LOGE 28 Hafnia GENERELT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGE 28 Hafnia GENERELT"

Transkript

1 GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres i embedets opgaver og Logens forventninger til broderen, der stiller op til embedet. Det er Logens mål, at ansvarsbeskrivelserne anvendes som supplement til Ordenens Grundlov ved instruktion af de opgaver, der påhviler en valgt eller udnævnt embedsmand i Logen. Med det mål at sikres, at kandidaten og Logen har en klar forventningsafstemning om den arbejdsbyrde, der påhviler et embede, samt de forventninger Logen har til embedsmandens arbejde i valgperioden, gennemgås ansvarsbeskrivelsen med kandidaten til et givet embede før nomination og valg. Kandidaten har dermed et klart billede af hvad der forventes og mulighed for at genoverveje sit kandidatur til embedet før valg finder sted. Side 1 af

2 OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk. 1 - Til overmester i en loge kan kun vælges et medlem, der er ex-mester eller ex-undermester eller vil være det ved installationen. GL 153, stk. 1 - Fører forsæde i alle møder, hvori han er til stede - Udfører de pålæg der gives af Storlogen. - Drager omsorg for at forskrifter og love overholdes. - Ansvarlig for logens bevilling, der skal være til stede i forværelset under ethvert møde. - Afgør alle spørgsmål om ledelse iht forretningsordenen - Fører tilsyn med afstemninger. - Ansvarlig for at ciffernøglen, ritual- og udvalgsbøgerne er til stede. - Underskriver alle anvisninger om udbetalinger. - Udnævner embedsmænd og medlemmer af udvalg. - Fører tilsyn med embedsmændenes embedsførelse. - Fører tilsyn med Finansudvalget om opbevaring af de stillede sikkerheder jvf. 157e, 163 stk.1. - Sørger for afdøde medlemmers begravelse, hvis pårørende ikke er i stand til at bekoste begravelsen. - Bliver fxm efter udløbet af embedsperioden. - Sørger for at alle embedsstolene er besatte på møderne. GL 153, stk. 2 - OM kan ikke stille eller understøtte forslag når han er i overstolen. GL 153, stk. 3 - Overlader alle OM s funktioner (undtaget indvielsen) til UM når OM er proponent. GL 153, stk. 4 - Uddeler årspasordet til logens medlemmer. GL 153, stk. 5 - Repræsenterer logen udadtil. GL 153, stk. 6 - Kan kræve at overvære alle udvalgsmøder i logen. GL 166, - Sygeudvalget består af OM og seks af denne udnævnte medlemmer. Udvalget vælger selv sin formand. udover GL Logemøder Gennemføre arbejdsritual på værdig vis. Agere iht forretningsordenen, som skal kendes (næsten) udenad. Møder med damer/gæster Planlægge dagsorden i logesal. Programmer/sange til at lægge på stolene. Koordine- Side 2 af

3 Opgaver udenfor logesalen Gradtildelinger Officielle besøg fra andre loger Andre loger Udvalg/Fonde/ KOMF/LOMF re evt. underholdning med UM. Tale for gæsterne. Medvirke til graden. Kunne tekster, som skal siges på gulvet udenad. Sikre at de blomster, loge- og ordensmærker, som skal uddeles, er til stede. Kende navnene på gæstende loger/brdr. Holder kort velkomsttale (max 1-2 min). Hvis invitation er modtaget: - Lede officielle logebesøg. Tale i logesal. - Planlægning m. torsdagslogerne. - Holder ordensindlæg. - Deltage i stiftelsesfester. Deltage i udvalg, bestyrelser, årsmøder, generalforsamlinger, mv. Søge indflydelse gennem opstilling til embeder. Generelt Overmesteren er logens leder. Som leder skal han sikre, at logens tarv og interesser varetages på bedste måde. Dette sker gennem en indsats, der til tider er ganske omfattende. Det indebærer støtte og instruktion af de øvrige valgte og udnævnte embedsmænd, specielt undermesteren, som normalt vil efterfølge overmesteren i embedet samt sekretæren, der også har en omfattende arbejdsbyrde. Denne støtte og instruktion dækker også over en regulær tilsynspligt. Overmesteren skal gennem interviews sikre, at logens interesser varetages iht logens ønsker i de udvalg, hvortil der er valgt eller udnævnt repræsentanter. Overmesteren skal sikre, at ordenens principper og idealer varetages. Dette sker bl.a. ved i samarbejde med gradestabsformand og ceremonimester at sikre en smuk og værdig indvielse af nye brødre og ved tildeling af grader gennem et godt gradearbejde. Overmesteren er den første og primære kontaktperson ifm forhold, der vedrører logen eller forholdet mellem logebrødre. Overmesteren skal være initiativtager til, at mødeprocenten fastholdes på et tilfredsstillende niveau, specielt ift valgte og udnævnte embedsmænd. Overmesteren har en betydelig repræsentativ rolle, dels ved overrækkelse af logens erkendtlighed i form at blomster e.l. ved brødrenes mærkedage, dels ift andre loger, og dels ift de foreninger, Side 3 af

4 som loge Hafnia er medlem af, herunder f.eks. KOMF, LOMF. Det forventes at Overmesteren altid er til stede ved begivenheder, hvor logens tilstedeværelse er ønsket eller påkrævet, dog bortset fra de udvalg, hvor logen har valgt særlige repræsentanter. Repræsentativ deltagelse, der er omkostningsbærende for logen, er en logebeslutning. Overmesteren er den primære kontaktperson i logen ift tredjepart, for andre loger, for ordenskontoret og for DDSS. Al post tilsendes Overmesteren, som skal sikre rettidig oplæsning og/eller fordeling. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradtildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 38 møder per år Omkring mødepligt I Grundlovens 151 står: Udebliver en valgt eller udnævnt embedsmand fra tre på hinanden følgende møder skal Overmesteren ved Sekretæren opfordre vedkommende til skriftligt at give gyldige undskyldningsgrunde herfor, og hvis sådanne ikke foreligger i det følgende møde, eller hvis logen ved afstemning ikke anerkender de anførte grunde, skal embedet straks erklæres for ledigt jævnfør 146 og 147. Et sådant fravær kan ligeledes være problematisk se i forhold til fastsat mødefrekvensen. Det skal dog nævnes, at grundloven IKKE beskriver hvad gyldige undskyldningsgrunde er. Logen vil normalt konkludere, at der er gyldige undskyldningsgrunde, når den valgte eller udnævnte embedsmand ifm fraværet har sendt en hilsen til logen gennem en anden logebroder med en kort forklaring på fraværet. Herefter vil 151 ikke komme på tale. Side 4 af

5 UNDERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk. 2 - Til undermester i en loge kan kun vælges et medlem, der er exvalgembedsmand (jfr. i øvrigt GL 146, stk. 3) eller vil være det ved installationen. GL 154, a. Bistå OM i udøvelsen af hans pligter og føre forsæde i hans fravær eller når OM s beslutning appelleres. b. Udnævner sine assistenter. c. Fører tilsyn med ballot. d. Fører tilsyn med indre dør. e. Fører forsæde ved de arrangerede samvær efter møderne GL 169, stk Undermesteren er formand for instruktionsudvalget. Pligter: - At hjælpe til at opretholde orden, at påse, at lovene overholdes, at hjælpe br. overmester i udøvelsen af hans pligter, samt indtage overstolen, hvis han er forhindret Opgaver udenfor logesalen Almindelige møder Indvielse/Grader/o.l. Alm møder og grader Møder m/damer, seniorfest, o.l. Officielle besøg hos loge Hafnia Instruktionsudvalg Agere iht forretningsordenen, som skal kendes (næsten) udenad. Køber blomster til OM hustru, overrækkelse af yngre broder. Medvirke til graden. Kunne tekster, som skal siges på gulvet, udenad. UM har det fulde ansvar for afviklingen af aktiviteterne efter logemødet er afsluttet. Stille krav til OM til afslutningstidspunkt for logemøde. Koordination med restaurationen og palæets restaurationsudvalg samt logens Kellermester/restaurationsudvalg. UM og kellermester deltager sammen i møde med Palæets restaurationsudvalg. Udarbejde særligt program. Holde tale for hædersgæsterne. Laver bordplan iht formalia/rangorden. Udarbejde særligt program til det broderlige. Holde tale for den gæstende loge. Sikre, at instruktionsudvalget fungerer. Sikre, at instruktionsudvalget har de nødvendige skemaer til instruktionen. Sikre, at brødre bliver belært før tildeling af næste grad. Sikre, at brødrenes instruktionsbøger er a-jourførte. I det hele taget være de unge brødres guider indtil de har fået 3. grad. Side 5 af

6 UNDERMESTER Andet Deltage i loge Hafnias officielle besøg i andre loger. Holde tale for værtslogen under det broderlige samvær. Deltage i andre eksterne arrangementer, evt som substitut for br. OM, herunder f.eks. KOMF, LOMF, diverse øvrige udvalg og bestyrelser. UM er ansvarlig for det selskabelige i samarbejde med Kellermesteren samt restaurationsudvalget. UM nedsætter ifm installationen nyt Festudvalg / restaurationsudvalg. UM får af SEK en liste fra Focus over samtlige fødselsdage/mærkedage/hæderstegn for kalenderåret og meddeler under logemødet mærkedage for kommende uge. Generelt Undermesteren er den centrale embedsmand i relation til instruktion og belæring af brødre i graderne samt ift broderlige og selskabelige aktiviteter i logen eller ift begivenheder, hvor logen deltager. Som formand for instruktionsudvalget er det undermesterens pligt at sikre, at de brødre, som går i graderne modtager omhyggelig og rettidig belæring, dels ift ordenens grundprincipper, dels ift forberedelse til modtagelse af næste grad. Undermesteren skal til enhver tid sikre sig, at instruktionsudvalget er funktionsdygtigt ifm. gradetildelinger, herunder at have overblik over hvilke brødre, der skal modtage belæring og hvilken belæring, de hver især hidtil har modtaget. Undermesteren skal desuden sikre sig, at instruktionsbøgerne til enhver tid er opdaterede hos brødre i graderne. Undermesteren er en central embedsmand ifm logebesøg og modtagelse af andre loger, hvor han skal sikre at formalia i alle sammenhænge er overholdt ved de broderlige aktiviteter, uden dog at den afslappede stemning tilsidesættes. Ifm indvielser og gradetildelinger har undermesteren en væsentlig rolle. Han skal derfor være velforberedt og dermed have det overskud, som er nødvendigt for at medvirke i gradearbejdets skuespil. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm. logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 38 møder per år. Side 6 af

7 SEKRETÆR Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til sekretær i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 156, stk. a - Fører nøjagtig protokol over logens forhandlinger og tilsikre protokollen indført i Focus. GL 156, stk. b - Udfærdiger og underskriver sammen med OM anvisninger om betaling. GL 156, stk. c - udfærdiger og underskriver sammen med OM alle kort, skrivelser og dokumenter. GL 156, stk. d - Varetager korrespondance. Afleverer materiale til Arkivaren til opbevaring. GL 156, stk. e - Fører protokol over logens medlemmer ved at indtaste i Focus, herunder datoer for embeder, grader, død, udelukkelse, mv. - fører gæstebogen og medvirker ved udfærdigelsen af den årlige beretning til Storlogen. GL 156, stk. f og g - diverse øvrige forpligtelser overfor Stor Loge, ordenskontor, mv. Pligter: At føre en nøjagtig protokol over logens forhandlinger og udføre de skriftlige arbejder, som loven og overmester pålægger sekretæren. Opgaver udenfor logesalen Opgaverne er beskrevet ovenfor. Bortset fra lyssætning deltager sekretæren ikke i grader. Sekretæren forventes at have grundlov, forretningsorden og logens protokol for det seneste år på sin pult til støtte for forhandlingerne i logen. SEK fører mødestatistik ved direkte i Focus at taster deltagende brødre fremmøde ved ethvert logemøde. Hvor UM kører et tæt løb med restaurationsudvalget og de yngre brødre kører OM et tæt parløb med sekretæren. Det er vigtigt, at alle sekretærens opgaver udføres iht instrukserne og at br. OM gøres bekendt med situationer, hvor dette ikke kan opfyldes. Sekretærens opgaver med udarbejdelse af referater, vedligeholdelse af protokoller og registre, indberetninger til ordenen og til ordenskontoret kræver både IT-kundskab, tid og akkuratesse. Sekretæren forventes sammen med UM selvstændigt at foranledige breve til kandidater, og til brødre i graderne klargjort til OM underskrift. Sekretæren rapporterer mødeplanen til Odd Fellow Bladets hjemmeside og til logens egen web-administrator. Sekretærens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af Side 7 af

8 SEKRETÆR den enkelte person; men 2-3 timer/uge i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Bemærkning: Det er MEGET svært at udføre jobbet såfremt sekretæren ikke har adgang til PC, Internet og farveprinter og et godt kendskab til Word og Excel, da størstedelen af opgaverne udføres i disse programmer. Logen har ikke økonomi til at stille disse faciliteter til rådighed; men dækker selvfølgelig logens omkostninger til papir, kuverter, toner, mv. Generelt Sekretæren har en række formelle opgaver, som medfører en betydelig og regelmæssig arbejdsindsats. Vedligeholdelse af protokoller, oversigter og registre kan ikke laves ved en uregelmæssig indsats. Derfor er det påkrævet, at sekretæren har et rimeligt administrativt talent. Beherskelse af computer og Internet (Mail, MS-Word, MS-Excel) på et fornuftigt niveau er nødvendigt for at arbejdsindsatsen kan holdes på et acceptabelt niveau. Sekretæren skal være bekendt med indholdet i Vejledning for sekretærer og skal som støtte for overmesteren altid på logemøderne være i besiddelse af grundloven, af logens særlige love, og af forretningsordenen. Samtlige breve og anden korrespondance skal udfærdiges af sekretæren og han skal sikre sig overmesterens medunderskrift. Oplæg kan modtages fra overmesteren, fra undermesteren eller andre embedsmænd og brødre; men det er sekretæren, som skal sikre, at formalia omkring skrivelser er overholdt. HUSK mail/brev ved Senioraften, julehilsner (liste), indbydelse til julearrangement i logen, Vildsvinearrangement mm. Alle breve udtagen til Storlogen foregår elektronisk. Sekretæren skal skabe en god relation til ordenskontoret og til DDSS, som er de primære ordensmæssige modtagere af skrivelser og rapporter. Sekretæren har ingen faste roller ifm gradearbejdet og er ikke med i logens faste udvalg. Dette skal ses som et klart signal om mængden af de faste arbejdsopgaver. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år Alm. logemøder >90% ca. 21 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 34 møder per år. Side 8 af

9 KASSERER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til kasserer i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 157, stk. a - Modtager alle betalinger til logen og dens fonde. - Foretager alle udbetalinger efter anvisning. GL 157, stk. b - Fører kasserapport. - Foretager afstemning af bank/giro til kontoudtog. GL 157, stk. c, d, e, f - Diverse regler ift Finansudvalg, loge, og Stor Loge. Pligter: At modtage alle indtægter, der tilkommer logen og dens fonds, at foretage alle udbetalinger efter anvisning af overmesteren medunderskrevet af br. sekretær. Opgaver udenfor logesalen Generelt Afrapporterer til logen iht arbejdsritualet. Sikrer at kandidater har indbetalt optagelsesgebyr ved indvielse. Udfører de opgaver, som OM måtte pålægge ham i logesalen. Grundloven er fuldstændig i sin beskrivelse af opgaverne. Det er nødvendigt, at kassereren har et godt kendskab til EDB og at han har et tilstrækkeligt kendskab til økonomi og regnskab. Det er svært at definere, hvad dette indebærer; men kassereren forventes at kunne indberette alle økonomiske transaktioner i en elektronisk kassekladde. Kassererens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af den enkelte person; men 1-2 timer/uge i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Kassereren holder særligt øje med brødrenes kontingentmæssige status, således at br. Skatmester får rettidig information om restancer. Kassereren er medlem i diverse udvalg og fonde. Kassereren skal ved regelmæssig udarbejdelse af kasserapporter mv. sikre, at logens bogføring altid er opdateret. Med altid menes, at der stadighed er et overblik over brødrenes kontingentmæssige status samt at regnskabsrapporter kan udarbejdes i overensstemmelse med grundlovens krav. Kassereren skal foretage godkendte udbetaling, således at logen ikke unødigt kommer i restance ift ordenen, ift andre loger eller ift leverandører. For at kunne udføre dette hverv skal kassereren have et passende administrativt og regnskabsmæssigt talent. Kassereren skal sikre, at kandidater og brødre indbetaler gebyrerne i Side 9 af

10 KASSERER overensstemmelse med kravene i grundloven og i logens særlige love. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 30 møder per år. Side 10 af

11 SKATMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til skatmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 158, stk. a - Fører regnskab over bidrag fra medlemmer. GL 158, stk. b - Fører regnskab over alle logens indtægter og omkostninger, herunder også logens fonde. - Afgiver kvartalsvis regnskab til OM og til finansudvalget. GL 158, stk. c, d, e, f - Følger op på brødres kontingentrestancer. GL 158, stk. g - udarbejder årsregnskab for logen og dens fonde, herunder et driftsregnskab og en statusopgørelse. Regnskabet vedlægges i revideret stand til den til Storlogen udarbejdede beretning, der udarbejdes af skatmesteren. GL 158, stk. h, i, j, k - Udarbejder, underskriver, opbevarer og fremlægger diverse regnskabsmateriale for OM, Stor Loge og revisionsudvalg. Pligter: At føre et nøjagtigt regnskab, udarbejde de grundlovsbestemte indberetninger til Stor Logen samt give revisionsudvalget alle ønskede oplysninger. Opgaver udenfor logesalen Generelt Udfører de opgaver, som OM måtte pålægge ham i logesalen. Udarbejder forslag til budget og fremlægger disse i logesalen. Fremlægger regnskab i logesalen. Grundloven er fuldstændig i sin beskrivelse af opgaverne. Det er nødvendigt, at skatmesteren har et tilstrækkeligt kendskab til økonomi og regnskab. Det er svært at definere, hvad dette indebærer; men skatmesteren forventes at kunne udarbejde og forklare et budget og et regnskab. Kassererens tidsforbrug til udførelse af disse opgaver er afhængig af den enkelte person; men 4-5 timer om måneden i arbejdsterminen må påregnes som minimum. Skatmesteren holder sammen med Kassereren særligt øje med brødrenes kontingentmæssige status. Skatmesteren er medlem i diverse udvalg og fonde. Skatmesteren har som de tre primære opgaver at udarbejde budgetter og regnskaber samt at sikre, at kontingentrestancer bliver inddrevet. Traditionelt har skatmesteren altid modtaget stor støtte fra andre lo- Side 11 af

12 SKATMESTER gebrødre i udarbejdelsen af budgetter og regnskabsrapporter og kravene til skatmesteren evner og dermed muligheden for at varetage embedet varierer stærkt med om skatmesteren får denne støtte eller ej. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 30 møder per år. Side 12 af

13 FUNGERENDE EX-MESTER Hvad siger grundloven Intet.. Pligter: fxm fremsiger ordenens formål. Medbringer altid GL til samtlige møder for evt. at kunne støtte OM i grundlovsrelaterede spørgsmål. Som eks-om og som eks-valgembedsmand er det naturligt, at fxm sammen med logens øvrige XM ere sikrer, at logens møder gennemføres velordnet og i overensstemmelse med grundloven og ritualerne og påtaler, når der er behov for øjeblikkelig korrektion. fxm har en omfattende rolle i forbindelse med indvielser, gradetildelinger og øvrige ritualer. Opgaver udenfor logesalen fxm deltager efter invitation i embedsmandsmøder sammen med de valgte embedsmænd og har derudover ingen fast definerede opgaver. fxm deltager oftest i fora som KOMF og LOMF, hvor han kan genvælges, såfremt han er valgt i sin OM-periode. Generelt Den fungerende eksmester har primært en rolle ifm indvielser og grader. fxm er ikke en valgt embedsmand og har beslutningsmæssigt samme status som alle øvrige tredjegradsbrødre. fxm har dog en central rådgivnings- og vejlederrolle for den siddende overmester, hvor han proaktivt skal medvirke til, at overmesteren pga manglende erfaring ikke ubevidst begår formelle eller uformelle fejl. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder 100% ca. 5 møder per år. Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 34 møder per år. Side 13 af

14 YDRE VAGT Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til ydre vagt i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk Ydre Vagt er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Ydre Vagt ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: Det er Ydre Vagt s pligt at modtage årspasordet ved den ydre dør for at sikre logen mod uvedkommendes indtrængen, indhente OM s afgørelse, hvis der foreligger tvivl om en besøgendes ret til at blive indladt, nægte adgang til logen under indvielser og gradtildelinger og i øvrigt handle i forening med br. indre vagt i udførelsen af OM s befalinger. Br. Ydre Vagt og Br. Inspektør stå i fællesskab for ansvaret for at rigge logesalen til forud for logemøderne. Og de sikrer, at logen rigges af efterfølgende. Ydre vagt og Inspektør sikrer, at defekte eller manglende logeeffekter erstattes via Anskaffelsesudvalget. Ydre Vagt udfører de opgaver, der fremgår af GL. Opgaver udenfor logesalen Ingen. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 14 af

15 INDRE VAGT Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til indre vagt i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Indre Vagt er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd (herunder indre vagt) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At handle i forening med br. ydre vagt, varetage hans embedspligter i hans midlertidige fravær, modtage pasordet for den grad hvori logen er åben, og adlyde OM s befalinger. Opgaver udenfor logesalen Indre Vagt udfører de opgaver, der fremgår af GL. Ingen. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 15 af

16 INSPEKTØR Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til inspektør i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Inspektør er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af OM. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 159, Inspektøren i logen skal: a. Med bistand af Ydre Vagt føre tilsyn med logens regalier og andre rekvisitter. b. Gør forslag til anskaffelser. c. Melder beskadigelser til anskaffelsesudvalget. d. Påse, at rekvisitterne er til stede før mødets begyndelse og at de opbevares omhyggeligt efter dets afslutning. e. Føre liste over inventar. f. Optælle stemmer ved afstemninger og straks efter afstemningen meddele antallet af afgivne stemmer. g. Udføre hvad der påhviler ham efter lovens og ordenens forskrifter. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder inspektøren ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. GL 167, - Anskaffelsesudvalget.. Inspektøren er udvalgets formand. Pligter: At påse, at alt er i orden, før logen åbnes, at forvisse sig om, at brødrene er i besiddelse af den grad, hvori logen er åben, at udføre de pligter, der påhviler inspektøren ved indvielser og tildeling af grader, tage vare på logens regalier og inventar og melde eventuelle mangler til br. overmester. Arbejdsritual Inspektøren skal påse, at logesalen er rigget til og forberedt på aftenens aktiviteter, herunder at alle stole er besat. Grader Inspektøren er fast rollehaver ved indvielser og gradetildelinger og ved enkelte andre ceremonier. Inspektøren skal være velforberedt til at udføre sin rolle. Side 16 af

17 INSPEKTØR Opgaver udenfor logesalen Øvrigt Gradeprøver Andet Som formand for anskaffelsesudvalget at afrapportere om udvalgets aktiviteter overfor logen efter behov, dog minimum en gang per år. Inspektøren skal sikre sig at han ved hvor og hvordan hans rolle skal udføres. Han skal tilegne sig de tekster han skal fremsige. Inspektøren deltager i embedsmandsmøderne. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder >60% ca. 3 møder per år. Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 32 møder per år. Side 17 af

18 CEREMONIMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til ceremonimester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Ceremonimester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder ceremonimesteren ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Opgaver udenfor logesalen Almindelige møder Ved officielle besøg Grader mv Gradeprøver Broderlige og selskabelige samvær CM indfører og udfører brødre og gæster i logesalen, bortset fra storlogens medlemmer, som føres af stor repræsentanten. CM fører an i afgivelsen af ærestegn. CM skal sikre sig, at han kender antal gæster, loge nummer og navn, samt navn på alle eller på højst rangerende valgte embedsmand af de besøgende brødre. Når overmesteren siger Lad ceremonien begynde så overtager CM det samlede ansvar for gennemførelsen af ceremonien. CM skal derfor, i samarbejde med gradstabsformanden, sikre sig, at ceremonien er velforberedt, at deltagerne i gradstaben er til stede og har gjort sig bekendt med deres tekster, roller og ansvar. CM planlægger og gennemfører i samarbejde med gradstabsformanden det samlede rituelle forløb af indvielser, gradetildelinger og andre hæders-bevisninger. Kalder logen op når dette foranlediges af en taler. Generelt CM skal have en autoritær fremtoning, der gør ham egnet til at lede indvielser og gradetildelinger. CM skal have et teatralsk talent, der vil medvirke til, at gradearbejdet kan gennemføres med indlevelse og Side 18 af

19 overbevisning. CEREMONIMESTER CM vil oftest blive i embedet gennem flere (evt. i mange) embedsterminer idet de omfattende tekster og de formelle krav til CM lægger op hertil. Ideel mødefrekvens Embedsmandsmøder >60% ca. 3 møder per år Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år I ALT ca. 32 møder per år Side 19 af

20 KAPELLAN Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til kapellan i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Kapellan er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder kapellanen ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Arbejdsritual Kapellan holder en kort tale ved starten og ved slutningen af hvert logemøde. Kapellanen er ikke bundet i form eller indhold; men det anbefales at der er en sammenhæng mellem åbnings- og afslutningstale, at talerne har et og kun et meget klart budskab, at specielt afslutningstalen er kort, dvs max cirka et minut. Opgaver udenfor logesalen Grader Gradeprøver Øvrigt Kapellanen er fast rollehaver ved indvielser og gradetildelinger og ved enkelte andre ceremonier. Kapellanen skal være velforberedt til at udføre sin rolle. Kapellanen skal sikre sig at han ved hvor og hvordan hans rolle skal udføres. Han skal tilegne sig de tekster han skal fremsige. Ingen faste. Ideel mødefrekvens Gradeprøver 100% ca. 4 møder per år. Alm. logemøder >75% ca. 17 møder per år. Gradetildelinger 100% ca. 8 møder per år. I ALT ca. 29 møder per år. Side 20 af

21 HØJRE ASSISTENT FOR OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til Højre Assistent for Overmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Højre Assistent for Overmester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Højre Assistent for Overmester ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At åbne og lukke logen på ritualmæssig måde, at assistere ved indvielser og tildeling af grader samt indtage overmesters plads under hans midlertidige fravær. Som nævnt i pligter. Desuden at udføre de opgaver, som overmesteren pålægger ham. Overmesters assistenter står altid op med deres stave når brødre eller gæster føres for overmesteren. Dette gælder både ifm arbejdsritualet som i forbindelse med tildeling af grader og hædersbevisninger. Ideel mødefrekvens Logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 21 af

22 VENSTRE ASSISTENT FOR OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 140, stk. 1 - Til Venstre Assistent for Overmester i loger kan kun vælges medlemmer, der på installationsdagen har haft III grad i mindst tolv måneder. GL 138, stk. 1 - Venstre Assistent for Overmester er en udnævnt embedsmand, som udnævnes af Overmesteren. GL 138, stk. 3 - De udnævnte embedsmænd fungerer i samme periode som de valgte embedsmænd, der har udnævnt dem. GL 161, - De øvrige embedsmænd ( herunder Venstre Assistent for Overmester ) skal udføre, hvad der påhviler dem ifølge lovene og ordenens forskrifter. Alle embedsmænd skal tillige udføre de opgaver, som særlige love pålægger dem. Pligter: At påse, at brødre, der træder ind i logesalen, er iført de rigtige regalier, og at de afgiver tegnet korrekt, at indtage overmesters højre assistents plads under hans fravær, samt at assistere ved indvielser og tildeling af grader. Som nævnt i pligter. Desuden at udføre de opgaver, som overmesteren pålægger ham. Overmesters assistenter står altid op med deres stave når brødre eller gæster føres for overmesteren. Dette gælder både ifm arbejdsritualet som i forbindelse med tildeling af grader og hædersbevisninger. Venstre Assistent for Overmester har roller (ikke taleroller) ifm indvielse og tildeling af grader. Ideel mødefrekvens Alm. logemøder >75% ca. 23 møder per år. Side 22 af

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere