Årsberetning Læringsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Læringsaktiviteter"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Læringsaktiviteter

2 Titel: DPSD årsberetning 2012 Bilag, læringsaktiviteter Patientombuddet, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg URL: Format: pdf 2

3 Indhold 1 Om Patientombuddet 4 2 Publikationer Nyhedsbreve Temarapporter og praksissammenfatninger OBS-meddelelser og advarsler DPSD i tal 9 3 Partnerskaber 10 4 Undervisning og temadage 11 3

4 1 Om Patientombuddet Med samlingen af både klager, anker i erstatningssager og rapporteringer om utilsigtede hændelser i Patientombuddet kan der skabes ét centralt overblik over den viden, der ligger i klagesystemet, erstatningssystemet og rapporteringssystemet. Patientombuddet har til opgave at bidrage til, at denne viden anvendes forebyggende. Direktør International- Sygesikring Administration og service Patientklagecenter Læringsenheden DPSD Erstatningscenter Det Psykiatriske Ankenævn Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Lægemiddelskadeankenævn Patientskadeankenævnet Patientombuddet videreformidler derfor den viden og læring, som kan uddrages med henblik på, at læringen omsættes til bedre kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. 2 Publikationer På den baggrund har Patientombuddet i 2012 udsendt en række forskellige publikationer, som kan inddeles i grupperne: nyhedsbreve, temarapporter/praksissammenfatninger, OBS-meddelelser, advarsler, og orienteringsbreve. Ombuddet har herudover haft en undervisnings- og foredragsaktivitet i Publikationerne i de følgende afsnit kan hentes ved at klikke med musen på billedet af publikationen. Alle faglige udmeldinger fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase kan ligeledes læses på og på

5 2.1 Nyhedsbreve om DPSD Disse har orienterende karakter. Brevene udkommer én gang i kvartalet og beskriver antallet af rapporter, der er rapporteret til databasen samt udvalgte temaemner. Andre aktiviteter indenfor DPSD i det forløbne kvartal beskrives ligeledes. Nyhedsbrevene blev publiceret elektronisk på hjemmesiderne og patientombuddet.dk. Herudover blev nyhedsbrevene sendt til personer, der var tilmeldt distributionslisten på Der er udsendt følgende DPSD-nyhedsbreve i 2012: Nyhedsbrev 1, januar 2012 I nyhedsbrevet var der fokus på rapporter fra patienter og pårørende. Analyse af de klassifikationer, sagsbehandlere har lavet i hændelser fra patienter og pårørende, viste en forskel i forhold til rapporter rapporteret af sundhedspersoner. Nyhedsbrev 2, maj 2012 Indeholdt en introduktion til Patientombuddets nye nyhedsbrev. Temaet var utilsigtede hændelser i kommuner. Der blev givet oplysninger om fordelingen af hændelser internt i kommunerne. Herudover blev der orienteret om problemer med nødkaldesystemer. Nyhedsbrev 3, august 2012 Temaet var utilsigtede hændelser og alment praktiserende lægers rapporteringer. Man kan opnå mere viden ved flere rapporter. Herudover indeholdt nyhedsbrevet blandt andet en opfølgning på publikationer om smerteplastre, dysfagi og receptudskrivning fra Diabetes Rask. Nyhedsbrev 4, oktober 2012 Temaet var risikomedicin. Patientombuddet overtog i 2012 arbejdet med at vedligeholde den nationale liste over risikosituationslægemidler. Blandt andet til dette formål oprettede Patientombuddet et rådgivende udvalg for medicin, som blev sammensat af specialister på medicinområdet. Nyhedsbreve fra Patientklagecenteret i 2012: Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Lægens beslutning: Ingen genoplivning ved hjertestop Det er lægerne, som bestemmer, om en varigt inhabil patient skal genoplives ved hjertestop. Det kræver ikke et samtykke 5

6 fra patientens værge eller de pårørende. Dette slår Sundhedsvæsenets Disciplinærnævnet fast i en afgørelse. Nyhedsbrevet beskriver, med udgangspunkt i en konkret hændelse, lægens opgaver og ansvar ved stillingtagen til genoplivning. Det Psykiatriske Ankenævn Medicin givet med tvang Nyhedsbrevet omtaler to principielle afgørelser fra Det Psykiatriske Ankenævn om medicinering af psykiatriske patienter med tvang. Patienter skal have at vide, hvor meget og hvilken medicin, de skal have, hvis medicinen skal gives med tvang. Hvis dosis er usædvanlig, skal patienterne informeres om hvorfor. Det skal sikre, at patienterne på det bedst mulige grundlag kan tage stilling til, om de vil modtage behandlingen frivilligt. 2.2 Temarapporter og praksissammenfatninger Temarapporter tager forskellige aktuelle patientsikkerhedstemaer op. Temarapporter udarbejdes på baggrund af viden fra utilsigtede hændelser, og fra patientklager og erstatningssager. Patientombuddet har i 2012 udsendt følgende temarapporter: Dysfagi En bred vifte af patienter har dysfagi. Det vil sige synkeproblemer. Patienterne er i risiko for at fejlsynke væske og mad til lungerne, hvorved der opstår risiko for kvælning og risiko for at udvikle en alvorlig lungebetændelse. Ofte skyldes utilsigtede hændelser relateret til dysfagi, at personalet ikke følger de kostanvisninger, der er ordineret af fx en ergoterapeut. 6

7 Medicin Temarapporten inddrager utilsigtede medicineringshændelser i hjemmeplejen og plejeboliger. Rapporten viser, at der fortsat er problemer med medicinering i plejeboliger og i hjemmeplejen. Med udgangspunkt i medicineringsprocessens faser beskriver rapporten de hyppigste utilsigtede hændelser og de løsningsforslag, der er rapporteret i hændelsesrapporterne. Tarmperforation Temarapporten var foranlediget af alvorlige utilsigtede hændelser og patientklager, der omhandlede patienter, der under operation utilsigtet fik perforeret tarmen. Temarapporten sætter fokus på, hvad tarmperforation er, og hvad der kan læres af utilsigtede hændelser, patientklager og erstatningssager for at forebygge tarmperforationer i relation til kirurgi. Medicinhåndtering i sygeplejen Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udsendte i november 2012 en praksissammenfatning om medicinhåndtering i sygeplejen. Rapporten gennemgår nogle af de pligter og det ansvar personer har i forbindelse med medicinhåndtering i forskellige situationer. Sammenfatningens pointer er illustreret ved forskellige afgørelseseksempler fra klagesager fra patienter og pårørende. Rapporten skal medvirke til at sætte fokus på personers ansvar, så fremtidige hændelser kan forebygges. 7

8 2.3 OBS-meddelelser og advarsler OBS-meddelelser udsendes, når Patientombuddets læringsenhed bliver opmærksom på nye alvorlige utilsigtede hændelser, som vurderes at kunne forekomme på andre afdelinger og institutioner. En advarsel fra Patientombuddet udsendes ved alvorlige hændelser der vurderes at kunne gentage sig andre steder i sundhedsvæsenet, men hvor hændelsen har en karakter, der kræver, at der umiddelbart tages stilling til problemet lokalt. Tidsfaktoren er afgørende ved udsendelse af advarsler. Advarsler og OBS meddelelser udsendes til de relevante officielle postkasser og publiceres på og på OBS-meddelelser udsendt i 2012: Metabolisk acidose ved stort output i stomien OBS-meddelelsen er baseret på en hændelse, som omhandler en 37-årig patient med stort stomioutput. Patienten døde på grund af metabolisk acidose. Metabolisk acidose opstod, fordi syrebase-balancen i kropsvæsken blev for sur. Ved stort stomi output kan kroppen udskille for meget base. Dette gav en overvægt af syrer i kropsvæsken. En patient udviklede svær metabolisk acidose på grund af stort output i stomien. OBS-meddelelsen satte fokus på, at sundhedspersonale bør være opmærksom på, at patienter med stort stomioutput kan have betydelig risiko for at udvikle en potentiel dødelig metabolisk acidose. 8 Sen eller ingen reaktion på nødkald i kommuner Patientombuddets læringsenhed fandt nogle mønstre i de utilsigtede hændelser med nødkald, som udgjorde potentielle patientsikkerhedsproblemer i alle kommuner. Hændelserne omhandlede borgere, der var faldet; o hvor nødkaldet ikke virkede. o hvor borgeren ikke kunne tilkalde hjælp om natten, fordi nødkaldet var uden for rækkevidde, o hvor nødkaldet blev besvaret, men der kom aldrig et tilsyn til borgeren.

9 Andre hændelser omhandlede nødkald; o hvor batteriet i nødkaldet var fladt og derfor ikke virkede, o hvor vagtcentralen ikke kunne finde ud af, hvem borgeren var i systemet. Smerteplastre Patientombuddets læringsenhed fandt nogle mønstre i de utilsigtede hændelser med smerteplastre, som udgjorde potentielle patientsikkerhedsproblemer på sygehuse og i kommuner. OBS-meddelelsen omhandlede patienter, hvor smerteplastre enten var ordineret med en forkert dosis, eller var administreret på forkerte tidspunkter. Enhedsfejl på recepter på Victoza udskrevet fra Diabetes Rask Patientombuddet fik flere meldinger om, at recepter på Victoza udskrevet fra medicinmodulet i Diabetes Rask, blev udskrevet med en forkert enhedsbetegnelse. Fejlen blev rettet af leverandøren inden for en uge på alle systemer i landet. Advarsler i 2012: Patientombuddet har ikke skønnet det nødvendigt at udsende advarsler i DPSD i tal Patientombuddet har i 2012 udgivet en ny publikationstype DPSD i tal. 'DPSD-i-tal' vil forsøge at skabe både overblik og indblik i forskellige patientsikkerhedsproblemstillinger. 9

10 Ideerne til analyser i publikationen kan være baseret på forslag fra brugerne. I første udgivelse af DPSD-i-tal blev der redegjort for en simpel metode til at finde andel af rapporter med anonym rapportering. Herefter blev der vist en metode til at vise regionale og kommunale forskelle i, hvor ofte sundhedspersoner rapporterer med navn i rapporterne. Første udgave af 'DPSD-i-tal' viste også en simpel metode til at vurdere sagsbehandlingstiden, og en metode som kunne anvendes til at belyse regionale og kommunale forskelle. 3 Partnerskaber Formålet med at indgå partnerskaber om anvendelsen af Patientombuddets data er, at opnå en større udnyttelsesgrad af Patientombuddets data, således at fx utilsigtede hændelser kan indgå i analyser, der foretages af andre interessenter med henblik på at forbedre kvalitet og patientsikkerhed for patienter. Interessenterne kan bidrage med kompetencer og resurser, som ombuddet ikke selv er i besiddelse af. Gennem partnerskaber og ved en koordinering af indsatser mellem aktørerne i sundhedsvæsenet vil Patientombuddets aktiviteter få mere gennemslagskraft. Indgåelse af partnerskaber indebærer i hovedtræk, at Patientombuddet stiller data til rådighed i bearbejdet form. Der er en lang række samarbejdskonstellationer, som kan indgå i et ad hoc partnerskab: Fx et samarbejde med større patientforeninger til belysning af særlige problemstillinger for en bestemt patientgruppe Etablering af samarbejde med forskere eller videnskabelige selskaber, der ønsker at benytte Patientombuddets data som en del af deres forskning Patientombuddet kan stille data til rådighed for arbejdsgrupper, der reviderer eller udarbejder nye patient- eller pakkeforløb, således at viden fra utilsigtede hændelser, klage- og erstatningsankesager anvendes proaktivt til at forebygge gentagelser Patientombuddet kan stille data til rådighed for undervisere og patientskoler, der planlægger patientundervisning, således at viden fra utilsigtede hændelser, klage- og erstatningssager anvendes proaktivt til at forberede patienter og pårørende til et indlæggelsesforløb Patientombuddet kan analysere og opstille nationale mønstre i utilsigtede hændelser, klage- og erstatningssager, som stilles til rådighed for sundhedsvæsenet til brug for det lokale arbejde med kvalitetsudvikling. 10

11 En forudsætning for at Patientombuddet kan indgå en aftale om leverance af data til et partnerskab er, at der foreligger en detaljeret projektbeskrivelse, som sandsynliggør, at projektet kan gennemføres. Det er yderligere en betingelse, at Patientombuddet får mulighed for at publicere slutproduktet på sin hjemmeside, efter det har været offentliggjort. Partnerskaber om DPSD data i år 2012 kan ses i skemaet nedenfor: Amgros Dansk Lægemiddelinformation Enheden for patientsikkerhed i region Hovedstaden. Gigtforeningen Klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og Kræftens Bekæmpelse Rådgivende udvalg for medicinområdet Ålborg Universitet Der laves løbende udtræk når det er relevant for RADS-arbejdet. Der laves løbende et træk over moderate, alvorlige og dødelige medicineringsfejl. POB har screenet de moderate medicineringsfejl for evt. relevante hændelser. Redaktionen gennemgår de dødelige og alvorlige, og det vurderes, om der skal Patientsikkerhedsadvarsler på præparater i medicin.dk. Projekt om Methotrexate. Projekt om Methotrexate. Projekt om Methotrexate. Den nationale arbejdsgruppe for patientsikkerhed i kræftforløb med projektgrupper inden for monitorering af kræftforløb, diagnostik, overgange, kemoterapi, stråleterapi og overgange. Risikosituationsmedicin. Projekt om patientsikkerhedsmæssige konsekvenser af at sundhedsvæsenet indfører teknologiske værktøjer (EPJ, elektroniske medicinadministrationsmoduler, talegenkendelse o. lign). 4 Undervisning og temadage Som en del af videreformidlingen af den viden og læring, som kan uddrages af patienternes henvendelser og rapportering af utilsigtede hændelser, har Patientombuddets ansatte har i 2012 deltaget som oplægsholdere på mange kurser og konferencer både i indland 11

12 og i udlandet. Oplæggene har primært handlet om: Patientombuddets opgaver, ansvar og organisation Dansk Patientsikkerhedsdatabase Risikostyring, herunder analyse og opfølgning af utilsigtede hændelser, klager og erstatningssager Brugerinvolvering. Patientombuddets læringsenhed har i 2012 holdt omkring 60 foredrag. Foredragsstederne har blandt andet været de 5 regioner, kommuner, privathospitaler, Syddansk Universitet, Dansk Sygepleje Råd, WHO og patientforeninger, patientvejledere, speciallæger, HOPE m.fl. Herudover har Patientombuddet afholdt to temadage for sundhedspersoner om DPSD og om medicinering. Temadag om Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Temadagen blev afholdt den 7. juni 2012 på Herlev Hospital. Der var ca. 150 deltagere. Temadagen var henvendt til ledelse og sundhedspersonale i sundhedsvæsenet med speciel interesse i DPSD. Patientombuddet præsenterede lovgrundlaget for arbejdet med DPSD og gennemgik sagsbehandlingen i DPSD herunder den minimale sagsbehandling og WHO-klassifikationen. Der var desuden en kort gennemgang af rapport- og statistikmodulet. Temadag om medicineringsprocessen. Temadagen blev afholdt den 20. november 2012 på Herlev Hospital. Der var over 300 deltagere. Temadagen var henvendt til ledelse og sundhedspersonale, der er involveret i medicinering. Dagen havde til formål at se hvor og hvornår, det går galt i medicineringsprocessen, samt drage læring af hændelserne. Der var præsentationer fra Patientombuddet samt fra eksterne oplægsholdere. Temadagen viste, at fejl stadig sker. Men 312 tilmeldte og næsten 90 på venteliste til temadagen viser også, at mange gerne vil arbejde for at forbedre kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Temadagen viste ligeledes, at der sker spændende initiativer på vejen mod en øget risikobevidsthed og patientsikkerhed. Der er på baggrund af tamadagen udarbejdet en temarapport med en beskrivelse af indlæggene. 12

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider.

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider. DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra sundhedsvæsenet! Printadvarsel: 177 sider. Titel: DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra Sundhedsvæsenet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER Rapportsammenfatning Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juni 2005 Apotekets forebyggelse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE for ledere, risikomanagere og konsulenter ISBN nr. 978-87-989872-5-3 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere