RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK"

Transkript

1 RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK Professionelle projektressourcer til vore kunders interne projekter I Danmark. Vi leverer praktiske løsninger inden for Finans og Økonomi Løsninger inden for finans og økonomi Vore konsulenter har i gennemsnit 15 års praktisk erfaring fra erhvervslivet og er veluddannede indenfor økonomi og finans. De har derfor et naturligt fokus på regnskab og revisionens krav til afstemninger og opstilling af rapporter samt lovgivningens krav. Vi leverer derfor fleksible og effektive løsninger, hvor konsulenterne indgår i virksomhedens team og bidrager effektivt fra første dag. YDELSER Vores Big Four arv kombineret med hands on erfaring fra erhvervslivet har givet os et væld af erfaringer, inden for alle områder af finansielle tjenesteydelser, herunder: àinterimledelse àfinansiel rapportering - årsrapporter og perioderegnskaber àimplementering af nye regnskabsstandarder àbudgettering, planlægning og prognoser àimplementering af Finans & regnskabssystemer àprocesoptimering og interne kontroller àlikviditetsstyring àfusioner og opkøb, due diligence og omstruktureringer àprojektøkonomistyring àregnskabsmanualer og arbejdsplaner àigangværende arbejder

2 INTERIMLEDELSE Når virksomheden i en periode har behov for interim ledelse I regnskab- eller økonomifunktionen eller til adhoc opgaver àved sygdom, barsel, spidsbelastning, fratrædelser eller ekstraopgaver àvore konsulenter er nøglemedarbejdere inden for økonomi og finansområdet àinterimledelse på flere niveauer: ætopledelse (økonomidirektør/chef ) æmellemledelse (regnskabschef) æprojektledelse (økonomi, finans og IT-opgaver) Konsulenterne har alle flere års ledererfaring inden for forskellige brancher i nationale og internationale virksomheder. ÅRSRAPPORTER OG PERIODEREGNSKABER Når virksomheden ved udarbejdelse af årsrapporter eller til en adhoc opgave har behov for ekstra assistance, har vi konsulenter, der kan assistere i forhold til årsrapporter og perioderegnskaber: àudarbejdelse af årsrapport og noter àafstemninger, analyser, beregninger, udarbejdelse af arbejdsplaner, styring af opgaver, controlling àkontrol af regnskaber i henhold til lovgivning àkonsolidering og koncernregnskab àudarbejdelse af perioderegnskaber àgennemgang af rapportering fra dattervirksomheder àomarbejdning af sammenligningstal til nye standarder

3 PERIODEAFSLUTNING OG RAPPORTERING Når virksomheden i en periode eller til en adhoc opgave har behov for ekstra assistance, har vi konsulenter, der kan assistere I forhold til periodisering og rapportering: àgennemførelse og drift af alle trin i forbindelse med ledelsesrapportering og periodeafslutning àsikre periodiseringer af indtægter samt hensættelser àsikre indsamling af dokumentation til intern/ekstern revision àgennemgang af deadlines/ processen i forbindelse med periodeafslutningen àvalidering af tal, gennemgang af konti for korrekt bogføring IMPLEMENTERING AF NYE FINANS- OG REGNSKABSSYSTEMER Når virksomheden står over for udskiftning eller opgradering af et finans- og regnskabssystem: àassistance til udarbejdelse af kravspecifikation àtest og kontrol af data fra gammelt til nyt system àgennemgang og opbygning af kontoplaner, dimensioner, afdelinger, brugerprofiler mv. àsparring omkring opbygning af specialrapporter àgennemgang og behovsanalyser enkeltafdelinger àassistance med opbygning af ledelsesrapportering àøkonomistyring på tværs af årsrapporteringen (produkter, afdelinger, personer, projekter) àsikre opfyldelse af krav til regnskabslovgivning og rapportering Vore konsulenter på området har alle solid erfaring med udskiftning og opgradering af økonomisystemer f.eks. SAP, Navision, Axapta, One World, Hyperion mv

4 BUDGETTERING, PLANLÆGNING OG PROGNOSER Når virksomheden har behov for assistance i tilfælde af nye budgetprocedurer, budgetter for nytilkøbte enheder, tidspres i forhold til opgaveudførelsen eller udarbejdelse af nye budgetskemaer og rapporterer: àaflaste og assistere økonomiafdelingen i spidsbelastnings perioder med budgetlægning àbudgetkontrol og afvigelserapportering àgennemgang af opbygning og kontroller I budgetproceduren àopbygning af budgetmodeller i f.eks. Excel àgennemgang af budgetforudsætninger àfølsomhedsanalyser àledelse af budgetprocessen fra start til slut IMPLEMENTERING AF NYE REGNSKABSSTANDARDER Når virksomheden har behov for assistance med implementering af nye regnskabsstandarder: Planlægningsfasen, før indførelse: àplanlægning og tilpasning af forretningsgange/afstemninger/ opstillinger som følge af nye regnskabsstandarder àgennemgang af rapporteringspakker til dattervirksomheder for opfyldelse af nye krav I forbindelse med årsrapporten: àgennemgang af sammenligningstal og omarbejdning til nye regnskabsstandarder àkontrol af årsrapport, noter, regnskabsprincipper og beretning i henhold til lovgivning og standarder àtilpasning af årsrapporten til nye standarder som ÅRL, IFRS, vejledninger mv. Nyere ændringer på området er f.eks. Årsregnskabslovens rapporteringskrav om interne kontroller 107b og c samt reglerne om God selskabsledelse

5 PROCESOPTIMERING OG INTERNE KONTROLLER Når virksomheden ønsker at optimere sine processer og sikre større effektivitet og ressourceudnyttelse eller ønsker optimering/ gennemgang/ sikring af interne kontroller: àassistance med opbygning af ledelsesrapportering (risikostyring) àrapportering om væsentlighed og risici i virksomhedens processer àgennemgang af hele eller delområder m.h.t. optimering af processer àanbefalinger til effektivisering og omkostningsreduktioner i proceskæden àdokumentation af forretningsgange og processer àgennemgang af årskalender og arbejdsplaner til årsrapporter, àperioderegnskaber, budgetter, datterselskabs /moderselskabs rapportering m.h.t. procesoptimering af årsregnskabsaflæggelsen àinterne kontroller i forbindelse med koncernregnskaber/elimineringer mv. LIKVIDITETSSTYRING (Working Capital) Når virksomheden står over for udfordringer med likviditetsstyring, hvad enten det skyldes forsinkede betalinger af leverancer, forringet kredit rating eller ressourceproblemer: àoptimering af likviditetsudnyttelse àudarbejdelse af likviditetsbudgetter àgennemgang af nuværende àlikviditetsbudgetter/systemer/ rapportering àopbygning af nye likviditetsbudgetter àgennemgang af binding af likviditet i debitorer, lagre, værdipapirer og likvide konti àgennemgang af anlægsaktiver/ finansieringsformer àgennemgang af igangværende arbejder/ finansieringsformer / kreditter /kontrakter àgennemgang af likviditetsstyring på koncernniveau àassistance med opbygning af ledelsesrapportering, early warning, følsomhedsanalyser àadhoc analyser af likviditetsbinding i nyinvestering àbyggeri eller større projekter til igangsættelse

6 FUSIONER, OPKØB, SAMMENLÆGNINGER OG OMSTRUKTURERING Når virksomheden har udfordringer omkring fusioner, opkøb eller omstruktureringer: àgennemgang af regnskaber og risikoområder m.h.t. værdiansættelse àgennemgang af enkeltområder f.eks. debitorer, lagre, igangværende arbejder, personaleforpligtigelser, gæld mv. àindsamling og dokumentation af regnskabsmæssige oplysninger på resultatopgørelse og balance àindsamling og dokumentation af eventualforpligtigelser, kontrakter mv. àtilpasning af regnskab til nye kontoplaner àsammenlægning af økonomisystemer àudskillelse af regnskabsdata til nye selskaber àledelsesassistance Vore konsulenters mangeårige baggrund i erhverv- og revisionsbranchen, gør at vi har stor ekspertise inden for opgørelsesmetoder, værdiansættelser, tabshensættelser mv. Er der tale om virksomheder der skal salgsmodnes har vi desuden stor erfaring med "opgradering" af virksomhedens økonomirapportering og forretningsgange PROJEKTCONTROLLER Når virksomheden står over for nye projekter f.eks. investeringer i produktionsanlæg, nybygninger eller styring af virksomhedens forretningsprojekter: Anlægsinvesteringer: àved større byggerier, ombygninger, tilkøb af produktionsanlæg eller IT - investeringer, kan vi gennemgå den økonomiske del af projektet àløbende opfølgning, revurdering og rapportering af projektøkonomien àopstille modeller for projektstyringen samt kontrollere til underliggende kontraktmæssig dokumentation Forretningsprojekter: àgennemgå risikoafdækning, garantier mv. àgennemgang og analyse af igangværende arbejder og koordinering af det foreliggende økonomistyring àforslag til forbedringer, sikring af mere optimal økonomistyring på enkeltprojekter

7 REGNSKABSMANUALER/ ARBEJDSPLANER Når virksomheden har udfordringer med tidspres, prioriteringer, sikring af materialets færdiggørelse og fuldstændighed til rapportering/revision: àkortlægning af regnskabsmanualer, arbejdsplaner, procesbeskrivelser àudarbejdelse af regnskabsmanualer på hele eller dele af virksomhedens processer ud fra best practice på området àtilretning af eksisterende arbejds-processer og planer som følge af mangler anført fra intern/ ekstern revision àanbefaling omkring effektivisering, overlapning, tab af viden mellem personer og afdelinger àarbejdsplaner til dattervirksomheder på fremmedsprog som engelsk àudarbejdelse af arbejdsplaner til års rapportering, perioderegnskaber eller budgetter àgennemgang af arbejdsplaner til ny lovgivning IGANGVÆRENDE ARBEJDER Når virksomheden har igangværende arbejder kan der være udfordringer i relation til årsregnskabet eller generelt til den løbende styring af driftsområdet: àgennemgang af ledelsesrapportering for igangværende arbejder àfaglig sparring omkring værdiansættelsesprincipper àgennemgang af færdiggørelsesgrader, dokumentation, kalkulationer, forsinkelser àgennemgang og dokumentation til kontrakter àindhentning af projektansvarliges vurderinger àforslag til forbedring af forretningsgange på området àgennemgang og validering af oprettelse af projekter àgennemgang af forretningsgange i.h.t. selskabets politikker omkring investering og risikoprofil àopstilling og beregninger til årsrapporten

8 OM OS Hos Resources Global, behandler vi hver klient som enestående og yder den særlige ekspertise og de specielle kompetencer, der er nødvendige for at hjælpe med at løse problemerne, gennemføre interne initiativer og skabe forandring. Vi leverer specialiserede færdigheder og via overførsel af viden hjælper vi kunderne med at udnytte deres eget personale, give dem mere fleksibilitet til at reagere på forandringer og forvalte interne projekter med stramme tidsfrister. Konkret om os: àglobalt selskab i stærk vækst àetableret i Danmark i 2005 àstiftet i 1996 ànasdaq noteret i 2000: RECN à33% årlig vækstrate i de seneste 5 år àsamarbejder med over halvdelen af Fortune 500 virksomheder à3000+ konsulenter fra mere end 80 kontorer verden over VORE KONSULENTER For hver ny engagement, samler vi et tværfagligt team at de ressourcer, der er nødvendige for at løse opgaven med succes. Vi bruger vores ekspertise fra vores globale fællesskab og finder de bedste konsulenter til jobbet. En typisk konsulent/økonom fra Resources har uddannelse fra en højere læreanstalt og har 15 års praktisk erfaring fra store danske og udenlandske koncerner. Konsulenten har hands on erfaring, er fleksibel og god til at kommunikere. Konsulenten er typisk en team player, der samtidig kan arbejde selvstændigt og begå sig på dansk, engelsk og andre sprog. Vi gennemfører opgaver indenfor controlling, projektstyring, interne regnskaber, konsolidering og rapportering, budgetter, måneds- og årsregnskaber, optimering af forretningsgange, ERP systemer, udvikling af værktøjer & regneark, Corporate Governance, risikostyring & Compliance KONTAKT Kersi Porbunderwalla Client service Director Resources Global Proffessionals, Tuborg Boulevard 12,3. DK-2900 Hellerup tlf

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15 Vejen til revisor Uddannelsesplan 014/15 Vores visioner Vision: Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for virksomheder, som ønsker en kompetent

Læs mere

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring Senest opdateret august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Virksomhedsløsningen ASPECT4...3 1.2...3 1.3 Nytteværdien af...3 1.4 ASPECT4 Client enkelt og overskueligt...4 1.5 Cockpit...5 2 Centrale

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland BDO i Grønland Vi har lange relationer til både den private og offentlige sektor i Grønland. Som rådgiver og revisor ønsker vi at være med til at styrke og effektivisere den offentlige sektor i Grønland,

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Curriculum Vitae Tine Remil

Curriculum Vitae Tine Remil Personlige oplysninger: Gefionsvej 22 3650 Ølstykke Fødselsår: 1965 Familie: Gift og mor til Selina (16 år) og Stephanie (21 år) Tlf. 51 63 06 36 Mail: Tineremil@gmail.com Kort fortalt: Jeg skaber værdi:

Læs mere

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Velkommen til Boxen i Trekantsområdet Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Præsentation af og dagens program v/benny Lundgaard Tendenser inden for revision

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere