Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer"

Transkript

1 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt: AAB

2 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Afgrænsningogmetode Afgrænsning Metode 6 3 Isoleringsmaterialernes livsforløb Fremstilling Montering og indbygning af produkter Brug Bortskaffelse 11 4 Anvendte flammehæmmere og biocider Flammehæmmere og biocider i danske produkter Lovgivning og miljømærkning Fysiske-kemiske egenskaber for de undersøgte flammehæmmere og biocider Brandhæmmende egenskaber Mikrobielt hæmmende effekter 20 5 Sundhedsmæssige effekter Borsyre og boraks Aluminiumhydroxid Ammoniumphosphat/-sulfat 30 6 Miljømæssige effekter Boraks Borsyre Ammoniumphosphat/-sulfat og aluminiumhydroxid 34 7 Eksponeringsscenarier Indledning 35

3 2 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 7.2 Fase 1: Opførelse og indbygning af isoleringsmaterialerne 36 8 Miljø- og sundhedsvurdering Fase 1: Opførelse og indbygning af isoleringsmaterialerne Fase 2 Brugen af isoleringsmaterialerne Fase 3 Bortskaffelse af isoleringsprodukterne 51 9 Vurdering og rangordning af flammehæmmere og biocider Generel model for miljø- og sundhedsvurdering Andre modeller Konklusion Referencer 62 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Forklaring af forkortelser for økotoksikologiske effekter Bilag 2. Detaljerede data for borsyre og boraks

4 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 3 1 Indledning Inden for de senere år har områder som energiforbrug og miljøfarlige stoffer været i fokus. Der er stigende aktivitet med anvendelse af miljørigtig projektering i byggeriet og økologisk byggeri har ligeledes vundet indpas. Det har igen medført øget fokus på byggematerialernes energiforbrug og materialernes miljø- og sundhedsbelastninger over hele livsforløbet. Især udledningen af drivhusgasser (CO 2 ) og forbruget af knappe ressourcer er prioriterede områder. Materialer fremstillet af fornyelig ressource eller genanvendte ressourcer, så som isoleringsmaterialer fremstillet af fåreuld, hør eller returpapir, er derfor relevante alternativer til traditionelle materialer fremstillet af ikke fornyelige ressourcer. Dette projekt er et led i Energistyrelsens udviklingsprogram om miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Isoleringsmaterialer anvendes i dag i endnu større mængder end hidtil på grund af de øgede krav til isolering af bygninger, for dermed at reducere energiforbruget i driftfasen. Det betyder øget interesse for isoleringsmaterialer fremstillet af fornyelige ressourcer. Anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer har fået en øget interesse, især når der er tale om økologisk byggeri. De alternative isoleringsmaterialer er typisk fremstillet af papir, hør og fåreuld. Under begrebet alternative isoleringsmaterialer har isoleringsmaterialer som polystyren og perlite også været nævnt. Det er imidlertid vigtigt, at de anvendte isoleringsmaterialer ikke medfører unødige miljø- og arbejdsmiljøbelastninger under produktion, opførelse, brug og nedrivning. Ved udvikling af alternative isoleringsmaterialer er det vigtigt at kunne dokumentere, at de miljø- og arbejdsmiljømæssigt er forsvarlige alternativer til de traditionelle isoleringsmaterialer som f.eks. mineraluld. Det, der adskiller de alternative produkter fra de traditionelle, er typisk, at de er brandbare og biologisk nedbrydelige. De er derfor ofte tilsat flammehæmmere og biocider for at nedsætte brændbarheden og reducere risikoen for en mikrobiel nedbrydning. Hvilke kemiske stoffer, der anvendes i produktet, kan desuden være afgørende for, om det kan opnå en miljømærkning. En oversigt over kendte og afprøvede flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer og deres egenskaber vil

5 4 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer derfor være hensigtsmæssig for at kunne vurdere eksisterende produkter og vurdere nye produkter under udvikling. Formålet med dette projekt er at indsamle og systematisere viden om anvendte og afprøvede flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer. Formålet er desuden at udvikle en metode til opgørelse, vurdering og sammenligning af stoffernes toksikologiske, indeklimamæssige, arbejdsmiljømæssige og byggetekniske egenskaber. Metoden er tænkt udviklet, så den kan anvendes til generel rangordning af kemiske stoffer i andre byggematerialer og eventuelt andre produkttyper. Ved planlægningen af projektet var det forventet, at der ville være et større antal flammehæmmere og biocider i brug til de alternative isoleringsmaterialer, end det har vist sig at være tilfældet. Projektet er derfor justeret, så der er sat fokus på eksponeringsscenarier for udsættelse for de flammehæmmere og biocider, der anvendes. Samtidigt er den tilgængelige viden omkring disse stoffers miljø- og sundhedseffekter nu samlet og grundigt beskrevet og dermed tilgængelig for andre projekter. Derudover er projektet efter aftale med Energistyrelsen koordineret med andre projekter under samme udviklingsprogram, hvilket ligeledes er medvirkende til ændringer i afgrænsning, herunder hvilke faser i materialernes livscyklus, der indgår i projektet. Projektet er finansieret af Energistyrelsen under "Udviklingsprogram for miljøog arbejdsmiljøvenlig isolering". Dataindsamlingen og rapportering er oprindeligt foregået i efteråret 1998 og primo Projektet er efterfølgende i januar - marts 2000 revideret med hensyn til beregninger for afdampning af borsyre. Der er ikke foretaget en systematisk inddragelse af nyere viden opstået i forbindelse med gennemførelse af udviklingsprogrammet. Der kan således være fremkommet ny viden i andre projekter om markedet for isoleringsmaterialerne og viden om materialernes egenskaber i praksis. Projektet er gennemført af: Anne Abildgaard, COWI, projektleder Morten Birkved, COWI Jesper Kjølholdt, COWI Sonja Hagen Mikkelsen, COWI Pia Juul Nielsen, Dansk Toksikologi Center (DTC)

6 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 5 2 Afgrænsning og metode 2.1 Afgrænsning Projektet omhandler biocider og flammehæmmere, som anvendes i isoleringsmaterialer. Isoleringsmaterialer kan være fremstillet af ikke-fornyelige ressourcer, eller der kan være tale om fornyelige ressourcer. Isoleringsmaterialer af ikke-fornyelige ressourcer er typisk mineraluld eller opskummede plastmaterialer. I dette projekt fokuseres udelukkende på isoleringsmaterialer af fornyelige ressourcer. Projektet er koordineret med 2 projekter på SBI omhandlende livscyklusvurdering af alternative isoleringsmaterialer og demonstrationsprojekt for anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. I forbindelse med denne koordinering er det aftalt, at SBI gennemfører beregninger efter UMIP metoden /39/. Nærværende projekt koncentrerer sig primært om eksponering, samt miljø- og sundhedsvurdering under opførelse, brug og bortskaffelse for at undgå for store overlap imellem projekterne. Projektet på SBI vedrørende livscyklusvurdering behandler bortskaffelsen mere detaljeret på produktniveau end nærværende projekt. I samarbejde med disse projekter samt leverandørerne på det danske marked, er det besluttet, at følgende isoleringsmaterialer vurderes med henblik på hvilke stoffer, der anvendes som flammehæmmere og biocider: fåreuld hør papirisolering (cellulose) Fåreuld anvendes i to typer efter isoleringstykkelse, hvilket er henholdsvis mindre end 100 mm og over 100 mm. Sidstnævnte type har tekstilforstærkninger og findes i pladeform. Under en tykkelse på 100 mm er der tale om løs fyld. Hør findes ligeledes i to isoleringstykkelser, som begge er forstærket med tekstilfibre. Der er tale om mindre end 100 mm i rulle og over 100 mm i pladeform. Perlite indgår i de 2 projekter, som SBI udfører. Det findes i to typer, henholdsvis uden silikone og med silikone. Der indgår ikke flammehæmmere og biocider i dette produkt. Produktet er derfor ikke relevant i dette projekt.

7 6 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Papirisolering/cellulose findes med forskellige indhold af borsyre og med forskellige densiteter. Det er typisk afhængigt af, om der er tale om isolering af loft, hulmur, ydervæg eller terrændæk. I projektet vil der blive foretaget vurdering af isoleringsmaterialerne og deres indhold af flammehæmmere og biocider i forhold til følgende parametre: isoleringsmaterialets tilstand (rulle/plade/granulat) type af biocid/flammehæmmer indhold af biocid/flammehæmmer I dette projekt fokuseres på de stoffer, der i dag anvendes som biocider og flammehæmmere i fåreuld, hør og papirisolering, som er tilgængelige på det danske marked. Projektet omhandler stoffernes effekter i miljøet og arbejdsmiljøet under opførelse og indbygning samt brug og bortskaffelse. Indhold af øvrige stoffer, som enten tilsættes som additiver/fyldstoffer, eller er naturligt indeholdt i råvarerne i form af f.eks. pesticider/biocider fra dyrkning af hør eller fåreavl, behandles ikke i dette projekt. Papirets oprindelse og dermed indhold af forskellige kemiske stoffer fra trykkeriprocesser indgår heller ikke i miljø- og arbejdsmiljøvurderingen. 2.2 Metode Projektet opdeles i følgende faser: Dataindsamling Opgørelse vedrørende stoffernes funktion og tekniske egenskaber Opgørelse af stoffernes miljø- og sundhedseffekter Vurdering og rangordning af de aktuelle stoffer Generel model til vurdering og rangordning af biocider og flammehæmmere Dataindsamling er foretaget ved indledende møde og efterfølgende opfølgning hos danske producenter og leverandører af de udvalgte isoleringsmaterialer, ved søgning i internationale databaser og over internettet. Ved dataindsamlingen er der søgt efter informationer om isoleringsmaterialernes sammensætning herunder indhold af flammehæmmere og biocider (aktive stoffer). Dataindsamlingen er koordineret med SBI ved fælles møde med de danske producenter og leverandører af isoleringsmaterialer. Producenterne er ved den

8 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 7 lejlighed blevet orienteret om projektets formål og metode samt hvilke data, der er behov for i projektet, som producenterne kan bidrage med. Producenterne er løbende kontaktet i processen som opfølgning på det indledende møde. Der er søgt efter følgende data for de aktive stoffer: de aktive stoffers fysiske-kemiske egenskaber /35/ brandhæmmende effekter (det var ikke muligt at finde information herom via internettet eller lokalisere en database med disse effekter) biologisk hæmmende effekter /23/ humantoksikologiske effekter /33/, /34/ økotoksikologiske effekter /23/ eksponeringsforhold i miljø, arbejdsmiljø og indeklima (det var ikke muligt at finde information herom via internettet eller lokalisere en database med disse effekter) Opgørelse af miljø- og sundhedseffekter. De indsamlede data anvendes i de efterfølgende opgørelser og vurdering af effekterne i miljøet og arbejdsmiljøet under opførelse og indbygning, brug og bortskaffelse. Der opstilles eksponeringsscenarier for udvalgte isoleringsmaterialer i forskellige relevante former (rulle/plade og løs fyld), som anvendes til at vurdere miljø- og sundhedseffekter i de 3 faser. I de tilfælde, hvor der ikke findes tilstrækkelige data for eksponering, opstilles worst case scenarier til at estimere effekterne i miljø og arbejdsmiljø. Vurdering og rangordning af flammehæmmere og biocider. Der tages udgangspunkt i de vurderinger, der er foretaget på basis af eksponeringsscenarierne. De indgående komponenter i vurderingerne, dvs. effekterne med hensyn til miljø og arbejdsmiljø samt de brandhæmmende og biologisk hæmmende effekter, opstilles i en tabel for de forskellige typer af isoleringsmaterialer. Der foretages en vægtning af de enkelte komponenter, hvorefter de rangordnes. Generel model for miljø- og sundhedsvurdering. Den anvendte metode til rangordning generaliseres, så den kan anvendes til vurdering af kemiske stoffers effekter på miljø (primært økotoksikologi) og arbejdsmiljø.

9 8 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 3 Isoleringsmaterialernes livsforløb Projektet omhandler primært biocider og flammehæmmere i isoleringsmaterialer, men det er valgt at medtage en beskrivelse af de materialer, de anvendes i, for at kunne foretage en vurdering af eksponeringsveje og eksponeringsniveauer. Isoleringsmaterialerne er fremstillet af forskellige råmaterialer og med forskelligt indhold af biocider og flammehæmmere. I det følgende afsnit er der foretaget en overordnet gennemgang af materialernes livsforløb fra fremstilling af produkterne til bortskaffelse. Under faserne indbygning, brug og bortskaffelse er de væsentligste forhold omkring miljø og arbejdsmiljø kortfattet beskrevet. Det skal bemærkes, at der på SBI gennemføres en egentlig livscyklusvurdering af de samme isoleringsmaterialer: "Miljøvurdering af isoleringsmetoder". For mere fyldestgørende information og data henvises til dette projekt. Beskrivelserne i den følgende gennemgang af livsforløbet for de 3 materialer er baseret på oplysninger fra leverandører og producenter samt tilgængelig litteratur. 3.1 Fremstilling Fåreuld Produktionen af isoleringsmaterialer af fåreuld foregår i Tyskland. Ulden indsamles fra Tyskland og det øvrige Europa og leveres i baller af vasket uld. Ulden bearbejdes på fabrikken og opdeles i luv og enkeltfibre. Enkeltfibrene anvendes til fremstilling af isoleringsmaterialet. Fibrene lægges i lag på et transportbånd og presses sammen i ruller. Ved en tykkelse over 100 mm (plader) tilsættes polyesterfibre, for at få en bedre sammenhængsstyrke i pladerne. Produktets densitet varierer fra kg/m 3. Ulden har i sig selv indbyggede brandhæmmende egenskaber, men tilsættes også borsalte for at øge brandmodstanden i produktet /2/. Hør Isoleringsmateriale af hør fremstilles ligledes i Tyskland. Der pågår også forsøg i Danmark med fremstilling af isoleringsmateriale af hør, men der findes endnu ikke dansk producerede produkter.

10 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 9 Dyrkning af hør sker under anvendelse af såsæd behandlet med et pesticid (thirammiddel eller bejdset). Under dyrkning kan der desuden anvendes ukrudtbekæmpelse, da hørplanten er sårbar. Ved høstning skårlægges høret. Skåret ligger i 3-4 uger, hvor der sker en mikrobiel nedbrydning af laget mellem vedceller og bastfibre. Herefter vendes skåret og samles til baller. Næste trin er en grov afskalning, så fibrene skilles fra. Fibrene behandles yderligere, så der fremkommer enkeltfibre, der anvendes i produktionen af isoleringsmaterialet. Her sker tilsætning af polyester og ammoniumphosphat. Densiteten af produktet er normalt 30 kg/m 3. Et enkelt produkt har dog en densitet 35 kg/m 3 /2/. Papirisolering Papirisolering fremstilles af genbrugspapir (aviser) indsamlet i Danmark eller Østeuropa /3, 4, 5/. Markedspriserne kan i nogle situationer være afgørende for om, papiret kommer fra Danmark eller Østeuropa. Det fremgår ikke af de indsamlede data, hvorvidt der hos producenten sker en registrering af, om det enkelte produkt er fremstillet af dansk eller østeuropæisk papir. Det indsamlede papir sorteres. Papiret føres herefter til en grovkværn, hvor det neddeles. Herfra føres det videre i et lukket system til en mølle /3/, hvor det yderligere findeles. I møllen tilsættes borsalte og øvrige salte. Herfra transporteres det videre til en pakkemaskine og fyldes i plast- eller papirsække. Findeling af papiret kan foregå på lidt forskellige måder. Den ene producent nævner en mølle, en anden nævner en defibreringsproces. Sidstnævnte metode fører ifølge producenten til mindre støvafgivelse /4/. Densiteten af produkterne varierer fra kg/m Montering og indbygning af produkter Fåreuld Fåreulden monteres i vægge og på loft i rulleform eller plade, som de traditionelle isoleringsmaterialer. Under montering og indbygning kan der forventes tilskæring og tilpasning af ruller og plader. Dette kan dels medføre spild og dels afgivelse af støv. Spildet kan i nogen grad opsamles og sendes til deponi eller forbrænding. En mindre del kan forventes, at blive liggende på byggepladsen. Støv udviklet under processen afgives til luften og dermed omgivelserne. Det betyder samtidig en risiko for eksponering af de personer, der udfører isoleringsarbejdet. Der foreligger p.t. ingen data med hensyn til støvafgivelse under montering.

11 10 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Hør Hørisolering monteres som fåreuld i plader eller ruller på loft og i vægge. Forholdene er i princippet de samme som for fåreulden. Der kan være tale om spild til omgivelserne, til deponi eller forbrænding samt eksponering af personer med støv. Der foreligger heller ikke her data vedrørende støvafgivelse under montering. Papirisolering Papirisolering indblæses i hulmure, på loft og i etagedæk. Papirsække eller plastsække åbnes og indholdet fyldes på indblæsningsudstyret, herfra blæses det ind i konstruktionen. Ved håndtering af papirsække og påfyldning af udstyr vil der forekomme støvafgivelse og spild til omgivelserne. Spild kan opsamles og genbruges eller gå til deponi eller forbrænding. Støveksponering af personer og miljøet vil forekomme. Ved indblæsningsstedet i konstruktionen vil der ligeledes forekomme støvafgivelse til omgivelser og eksponering af personer, der udfører isoleringsarbejdet. Data for støveksponering er anført i en undersøgelse fra Sverige /24/. Undersøgelsen omhandler analyse af papirisoleringens sammensætning, støvemissioner ved håndtering og ved indblæsningsstedet. Støvmålingerne er udført med personbåret udstyr. Analyse af sammensætningen af papirisoleringen viser et varierende indhold af metaller og tungmetaller samt bor. Borindholdet i papirfibrene varierer i de undersøgte produkter fra 370 mg/kg til mg/kg. Støvniveauet viser et middelniveau for totalstøv på 41 mg/m 3 og 31 mg/m 3 for respirabelt støv. De maksimalt målte værdier er henholdsvis 125 mg/m 3 og 118 mg/m 3. Disse niveauer svarer til en eksponering for bor (regnet som boraks) på henholdsvis 38,4 og 36,4 mg/m 3. Dagsmiddelværdien for udførelse af isoleringsarbejdet er beregnet til: Isoleringsarbejderen (indblæsningsstedet): Maskinpasser (påfyldningssted): 23 mg/m 3 (totalstøv) 17 mg/m 3 (respirabelt støv) 6,7 mg/m 3 (totalstøv) 3,8 mg/m 3 (respirabelt støv) Demonstrationsprojekter Der er planlagt et demonstrationsprojekt på SBI, hvor der indgår brug af hør, fåreuld og papirisolering. Disse projekter vil blive fulgt med en række målinger, herunder måling af støvudvikling under indblæsning/indbygning af isoleringsmaterialet. Der vil sandsynligvis indenfor en overskuelig fremtid foreligge data for eksponering af personer under indbygning af isoleringsmaterialerne.

12 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Brug Under brug er materialerne fysisk lukket inde i konstruktionen i hulmur og etagedæk. På lofter ligger materialet typisk uafdækket. I denne fase kan miljøet og personer udsættes for de aktive stoffer, hvis disse afgives til luften. Det gælder for alle 3 materialer - fåreuld, hør og papirisolering. Under brugsfasen påvirkes materialerne med fugt på grund af fugtvariationer over året samt temperaturforskelle igennem hulmuren og på loftet. Kondens vil derfor kunne forekomme. Papirisoleringen er hygroskopisk og vil derfor optage fugten. Papirisoleringen er samtidig biologisk nedbrydelig og kan nedbrydes af mikroorganismer. Borsaltene skal forhindre denne nedbrydning. Det forudsætter dog, at saltene ikke udvaskes af store mængder fugt og heller ikke afgives fra materialet i gasform. Hør og fåreuld er ikke på samme måde hygroskopisk. Risikoen for fugtoptagelse er derfor mindre end for papirisoleringen. 3.4 Bortskaffelse Spild fra tilpasning af materialet og spild ved indblæsning kan opsamles og sendes til deponi eller forbrænding. Ingen af materialerne er klassificeret som farligt affald. De kan derfor sendes til almindelig deponi. Materialernes indhold af de aktive stoffer kan frigives fra deponi til luft, jord og vand. Ved forbrænding omdannes borsaltene til rent bor eller boroxider, der frigives til luften eller opfanges ved røggasrensning på forbrændingsanlægget. Efter brug af materialerne, dvs. ved nedrivning eller ombygning kan materialerne ifølge producenterne genbruges eller genanvendes ved fremstilling af nye produkter. De kan desuden bortskaffes til deponi eller forbrænding. Fra deponi kan de aktive stoffer afgives til luft, jord og vand. Under nedrivning eller ombygning, hvor materialerne fjernes vil der være risiko for udsættelse af de personer, der udfører arbejdet, med støv indeholdende de aktive stoffer. Det forudsætter, at de aktive stoffer stadig er til stede i materialerne.

13 12 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 4 Anvendte flammehæmmere og biocider Flammehæmmere tilsættes et materiale for at forsinke antændelsen af materialet eller reducere risikoen for spredning af brand via materialet. Flammehæmmere finder især anvendelse i meget brandbare materialer af organisk oprindelse. Det kan være i plastmaterialer eller materialer fremstillet af brandbare materialer som cellulose (papir), fåreuld og hør. Flammehæmmere kan variere i kemisk sammensætning, der kan opdeles i følgende grupper: bromerede organiske stoffer klorerede organiske stoffer organiske fosfater (klorerede eller ikke-klorerede) uorganiske stoffer Hvorledes flammehæmmere reagerer i materialet er ikke tilstrækkeligt belyst /27/. Stofferne kan enten være kemisk bundet i materialet eller fungere som et additiv, hvor det ikke er kemisk bundet. Hvis stoffet er kemisk bundet vil det ikke have den samme tendens til diffusion som et stof, der fungerer som additiv. I isoleringsmaterialer fremstillet af papir, fåreuld og hør anvendes der typisk uorganiske stoffer. I plastmaterialer vil der ofte være tale om bromerede organiske stoffer. Biocider tilsættes et materiale for at forhindre, at det nedbrydes biologisk under brugen af materialet eller under transport fra producent til forbruger. Biocider anvendes typisk i produkter/materialer af organisk oprindelse, hvor der samtidig er vand eller fugt til stede, som kan initiere en nedbrydning med bakterier eller skimmelsvampe. Både bakterier og skimmelsvampe kræver et vist fugtniveau, for at vækst kan forekomme. Væksten vil kunne indtræffe, når materialets relative fugtindhold overstiger ca. 70 %. Biocider kan være uorganiske eller organiske stoffer af mere eller mindre kompliceret art. Biocider anvendes f.eks. i træbeskyttelsesmidler og som konserveringsmidler i malinger og rengøringsmidler. I isoleringsmaterialer af papir anvendes de for at forhindre nedbrydning af skadedyr og/eller bakterier og skimmelsvampe.

14 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Flammehæmmere og biocider i danske produkter I danske produkter, der er fremstillet af fornyelige ressourcer, anvendes der typisk uorganiske flammehæmmere. Flammehæmmerne fungerer som et additiv, dvs. de er ikke kemisk bundet til materialet. Typiske flammehæmmere i disse produkter er stoffer baseret på bor, fosfater og aluminiumhydroxid. Nogle af de anvendte flammehæmmere har to funktioner, idet de også fungerer som biocid. Det gælder for borforbindelser som boraks og borsyre, som typisk er de eneste stoffer, der anvendes som biocider i denne type isoleringsmaterialer af fornyelige ressourcer. De stoffer, der indgår som flammehæmmere og biocider i dansk forhandlede isoleringsmaterialer af fåreuld, hør og papirisolering, er anført i den efterfølgende tabel 1. Data er indsamlet via leverandører og producenter på det danske marked. Tabel 1. Anvendte flammehæmmere og biocider /2, 3, 4, 5/ i danske produkter Materiale Kemisk stof Fåreuld 1,5 % boraks (Na 2 B 4 O 7,10H 2 O) 1,5 % borsyre (H 3 BO 3 ) 1 % urinstofderivat (14 % polyester i plader over 100 mm) Hør 8 % ammoniumphosphat/ - sulfat (18 % polyester) Papirisolering - A (2 producenter) 9 % aluminiumhydroxid 3 % boraks 3 % borsyre Papirisolering - B 9 % borsyre 9 % boraks Papirisolering er fremstillet af genbrugspapir (aviser, blade, m.m.) indsamlet i DK eller evt. i Østeuropa. Et af produkterne af papirisolering fremstilles i Sverige. Fåreuld og hør importeres fra Tyskland af en dansk forhandler.

15 14 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Indhentning af data via Internet Der er foretaget søgning på Internettet for at finde sammensætningen på udenlandske produkter og vurdere, om der indgår andre biocider og flammehæmmere end i de danske produkter. Via søgningen er der fundet en række producenter i USA. En producent har også data liggende vedrørende produktsammensætning. Det har ikke været muligt at få nærmere oplysninger fra de øvrige producenter vedrørende indholdsstoffer. Produkter fra International Cellulose Corporation (ICC) indeholder følgende stoffer: Produkt 1: Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Ulexite (Cas.nr ) (boroxidforbindelse) Produkt 2 Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Aluminiumsulfat (Cas.nr ) Produkt 3: Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Der indgår således typisk de samme stoffer, som i de tilsvarende danske produkter. Der er ikke fundet produkter med indhold af andre typer af additiver, hverken i USA, Tyskland eller de nordiske lande. Søgningen har således ikke givet anledning til at udvide med yderligere stoffer, der kan anvendes som flammehæmmere og biocider i fåreuld, hør og papirisolering. Relevante biocider og flammehæmmere Indhentning af data viser, at der er tale om anvendelse af de samme aktive stoffer til flammehæmmere og biocider i produkter, der produceres i de nordiske lande og Tyskland. På basis af den undersøgte litteratur og de tilgængelige leverandørdata fra danske leverandører må det konkluderes, at der er tale om følgende biocider og flammehæmmere: Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Aluminium hydroxid (Cas.nr )

16 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 15 Ammoniumphosphat/ammoniumsulfat (Cas.nr / ) Boraks og borsyre fungere både som flammehæmmere og biocider. De øvrige stoffer (aluminiumhydroxid og ammoniumforbindelser) er flammehæmmere og har ingen biocide effekter. 4.2 Lovgivning og miljømærkning Miljølovgivning Ingen af de fem stoffer borsyre, boraks, ammoniumphoshat/-sulfat eller aluminiumhydroxid er optaget på listen over farlige stoffer /6/. Det betyder ikke, at stofferne dermed er frikendt for at have uønskede effekter med hensyn til sundhed og miljø, men at stofferne p.t. ikke er klassificeret af myndighederne og dermed skal selvvurderes i henhold til gældende kriterier. Miljøstyrelsen vurderer, at borsyre bør klassificeres som reproduktionstoksisk (rep. 2) /7/. Det kan samtidig forventes, at der vil komme et forbud eller anden form for regulering ved anvendelse af borsyre som påstrygningsmiddel. Dette afventer en risikovurdering af udsættelsen for borsyre i forbindelse med påføring. Der vil dog komme et forbud mod, at private anvender denne type midler til påføring. Anvendelsen af borsyre som aktivt stof i imprægneringsmidler vil formentlig ikke blive berørt. Det samme gælder anvendelsen som biologisk aktivt materiale i f.eks. papirisolering. Denne anvendelse til forhindring af biologisk nedbrydning er ikke omfattet af det eksisterende lovgivningssystem, men vil være omfattet af EU's biociddirektiv. En eventuel regulering vil ikke være på tale foreløbig, da det forudsætter en fælles europæisk indsats med henblik på vurdering af stoffets effekter på sundhed og miljø. Arbejdsmiljø I listen over grænseværdier fra Arbejdstilsynet /8/ indgår boraks med en grænseværdi. Grænseværdien for boraks er 2 mg/m 3 i arbejdsmiljøet. For de øvrige stoffer er der ikke grænseværdier i arbejdsmiljøet. Udviklingen af støv under produktion og montering er omfattet af Arbejdstilsynets grænseværdier, da der findes en grænseværdi for organisk støv. Grænseværdien gælder således både for fåreuld, hør og papirisolering, da alle disse produkter er baseret på organisk materiale. Grænseværdien er p.t. 3 mg/m 3 /8/. Miljømærkning Danmark har tilsluttet sig både det europæiske miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen. Ingen af disse miljømærker har gældende kriterier, der dækker isoleringsmaterialer. Indenfor det europæiske miljømærke Blomsten er der nedsat en gruppe til udvikling af kriterier for isoleringsmaterialer. Arbejdet er imidlertid gået i stå, så der kan forventes at gå nogen tid, før et miljømærke for isoleringsmaterialer er en realitet.

17 16 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer I forbindelse med udredningsarbejde omkring udvikling af kriterier for miljømærkning af isoleringsmaterialer, er der udarbejdet en rapport, der tager udgangspunkt i livscyklusvurdering af isoleringsmaterialer /1/. Rapporten munder ud i forslag til kriterier for tildeling af miljømærke. I forslaget til kriterier indgår også krav vedrørende additiver i form af flammehæmmere samt udvikling af støv i arbejdsmiljøet. Med hensyn til indhold af flammehæmmere er det foreslået, at kravet er, at bor ikke må ikke indgå i produktet. Forslaget til krav vedrørende eksponering med organisk støv og cellulose er den gældende grænseværdi, dvs. max. 3 mg/m Fysiske-kemiske egenskaber for de undersøgte flammehæmmere og biocider Som udgangspunkt for den primære vurdering af de undersøgte stoffers mulige effekter er deres funktion, fysiske-kemiske egenskaber samt sumformel angivet i nedenstående tabel. Boraks dekomponerer ved temperaturer over 50 C ved tab af krystalvand. Den ene af værdierne () i Tabel 4.1STYLEREFSEQARABERTAL for dette stofs damptryk er for pentahydratformen. Det har ikke været muligt at finde damptrykket for decahydratformen ved stuetemperatur. Det må dog antages, at boraks har et lavere damptryk end borsyre, da boraks har et betydeligt højere smeltepunkt end borsyre. Størrelsesordenen af damptrykket for boraks er som det fremgår af Tabel 4.1STYLEREFSEQARABERTAL forbundet med betragtelige usikkerheder. Der vil i beregninger, der involverer damptrykket af denne forbindelse, blive gjort brug af damptrykket for decahydratformen ved 10 C (1,6 mm Hg). Grunden er, at dette damptryk trods usikkerheden må antages at repræsentere eller ligge tæt på den faktiske værdi af stoffets damptryk.

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume Kortlægningen af bor-forbindelser omfatter 10 bor-stoffer, hvoraf borsyre og borax er langt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Chefkonsulent, kemiingeniør Kim Haagensen DGE Miljø Øst - Holte 1 Baggrund Forfatter på 2 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand.

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand. SIKKERHEDSANVISNING Vinyl/CV lim 322 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET, PRODUCENT OG IMPORTØR Kemisk karakteristik: Producent: Polymermikstur Forbo-CTU AG Parkstrasse CH-5012 Schönenwerd Telefon: 0041 (0)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere