LOGE 28 Hafnia GENERELT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGE 28 Hafnia GENERELT"

Transkript

1 GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres i embedets opgaver og Logens forventninger til broderen, der stiller op til embedet. Det er Logens mål, at ansvarsbeskrivelserne anvendes som supplement til Ordenens Grundlov ved instruktion af de opgaver, der påhviler en valgt eller udnævnt embedsmand i Logen. Med det mål at sikres, at kandidaten og Logen har en klar forventningsafstemning om den arbejdsbyrde, der påhviler et embede, samt de forventninger Logen har til embedsmandens arbejde i valgperioden, gennemgås ansvarsbeskrivelsen med kandidaten til et givet embede før nomination og valg. Kandidaten har dermed et klart billede af hvad der forventes og mulighed for at genoverveje sit kandidatur til embedet før valg finder sted. Side 1 af

2 OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk. 1 - Til overmester i en loge kan kun vælges et medlem, der er ex-mester eller ex-undermester eller vil være det ved installationen. GL 153, stk. 1 - Fører forsæde i alle møder, hvori han er til stede - Udfører de pålæg der gives af Storlogen. - Drager omsorg for at forskrifter og love overholdes. - Ansvarlig for logens bevilling, der skal være til stede i forværelset under ethvert møde. - Afgør alle spørgsmål om ledelse iht forretningsordenen - Fører tilsyn med afstemninger. - Ansvarlig for at ciffernøglen, ritual- og udvalgsbøgerne er til stede. - Underskriver alle anvisninger om udbetalinger. - Udnævner embedsmænd og medlemmer af udvalg. - Fører tilsyn med embedsmændenes embedsførelse. - Fører tilsyn med Finansudvalget om opbevaring af de stillede sikkerheder jvf. 157e, 163 stk.1. - Sørger for afdøde medlemmers begravelse, hvis pårørende ikke er i stand til at bekoste begravelsen. - Bliver fxm efter udløbet af embedsperioden. - Sørger for at alle embedsstolene er besatte på møderne. GL 153, stk. 2 - OM kan ikke stille eller understøtte forslag når han er i overstolen. GL 153, stk. 3 - Overlader alle OM s funktioner (undtaget indvielsen) til UM når OM er proponent. GL 153, stk. 4 - Uddeler årspasordet til logens medlemmer. GL 153, stk. 5 - Repræsenterer logen udadtil. GL 153, stk. 6 - Kan kræve at overvære alle udvalgsmøder i logen. GL 166, - Sygeudvalget består af OM og seks af denne udnævnte medlemmer. Udvalget vælger selv sin formand. udover GL Logemøder Gennemføre arbejdsritual på værdig vis. Agere iht forretningsordenen, som skal kendes (næsten) udenad. Møder med damer/gæster Planlægge dagsorden i logesal. Programmer/sange til at lægge på stolene. Koordine- Side 2 af

3 Opgaver udenfor logesalen Gradtildelinger Officielle besøg fra andre loger Andre loger Udvalg/Fonde/ KOMF/LOMF re evt. underholdning med UM. Tale for gæsterne. Medvirke til graden. Kunne tekster, som skal siges på gulvet udenad. Sikre at de blomster, loge- og ordensmærker, som skal uddeles, er til stede. Kende navnene på gæstende loger/brdr. Holder kort velkomsttale (max 1-2 min). Hvis invitation er modtaget: - Lede officielle logebesøg. Tale i logesal. - Planlægning m. torsdagslogerne. - Holder ordensindlæg. - Deltage i stiftelsesfester. Deltage i udvalg, bestyrelser, årsmøder, generalforsamlinger, mv. Søge indflydelse gennem opstilling til embeder. Generelt Overmesteren er logens leder. Som leder skal han sikre, at logens tarv og interesser varetages på bedste måde. Dette sker gennem en indsats, der til tider er ganske omfattende. Det indebærer støtte og instruktion af de øvrige valgte og udnævnte embedsmænd, specielt undermesteren, som normalt vil efterfølge overmesteren i embedet samt sekretæren, der også har en omfattende arbejdsbyrde. Denne støtte og instruktion dækker også over en regulær tilsynspligt. Overmesteren skal gennem interviews sikre, at logens interesser varetages iht logens ønsker i de udvalg, hvortil der er valgt eller udnævnt repræsentanter. Overmesteren skal sikre, at ordenens principper og idealer varetages. Dette sker bl.a. ved i samarbejde med gradestabsformand og ceremonimester at sikre en smuk og værdig indvielse af nye brødre og ved tildeling af grader gennem et godt gradearbejde. Overmesteren er den første og primære kontaktperson ifm forhold, der vedrører logen eller forholdet mellem logebrødre. Overmesteren skal være initiativtager til, at mødeprocenten fastholdes på et tilfredsstillende niveau, specielt ift valgte og udnævnte embedsmænd. Overmesteren har en betydelig repræsentativ rolle, dels ved overrækkelse af logens erkendtlighed i form at blomster e.l. ved brødrenes mærkedage, dels ift andre loger, og dels ift de foreninger, Side 3 af

4 som loge Hafnia er medlem af, herunder f.eks. KOMF, LOMF. Det forventes at Overmesteren altid er til stede ved begivenheder, hvor logens tilstedeværelse er ønsket eller påkrævet, dog bortset fra de udvalg, hvor logen har valgt særlige repræsentanter. Repræsentativ deltagelse, der er omkostningsbærende for logen, er en logebeslutning. Overmesteren er den primære kontaktperson i logen ift tredjepart, for andre loger, for ordenskontoret og for DDSS. Al post tilsendes Overmesteren, som skal sikre rettidig oplæsning og/eller fordeling. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradtildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 38 møder per år Omkring mødepligt I Grundlovens 151 står: Udebliver en valgt eller udnævnt embedsmand fra tre på hinanden følgende møder skal Overmesteren ved Sekretæren opfordre vedkommende til skriftligt at give gyldige undskyldningsgrunde herfor, og hvis sådanne ikke foreligger i det følgende møde, eller hvis logen ved afstemning ikke anerkender de anførte grunde, skal embedet straks erklæres for ledigt jævnfør 146 og 147. Et sådant fravær kan ligeledes være problematisk se i forhold til fastsat mødefrekvensen. Det skal dog nævnes, at grundloven IKKE beskriver hvad gyldige undskyldningsgrunde er. Logen vil normalt konkludere, at der er gyldige undskyldningsgrunde, når den valgte eller udnævnte embedsmand ifm fraværet har sendt en hilsen til logen gennem en anden logebroder med en kort forklaring på fraværet. Herefter vil 151 ikke komme på tale. Side 4 af

5 UNDERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk. 2 - Til undermester i en loge kan kun vælges et medlem, der er exvalgembedsmand (jfr. i øvrigt GL 146, stk. 3) eller vil være det ved installationen. GL 154, a. Bistå OM i udøvelsen af hans pligter og føre forsæde i hans fravær eller når OM s beslutning appelleres. b. Udnævner sine assistenter. c. Fører tilsyn med ballot. d. Fører tilsyn med indre dør. e. Fører forsæde ved de arrangerede samvær efter møderne GL 169, stk Undermesteren er formand for instruktionsudvalget. Pligter: - At hjælpe til at opretholde orden, at påse, at lovene overholdes, at hjælpe br. overmester i udøvelsen af hans pligter, samt indtage overstolen, hvis han er forhindret Opgaver udenfor logesalen Almindelige møder Indvielse/Grader/o.l. Alm møder og grader Møder m/damer, seniorfest, o.l. Officielle besøg hos loge Hafnia Instruktionsudvalg Agere iht forretningsordenen, som skal kendes (næsten) udenad. Køber blomster til OM hustru, overrækkelse af yngre broder. Medvirke til graden. Kunne tekster, som skal siges på gulvet, udenad. UM har det fulde ansvar for afviklingen af aktiviteterne efter logemødet er afsluttet. Stille krav til OM til afslutningstidspunkt for logemøde. Koordination med restaurationen og palæets restaurationsudvalg samt logens Kellermester/restaurationsudvalg. UM og kellermester deltager sammen i møde med Palæets restaurationsudvalg. Udarbejde særligt program. Holde tale for hædersgæsterne. Laver bordplan iht formalia/rangorden. Udarbejde særligt program til det broderlige. Holde tale for den gæstende loge. Sikre, at instruktionsudvalget fungerer. Sikre, at instruktionsudvalget har de nødvendige skemaer til instruktionen. Sikre, at brødre bliver belært før tildeling af næste grad. Sikre, at brødrenes instruktionsbøger er a-jourførte. I det hele taget være de unge brødres guider indtil de har fået 3. grad. Side 5 af

6 UNDERMESTER Andet Deltage i loge Hafnias officielle besøg i andre loger. Holde tale for værtslogen under det broderlige samvær. Deltage i andre eksterne arrangementer, evt som substitut for br. OM, herunder f.eks. KOMF, LOMF, diverse øvrige udvalg og bestyrelser. UM er ansvarlig for det selskabelige i samarbejde med Kellermesteren samt restaurationsudvalget. UM nedsætter ifm installationen nyt Festudvalg / restaurationsudvalg. UM får af SEK en liste fra Focus over samtlige fødselsdage/mærkedage/hæderstegn for kalenderåret og meddeler under logemødet mærkedage for kommende uge. Generelt Undermesteren er den centrale embedsmand i relation til instruktion og belæring af brødre i graderne samt ift broderlige og selskabelige aktiviteter i logen eller ift begivenheder, hvor logen deltager. Som formand for instruktionsudvalget er det undermesterens pligt at sikre, at de brødre, som går i graderne modtager omhyggelig og rettidig belæring, dels ift ordenens grundprincipper, dels ift forberedelse til modtagelse af næste grad. Undermesteren skal til enhver tid sikre sig, at instruktionsudvalget er funktionsdygtigt ifm. gradetildelinger, herunder at have overblik over hvilke brødre, der skal modtage belæring og hvilken belæring, de hver især hidtil har modtaget. Undermesteren skal desuden sikre sig, at instruktionsbøgerne til enhver tid er opdaterede hos brødre i graderne. Undermesteren er en central embedsmand ifm logebesøg og modtagelse af andre loger, hvor han skal sikre at formalia i alle sammenhænge er overholdt ved de broderlige aktiviteter, uden dog at den afslappede stemning tilsidesættes. Ifm indvielser og gradetildelinger har undermesteren en væsentlig rolle. Han skal derfor være velforberedt og dermed have det overskud, som er nødvendigt for at medvirke i gradearbejdets skuespil. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm. logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 38 møder per år. Side 6 af

7 SEKRETÆR Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til sekretær i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 156, stk. a - Fører nøjagtig protokol over logens forhandlinger og tilsikre protokollen indført i Focus. GL 156, stk. b - Udfærdiger og underskriver sammen med OM anvisninger om betaling. GL 156, stk. c - udfærdiger og underskriver sammen med OM alle kort, skrivelser og dokumenter. GL 156, stk. d - Varetager korrespondance. Afleverer materiale til Arkivaren til opbevaring. GL 156, stk. e - Fører protokol over logens medlemmer ved at indtaste i Focus, herunder datoer for embeder, grader, død, udelukkelse, mv. - fører gæstebogen og medvirker ved udfærdigelsen af den årlige beretning til Storlogen. GL 156, stk. f og g - diverse øvrige forpligtelser overfor Stor Loge, ordenskontor, mv. Pligter: At føre en nøjagtig protokol over logens forhandlinger og udføre de skriftlige arbejder, som loven og overmester pålægger sekretæren. Opgaver udenfor logesalen Opgaverne er beskrevet ovenfor. Bortset fra lyssætning deltager sekretæren ikke i grader. Sekretæren forventes at have grundlov, forretningsorden og logens protokol for det seneste år på sin pult til støtte for forhandlingerne i logen. SEK fører mødestatistik ved direkte i Focus at taster deltagende brødre fremmøde ved ethvert logemøde. Hvor UM kører et tæt løb med restaurationsudvalget og de yngre brødre kører OM et tæt parløb med sekretæren. Det er vigtigt, at alle sekretærens opgaver udføres iht instrukserne og at br. OM gøres bekendt med situationer, hvor dette ikke kan opfyldes. Sekretærens opgaver med udarbejdelse af referater, vedligeholdelse af protokoller og registre, indberetninger til ordenen og til ordenskontoret kræver både IT-kundskab, tid og akkuratesse. Sekretæren forventes sammen med UM selvstændigt at foranledige breve til kandidater, og til brødre i graderne klargjort til OM underskrift. Sekretæren rapporterer mødeplanen til Odd Fellow Bladets hjemmeside og til logens egen web-administrator. Sekretærens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af Side 7 af

8 SEKRETÆR den enkelte person; men 2-3 timer/uge i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Bemærkning: Det er MEGET svært at udføre jobbet såfremt sekretæren ikke har adgang til PC, Internet og farveprinter og et godt kendskab til Word og Excel, da størstedelen af opgaverne udføres i disse programmer. Logen har ikke økonomi til at stille disse faciliteter til rådighed; men dækker selvfølgelig logens omkostninger til papir, kuverter, toner, mv. Generelt Sekretæren har en række formelle opgaver, som medfører en betydelig og regelmæssig arbejdsindsats. Vedligeholdelse af protokoller, oversigter og registre kan ikke laves ved en uregelmæssig indsats. Derfor er det påkrævet, at sekretæren har et rimeligt administrativt talent. Beherskelse af computer og Internet (Mail, MS-Word, MS-Excel) på et fornuftigt niveau er nødvendigt for at arbejdsindsatsen kan holdes på et acceptabelt niveau. Sekretæren skal være bekendt med indholdet i Vejledning for sekretærer og skal som støtte for overmesteren altid på logemøderne være i besiddelse af grundloven, af logens særlige love, og af forretningsordenen. Samtlige breve og anden korrespondance skal udfærdiges af sekretæren og han skal sikre sig overmesterens medunderskrift. Oplæg kan modtages fra overmesteren, fra undermesteren eller andre embedsmænd og brødre; men det er sekretæren, som skal sikre, at formalia omkring skrivelser er overholdt. HUSK mail/brev ved Senioraften, julehilsner (liste), indbydelse til julearrangement i logen, Vildsvinearrangement mm. Alle breve udtagen til Storlogen foregår elektronisk. Sekretæren skal skabe en god relation til ordenskontoret og til DDSS, som er de primære ordensmæssige modtagere af skrivelser og rapporter. Sekretæren har ingen faste roller ifm gradearbejdet og er ikke med i logens faste udvalg. Dette skal ses som et klart signal om mængden af de faste arbejdsopgaver. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Alm. logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 34 møder per år. Side 8 af

9 KASSERER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til kasserer i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 157, stk. a - Modtager alle betalinger til logen og dens fonde. - Foretager alle udbetalinger efter anvisning. GL 157, stk. b - Fører kasserapport. - Foretager afstemning af bank/giro til kontoudtog. GL 157, stk. c, d, e, f - Diverse regler ift Finansudvalg, loge, og Stor Loge. Pligter: At modtage alle indtægter, der tilkommer logen og dens fonds, at foretage alle udbetalinger efter anvisning af overmesteren medunderskrevet af br. sekretær. Opgaver udenfor logesalen Generelt Afrapporterer til logen iht arbejdsritualet. Sikrer at kandidater har indbetalt optagelsesgebyr ved indvielse. Udfører de opgaver, som OM måtte pålægge ham i logesalen. Grundloven er fuldstændig i sin beskrivelse af opgaverne. Det er nødvendigt, at kassereren har et godt kendskab til EDB og at han har et tilstrækkeligt kendskab til økonomi og regnskab. Det er svært at definere, hvad dette indebærer; men kassereren forventes at kunne indberette alle økonomiske transaktioner i en elektronisk kassekladde. Kassererens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af den enkelte person; men 1-2 timer/uge i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Kassereren holder særligt øje med brødrenes kontingentmæssige status, således at br. Skatmester får rettidig information om restancer. Kassereren er medlem i diverse udvalg og fonde. Kassereren skal ved regelmæssig udarbejdelse af kasserapporter mv. sikre, at logens bogføring altid er opdateret. Med altid menes, at der stadighed er et overblik over brødrenes kontingentmæssige status samt at regnskabsrapporter kan udarbejdes i overensstemmelse med grundlovens krav. Kassereren skal foretage godkendte udbetaling, således at logen ikke unødigt kommer i restance ift ordenen, ift andre loger eller ift leverandører. For at kunne udføre dette hverv skal kassereren have et passende administrativt og regnskabsmæssigt talent. Kassereren skal sikre, at kandidater og brødre indbetaler gebyrerne i Side 9 af

10 KASSERER overensstemmelse med kravene i grundloven og i logens særlige love. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 30 møder per år. Side 10 af

11 SKATMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til skatmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 158, stk. a - Fører regnskab over bidrag fra medlemmer. GL 158, stk. b - Fører regnskab over alle logens indtægter og omkostninger, herunder også logens fonde. - Afgiver kvartalsvis regnskab til OM og til finansudvalget. GL 158, stk. c, d, e, f - Følger op på brødres kontingentrestancer. GL 158, stk. g - udarbejder årsregnskab for logen og dens fonde, herunder et driftsregnskab og en statusopgørelse. Regnskabet vedlægges i revideret stand til den til Storlogen udarbejdede beretning, der udarbejdes af skatmesteren. GL 158, stk. h, i, j, k - Udarbejder, underskriver, opbevarer og fremlægger diverse regnskabsmateriale for OM, Stor Loge og revisionsudvalg. Pligter: At føre et nøjagtigt regnskab, udarbejde de grundlovsbestemte indberetninger til Stor Logen samt give revisionsudvalget alle ønskede oplysninger. Opgaver udenfor logesalen Generelt Udfører de opgaver, som OM måtte pålægge ham i logesalen. Udarbejder forslag til budget og fremlægger disse i logesalen. Fremlægger regnskab i logesalen. Grundloven er fuldstændig i sin beskrivelse af opgaverne. Det er nødvendigt, at skatmesteren har et tilstrækkeligt kendskab til økonomi og regnskab. Det er svært at definere, hvad dette indebærer; men skatmesteren forventes at kunne udarbejde og forklare et budget og et regnskab. Kassererens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af den enkelte person; men 4-5 timer om måneden i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Skatmesteren holder sammen med Kassereren særligt øje med brødrenes kontingentmæssige status. Skatmesteren er medlem i diverse udvalg og fonde. Skatmesteren har som de tre primære opgaver at udarbejde budgetter og regnskaber samt at sikre, at kontingentrestancer bliver inddrevet. Traditionelt har skatmesteren altid modtaget stor støtte fra andre lo- Side 11 af

12 SKATMESTER gebrødre i udarbejdelsen af budgetter og regnskabsrapporter og kravene til skatmesteren evner og dermed muligheden for at varetage embedet varierer stærkt med om skatmesteren får denne støtte eller ej. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 30 møder per år. Side 12 af

13 FUNGERENDE EX-MESTER Hvad siger grundloven Intet.. Pligter: fxm fremsiger ordenens formål. Medbringer altid GL til samtlige møder for evt. at kunne støtte OM i grundlovsrelaterede spørgsmål. Som eks-om og som eks-valgembedsmand er det naturligt, at fxm sammen med logens øvrige XM ere sikrer, at logens møder gennemføres velordnet og i overensstemmelse med grundloven og ritualerne og påtaler, når der er behov for øjeblikkelig korrektion. fxm har en omfattende rolle i forbindelse med indvielser, gradetildelinger og øvrige ritualer. Opgaver udenfor logesalen fxm deltager efter invitation i embedsmandsmøder sammen med de valgte embedsmænd og har derudover ingen fast definerede opgaver. fxm deltager oftest i fora som KOMF og LOMF, hvor han kan genvælges, såfremt han er valgt i sin OM-periode. Generelt Den fungerende eksmester har primært en rolle ifm indvielser og grader. fxm er ikke en valgt embedsmand og har beslutningsmæssigt samme status som alle øvrige tredjegradsbrødre. fxm har dog en central rådgivnings- og vejlederrolle for den siddende overmester, hvor han proaktivt skal medvirke til, at overmesteren pga manglende erfaring ikke ubevidst begår formelle eller uformelle fejl. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 34 møder per år. Side 13 af

14 YDRE VAGT Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til ydre vagt i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk Ydre Vagt er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Ydre Vagt ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: Det er Ydre Vagt s pligt at modtage årspasordet ved den ydre dør for at sikre logen mod uvedkommendes indtrængen, indhente OM s afgørelse, hvis der foreligger tvivl om en besøgendes ret til at blive indladt, nægte adgang til logen under indvielser og gradtildelinger og i øvrigt handle i forening med br. indre vagt i udførelsen af OM s befalinger. Br. Ydre Vagt og Br. Inspektør stå i fællesskab for ansvaret for at rigge logesalen til forud for logemøderne. Og de sikrer, at logen rigges af efterfølgende. Ydre vagt og Inspektør sikrer, at defekte eller manglende logeeffekter erstattes via Anskaffelsesudvalget. Ydre Vagt udfører de opgaver, der fremgår af GL. Opgaver udenfor logesalen Ingen. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 14 af

15 INDRE VAGT Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til indre vagt i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Indre Vagt er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd (herunder indre vagt) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At handle i forening med br. ydre vagt, varetage hans embedspligter i hans midlertidige fravær, modtage pasordet for den grad hvori logen er åben, og adlyde OM s befalinger. Opgaver udenfor logesalen Indre Vagt udfører de opgaver, der fremgår af GL. Ingen. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 15 af

16 INSPEKTØR Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til inspektør i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Inspektør er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af OM. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 159, Inspektøren i logen skal: a. Med bistand af Ydre Vagt føre tilsyn med logens regalier og andre rekvisitter. b. Gør forslag til anskaffelser. c. Melder beskadigelser til anskaffelsesudvalget. d. Påse, at rekvisitterne er til stede før mødets begyndelse og at de opbevares omhyggeligt efter dets afslutning. e. Føre liste over inventar. f. Optælle stemmer ved afstemninger og straks efter afstemningen meddele antallet af afgivne stemmer. g. Udføre hvad der påhviler ham efter lovens og ordenens forskrifter. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder inspektøren ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. GL 167, - Anskaffelsesudvalget.. Inspektøren er udvalgets formand. Pligter: At påse, at alt er i orden, før logen åbnes, at forvisse sig om, at brødrene er i besiddelse af den grad, hvori logen er åben, at udføre de pligter, der påhviler inspektøren ved indvielser og tildeling af grader, tage vare på logens regalier og inventar og melde eventuelle mangler til br. overmester. Arbejdsritual Inspektøren skal påse, at logesalen er rigget til og forberedt på aftenens aktiviteter, herunder at alle stole er besat. Grader Inspektøren er fast rollehaver ved indvielser og gradetildelinger og ved enkelte andre ceremonier. Inspektøren skal være velforberedt til at udføre sin rolle. Side 16 af

17 INSPEKTØR Opgaver udenfor logesalen Øvrigt Gradeprøver Andet Som formand for anskaffelsesudvalget at afrapportere om udvalgets aktiviteter overfor logen efter behov, dog minimum en gang per år. Inspektøren skal sikre sig at han ved hvor og hvordan hans rolle skal udføres. Han skal tilegne sig de tekster han skal fremsige. Inspektøren deltager i embedsmandsmøderne. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder >60% ca. 3 møder per år. Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 32 møder per år. Side 17 af

18 CEREMONIMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til ceremonimester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Ceremonimester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder ceremonimesteren ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Opgaver udenfor logesalen Almindelige møder Ved officielle besøg Grader mv Gradeprøver Broderlige og selskabelige samvær CM indfører og udfører brødre og gæster i logesalen, bortset fra storlogens medlemmer, som føres af stor repræsentanten. CM fører an i afgivelsen af ærestegn. CM skal sikre sig, at han kender antal gæster, loge nummer og navn, samt navn på alle eller på højst rangerende valgte embedsmand af de besøgende brødre. Når overmesteren siger Lad ceremonien begynde så overtager CM det samlede ansvar for gennemførelsen af ceremonien. CM skal derfor, i samarbejde med gradstabsformanden, sikre sig, at ceremonien er velforberedt, at deltagerne i gradstaben er til stede og har gjort sig bekendt med deres tekster, roller og ansvar. CM planlægger og gennemfører i samarbejde med gradstabsformanden det samlede rituelle forløb af indvielser, gradetildelinger og andre hæders-bevisninger. Kalder logen op når dette foranlediges af en taler. Generelt CM skal have en autoritær fremtoning, der gør ham egnet til at lede indvielser og gradetildelinger. CM skal have et teatralsk talent, der vil medvirke til, at gradearbejdet kan gennemføres med indlevelse og Side 18 af

19 overbevisning. CEREMONIMESTER CM vil oftest blive i embedet gennem flere (evt. i mange) embedsterminer idet de omfattende tekster og de formelle krav til CM lægger op hertil. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder >60% ca. 3 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 32 møder per år Side 19 af

20 KAPELLAN Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til kapellan i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Kapellan er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder kapellanen ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Arbejdsritual Kapellan holder en kort tale ved starten og ved slutningen af hvert logemøde. Kapellanen er ikke bundet i form eller indhold; men det anbefales at der er en sammenhæng mellem åbnings- og afslutningstale, at talerne har et og kun et meget klart budskab, at specielt afslutningstalen er kort, dvs max cirka et minut. Opgaver udenfor logesalen Grader Gradeprøver Øvrigt Kapellanen er fast rollehaver ved indvielser og gradetildelinger og ved enkelte andre ceremonier. Kapellanen skal være velforberedt til at udføre sin rolle. Kapellanen skal sikre sig at han ved hvor og hvordan hans rolle skal udføres. Han skal tilegne sig de tekster han skal fremsige. Ingen faste. Ideel mødefrekvens Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 29 møder per år. Side 20 af

21 HØJRE ASSISTENT FOR OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til Højre Assistent for Overmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Højre Assistent for Overmester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Højre Assistent for Overmester ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At åbne og lukke logen på ritualmæssig måde, at assistere ved indvielser og tildeling af grader samt indtage overmesters plads under hans midlertidige fravær. Som nævnt i pligter. Desuden at udføre de opgaver, som overmesteren pålægger ham. Overmesters assistenter står altid op med deres stave når brødre eller gæster føres for overmesteren. Dette gælder både ifm arbejdsritualet som i forbindelse med tildeling af grader og hædersbevisninger. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 21 af

22 VENSTRE ASSISTENT FOR OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til Venstre Assistent for Overmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Venstre Assistent for Overmester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Venstre Assistent for Overmester ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At påse, at brødre, der træder ind i logesalen, er iført de rigtige regalier, og at de afgiver tegnet korrekt, at indtage overmesters højre assistents plads under hans fravær, samt at assistere ved indvielser og tildeling af grader. Som nævnt i pligter. Desuden at udføre de opgaver, som overmesteren pålægger ham. Overmesters assistenter står altid op med deres stave når brødre eller gæster føres for overmesteren. Dette gælder både ifm arbejdsritualet som i forbindelse med tildeling af grader og hædersbevisninger. Venstre Assistent for Overmester har roller (ikke taleroller) ifm indvielse og tildeling af grader. Ideel mødefrekvens Alm. logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 22 af

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere