Modul J. Respiration Den døende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul J. Respiration Den døende"

Transkript

1 Modul J Respiration Den døende

2 Plan for i dag Teori om respiration Respiration funktioner Hvordan fungere lungerne (anatomi / fysiologi) Den normale respiration Den unormale respiration Vitalværdier Lungesygdomme Pneumoni KOL inkl. symptomer hos KOL pt. Astma Lungecancer Observation + pleje til den respiratorisk dårlige patient Hvad er en spv opgave og hvad er en VT opgave Demonstration af næsebrille og hudsonmaske Døden Døden i tal At passe en døende patient Istandgørelse af den døde Religion og døden Der vil i undervisningen vises små film, samt arbejdes med cases 2

3 Respiration - funktioner Udveksling af ilt og kuldioxid Syre-base-balance Tale Lugt Temperaturregulering 3

4 Hvordan fungerer lungerne https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-aaa/lunger/illustrationer/animationer/hvordanfungerer-lungerne/ 4

5 Film Hvordan fungerer lungerne https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-aaa/lunger/illustrationer/animationer/hvordanfungerer-lungerne/ 5

6 Overordnet anatomi Det respiratoriske system består af - en konduktiv del (øvre og nedre luftveje) - en respiratorisk del (alveolerne) Lungerne ligger i hver sin thoraxhalvdel på hver side af hjertet Højre lunge har 3 lapper, mens venstre har 2 6

7 Luftvejene Øvre: Næsehule (cavitas nasi) Mundhule (cavum oris) Svælg (pharynx) Nedre: Strube (larynx) Luftrør (trachea) Bronkier (bronchi) Bronkioler (bronchioli) 7

8 De øvre luftveje: 8

9 De nedre luftveje: 9

10 De nedre luftveje: 10

11 Normal respiration Inspiration-Ekspiration-cyklus inspirationer pr. minut 0,4-0,6 liter luft pr. inspiraion (tidalvolumen) 6-7 liter luft pr. minut 11

12 Inspiration en aktiv handling: 12

13 Ekspiration normalt en passiv handling Kan om nødvendigt (ved eks. astma eller emfysem) blive en aktiv proces: 13

14 Gasudveksling Hjertet sørger for at lungernes alveoler præsenteres for afiltet blod: I alveolerne sker selve gasudveklingen: 14

15 Regulering af respirationen - respirationscentret i hjernestammen Input til respirationscenterets kommer fra: Perifere receptorer -kemoreceptorer - strækreceptorer - trykreceptorer Centrale kemoreceptorer Cortex åndedrættet er delvis underlagt viljens kontrol Sympaticus Output til respirationsmusklerne 15

16 Opsummering af lungesygdomme 16

17 Lav ilttension, po 2 Ses bl.a. hos patienter med KOL, astma, pneumoni eller lungeødem. Tilstanden skyldes nedsat gasudvekling. pco 2 vil være normal eller let forhøjet Symptomer Dyspnø anstrengt og hurtig vejrtrækning Rastløshed, pillende, uro Svimmelhed og kvalme Søvntrang Øget puls og BT pga. øget sympaticustonus Huden er kold og klam Cyanose (ses tydeligst på negle og læber) Konfusion pga. cerebral iskæmi Bevidstløshed 17

18 Høj kuldioxidtension, pco 2 Ses sjældent som et isoleret fænomen. Opstår bl.a. ved acidose. - dyspnø - huden varm og rød - konfusion pga. kuldioxidnarkose - hypoventilation Vær dog opmærksom på, at I hyppigst vil støde på patienter med lav po 2 og normal eller kun let forhøjet pco 2. Disse patienter vil altså være kolde og blå, ikke varme og røde 18

19 Forskellige respirationsformer Hypoventilation overfladisk vejrtrækning Hyperventilation hurtig vejrtrækning Kussmauls respiration bl.a. hos patienter i metabolisk acisdose Hurtig og dyb respiration CO 2 udluftes Cheyne-Stokes respiration - hos alvorligt syge og døende Veksler mellem, hurtig dyb, langsom overfladisk og pauser 19

20 Vitalværdierne Normalområder (for raske voksne i hvile): BT: 100/50mmHg - 140/90mmHg Puls: 60-80/min RF: inspirationer/min Iltsaturation: 95% % (se fig. 6-4 side 181) Tp: 36,5-37,5 C Timediurese: > 40 ml/time 20

21 Lungesygdomme Lungebetændelse (pneumoni) KOL Astma Kronisk Bronkitis Emfysem Cancer Lungefibrose Tuberkulose Søvnapnø H1N1-influenza og virus 21

22 Pneumoni Lungevævet er inficeres med bakterier, vira, svampe eller protozoer (sjældent i DK) Mange patienter inficeres på hospitalet Symptomer: - feber - hoste - gul/grønt opspyt - åndenød - evt. smerter 22

23 Film om pneumoni https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-aaa/lunger/illustrationer/animationer/lungebeta endelse/ 23

24 Behandling af pneumoni Lejring af pt. så vejrtrækning lettes D+R af opspyt Væske vigtigt! Medicinsk behandling med antibiotika Ilt om nødvendigt Mobilisering 24

25 KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Tidligere kaldet rygerlunger Rammer ca. 5% af den danske befolkning KOL-patienter lever i gennemsnit 10 år kortere end befolkningen i almindelighed KOL-patienter tilbringer i gennemsnit de sidste år med tiltagende lungehandicap KOL-patienter optager 20% af de medicinske sengepladser i DK Hver dag dør 10 danskere af KOL Ifølge WHO er KOL den fjerde hyppigste dødsårsag på verdensplan 25

26 KOL/COPD en irreversibel tilstand! 26

27 Film KOL https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-aaa/lunger/illustrationer/animationer/kol/ 27

28 Kronisk bronkitis Definition: Hoste og opspyt i mere end 3 måneder om året i mindst to på hinanden følgende år Konstant irritation af vævet giver inflammation: - Hypersekretion - Fibrosedannelse i bronchiolevæggen - Cilier ødelægges så clearence af lungerne nedsættes - Dvs. en fortykket væg med øget slimdannelse, men få cilier 28

29 Kronisk bronkitis 29

30 Film bronkitis https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-aaa/lunger/illustrationer/animationer/bronkitis/ 30

31 Emfysem Skyldes nedbrydning af alvolevæggene store, slatne alveoler nedsat overfladeareal til gasudveksling Tobak er den domminerende årsag! Tobak inflammation af vævet øget protease-aktiviteten emfysem Sjælden nedarvet genetisk mangel på α 1 -antitrypsin er årsag til 1% af emfysem-tilfældene 31

32 Emfysem https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-aaa/lunger/illustrationer/animationer/emfysem/ 32

33 Emfysem 33

34 KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Svært ved at komme af med luften (høj kuldioxid, lav ilt) Dyspnø (starter som funktionsdyspnø, senere hviledyspnø) Patienterne bruger accessoriske respirationsmuskler Rygning er som hovedregel årsagen Hyppige luftvejsinfektioner Dårlig almen status 34

35 Sådan kan det føles for en KOLpatient at trække vejret 35

36 Astma Obstruktiv lungelidelse Reversibel Bronkospasmer Hypersekretion Slimhindehævelse Provokeres uspecifikt eller af et allergen Hovedsymptomer: Åndenød, hoste og sejt opspyt, pibende vejrtrækning (i anfald) 36

37 Astma 37

38 Lungekræft Opdeles i småcellet (15%) og ikke-småcellet (85%) Femårsoverlevelsen er 5% Hyppig kræftform i Danmark (ca nye tilfælde pr. år) Symptomer: Hoste, hæmoptyse, smerter, gentagne lungebetændelser, dyspnø, INGEN Operation, kemoterapi, stråler 38

39 Røntgen (oven for) og CT-optagelse (neden for) af den samme patients lunger med få dages mellemrum. Begge billeder viser stor lungetumor I venstre overlap (røde pile). 39

40 Lunge cancer https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-aaa/lunger/illustrationer/animationer/lungekrae ft/ 40

41 Observation /pleje til den respiratorisk dårlige patient Psykisk pleje: De fleste patienter er ofte meget bange når de bliver respiratorisk dårlige. Det er derfor din opgave at forholde dig i ro og vise patienten at du har kontrol over situationen. Lejring: Siddende i seng eller stol med armene ud fra kroppen (ca. 90 grader) giver pt. mulighed for at bruge de accessoriske respirations muskler vejrtrækning og hosteevne bedres 41

42 Observation /pleje til den respiratorisk dårlige patient Ilt: Tjek jævnligt at pt. får den mængde ilt, der er ordineret. Skru ikke selv på ilten, men kald på sygeplejersken ved faldende SAT/ændringer i pt. s tilstand. Hudsonmasker: Skal jævnligt aftørres for kondensvand. Observer om pt. s hud generes af masken og smør evt. med creme. Næsebriller: Kan genere i og omkring næseborene obs decubitus! Smør evt. med vaseline. 42

43 Observation /pleje til den respiratorisk dårlige patient Mundhygiejne: Patienter, der får ilt, bliver ofte meget tørre i munden. Husk også at smøre læberne. Begræns aktivitetsniveauet til det mest nødvendige hos en meget respiratorisk dårlig patient. Tag evt. vask og mad i små etaper. Undlad at stille spørgsmål, der kræver lange svar. Hoste og dybe vejrtrækninger: Prøv at opfordre pt. til at foretage dybe vejrtrækninger og hoste stagneret slim op. Udluftning: Respiratoriske patienter føler ofte at frisk kølig luft lette vejrtrækningen (andre patienter kan også godt lide frisk luft 43

44 SPV eller VT-opgaver? PEEP: Udføres af patienten selv, men sommetider er det SPVvagtens opgave at sikre, at patienten får det gjort. CPAP: I kan godt blive bedt om at give CPAP til en patient. Det er rent faktisk en ventilatør-opgave,og den kan kun VT er der må udføre denne opgave! Sugning: Er en opgave for sygeplejersker og ventilatører. Gå ikke i gang med at suge selvom I bliver bedt om det (pt. kan få alvorlige skader) 44

45 Huskeliste Hudfarve (bleg, blå, rød) Bevidsthed Type respiration ex: dyspnø - ændringer, hvordan lyder det? Ekspektorat tænk på frie luftveje Iltbrillens / hudsonmaskens placering Lejring af patient Værdier SAT, puls, blodtryk, respirationsfrekvens og tp. ved mistanke om feber. 45

46 Case 1 Børge Børge er en 67 årig mand, som er blevet akut indlagt i dag på lungemedicinsk afdeling pga. KOL i exacerbation. Børge har haft KOL i 8 år, og det er 3. gang i år, at han er indlagt af samme årsag. Børge har hjemmeilt Bor alene Hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske dagligt Ved indlæggelsen er Børge akut medtaget: Værdier: Tp 37,8 C, p 100/min, BT 150/90, RF 22, SAT 86% Symptomer: Hviledyspnø, produktiv hoste, cyanose, urolig, rastløs, rodende, angst Børge får 2l O2/min nasalt Børge er bange når personalet går, og han tager hele tiden næsebrillen af, hvorfor der ordineres fast vagt. 1. Hvilke observationer skal gøres? 2. Hvilke grundlæggende sygeplejeopgaver skal udføres? 46

47 Case 2 (Karen) Karen er en 85-åring kvinde, indlagt på ortopædkirurgisk afdeling grundet hoftefraktur efter fald ved stavgang. Hun er blevet opereret i går, og har inden da været totalt sengeliggende i 2 dage. Har aldrig tidligere været indlagt Bor alene og klarer sig selv i det daglige Har et stort socialt netværk og er meget aktiv i den lokale pensionistforening Pludseligt får Karen flg. symptomer: Rød og blussende i ansigtet, taledyspnoisk, let rallende respiration, produktiv hoste, smerter i ryggen, perifer cyanose Træt og ked af det Værdier: Tp 39.8 p 102 BT 130/80 RF 18 SAT 89 % Karen får etableret O2 nasalt 4 l/min og en del af symptomerne bedres. 1. Hvad mon der er sket med Karen? 2. Hvilke grundlæggende sygeplejeopgaver skal udføres? 3. Hvilke observationer skal gøres? 47

48 Case 3 (Bente) Bente er en 65 årig kvinde, som for 8 måneder siden blev diagnosticeret med lungecancer. Hun har nu i 3 uger været indlagt på lungemedicinsk afdeling med stærke smerter, almen svækkelse og hviledyspnø. Canceren er metastaseret til pleura, rygsøjle og lever Canceren er inoperabel og Bente har modtaget strålebehandling uden den store effekt Nu gives palliativ pleje Sløjer af, spiser og drikker intet. Sover det meste af tiden. Værdier: Symptomer: Tp 36,8 C, p 103/min, BT 140/85, RF 28, SAT 89% med ilt Tør hoste, smerteforpint, kold perifer, urolig, depressiv, afmagret. Trækker vejret besværet og uregelmæssigt Bente får 4l O2/min på hudsonmaske Bente har tidligere arbejdet som pædagog, hun er gift og har 3 børn Bentes mand, Ole, er nu medindlagt. Familien var til samtale hos overlægen i dag og blev forberedt på, at Bente nok ikke har lang tid igen Bentes tilstand er ustabil og hun kræver meget pleje, hvorfor der er tilkaldt fast vagt for at aflaste afdelingens faste personale. 1. Hvilke observationer skal gøres? 2. Hvilke grundlæggende sygeplejeopgaver skal udføres? 3. Hvilke bekymringer har I, som FADL-vagter, ved at sidde fast vagt hos denne patient 48

49 Døden Generelt fordeler dødsfaldene i Danmark sig på følgende steder: På hospital: 49% På plejehjem/beskyttet bolig: 25% I eget hjem: 22% Andetsteds: 4% Danskernes middellevetid var i 2007/2008 : 76,3 år for mænd 80,7 år for kvinder. Der er tale om en markant stigning i danskernes levealder, som inden for de sidste seks år op til 2006/2007 er steget ligeså meget som i de foregående 22 år. Kilde: Sundhedsstyrelsen 49

50 Død, istandgørelse af døde Udstyr Handsker og overtrækskittel Udstyr til vask i sengen og mundpleje Bandageudstyr til at dække evt. sår To navnesedler med afdødes navn og andre nødvendige oplysninger, samt snore til at fastgøre sedlerne Rent hvidt lagen Gazebind Bleer Poser til afdødes tøj og værdigenstande Evt. tøj til påklædning af afdøde Forberedelser Tilse at liget er synet, og at dødsattest er udstedt Vask hænderne, tag overtrækskittel og handsker på 50

51 Død, istandgørelse af døde Istandgørelse af den døde Fjern alt sengetøj og dæk patienten med et lagen ved istandgørelsen Læg patienten fladt på ryggen, med ansigtet op og med lemmerne i naturlig position og med armene langs siden Dødsstivhed indtræder i løbet af 2-4 timer efter døden, efter den tid vil det være vanskeligt at lægge den afdøde i ønsket position Fjern evt. mekaniske hjælpemidler, tuber, dræn Luk øjenlågene Rengør munden og sæt evt. tandprotese(r) ind Støt evt. underkæben således, at munden er lukket Klem på urinblæren for at tømme den Læg nye bandager på evt. sår Vask patienten Mænd bør evt. barberes 51

52 Istandgørelse af den døde (forsat) Personlige ejendele fra afdøde skrives op på en liste, gemmes og kontrolleres af en anden person (vidne) Fastgør identifikationssnor og seddel (skal gøres af sygeplejersken) Giv ble eller inkontinensudstyr for at opfange evt. kropsvæske Dæk patienten med lagenet således, at det er nemt for pårørende evt. at se afdøde Fastgør lagnet således, at det ikke falder af under transporten Fastgør også navneseddel på lagenposens ydre side Udarbejd en liste over patientens tøj og ejendele Orienter om, at den afdøde er klar til at blive afhent 52

53 Religion & døden Jødedom Alle døde vil ved tidernes ende genopstå for at stå til regnskab over for Gud, som afgør, hvem der skal leve i evig fortabelse, og hvem der skal leve i Guds rige. Før døden indtræffer Hvis det er muligt, siges den jødiske trosbekendelse sammen med den døende. Hvis ikke, gør de tilstedeværende jøder. Istandgørelsen Medlemmer af det såkaldte broderskab vasker og iklæder den døde en hvid linneddragt, hvorefter den døde lægges i en kiste. Begravelse og udsmykning Jøder bliver jordbegravet i en trækiste uden udsmykning. Blomster og kranse bruges altså ikke. I Danmark sker begravelsen i et kapel, og jøderne bliver begravet på egne kirkegårde eller afdelinger på almindelige kirkegårde. Begravelsen skal finde sted snarest muligt efter dødsfaldet. Det er en måde at vise respekt for den døde. Andre ritualer Ugen efter at døden er indtruffet, sørger de efterladte. Sønnerne af de døde siger hver dag i et år en aramæisk bøn, der priser Gud og derefter på dødsdagen, hvor de også tænder lys. Islam Når en muslim dør, forlader ånden kroppen. På dommedag skal alle dømmes i forhold til deres gerninger, både levende og døde. Den døde får en forsmag på sin dom i graven af to engle, som forhører afdøde. Istandgørelsen Når en muslim er død, læses der op af muslimernes hellige bog Koranen. Liget vaskes af de pårørende svarende til rituelle renselser, som er en del af islam. Derefter bliver den døde iklædt ligklæder. Påklædning bliver udført af en pårørende med samme køn som afdøde. Begravelse og udsmykning Begravelsen skal helst foregå inden for 24 timer efter, at døden er indtruffet og helst i særligt indviet jord. Muslimerne vil som udgangspunkt ikke begraves i en kiste. På den måde kan den døde sidde oprejst, når vedkommende forhøres af to engle i graven (se ovenfor). Afdødes hoved skal være vendt mod Mekka. I Danmark får muslimerne i større byer lov til at begrave deres pårørende i særlige dele af nogle bestemte kirkegårde. Det er dog ikke muligt at begrave afdøde uden en kiste, som er lovbestemt i Danmark - med en enkelt undtagelse i Brøndby ved København, hvor der er bygget en helt særlig begravelsesplads for muslimer, hvor jorden ikke er indviet af den danske kirke, og hvor muslimerne kan blive begravet uden en kiste. Begravelsespladsen ligger i den grønne kile mellem Brøndbyøster og Avedøre ved siden af Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling syd for Brøndbyskoven. Læs mere Andre ritualer Under hele ceremonien fra dødsstedet til gravstedet bliver der læst op af Koranen. 53

54 Religion & døden Buddhisme Døden er en befrielse fra lidelse. Buddhister tror på genfødsel. Inden dette sker, opholder de sig i en af de mange himler eller helveder, der findes. Det nye liv bliver godt eller dårligt afhængigt af det tidligere livs gerninger. Før døden indtræffer Buddhister vil gerne være bevidste under dødens indtræden, fordi de så kan tage afsked med livet på en værdig måde. Begravelse og udsmykning Kremering er den hyppigste begravelsesform hos Buddhisterne. I Danmark bruger buddhisterne de danske kapeller til bisættelse og efterfølgende krematorierne. Mange vælger at få urnen sat i en urnevæg eller et såkaldt Kolumbarium. På den måde undgår de den kristne indviede jord. Kilde : Landsforeningen Liv og død Hinduisme Det er kun legemet, der dør. Sjælen bliver genfødt. Døden er en befrielse, som indtræffer, når man bliver befriet fra genfødselshjulet, Samsara. Før døden indtræffer Hinduer vil gerne omgives af så mange venner og familiemedlemmer, som muligt, når døden indtræffer. Istandgørelse Hinduerne bruger ofte mange renhedsritualer, fordi de mener, at døden er omgivet af urenhed. Den døde vaskes i vand eller mælk i kropsåbningerne, og de pårørende klæder den døde på. Begravelse og udsmykning Den døde brændes, og asken spredes over en af hjemlandets hellige floder helst Ganges. Hinduer i Danmark får ofte sendt urnen hjem, så asken kan blive spredt over en af floderne. Små børn begraves. Andre ritualer I dødsriget, hvor man befinder sig inden genfødslen, er man afhængig af ofringer fra slægtninge. 54

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Biologi 8. klasse Hvad ved du om lungerne? 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere