Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer"

Transkript

1 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt: AAB

2 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Afgrænsningogmetode Afgrænsning Metode 6 3 Isoleringsmaterialernes livsforløb Fremstilling Montering og indbygning af produkter Brug Bortskaffelse 11 4 Anvendte flammehæmmere og biocider Flammehæmmere og biocider i danske produkter Lovgivning og miljømærkning Fysiske-kemiske egenskaber for de undersøgte flammehæmmere og biocider Brandhæmmende egenskaber Mikrobielt hæmmende effekter 20 5 Sundhedsmæssige effekter Borsyre og boraks Aluminiumhydroxid Ammoniumphosphat/-sulfat 30 6 Miljømæssige effekter Boraks Borsyre Ammoniumphosphat/-sulfat og aluminiumhydroxid 34 7 Eksponeringsscenarier Indledning 35

3 2 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 7.2 Fase 1: Opførelse og indbygning af isoleringsmaterialerne 36 8 Miljø- og sundhedsvurdering Fase 1: Opførelse og indbygning af isoleringsmaterialerne Fase 2 Brugen af isoleringsmaterialerne Fase 3 Bortskaffelse af isoleringsprodukterne 51 9 Vurdering og rangordning af flammehæmmere og biocider Generel model for miljø- og sundhedsvurdering Andre modeller Konklusion Referencer 62 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Forklaring af forkortelser for økotoksikologiske effekter Bilag 2. Detaljerede data for borsyre og boraks

4 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 3 1 Indledning Inden for de senere år har områder som energiforbrug og miljøfarlige stoffer været i fokus. Der er stigende aktivitet med anvendelse af miljørigtig projektering i byggeriet og økologisk byggeri har ligeledes vundet indpas. Det har igen medført øget fokus på byggematerialernes energiforbrug og materialernes miljø- og sundhedsbelastninger over hele livsforløbet. Især udledningen af drivhusgasser (CO 2 ) og forbruget af knappe ressourcer er prioriterede områder. Materialer fremstillet af fornyelig ressource eller genanvendte ressourcer, så som isoleringsmaterialer fremstillet af fåreuld, hør eller returpapir, er derfor relevante alternativer til traditionelle materialer fremstillet af ikke fornyelige ressourcer. Dette projekt er et led i Energistyrelsens udviklingsprogram om miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Isoleringsmaterialer anvendes i dag i endnu større mængder end hidtil på grund af de øgede krav til isolering af bygninger, for dermed at reducere energiforbruget i driftfasen. Det betyder øget interesse for isoleringsmaterialer fremstillet af fornyelige ressourcer. Anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer har fået en øget interesse, især når der er tale om økologisk byggeri. De alternative isoleringsmaterialer er typisk fremstillet af papir, hør og fåreuld. Under begrebet alternative isoleringsmaterialer har isoleringsmaterialer som polystyren og perlite også været nævnt. Det er imidlertid vigtigt, at de anvendte isoleringsmaterialer ikke medfører unødige miljø- og arbejdsmiljøbelastninger under produktion, opførelse, brug og nedrivning. Ved udvikling af alternative isoleringsmaterialer er det vigtigt at kunne dokumentere, at de miljø- og arbejdsmiljømæssigt er forsvarlige alternativer til de traditionelle isoleringsmaterialer som f.eks. mineraluld. Det, der adskiller de alternative produkter fra de traditionelle, er typisk, at de er brandbare og biologisk nedbrydelige. De er derfor ofte tilsat flammehæmmere og biocider for at nedsætte brændbarheden og reducere risikoen for en mikrobiel nedbrydning. Hvilke kemiske stoffer, der anvendes i produktet, kan desuden være afgørende for, om det kan opnå en miljømærkning. En oversigt over kendte og afprøvede flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer og deres egenskaber vil

5 4 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer derfor være hensigtsmæssig for at kunne vurdere eksisterende produkter og vurdere nye produkter under udvikling. Formålet med dette projekt er at indsamle og systematisere viden om anvendte og afprøvede flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer. Formålet er desuden at udvikle en metode til opgørelse, vurdering og sammenligning af stoffernes toksikologiske, indeklimamæssige, arbejdsmiljømæssige og byggetekniske egenskaber. Metoden er tænkt udviklet, så den kan anvendes til generel rangordning af kemiske stoffer i andre byggematerialer og eventuelt andre produkttyper. Ved planlægningen af projektet var det forventet, at der ville være et større antal flammehæmmere og biocider i brug til de alternative isoleringsmaterialer, end det har vist sig at være tilfældet. Projektet er derfor justeret, så der er sat fokus på eksponeringsscenarier for udsættelse for de flammehæmmere og biocider, der anvendes. Samtidigt er den tilgængelige viden omkring disse stoffers miljø- og sundhedseffekter nu samlet og grundigt beskrevet og dermed tilgængelig for andre projekter. Derudover er projektet efter aftale med Energistyrelsen koordineret med andre projekter under samme udviklingsprogram, hvilket ligeledes er medvirkende til ændringer i afgrænsning, herunder hvilke faser i materialernes livscyklus, der indgår i projektet. Projektet er finansieret af Energistyrelsen under "Udviklingsprogram for miljøog arbejdsmiljøvenlig isolering". Dataindsamlingen og rapportering er oprindeligt foregået i efteråret 1998 og primo Projektet er efterfølgende i januar - marts 2000 revideret med hensyn til beregninger for afdampning af borsyre. Der er ikke foretaget en systematisk inddragelse af nyere viden opstået i forbindelse med gennemførelse af udviklingsprogrammet. Der kan således være fremkommet ny viden i andre projekter om markedet for isoleringsmaterialerne og viden om materialernes egenskaber i praksis. Projektet er gennemført af: Anne Abildgaard, COWI, projektleder Morten Birkved, COWI Jesper Kjølholdt, COWI Sonja Hagen Mikkelsen, COWI Pia Juul Nielsen, Dansk Toksikologi Center (DTC)

6 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 5 2 Afgrænsning og metode 2.1 Afgrænsning Projektet omhandler biocider og flammehæmmere, som anvendes i isoleringsmaterialer. Isoleringsmaterialer kan være fremstillet af ikke-fornyelige ressourcer, eller der kan være tale om fornyelige ressourcer. Isoleringsmaterialer af ikke-fornyelige ressourcer er typisk mineraluld eller opskummede plastmaterialer. I dette projekt fokuseres udelukkende på isoleringsmaterialer af fornyelige ressourcer. Projektet er koordineret med 2 projekter på SBI omhandlende livscyklusvurdering af alternative isoleringsmaterialer og demonstrationsprojekt for anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. I forbindelse med denne koordinering er det aftalt, at SBI gennemfører beregninger efter UMIP metoden /39/. Nærværende projekt koncentrerer sig primært om eksponering, samt miljø- og sundhedsvurdering under opførelse, brug og bortskaffelse for at undgå for store overlap imellem projekterne. Projektet på SBI vedrørende livscyklusvurdering behandler bortskaffelsen mere detaljeret på produktniveau end nærværende projekt. I samarbejde med disse projekter samt leverandørerne på det danske marked, er det besluttet, at følgende isoleringsmaterialer vurderes med henblik på hvilke stoffer, der anvendes som flammehæmmere og biocider: fåreuld hør papirisolering (cellulose) Fåreuld anvendes i to typer efter isoleringstykkelse, hvilket er henholdsvis mindre end 100 mm og over 100 mm. Sidstnævnte type har tekstilforstærkninger og findes i pladeform. Under en tykkelse på 100 mm er der tale om løs fyld. Hør findes ligeledes i to isoleringstykkelser, som begge er forstærket med tekstilfibre. Der er tale om mindre end 100 mm i rulle og over 100 mm i pladeform. Perlite indgår i de 2 projekter, som SBI udfører. Det findes i to typer, henholdsvis uden silikone og med silikone. Der indgår ikke flammehæmmere og biocider i dette produkt. Produktet er derfor ikke relevant i dette projekt.

7 6 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Papirisolering/cellulose findes med forskellige indhold af borsyre og med forskellige densiteter. Det er typisk afhængigt af, om der er tale om isolering af loft, hulmur, ydervæg eller terrændæk. I projektet vil der blive foretaget vurdering af isoleringsmaterialerne og deres indhold af flammehæmmere og biocider i forhold til følgende parametre: isoleringsmaterialets tilstand (rulle/plade/granulat) type af biocid/flammehæmmer indhold af biocid/flammehæmmer I dette projekt fokuseres på de stoffer, der i dag anvendes som biocider og flammehæmmere i fåreuld, hør og papirisolering, som er tilgængelige på det danske marked. Projektet omhandler stoffernes effekter i miljøet og arbejdsmiljøet under opførelse og indbygning samt brug og bortskaffelse. Indhold af øvrige stoffer, som enten tilsættes som additiver/fyldstoffer, eller er naturligt indeholdt i råvarerne i form af f.eks. pesticider/biocider fra dyrkning af hør eller fåreavl, behandles ikke i dette projekt. Papirets oprindelse og dermed indhold af forskellige kemiske stoffer fra trykkeriprocesser indgår heller ikke i miljø- og arbejdsmiljøvurderingen. 2.2 Metode Projektet opdeles i følgende faser: Dataindsamling Opgørelse vedrørende stoffernes funktion og tekniske egenskaber Opgørelse af stoffernes miljø- og sundhedseffekter Vurdering og rangordning af de aktuelle stoffer Generel model til vurdering og rangordning af biocider og flammehæmmere Dataindsamling er foretaget ved indledende møde og efterfølgende opfølgning hos danske producenter og leverandører af de udvalgte isoleringsmaterialer, ved søgning i internationale databaser og over internettet. Ved dataindsamlingen er der søgt efter informationer om isoleringsmaterialernes sammensætning herunder indhold af flammehæmmere og biocider (aktive stoffer). Dataindsamlingen er koordineret med SBI ved fælles møde med de danske producenter og leverandører af isoleringsmaterialer. Producenterne er ved den

8 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 7 lejlighed blevet orienteret om projektets formål og metode samt hvilke data, der er behov for i projektet, som producenterne kan bidrage med. Producenterne er løbende kontaktet i processen som opfølgning på det indledende møde. Der er søgt efter følgende data for de aktive stoffer: de aktive stoffers fysiske-kemiske egenskaber /35/ brandhæmmende effekter (det var ikke muligt at finde information herom via internettet eller lokalisere en database med disse effekter) biologisk hæmmende effekter /23/ humantoksikologiske effekter /33/, /34/ økotoksikologiske effekter /23/ eksponeringsforhold i miljø, arbejdsmiljø og indeklima (det var ikke muligt at finde information herom via internettet eller lokalisere en database med disse effekter) Opgørelse af miljø- og sundhedseffekter. De indsamlede data anvendes i de efterfølgende opgørelser og vurdering af effekterne i miljøet og arbejdsmiljøet under opførelse og indbygning, brug og bortskaffelse. Der opstilles eksponeringsscenarier for udvalgte isoleringsmaterialer i forskellige relevante former (rulle/plade og løs fyld), som anvendes til at vurdere miljø- og sundhedseffekter i de 3 faser. I de tilfælde, hvor der ikke findes tilstrækkelige data for eksponering, opstilles worst case scenarier til at estimere effekterne i miljø og arbejdsmiljø. Vurdering og rangordning af flammehæmmere og biocider. Der tages udgangspunkt i de vurderinger, der er foretaget på basis af eksponeringsscenarierne. De indgående komponenter i vurderingerne, dvs. effekterne med hensyn til miljø og arbejdsmiljø samt de brandhæmmende og biologisk hæmmende effekter, opstilles i en tabel for de forskellige typer af isoleringsmaterialer. Der foretages en vægtning af de enkelte komponenter, hvorefter de rangordnes. Generel model for miljø- og sundhedsvurdering. Den anvendte metode til rangordning generaliseres, så den kan anvendes til vurdering af kemiske stoffers effekter på miljø (primært økotoksikologi) og arbejdsmiljø.

9 8 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 3 Isoleringsmaterialernes livsforløb Projektet omhandler primært biocider og flammehæmmere i isoleringsmaterialer, men det er valgt at medtage en beskrivelse af de materialer, de anvendes i, for at kunne foretage en vurdering af eksponeringsveje og eksponeringsniveauer. Isoleringsmaterialerne er fremstillet af forskellige råmaterialer og med forskelligt indhold af biocider og flammehæmmere. I det følgende afsnit er der foretaget en overordnet gennemgang af materialernes livsforløb fra fremstilling af produkterne til bortskaffelse. Under faserne indbygning, brug og bortskaffelse er de væsentligste forhold omkring miljø og arbejdsmiljø kortfattet beskrevet. Det skal bemærkes, at der på SBI gennemføres en egentlig livscyklusvurdering af de samme isoleringsmaterialer: "Miljøvurdering af isoleringsmetoder". For mere fyldestgørende information og data henvises til dette projekt. Beskrivelserne i den følgende gennemgang af livsforløbet for de 3 materialer er baseret på oplysninger fra leverandører og producenter samt tilgængelig litteratur. 3.1 Fremstilling Fåreuld Produktionen af isoleringsmaterialer af fåreuld foregår i Tyskland. Ulden indsamles fra Tyskland og det øvrige Europa og leveres i baller af vasket uld. Ulden bearbejdes på fabrikken og opdeles i luv og enkeltfibre. Enkeltfibrene anvendes til fremstilling af isoleringsmaterialet. Fibrene lægges i lag på et transportbånd og presses sammen i ruller. Ved en tykkelse over 100 mm (plader) tilsættes polyesterfibre, for at få en bedre sammenhængsstyrke i pladerne. Produktets densitet varierer fra kg/m 3. Ulden har i sig selv indbyggede brandhæmmende egenskaber, men tilsættes også borsalte for at øge brandmodstanden i produktet /2/. Hør Isoleringsmateriale af hør fremstilles ligledes i Tyskland. Der pågår også forsøg i Danmark med fremstilling af isoleringsmateriale af hør, men der findes endnu ikke dansk producerede produkter.

10 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 9 Dyrkning af hør sker under anvendelse af såsæd behandlet med et pesticid (thirammiddel eller bejdset). Under dyrkning kan der desuden anvendes ukrudtbekæmpelse, da hørplanten er sårbar. Ved høstning skårlægges høret. Skåret ligger i 3-4 uger, hvor der sker en mikrobiel nedbrydning af laget mellem vedceller og bastfibre. Herefter vendes skåret og samles til baller. Næste trin er en grov afskalning, så fibrene skilles fra. Fibrene behandles yderligere, så der fremkommer enkeltfibre, der anvendes i produktionen af isoleringsmaterialet. Her sker tilsætning af polyester og ammoniumphosphat. Densiteten af produktet er normalt 30 kg/m 3. Et enkelt produkt har dog en densitet 35 kg/m 3 /2/. Papirisolering Papirisolering fremstilles af genbrugspapir (aviser) indsamlet i Danmark eller Østeuropa /3, 4, 5/. Markedspriserne kan i nogle situationer være afgørende for om, papiret kommer fra Danmark eller Østeuropa. Det fremgår ikke af de indsamlede data, hvorvidt der hos producenten sker en registrering af, om det enkelte produkt er fremstillet af dansk eller østeuropæisk papir. Det indsamlede papir sorteres. Papiret føres herefter til en grovkværn, hvor det neddeles. Herfra føres det videre i et lukket system til en mølle /3/, hvor det yderligere findeles. I møllen tilsættes borsalte og øvrige salte. Herfra transporteres det videre til en pakkemaskine og fyldes i plast- eller papirsække. Findeling af papiret kan foregå på lidt forskellige måder. Den ene producent nævner en mølle, en anden nævner en defibreringsproces. Sidstnævnte metode fører ifølge producenten til mindre støvafgivelse /4/. Densiteten af produkterne varierer fra kg/m Montering og indbygning af produkter Fåreuld Fåreulden monteres i vægge og på loft i rulleform eller plade, som de traditionelle isoleringsmaterialer. Under montering og indbygning kan der forventes tilskæring og tilpasning af ruller og plader. Dette kan dels medføre spild og dels afgivelse af støv. Spildet kan i nogen grad opsamles og sendes til deponi eller forbrænding. En mindre del kan forventes, at blive liggende på byggepladsen. Støv udviklet under processen afgives til luften og dermed omgivelserne. Det betyder samtidig en risiko for eksponering af de personer, der udfører isoleringsarbejdet. Der foreligger p.t. ingen data med hensyn til støvafgivelse under montering.

11 10 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Hør Hørisolering monteres som fåreuld i plader eller ruller på loft og i vægge. Forholdene er i princippet de samme som for fåreulden. Der kan være tale om spild til omgivelserne, til deponi eller forbrænding samt eksponering af personer med støv. Der foreligger heller ikke her data vedrørende støvafgivelse under montering. Papirisolering Papirisolering indblæses i hulmure, på loft og i etagedæk. Papirsække eller plastsække åbnes og indholdet fyldes på indblæsningsudstyret, herfra blæses det ind i konstruktionen. Ved håndtering af papirsække og påfyldning af udstyr vil der forekomme støvafgivelse og spild til omgivelserne. Spild kan opsamles og genbruges eller gå til deponi eller forbrænding. Støveksponering af personer og miljøet vil forekomme. Ved indblæsningsstedet i konstruktionen vil der ligeledes forekomme støvafgivelse til omgivelser og eksponering af personer, der udfører isoleringsarbejdet. Data for støveksponering er anført i en undersøgelse fra Sverige /24/. Undersøgelsen omhandler analyse af papirisoleringens sammensætning, støvemissioner ved håndtering og ved indblæsningsstedet. Støvmålingerne er udført med personbåret udstyr. Analyse af sammensætningen af papirisoleringen viser et varierende indhold af metaller og tungmetaller samt bor. Borindholdet i papirfibrene varierer i de undersøgte produkter fra 370 mg/kg til mg/kg. Støvniveauet viser et middelniveau for totalstøv på 41 mg/m 3 og 31 mg/m 3 for respirabelt støv. De maksimalt målte værdier er henholdsvis 125 mg/m 3 og 118 mg/m 3. Disse niveauer svarer til en eksponering for bor (regnet som boraks) på henholdsvis 38,4 og 36,4 mg/m 3. Dagsmiddelværdien for udførelse af isoleringsarbejdet er beregnet til: Isoleringsarbejderen (indblæsningsstedet): Maskinpasser (påfyldningssted): 23 mg/m 3 (totalstøv) 17 mg/m 3 (respirabelt støv) 6,7 mg/m 3 (totalstøv) 3,8 mg/m 3 (respirabelt støv) Demonstrationsprojekter Der er planlagt et demonstrationsprojekt på SBI, hvor der indgår brug af hør, fåreuld og papirisolering. Disse projekter vil blive fulgt med en række målinger, herunder måling af støvudvikling under indblæsning/indbygning af isoleringsmaterialet. Der vil sandsynligvis indenfor en overskuelig fremtid foreligge data for eksponering af personer under indbygning af isoleringsmaterialerne.

12 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Brug Under brug er materialerne fysisk lukket inde i konstruktionen i hulmur og etagedæk. På lofter ligger materialet typisk uafdækket. I denne fase kan miljøet og personer udsættes for de aktive stoffer, hvis disse afgives til luften. Det gælder for alle 3 materialer - fåreuld, hør og papirisolering. Under brugsfasen påvirkes materialerne med fugt på grund af fugtvariationer over året samt temperaturforskelle igennem hulmuren og på loftet. Kondens vil derfor kunne forekomme. Papirisoleringen er hygroskopisk og vil derfor optage fugten. Papirisoleringen er samtidig biologisk nedbrydelig og kan nedbrydes af mikroorganismer. Borsaltene skal forhindre denne nedbrydning. Det forudsætter dog, at saltene ikke udvaskes af store mængder fugt og heller ikke afgives fra materialet i gasform. Hør og fåreuld er ikke på samme måde hygroskopisk. Risikoen for fugtoptagelse er derfor mindre end for papirisoleringen. 3.4 Bortskaffelse Spild fra tilpasning af materialet og spild ved indblæsning kan opsamles og sendes til deponi eller forbrænding. Ingen af materialerne er klassificeret som farligt affald. De kan derfor sendes til almindelig deponi. Materialernes indhold af de aktive stoffer kan frigives fra deponi til luft, jord og vand. Ved forbrænding omdannes borsaltene til rent bor eller boroxider, der frigives til luften eller opfanges ved røggasrensning på forbrændingsanlægget. Efter brug af materialerne, dvs. ved nedrivning eller ombygning kan materialerne ifølge producenterne genbruges eller genanvendes ved fremstilling af nye produkter. De kan desuden bortskaffes til deponi eller forbrænding. Fra deponi kan de aktive stoffer afgives til luft, jord og vand. Under nedrivning eller ombygning, hvor materialerne fjernes vil der være risiko for udsættelse af de personer, der udfører arbejdet, med støv indeholdende de aktive stoffer. Det forudsætter, at de aktive stoffer stadig er til stede i materialerne.

13 12 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 4 Anvendte flammehæmmere og biocider Flammehæmmere tilsættes et materiale for at forsinke antændelsen af materialet eller reducere risikoen for spredning af brand via materialet. Flammehæmmere finder især anvendelse i meget brandbare materialer af organisk oprindelse. Det kan være i plastmaterialer eller materialer fremstillet af brandbare materialer som cellulose (papir), fåreuld og hør. Flammehæmmere kan variere i kemisk sammensætning, der kan opdeles i følgende grupper: bromerede organiske stoffer klorerede organiske stoffer organiske fosfater (klorerede eller ikke-klorerede) uorganiske stoffer Hvorledes flammehæmmere reagerer i materialet er ikke tilstrækkeligt belyst /27/. Stofferne kan enten være kemisk bundet i materialet eller fungere som et additiv, hvor det ikke er kemisk bundet. Hvis stoffet er kemisk bundet vil det ikke have den samme tendens til diffusion som et stof, der fungerer som additiv. I isoleringsmaterialer fremstillet af papir, fåreuld og hør anvendes der typisk uorganiske stoffer. I plastmaterialer vil der ofte være tale om bromerede organiske stoffer. Biocider tilsættes et materiale for at forhindre, at det nedbrydes biologisk under brugen af materialet eller under transport fra producent til forbruger. Biocider anvendes typisk i produkter/materialer af organisk oprindelse, hvor der samtidig er vand eller fugt til stede, som kan initiere en nedbrydning med bakterier eller skimmelsvampe. Både bakterier og skimmelsvampe kræver et vist fugtniveau, for at vækst kan forekomme. Væksten vil kunne indtræffe, når materialets relative fugtindhold overstiger ca. 70 %. Biocider kan være uorganiske eller organiske stoffer af mere eller mindre kompliceret art. Biocider anvendes f.eks. i træbeskyttelsesmidler og som konserveringsmidler i malinger og rengøringsmidler. I isoleringsmaterialer af papir anvendes de for at forhindre nedbrydning af skadedyr og/eller bakterier og skimmelsvampe.

14 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Flammehæmmere og biocider i danske produkter I danske produkter, der er fremstillet af fornyelige ressourcer, anvendes der typisk uorganiske flammehæmmere. Flammehæmmerne fungerer som et additiv, dvs. de er ikke kemisk bundet til materialet. Typiske flammehæmmere i disse produkter er stoffer baseret på bor, fosfater og aluminiumhydroxid. Nogle af de anvendte flammehæmmere har to funktioner, idet de også fungerer som biocid. Det gælder for borforbindelser som boraks og borsyre, som typisk er de eneste stoffer, der anvendes som biocider i denne type isoleringsmaterialer af fornyelige ressourcer. De stoffer, der indgår som flammehæmmere og biocider i dansk forhandlede isoleringsmaterialer af fåreuld, hør og papirisolering, er anført i den efterfølgende tabel 1. Data er indsamlet via leverandører og producenter på det danske marked. Tabel 1. Anvendte flammehæmmere og biocider /2, 3, 4, 5/ i danske produkter Materiale Kemisk stof Fåreuld 1,5 % boraks (Na 2 B 4 O 7,10H 2 O) 1,5 % borsyre (H 3 BO 3 ) 1 % urinstofderivat (14 % polyester i plader over 100 mm) Hør 8 % ammoniumphosphat/ - sulfat (18 % polyester) Papirisolering - A (2 producenter) 9 % aluminiumhydroxid 3 % boraks 3 % borsyre Papirisolering - B 9 % borsyre 9 % boraks Papirisolering er fremstillet af genbrugspapir (aviser, blade, m.m.) indsamlet i DK eller evt. i Østeuropa. Et af produkterne af papirisolering fremstilles i Sverige. Fåreuld og hør importeres fra Tyskland af en dansk forhandler.

15 14 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Indhentning af data via Internet Der er foretaget søgning på Internettet for at finde sammensætningen på udenlandske produkter og vurdere, om der indgår andre biocider og flammehæmmere end i de danske produkter. Via søgningen er der fundet en række producenter i USA. En producent har også data liggende vedrørende produktsammensætning. Det har ikke været muligt at få nærmere oplysninger fra de øvrige producenter vedrørende indholdsstoffer. Produkter fra International Cellulose Corporation (ICC) indeholder følgende stoffer: Produkt 1: Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Ulexite (Cas.nr ) (boroxidforbindelse) Produkt 2 Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Aluminiumsulfat (Cas.nr ) Produkt 3: Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Der indgår således typisk de samme stoffer, som i de tilsvarende danske produkter. Der er ikke fundet produkter med indhold af andre typer af additiver, hverken i USA, Tyskland eller de nordiske lande. Søgningen har således ikke givet anledning til at udvide med yderligere stoffer, der kan anvendes som flammehæmmere og biocider i fåreuld, hør og papirisolering. Relevante biocider og flammehæmmere Indhentning af data viser, at der er tale om anvendelse af de samme aktive stoffer til flammehæmmere og biocider i produkter, der produceres i de nordiske lande og Tyskland. På basis af den undersøgte litteratur og de tilgængelige leverandørdata fra danske leverandører må det konkluderes, at der er tale om følgende biocider og flammehæmmere: Boraks (Cas.nr ) Borsyre (Cas.nr ) Aluminium hydroxid (Cas.nr )

16 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer 15 Ammoniumphosphat/ammoniumsulfat (Cas.nr / ) Boraks og borsyre fungere både som flammehæmmere og biocider. De øvrige stoffer (aluminiumhydroxid og ammoniumforbindelser) er flammehæmmere og har ingen biocide effekter. 4.2 Lovgivning og miljømærkning Miljølovgivning Ingen af de fem stoffer borsyre, boraks, ammoniumphoshat/-sulfat eller aluminiumhydroxid er optaget på listen over farlige stoffer /6/. Det betyder ikke, at stofferne dermed er frikendt for at have uønskede effekter med hensyn til sundhed og miljø, men at stofferne p.t. ikke er klassificeret af myndighederne og dermed skal selvvurderes i henhold til gældende kriterier. Miljøstyrelsen vurderer, at borsyre bør klassificeres som reproduktionstoksisk (rep. 2) /7/. Det kan samtidig forventes, at der vil komme et forbud eller anden form for regulering ved anvendelse af borsyre som påstrygningsmiddel. Dette afventer en risikovurdering af udsættelsen for borsyre i forbindelse med påføring. Der vil dog komme et forbud mod, at private anvender denne type midler til påføring. Anvendelsen af borsyre som aktivt stof i imprægneringsmidler vil formentlig ikke blive berørt. Det samme gælder anvendelsen som biologisk aktivt materiale i f.eks. papirisolering. Denne anvendelse til forhindring af biologisk nedbrydning er ikke omfattet af det eksisterende lovgivningssystem, men vil være omfattet af EU's biociddirektiv. En eventuel regulering vil ikke være på tale foreløbig, da det forudsætter en fælles europæisk indsats med henblik på vurdering af stoffets effekter på sundhed og miljø. Arbejdsmiljø I listen over grænseværdier fra Arbejdstilsynet /8/ indgår boraks med en grænseværdi. Grænseværdien for boraks er 2 mg/m 3 i arbejdsmiljøet. For de øvrige stoffer er der ikke grænseværdier i arbejdsmiljøet. Udviklingen af støv under produktion og montering er omfattet af Arbejdstilsynets grænseværdier, da der findes en grænseværdi for organisk støv. Grænseværdien gælder således både for fåreuld, hør og papirisolering, da alle disse produkter er baseret på organisk materiale. Grænseværdien er p.t. 3 mg/m 3 /8/. Miljømærkning Danmark har tilsluttet sig både det europæiske miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen. Ingen af disse miljømærker har gældende kriterier, der dækker isoleringsmaterialer. Indenfor det europæiske miljømærke Blomsten er der nedsat en gruppe til udvikling af kriterier for isoleringsmaterialer. Arbejdet er imidlertid gået i stå, så der kan forventes at gå nogen tid, før et miljømærke for isoleringsmaterialer er en realitet.

17 16 Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer I forbindelse med udredningsarbejde omkring udvikling af kriterier for miljømærkning af isoleringsmaterialer, er der udarbejdet en rapport, der tager udgangspunkt i livscyklusvurdering af isoleringsmaterialer /1/. Rapporten munder ud i forslag til kriterier for tildeling af miljømærke. I forslaget til kriterier indgår også krav vedrørende additiver i form af flammehæmmere samt udvikling af støv i arbejdsmiljøet. Med hensyn til indhold af flammehæmmere er det foreslået, at kravet er, at bor ikke må ikke indgå i produktet. Forslaget til krav vedrørende eksponering med organisk støv og cellulose er den gældende grænseværdi, dvs. max. 3 mg/m Fysiske-kemiske egenskaber for de undersøgte flammehæmmere og biocider Som udgangspunkt for den primære vurdering af de undersøgte stoffers mulige effekter er deres funktion, fysiske-kemiske egenskaber samt sumformel angivet i nedenstående tabel. Boraks dekomponerer ved temperaturer over 50 C ved tab af krystalvand. Den ene af værdierne () i Tabel 4.1STYLEREFSEQARABERTAL for dette stofs damptryk er for pentahydratformen. Det har ikke været muligt at finde damptrykket for decahydratformen ved stuetemperatur. Det må dog antages, at boraks har et lavere damptryk end borsyre, da boraks har et betydeligt højere smeltepunkt end borsyre. Størrelsesordenen af damptrykket for boraks er som det fremgår af Tabel 4.1STYLEREFSEQARABERTAL forbundet med betragtelige usikkerheder. Der vil i beregninger, der involverer damptrykket af denne forbindelse, blive gjort brug af damptrykket for decahydratformen ved 10 C (1,6 mm Hg). Grunden er, at dette damptryk trods usikkerheden må antages at repræsentere eller ligge tæt på den faktiske værdi af stoffets damptryk.

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup. Aluminium Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.com Indhold Aluminiums giftighed - speciering - biotilgængelighed

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord.

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord. Arsen Arsen er et metallignende grundstof, som i små mængder findes naturligt i jorden. Jordforurening med arsen kan bl.a. skyldes træimprægnering, glasforarbejdning og medicinproduktion. Uorganisk arsen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Bioaske (slamaske) Indgår som råmateriale i produktion af beton

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet.

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. PRODUKTINFORMATION Ver. 2 - Oktober 2001 Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA PRODUKTNAVN: PRODUKTTYPE: Sundolitt Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. LEVERANDØR:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer

Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer Revisionsdato: 5. august 2015, erstatter tidligere udgave. Kontaktperson: Direktør Claus Skov Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Annex-1 nr. EF-nummer Symbol(er) Risikosætninger

Annex-1 nr. EF-nummer Symbol(er) Risikosætninger 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn på etiketten Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsplein 4 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 Nødtelefon

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter.

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Natriumklorid (NaCl) Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 13-06-2002/ JRØ Anvendelse: Anvendes til pudsning af fundamenter, kælderhalse og trapper m.v., som lægnings- og fugemørtel

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN DEPAC Metal Free Anti-Seize DEPAC metalfri rustbeskyttelse Leverandør Distributør DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43

Læs mere

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD 1. PRODUKT- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER PRODUKTNAVN: GLUE C1000 Empe-lim anvendes som højtemperaturlim til en række materialetyper på forskellige underlag. Det anbefales ikke

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Revisionsdato 20.05.2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt information Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Råmateriale til kosmetisk

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: A-TOX + Reg. Nr.: 179-75 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema 1000 Opvasketabs 5i1 Dato: 09.01.12 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW3967 IC/W/TC Maskinopvasketablet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn EUROCLEAN FRI SAN NEUTRAL Artikelnummer 648001 Anvendelse/Produkttype Leverandør Toiletrengøringsmiddel Nilfisk-Advance

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvad sker der når træ brænder? Hvordan virker

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5)

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5) Mac 2040 1(5) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Godkendt til anvendelse Handelsnavn Mac 2040 Produkttype Mikroaffedtning Leverandør Nitram Oil A/S Adresse Plantagen 28, Osted Postnr.

Læs mere

Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision. Alpacon Multicip

Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision. Alpacon Multicip Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision 1796900-DAN-03 2006-07-19 2009-02-20 2 Udstedt af Jeanette Hasseson Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier Side 1/7 1. IDENFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG SELSKABET Handelsnavn: Hydraulikolie 32 D 10 Produkttype og anvendelse: Antislid hydraulikolie Identifikation af selskabet: L.C. Glad & Co A/S Adresse og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF Printdato: 22.06.2010 Side 1/5 1. Identifikation af stoffet / materialet og fremstiller, leverandør eller importør Identifikation af stoffet / materialet Produktnummer: 750200, 750210 Anvendelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed PR.nr.: 1441685 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

HANDELSNAVN Dustex 50% KEMISK NAVN Calciumlignosulfonat Lignosulfonsyre - Calciumsalt - Calciumlignosulphonate

HANDELSNAVN Dustex 50% KEMISK NAVN Calciumlignosulfonat Lignosulfonsyre - Calciumsalt - Calciumlignosulphonate Sikkerhedsdatablad DUSTEX.NU Dustex 50% 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG ANSVARLIGE FIRMAER HANDELSNAVN Dustex 50% KEMISK NAVN Calciumlignosulfonat SYNONYMER Lignosulfonsyre Calciumsalt Calciumlignosulphonate

Læs mere

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Kristalin Bio Kode 110841E Version 1 Udgivelsesdato 27 september 2006 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

HAJO lys skæreolie. Leverandørbrugsanvisning Ifølge EU.direktiv 93/112/EEC

HAJO lys skæreolie. Leverandørbrugsanvisning Ifølge EU.direktiv 93/112/EEC Leverandørbrugsanvisning Ifølge EU.direktiv 93/112/EEC 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 L Lys skæreolie Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO TOOL A/S Vejlegårdsvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. EF-Nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. EF-Nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: DNA ZAP SOLUTION #1 PRODUKTNUMMER : 9891G KITNAVN: KITDELNUMMER: DNAZAP AM9890 SYNONYMER: F9891G,

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere