Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland"

Transkript

1 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Sjælland 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING SAMMENFATNING BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD AF FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT BYGGE OG ANLÆGSSEKTOREN PÅ SJÆLLAND INDUSTRIEN PÅ SJÆLLAND HOTEL OG RESTAURATIONSBRANCHEN PÅ SJÆLLAND OVERSIGT OVER OMRÅDER, HVOR DESK RESEARCHEN PEGER PÅ MANGEL HVAD SIGER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN? OMRÅDER HVOR DESK RESEARCHEN IKKE PEGER PÅ MANGEL KONKLUSION UDDYBENDE ANALYSE BEFOLKNING, BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSSTYRKE FALDER I REGION SJÆLLAND FREMSKRIVNINGER MED POSITIVE TENDENSER PÅ SJÆLLAND, DER MANGLER FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT NU - OG FREMOVER PÅ SJÆLLAND BYGGE OG ANLÆG: VÆKST, EFTERSPØRGSEL OG MANGEL INDUSTRIEN: MANGEL PÅ VISSE TYPER KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT HOTEL OG RESTAURATION: STØRST MANGEL PÅ FAGLÆRTE KOKKE OG TJENERE DEN OFFENTLIGE SEKTOR: OVERUDBUD AF VISSE ERHVERVSUDDANNEDE I FREMTIDEN UDVIKLINGEN PÅ ØVRIGE OMRÅDER HVAD SIGER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN FRA DECEMBER 2015 OM REKRUTTERINGSSITUATIONEN INDEN FOR DE FORSKELLIGE OMRÅDER? UDVIKLINGEN PÅ LANDSPLAN BYGGE OG ANLÆG INDUSTRIEN PRIVAT SERVICE DEN OFFENTLIGE SEKTOR METODEAFSNIT KILDER

3 1. Indledning Arbejdsmarkedskontor Øst i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt mploy om at udarbejde en arbejdsmarkedsanalyse for RAR Sjællands område. Analysen skal dels anvendes som en del af vidensgrundlaget for Rådets drøftelser af den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Region Sjælland. Dels skal den danne grundlag for Rådets prioritering af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje 2016, som har til formål at understøtte, at flere ledige får korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der forventes mangel på arbejdskraft. Analysen belyser den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Region Sjælland med fokus på de fagområder, der har eller vil opleve stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Analysen belyser desuden, hvorvidt der er fagområder, hvor der er eller vil opstå mangel på arbejdskraft. Analysens resultater fokuserer på områder, hvor der umiddelbart inden for et halvt år er et behov for at opkvalificere ledige via korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, fordi der forventes mangel på arbejdskraft. Analysen belyser derudover udviklingen på 2-3 års sigt, og resultaterne giver en indikation af, om arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes efterspørgsel på lidt længere sigt. Analyserne er udført som desk research-analyser i perioden november 2015 og er udelukkende et produkt af den viden, der allerede eksisterer på området, fx fra vækststrategier, prognoser og fremskrivninger, landsdækkende, regionale, lokale analyser og lignende. Materialet er indhentet af mploy via litteratursøgning og gennem høring hos en lang række interessenter, som fx lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, kommuner mv. Fokus i høringen har været indhentning af materiale, der kan bidrage til prioriteringen af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje Mploy har således ikke produceret eller indsamlet nye data i forbindelse med udarbejdelse af denne arbejdsmarkedsanalyse. Det skal derfor også understreges, at nærværende analyse rummer de mangler og begrænsninger, der generelt er i forbindelse med en vidensafdækning af den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til kildernes forskellighed. Mploy har systematiseret og analyseret materialet og gengivet enkelte kilders resultater og formuleringer uden at foretage fortolkninger. Analysen understøtter og supplerer opgørelserne i Arbejdsmarkedsbalancen for Region Sjælland. Rapporten indeholder en kort opsamling af resultaterne for Sjælland i kapitel 2. Den travle læser kan således nøjes med at læse disse sider. Kapitel 3 indeholder en uddybende analyse af det kildemateriale, som mploy har haft til rådighed, og resultaterne sammenholdes med de nyeste opgørelser fra Arbejdsmarkedsbalancen. Kapitel 4 ridser udvalgte landsdækkende tendenser op og beskriver de regionale forskelle, hvor det er relevant. I kapitel 5 gennemgås den anvendte metode, og kapitel 6 indeholder en referenceliste med de kilder, analyserne i denne rapport er baseret på. 3

4 2. Sammenfatning Dette afsnit indeholder en sammenfatning af rapportens resultater og konklusioner med primært fokus på de brancheområder, hvor mploys desk research har påvist øget efterspørgsel eller mangel på arbejdskraft Beskæftigelse, demografi og konjunkturudvikling Befolkning, beskæftigelse og arbejdsstyrke falder på Sjælland Fra 2008 til 2014 er befolkningen i Region Sjælland faldet med godt personer i den arbejdsdygtige alder (16-64 år). Arbejdsstyrken er i samme periode reduceret med personer. Samlet set betyder det, at erhvervsfrekvensen er faldet fra 78 pct. i 2008 til 74 pct. i Beskæftigelsen er også reduceret mærkbart i perioden, idet der er forsvundet godt job. Der bliver færre unge og flere ældre på Sjælland Den demografiske udvikling viser, at der bliver færre unge og flere ældre i Region Sjælland. Udviklingen forstærkes samtidig af, at færre børnefamilier flytter til regionen særligt yderområderne har oplevet kraftige fald i tilflytningen. Samlet set betyder udviklingen, at der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. Forventning om bedre konjunkturer i STARs fremskrivninger af udviklingen på Sjælland indikerer, at der er bedre konjunkturer på vej. I 2016 forventes en stigning i antallet af beskæftigede og et fald i antal ledige, antal personer uden for arbejdsstyrken samt et fald i befolkningstallet Efterspørgsel, rekruttering og udbud af faglært arbejdskraft Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft forventes at stige fremover De kommende år forventes der øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse på Sjælland. Ud over områder inden for bygge og anlæg gælder det også for industrien og hotel- og restaurationsbranchen. En række områder har eller forventes at få rekrutteringsproblemer Inden for visse områder i bygge- og anlægssektoren, industrien samt hotel- og restaurationsbranchen, er der allerede i dag rekrutteringsudfordringer. Det fremgår af STAR s rekrutteringsanalyse, at virksomhederne i alt har rekrutteret forgæves 499 gange inden for bygge- og anlægsbranchen, 445 gange inden for handel, 340 gange inden for industrien og 257 gange inden for offentlig administration, forsvar og politi i sommeren og efteråret Virksomheder inden for hotel- og restaurationsbranchen og transportbranchen oplever også, at det er svært at finde medarbejdere. På længere sigt forventes mangel på faglært arbejdskraft I de kommende år forventes det, at der vil være et underskud af faglært arbejdskraft på i alt godt personer i Det skyldes blandt andet, at mens efterspørgslen på faglært ar- 1 (168) 4

5 bejdskraft i Region Sjælland forventes at falde svagt, forventes udbuddet at falde kraftigt. Der vil i alt være færre faglærte i Region Sjælland i 2020 end i Desuden forventes frem over et underskud af arbejdskraft med korte og lange videregående uddannelser på hhv. knap og personer Bygge og anlægssektoren på Sjælland Vækst, øget efterspørgsel og mangel på faglært arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren Analyser og prognoser peger på, at Sjælland står over for en generel fremgang i bygge- og anlægssektoren, som øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Sammen med et faldende udbud af arbejdskraft inden for flere fagområder inden for bygge og anlæg betyder det, at der er risiko for rekrutteringsudfordringer og mangel på arbejdskraft i sektoren i de kommende år. Der forventes at mangle murere og elektrikere samt teknikere og ingeniører inden for et halvt år. Det viser mploys analyse af det indsamlede materiale, jf. tabel 1 sidst i denne sammenfatning. Inden for de næste 2-3 års forventes mangel på diplom- og civilingeniører. Større offentlige infrastrukturprojekter øger efterspørgslen efter arbejdskraft Den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft inden for bygge og anlæg på Sjælland skyldes i høj grad en række store offentlige infrastrukturprojekter, der enten allerede er i gang eller påbegyndes snarligt, heriblandt en ny Storstrømsbro og udvidelse af Universitetssygehuset i Køge. Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelle rekrutteringsproblemer på en række områder Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Sjælland viser, at der allerede aktuelt er rekrutteringsproblemer for mange af de områder i bygge- og anlægssektoren, hvor der ifølge mploys analyse forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år. Det drejer sig om jord- og betonarbejder, murer, VVS-installatør, VVSmontør, VVS-tekniker, rejsemontør, el-installatør, smed, klejnsmed, tømrer, bygningssnedker samt en række ingeniører (maskiningeniør, produktionsingeniør, bygningsingeniør, elektroingeniør og IT-ingeniør) jf. tabel 2 sidst i denne sammenfatning Industrien på Sjælland Industrivirksomhederne har positive forventninger Flere analyser peger på, at der er vækstpotentiale inden for industrien i Region Sjælland. Industrivirksomhederne har ellers reduceret beskæftigelsen markant i løbet af de seneste år, og STARs fremskrivninger viser, at der også i de kommende år vil være svag nedgang. Ifølge virksomhederne ser udviklingen dog ud til at vende. I alt 37 pct. af industrivirksomhederne har angivet, at de forventer at øge antallet af ansatte over det kommende år. Dette medfører også en risiko for mangel på arbejdskraft inden for industrien. Nogle virksomheder har allerede nu svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Allerede nu er der tegn på, at industrivirksomhederne inden for nogle områder har problemer med at skaffe den ønskede arbejdskraft. Omkring 35 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien i Region Sjælland siger i en undersøgelse fra april 2015, at deres virksomheder har 5

6 svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er en stigning i forhold til året før, hvor under 30 pct. oplevede samme udfordring. Inden for et halvt år forventes der mangel på industriteknikere, maskinarbejdere, smede, værktøjsmagere, svejsere, elektronikfagteknikere, mekanikere og automatikteknikere. Det viser mploys desk research, jf. tabel 1. Materialet i mploys desk research tyder ikke umiddelbart på øget efterspørgsel eller mangel inden for industrien på 2-3 års sigt. Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelle rekrutteringsproblemer på en række områder Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Sjælland viser, at der allerede aktuelt er rekrutteringsproblemer for mange af de områder i industrien, hvor der ifølge mploys analyse forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år. Det drejer sig om smede, klejnsmede, svejsere, industriteknikere, elektronikfagtekniker, mekanikere, automatikteknikere og værktøjsmagere, jf. tabel Hotel og restaurationsbranchen på Sjælland To ud af tre virksomheder vurderer, at der er mangel på arbejdskraft Den stigende beskæftigelse medfører en øget efterspørgsel efter arbejdskraft inden for hotelog restaurationsbranchen allerede nu er der mangel på visse typer af arbejdskraft. Mere end to ud af tre af virksomhederne angiver, at der er mangel på arbejdskraft inden for branchen. Inden for et halvt år forventes der mangel på faglærte kokke, tjenere og rengøringspersonale samt ufaglært køkken- og serveringspersonale, jf. tabel 1. Materialet i mploys desk research tyder ikke umiddelbart på øget efterspørgsel eller mangel inden for hotel- og restaurationsbranchen på 2-3 års sigt. Arbejdsmarkedsbalancen viser paradoksproblemer for kokke og tjenere Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Sjælland viser, at der for både kokke og tjenere er paradoksproblemer, jf. tabel 2. Det kan skyldes, at virksomhederne primært efterspørger faglærte kokke og tjenere, mens der er en del ledige kokke og tjenere uden en faglært uddannelse. Derudover er der også paradoksproblemer 2 for cafémedarbejdere, serveringsmedarbejdere og køkkenmedhjælpere, mens der for rengøringsassistenter er gode beskæftigelsesmuligheder. 2 Paradoksproblemet refererer til stillinger, hvor virksomheder oplever rekrutteringsproblemer, og hvor der samtidig er mange ledige med de efterspurgte kvalifikationer. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode. 6

7 2.6. Oversigt over områder, hvor desk researchen peger på mangel Tabel 1 indeholder en oversigt over de områder, hvor der ifølge mploys desk research er øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2-3 år. Oversigten indeholder således alle resultater fra mploys desk research for Region Sjælland. Tabel 1: Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft i Region Sjælland Bygge og anlæg Industrien Inden for et halvt år Inden for 2-3 år Øget efterspørgsel Mangel/ underskud Øget efterspørgsel Mangel/ underskud Ikke-faglærte Struktører Murere VVS ere Elektrikere Chauffører Smede Tømrere Snedkere Andre faglærte Teknikere Bygningskonstruktør Diplomingeniører Civilingeniører Smede Svejsere Industriteknikere Maskinarbejdere Elektronikfagteknikere Mekaniker Automatikteknikere Værktøjsmagere Faglærte kokke Hotel og restauration Faglærte tjenere Rengøringspersonale Ufaglært serverings- og køkkenpersonale Kilde: Mploy desk research, november 2015 Anm.: Oversigt over områder der ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2-3 år. Omfanget af mangel og/eller øget efterspørgsel inden for de enkelte områder kan ikke aflæses i oversigten. 7

8 2.7. Hvad siger Arbejdsmarkedsbalancen? Tabel 2 sammenholder resultaterne af mploys desk research med de resultater, der fremgår af den nyeste version af Arbejdsmarkedsbalancen fra december Tabellen viser således Arbejdsmarkedsbalancens status for de stillingsbetegnelser, hvor der ifølge desk researchen vil komme øget efterspørgsel eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år eller på 2-3 års sigt. For de områder, hvor der ifølge mploys desk research er øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2-3 år, er de relevante stillingsbetegnelser fra Arbejdsmarkedsbalancen blevet udvalgt. Hvis der fx forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på chauffører inden for bygge og anlæg, er stillingsbetegnelserne for de typiske chauffører inden for bygge og anlæg blevet udvalgt. Det vil sige ikke alle typer af chauffører vil indgå i tabellen. Stillingsbetegnelser kategoriseret som mangel i Arbejdsmarkedsbalancen, som ikke ligger inden for resultatet af mploys desk research, indgår dermed ikke i tabel 2. Tabel 2: Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel (mploys desk research) sammenholdt med den aktuelle rekrutteringssituation (Arbejdsmarkedsbalancen, dec. 2015) Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel (mploys desk-research) Stillingsbetegnelse i Arbejdsmarkedsbalancen Arbejdsmarkedsbalancens betegnelser Mangel på arbejdskraft Paradoksproblemer Anlægsstruktør Kloakrørlægger Struktører Bygningsstruktør Rørlægger Jord- og betonarbejder Murere Murer Murerarbejdsmand VVS-installatør VVS ere VVS-montør VVS-tekniker Blikkenslager Elektriker Elektrikere Overmontør Rejsemontør El-installatør Chauffør (tankvogn og specialtransport) Chauffører Chauffør (budtransport) Chauffør (fragt, blandet kørsel) Smede Smed Klejnsmed Tømrere Tømrer Bygningssnedker Industrisnedker Modelsnedker Snedkere Møbelsnedker Industriel møbelsnedker Maskinsnedker Bygningskonstruktører Bygningskonstruktør Ingeniører Maskiningeniør (kun ingeniører med Produktionsingeniør mangel/paradoksproblemer Bygningsingeniør Elektroingeniør er inkluderet) IT-ingeniør Beskæftigelsesmuligheder Gode Mindre gode 8

9 Svejsere Svejser Industriteknikere og Industritekniker maskinarbejdere CNC-operatør Elektronikfagteknikere Elektronikfagtekniker Automatikteknikere Automatiktekniker Mekanikere Mekaniker Byggemontagetekniker Teknikere Byggetekniker Gastekniker Kort- og landmålingstekniker Værktøjsmagere Værktøjsmager Faglærte kokke Kok Faglærte tjenere Tjener Rengøringspersonale Rengøringsassistent Cafemedarbejdere Ufaglært serverings- og Serveringsmedarbejdere køkkenpersonale Køkkenmedhjælpere Kilde: Mploy desk research, november 2015 og opgørelser I Arbejdsmarkedsbalancen, december 2015 Anm.: Mangel på arbejdskraft angiver stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed. Paradoksproblemer angiver stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed. Gode jobmuligheder angiver stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning. Mindre gode jobmuligheder angiver stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning Områder hvor desk researchen ikke peger på mangel Der er nogle områder, hvor der ud fra det indsamlede kildemateriale fra mploys desk research ikke kan identificeres øget efterspørgsel efter eller mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om privat service herunder handel og transport, den offentlige sektor samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Forventet fremgang inden for handel og transport Inden for handel og transport forventes beskæftigelsen ifølge STARs fremskrivninger at stige med 2 pct. i de kommende år. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale, som peger i samme retning. Det er derfor ikke muligt at identificere, hvilke typer af kvalifikationer inden for området, som der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på eller i hvor stort omfang. Nogle analyser peger dog på, at de store offentlige infrastrukturprojekter medfører stigende efterspørgsel efter chauffører og dermed gode vækstmuligheder inden for transport- og logistikområdet. Dette er indeholdt i analysen af bygge- og anlægssektoren. Inden for handel og transport viser Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015, at der aktuelt er mangel på bagere, bagermestre, butiks- og detailslagtere, slagtere, slagteriarbejdere, slagtermestre, bageriarbejdere, butiksassistenter og konditorer, mens der er paradoksproblemer for salgskonsulenter, flyttearbejdere og lager- og logistikmedarbejdere. Forventet vækst inden for privat service (ekskl. handel og transport, hotel og restauration) Inden for privat service eksklusiv handel og transport samt hotel og restauration forventes beskæftigelsen ifølge STARs fremskrivninger at stige med knap 3 pct. i de kommende år. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale, som peger i samme retning. Det er derfor ikke muligt at identificere, hvilke typer af kvalifikationer inden for området, som der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på eller i hvor stort omfang. 9

10 Inden for privat service ekskl. handel og transport samt hotel og restauration viser Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015, at der aktuelt er mangel på revisorer, mens der er paradoksproblemer for vinduespudsere og bogholderi- og regnskabsassistent. Yderligere tilbagegang i landbrug, skovbrug og fiskeri I de kommende år forventes beskæftigelsen inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ifølge STARs fremskrivninger at fortsætte med at falde. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig materiale inden for området. Det er derfor ikke muligt at identificere, om der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel, i hvor stort omfang, eller hvilke typer af arbejdskraft der evt. efterspørges. Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015 viser, at der inden for landbrug, skovbrug og fiskeri aktuelt er mangel på staldmestre, mens der er paradoksproblemer for anlægsgartnere. Overudbud i den offentlige sektor Center for Regional- og Turismeforsknings fremskrivning viser, at den offentlige sektor vil opleve overudbud af erhvervsuddannede inden for social og sundhed samt af pædagoger og folkeskolelærere frem mod 2020 og dermed ikke være påvirket af mangel på arbejdskraft på samme måde som den private sektor. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale inden for området. Det er derfor ikke muligt at identificere, om der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel, i hvor stort omfang, eller hvilke typer af arbejdskraft der evt. efterspørges Konklusion De områder, som ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for det næste halve år, stemmer i vid udstrækning overens med opgørelserne i Arbejdsmarkedsbalancen for Region Sjælland. Tendenserne peger således i samme retning som det virksomhederne aktuelt oplever, når de skal rekruttere arbejdskraft: Inden for visse stillingsbetegnelser i bygge og anlæg, industrien samt hotel og restauration er det svært at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer. Desuden peger desk researchen på mangel inden for en række fagområder, som ikke fremgår som mangelområder på Arbejdsmarkedsbalancen. Det drejer sig om chauffører, bygningskonstruktører, elektronikfagteknikere, automatteknikere, teknikere, faglærte kokke, faglærte tjenere, rengøringspersonale samt ufaglært serverings- og køkkenpersonale. Endelig er der nogle områder, hvor der på baggrund af desk researchen ikke kan identificeres mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om privat service, herunder handel og transport, den offentlige sektor samt landbrug, skovbrug og fiskeri. 10

11 3. Uddybende analyse Dette afsnit indeholder en uddybende analyse af det kildemateriale, mploy har haft til rådighed. Først undersøges den generelle udvikling i Region Sjælland, og derefter gennemgås de enkelte områder, hvor der ifølge desk researchen forventes øget efterspørgsel eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år eller på 2-3 års sigt. Til sidst sammenholdes resultaterne med de nyeste opgørelser fra Arbejdsmarkedsbalancen fra december Der forventes generelt bedre konjunkturer og en øget efterspørgsel på arbejdsmarkedet i de kommende år. Nogle områder vil opleve større efterspørgsel end andre og måske endda mangel på arbejdskraft. De kommende år forventes der øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse samt visse typer af specialister og højtuddannede i Region Sjælland. Ud over områder inden for bygge og anlæg gælder det også for industrien og hotel- og restaurationsbranchen. Øget efterspørgsel efter arbejdskraft kan imødekommes, hvis virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for og med de rette kvalifikationer. I Region Sjælland viser analysen i nærværende kapitel, at der allerede er, eller forventes at blive, rekrutteringsproblemer inden for visse områder i bygge- og anlægssektoren, industrien samt hotel- og restaurationsbranchen. Resultaterne i dette kapitel bygger på det kildemateriale, der er angivet i referencelisten i kapitel 6. Materialet er indsamlet af mploy via litteratursøgning og en høring målrettet interessenter, som kunne forestille sig at ligge inde med materiale der kan bidrage til prioriteringen af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje Udvalgte steder henvises der til konkrete kilder Befolkning, beskæftigelse og arbejdsstyrke falder i Region Sjælland Fra 2008 til 2014 er befolkningen i Region Sjælland faldet med godt personer i den arbejdsdygtige alder (16-64 år). Arbejdsstyrken er i samme periode reduceret med personer. Samlet set betyder det, at erhvervsfrekvensen er faldet fra 78 pct. i 2008 til 74 pct. i Beskæftigelsen er også reduceret mærkbart i perioden, idet der er forsvundet godt job. 11

12 Boks 1. Pointer om arbejdsmarkedet i Region Sjælland Befolkningen udgør ultimo 2014 knap i den arbejdsdygtige alder (16-64 år). Arbejdsstyrken udgør svarende til 74 pct. af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Omkring sjællændere er beskæftigede ultimo De seneste år er befolkningen (16-64-årige) i Region Sjælland faldet støt og roligt. Samlet set er antallet af sjællændere ca. 3,6 pct. lavere i 2008 end i Beskæftigelsen er reduceret med godt jobs hen over krisen ( ). Det seneste år har beskæftigelsen været konstant, og der er tegn på fremgang i de kommende år. Lidt mere end flere personer mellem 16 og 64 år er i samme periode faldet uden for arbejdsstyrken fx på førtidspension, sygedagpenge eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Hver tredje mellem 20 og 64 år i Region Sjællands befolkning er ufaglært. Lidt mere end 40 pct. er faglærte, mens godt hver fjerde har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. I arbejdsstyrken i Region Sjælland er knap en fjerdedel ufaglærte, godt 45 pct. faglærte og 30 pct. har en videregående uddannelse. På flere punkter adskiller beskæftigelsesstrukturen i Region Sjælland sig fra resten af landet, hvilket har betydning for uddannelsesniveauet i regionen. Regionen har flere lokale serviceerhverv særligt inden for bygge og anlæg samt detailhandel med fødevarer. Disse erhvervsgrupper er kendetegnet ved et lavere uddannelsesniveau. Modsat har regionen færre af de vidensintensive serviceerhverv såsom IT og kommunikation, der er kendetegnet ved et højere uddannelsesniveau. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet, fremskrivninger foretaget af STAR og (64) Anm.: Beskæftigelsestallene i denne boks er opgjort som antallet af arbejdspladser i Region Sjælland. Opgørelser fra 2014 og frem er STARfremskrivninger baseret på RAS-statistikken. Den demografiske udvikling viser, at der bliver færre unge og flere ældre i Region Sjælland. Udviklingen forstærkes af, at færre børnefamilier flytter til regionen særligt yderområderne har oplevet kraftige fald i tilflytningen. 3 Det betyder, at der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. Beskæftigelsen på Sjælland er endnu ikke begyndt at stige efter det kraftige fald i årene På det private arbejdsmarked er der dog positive tendenser især inden for bygge og anlæg samt hotel og restauration er beskæftigelsen på Sjælland begyndt at stige. Omvendt opleves der forsat tilbagegang inden for industri og landbrug. 3 (63) 12

13 Landbrug mm. Industri Bygge og anlæg Privat service Offentlig service Uoplyst I alt Antal personer Ledighedsprocent 3.2. Fremskrivninger med positive tendenser på Sjælland, Figur 3.1: Faktisk og forventet udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed (16-64 år) Figur 3.2: Forventet ændring i antal ledige, beskæftigede og udenfor arbejdsstyrken fra ultimo 2014 til 2016 (16-64 år) ,0% 6,0% ,0% ,0% ,0% Arbejdsstyrke Beskæftigede Ledighedsprocent Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Kilde: Danmarks Statistik og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Arbejdsstyrken er beregnet som antallet af beskæftigede plus antallet af ledige. 2,0% 1,0% 0,0% RAR-område Sjælland Beskæftigede Ledige Udenfor arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsestallene i denne figur angiver antallet af beskæftigede med bopæl i Region Sjælland og afviger derfor fra tallene i figur 3.3, der angiver antallet af arbejdspladser i Region Sjælland. STARs fremskrivninger af udviklingen på Sjælland indikerer, at der er bedre konjunkturer på vej. I 2016 forventes en stigning i antallet af beskæftigede (3.950 personer) og et fald i antal ledige ( personer), antal uden for arbejdsstyrken ( personer) samt i befolkningstallet ( personer), jf. figur 3.2. Ledigheden forventes ultimo 2016 at ligge på 4,5 pct. På nogle områder forventes en øget efterspørgsel efter arbejdskraft og risiko for rekrutteringsproblemer/mangel på arbejdskraft, fordi de kvalifikationer der efterspørges, ikke matcher de lediges. Figur 3.3: Forventet ændring i beskæftigelsen på Sjælland fra 2014 til 2016, fordelt på sektor Antal Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Tal for 2014 er fremskrevet pba. registerdata fra Lønmodtagerstatistikken, Danmarks Statistik. Tal for 2015 og 2016 er tekniske fremskrivninger af en regions udvikling i andele af beskæftigelsen på landsplan i 5 sektorer. Tallene i denne figur er baseret på beskæftigelsen opgjort som antal arbejdspladser i Region Sjælland og afviger derfor fra tallene i figur 3.2, der angiver antallet af beskæftigede med bopæl i Region Sjælland. Sektorfordelte fremskrivninger fra STAR viser, at det i løbet af 2015 og 2016 primært er inden for privat service og bygge og anlæg, at de sjællandske virksomheder forventes at ansætte flere medarbejdere, jf. figur Der mangler faglært arbejdskraft nu - og fremover på Sjælland For at sikre vækst på Sjælland er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rette kompetencer til at dække virksomhedernes efterspørgsel. Det gælder både på kort og på længere sigt. 13

14 I Region Sjælland har færre en videregående uddannelse og flere en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med befolkningen på landsplan. Uddannelsesniveauet er dog på vej op, og udviklingen viser, at flere uddanner sig og på et højere niveau. 4 På trods af dette er der behov for at sætte yderligere tiltag og aktiviteter i gang. Næsten en fjerdedel af den sjællandske arbejdsstyrke er ufaglært, og efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falder også fremover. Boks 2. Balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Sjælland I 2014 er der et stort overskud af både ufaglært og faglært arbejdskraft i Region Sjælland, svarende til mere end personer af hver type. Det viser en fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Sjælland, jf. boks 2. 5 Overskuddet af faglært arbejdskraft forventes at vende, og i 2020 vil der være et underskud af faglært arbejdskraft på lidt mere end personer. Underskuddet skyldes, at der vil være færre faglærte i Region Sjælland i 2020 end i 2014, samtidig med at efterspørgslen efter faglærte i perioden kun vil falde svagt. 6 Fremover forventes desuden et underskud af arbejdskraft med korte og lange videregående uddannelser på hhv. knap og personer. På trods af at denne balance viser, at der i dag er overskud af alle uddannelsesniveauer på tværs af brancherne, er der tegn på, at de sjællandske virksomheder inden for visse brancher allerede i dag har problemer med at finde den ønskede arbejdskraft. STAR s Rekrutteringsanalyse fra efteråret 2015 viser, at de sjællandske virksomheder har søgt forgæves efter medarbejdere til mere end stillinger i sommeren og efteråret 2015, og at Region Sjælland er den region med størst rekrutteringsudfordringer. Det er især virksomhederne inden for bygge og anlæg, Kilde: Uddannelsesanalyse 2015, Region Sjælland. Anm.: Fremskrivningerne er foretaget pba. SamK-Line og er baseret på arbejdstyrken og antallet af beskæftigede med bopæl i Region Sjælland. Plus i figuren angiver overskud af arbejdskraft og minus angiver underskud handel, industri samt offentlig administration, politi og forsvar, der har oplevet problemer med at besætte ledige stillinger. 7 4 (63) 5 Udbud og efterspørgsel i boks 2 er fremskrevet baseret på SamK-Line-modellen. Fremskrivninger viser den forventede udvikling, såfremt indsatser, strukturelle forhold mv. holdes konstante over de kommende år. Dvs. en alt andet lige -fremskrivning. Der er eksempelvis ikke taget højde for, hvilken effekt de kommende offentlige infrastrukturprojekter kan have på efterspørgslen efter arbejdskraft. 6 (175) 7 (168) 14

15 Store dele af det øvrige kildemateriale, som mploy har afdækket, indeholder de samme fremtidige tendenser, som afbilledet i boks 2. Stort set alle kilder fremhæver, at der generelt er brug for flere faglærte og inden for flere sektorer. Men der forventes også øget efterspørgsel efter visse typer af specialister og højtuddannede. Nogle kilder viser et større behov end angivet i boks 2. Det drejer sig primært om kilder, som beskriver behovet for arbejdskraft som følge af de større offentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland. 5 Sjælland har en række områder med særligt store potentialer for vækst. Disse er: fødevarer, bygge- og anlæg, logistik og transport samt bioøkonomi. Områderne er beskrevet i den regionale vækst og udviklingsstrategi fra Region Sjælland, dog uden at det konkretisere hvad evt. vækst vil betyde for beskæftigelsen, jf. boks 3. Det er vigtigt at virksomhederne inden for disse områder kan tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer hvis vækstpotentialerne skal indfries. Boks 3. Den regionale vækststrategi på Sjælland Sjælland har en række erhvervsområder med særligt store potentialer for vækst. De fire erhvervsområder er udvalgt baseret på deres nuværende position i regionens erhvervsliv og på deres potentialer i fremtiden. Det drejer sig om områderne: Fødevarer Bygge og anlæg Logistik- og transportbranchen Bioøkonomi Fødevarererhvervet er et vigtigt erhverv for Region Sjælland, og inden for bygge og anlæg vil der i de kommende år blive gennemført en række større infrastrukturprojekter, som vil øge beskæftigelsen betragteligt. Projekterne forventes også at påvirke logistik- og transportbranchen positivt. I regionen er der flere førende virksomheder inden for bioteknologisk produktion, og målet er, at de skal styrkes gennem øget samarbejde med forskningsinstitutionerne. Skal de sjællandske virksomheder udnytte deres vækstpotentiale optimalt, er det nødvendigt med et generelt løft i kompetenceniveauet for at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, som matcher virksomhedernes behov. Kilde: (65) 3.4. Bygge og anlæg: Vækst, efterspørgsel og mangel Boks 4. Pointer om bygge- og anlægssektoren i Region Sjælland Der er på Sjælland knap personer beskæftiget i bygge- og anlægssektoren. Beskæftigelsen inden for sektoren er faldet med 14 pct. fra 2008 til De seneste par år fra 2012 til 2014 er beskæftigelsen begyndt at stige igen. Omkring 70 pct. af de beskæftigede inden for bygge og anlæg i Region Sjælland er faglærte, mens knap 20 pct. er ufaglærte, og 10 pct. har en videregående uddannelse. Fremskrivninger viser, at beskæftigelsen fra 2014 til 2016 forventes at stige med knap 900 personer, svarende til en stigning på ca. 4 pct. ift. det nuværende niveau. Den stigende beskæftigelse skyldes blandt andet en række store offentlige infrastrukturprojekter. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsen er opgjort som antallet af arbejdspladser inden for sektoren i Region Sjælland. Opgørelser fra 2014 og frem er STARfremskrivninger baseret på RAS-statistikken. 15

16 Analyser og prognoser peger på, at Sjælland står over for en generel fremgang i bygge- og anlægssektoren, som øger efterspørgslen efter arbejdskraft. 8 Det indebærer en risiko for rekrutteringsudfordringer og mangel på arbejdskraft inden for flere fagområder i sektoren i de kommende år. Center for Regional- og Turismeforskning fremskriver efterspørgslen efter arbejdskraft frem mod Analysen viser, at der forventes at mangle omkring personer med erhvervsfaglige uddannelser inden for bygge- og anlægssektoren i Region Sjælland. 9 Allerede i dag er der rekrutteringsproblemer i forhold til struktører. Det fremhæver de sjællandske bygge- og anlægsvirksomheder i en række kvalitative interviews udført af COWI 10. Virksomhederne beskriver, at de generelt begynder at kunne mærke, at det bliver vanskeligere at rekruttere faglært arbejdskraft. Virksomhederne forventer, at der på sigt også vil være stigende efterspørgsel efter murere, tømrere, elektrikere og faglærte inden for metalfag samt byggeledere til koordinerende arbejde på byggepladsen. Region Sjælland er kendetegnet ved at være en region med mange pendlere særligt til Region Hovedstaden. Dette betyder, at en øget efterspørgsel efter arbejdskraft inden for bygge og anlæg i Region Hovedstaden kan give mangel på arbejdskraft inden for sektoren i Region Sjælland. Blandt andet forventes mangel på murere, elektrikere, teknikere, diplom- og civilingeniører inden for det næste halve år i Region Hovedstaden og Sjælland. Det viser en analyse og prognose fra COWI, hvor de to regioner analyseres samlet, jf. boks 5. Boks 5. Forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft de kommende år i Hovedstaden og Sjælland Murere Elektrikere Teknikere Diplomingeniører Civilingeniører Kilde: (15) Anm.: Der forventes mangel på arbejdskraft i de år, der er farvet mørke. En spørgeskemaundersøgelse udført af TEKNIQ viser, at der også i installationsbranchen er begyndende rekrutteringsudfordringer, jf. boks 6. Boks 6. Mangel på arbejdskraft i installationsbranchen I en spørgeskemaundersøgelse blandt sjællandske virksomheder i installationsbranchen gennemført i april 2015 af TEKNIQ angiver 27 pct., at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft inden for det seneste år. Derudover angiver 38 pct., at de forventer, det bliver sværere at rekruttere arbejdskraft i de kommende to år. I alt 9 pct. af virksomhederne har inden for det seneste år søgt forgæves efter arbejdskraft mod 1 pct. i 2010, mens 5 pct. helt har undladt at søge efter arbejdskraft i forventning om, at det ikke var muligt at finde den. Samtidig oplyser 12 pct. af virksomhederne, at de har måttet opgive ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. Hver fjerde virksomhed i installationsbranchen forventer en stigning i antallet af ansatte i det kommende år. Kilde: (11) Anm.: Faguddannede elektrikere og VVS ere udgør 58 pct. af de ansatte i virksomhederne i installationsbranchen, der har besvaret arbejdskraftundersøgelsen 8 (53, 18, 60, 64, 101) 9 (15) 10 (53) 16

17 Større offentlige infrastrukturprojekter på Sjælland: Hvilken betydning har det for efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren? I Region Sjælland er der en lang række store infrastrukturprojekter, der enten allerede er i gang eller påbegyndes snarligt, jf. boks 7. En analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter viser, at de nævnte projekter i Region Sjælland vil medføre en kraftigt øget efterspørgsel efter arbejdskraft inden for bygge- og anlægssektoren. Samlet forventes projekterne at skabe mellem og direkte arbejdspladser (opgjort som årsværk) frem til Boks 7. Igangværende og kommende store offentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Universitetssygehus Køge ( ) Ny Retspsykiatri Sct. Hans (oprindeligt , men forsinket 1½ til 2 år) Akutmodtagelse Slagelse Sygehus ( ) Køge Bugt motorvejen (-2018) Kalundborgmotorvejen, 2. etape ( ) Sydmotorvejen (der er udarbejdet og fremsendt indstilling til brug for en politisk beslutning) København Ringsted jernbanen ( ) Ringsted - Rødby jernbanen (2014-) Ny Storstrømsbro (tidsplan afventer de endelige planer for færdiggørelsen af Femern Bælt forbindelsen) Femern Bælt Forbindelsen (?-2024) Kilde: (53) Figurkilde: Beskæftigelsesministeriet og egne opdateringer Af boks 8 nedenfor fremgår det, hvilke kompetencer, de nævnte infrastrukturprojekter forventes at medføre øget efterspørgsel efter i 2016, 2017 og Prognoserne er foretaget af CO- WI i Boks 8. Øget efterspørgsel på arbejdskraft på grund af større offentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Ifølge en analyse fra COWI (opdateringen af Leo Larsen-rapporten) vil infrastrukturprojekterne i 2016, 2017 og 2018 medføre øget efterspørgsel efter følgende medarbejdertyper: Ikke-faglærte og struktører Murere Tømrere og snedkere VVS ere Bygningsmalere Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Elektrikere Chauffører Smede mv. Ikke øget efterspørgsel Andre faglærte inden for byggeriet (53) 17

18 Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Ikke øget efterspørgsel 100 Ikke øget efterspørgsel Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU Kilde: (53) Hvorvidt den stigende efterspørgsel inden for bygge- og anlægssektoren vil resultere i mangel på faglærte afhænger bl.a. af udviklingen i arbejdsstyrken, dvs. udbuddet af arbejdskraft, samt hvilke kvalifikationer arbejdsstyrken besidder. De kommende ti år ventes en nedgang eller uændret arbejdsstyrke for følgende uddannelser: 12 - Elektrikere - Mekanikere - Smede - VVS montører - Øvrige erhvervsuddannelser (kølemontører, tagdækkere, glarmester mv.) - Teknikere inden for bygge og anlæg Det faldende udbud skyldes både faldende tilgang til uddannelserne og afgang fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Det vil særligt være inden for disse grupper, at der kan opstå rekrutteringsproblemer. Derudover forventes en nedgang i antallet af ikke-faglærte i arbejdsstyrken. Samtidig ventes et stigende udbud af arbejdskraft for følgende uddannelser: - Murere - Tømrere - Malere - Chauffører - Diplomingeniører Det øgede udbud skyldes især, at tilgangen til uddannelserne er steget de seneste år. Den positive udvikling mærkes også i de enkelte kommuner Fremgangen inden for bygge- og anlægssektoren er også tydelig i de enkelte kommuner. Ringsted har oplevet et kraftigt fald i antallet af ledige håndværkere, mens både Lolland og Slagelse oplever en stigende efterspørgsel efter en række faglærte inden for bygge- og anlægssektoren herunder smede, elektrikere, murere og tømrere. 13 I Slagelse peges der også på en øget efterspørgsel efter rørlæggere, tekniske isolatører, specialister inden for ventilationsteknik og kølemontage. Kommunerne fremhæver herudover en række specifikke kompetencebehov, der er øget efterspørgsel efter, hvilket fremgår af boks (53) 13 (152, 134, 156) 18

19 I enkelte kommuner er der ud over de offentlige infrastrukturprojekter beskrevet i boks 7 større byggeprojekter, der også kan påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft i området. Novo Nordisk udvider med endnu en fabrik i Kalundborg byggeriet begyndte i maj 2015, og fabrikken forventes i fuld drift i I Køge er der en række anlægsinvesteringer og byudviklingsprojekter, som vil præge byen de kommende ti år. Blandt andet udvikles den nye bydel Køge Kyst til i alt 6 mia. kr. 15 Boks 9. Kompetencebehov i bygge og anlæg, høringssvar I de forskellige kommuner efterspørges der en række faglige kompetencer inden for bygge- og anlægsområdet. Jobcenter Lolland peger på, at der er efterspørgsel efter medarbejdere med faglige kompetencer til entreprenørbranchen. Jobcenter Slagelse oplever stor eller stigende efterspørgsel efter: - Elektrikere med kompetencer inden for låse- og alarmsystemer - VVS ere med kompetencer inden for varme og energi - Stillads-medarbejdere med specifikke opkvalificeringskurser I Solrød Kommune skaber de lokale virksomheders behov efterspørgsel efter opkvalificeringskurser for jord- og betonarbejdere, som fx Kloak 1+2 kurser og rørlæggerkursus. Kilde: (134, 156, 157) Større offentlige infrastrukturprojekter på tværs af regioner: Hvilken betydning har det for efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren? Ud over de offentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland er der også større projekter på tværs af regionerne, som kan påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft inden for regionen. Et af disse tværregionale projekter er Togfonden DK. CRT og COWI har analyseret arbejdskraftbehovet i forbindelse med projektet, og der forventes i hele projektperioden fra 2014 til 2027 at være risiko for rekrutteringsproblemer eller decideret mangel inden for en række faggrupper på landsplan. For faglærte forventes der inden for et halvt år at mangle både struktører, VVS ere, elektrikere og chauffører. Derudover forventes rekrutteringsproblemer i forhold til tømrere, snedkere og smede, jf. boks 10. Boks 10 angiver den forventede mangel på landsplan for de kommende år, men projektet vil påvirke regionerne forskelligt. Den direkte beskæftigelseseffekt for hele projektperioden forventes at fordele sig på følgende måde: Boks 10. Forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft de kommende år på landsplan Struktører Murere Tømrere og snedkere VVS ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede Andre faglærte Teknikere Civilingeniører Relevante KVU, MVU og LVU Kilde: (21) Anm.: Der forventes mangel på arbejdskraft i de år, der er farvet helt mørke og rekrutteringsproblemer i de år, der er skraverede. 14 (156) 15 (131) 19

20 - Hovedstaden: årsværk - Sjælland: 422 årsværk - Syddanmark: årsværk - Midtjylland: årsværk - Nordjylland: 831 årsværk Projektet vil derfor påvirke beskæftigelsen mest i Region Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden, mens det har mindre effekt på efterspørgslen efter arbejdskraft i Region Nordjylland og Sjælland. To andre større tværregionale offentlige projekter er havvindmølleparker og signalprogrammet. De to projekter vil på landsplan øge efterspørgslen efter en række faglærte særligt struktører og elektrikere, jf. boks 11. Boks 11. Øget efterspørgsel på arbejdskraft på grund af havvindmølleparker og signalprogrammet for jernbanenettet på landsplan Ifølge en analyse fra COWI (opdateringen af Leo Larsen-rapporten) vil havvindmølleparkerne og signalprogrammet i 2016, 2017 og 2018 medføre øget efterspørgsel efter følgende medarbejdertyper: Ikke-faglærte og struktører Elektrikere Chauffører Smede mv Teknikere Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU Kilde: (18) Arbejdskraftefterspørgslen i forbindelse med de to projekter vil variere i de forskellige regioner også ift. tidshorisonten. Havvindmølleparkerne omfatter Horns Rev i Nordsøen, Kriegers Flak øst for Møn og et antal kystnære havvindmølleparker. Anlægsperioden er for Horns Rev, mens Kriegers Flak er udsat i to år, så anlægsperioden er Signalprogrammet dækker over en udskiftning af signalsystemet på hele jernbanenettet i Danmark og påvirker dermed alle regioner installationsarbejdet forventes færdigt i Andre stillingsbetegnelser med rekrutteringsproblemer For bygge- og anlægssektoren i Region Sjælland viser den seneste Arbejdsmarkedsbalance fra december 2015 desuden, at der ud over de områder mploy har afdækket i desk researchen aktuelt er problemer med at rekruttere kloakmestre og beregnere/opmålere, mens der er paradoksproblemer for bygningsmalere, isolatører, maskinførere og stilladsmontører, jf. tabel 3. 20

21 Tabel 3: Andre stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer inden for bygge- og anlægssektoren i Region Sjælland Mangel på arbejdskraft: Paradoksproblemer: Kloakmester Bygningsmaler Beregner/opmåler Isolatør Maskinfører Stilladsmontør Kilde: Opgørelser i Arbejdsmarkedsbalancen, december Industrien: Mangel på visse typer kvalificeret arbejdskraft Boks 12. Pointer om industrisektoren i Region Sjælland Omkring personer er beskæftiget i industrien på Sjælland. Beskæftigelsen inden for sektoren er faldet med knap 24 pct. fra 2008 til Det seneste år er beskæftigelsen fortsat faldet med knap 2 pct. Omkring 52 pct. af de beskæftigede inden for industrien i Region Sjælland er faglærte, mens en fjerdedel er ufaglærte, og 23 pct. har en videregående uddannelse. Fremskrivninger viser, at beskæftigelsen fra 2014 til 2016 forventes at falde svagt med godt 150 personer, svarende til en nedgang på ca. 0,5 pct. ift. det nuværende niveau. Industrien i Region Sjælland er under forandring der er blevet væsentligt færre ufaglærte industri-job, og der ansættes flere med videregående uddannelser. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet, fremskrivninger foretaget af STAR og (31) Anm.: Beskæftigelsen er opgjort som antallet af arbejdspladser inden for sektoren i Region Sjælland. Opgørelser fra 2014 og frem er STARfremskrivninger baseret på RAS-statistikken. Flere analyser peger på, at der er vækstpotentiale inden for industrien i Region Sjælland. 16 Industrivirksomhederne har ellers reduceret beskæftigelsen markant i løbet af de sidste år, og STARs fremskrivninger viser, at der også i de kommende år vil være svag nedgang. Ifølge virksomhederne ser udviklingen dog ud til at vende. I alt 37 pct. af industrivirksomhederne har i en spørgeskemaundersøgelse udført af Center for VækstAnalyse angivet, at de forventer at øge antallet af ansatte over det kommende år kun 9 pct. forventer en reduktion i antal medarbejdere. 17 Vækst og beskæftigelse medfører også en risiko for mangel på arbejdskraft inden for industrien. Allerede nu er der tegn på, at industrivirksomhederne inden for nogle områder har problemer med at skaffe den ønskede arbejdskraft. En spørgeskemaundersøgelse gennemført i april 2015 blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at 35 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter i Region Sjælland angiver, at deres virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, jf. figur 3.4. Det er en stigning i forhold til året før, hvor under 30 pct. oplevede samme udfordring. 18 De sjællandske industrivirksomheder, der har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, oplever især mangel på industriteknikere. Næsten 40 pct. af respondenterne i undersøgelser siger, 16 (60,64) 17 (60) 18 (30) 21

22 Industriteknikere/ maskinarbejdere Andre faglærte Smede Værktøjsmagere Automatikteknikere Svejsere Elektronikfagteknikere Mekanikere at der er mangel på industriteknikere/maskinarbejdere, jf. figur 3.5. I alt 25 pct. oplever mangel på smede, mens mellem pct. siger, at der er mangel på værktøjsmagere, automatikteknikere og svejsere. Nogle mangler elektronikfagteknikere og mekanikere. Godt 30 pct. svarer, at der er mangel på andre faglærte. Figur 3.4: Andel af virksomheder på Sjælland, der i Dansk Metals undersøgelse har angivet, at de har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft 35% Ja Nej Figur 3.5: Hvilke typer af medarbejdere oplever de sjællandske virksomheder inden for Dansk Metals område mangel på? Procent Procent % Kilde: (30) Anm.: Dansk Metal har i perioden april 2015 gennemført en elektronisk rundspørge blandt industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 555 deltaget i hele landet. Figuren viser kun resultater for Region Sjælland. Kilde: (30) Anm.: Dansk Metal har i perioden april 2015 gennemført en elektronisk rundspørge blandt industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 555 deltaget i hele landet. Figuren viser kun resultater for Region Sjælland. Figuren angiver hvilke medarbejdertyper, de sjællandske virksomheder, der har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, oplever mangel på. Samtidig er det positivt for industribeskæftigelsen i Region Sjælland, at to store virksomheder har planer om eller er i gang med at etablere arbejdspladser blandt andet inden for produktion i regionen. MHI Vestas Offshore Wind genåbner en gammel Vestas fabrik i Lolland Kommune i januar Derudover åbner Novo Nordisk endnu en fabrik i Kalundborg. 20 Byggeriet begyndte i maj 2015, og fabrikken forventes at være i fuld drift i De positive tendenser inden for industrien kan også spores i de enkelte kommuner. Jobcenter Lolland vurderer, at der er optimisme og en positiv udvikling inden for produktionsvirksomhederne, og Jobcenter Slagelse oplever stigende efterspørgsel efter maskinarbejdere og industriog procesoperatører. 22 Derudover peges der både på landsplan og i de enkelte kommuner på en øget efterspørgsel efter specifikke kompetencer inden for industrien. Disse er sammenfattet i boks (134) Det har i medierne været fremme, at det vil skabe mellem 50 og 100 stillinger til byggeri af vinger, men det er ikke bekræftet af Vestas. 20 (156) 21 Det har i medierne været fremme, at investeringen vil skabe 100 nye produktions- og ingeniørjob, og Novo Nordisk udtaler, at ansættelserne vil påbegyndes hen over de kommende år 22 (134, 156) 22

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I HOVEDSTADEN... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD

Læs mere

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Vestjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse

Arbejdsmarkedsanalyse December 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Østjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I ØSTJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING PÅ BORNHOLM...4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD OG

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 RAR-møde 10/12-15 Bilag til pkt. 6 40 RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 3. udkast December 2015 41 Indhold 1 RAR Sjællands fokusområder RAR s tværgående initiativer Opfølgning på strategi-

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN 2016 2018 DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND December 2015 ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. RAR SJÆLLANDS FOKUSOMRÅDER 4 RAR S TVÆRGÅENDE INITIATIVER

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg

Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg FAKTA-ARK Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg Forældre ved mest om de gymnasiale uddannelser og rådgiver deres børn i den retning 77 % af forældre til børn mellem 14 og

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

December. 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Sydjylland

December. 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Sydjylland December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Sydjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans. Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet... 1 1.1. Dækningsområde... 1 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked... 2 1.3. Institutioner og organisationer...

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere