Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough)"

Transkript

1 Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough) Bachelorprojekt udarbejdet af Rikke B. Palm (RP) og Claus Brandstrup (CB) SUHR s, 7. semester Specialeretning: klinisk diætetik Afleveringsdato: Vejledere: Bente Kirkeskov og Birgitte Gade Brander Antal tegn inkl. mellemrum: Rikke B. Palm Claus Brandstrup

2 Resumé Titel: Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. Emnet for denne bacheloropgave er aldring og underernæring. Vores 7. semesters bachelorpraktik foregik på Amtssygehuset i Glostrup, afdeling B15. På denne afdeling er aldring og underernæring en aktuel problemstilling, ligesom underernæring også på samfundsplan er en ernæringsproblematik med stadigt større fokus. Vi har i denne opgave arbejdet ud fra følgende problemformulering: Hvilke fysiologiske konsekvenser indebærer aldring og underernæring? Hvordan vurderes patientens ernæringstilstand, og hvilke ernæringsterapeutiske faktorer skal inddrages i behandling af underernæring? Hvad vurderer vi, at plejepersonalet har brug for i et skriftligt materiale for at kunne bedre den enkelte patients ernæringstilstand? Formålet med praktik og opgave har været at udarbejde en miniguide om underernæring til plejepersonalet på afdeling B15, og denne opgave er baseret på litteraturstudier om aldring og underernæring samt en kvalitativ undersøgelse med udgangspunkt i interviews, observationer og spørgeskema. En miniguide om underernæring vurderer vi bør indeholde flere kvantitative/faktuelle oplysninger og færre kvalitative/humanistiske anbefalinger end den miniguide der præsenteres i denne opgave. Dette vil gøre miniguiden mere relevant som opslagsværk i forbindelse med beregning af energi- og væskebehov, screening, beregning af BMI og for oplysninger om næringsindhold i mad- og drikkevarer. De humanistiske anbefalinger i forhold til ernæringsarbejdet er vigtige, og bør implementeres i plejepersonalets praksis, og her har ledelsen har et væsentligt ansvar for at plejepersonalet prioriterer dette i det daglige ernæringsarbejde. De fysiologiske konsekvenser af aldring og underernæring er væsentligt at medtage i det ernæringsterapeutiske arbejde for at sikre den enkelte patients sufficiente ernæring. 2

3 Summary Titel: Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough The topic for this bachelor project is aging and malnutrition. Our 7 th semester s bachelor internship was held at the Glostrup Amtssygehus, department B15. In this department aging and malnutrition are actual issues, just as malnutrition has an increasing focus in the general community. In this assignment we have sought to answer the following questions: Which physiological consequences does aging and malnutrition imply? How is the patient s nutrition condition assessed and which nutrition therapeutic factors must be used in the treatment of malnutrition? What written materials do we asses the care workers need to better the condition of the individual patient? The purpose of internship and assignment has been to develop a mini guide about malnutrition for the staff on department B15, and this assignment is based on literature studies about aging and malnutrition and a qualitative investigation based on interviews, observations and questionnaires. A mini guide about malnutrition should contain more quantitative/ factual information and less qualitative/ humanistic recommendations than the mini guide presented in this assignment. This will make the mini guide more relevant as a reference book when calculating energy- and fluid needs, screening, calculating BMI and for information about nutrition value in food and beverages. The humanistic recommendations regarding nutrition work are important and should be implemented in the practice of the care workers- something the management has a high responsibility for making the care workers prioritize this in everyday nutrition work. The physiological consequences of aging and malnutrition are important to include in the nutrition therapeutic efforts in order to secure sufficient nutrition for the individual patient. 3

4 Forord Udarbejdelsen af en miniguide om underernæring har været en lærerig og interessant proces for os at deltage i. Samarbejdet med cheføkonoma Gitte Breum, kostkonsulent Maria Frederiksen og diætist Janne Christensen, alle ansat på Amtssygehuset i Glostrup, har været særdeles positivt og produktivt. Vi vil her gerne sige alle tre en stor tak for deres faglige opbakning, store interesse og imødekommenhed. Vi ser frem til fortsat dialog og samarbejde. Vi vil også her gerne rette en tak til Anne Marie Marcussen, SUHR s, for fleksibilitet i forbindelse med planlægning af bachelorpraktikperiode. Det har været en vanskelig manøvre at få tilrettelagt de sidste semestre i vores uddannelse grundet manglende praktikpladser på 5. og 6. semester, men ved fælles hjælp og opbakning fra Anne Marie kan vi nu afslutte uddannelsen på normeret tid, hvilket vi er taknemmelige for. Rikke B. Palm og Claus Brandstrup 4

5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING (CB/RP) PROBLEMFORMULERING PRÆCISERING BEGREBSAFKLARING METODISK TILGANG OG OPBYGNING 9 2. PRÆSENTATION AF MINI-GUIDE OM UNDERERNÆRING TIL B15 PÅ AMTSSYGEHUSET I GLOSTRUP (CB/RP) ALDRING OG UNDERERNÆRING ALDRINGENS FYSIOLOGISKE ÆNDRINGER (CB) HOMEOSTASE (CB) IMMUNFORSVARET, ALDRING OG VÆGTTAB (RP) FORDØJELSESSYSTEMETS ALDERSÆNDRINGER OG MULIG BETYDNING FOR UNDERERNÆRING / FEJLERNÆRING (RP) OBSTIPATION (RP) DYSFAGI (RP) SARKOPENI (CB) BMI OG ÆLDRE (CB) ÆNDRINGER I ENERGIOMSÆTNING OG APPETITREGULERING (CB) STRESSMETABOLISME (RP) VÆSKEBALANCE (RP) ÆLDRES VÆSKEBEHOV (CB/RP) SCREENING OG ANSVAR (RP) HVORDAN VURDERES DET OM ÆLDRE ER UNDERERNÆREDE SCREENING - ET REDSKAB TIL AT VURDERE UNDERERNÆRING ANSVARS- OG OPGAVEFORDELING ERNÆRINGSTERAPI ENERGIBEHOV HOS ÆLDRE (CB) ANBEFALINGER FOR MAKRONÆRINGSSTOFFER I ERNÆRINGSTERAPI (RP) FEDT PROTEIN KULHYDRAT ANBEFALINGER FOR MIKRONÆRINGSTOFFER I ERNÆRINGSTERAPI (RP) TILSKUDSPRODUKTER (RP) MÅLTIDSFORDELING (RP) PARENTERAL ERNÆRING (RP) SONDEERNÆRING (RP) VALG AF SONDEERNÆRING 31 5

6 6. DELKONKLUSION (CB/RP) KVALITATIV UNDERSØGELSE PÅ B DATAINDSAMLING (RP) INTERVIEW (RP) OBSERVATIONER (RP) ANALYSEFELT (CB) INFORMANTER (CB) INTERVIEWSITUATIONEN (CB) TRANSSKRIBERING (CB) ETISKE OVERVEJELSER (CB) VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER (RP) FÆNOMENOLOGIEN FØRSTE-PERSONS PERSPEKTIVET LIVSVERDEN COMMON SENSE HERMENEUTIK ANALYSE AF INTERVIEWS (CB/RP) ANALYSEMETODE LÆSEVEJLEDNING TIL ANALYSEN MAD FAGLIG VIDEN OM ERNÆRING UNDERERNÆRING OPTIMAL ERNÆRING ERNÆRINGSSTATUS PÅ B ANSVAR FOR OPTIMAL ERNÆRING ETIK MAD I PRAKSIS SERVERING BORDDÆKNING HVAD SKAL PATIENT HAVE PÅ TALLERKENEN UDDELING AF MAD/ØSE OP MOTIVERE TIL AT SPISE MERE OBSERVERE HVOR MEGET PATIENT SPISER KOSTHÅNDBOGEN OG NUVÆRENDE REDSKABER KENDSKAB TIL NUVÆRENDE KOSTHÅNDBOG ANDRE REDSKABER, DER ANVENDES I ERNÆRINGSARBEJDET INDHOLD I MINI-GUIDE ANVENDELSE INDHOLD IMPLEMENTERING, OPDATERING OG EFFEKT AF MINI-GUIDE IMPLEMENTERING OPDATERING EFFEKT OPSUMMERING PÅ ANALYSE AF INTERVIEWENE 52 6

7 9. ANALYSE AF OBSERVATIONER (CB/RP) LÆSEVEJLEDNING TIL ANALYSEN HJÆLPSOMHED OG KUNSTEN AT NØDE MANGLENDE INFORMATION OM MADEN, AT DEN IKKE BLIVER BESKREVET, GJORT SYNLIG PERSONALET SER IKKE PATIENT, FROKOSTEN SKAL OVERSTÅS PERSONALET, SÆTTER SIG IKKE NED VED BORDENE, NØDER, SKABER GOD ATMOSFÆRE M.M HVORDAN VIDES DET HVAD DEN ENKELTE PATIENT HAR SPIST? EN AF PLEJERNE SKILLER SIG POSITIVT UD ATMOSFÆRE MÅLTIDETS LÆNGDE PERSONALET, SÆTTER SIG IKKE NED VED BORDENE, NØDER, SKABER GOD ATMOSFÆRE M.M STILHED AFRYDNING VARME OG LUFTEN I RUMMET SYSTEMATIK DRIKKEVARER HVORDAN VIDES DET, HVAD DEN ENKELTE PATIENT HAR SPIST? MÅLTIDETS AFVIKLING OPSUMMERING PÅ ANALYSE AF OBSERVATIONER SAMLET OPSUMMERING PÅ ANALYSE AF INTERVIEWS OG OBSERVATIONER IMPLEMENTERING AF MINI-GUIDE PÅ AFDELING B15 (CB/RP) DISKUSSION (CB/RP) KONKLUSION (CB/RP) LITTERATURLISTE BILAGSFORTEGNELSE 66 7

8 1. Indledning (CB/RP) Underernæring er et velkendt problemområde på de danske sygehuse. I projektet Underernæring på Sygehuse blev det fastslået at ca. 20 % af patienterne var i ernæringsmæssig risiko ved indlæggelse, kun 25 % af disse patienter fik dækket deres ernæringsbehov. Hovedårsagerne til den utilstrækkelige varetagelse af ernæringsproblemerne var mangel på procedurer og retningslinier, mangel på uddannelse og viden samt mangel på praktisk erfaring (1, s. 61) Vi kan forvente at antallet af ældre i fremtiden øges hastigt, og netop for ældre kan underernæring være særdeles risikofyldt i forbindelse med sygdom. På Amtssygehuset i Glostrup har man i stigende grad sat fokus på underernærings-problematikken, og derfor var det et naturligt interesseog arbejdsområde for os i den praktikperiode, som er grundlaget for denne bacheloropgave. Praktikperioden fandt sted på geriatrisk - reumatologisk afdeling B15 på Amtssygehuset i Glostrup er en afdeling, hvor patienter er indlagt til genoptræning efter sygdom. Den geriatriske patient er som regel over 65 år og har oftest et langvarigt, sammensat sygdomsbillede. Patienten kan have behov for specifik organrelateret udredning efter behandling, og behov for tværfaglig og tværsektoriel behandling. Patienten er sædvanligvis indlagt på denne afdeling inden udskrivning til eget hjem eller plejesektor. På afdeling B15 er ansat 18 til at varetage pleje i dagtimerne. Vores opgave lød på udarbejdelse af materiale til afdelingen, for at hjælpe personalet til bedre at kunne håndtere patienternes ernæringsproblematikker med fokus på underernæring og ernæringsterapi. En opgave vi påtog os, fordi vi fandt den både spændende, interessant og relevant for vores profession, og de fremtidige arbejdsopgaver, vi kan forvente i forhold til ældre og underernæring Problemformulering Hvilke fysiologiske konsekvenser indebærer aldring og underernæring? Hvordan vurderes patientens ernæringstilstand, og hvilke ernæringsterapeutiske faktorer skal inddrages i behandling af underernæring? Hvad vurderer vi, at plejepersonalet har brug for i et skriftligt materiale/mini-guide for at kunne bedre den enkelte patients ernæringstilstand? 8

9 1.2. Præcisering Vi har valgt i denne opgave udelukkende at koncentrere os om ældre over 65 år, der er en aldersgruppe hvor underernæring er hyppigt repræsenteret.(2, s. 32ff) I den fysiologiske beskrivelse af aldring ses på de faktorer, der har en sammenhæng med ernæring Begrebsafklaring Plejepersonale: Det personale der varetager patientens pleje og ernæring i dagtimerne på afd. B15 Ernæringsterapi: Individuel vurdering af patientens næringsbehov efterfulgt af en plan over monotorering og opernæring. Småtspisende: Patienter med meget lille appetit, bevaret spiseevne og almindeligt energibehov. At nøde: Friste, hjælpe og opfordre patienten til øget energiindtag. Mini-guide: Lille opslagsbog Pt. Patient Bilag 1 er en ordliste, hvoraf fremgår oversættelse af naturvidenskabelige fagudtryk anvendt i denne opgave Metodisk tilgang og opbygning I første del af opgaven belyses aldring og underernæring fysiologisk. Desuden skitseres principper for ernæringsterapi. Dette gøres på baggrund af studier i litteratur - udover egne fagbøger - indhentet på fagbiblioteker og internet. Den denne del af opgaven afsluttes med en delkonklusion. Derefter følger en kvalitativ interview- og observationsundersøgelse, der danner udgangspunkt for den del af opgaven, der omhandler udarbejdelse af mini-guide. Afslutningsvis opsummeres resultaterne af undersøgelsen Opgavens sidste del rummer et kort afsnit om implementering af mini-guide samt diskussion og konklusion. 9

10 2. Præsentation af mini-guide om underernæring til B15 på Amtssygehuset i Glostrup (CB/RP) På de følgende sider præsenteres det konkrete resultat af den opgave, vi blev stillet på Amtssygehuset af cheføkonoma Gitte Breum: Udarbejdelse af en mini-guide til afdeling B15. Vi vælger at præsentere mini-guiden her, da den er det konkrete resultat af såvel praktikperiode, som nærværende opgave. 10

11 11

12 12

13 Fig. 1: Mini-guide. Her dog kun illustreret de sider, hvor vi selv har udarbejdet tekst. De sider der undlades i præsentationen her er : BMI tabel samt næringsværditabeller over Amtssygehuset i Glostrups mad, drikke og tilskudsprodukter. (den samlede mini-guide fremgår af bilag 4) 13

14 Under udarbejdelse af mini-guiden har vi overvejet følgende punkter (3). Tema Effekt hos afsender og formål. Overvejelser På længere sigt skal mini-guiden indgå i arbejdet med minimering af underernæring på Amtssygehuset i Glostrup, samt sætte fokus på underernæringsproblematikken. Den overordnede gevinst kan være besparelser på Amtssygehuset i Glostrup i form af færre indlæggelsesdage samt opkvalificering af personale. Plejepersonalet på afdeling B15. Målgruppe og effekt hos målgruppe. Personalet skal blive bedre til at opdage pt. i risiko for underernæring samt håndtere pt., der allerede er underernærede således at de opnår bedre ernæringsstatus. Desuden skal personalet være mere opmærksom på at hygge om, snakke med og friste pt. Selv en lille indsats kan gøre en stor forskel for Budskab patient ernæringsstatus. Fig.2. Overvejelser om effekt, målgruppe og budskab ved udarbejdelse af mini-guide. Herudover er det essentielt, at producenten af materialet har viden om aldring, underernæring, ernæringsterapi og målgruppen for materialet, og at materialet er præcist og kortfattet. Mini-guiden er således ikke et undervisningsmateriale, men et konkret arbejdsredskab, hvorfor den skal have en høj grad af anvendelighed og let tilgængelighed i hverdagen. 14

15 3. Aldring og underernæring I dette afsnit vil vi belyse de fysiologiske ændringer, der sker når kroppen ældes og samtidig udsættes for underernæring. I nedenstående figur sættes de faktorer, der har betydning for aldringsprocessen i sammenhæng. Vi vil i de kommende afsnit belyse de genetiske faktorer, indre påvirkninger på organ-, celle- og molekylærniveau og sygdomme set i forhold til underernæring samt ernæring. Genetiske faktorer Ernæring Aldringsproces Indre påvirkninger på organ-, celle- og molekylærniveau Sygdomme og medicin Figur 3. Figuren illustrerer aldringsprocessens kompleksitet. Aldringsprocessen er et samspil mellem mange faktorer, der både i sig selv er en del af aldringen, men også faktorer der har indvirkning på hinanden. (4,, s. 17) 3.1. Aldringens fysiologiske ændringer (CB) Den fysiologiske sammensætning i kroppen ændres i takt med den naturlige aldring, afhængigt af den enkeltes genetik, livsform og levevilkår. Jo ældre vi bliver, jo mere sårbare bliver vi over for ydre og indre påvirkninger. Denne sårbarhed skyldes forandringer i alle kroppens organer; fra molekyleniveau over celleniveau til sammensatte organfunktioner (5, s. 193) Det er væsentligt at belyse de fysiologiske ændringer, for at kunne forklare det særligt kritiske ved underernæring i relation til ældre. Samtidig er det vigtigt at have kendskab til disse ændringer i relation til screening af ældre, der befinder sig i ernæringsmæssig risiko. Allerede i års alderen initieres aldringsprocessen (6, s. 27). De fleste fysiologiske mål fra muskelstyrke til immunforsvar viser et fald på i gennemsnit 1 procent fra 30 års alderen og frem til 15

16 70 års alderen pr. år (7, s. 41ff). Det at kroppen bliver svagere, langsommere og mindre relateres til muskelstyrken og nedsat knogledensitet. Denne proces accelererer ved års alderen, og ved 80 års alderen er der sket betydelige henfald med kroppen. Sygdom, stress og hos kvinderne menopause er betydelige faktorer, idet de kan fremskynde processen. Aldring kan defineres som et tab af forskellige funktioner Homeostase (CB) Fundamentet i de forandringer, vi kan se hos ældre, kommer fra kroppens indre system bestående af hormoner, nerver og celler. Den yngre, raske organisme fungerer via et dynamisk endokrint system, der sørger for en relativ fysiologisk ligevægtstilstand kaldet homeostase. Homeostasens vigtigste opgaver er at regulere den ekstracellulære væske med hensyn til temperaturer, blodtryk, glukose, elektrolyt- og iltindhold. Dette sker via nerve- og hormonsystemet. Kommandovejen for en homeostatisk reaktion er oftest centralnervesystemet, som aktiverer hypofysen eller en endokrin kirtel, et signal om sekretion af et budbringende hormon, som skal stimulere en proces. En undtagelse ses ved insulinproduktionen, som påvirkes af plasmas glukoseværdier. I organer, celler og væv syntetiseres disse koordinationssystemer, der reagerer som budbringere via plasma (hormoner) eller neurotransmittere (8, s. 11 og 97) (9, s. 6-14). Når organismen ældes lader det til, at effektiviteten i det homeostatiske system reduceres. Det tilskrives på det endokrine niveau: (6, s. 129ff). Vægtreduktion af alle kirtler med atrofi af hormonproducerende celler. Træghed i nervesystemet nedsætter hormonfrigørelsen Hormoner som virker i mange celletyper bliver selektivt påvirket, og derved ses svingninger i virkningsmekanismer. Sekretions- og eliminationshastighed til og fra plasma aftager. Specifikt hos målorganets celler en op- eller nedgradering af receptorer, som formidler hormonets virkning. Forandringerne i det homeostatiske system bevirker blandt andet, at ældre ofte har svært ved at adaptere til temperatursvingninger, syre-base ligevægt, væske/salt-balance og regenerere efter sygdom. 16

17 3.3. Immunforsvaret, aldring og vægttab (RP) Ernæringstilstanden har stor betydning for immunkompetence. Jo dårligere ernæringstilstand ældre er i, jo større risiko for infektionsrelaterede sygdomme. En sund og varieret kost synes at have betydning for opretholdelsen af et optimalt fungerende immunsystem, derfor er underernæring og særligt proteinmangel associeret til øget infektionsfrekvens (10, s. 244). Generelt reduceres ældres immunrespons, men der ses stor individuel variation. Dog vides det med sikkerhed, at thymus mindskes med alderen. (10, s. 244). T-lymfocytternes antal falder parallelt i takt med, at Thymus-produktionen mindskes. I thymus modnes T-lymfocytter. Thymus sikrer, at de T-lymocytter der skabes, er specifikke reaktive og respektive over for et hvilket som helst antigen (11, s. 277). Der er derimod ingen påviselige forandringer af knoglemarven eller i det lymfoide væv hos raske ældre (6, s. 107). Det er påvist, at antistofreaktion hos ældre efter en influenzaepidemi er ca. 30 % lavere end hos yngre. Det nedsatte immunsystem forårsager forøget sygelighed hos ældre. Det ses blandt andet i øget modtagelighed for infektionssygdomme som lungebetændelse og urinvejsinfektioner (6, s. 107). Ved proteinunderernæring er antistofproduktionen ikke påvirket generelt, men der er nedsat produktion af sekretoriske immunglobulin IgA. Ved underernæring vil der være en reducering i slimhindeproduktionen og derved en nedsat produktion af IgA-antistoffer fra lymfocytterne under slimhinden. Dette medfører øget kontakt mellem bakterier og for eksempel tarmcellernes overflade med risiko for bakteriepassage via tarmvæggen (12, s. 27). Tilmed er påvist øget binding af bakterier til epitelceller i respirationsvejene. Der er således talrige defekter i infektionsforsvaret hos proteinunderernærede personer. Endvidere kan proteinmangel vise sig i form af mangel på vitaminer og spormetaller. De essentielle næringsstoffer, der menes at have indvirkning på immunfunktion ved underernæring er aminosyrer, jern, zink, folinsyre A og C-vitamin (12, s. 28) (Se også bilag 5) Fordøjelsessystemets aldersændringer og mulig betydning for underernæring / fejlernæring (RP) Aldringens homeostatiske ændringer får fordøjelsessystemet til at fungere langsommere og mindre effektivt. I munden bliver slimhinden tyndere og væskeholdigheden aftager. En sekundær faktor i form af for lidt væskeindtag, har indvirkning på spytkirtlernes produktion. Når der indtages for lidt 17

18 væske opstår der kredsløbsforstyrrelser, som kan påvirke gennemblødningen til spytkirtlerne. (13, s. 119) Ved nedsat spytsekretion, opnår maden ikke sin optimale blanding af enzymer og fugt, hvilket kompromitterer optagelsen af næringsstoffer, samt at smagsstofferne ikke bliver opløst i samme grad, og derved nedsættes smagsoplevelsen. Smagssansen støttes endvidere af lugtesansen, og når noget dufter godt, stimuleres spytsekretionen. Kan maden ikke duftes og smages, er der et ringe incitament for at spise. (13, s. 119 og 122) I mini-guiden skriver vi ikke noget om smagsændringer og lugtesansens indvirkning på appetit, men har indstillet til Amtssygehuset i Glostrup, at de formidler denne viden til plejepersonalet og således bliver en del af daglig praksis.. Dårlig tandstatus eller forkert tilpassede proteser gør det svært at indtage en lødig kost. Især helprotese er kilde til problemer. Ved reduceret spytsekretion opstår der problemer i forhold til tørre gummer, der kan medføre at protesen har sværere ved at sidde fast på gummerne og ligeledes gnaver på gummerne med inflammation til følge. Fiberholdige madvarer kan være svære at tygge og kan føre til at madrester sætter sig under protesen: gnaver og udtørrer mundslimhinde. Dette kan medføre, at kosten der indtages bliver ensidig, og ikke indeholder de anbefalede makro/mikronæringsstoffer (13, s. 120). Danskernes tænder har det dog meget bedre end tidligere, og undersøgelser viser, at 35 % af 85 årige danskere i 1982 havde bevaret deres tænder, og i år 2000 var tallet 60 %. (4, s. 26) I mini-guiden skriver vi ikke noget om dårlig tandstatus eller forkert tilpasssede proteser, men har indstillet til Amtssygehuset, at de formidler denne viden til plejepersonalet og således bliver en del af daglig praksis. 40 % af ældre personer over 80 år lider af atrofisk gastritis, som forårsager en reduktion af ventriklens syreproducerende parietalceller. Den sænkede syreproduktion kan medføre malabsorption, hvilket ikke er optimalt for de protein- og sakkaridspaltende enzymer samt 18

19 bakteriefloraen. Desuden medfører nedsat syreproduktion nedsat absorption af kalk og jern. Derudover sekrerer ventriklens syreproducerende celler også proteinet intrinsic factor, som er nødvendigt for absorptionen af B12 vitamin. Mangel på B12 kan føre til perniciøs anæmi, og manifesterer sig især ved utilstrækkelig dannelse af røde blodlegemer. Cirka 1 % af alle over 70 år i Danmark lider af B12 mangel. (13, s. 121) (14, s. 734) (9, s. 575) (se bilag 5). I Ileum vil der ses slimhindeatrofi, villi bliver kortere og bredere, hvilket bevirker mindsket absorptionsevne. I sig selv giver dette ikke anledning til problemer, men er kosten mangelfuld ernæringsmæssigt og ikke bearbejdet optimalt tidligere i fordøjelsessystemet, herunder munden og mavesækken, kan det få betydning for absorptionen (13, s. 121) Pancreas-sekretion af enzymer formodes at være uforandret, dog kan der være lidt nedsat sekretion af lipase, som har betydning for fedtabsorptionen i tyndtarmen Det er dog så lidt, at det ikke skulle have indvirkning på spaltningen af triglycerider til fede syrer og glycerol (13, s. 121). I colon øges bindevævet, og med tiden vil den gastrokoliske refleks, som bevirker, at der sker kraftig propulserende peristaltik som reaktion efter fødeindtagelse, med tiden svækkes (13, s. 121) Obstipation (RP) Cirka 30 % af årige og 85 % af de ældre over 85 år oplever problemer med obstipation. Det kan blandt andet skyldes mangel på væske, som medfører reabsorption af væske fra colon som kan gøre fæces hård. Endvidere kan obstipation ske, hvis der i høj grad indtages få og små fiberfattige måltider, som vil bevirke, at tarmperistaltikken nedsættes og transporttiden forlænges. Manglende energi, samt problemer med bevægeapparatet (se afsnit 3.7. om sarkopeni) kan være med til, at ældre ikke når det fysiske aktivitetsniveau der skal til for at stimulere colons peristaltik (10, s. 244) (13, s. 121) (15, s. 143). Obstipation kan forårsage symptomer som kvalme, opkastning og appetitløshed (16, s. 782) Dysfagi (RP) Dysfagi er ikke ualmindeligt hos ældre. Det kan skyldes forandringer i peristaltikken i svælget, nedsat evne til at få lukkemusklerne til at slappe af når føden skal passere og/eller spasmer i spiserøret, som kan forlænge tømningen herfra. Om der er tale om egentlige aldersændringer 19

20 er usikkert, men synkebesvær med fejlsynkning og luftvejssymptomer bliver hyppigere når alderen stiger (13, s. 120). Konsistensen i almindelig mad vil sjældent være den, der passer bedst til ældre med tyggesynkebesvær. I et forsøg på at afhjælpe dette problem bliver mange ældre tilbudt tygge-synke venlig kost. I kostform kan det være svært at få tilstrækkeligt med næringsstoffer, samt at den ofte har et trist og ensformigt udseende, hvilket hverken fremmer appetitten eller livskvaliteten hos den ældre person. (4, s. 48) I mini-guiden skriver vi ikke noget om dysfagi, men har indstillet til Amtssygehuset, at de formidler denne viden til plejepersonalet og således bliver en del af daglig praksis Sarkopeni (CB) Sarkopeni opstår primært på grund af et tab af motorneuroner. Herved opstår denervering og efterfølgende reinnervering, hvilket betyder, at færre motorneuroner skal brede sig over flere muskelfibre, hvilket sænker den neuromuskulære aktivitet, og nogle muskelfibre atrofierer. (17, s. 11). Det er påvist, at tabet af muskelfibre rammer alle fibertyper, og at fiberatrofien er særligt udpræget hos type II fibrene. 1 Resultatet er, at ældre har dårligere evne til at begå hurtige bevægelser, hvilket kan forklare at mange ældre indlægges efter faldulykker i eget hjem. Tabet af muskelmasse kan muligvis relateres til genetisk programmering, og nedsatte nerveimpulser, som medfører tab af kontraktile elementer eller / og forringet cirkulation (6, s. 120). Aldring medfører, at mængden af fedtmasse (FM) stiger, og den fedtfri masse (FFM) falder. Muskelatrofien begynder i 30 års alderen, og accelererer efter 50 års alderen. Henfaldet i muskelstyrke ved 80 år udgør ca % af den oprindelige muskelmasse (17, s. 11). Undersøgelser har vist, at henfaldet af FFM er kønsrelateret. Et longistudinelt studie foretaget på mænd og kvinder mellem 60 og 70 år viste, at det FFM mændene mistede, blev erstattet af FM og vægten over en ni-årig periode stort set var uændret. Kvinderne tog på i vægt, men bibeholdte FFM og øgede FM (18, s ). 1 Skeletmuskulaturen består af type I og II muskelfibre. Type I kendetegnes som den langsomme og udholdende, type II som den hurtige og kortvarige. (19, s. 121) 20

21 3.8. BMI og ældre (CB) Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være en vis usikkerhed forbundet med brugen af BMI til identifikation af ældre, der er underernærede eller i risikogruppen for at blive det. Anvendelsen af BMI er i sig selv forbundet med stor usikkerhed, eftersom indekset ikke tager højde for kroppens sammensætning. For eksempel kan de aldersrelaterede ændringer af kroppens sammensætning dække over et tab af vigtigt muskelvæv (se afsnit 3.7.), fordi der i stedet er dannet mere fedtvæv. Ydermere kan et vævstab som følge af underernæring eksempelvis camoufleres af ødemer således, at underernæringen ikke bliver opdaget (20, ) En anden risiko, der er forbundet med brug af BMI vedrørende ældre er, at WHO s retningslinier (21) for BMI ikke er udregnet til ældre. Dette mener vi er et problem, da der derfor ikke tages højde for aldersrelaterede kropsændringer. Som eksempel kan nævnes, at højden aftager med alderen, hvilket automatisk vil øge den ældres BMI, hvis vægten er konstant (22, s. 6478) (4, s. 20). Dette kan medføre, at ældre der befinder sig i ernæringsmæssig risiko ikke opspores. Meget tyder på, at det kan være gunstigt for ældre at have et højere BMI end resten af befolkningen. Denne antagelse bygger på, at flere studier har vist en relation mellem et højere BMI og lang levetid for ældre. Normalområdet for ældre over 65 år bør således være mellem 24 og 29 kg/m2 (se tabel 1) (22, s. 6478). Grundlaget for at ældre bør have et højere BMI er formodentlig, at et lavt BMI er udtryk for mindre muskelmasse, grundet de aldersrelaterede ændringer i forhold til muskel- og fedtmasse. Dette bevirker, at modstandskraften overfor morbiditet og vægttab er svækket (4, s. 22) ( 22, s. 6478). Oversigt over BMI for ældre over 65 år: BMI < 24 BMI BMI > 29 Undervægt Normalvægt Overvægt Tabel 1. BMI-værdier for ældre over 65 år) 21

22 3.9. Ændringer i energiomsætning og appetitregulering (CB) Energiomsætningen ændres med alderen, og denne ændring skyldes følgende to faktorer: reduceret basal stofskifte (BMR) og et fald i det fysiske aktivitetsniveau. BMR reduceres, da muskelvæv erstattes af fedtvæv, hvilket bevirker, at mængden af metabolisk aktivt væv bliver reduceret. Samtidig er ældre mindre fysisk aktive, hvilket ligeledes bevirker et fald i energiomsætningen. Tilsammen betinger ovennævnte faktorer, at ældres energibehov bliver mindre. Dette betyder dog ikke, at behovet for mikronæringsstoffer falder tilsvarende, men at næringsstoftætheden skal øges. (4, s. 23). Yderligere ses en ændring i appetitreguleringen, hvilket er den instans i kroppen, der regulerer energiindtaget. Efter en periode med et utilstrækkeligt energiindtag, er kroppen ikke i stand til at opveje dette ved efterfølgende at øge energiindtaget. (9, s. 629ff). Appetitreguleringen svækkes med alderen, og hvis ældre har tabt sig i vægt, vil det efterfølgende være svært at genvinde de tabte kilo. (23, 64ff). Denne ændring i appetit reguleringen må der tages højde for ved tilrettelæggelsen af ernæringsterapi for underernærede ældre Stressmetabolisme (RP) Stress-metabolisme er kroppens måde at reagere på i forhold til traume, sygdom eller infektioner. Reaktionen vil være: endokrin-metabolsk stressrespons i kroppen. I denne tilstand ændres hele kroppens metabolisme radikalt for at modvirke den belastning kroppen udsættes for. Tilstanden udløses af kataboliske hormoner hvis opgave er at sætte gang i de processer, der øger proteinnedbrydning fra kroppens reserver: produktet skal bruges til energi (2, s. 31) (24, s. 57). De metaboliske forandringer øger behovet for aminosyrer. For at tilvejebringe de manglende aminosyrer, begynder kroppen at nedbryde livsvigtige vævsproteiner i muskulatur, hud og tarm, hvilket giver et øget nitrogentab. Aminosyrerne skal bruges til øget glukoneogenese, øget syntese af protein lagret fra hepar, og øget proteinsyntese i immuncellesystemet og i regenerationscellerne. Derudover øges frigivelsen af cytokiner, de såkaldte immunhormoner, som fungerer som signalstoffer mellem immunsystemets celler. De virker som vækstfaktorer for blandt andet leucocytterne, hvis opgave er at angribe alle celler med det overfladeantigen som udløser immunreaktion. De er ligeledes nøglen til at øge den naturlige smertestimulation (2, s. 31) (24, s. 57) 22

23 Under stress-metabolisme og den katabolske nedbrydningsproces øges hvilestofskiftet. Dette forårsager en endokrint betinget ubalance mellem pt.s. nedsatte kostindtag og det øgede ernæringsbehov. Dette kan føre til yderligere vægttab i løbet af kort tid (25, s. 57). Den naturlige respons på stress-metabolisme vil være 5-7 dage, det er den tid, der er karakteriseret ved det højeste energiforbrug og det største tab af aminosyrer, herefter skulle pt. gerne begynde at komme sig. Det gælder dog ikke for pt. hvor belastningen har været for stor, eller hvis pt. i forvejen har haft ringe reserver på grund af en forudgående underernæring. Det vil bevirke, at denne pt. ikke kommer ind i genopbygningsfasen på grund af det vedvarende metaboliske stress. Det vil øge risikoen for at pt. ikke kommer sig, samt nedsat eller svigtende funktion af et til flere organer (2, s. 31) Væskebalance (RP) Alle kroppens celler er afhængige af, at der er nøje afpasset balance mellem væske og salt. Selv om der er store individuelle forskelle, vil der med alderen ske en nedsættelse af nyrefunktionen (25, s. 38). Nyrernes vigtigste funktioner er at: Filtrere affaldsstoffer og tilførte fremmende stoffer fra blodet og udskille disse via urinen. Stabilisere ekstracellulærvæskens osmotiske tryk, og derved sørge for at minimere væskeudveksling mellem celler og ekstracellulærvæske. Regulere kroppens salt- og væskebalance. Regulere koncentrationen af blandt andet Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CL-, SO4 2- samt fosfationer i ekstracellulærvæske (se bilag 5). Variere urinens udskillelse af hydrogen og bikarbonationer, og bidrage til stabilitet af organismens syre-base-balance. Producere hormoner, blandt andet omdannelse af den inaktive form af vitamin D til den aktive form calcitriol og erytropoietin, som stimulerer dannelsen af de røde blodlegemer. Kunne danne glucose af andre råstoffer end kulhydrat, og bidrage til opretholdelse af blodsukkerkoncentrationen ved manglende ernæring. (8, s. 425) Nyrerne har en stor reservekapacitet, og under normale forhold vil nyrernes evne til at regulere væske- og elektrolytbalancen ikke blive påvirket af aldersforandringerne. Men bliver kroppen 23

24 belastet for eksempel grundet dehydrering vil det blive sværere at udskille overskydende NaCl, hvorfor elektrolytbalancen vil forandres (6, s. 97). Funktion Forandring Glomerulær filtration Falder hos de fleste Gennemblødning Falder med 50 % Evne til at koncentrere urinen Falder risiko for dehydrering Evne til at udskille lægemidler Oftest nedsat Tabel 2. Eksempler på forandringer i nyrefunktionen under den normale aldring (6, s. 97). Derudover bliver den nøje regulerede væskebalance som styres af det autonome nervesystem samt hormonelle kontrolmekanismer svækket. Det skyldes, at det center i hjernens hypothalamus, som styrer tørstreceptorerne, med alderen bliver mere trægt og upræcist. Det bevirker, at den ældre ikke på samme måde som tidligere føler tørst (25, s. 38) Ældres væskebehov (CB/RP) Som belyst i ovenstående afsnit forandres nyrerne med alderen. Samtidig må det formodes, at næringsindtagelsen vil være mindre, hvilket har betydning for den mængde væske, der indtages via føde. Drikkevarer Væske i føde Metabolisk væske Væskeindtagelse 1200 ml 1000 ml 300 ml I alt 2500 ml Urin Fæces Lunger Sved Væsketab 1500 ml 150 ml 350 ml 500 ml I alt 2500 ml Tabel 3. Gennemsnitlig væskeomsætning pr. døgn (26,,s. 35). 24

25 Væskebehovet for at dække de i tabel 3 angivne faktorer svarer til en anbefaling på ml. pr. kg. legemsvægt pr. dag (26, s. 82), men da ældre har nedsat tørst-fornemmelse, må en anbefaling have en rigelig sikkerhedsmargin. Det giver en anbefaling på 1500ml i døgnet. Derudover skal der påregnes ekstra væsketab ved feber, opkast, høje varmegrader, samt hvis pt. lider af diaré. Det gælder om at opnå en væskebalance, der passer til den enkelte. Det er derfor vigtigt, at pt.s. diurese registreres, samt hvad pt. indtager af væske og føde (27, s. 162) (28, s. 14). I mini-guiden giver vi ikke nogen anbefalinger for væskeindtag, men har indstillet til Amtssygehuset, at de i udarbejdelsen af en revideret udgave medtager denne information. 4. Screening og ansvar (RP) Hos nogle pt. vil ernæringsproblemet være mere åbenlyst end hos andre. Indikatorer som synkebesvær, kvalme, opkastninger og måltidprovokerede smerter, bevidstløshed, fistler og diareer indikerer ernæringsproblemer.. En væsentlig risiko er imidlertid, at pt. svækkes yderligere under sygdom og indlæggelse. Dette skyldes, at det at være syg oftest er ledsaget af nedsat appetit, samtidig med at behovet for blandt andet protein er øget (29, s. 60) Hvordan vurderes det om ældre er underernærede Moderat til svær underernæring ses let ved den kliniske undersøgelse, hvor man vurderer fedtdepoter. Det sker via en objektiv undersøgelse af den afklædte pt. Det undersøges, om der er tegn på muskelatrofi, om huden er tynd som tegn på manglende eller sparsomme fedtdepoter, om der er perifere ødemer. Endvidere vurderes det, om der er klassiske tegn på vitaminmangel ved undersøgelse af hud og slimhinder (30, s. 42) Screening - et redskab til at vurdere underernæring Den kliniske undersøgelse må ikke være eneste vurderingsgrundlag. Alle pt der ikke er i terminalt forløb, skal screenes ved indlæggelsen. Hensigten med screeningen er, at identificere pt., for hvem sygdomsforløbet sandsynligvis bliver forværret, grundet ernæringsmæssig risiko, hvis der ikke ydes en målrettet ernæringsindsats. 25

26 Udfaldet af screeningen udgør beslutningsgrundlaget for udarbejdelsen af en behandlingsplan. I den efterfølgende sekundære screening formuleres målsætningen, og der tages stilling til om ernæringstilstanden skal forbedres eller vedligeholdes. Der udarbejdes en behandlingsplan, hvoraf det også skal fremgå, hvordan behandlingen monitoreres, evalueres og justeres. Der skal derudover yderligere tages stilling til, hvilken kostform der passer til den enkeltes pt. Her tages der udgangspunkt i pt. energibehov, appetit, smagspræferencer, kostvaner og evt. spiseproblemer, herunder synke-, tygge- og fordøjelsesbesvær. (31, s. 7-19) Under den primære screening, skal der tages forbehold, for at det generelt kan være vanskeligt at få korrekte oplysninger om det eventuelle vægttabs størrelse. Der kan med fordel spørges ind til tidligere vægt, dog kan det være svært at få de korrekte svar hvis pt. er konfus (28, s. 7). De to former for vurdering bør bruges sammen, og de oplysninger der ikke kan indhentes via anamnesen kan måske besvares via det kliniske blik. Det skal dog nævnes, at de objektive vurderinger i forhold til ernæringstilstanden ikke giver svar på pt. subjektive symptomer, som træthed, nedsat kuldetolerance, irritabilitet, depression samt nedsat hukommelse. (28, s. 7). I mini-guiden skriver vi ikke noget om procedure for screening, men vi har indstillet til Amtssygehuset i Glostrup, at de i udarbejdelsen af en revideret udgave medtager en indledningssætning, der minder plejepersonalet om at alle patient skal screenes Ansvars- og opgavefordeling Sygehusledelsen har ansvaret for, at der er en overordnet kostpolitik og at indsatsen forankres organisatorisk. Afdelingsledelsen er ansvarlig for at kostpolitikken implementeres (31, s. 19) Det er lægen og plejepersonalets opgave at identificere risikopatienterne ved indlæggelsen og via den kliniske vurdering og screening at ordinere kosten ud fra det estimerede energibehov, samt løbende vurdere pt. ernæringstilstand. Lægen har endvidere ansvaret for ordination af sondeernæring (28, s. 6) 26

27 Diætisten kan ordinere diætbehandling via ernæringsterapi og har herudover ansvaret for planlægning og opfølgning i samarbejde med lægen, plejepersonalet og pt. Derudover skal diætisten være med til at motivere samt nøde pt. til at spise. Centralkøkkenets ansvar er alle aspekter vedrørende leverancer, tilberedning og udbringning af maden, således at den foruden at være ernæringsmæssigt korrekt sammensat med udgangspunkt i pt. behov, er optimalt fristende. (28, s. 6) 5. Ernæringsterapi Ved underernæring forstås en tilstand af energi, protein eller anden næringsstofmangel, som udløser en målbar ændring i kroppens funktioner, som er associeret med øget komplikationsfrekvens i forbindelse med sygdom og som er reversibel ved ernæringsterapi (28, s. 4). Ernæringsterapiens grundprincip er at genopbygge eller bevare den aktive cellemasse, og dermed kroppens funktioner og immunforsvaret. Det skulle gerne have en positiv effekt på behandlingen, overlevelse, komplikationshyppigheden og pt.s. livskvalitet (27, s. 162). Målet vil være en tilstrækkelig energitilførsel, som enten sikrer vægtvedligeholdelse eller en vægtøgning på et ½ til 1 kg/uge. For vægtøgning vil det svare til et energioverskud på ca mJ/uge. Som hovedregel vil der tages udgangspunkt i sygehuskost eller kost til småtspisende. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, vil der blive suppleret med tilskudsdrikke eller beriget kost. Senere vil sonderenæring være en mulighed enten som supplement eller som komplet/fuld ernæring (28, s. 4 og 12) Energibehov hos ældre (CB) På sygehuse, hvor kostintervention er en integreret del af behandlingen er bestemmelse af energibehov, med efterfølgende monitorering om dette opfyldes, en nødvendighed. Harris og Benedicts formler for udregning af den basale energiomsætning: Mænd: Kvinder: 66,5 + 13,8 W + 5,0 H - 6,8 A ,6 W + 1,8 H - 4,7 A Tabel 4: Udregning af BMR målt i kcal. W = vægt i kg, H = længde i cm, A = alder i år. (32, s. 36) 27

28 Det samlede energibehov fås ved at multiplicere BMR med en aktivitetsfaktor (AF), samt ved sygdom, at multiplicere med en stressfaktor (SF). Stressfaktor er et udtryk for det øgede BMR som sygdom medfører. Af tabel 5 fremgår aktivitetsfaktorer og stressfaktorer. (26, s. 85) Aktivitetsfaktorer (AF) Sengeliggende 1,1 Oppegående 1,3 Rask 1,4-1,8 Stressfaktorer (SF) Kræftsygdomme, afhængig af form og udbredelse 1,0-1,5 Større frakturer 1,3 Svære infektioner 1,3 Multiple traumer 1,3-1,5 Forbrændinger 2,0 Feber 38 C 1,2 39 C 1,3 40 C 1,4 Vægtøgningsfaktor (VF) 1,3 Tabel 5. Aktivitets-, stress- og vægtøgningsfaktorer (26, s. 85) Samlet energibehov/dag er altså: BMR x AF x SF. Der anvendes ikke flere stressfaktorer på én gang, og stressfaktorer for feber har første prioritet. Vægtøgningsfaktor og stressfaktor bør heller ikke anvendes sammen, da det ikke vil være realistisk at opnå en større vægtøgning hos en pt. med en stressfaktor, men kun at opnå at vedligeholde vægten. I mini-guiden skriver vi ikke noget om beregning af energi og protein, men vi har indstillet til Amtssygehuset i Glostrup, at de i udarbejdelsen af en revideret udgave medtager denne beregningsmodel. Se bilag 6 for eksempel på energi, væske- og proteinbehov. 28

29 5.2. Anbefalinger for makronæringsstoffer i ernæringsterapi (RP) I ernæringsterapi bør makronæringsstofferne fordeles i henhold til ovenstående tabel, jf. kostformerne Mad til syge eller Mad til småtspisende. Figur 4. Tabel fra mini-guiden om energifordeling. Nedenfor beskrives makronæringsstofferne enkeltvis Fedt Kostens fedtindhold skal ligge på %. I fast føde kan energitætheden bedst øges via fedtindholdet, hvis volumen i føden ikke skal øges (33, s. 70). Det giver pt. mulighed for at indtage større mængder energi før mæthedsfornemmelsen sætter ind (34, s. 1). Der stilles ikke særlige krav til fedtsyresammensætningen, dog bør anbefalingen om min. 3 % essentielle fedtsyrer overholdes (28, s. 13) Protein Det er vigtigt at diæten indeholder tilstrækkeligt protein for at mindske nedbrydningen af proteinholdigt væv (26, s. 82). For at sikre nitrogenbalancen anbefales proteinindtag til underernærede, kronisk syge uden svær sygdom på 1,0-1,5 g pr. kg. legemsvægt. Hos pt. med svær akut sygdom anbefales et indtag på 1,3-1,8 g. protein pr. kg. pr. døgn pga. den sygdomsbetingede stresssmetabolisme (se afsnit 3.10.) (28. s. 13) (34, s 1). 29

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson:

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Ernæringsvurdering Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Vigtigt at vide om ernæring Introduktion Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive undervægtig.

Læs mere

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING INFO Navn Bolig Kontaktperson Skemanummer ERNÆ- RINGS- VURDE- RING VIGTIGT AT VIDE OM ERNÆRING INTRODUKTION Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Indholdsfortegnelse Formål med kostpolitik Værdier og visioner Baggrund og status Fokusområde 1: den rette ernæring Fokusområde 2: gode råvarer, produktion og

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler. Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut

Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler. Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler Geriatrisk

Læs mere

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Ved klinisk afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen Malene.Fogh.Nielsen@hvh.regionh.dk Hvidovre Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Afsnit for Apopleksi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Ernæringsfysiologi Center for Ernæring og Tarmsygdomme

Ernæringsfysiologi Center for Ernæring og Tarmsygdomme Ernæringsfysiologi Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.D Center for Ernæring og Tarmsygdomme Med. Gastroenterologisk afdeling Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Ernæring kan: forebygge, behandle

Læs mere

Sklerodermi og tarmen. Lotte Fynne Neurogastroenterologisk Enhed Århus Sygehus

Sklerodermi og tarmen. Lotte Fynne Neurogastroenterologisk Enhed Århus Sygehus Sklerodermi og tarmen Lotte Fynne Neurogastroenterologisk Enhed Århus Sygehus Sklerodermi >90 % har tarmproblemer Næstefter huden det mest angrebne organ Angriber små kar og nerver Deponere bindevæv Tre

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013 Kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske Kostprofilen Musklerne

Læs mere

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af Fordøjelsen Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af livsnødvendige stoffer (næringsstoffer, vand, vitaminer, mineraler m.m.) foregår bedst muligt. De komplekse molekyler føden

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Skaberen nøder Mennesket til at spise for derigennem at opretholde Livet, indbyder ham dertil gennem Appetitten, og lønner ham derfor gennem Nydelsen.

Skaberen nøder Mennesket til at spise for derigennem at opretholde Livet, indbyder ham dertil gennem Appetitten, og lønner ham derfor gennem Nydelsen. Skaberen nøder Mennesket til at spise for derigennem at opretholde Livet, indbyder ham dertil gennem Appetitten, og lønner ham derfor gennem Nydelsen. J.-A. Brillat-Savarin s V aforisme i Smagens Fysiologi

Læs mere

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte 1. Hvad er dentes decidui og dentes permanentes og hvor mange har vi af hver? 2. Beskriv smagsløgenes placering og funktion. Hvilken anden sans spiller en vigtig

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Udredning af årsagen til dårlig ernæringstilstand

Udredning af årsagen til dårlig ernæringstilstand Udredning af årsagen til dårlig ernæringstilstand Tygge- og synkebesvær Tandstatus Har den ældre dårlige tænder, kan det være svært at tygge. Har den ældre tabt sig meget, passer tandprotesen måske ikke

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Ernæring ved genoptræning

Ernæring ved genoptræning Ernæring ved genoptræning Foredrag 16.1.14 fysioterapeuter region Nord Randi Tobberup Klinisk diætist Cand. Scient i klinisk ernæring Ikke Birte i dag, men Randi Uddannet klinisk diætist i 2011 Cand. scient

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

Hvad siger forskningen om mad til ældre?

Hvad siger forskningen om mad til ældre? Hvad siger forskningen om mad til ældre? Professor Arne Astrup Institut for Idræt og Ernæring Christiansborg den 7. januar 2016 Dias 1 Department of Food Science Demografisk udvikling hos seniorer i Danmark

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Energievent. - event for 8. klasse

Energievent. - event for 8. klasse Energievent - event for 8. klasse Introduktion Målet med energi-eventen er at give 8. klasses elever et indblik i, hvad de har behov for at indtage af føde og væske i løbet af dagen, samt en fornemmelse

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1. Hvad hedder den proces der foregår i planternes blade når energi fra solen omdannes til glukose? Fotosyntese 2. Hvorfor er cellemembranen afgørende for

Læs mere

Business Case nr. I 30X/01

Business Case nr. I 30X/01 Business Case nr. I 30X/01 Forslagets overskrift: Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi Forslagsstiller: Tværgående gruppe sudfordring (vision): Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi,

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Stævne: Ernæring Udstyr Koncentration og viljen til at yde Træner = autoritet Forældre = tilskuere/hjælpere

Stævne: Ernæring Udstyr Koncentration og viljen til at yde Træner = autoritet Forældre = tilskuere/hjælpere Ansvaret for træning deles mellem træner og svømmer Før/efter træning: Melde afbud Sørge for ordentligt udstyr Komme til tiden Ordentlig ernæring Påklædning i forhold til årstid Søvn Disciplin i fritiden

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Notat Til: Fra: Notat til sagen: Det Sociale Udvalg Malene Herbsleb 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Baggrund

Læs mere

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning kost og træning Øgning af magre kropsvægt, muskelvægt opnås bedst gennem en kombination mellem styrketræning og en sund og varierende kost. Stimuliene

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Hvorfor er det så vigtigt med nok næring og hvilke konsekvenser får det, når vi ikke lykkes?

Hvorfor er det så vigtigt med nok næring og hvilke konsekvenser får det, når vi ikke lykkes? Hvorfor er det så vigtigt med nok næring og hvilke konsekvenser får det, når vi ikke lykkes? Benedicte Wilson Overlæge, afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, S, Odense Universitetshospital Malnutrition

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Mit liv med idræt. Af: Brian Dåsbjerg

Mit liv med idræt. Af: Brian Dåsbjerg Mit liv med idræt Af: Brian Dåsbjerg Hvem er jeg? Brian Dåsbjerg Soldat ved JDR 1997-2000 Bachelor i Idræt ved Københavns Universitet 2003. Studerer p.t. fysioterapi på Skodsborg fysioterapeutskole. Har

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål med redskabet. 1.2. Baggrund for projektet

1. Indledning. 1.1. Formål med redskabet. 1.2. Baggrund for projektet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 2 1.4. Formål med vejledningen... 2 1.5. Vejledningens opbygning... 3

Læs mere

MORE; Et interventionsprojekt målrettet spiseudfordringer hos syge

MORE; Et interventionsprojekt målrettet spiseudfordringer hos syge MORE; Et interventionsprojekt målrettet spiseudfordringer hos syge Tina Beermann, Ledende Klinisk Diætist, Cand Scient i klinisk Ernæring og Mette Holst, Klinisk Sygeplejespecialist i Ernæring, Ph.d. Center

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vy Dato: 27.01.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vy Dato: 27.01.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S10V Dato: 28.01.2011 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S10V Dato: 28.01.2011 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Behandling af diabetes i det postoperative forløb. Sandra Loretta Danum Klinisk diætist Rigshospitalets Ernæringsenhed, 5711

Behandling af diabetes i det postoperative forløb. Sandra Loretta Danum Klinisk diætist Rigshospitalets Ernæringsenhed, 5711 Behandling af diabetes i det postoperative forløb Sandra Loretta Danum Klinisk diætist Rigshospitalets Ernæringsenhed, 5711 Hvorfor skal vi interessere os for diabetes i det postoperative forløb? Stressmetabolisme

Læs mere

Mette Merlin Husted, RD, stud.scient Kirsten Færgeman, RD, cand.scient.

Mette Merlin Husted, RD, stud.scient Kirsten Færgeman, RD, cand.scient. Emner Præsentation Hvorfor er ernæring til ældre vigtigt? Hvilke retningslinjer nævner ernæring? Hvordan behandles småtspisende borgere i Århus? Hvilken ernæringsinformation skal sendes i indlæggelsesrapport?

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Kvalme og opkastning SIG til!

Kvalme og opkastning SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET Indledning Maden og måltidet har stor betydning for vores fysiske, psykiske og sociale sundhed. Måltidet er for mange et lyspunkt i hverdagen, også når man er ældre.

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Definition på kvalme:

Definition på kvalme: Definition på kvalme: Kvalme beskrives som en ubehagelig fornemmelse af at skulle kaste op. - kvalme er hvad patienten siger det er - kvalme og opkastning er biologisk set et af kroppens forsvarsmekanismer,

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00 Side 1 af 5 Sygepleje, sygdomslære herunder patologi samt ernæringslære og diætetik CASE: Verner Hansen er

Læs mere

IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI

IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI FORMÅL Systematisk identifikation af vanskeligheder med at spise hos borgere /patienter > 65 år efter

Læs mere

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Forord Ældre borgeres ernæringsmæssige status har stor betydning for deres helbred og livskvalitet. Fejlernæring har store konsekvenser for den daglige

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Energiindtag Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser Annette Kjærsgaard Ph.d. studerende, MSc, Ergoterapeut Forskningsinitiativerne for Rehabilitering og Aktivitetsstudier/Ergoterapi, Syddansk Universitet Tilknyttet

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. juni 2009 Styrkelse af kost- og ernæringsområdet 1. Resume Kost- og ernæring er en væsentlig del af borgernes liv og hverdag. For mange borgere er måltiderne

Læs mere