Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager"

Transkript

1 ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte Adresse: Bejsnapvej 39, 6870 Ølgod Matr.nr. 15K, Bejsnap Gde., Ølgod Varde Kommune modtog den 17. april 2018 jeres ansøgning om landzonetilladelse. Afgørelse Jørn Gasbjerg Direkte tlf.: Varde Kommune meddeler på det foreliggende grundlag landzonetilladelse til opførelse af grillhytte, til brug ved arrangementer i forbindelse med idrætsforeningen. Grillhytten får et areal på 81 m 2. Byggeriet må ikke påbegyndes før, der er givet byggetilladelse. Der henvises til nedenstående vilkår. Vilkår Tilladelsen er givet på betingelse af: At det ansøgte udføres som vist i ansøgningsmaterialet. Redegørelse for sagen Grillhytten skal bruges i forbindelse med arrangementer i forbindelse med idrætsforeningen. Grillhytten placeres i umiddelbart nærhed af eksisterende klubhus. Vurdering og begrundelse efter planloven Efter planlovens 35 stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018) må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jævnfør dog Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget til anvendelse for blandet bolig og erhverv. Postadresse: Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

2 Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser. På den baggrund finder vi, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte på ovennævnte vilkår. Ref.: Jørn Gasbjerg Side 2 / 5 Andre tilladelser I skal være opmærksomme på, at I først må gå i gang med det ansøgte, når I har modtaget en Byggetilladelse Vi har modtaget jeres ansøgning om byggetilladelse. Der kan først meddeles byggetilladelse når klagefristen på landzonetilladelsen på de 4 uger er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Jeres byggesag har sagsnr. 18/4473. Øvrige oplysninger Der er foretaget naboorientering, og der er ikke indkommet bemærkninger. Kommunen har skønnet, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Tilladelsens gyldighed Hvis der ikke bliver klaget over tilladelsen, er tilladelsen gyldig, når klagefristen udløber den 25. december 2018, som er 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside ( Hvis der bliver klaget over tilladelsen, skal sagen afgøres endeligt af Planklagenævnet. I må derfor ikke udnytte tilladelsen, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. I får omgående besked, hvis der bliver klaget over tilladelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis I ikke udnytter den inden 5 år fra i dag. Lovgrundlag Tilladelsen er givet efter 35, stk. 1 i lov om planlægning, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

3 Klagebestemmelser og klagefrist Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad I skal gøre, hvis I ønsker at klage. Ref.: Jørn Gasbjerg Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at ringe til mig. Side 3 / 5 Med venlig hilsen Jørn Gasbjerg Byggesagsbehandler E

4 Bilag Oversigtskort 1: Kopi Erhvervsstyrelsen ARKVEST Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde Danmarks Naturfredningsforening Varde afdelingen, v/ Merete V. Hansen, Frøstrupvej 200, 6830 Nr. Nebel

5 Tilladelsen efter planloven kan påklages til Planklagenævnet Klagevejledning Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet af Erhvervs- og Vækstministeren Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, når foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. I klager via Klageportalen, som I finder på og I logger på eller ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når I klager, skal I som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender Varde Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om dette. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Erhvervscenteret, Bytoften 2, 6800 Varde eller på til Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Ifølge planlovens 58, stk. 1, pkt. 1, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE Frøstrupvej 140 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. Adresse: Frøstrupvej 142, 6830

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning FLEX MODUL A/S Parallelvej 5 7830 Vinderup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning Adresse: Vardevej 10, 6870 Ølgod Matr.nr. 7000C, Hjedding,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen SØREN YDE ApS Østerbro 2 7800 Skive yde@arkitektyde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m²

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Afgørelse. Noles A/S Hanningvej Ikast

Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Afgørelse. Noles A/S Hanningvej Ikast Noles A/S Hanningvej 65 7430 Ikast Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Adresse: Pramstedvej 12D, 6800 Varde Matr.nr. 12D, Kongsgård, Varde Jorder

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m²

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager et.byg@mail.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² Adresse: Kanalvej

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter.

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter. Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave Mejlsvej 45 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning. Afgørelse. FLEX MODUL A/S Parallelvej Vinderup

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning. Afgørelse. FLEX MODUL A/S Parallelvej Vinderup FLEX MODUL A/S Parallelvej 5 7830 Vinderup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning Adresse: Østre Omfartsvej 20, 6800 Varde Matr.nr. 7000i Gellerup,

Læs mere

Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej Esbjerg V

Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej Esbjerg V Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej 56 6710 Esbjerg V Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til opførelse af garage, dispensation fra lokalplan og afslag på dispensation

Læs mere

Landinspektørerne Syd I/S Kronprinsensgade Esbjerg. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.:

Landinspektørerne Syd I/S Kronprinsensgade Esbjerg. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.: Landinspektørerne Syd I/S Kronprinsensgade 68 6700 Esbjerg Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 20. februar 2018 Direkte

Læs mere

Bente Johanne Hornstrup Boelsvej 10 Lønne 6830 Nørre Nebel. Sags nr Dok. nr /17

Bente Johanne Hornstrup Boelsvej 10 Lønne 6830 Nørre Nebel. Sags nr Dok. nr /17 Bente Johanne Hornstrup Boelsvej 10 Lønne 6830 Nørre Nebel hornstrupbente@gmail.com Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk

Læs mere

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17 Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej 8 6818 Årre hih@ncc.dh Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 4. april

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur. Ann Christine Kragelund Jensen Hjulsagervej 20 6854 Henne Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur.

Læs mere

Landsyd I/S Nordre Boulevard Varde. Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse

Landsyd I/S Nordre Boulevard Varde. Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse Adresse: Vesterbækvej

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal. Michael Askholm Neumann Sdr. Klintvej 31 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal. Adresse: Sdr. Klintvej 30, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

At dokumentation for efterlevelse af plejeplanen/plejetiltag indsendes rettidigt som foreskrevet i plejeplanen eller i tilfælde af manglende

At dokumentation for efterlevelse af plejeplanen/plejetiltag indsendes rettidigt som foreskrevet i plejeplanen eller i tilfælde af manglende Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse - Udstykning og ændret anvendelse Matr.nr. 2 h 2 n Stundsig by Horne Adresse: Gl Præstevej

Læs mere

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17 Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej 1 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 11. oktober 2017 Direkte tlf.:

Læs mere

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse.

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse. Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse - matr.nr. 6 b 11 a 11 e 16 a Rodebæk by, Fåborg og 8

Læs mere

Arkitektfirmaet C. Bødtker ApS Buen Ringkøbing. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.:

Arkitektfirmaet C. Bødtker ApS Buen Ringkøbing. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.: Arkitektfirmaet C. Bødtker ApS Buen 12 6950 Ringkøbing Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 16. marts 2016 Direkte

Læs mere

Afslag på opsætning af en 10 kw thymølle. Afgørelse Der gives afslag til opsætning af en husstandsmølle.

Afslag på opsætning af en 10 kw thymølle. Afgørelse Der gives afslag til opsætning af en husstandsmølle. THY WINDPOWER ApS Industrivej 5 7760 Hurup Thy Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Afslag på opsætning af en 10 kw thymølle Adresse: Vesterbyvej 5, 6840 Oksbøl Matr.nr. 5A, V. Vrøgum By, Ål

Læs mere

Vurdering om landzonetilladelse til tidsbegrænset grenplads

Vurdering om landzonetilladelse til tidsbegrænset grenplads DIN Forsyning Affald A/S Ulvsundvej 1 6715 Esbjerg N Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Vurdering om landzonetilladelse til tidsbegrænset grenplads Adresse: Hvidbjerg Strandvej, 6857 Blåvand

Læs mere

Vejrup Andel Roustvej Årre. Sags nr Landzonetilladelse til opførelse af 3 foderstofsiloer.

Vejrup Andel Roustvej Årre. Sags nr Landzonetilladelse til opførelse af 3 foderstofsiloer. Vejrup Andel Roustvej 241 6818 Årre Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 6. februar 2017 Direkte tlf.: 79947422 Landzonetilladelse

Læs mere

Outrup Speedway Club Hennevej Outrup

Outrup Speedway Club Hennevej Outrup Outrup Speedway Club Hennevej 35 6855 Outrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6623 Landzonetilladelse til ændring af eksistende VIP-telt. Adresse: Hennevej 35, 6855 Outrup Matr.nr. 16g, Rottarp

Læs mere

Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej Varde. Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle. Direkte tlf.:

Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej Varde. Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle. Direkte tlf.: Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej 12 6800 Varde Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato: 28. april 2017 Landzonetilladelse

Læs mere

Helle Soltau Tane Hedevej Blåvand. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til. autocamperparkering.

Helle Soltau Tane Hedevej Blåvand. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til. autocamperparkering. Helle Soltau Tane Hedevej 48 6857 Blåvand Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6623 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til autocampparking. Adresse: Tane Hedevej 48, 6857 Blåvand

Læs mere

Arkitektfirmaet Vest A/S Jernbaneallé Nørre Nebel

Arkitektfirmaet Vest A/S Jernbaneallé Nørre Nebel Arkitektfirmaet Vest A/S Jernbaneallé 10 6830 Nørre Nebel Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 12. december 2017 Direkte

Læs mere

Dispensation fra skovloven Naturstyrelsen skal selv sørge for at behandle sagen i forhold til eventuel tilladelse/ dispensation fra Skovloven.

Dispensation fra skovloven Naturstyrelsen skal selv sørge for at behandle sagen i forhold til eventuel tilladelse/ dispensation fra Skovloven. Naturstyrelsen Ålholtvej 1 Ålholt 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 22. februar 2018 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus. Afgørelse. Knud Erik Kristensen Bøgevej Varde

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus. Afgørelse. Knud Erik Kristensen Bøgevej Varde Knud Erik Kristensen Bøgevej 17 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus Adresse: Smedebakken 26, 7200 Grindsted.

Læs mere

JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej Ølgod

JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej Ølgod JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej 8 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse og til lovliggørelse af eksisterende bygninger og støjvægge på flugtskydningsanlæg, opførelse

Læs mere

Adresse: Kvie Søvej 4, 6823 Ansager - matr.nr. 2r Kvie By, Ansager. Varde Kommune modtog den din ansøgning om landzonetilladelse.

Adresse: Kvie Søvej 4, 6823 Ansager - matr.nr. 2r Kvie By, Ansager. Varde Kommune modtog den din ansøgning om landzonetilladelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6623 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af nyt helårshus med carport

Læs mere

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser.

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser. Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 5000 Odense C Dato: 27. februar 2018 Direkte

Læs mere

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Søndersø Energi Engvej 32 6200 Aabenraa Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Adresse: Vibækvej 36, 6800

Læs mere

Afgørelse. Stefan David Jakobsen Kærvej Ulfborg. Adresse: Fyrvej 94, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cu, Vandflod by, Oksby

Afgørelse. Stefan David Jakobsen Kærvej Ulfborg. Adresse: Fyrvej 94, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cu, Vandflod by, Oksby Stefan David Jakobsen Kærvej 3 6990 Ulfborg Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 90m² fritidshus med 18m² uopvarmet udestue og 34m² integreret

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven NORDLY INVEST ApS Nr Billumvej 34 6852 Billum (KL@nordlyhuse.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 17-04-2018 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til Povl Arne Hansen Ålling Søvej 1 6823 Ansager Sendt til e-mail povlarneh@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du

Læs mere

Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej Ansager. Sags nr

Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej Ansager. Sags nr Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej 4 6823 Ansager Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 25. januar 2018 Direkte

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Søren Henriksen Skjoldsgade 94 2 L 6700 Esbjerg Sendt til e-mail: henriksen.4196@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse. ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, Ribe. Adresse: Fyrvej 98, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cs, Vandflod by, Oksby

Afgørelse. ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, Ribe. Adresse: Fyrvej 98, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cs, Vandflod by, Oksby ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, 2 6760 Ribe Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 90m² fritidshus med 17m² uopvarmet udestue og 37m² integreret

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Boas Spangsberg Bangsgaard (boas.s.b@hotmail.com) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk 05-05-2017 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har på vegne af din

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Bjarne Mølby Lundvej 183 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Christina Thormann CHSC@varde.dk Direkte tlf.: 7994 7480 Sag.nr.: 17/2552 Dok.nr.: 82584/17 Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven SAGRO I/S Att.: Lisbeth Gliese Jensen Birk Centerpark 24 7400 Herning (lgj@sagro.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Jens Madsen Søndersøvej Henne.

Jens Madsen Søndersøvej Henne. Jens Madsen Søndersøvej 70 6854 Henne mail@centervest.com Landzonetilladelse og dispensation til lovliggørelse af drivhus på 12 m² samt lovliggørelse af solceller på udhus/carport. Adresse: Søndersøvej

Læs mere

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jørgen Rasmussen Vråvej 16 8830 Tjele byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS Att.: Anja von Wildenradt Fynsvej 13 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Bent Jørgensen Bentsensvej 18 4330 Hvalsø KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jørn Sams Knudsen Hovedvejen 38 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte: 4646 4934 E-mail: jano@lejre.dk

Læs mere

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail:

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: info@rk3aps.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan Brian og Anne Christiansen Biltris Gade 14 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jan Erik Nielsen og Alison Michell Aggerupvej 1, Kisserup 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte:

Læs mere

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Landzonetilladelse til etablering af 2 observationstårne

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Landzonetilladelse til etablering af 2 observationstårne Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej 1 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29. november 2017 Direkte

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Morten Guldager Bjerg Busbjergvej 66 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til udhus på Busbjergvej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af hede Erik Juul Rasmussen Rosmarksvej 3 4900 Nakskov Sendt til e-mail: juuljuul@mail.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Center for Trafik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Mail: alum@lejre.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge. Thomas Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2017/04787 011 Id: 031154 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. maj 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader. Plan og Kultur Karsten Brian Jensen Bakkevej 58 5492 Vissenbjerg 15-08-2017 Sags id: 2017-0274 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 80 m² garage på ejendommen matr.

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside   i perioden Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-16-19 Landzonetilladelse - Østerbyvej 2F 04-03-2019 Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til, som ansøgt,

Læs mere

1. Eksisterende bolig (bygning 1 i BBR) skal fjernes senest 6 måneder efter opførelse af den ansøgte bolig

1. Eksisterende bolig (bygning 1 i BBR) skal fjernes senest 6 måneder efter opførelse af den ansøgte bolig Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Knud Erik Graversen Stenmosevej 5 8800 Viborg byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til bolig og garage, Nørremosevej

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Bent Pedersen Bruun og Ann Cecilie Sommer Bruun Armvangvej 14 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal Flemming Sørensen Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Sendt til: flso@varde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit.

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit. Center for Miljø, Plan og Teknik Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens 35, stk. 1

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Morten Ørtenblad Frederiksborgvej Roskilde. Sendt til e-boks

Morten Ørtenblad Frederiksborgvej Roskilde. Sendt til e-boks Morten Ørtenblad Frederiksborgvej 232 4000 Roskilde Sendt til e-boks Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. maj 2019 Sagsnr.: 19/30025 Ejendomsnr.: 1032 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven VILLA-HUS Byg Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens Sendt pr. email: dai@villa-hus.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune Center for Teknik og Miljø Team Natur og Vand Rådhusvej 3 3200 Helsinge Sag: 2017/06584 004 Id: 026241 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 15. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anette Stark og Thomas Lowes Herslev Kærvej 10 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Casper Bach Munkholm Sent pr. mail til: cbm@mogensbach.dk Byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Landzonetilladelse til nyt

Læs mere

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven Tvilum Landinspektørfirma A/S Att.: Mikkel Torp Andersen Tømmerup Stationsvej 10 2770 Kastrup KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Henrik Holm Zeyn Bovelgårdsvej 29 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017. Stine Servé Sendt til email: ss@stineserve.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail:

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Torben Stig Jull Pedersen Holtevej 67 Holte 5620 Glamsbjerg 17-08-2017 Sags id: 2017-0377 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af pavillon som ansøgt

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 29. august 2018 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m².

Sønderborg Kommune har den 29. august 2018 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m². Hans Jørgensen Bladt Bærensmøllevej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m² på ejendommen matrikel nr. 5 af Lunden Havnbjerg, der ligger på Bærensmøllevej

Læs mere

Ejendommen er beliggende i landzone, og fordi det ansøgte er større end 50 m², kræver det ansøgte landzonetilladelse efter Planlovens 35.

Ejendommen er beliggende i landzone, og fordi det ansøgte er større end 50 m², kræver det ansøgte landzonetilladelse efter Planlovens 35. Rune Sølgaard Madsen Nordrevej 19 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af garagebygning indeholdende skur

Læs mere

Susanne Meineche & Kim Pedersen Mirabellehegnet Augustenborg

Susanne Meineche & Kim Pedersen Mirabellehegnet Augustenborg Susanne Meineche & Kim Pedersen Mirabellehegnet 1 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af ca. 103 m² landbrugsjord til havejord på ejendommen matr.nr. 13 Bro, Ketting, der ligger

Læs mere

Det understreges, at ejendommen ikke kan anvendes til boligformål, natophold eller til erhvervsmæssige formål.

Det understreges, at ejendommen ikke kan anvendes til boligformål, natophold eller til erhvervsmæssige formål. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Søren H. Thomsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt pr. mail: biler@s-auto.dk 30. april 2018

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-137-18 19-12-2018 Landzonetilladelse opførelse af tilbygning, Skærbækvej 16A, Toftlund Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten.

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten. Plan og Kultur Milton Huse A/S Plutovej 1 8700 Horsens 16-02-2017 Sags id: 2016-1176 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus efter brand på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Elias Buch Strandbovej 12 2050 Hvidovre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Henning Chr. Andersen Arkitekterne Andersen & Forsberg Aps (sendt pr. mail: hca@anfo.dk) Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen;

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen; Omar Halil Darupvej 161 4000 Roskilde Sendt med mail: Darup Auto; darupauto@hotmail.com Henning Brinch Madsen; in-form-brinch@mail.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46

Læs mere

Sonja Pedersen Østkystvejen Sæby

Sonja Pedersen Østkystvejen Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Sonja Pedersen Østkystvejen 325 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 21. januar 2019 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev Per Steve Kjærside Brovej 1 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 4. september 2018 Sagsnr.: 18/24802 Ejendomsnr.: 4628 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Finn Vagner Christiansen Bækken Gråsten

Finn Vagner Christiansen Bækken Gråsten Finn Vagner Christiansen Bækken 12 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide eksisterende garage/lade til 57 m² på ejendommen matr.nr. 145 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Bækken 12, 6300

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 18. december 2018 Sagsnr.: 18/43342 Ejendomsnr.: 5259 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv Slagelse

Landzonetilladelse. Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv Slagelse Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Thomas Hansen E.H. Stål ApS Niels Frederiksensvej 5 4000 Roskilde KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Donslund Mølles Dambrug A/S Engvej 6 6690 Gørding Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947485 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Varde Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til

Læs mere

Holger Østergaard Birkegade Outrup

Holger Østergaard Birkegade Outrup Holger Østergaard Birkegade 12 6855 Outrup h.oestergaard@bbsyd.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947113 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af gangbroer. Varde Kommune har

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m².

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m². Jeanette Møller Reinewald Vestermark 7 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til maskinhus og overdækning på i alt 122 m² på ejendommen matr.nr. 25a Tørsbøl, Kværs, der ligger på Vestermark 7,

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Advokat Mette Ravn Steenstrup Amaliegade 10 1256 København K (sendt pr. mail) KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere