med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at"

Transkript

1 forord Hermed foreligger en ny udgave af Finn Michael Karlsen s Basal nyrefysiologi. Siden udgivelsen i 1999 er der sket en rivende udvikling indenfor fysiologien, herunder nyrefysiologien, og det har derfor været et udtalt ønske at få lavet en revision af denne populære lærebog. Bogens popularitet har vist, at der fortsat er et behov for en dansk lærebog inden for nyrefysiologien. Den foreligger nu i en gennemrevideret udgave, hvor stort set alle kapitler er blevet væsentligt revideret, og i visse tilfælde nyskrevet. Formålet har været dels at bringe bogen up-to-date på det faglige område, og dels at gøre bogen mere brugervenlig både for studerende og undervisere. I forbindelse med revisionen er der desuden sket en nedtoning af den meget kvantitative tilgang, der prægede den første udgave. Der er i stedet lagt mere vægt på, at studenterne skal opnå en forståelse af de bagvedliggende fysiologiske principper. En del af de tidligere kvantitative betragtninger er samlet i et appendiks, der kan konsulteres af den interesserede læser. Vi har ved revisionen forsøgt at bringe teksten i overensstemmelse med den nyeste forskning, men da der er tale om en grundbog i nyrens fysiologi, har vi valgt at udelade detaljer, der efter vores mening ikke er relevante på dette stadium. Valget er vores, og selvom der utvivlsomt kan rejses kritik af dette valg, er det vores opfattelse, at der er opnået en god balance, der skulle fremme forståelsen af dette vanskelige stofområde. Vi har ligeledes bestræbt os på en fremstilling af stoffet, der er i bedre overensstemmelse med den internationale tradition på området. Dette vil gøre det lettere at bruge bogen som supplerende læsning i forhold til de store internationale fysiologiske lærebøger. I forbindelse med revisionen er det sket en udvidelse af antallet af forfattere. De tre nye forfattere har alle mange års erfaring i både undervisning og forskning indenfor nyrefysiologien. På trods af det større antal forfattere mener vi, at det har været muligt at bevare en ensartet fremstillingsmåde gennem hele bogen. De nye forfattere har erfaring 5

2 Forord med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at den nye rækkefølge vil lette tilegnelsen af stoffet. Bogen henvender sig fortsat primært til medicinstuderende, men bør også have interesse for yngre læger under uddannelse indenfor specialerne nefrologi, urologi, cardiologi og klinisk fysiologi samt de øvrige personalegrupper tilknyttet disse afdelinger. Ligeledes kan den være et godt supplement for studerende på mange af de nye uddannelser inden for sundhedsvidenskaben, fx humanbiologer og civilingeniørstuderende i medicin og teknologi. Bogen vil blive suppleret med en hjemmeside, hvor vi vil samle opgaver og klinisk relevante cases som supplement til bogens tekst. Det supplerende materiale findes på forlagets hjemmeside (www.munksgaarddanmark.dk) under bogen Basal nyrefysiologi. Vi har valgt at lægge dette materiale på nettet for ikke at udvide bogens omfang, idet vi som tidligere har lagt vægt på, at bogen skulle have både en pris og et omfang, der gør den til et attraktivt alternativ i forbindelse med undervisningen i nyrefysiologi. Vi modtager selvfølgelig fortsat gerne kommentarer og forslag til forbedringer af bogen. Skriv til Munksgaard Danmark på adressen: Finn Michael Karlsen Niels-Henrik Holstein-Rathlou Max Salomonsson Charlotte Mehlin Sørensen København juni

3 forord 5 Forkortelser 17 Kapitel 1 Nyrerne struktur, funktion, urinens sammensætning 21 Funktionel opdeling 22 Filtrationssystemet 22 Filtrationsbarrieren Mesangialceller Det tubulære system 23 Nefroninhomogenitet 25 Nyrens innervation 26 Nyrens funktioner 26 Regulering af væskefasernes osmolaritet og volumen Regulering af elektrolytbalancen Regulering af syre-base-balancen Udskillelse af affaldsstoffer og tilførte fremmedstoffer Syntese af glukose Syntese og sekretion af hormoner Urinens sammensætning 28 Forskelle mellem urin og plasma Kapitel 2 Renal gennemblødning og glomerulær filtration 31 Den renale gennemblødning 31 Faktorer der påvirker den renale vaskulære modstand 33 Perfusion af bark og marv 34 Glomerulær filtration 34 Glomerulusmembranens egenskaber Selektiv barrierefunktion Endotelets barrierefunktion Tab af barrierefunktionen

4 Stofkoncentrationer i det glomerulære filtrat Faktorer der bestemmer størrelsen af GFR 39 Nettofiltrationstrykket Filtrationskoefficienten (k f ) Faktorer der påvirker størrelsen af GFR 43 Glomeruluskapillærtrykket (p gc ) Det proksimale tubulustryk (p prox ) Det kolloidosmotiske tryk (π gc ) Den glomerulære filtrationskoefficient (k f ) Den tubuloglomerulære feedbackmekanisme 48 Det juxtaglomerulære apparat Stimulus for feedbackmekanismen Den tubuloglomerulære feedbackkurve Fra stimulus til respons Modulering af tgf Autoregulering af GFR og RBF 53 To autoregulatoriske mekanismer Samarbejde mellem de to mekanismer Renin-angiotensin-systemet 56 Sekretion af renin Angiotensin II-receptorer Angiotensin II s renale virkninger Angiotensin II s ekstrarenale virkninger Kapitel 3 Stoftransport i nyrerne 65 Basale transportprocesser 65 Filtration Reabsorption og sekretion Filtration, reabsorption og sekretion af forskellige stoffer 66 Reabsorption/sekretion: kvantitet og mekanisme Renal clearance 69 Clearance-formlen Betydningen af clearance Gfr bestemt ved hjælp af clearance Inulin-clearance Inulin-clearance relation til p in og diuresen Bestemmelse af renal clearance for inulin

5 Bestemmelse af plasma-clearance for inulin Normalværdier for gfr Kreatinin Plasmakreatinin som mål for nyrefunktionen Metoder til GFR-bestemmelse i klinikken 76 Plasma-clearance for 51 Cr-EDTA Endogen kreatinin-clearance Anvendelse af nomogram Andre metoder til vurdering af GFR Eliminationskonstanten k Urinstof som markør for GFR Estimering af RBF ved hjælp af renal clearance 79 Bestemmelse af renal clearance for PAH Relative transporthastigheder 83 Ekskretionsfraktion Reabsorptionsfraktion Passagefraktion Ekstraktionsfraktion Filtrationsfraktion Absolut transporthastighed 86 Kapitel 4 Tubulær transport af natrium, klorid og vand 88 Reabsorption af Na + 88 Transcellulær Na + -reabsorption Sekundær aktiv transport over den luminale membran Paracellulær Na + -reabsorption Reabsorption af vand 92 Aquaporiner Proksimal reabsorption 93 Isosmotisk reabsorption Transport langs proksimale tubulus 94 Natrium- og kloridreabsorption i proksimale tubulus Vandreabsorption i proksimale tubulus Koncentrationen af forskellige stoffer langs proksimale tubulus Passagefraktioner for forskellige stoffer langs proksimale tubulus Li + som markørstof 98 Regulering af den proksimale reabsorption 99 9

6 Tilbudsafhængig reabsorption Tilbudsuafhængig reabsorption Stoftransport i Henles slynge 101 Transport i det tykke ascenderende ben af Henles slynge Vandreabsorption i det ascenderende ben af Henles slynge Distale tubulus 103 Vandreabsorption i distale tubuli Samlerør 104 Hovedceller Indskudsceller Regulering af Na + -reabsorptionen i samlerørene Aldosteron Vandreabsorption i samlerørene Flow i nefronet 109 Passagefraktioner for Na + langs nefronet 110 Nyrernes iltforbrug 110 Metoder til belysning af tubulære stoftransporter 111 Mikropunktur Mikroperfusion Osmotisk diurese 112 Proksimale tubulus under osmotisk diurese Distale nefronafsnit under osmotisk diurese Diurese og k + -udskillelse ved osmotisk diurese Hyperglykæmi og osmotisk diurese Kapitel 5 Renal behandling af organiske stoffer 117 Maksimal transfer rate (T m ) 117 Renal tærskel 118 Filtration og reabsorption af glukose 118 Mætning af reabsorptionen Reabsorption af aminosyrer 121 Reabsorption af filtrerede proteiner 121 Sekretion af organiske syreanioner 122 Klinisk relevans Filtration og sekretion af para-aminohippursyre (PAH) Sekretion af organiske kationer 126 Urinstofstransport i nefronet

7 Clearance som funktion af plasmakoncentrationen 128 Inulin Glukose PAH Urinstof Kapitel 6 Dannelse af koncentreret og fortyndet urin 132 Den renale vandudskillelse 132 Regulering af den renale vandudskillelse Osmolær clearance og fritvands-clearance 133 Osmolær clearance Fritvands-clearance Fritvands-clearance udtryk for nettotransport Antidiuretisk hormon 136 Sekretion af antidiuretisk hormon ADH s effekt på vandpermeabiliteten ADH s cellulære virkningsmekanisme ADH s effekt på urinstofpermeabiliteten Dannelse af koncentreret urin 140 Nefronsegmenternes egenskaber Modstrømsforstærkning Tubulusvæskens osmolaritet Henles slynge og samlerørenes forskellige rolle i koncentreringsmekanismen 146 Størrelse af den langsgående gradient Urinstofs behandling i nyren Urinstofs rolle i koncentreringsmekanismen Koncentreringsmekanismen i hovedtræk Nyere teorier for urinkoncentreringsmekanismen Fortyndingsmekanismen 153 Vanddiurese Den normale urinosmolaritet 154 Afvigelser fra normal urinkoncentrering Osmolaritet i nefronets forskellige afsnit 155 Marvens blodforsyning 157 Opbygning af vasa recta Modstrømsudveksling Vasa recta-systemets formål

8 Kapitel 7 Kaliumhomeostasen 161 Regulering af K + -koncentrationen 161 Forsvar mod postprandial stigning i plasma-[k + ] Den renale K + -ekskretion 163 Den tubulære behandling af K Regulering af k + -ekskretionen K + -mangel Syre-base-forstyrrelser og plasma-[k + ] Kapitel 8 De multivalente ioner 171 Calcium 172 Ca 2+ -homeostasen 172 Den renale behandling af Ca Filtration Tubulære transportprocesser Regulering af ca 2+ -reabsorptionen Calciotrope hormoner 176 Parathyroideahormon (PTH) D-vitamin Calcitonin Fosfat 180 Funktion Fosfathomeostase Renal behandling Regulering af fosfatreabsorptionen Integreret kontrol af Ca 2+ og fosfat 182 Ca 2+ -koncentrationen Fosfatkoncentrationen Magnesium 184 Funktion Renal behandling Kapitel 9 Syre- og basehomeostasen 187 Metabolisk produktion af syre og base

9 Kroppens forsvarssystemer over for syre-base-forstyrrelser 189 Buffere 1. forsvarssystem Ekstracellulære buffersystemer Intracellulære buffersystemer Den respiratoriske komponent 2. forsvarssystem Den renale komponent 3. forsvarssystem Reabsorption af bikarbonat H + i tubulusvæsken Leverens samarbejde med nyren Den renale nettoudskillelse af syre Mål for organismens daglige syreproduktion Regulering af h + -sekretionen Sammenfatning nyrens rolle Syre-base-forstyrrelser 206 A-punkturen Respiratorisk acidose Respiratorisk alkalose Metabolisk acidose Metabolisk alkalose Analyse af syre-base-forstyrrelser Kapitel 10 Regulering af vand- og saltbalancen 213 Vandbalance 213 Perspiratio insensibilis Sved Fæces Urin Væskefaserne 214 Væskefasernes størrelse Væskefasernes afgrænsning Vands fordeling i væskefaserne Sammensætning af faserne Plasmaosmolaritet Måling af legemsfasernes volumen Udskifteligt natrium Udveksling af vand mellem intra- og ekstracellulær faserne 225 Væskebalance eksempel på tilsætning til ECV

10 Væskebalance generelt om tilsætning til ECV Væskebalance eksempel på tab fra ECV Væskebalance generelt om tab fra ECV Simpel beregning af vanddeficit Regulering af vand- og saltindtagelse Tørst Salthunger Regulering af vandudskillelsen 235 Samspil mellem ADH- og tørstmekanismerne 237 Udskillelse af Na Renin-angiotensin-aldosteron-systemet Det sympatiske nervesystem Natriuretiske peptider Tryknatriurese og trykdiurese Kontrolsystem for Na + -udskillelsen 244 Kapitel 11 Nyren i den integrerede organisme 247 Muskelarbejde effekt på nyrefunktionen 247 Ødemer 247 Kliniske tilstande Beskyttelsesmekanismer Nyreinsufficiens 250 Stoffer, der elimineres ved glomerulær filtration Tubulær adaptation Normalværdier og dialysegrænse Konsekvenser af nyreinsufficiens 252 Uræmi Væskeretention, hypertension og ødemdannelse Acidose Hyperkaliæmi Øvrige følgetilstande til nyresvigt Diuretika 254 Loop-diuretika Thiazider Kaliumbesparende diuretika Kulsyreanhydrasehæmmere Stoffer, der selektivt påvirker vandudskillelsen

11 Adh-analoger Aquaretika Kapitel 12 De fraførende urinveje 260 Anatomi 260 Funktion 260 De øvre urinveje 260 Peristaltik Ureterblære-overgangen De øvre urinvejes innervation Hydronefrose De nedre urinveje 264 Uretras kontinenszoner De nedre urinvejes innervation 266 Perifer innervation Central innervation Receptorfordeling i blære og uretra Blærens funktion 270 Blærens fyldningsfase Den normale miktion Undersøgelsesmetoder 271 Cystometri Urinflow Inkontinens og urinretention 272 Inkontinens Urinretention Neurologisk betingede vandladningsforstyrrelser 274 Appendiks 279 Udregninger 279 Ekskretionsfraktion Reabsorptionsfraktion: Passagefraktion Regneeksempler 281 Stikordsregister

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Seminarieforlaget AH Slagelsevej 72 4180 Sorø Omslag: Mikael Nielsen Tegninger: Mikael Nielsen ISBN 87-983249-2-6

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15 Indhold Om forfatterne........................ 11 Forord.............................. 13 Indledning.......................... 15 1 Almen kemi..................... 17 Atomer......................... 17

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen.

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen. Sundheds CVU Nordjylland Susie T. Mortensen Jørn Salte Håvard Jansen Radiograf-uddannelsen Hold R04V 8. juni 2007 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelor Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Grundskolens hovedlæseplan

Grundskolens hovedlæseplan Grundskolens hovedlæseplan Islandske skoler på ungdomstrinet arbejder efter en hovedlæseplan, der udstedes af Undervisningsministeriet. I læseplanen findes der beskrivelser af de studielinier, der tilbydes

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere