyr ved indvielse. Udfører de opgaver, som OM måtte pålægge ham i logesalen. Grundloven er fuldstændig i sin beskrivelse af opgaverne. Det er nødvendigt, at kassereren har et godt kendskab til EDB og at han har et tilstrækkeligt kendskab til økonomi og regnskab. Det er svært at definere, hvad dette indebærer; men kassereren forventes at kunne indberette alle økonomiske transaktioner i en elektronisk kassekladde. Kassererens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af den enkelte person; men 1-2 timer/uge i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Kassereren holder særligt øje med brødrenes kontingentmæssige status, således at br. Skatmester får rettidig information om restancer. Kassereren er medlem i diverse udvalg og fonde. Kassereren skal ved regelmæssig udarbejdelse af kasserapporter mv. sikre, at logens bogføring altid er opdateret. Med altid menes, at der stadighed er et overblik over brødrenes kontingentmæssige status samt at regnskabsrapporter kan udarbejdes i overensstemmelse med grundlovens krav. Kassereren skal foretage godkendte udbetaling, således at logen ikke unødigt kommer i restance ift ordenen, ift andre loger eller ift leverandører. For at kunne udføre dette hverv skal kassereren have et passende administrativt og regnskabsmæssigt talent. Kassereren skal sikre, at kandidater og brødre indbetaler gebyrerne i Side 9 af

10 KASSERER overensstemmelse med kravene i grundloven og i logens særlige love. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 30 møder per år. Side 10 af

11 SKATMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til skatmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 158, stk. a - Fører regnskab over bidrag fra medlemmer. GL 158, stk. b - Fører regnskab over alle logens indtægter og omkostninger, herunder også logens fonde. - Afgiver kvartalsvis regnskab til OM og til finansudvalget. GL 158, stk. c, d, e, f - Følger op på brødres kontingentrestancer. GL 158, stk. g - udarbejder årsregnskab for logen og dens fonde, herunder et driftsregnskab og en statusopgørelse. Regnskabet vedlægges i revideret stand til den til Storlogen udarbejdede beretning, der udarbejdes af skatmesteren. GL 158, stk. h, i, j, k - Udarbejder, underskriver, opbevarer og fremlægger diverse regnskabsmateriale for OM, Stor Loge og revisionsudvalg. Pligter: At føre et nøjagtigt regnskab, udarbejde de grundlovsbestemte indberetninger til Stor Logen samt give revisionsudvalget alle ønskede oplysninger. Opgaver udenfor logesalen Generelt Udfører de opgaver, som OM måtte pålægge ham i logesalen. Udarbejder forslag til budget og fremlægger disse i logesalen. Fremlægger regnskab i logesalen. Grundloven er fuldstændig i sin beskrivelse af opgaverne. Det er nødvendigt, at skatmesteren har et tilstrækkeligt kendskab til økonomi og regnskab. Det er svært at definere, hvad dette indebærer; men skatmesteren forventes at kunne udarbejde og forklare et budget og et regnskab. Kassererens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af den enkelte person; men 4-5 timer om måneden i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Skatmesteren holder sammen med Kassereren særligt øje med brødrenes kontingentmæssige status. Skatmesteren er medlem i diverse udvalg og fonde. Skatmesteren har som de tre primære opgaver at udarbejde budgetter og regnskaber samt at sikre, at kontingentrestancer bliver inddrevet. Traditionelt har skatmesteren altid modtaget stor støtte fra andre lo- Side 11 af

12 SKATMESTER gebrødre i udarbejdelsen af budgetter og regnskabsrapporter og kravene til skatmesteren evner og dermed muligheden for at varetage embedet varierer stærkt med om skatmesteren får denne støtte eller ej. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 30 møder per år. Side 12 af

13 FUNGERENDE EX-MESTER Hvad siger grundloven Intet.. Pligter: fxm fremsiger ordenens formål. Medbringer altid GL til samtlige møder for evt. at kunne støtte OM i grundlovsrelaterede spørgsmål. Som eks-om og som eks-valgembedsmand er det naturligt, at fxm sammen med logens øvrige XM ere sikrer, at logens møder gennemføres velordnet og i overensstemmelse med grundloven og ritualerne og påtaler, når der er behov for øjeblikkelig korrektion. fxm har en omfattende rolle i forbindelse med indvielser, gradetildelinger og øvrige ritualer. Opgaver udenfor logesalen fxm deltager efter invitation i embedsmandsmøder sammen med de valgte embedsmænd og har derudover ingen fast definerede opgaver. fxm deltager oftest i fora som KOMF og LOMF, hvor han kan genvælges, såfremt han er valgt i sin OM-periode. Generelt Den fungerende eksmester har primært en rolle ifm indvielser og grader. fxm er ikke en valgt embedsmand og har beslutningsmæssigt samme status som alle øvrige tredjegradsbrødre. fxm har dog en central rådgivnings- og vejlederrolle for den siddende overmester, hvor han proaktivt skal medvirke til, at overmesteren pga manglende erfaring ikke ubevidst begår formelle eller uformelle fejl. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 34 møder per år. Side 13 af

14 YDRE VAGT Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til ydre vagt i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk Ydre Vagt er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Ydre Vagt ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: Det er Ydre Vagt s pligt at modtage årspasordet ved den ydre dør for at sikre logen mod uvedkommendes indtrængen, indhente OM s afgørelse, hvis der foreligger tvivl om en besøgendes ret til at blive indladt, nægte adgang til logen under indvielser og gradtildelinger og i øvrigt handle i forening med br. indre vagt i udførelsen af OM s befalinger. Br. Ydre Vagt og Br. Inspektør stå i fællesskab for ansvaret for at rigge logesalen til forud for logemøderne. Og de sikrer, at logen rigges af efterfølgende. Ydre vagt og Inspektør sikrer, at defekte eller manglende logeeffekter erstattes via Anskaffelsesudvalget. Ydre Vagt udfører de opgaver, der fremgår af GL. Opgaver udenfor logesalen Ingen. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 14 af

15 INDRE VAGT Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til indre vagt i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Indre Vagt er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd (herunder indre vagt) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At handle i forening med br. ydre vagt, varetage hans embedspligter i hans midlertidige fravær, modtage pasordet for den grad hvori logen er åben, og adlyde OM s befalinger. Opgaver udenfor logesalen Indre Vagt udfører de opgaver, der fremgår af GL. Ingen. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 15 af

16 INSPEKTØR Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til inspektør i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Inspektør er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af OM. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 159, Inspektøren i logen skal: a. Med bistand af Ydre Vagt føre tilsyn med logens regalier og andre rekvisitter. b. Gør forslag til anskaffelser. c. Melder beskadigelser til anskaffelsesudvalget. d. Påse, at rekvisitterne er til stede før mødets begyndelse og at de opbevares omhyggeligt efter dets afslutning. e. Føre liste over inventar. f. Optælle stemmer ved afstemninger og straks efter afstemningen meddele antallet af afgivne stemmer. g. Udføre hvad der påhviler ham efter lovens og ordenens forskrifter. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder inspektøren ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. GL 167, - Anskaffelsesudvalget.. Inspektøren er udvalgets formand. Pligter: At påse, at alt er i orden, før logen åbnes, at forvisse sig om, at brødrene er i besiddelse af den grad, hvori logen er åben, at udføre de pligter, der påhviler inspektøren ved indvielser og tildeling af grader, tage vare på logens regalier og inventar og melde eventuelle mangler til br. overmester. Arbejdsritual Inspektøren skal påse, at logesalen er rigget til og forberedt på aftenens aktiviteter, herunder at alle stole er besat. Grader Inspektøren er fast rollehaver ved indvielser og gradetildelinger og ved enkelte andre ceremonier. Inspektøren skal være velforberedt til at udføre sin rolle. Side 16 af

17 INSPEKTØR Opgaver udenfor logesalen Øvrigt Gradeprøver Andet Som formand for anskaffelsesudvalget at afrapportere om udvalgets aktiviteter overfor logen efter behov, dog minimum en gang per år. Inspektøren skal sikre sig at han ved hvor og hvordan hans rolle skal udføres. Han skal tilegne sig de tekster han skal fremsige. Inspektøren deltager i embedsmandsmøderne. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder >60% ca. 3 møder per år. Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 32 møder per år. Side 17 af

18 CEREMONIMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til ceremonimester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Ceremonimester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder ceremonimesteren ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Opgaver udenfor logesalen Almindelige møder Ved officielle besøg Grader mv Gradeprøver Broderlige og selskabelige samvær CM indfører og udfører brødre og gæster i logesalen, bortset fra storlogens medlemmer, som føres af stor repræsentanten. CM fører an i afgivelsen af ærestegn. CM skal sikre sig, at han kender antal gæster, loge nummer og navn, samt navn på alle eller på højst rangerende valgte embedsmand af de besøgende brødre. Når overmesteren siger Lad ceremonien begynde så overtager CM det samlede ansvar for gennemførelsen af ceremonien. CM skal derfor, i samarbejde med gradstabsformanden, sikre sig, at ceremonien er velforberedt, at deltagerne i gradstaben er til stede og har gjort sig bekendt med deres tekster, roller og ansvar. CM planlægger og gennemfører i samarbejde med gradstabsformanden det samlede rituelle forløb af indvielser, gradetildelinger og andre hæders-bevisninger. Kalder logen op når dette foranlediges af en taler. Generelt CM skal have en autoritær fremtoning, der gør ham egnet til at lede indvielser og gradetildelinger. CM skal have et teatralsk talent, der vil medvirke til, at gradearbejdet kan gennemføres med indlevelse og Side 18 af

19 overbevisning. CEREMONIMESTER CM vil oftest blive i embedet gennem flere (evt. i mange) embedsterminer idet de omfattende tekster og de formelle krav til CM lægger op hertil. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder >60% ca. 3 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 32 møder per år Side 19 af

20 KAPELLAN Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til kapellan i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Kapellan er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder kapellanen ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Arbejdsritual Kapellan holder en kort tale ved starten og ved slutningen af hvert logemøde. Kapellanen er ikke bundet i form eller indhold; men det anbefales at der er en sammenhæng mellem åbnings- og afslutningstale, at talerne har et og kun et meget klart budskab, at specielt afslutningstalen er kort, dvs max cirka et minut. Opgaver udenfor logesalen Grader Gradeprøver Øvrigt Kapellanen er fast rollehaver ved indvielser og gradetildelinger og ved enkelte andre ceremonier. Kapellanen skal være velforberedt til at udføre sin rolle. Kapellanen skal sikre sig at han ved hvor og hvordan hans rolle skal udføres. Han skal tilegne sig de tekster han skal fremsige. Ingen faste. Ideel mødefrekvens Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 29 møder per år. Side 20 af

21 HØJRE ASSISTENT FOR OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til Højre Assistent for Overmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Højre Assistent for Overmester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Højre Assistent for Overmester ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At åbne og lukke logen på ritualmæssig måde, at assistere ved indvielser og tildeling af grader samt indtage overmesters plads under hans midlertidige fravær. Som nævnt i pligter. Desuden at udføre de opgaver, som overmesteren pålægger ham. Overmesters assistenter står altid op med deres stave når brødre eller gæster føres for overmesteren. Dette gælder både ifm arbejdsritualet som i forbindelse med tildeling af grader og hædersbevisninger. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 21 af

22 VENSTRE ASSISTENT FOR OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til Venstre Assistent for Overmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Venstre Assistent for Overmester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Venstre Assistent for Overmester ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At påse, at brødre, der træder ind i logesalen, er iført de rigtige regalier, og at de afgiver tegnet korrekt, at indtage overmesters højre assistents plads under hans fravær, samt at assistere ved indvielser og tildeling af grader. Som nævnt i pligter. Desuden at udføre de opgaver, som overmesteren pålægger ham. Overmesters assistenter står altid op med deres stave når brødre eller gæster føres for overmesteren. Dette gælder både ifm arbejdsritualet som i forbindelse med tildeling af grader og hædersbevisninger. Venstre Assistent for Overmester har roller (ikke taleroller) ifm indvielse og tildeling af grader. Ideel mødefrekvens Alm. logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 22 af

LOGE 28 Hafnia OVERMESTER

LOGE 28 Hafnia OVERMESTER OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk 1 - Til overmester i en loge kan kun vælges et medlem, der er ex-mester eller ex-undermester eller vil være det ved installationen GL 153, stk1 - Fører forsæde

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frimurerlogen Folke Bernadotte til Caritas Nr. 822, Herning

VEDTÆGTER. for. Frimurerlogen Folke Bernadotte til Caritas Nr. 822, Herning VEDTÆGTER for Frimurerlogen Folke Bernadotte til Caritas Nr. 822, Herning 1 Logens navn. Logens navn er Folke Bernadotte til Caritas. Stiftet den 12. februar 1949 og indført i Laugets bøger med nr. 822.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE VEDTÆGTER for Foreningen til Langtursejladsens Fremme 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen til Langtursejladsens Fremme", forkortet "FTLF". Internationalt anvendes navnet "Danish

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen.

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen. VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN: KANALHAVNEN UNDER NÆSTVED SEJLKLUB 1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. Afdelingens navn er: Kanalhavnen., herefter kaldet afdelingen. Afdelingen er etableret i henhold til "Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. Vedtægter m.v. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aarhus Syd Taekwondo. Dens hjemsted er Aarhus Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere