Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:"

Transkript

1 SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom og vær med til at 3D printe fremtidens medicotekniske udstyr, og prøv dem af på din egen krop! I krigszoner og naturkatastrofe-ramte områder er der stort behov for akut diagnose og behandling af syge mennesker, og lægerne der står bag fronten har ofte ikke udstyret til at kunne stille den korrekte diagnose. De nye transportable 3D printere åbner op for en helt ny verden, som muliggør at læger og sundhedspersonale nemt, hurtigt og billigt kan printe det medicinske udstyr som de står og mangler lige nu og her i de akutte situationer. På dette SRP forløb vil eleverne udvikle deres eget spirometer og herefter printe det på en 3D printer. Eleverne vil efter en grundig gennemgang af lungernes anatomi og sygdomme i lungerne, herunder KOL, astma, emfysem og bronkitis, være i stand til at anvende deres eget printet spirometer til at måle egen lungefunktion og dermed direkte få et indtryk af om deres egne lunger er optimale i forhold til deres alder, køn og højde. Mens spirometeret printes vil eleverne også få en introduktion til de muligheder man har som studerende på IHA, ved at se de laboratorier og rum vi har inden for sundheds- og medicoteknologi. Undervejs vil der også blive mulighed for at afprøve et oximeter og se hvordan forskellige fysiske øvelser har indvirkning på iltniveauet i blodet. Til slut vil der blive lavet en afrunding af emnet hvor eleverne får en endelig forståelse for hvor vigtigt og nemt det er at fremstille simple teknologier (såsom spirometre og oximetre)- som ikke kun kan redde liv i Danmark ved hurtig diagnose af KOL, men som også kan give lægerne i udsatte områder et nemt og billigt redskab til hurtig behandling af personer med skader på lungerne.

2 Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: Teori oversigt: - Lungernes anatomi o Herunder eksempler på emfysem, astma, bronkitis og KOL o Skader på lungerne efter naturkatastofer og krig o Iltudvekslingen og hvordan KOL påvirker dette - Teori omkring FVC, FEV1 og ratio mellem disse - Teori omkring 3D printning - Teori omkring oximeter o Herunder hvordan KOL påvirker resultaterne Forsøgsbeskrivelse oversigt: - Kort intro til AutoCad - Færdiggørelse af et spirometer i AutoCad - Opstart af print af spirometer - Mens der printes: o Forsøg med oximeteret o Udregninger af forventet VC, FVC og FEV1 hos den enkelte person o Kort intro til andre medicotekniske ting der kan printes på 3D printer o Evt rundvisning på katrinebjerg med besøg på de forskellige laboratorier - Efter print: o Brug af spirometer til at måle egen lungefunktion o Sammenligning af resultater fra målingen med teoretiske værdier

3 Teori: I følgende afsnit vil der blive gennemgået teori omkring luftvejenes anatomi og fysiologi, samt om hvordan forskellige sygdomme kan påvirke iltudvekslingen. Hvis du har haft biologi på B eller A niveau vil det meste af det nok være velkendt, men jeg klart anbefale at du lige genopfrisker din viden ved at gennemgå følgende teori, så du er klar til undervisningen på Ingeniørhøjskolen. Luftvejenes anatomi og fysiologi intro: Jeg vil anbefale at du ser følgende video som har en varighed på 10min og 56 sek. Den giver et kort indblik i hvordan lungerne og luftvejene er opbygget, og vil give en god basal forståelse for iltudvekslingen, som der kommer mere teori om senere i dette afsnit. https://www.youtube.com/watch?v=bskdl6ztbqm Gasudveksling: Ved ventilationen sørger kroppen for at luften i lungerne altid fornyes. Luften er en blanding af forskellige luftarter hvor O2 indholdet er circa 21% mens CO2 indholdet kun er ca. 0,04%. For bedre at forstå luftudvekslingen skal man huske fra biologiundervisningen at: 1. at opløsningen af en gas i en væske er proportional med partialtrykket af gassen over opløsningen (Henrys lov) 2. at partialtrykket for en bestemt luftart svarer til deltrykket for denne luftart i en luftblanding og at det er proportionelt til luftartens proportionelle mængder (Raoults lov) Det betyder at luftarters transport fra luften til blodet og omvendt sker ved hjælp af diffusion, og jo større forskellen er i koncentrationen af en gas i mellem blodet og luften, jo hurtigere sker diffusionen(udvekslingen). I de øvre luftveje og indtil bronkier er O2 partialtrykket (po2) lig med 21kPa og CO2 partialtrykket (pco2) er lig med 0,04kPa, ligesom i atmosfæren. I lungealveolerne er po2 lavere (13,3 kpa) og pco2 højere (5,3 kpa) fordi ikke alt luften fra alveolerne skiftes ved respiration- man har altid circa 150ml gammel luft plus 350 ml ren ny luft. Det er ikke et problem fordi i det venøse blod er po2 = 5,3 kpa og pco2= 6,1kPa og derfor kan O2 diffundere i blodet mens CO2 diffundere den modsatte vej til alveoleluften. Figur 1 Tegning af en alveole med luftudveksling Luftarter kan kun i ringe grad opløses i vand, men i blodet findes erytrocytterne som dramatisk øger både CO2 og O2 opløsningen. Hæmoglobin i erytrocytterne er i stand til at binde O2 der er opløst i vand på hæme gruppen på en reversibel måde: det betyder at O2 bindes til hæmoglobin i lungerkapillær hvor po2 er stor (og derfor kan mere ilt opløses fra luften), og ilt slippes i kroppens kapillærer fra blodet til vævet, fordi po2 er lavere da de omgivende celler i vævet bruger ilten. I vævskapillærerne diffundere CO2 så i blodet og igen

4 ind i erytrocytterne, som indeholder kulsyreanhydrase enzymet. Enzymet binder den opløste CO2 med vand til kulsyre, som er meget vand opløselig fordi den kan spaltes til H+ og HCO3-, og kan derfor mere CO2 diffundere i blodet. Når blodet igen kommer til lungekapillærene, hvor pco2 er lav, kan CO2 diffundere i alveoleluften. Koncentrationen af opløst CO2 nedsættes derfor og hæmmer kulsyreanhydrase. For at alt dette kan ske kræves det at der er optimal ph balance i cellerne, da gasarterne (CO2, pco2, H+ og HCO3-) alle er syre eller base dannende, og dermed ikke kan diffundere over i kapillærerne hvis der er ubalance i ph værdien. For kort at nedsummere det ovenstående: Der er CO2 i blodet, som vi gerne skal have ud af kroppen gennem udåndingen. CO2 kan vandre over i lungerne mens at O2 vandrer fra lungerne og ud i blodet. Udover at forsyne kroppen med ilt, er lungerne også med til at regulere syre-base-balancen i kroppen. Hvis der er for meget syre, trækkes vejret hurtigere og dybere (hyperventilation) for at få mere kuldioxid ud af kroppen. Kuldioxid virker nemlig som en slags syre i blodet. Hvis der er for meget base, trækkes vejret langsommere og mere overfladisk for at holde på syren. Syre-base-forstyrrelser ses ved mange forskellige sygdomme som f.eks. nyresvigt og sukkersyge, men faktisk er det meget hyppigt en sygdom i lungerne, der skaber ubalancen. Hvis lungerne ikke kan lufte den normale kuldioxidmængde ud, opstår der forstyrrelser i syre-base-balancen. Dette ses f.eks. ved forværring af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Rygerlunger). Hvad er KOL? Følgende video giver en kort forklaring på hvad KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom) er. Vær opmærksom på at KOL er forkortet COPD på engelsk, som står for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Videoen har en varighed på 4 min og er på engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=2nbpqsilg5e Kort opsummering fra videoen: KOL er en sygdom som ca danskere er ramt af, og som ca. 64 mio mennesker lider af over hele verden. Diagnosen KOL gives hvis man er ramt af både emfysem og bronkitis. Emfysem er hvor lungerne bliver mere stive, samt hvor alveolerne ødelægges, således at der er mindre areal hvor gasudvekslingen kan ske. Bronkitis er er en betændelsestilstand som kan komme af forskellige årsager. Der skabes utroligt meget vedvarende slim i luftvejene, således at der ikke kan passere særligt meget luft igennem lungerne. De fleste personer med bronkitis hoster utroligt meget, da lungerne er irriteret over slimen og forsøger at få det op. Dette medfører at lungernes muskelvæv er meget træt af alt det hoste, hvorved at det bliver mere besværet at trække vejret generelt.

5 Iltudveksling og KOL: I forrige afsnit blev der kort gennemgået hvordan ilt og kuldioxid udveksles i lungerne via alveolerne og kapillærerne, samt hvad KOL er. Hvis nu man har KOL er denne udveksling af O2 og CO2 ikke optimal, og der sker følgende omkring alveolerne og kapillærerne i lungerne: Der er tale om et V/Q misforhold i lungerne når man lider af KOL og herunder astma, bronkitis og emfysem. V/Q forholdet er et forhold der beskriver mængden af luft (V for ventilation) og mængden af blod (Q ) som når ud til alveolerne. Dette forhold skal gerne være 1:1, således at der er lige meget luft og blod i og omkring alveolerne, således at gasudvekslingen af O2 og CO2 kan ske Figur 2 V/Q misforhold når man lider af KOL optimalt. På figur 2 ser man 3 alveoler med tilhørende kapillærere nedenunder. Alveolen til venstre har en obstruktion som er typisk hos personer med KOL, bronkitis og allergier som giver slim i luftvejene. Her kan der ikke passere så megt luft igennem alveolen, da der er en blokade af slim i alveolens forsyningsveje. Der kommer dermed ikke særligt meget ilt ud i blodet ved denne alveole. Alveolen i midten er helt normal, hvor der sker optimal udveksling af ilt og kuldioxid. Alveolen til højre har obstruktion i kapillærerne, som typisk ses ved KOL. De små blodkar er meget sammentrukne, og der kan dermed ikke ske særligt meget udveksling af kuldioxid. Dvs. når man har KOL sker der en meget uheldig sammenblanding af de 3 ovenstående alveoler, og det medfører at man ikke får særligt meget ilt ud i kroppen, men samtidig kan man heller ikke komme af med sin kuldioxid! Kroppens ph niveau sænkes da der ophobes CO2, og det kan medføre at kroppens celler ikke fungerer optimalt, og gasudvekslingen nedsættes yderligere. Det er dermed en ond cirkel, da øget CO2 og nedsat ilt i kroppen medfører yderligere følgesygdomme såsom sukkersyge, nyresvigt, og især hjerteproblemer, pga. den manglende ilt. FVC og FEV1: De vigtigste målinger, som registreres ved spirometri, er forceret vital kapacitet (FVC) og forceret eksspiratorisk volumen i det første sekund (FEV1): FVC FVC siger noget om, hvor store dine lunger er, eller rettere sagt, hvor meget du maksimalt kan puste ud af lungerne. Lav FVC ses ved mange forskellige lungesygdomme. FVC udtrykkes ofte som % af normalværdien, hvor man har korrigeret for alder, højde og køn. Det vil sige, at 100 % betyder, at værdien er normal, mens 50 % angiver, at FVC er reduceret til halvdelen af det normale.

6 FEV1 FEV1 angiver den mængde luft, som du maksimalt kan puste ud af lungerne i første sekund, efter at du har fyldt dem helt med luft. Værdien er især nedsat, hvis luftvejene er forsnævrede - som det ses ved KOL og ved astma. FEV1 angives også som % af normalværdien. Ved KOLsygdommen udtrykkes sygdommens sværhedsgrad ved at betragte FEV1 i forhold til forventet værdi. Hvis FEV1 er nedsat til under 50 % af den forventede værdi, har man svær KOL. FEV1 /FVC Brøken FEV1/FVC udregnes for at sammenligne lungestørrelsen med luftvejenes åbningsgrad. Hvis denne brøk er under 0,7 (eller 70 %) siger man, at der foreligger luftvejsforsnævring (luftvejsobstruktion). I disse tilfælde kan man anvende luftvejsudvidende medicin, som kan være med til at åbne luftvejene og dermed lette vejrtrækningen. Forsøgsbeskrivelse: Der arbejdes med 2 forsøg hvor det ene forsøg strækker sig over hele undervisningsperioden, hvor det andet forsøg foregår mens at spirometret printes. (varighed på print: 85min) Forsøget over hele perioden benævnes neden for som spirometer forsøget, og forsøget mens der printes benævnes oximeter forsøget.

7 Spirometer forsøget Formål: At designe og 3D printe et spirometer ved hjælp af AutoCad og MakerBot 3D printer. Herunder få en forståelse for 3D printning, samt afprøve det færdigprintet spirometer til måling af lungefunktion på egen krop. Til slut sammenlignes målingerne med normalværdier. Apparatur: - AutoCad - 3D printer MakerBot - Spirometerprogram i LabView Fremgangsmåde: 1. Vha. AutoCad og hjælp fra undeviser færdiggøres designet af et spirometer 2. Der dannes 2 filer i AutoCad som 3D printeren skal anvende. 3. Plastikmateriale påfyldes 3D printeren 4. 3D printeren indstilles til print 5. Filer indlæses via USB nøgle 6. Print opstartes Efter print: 7. Det færdigprintet spirometer tjekkes for evt. fejl 8. Ledninger og AC/DC konverter tilsluttes spirometeret 9. Program der kan vise lungefunktion opstartes og spirometeret tilsluttes 10. Hver enkelt elev foretager en lungetest ved at puste i spirometeret 11. Resultater og grafer i programmet gemmes, og det noteres hvilke resultater der hører til hvilken elev 12. De udregnet værdier for VC, FEV1 og FVC for hver elev sammenlignes med resultaterne fra lungetesten foretaget via spirometeret Databehandling: Grafen fra målingerne med spirometeret analyseres ved at identificere FEV1, FVC og VC på grafen. Herefter sammenlignes de fundne værdier med de beregnet teoretiske værdier, og det diskuteres som de to værdier stemmer overens, og hvordan værdierne og graferne ville se ud hvis nu eleverne led af en lungesygdom. Oximeter forsøget Formål: At give eleverne et indblik i hvordan man kan påvirke kroppens iltniveau, og hvad de forskellige lungesygdomme gør ved dette ilt niveau. Apparatur: - Nonin Oximeter - Steder og ting til fysisk udfoldende (trapper, håndvægte, lang gang til løb, stopur)

8 Fremgangsmåde: 1. Oximeteret påføres på højre eller venstre pegefinger 2. Hvilepulsen og iltniveauet noteres 3. Der foretages forskellige forsøg som hver enkelt elev selv formulerer, for at ændre på pulsen og iltniveauet. F.eks. kunne man prøve at holde vejret i lang tid og se om iltniveuet falder, eller løbe hurtigt op af trapper og se hvordan iltniveauet måske falder i starten og øges efter kort tid. 4. Værdier for puls og iltniveau noteres undervejs 5. De noteret værdier diskuteres og de sammenlignes med normale værdier 6. Værdierne sammenlignes med værdier fra syge personer som lider af lunge og hjerte sygdomme 7. Eleverne foretager de samme øvelser, dog denne gang hvor de kun må opnå de værdier som personer med lunge og hjertesygdomme har 8. Det diskuteres hvilke begræsninger sådanne sygdomme sætter for en normal hverdag Databehandling: Værdierne noteret fra elevernes forsøg diskuteres og sammenlignes med normalværdier. Eventuelle fejlkilder ved sådanne målinger kan diskuteres hvis tiden er til det. Herefter sammenlignes der med værdier fra personer som er diagnostiseret med forskellige lunge og hjertesygdomme, og eleverne foretager de samme forsøg som før, dog hvor de skal overholde de samme værdier som hos de syge personer. Dette anvendes til at give eleverne et indblik i hvilke begrænsninger der er i hverdagen for personer med kroniske hjerte og lungesygdomme.

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

fokus Alinea særtryk ELEVBOG Finn Sandby Mogens Riis Arne Bjerrum

fokus Alinea særtryk ELEVBOG Finn Sandby Mogens Riis Arne Bjerrum 7 fokus Alinea ELEVBOG særtryk Finn Sandby Mogens Riis Arne Bjerrum INDHOLD FOKUS INTRO 3 KREDSLØB OG ÅNDEDRÆT, ET KAPITEL FRA ELEVBOGEN 4 FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER 18 FYSIK-KEMIFOKUS 20 GEOGRAFIFOKUS

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g LungePatient.dk At leve med en lungesygdom P at i e n t f o re n i n g Det kan være et problem blot at trække vejret At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion.

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere