FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5 KRAV FOR AT KUNNE GÅ TIL EKSAMEN... 5 EKSAMENSFORM OG EKSAMENSPROCEDURE... 5 HVIS MAN BLIVER SYG... 7 KLAGE OVER EKSAMENSOPGAVERNE... 7 OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET... 7 ORDBLINDE og FREMMEDSPROGEDE... 8 DISPENSATION... 8 ENHEDER, BEGREBER og FAGTERMINOLOGI... 9 Kemi:... 9 Fysik:... 9 Orientering:... 9 CELLELÆRE VÆVSLÆRE SPECIEL DEL NERVESYSTEMET DET ENDOKRINOLOGISKE SYSTEM Side 1 af 28

2 KREDSLØBET OG HJERTET Hjertet: Arterier: Kapillærer: Vener: Lymfesystemet: BLODET FORSVARSSYSTEMET FORDØJELSESSYSTEMET STOFSKIFTET OG ENERGIOMSÆTNINGEN URINORGANERNE ÅNDEDRÆTSSYSTEMET REPRODUKTIONSORGANERNE Mandlige kønsorganer: Kvindelige kønsorganer: SANSEORGANERNE Øje: Øre: Smag: Lugt: Hud: BEVÆGEAPPARATET TVÆRFYSIOLOGISKE EMNER Side 2 af 28

3 FORORD Formålet med pensumbeskrivelsen er, at den skal kunne anvendes som 1) vejledning for underviserne i gennemgangen af stoffet 2) vejledning og hjælp til prioritering for eleverne under indlæring af stoffet 3) afgrænsning af stoffet ved udarbejdelse af eksamensopgaverne for opgavestillere Pensum er blevet inddelt i ca. 75% stjernestof, der forventes indlært som detaljeret paratviden samt i ca. 25% basisstof, som eleverne skal kunne redegøre for evt. efter opslag med supplering af detaljer i lærebog og noter. I pensumbeskrivelsen anvendes danske ord i det omfang, at ordene også findes på dansk. Det forventes, at de studerende kan de latinske ord, såfremt der ikke findes et tilsvarende dansk ord. I eksamensopgaverne vil der blive anvendt danske ord i det omfang, det er muligt. Som lærebog anbefales: Kjeld Bruun-Jensen, Anatomi og fysiologi på en anden måde, bind 1 + 2, 2. udgave, Tommerup, Forlaget Pons. Det er meningen at pensumbeskrivelsen løbende skal være under revision med hensyn til indhold alt efter de nyeste forskningsresultater. Pensumbeskrivelsen er et godt redskab for eleverne under indlæring af stoffet, så stoffet let kan vægtes efter, hvilken viden det er nødvendigt, for en terapeut at være i besiddelse af. Side 3 af 28

4 MÅLBESKRIVELSE - at den studerende får indsigt i de enkelte organers og organsystemers opbygning og funktion både i detaljer samt set i et større perspektiv. - at den studerende får en grundlæggende viden inden for fagene og herigennem bliver i stand til at udvide sine kundskaber blandt andet ved at følge med i den udvikling, der foregår inden for disse felter. - at den studerende i hovedtræk skal kunne kommunikere med det etablerede behandlersystem og kunne forstå forklaringer og diagnoser, som patienterne ofte medbringer herfra. - at den studerende forstår, at fagene ikke beskriver den endelige sandhed, men at denne altid er betinget, idet fagene er dynamiske og under konstant udvikling. - at den studerende forstår nødvendigheden af at skulle lære anatomi og fysiologi, idet dette er en forudsætning for at kunne forstå sygdomslære. - at den studerende får tilstrækkelig stor forståelse af kroppens opbygning samt funktion til at kunne fungere som vejleder i sundheds og helseanliggender for kommende klienter. Hvorvidt målene efter endt kursustid er opfyldt vil blive vurderet ved en skriftlig eksamen, hvor pensumbeskrivelsen fastlægger eksamenskravene. Svarene til de stillede opgaver kan alle findes i den anbefalede lærebog. Eksamensopgavestilleren forpligter sig til kun at stille opgaver inden for rammerne af denne pensumbeskrivelse og til kun at bruge de nedenfor nævnte adfærdstermer i eksamensopgaverne. TERMINOLOGI Angiv Beskriv Tegn bruges, når der ønskes et kort svar med få ord eller tal. bruges, når der ønskes et uddybende svar. bruges, når der ønskes en visualiseret beskrivelse. Der skal ALTID være markeringer med benævnelser på tegninger i eksamensopgaverne for at de tæller med som svar. TERMINSPRØVE Skal alle hold i anatomi og fysiologi gennemgå 2 gange under kursustiden. Terminsprøverne i anatomi og fysiologi udfærdiges og rettes af censor. Anden terminsprøve i anatomi og fysiologi falder 1 måned før eksamenstidspunktet, hvor alt stoffet forventes gennemgået. Såfremt en elev ligger lige under beståelsesgrænsen i den endelige eksamen kan en god terminsprøve evt. trække eleven op over beståelsesgrænsen. Side 4 af 28

5 EKSAMENSTILMELDING Tilmelding foregår via skolen hvor eleven er studerende. EKSAMENSTIDSPUNKT Den enkelte skole informerer om eksamenstidspunkt og sted. KRAV FOR AT KUNNE GÅ TIL EKSAMEN Man har i alt 3 eksamensforsøg, der gives ingen dispensation herfor. EKSAMENSFORM OG EKSAMENSPROCEDURE Opgavesættet består af 2 dele: - Del A består af 26 multiple choise opgaver samt 2 kortsvars essayopgaver. Del A skal besvares uden brug af hjælpemidler inden for de første 1 time af eksamenstiden. Del A stoffet er stjernestof, dvs. stof, som eleven skal kunne gengive uden hjælpemidler. - Del B består af 2 essayopgaver, hvor der forventes en mere udførlig besvarelse. Del B stoffet er både basisstof og stjernestof, som man skal have et større overblik over. Til del B må man gøre brug af noter taget i årets løb samt den anbefalede lærebog for at supplere detaljerne. - Del B besvares indenfor de resterende 1½ time. Hver korrekt besvaret multiple choise opgave giver 1 point. Korrekt besvarede kortsvars (angiv) essayopgaver giver 3 point. Hver korrekt besvaret beskriv essayopgave giver 10 point. Del A skal afleveres efter 1 times eksamenstid, hvorpå del B vil blive udleveret. For at bestå eksamen skal mindst 67% af opgaverne være rigtigt besvaret dvs. man skal opnå i alt 67 point for at bestå eksamen. På eksamensdagen møder eleven mindst 10 minutter før eksamen starter, finder en plads og bliver på den. Husk at medbringe blyanter, viskelæder, kuglepenne, mad, drikke, servietter m.m. Tasker og lignende skal deponeres på et dertil anvist sted og mobiltelefoner skal være slukkede samt anbragt i tasken. Under eksamen må ingen studerende forsøge at kontakte andre elever eller forlade sin plads uden ledsagelse af en tilsynsførende. Kun en studerende ad gangen må forlade eksamenslokalet for toiletbesøg samt rygning. Først når eleven har afleveret sin besvarelse og forladt eksamenslokalet må vedkommende atter føre samtale og da kun med personer, som ikke selv er i en eksamenssituation. Side 5 af 28

6 På eksamensstedet uddeles eksamensopgaver, svarark og notatpapir af tilsynsførende. Intet andet papir må benyttes. Kun besvarelser på de udleverede svarark forsynet med navn, fag, eksamenssted, skole samt sidenummer vil blive bedømt. Alt papir, som der er skrevet på under eksamen, skal afleveres intet må krølles sammen eller rives i stykker! Al besvarelse på svarark, skal være med kuglepen. Svararkene er gennemslagspapir, og det er elevens ansvar at papiret vender rigtigt, samt at der kun skrives på eet stykke papir ad gangen, så skriften på gennemslagsarkene bliver læselig. Såfremt svararkene er ulæselige vil opgaven ikke blive bedømt. Ved aflevering skal den studerende selv have delt svararkene i 2 bunker efter farve. Et eksemplar af opgavebesvarelsen til censor, et eksemplar af opgavebesvarelsen til underviser. De 2 sæt skal afleveres til den tilsynsførende. Pladsen må ikke forlades før besvarelsen er afleveret. Går man før eksamenstiden er udløbet, kan opgaver, notatpapir hentes, når eksamen er afsluttet. Materialet eftersendes ikke. Eksamen varer i alt 2½ time. Såfremt man udebliver fra en eksamen, hvor man har tilmeldt sig, vil det tælle som et eksamensforsøg. Side 6 af 28

7 HVIS MAN BLIVER SYG Hvis man er syg på eksamensdagen, skal man straks og senest 2 dage efter eksamen skriftligt meddele dette til sin skoleleder. Har man rettidigt meddelt sin sygdom tæller eksamensforsøget ikke. Bliver man syg under eksamen, henvender man sig til den tilsynsførende. Ansvarshavende tilsynsførende meddeler skolelederen, hvis eleven har afbrudt eksamen på grund af sygdom. KLAGE OVER EKSAMENSOPGAVERNE Klager over opgaveformuleringen eller opgavernes pensumrelevans skal fremsendes skriftligt til DDZ og skal være DDZ i hænde senest 4 dage efter eksamen efter eksamen med post eller . Klager indkommet senere end ovennævnte frist vil ikke blive behandlet eller besvaret. OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET Opgaverne rettes af en kvalificeret censor Eleven meddeles resultatet som bestået eller ikke bestået personligt eller pr. brev senest 5 uger efter eksamen. Det er ikke muligt at få oplyst, hvor mange point den enkelte elev har opnået i opgaven. Den rettede eksamensopgave kan ikke rekvireres. Side 7 af 28

8 ORDBLINDE og FREMMEDSPROGEDE Er ordblind elev har mulighed for at få tildelt en medskriver til eksamen samt en ekstra halv time til løsningen af eksamensopgaverne (3 time i alt). Medskriveren må læse opgaveformuleringerne højt og skrive det svar, som eleven dikterer, men medskriveren skal forholde sig fuldstændig neutral og må ikke være behjælpelig med at løse den studerendes opgavesæt. Er man ordblind eller fremmedsproget og ønsker at benytte sig af ovennævnte ordning, skal man senest en måned før eksamen henvende sig til skolens kontor. Kjeld Bruun-Jensens Anatomi og fysiologi på en anden måde er indtalt på bånd. DISPENSATION Begreberne dispensation og merit dækker over det samme det er et udtryk for at en elev kan fritages helt eller delvist fra undervisningstimer, da tilsvarende undervisningstimer er gennemført fra anden uddannelse og dokumentation herfor er vurderet af skolelederen. Skolen vurdere egne elevers ansøgning om dispensation og relevant eksamensbevis/autorisationsbevis fremvises for skolelederen før start af uddannelsen. Skole fastsætter selv eventuel reduktion i uddannelsens pris som konsekvens af afgivet dispensation. Mod dokumentation gives dispensation for eksamen i anatomi og fysiologi for følgende uddannelser: læger, tandlæger, jordmødre, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, radiografer, afspændingspædagoger, cand. scint. i biologi samt mensendiecklærere. Side 8 af 28

9 ALMEN DEL Rummer de basale forhold i anatomien og fysiologien, ud fra hvilke den mere detaljerede beskrivelse af kroppen foretages. ENHEDER, BEGREBER og FAGTERMINOLOGI Eleven skal tilegne sig en fornøden indsigt i anatomiens og fysiologiens særlige ord, vendinger og begreber, således at kommunikation med det etablerede behandlersystem lettes. Denne viden er desuden en forudsætning for at kunne beskrive og dermed kunne forstå anatomien og fysiologien, idet disse fag ofte kræver detaljeret angivelse af størrelser og lignende, som ikke altid lader sig angive ved ord og begreber fra det almindelige sprog. Kemi: Angiv den kemiske formelbetegnelse for brint (H), ilt (O), kulstof (C), klor (Cl), kvælstof (N), fosfor (P), natrium (Na), kalium (K), calcium (Ca), jern (Fe), vand (H 2 O), kultveilte (CO 2 ), kogesalt (NaCl) og bicarbonat (HCO 3- ). Angiv eksempler på positivt og negativt ladede ioner. Beskriv begrebet enzym og dets normale virkning. Beskriv betydningen af PH-værdien. Fysik: Angiv, at det hydrostatiske tryk, er det samme som blodtrykket. Beskriv fænomenerne osmose og kolloidosmotisk tryk. Beskriv energibegrebet og forstå at energi kan omdannes til andre energiformer. Beskriv passive og aktive (energikrævende) transporter over cellemembraner. Orientering: Der er flere forskellige ord med samme betydning, der beskriver retninger i menneskelegemet. Til eksamen skal kendes: medial lateral superior inferior anterior posterior proximal distal superficiel profund Eleven skal være bekendt med de 3 mest anvendte snitplaner i beskrivelsen af anatomien: sagittalplanet, frontalplanet og horisontalplanet (transversalplanet) For beskrivelse af muskelfunktionen er det for præcisionen i beskrivelsen essentielt at kunne anvende de latinske betegnelser for bevægeretningerne: fleksion ekstension abduktion adduktion pronation supination indadrotation (medialrotation) udadrotation (lateral rotation) Side 9 af 28

10 CELLELÆRE Alle celler indeholder alt individets arvemateriale i kernen. Den aktive del af arvematerialet i den enkelte celle danner baggrund for cellens specifikke funktioner. Cellelære er næsten en hel uddannelse for sig, men følgende er pensum for zcd zoneterapeut uddannelsen i anatomi og fysiologi: Beskriv hvad man forstår ved en celle. Angiv at man kan inddele en celle i en cellemembran, cytoplasma, organeller samt cellekerne. Beskriv cellemembranen vedr. opbygning, receptorfunktion, membrantransportmekanismer og elektriske forhold. Beskriv funktionen af mitochondrier, glat og ru (agranulært og granulært) endoplasmatisk retikulum, golgiapparat, lysosomer og centrioler. Angiv at cellekernen indeholder cellens arvemateriale og beskriv kønsforskellene i arvematerialet. Beskriv at celledeling foregår forskelligt i somatiske celler og kønsceller samt angiv forskellen for meiosen og mitosen mht. kromosomantal, overkrydsning og antal af datterceller. Beskrive hvordan cellen fremstiller protein (proteinsyntesen). Side 10 af 28

11 VÆVSLÆRE Herunder er nævnt de generelle krav vedr. vævslære. De enkelte vævstyper er medtaget under de specielle afsnit, hvor de falder mere naturligt ind. Angiv definitionen på et væv. Angiv inddelingen af dækvæv (epithelvæv) i nedenstående typer: - enlaget pladeepithel - flerlaget pladeepithel - enlaget cylinderepithel - flerradet cylinderepithel - overgangsspithel Beskriv opbygningen samt forekomsten af ovennævnte typer af dækvæv i den menneskelige organisme. Angiv de 3 typer af membranspecialisering, som kan forekomme på dækvæv, og giv eksempler på, hvor i kroppen de findes. Angiv at kirtelvæv kan inddeles i endokrine og eksokrine kirtler, beskriv forskellen og giv eksempler på hvor de findes. Beskriv forskellen mellem væv, organ, organsystem og organisme. Angiv opdelingen af væv i 6 hovedgrupper og angiv vævenes overordnede funktioner. Side 11 af 28

12 SPECIEL DEL NERVESYSTEMET Nervesystemet er sammen med det hormonelle system med til at regulere, kontrollere og koordinere kroppens forskellige funktioner. Det hormonelle system reagerer langsomt og diffust hvorimod nervesystemet reagerer hurtigt og præcist. Angiv at nervevæv består af nerveceller (neuroner) og støtteceller (gliaceller). Beskriv forekomsten og funktionen af nervesystemets gliaceller (oligodendrocytter og Schwanske celler). Tegn en nervecelle med nervecellelegeme, axon, dendritter, endeplader, Ranvierske indsnøringer og myelinskede. Beskriv dendritter og axoners funktion. Beskriv en synapse og en motorisk endeplade. Angiv at nerveceller ikke deler sig. Angiv at nerveceller overvejende får deres energi ved forbrænding af glukose. Angiv den anatomiske inddeling af nervesystemet i det centrale nervesystem og det perifere nervesystem. Angiv den fysiologiske inddeling af nervesystemet i en somatisk (viljestyret) og en autonom ( automatisk ) del. Angiv opbygningen af CNS i storhjerne, lillehjerne, hjernebro (pons), forlængede marv (medulla oblongata) samt rygmarv (medulla spinalis) samt beskriv delenes indbyrdes beliggenhed. Angiv at CNS består af grå og hvid substans, beliggenheden af disse samt hvad disse substanser består af. Beskriv hjernehindernes opbygning og beliggenhed. Beskriv nervecentrene i den forlængede marv. Angiv at det perifere nervesystem består af 12 par hjernenerver og 31 par spinalnerver. Angiv hvordan nervetråde inddeles i somatiske og autonome tråde. Angiv underinddelingen af somatiske nervetråde i sensitive (afferente) og motoriske (efferente) tråde samt underinddelingen af de autonome tråde i sensitive (afferente) og motoriske (efferente). Angiv underinddeling af de motoriske autonome nervetråde i sympatiske og parasympatiske nervetråde. Angiv navne og detaljeret funktion af hjernenerve nr. 5 (n. trigeminus), nr. 7 (n. facialis) og nr. 10 (n. vagus). Angiv definitionen på et ganglion. Beskriv nerveimpulsudbredningen i en nervecelle samt udbredningen fra nervecelle til nervecelle. Beskriv at synapser i det perifere nervesystem kan inddeles i adrenerge og kolinerge synapser. Angiv hvad forskellen er på de to typer samt hvor de forekommer i kroppen. Beskriv forløbet af en impulsudbredning i en somatisk motorisk nervetråd til en motorisk endeplade i en tværstribet muskelcelle indtil muskelfiberen trækker sig sammen. Angiv at storhjernen inddeles i 2 hemisfærer og at disse videreinddeles i lapper. Angiv at centeret for synsfunktionen, hørelsen, talen og lugtesansen er eksempler på nervecentre. Side 12 af 28

13 Angiv at storhjernen er opbygget af hjernevindinger (gyri) samt spalteformede fordybninger (sulci). Angiv beliggenheden af gyrus præcentralis og gyrus postcentralis samt funktionen af disse. Beskriv centralnervesystemets ventrikkelsystem mht. beliggenhed, opbygning, funktion og daglig produktion af cerebrospinalvæske. Beskriv basalganglierne og det limbiske systems funktion. Tegn et tværsnit (horisontalt snit) gennem rygmarven med angivelse af grå- og hvid substans, for-, bag- og lateralhorn, for-, bag- og sidestreng samt hjernehinder. Beskriv funktionen af de enkelte dele. Beskriv de somatisk afferente, de somatisk efferente, de autonome afferente og de autonome efferente (sympatiske og parasympatiske) nervetrådes begyndelsespunkter, endepunkter og funktion. Beskriv grænsestrengens (truncus sympaticus) beliggenhed og opbygning. Beskrive at rygmarven er opdelt i 31 segmenter med hver sit par af spinalnerver, som træder ud i hullerne mellem ryghvirvlerne (foramina intervertebrales). Angiv at kroppen har 4 par nerveplexer samt overordnet hvilke spinalsegmenter der giver ophav til nerveplekserne. Angiv navnene på de vigtigste nerver fra de 4 par nerveplekserne samt nervernes funktion. Angiv at kroppens 12 thoracale rygmarvssegmenter har lateralhorn, hvor de efferente autonome sympatiske nervetråde udspringer. De 12 thoracale nervepar danner ikke nerveplekser. DET ENDOKRINOLOGISKE SYSTEM Angiv definitionen på et hormon. Angiv at hormoner produceres i endokrine kirtler, udskilles til blodet og transporteres til målceller, hvor hormonet kobler sig til receptorer i eller på målcellerne og udøver deres virkning. Beskriv forskellen mellem nervesystemet og det endokrinologiske systems virkemåde. Beskriv 4 forskellige måder, hvorpå en endokrin kirtel kan blive stimuleret til at producere og udskille hormon. Angiv definitionen på antagonisme og giv eksempler herpå inden for hormonerne. Beskriv hypothalamus beliggenhed og funktion. Beskriv hypofysens størrelse, inddeling i en for og en baglap, beliggenhed, forbindelse til hypothalamus samt funktionen af både for- og baglap. Beskriv virkningen af FSH, LH, TSH, ACTH, væksthormon, prolaktin, MSH, ADH og oxytocin. Beskriv skjoldbruskkirtlens beliggenhed, form, opbygning og funktion. Beskriv virkningen af T3 og T4 samt calcitonin. Beskriv skjoldbruskkirtlernes antal, beliggenhed og funktion. Beskriv parathormons virkning. Beskriv de langerhanske celleøers opbygning, beliggenhed og funktion. Beskriv insulin og glukagons dannelsessted og virkning. Beskriv binyrernes form, beliggenhed, opbygning og funktion. Beskriv effekten af aldosteron, cortisol, kønshormoner samt adrenalin og noradrenalin fra binyrerne. Beskriv virkningen af østrogen og progesteron Side 13 af 28

14 Beskriv forskellen på hvor fedtopløselige (steroide hormoner) og vandopløselige hormoner kobler til receptorer i målcellerne. Beskriv princippet i positiv og negativ feedback og angiv eksempler herpå. Beskriv at endokrine celler kan forekomme som enkelte celler (f.eks. G-celler i mavesækken), som specifikt væv i et organ med en anden funktion (f.eks. de Langerhanske øer i bugspytkirtlen) samt som egentlige organer (f.eks. hypofysen). Beskriv D-vitamins dannelse i huden og optagelse i tarmen. Beskriv hvor D-vitamin omdannes til aktivt vitamin D samt angiv virkningen af D-vitamin. Angiv beliggenheden af koglekirtlen samt dens funktion. KREDSLØBET OG HJERTET Angiv blodkredsløbets forgreninger (arterier, arterioler, kapillærer, venoler og vener) og forløb i forhold til hinanden. Beskriv det store og det lille kredsløbs funktion. Tegn det anatomiske forløb af det store og det lille kredsløb samt navngive hjertekamre og kar i systemerne. Beskriv det vasomotoriske centers beliggenhed og funktion. Beskriv blodkredsløbets funktion. Angiv at blodkredsløbet for nogle organer kan variere fra den generelle opbygning med dobbelt blodforsyning, funktionelle endearterier og arteriovenøse anastomoser. Giv eksempler på alle variationer. Beskriv beliggenheden og funktionen af sinus caroticus og glomus caroticum. Hjertet: Beskriv hjertets størrelse, beliggenhed og relationer til andre organer, opbygning samt funktion. Angiv det funktionelle blods vej gennem hjertet. Beskriv hjertevæggens opbygning og hjertets nutritive blodforsyning. Angiv den mængde blod, som ernærer hjertet som funktion af minutvolumen. Beskriv opbygningen af de forskellige typer hjerteklapper, deres beliggenhed og funktion. Angiv den normale hvilepuls samt maxpuls pr minut. Beskriv hjertets ledningssystem mht. opbygning og funktion. Beskriv hjertets nerveregulation. Arterier: Beskriv arterier og arteriolers opbygning og funktion. Angiv at arterioler er modstandskar Angiv navnene på de kar på arme og ben, hvor pulsen kan måles. Angiv det normale blodtryk målt på overarmen(a. brachialis). Arteria (ental) kan forkortes a. og arteriae (flertal) kan forkortes aa. Angiv navne, forsyningsområde og beliggenhed for følgende arterier: - arteriae coronariae (kranspulsårerne) Side 14 af 28

15 - aorta (ascendens, arcus, descendens) - arteria carotis (communis, interna og externa) - arteria subclavia - arteria axillaries - arteria brachialis - arteria radialis - arteria ulnaris - arteria mesenterica superior - arteria mesenterica inferior - arteriae renales - arteria hepatica - arteria iliaca (communis, interna, externa) - arteria femoralis - arteria poplitea - arteria tibialis posterior - arteria dorsalis pedis Kapillærer: Angiv at kapillærer er udvekslingskar. Beskriv kapillærernes størrelse, opbygning og funktion. Angiv, at de røde blodlegemer ikke har nogen kerne og mitochondrier, når de er modne.. Beskriv det parakapillære kredsløb. Vener: Beskriv venernes opbygning og funktion. Angiv at vener er kapacitanskar. Angiv trykforholdene i venerne. Beskriv underekstremiteternes venøse afløb herunder underbenets superficielle venedrænage via perforanterne til de profunde vener. Beskriv forekomsten af veneklapper samt deres funktion. Beskriv muskel- og thorax-pumpen (tilsammen venepumpen). Angiv hvilke organer, der sender blod til vena porta (portåren). Vena (ental) kan forkortes v. og venae (flertal) kan forkortes vv. Angiv navne, dræneringsområde samt beliggenhed for følgende vener: - vena jugularis - vena brachialis - vena cephalica - vena axillaris - vena subclavia - vena cava superior og inferior - vena azygos systemet (vena azygos, vena hemiazygos og vena hemiazygos accessoria) - vena poplitea - vena saphena magna - perforanterne - vena femoralis - vena iliaca (interna, externa og communis) Side 15 af 28

16 - vena hepatica - vena lienalis (splenica) - vena renalis - vena mesenterica superior - vena mesenterica inferior - vena porta Lymfesystemet: Beskriv lymfekarrenes funktion, beliggenhed samt forløb i kroppen herunder hvordan de begynder og hvordan de slutter i venerne ved halsroden. Beskriv lymfekarrenes klapper samt deres funktion. Angiv mælkebrystgangen (ductus thoracicus) samt cisterna chylis funktion. Tegn lymfesystemet incl. de asymmetriske dræneringsområder og angiv beliggenheden af lymfeknuderne, cisterna chyli samt mælkebrystgangen. Angiv lymfens sammensætning. Side 16 af 28

17 BLODET Angiv at blodet består af plasma og celler samt angiv de forskellige blodcelletyper. Beskriv plasmaets bestanddele. Beskriv de forskellige plasmaproteiners (f.eks. transportproteiner, hormoner, antistoffer) dannelsessted og funktioner. Beskriv de røde blodlegemers størrelse, opbygning, funktion, middellevetid, nedbrydningssted og produktionsregulation. Angiv funktionen af hæmoglobin. Definer hæmatokrit. Angiv de nødvendige stoffer for produktion af røde blodlegemer (vitaminer, hormoner mm.) Angiv hvor hvide og røde blodlegemer samt blodplader dannes. Angiv hvor man finder rød knoglemarv hos voksne. Angiv inddelingen af hvide blodlegemer i lymfocytter (B-celler, T-celler samt NK-celler), monocytter samt granulocytter (neutrofile, eosinofile samt basofile) og beskriv kort deres funktion. Angiv blodpladernes opbygning, funktion samt dannelsessted. Beskriv blodets funktion. Definer plasma og serum. Angiv mængden af røde blodlegemer i en mikroliter blod. Angiv dannelsessted for de røde blodlegemer hos fosteret. Angiv mængden af hvide blodlegemer i en mikroliter blod. Beskriv monocytters evne til at vandre ud af blodbanen og omdannes til makrofager. Angiv mængden af blodplader i en mikroliter blod. Beskriv hvordan blodet koagulerer (størkner). Side 17 af 28

18 FORSVARSSYSTEMET Angiv forsvarssystemets inddeling i det specifikke og det uspecifikke forsvar. Angiv hvor i kroppen man finder lymfoidt væv. Angiv definitionerne på begreberne antistof og antigen. Angiv inddelingen af immunforsvaret i det humorale og det cellulære forsvar. Beskriv hvilke celler og stoffer, der hører til hhv. det humorale og det cellulære forsvar. Angiv inddelingen af lymfocytter i B- og T-lymfocytter. Angiv inddelingen af T-lymfocytter i T-hjælper celler, T-dræber celler, T-suppressor celler og T- memory celler og beskriv alle cellernes specifikke funktion. Angiv at B-lymfocytter under antigen stimulation bliver til plasmaceller og B-memory celler og beskriv cellernes specifikke funktion. Angiv at immunoglobuliner inddeles i IgM, IgG, IgA og IgE samt beskriv hvor i kroppen de forekommer samt hvad deres funktion er. Angiv forskellen på et primært og et sekundært immunrespons. Beskriv makrofagens rolle i immunforsvaret både det specifikke og det uspecifikke. Beskriv forskellige former for uspecifikt forsvar. Beskriv en lymfeknudes opbygning, typiske beliggenhed, størrelse og funktion. Beskriv miltens beliggenhed, størrelse, form, opbygning og funktion. Beskriv brisselens beliggenhed samt størrelse i forhold til alder og funktion. Beskriv lymfocytternes udvikling i knoglemarv, brissel og de perifere lymfoide organer. Beskriv komplementsystemets virkemåde. Beskriv cellulær immunitet. Beskriv humoral immunitet. FORDØJELSESSYSTEMET Angiv alle dele af fordøjelseskanalen fra mund til anus. Beskriv opbygningen af fordøjelseskanalens væg med de 4 lag. Beskriv tarmens peristaltik. Angiv hvor meget væske, der indtages i døgnet. Angiv hvor meget fordøjelsessaft, der produceres i døgnet og hvor meget heraf der optages i kroppen igen og hvor meget der udskilles med afføringen i døgnet. Beskriv fordøjelsen i mundhulen (kemisk og mekanisk), herunder funktionen af tænder, tunge og mundspytkirtler. Beskriv mavesækkens beliggenhed, form, størrelse. Tegn mavesækken og angiv beliggenheden af fundus, corpus, pars pylorica, store kurvatur, lille kurvatur, mavemund, og maveport. Beskriv mavesækkens opbygning og indhold af hovedceller, parietalceller, bægerceller og G- celler samt disse cellers funktion. Angiv hvorledes parietalcellens sekretion af saltsyre kan blokeres på 3 måder. Beskriv mavesækkens funktion. Beskriv tolvfingertarmens form, længde, beliggenhed og funktion. Side 18 af 28

19 Angiv funktionen af tolvfingertarmsprodukterne enterogastron, enterokinase, cholecystokininpancreozymin og sekretin. Beskriv bugspytkirtlens beliggenhed, form og opbygning i en eksokrin og en endokrin del. Angiv funktionen af bugspytkirtlens eksokrine produkter dvs. bicarbonat (HCO 3- ), amylase, trypsin og lipase. Angiv navnet på og beskriv forløbet og udmundingen af ductus pancreaticus i tolvfingertarmen. Beskriv jejunums og ileums længde, beliggenhed og funktion. Beskriv tyktarmens form, længde, inddeling og funktion. Angiv afføringens sammensætning. Beskriv leverens beliggenhed, form, farve, makroskopiske opbygning, funktion, dobbelte blodforsyning og forbindelse til galdeblæren. Beskriv opbygningen af en leverlobulus samt en Glissonsk triade (leverens mikroskopiske opbygning). Angiv galdevejenes navne og forløb fra galdegangen til tolvfingertarmen. Beskriv galdeblærens beliggenhed, form, størrelse og funktion. Angiv galdens bestanddele. Angiv hvilke organer der leverer blod til portåren, som transporterer det funktionelle blod til leveren. Beskriv fordøjelseskanalens relationer til andre organer. Angiv de 3 parrede mundspytkirtlers beliggenhed, udmunding og funktion. Angiv mundens indhold af tænder både mælketænder og det voksne tandsæt. Angiv beliggenheden af svælgets lymfatiske væv inkl. mandlerne og angiv vævets funktion. Beskriv synkningsprocessen. Beskriv spiserøret mht. form, længde, beliggenhed og funktion. Beskriv regulationen af mavesækkens sekretion og tømning. Beskriv kort, hvordan blindtarmen (appendix vermiformis) er opbygget og hvor den ligger. Beskriv defækationsmekanismen. Beskriv hvordan galdeblæren og bugspytkirtlen stimuleres til udtømning af deres produkter efter indtagelse af et måltid. Beskriv hvordan portåresystemet har kommunikation med vena cava systemet. STOFSKIFTET OG ENERGIOMSÆTNINGEN Beskriv at der bruges energi til kroppens vækst, vedligeholdelse, varmeudvikling, bevægelse og aktive membrantransportmekanismer. Angiv mitochondriernes betydning for energiproduktionen. Beskriv under hvilke former cellerne kan opbevare energi (fx ATP, CrP, glykogen, lipid). Beskriv enzymernes funktion. Angiv definitionen på anabolisme, katabolisme og metabolisme. Angiv inddelingen i energirige næringsstoffer og ikke-energirige næringsstoffer. Beskriv hvilke vigtige omdannelser der sker med kulhydraterne, proteinerne samt fedtstofferne i kroppen og hvad omdannelsesprodukterne bruges til. Angiv fedtstoffers betydning som energilager. Angiv definitionen af en essentiel og en ikke essentiel aminosyre. Side 19 af 28

20 Angiv det totale antal af aminosyrer samt antallet af essentielle aminosyrer af betydning for menneskekroppen. Beskriv forskellen i energiudvinding af henholdsvis aerob og anaerob forbrænding af glucose. Angiv kulhydraters betydning som brændstofmolekyler og brændstoflager. Angiv at væske tilføres kroppen fra indtaget fast føde, væske samt fra egne kirtler og slimhinder. Angiv at væskeudskillelse sker gennem urinveje, afføring, hud og lunger. Beskriv menneskets indhold af væske samt dennes fordeling inde i og udenfor cellerne samt fordelingen af væske i og uden for blodbanen. Angiv definitionen på vitaminer. Angiv inddelingen af vitaminer i vandopløselige og fedtopløselige. Beskriv intrinsic factors (IF) betydning for optagelse af B 12 vitamin i ileum samt hvor IF produceres. Angiv funktionen af co-enzymer. Angiv navnene på de vigtigste enzymer i tarmene, som nedbryder de energirige næringsstoffer samt angiv, hvor disse processer finder sted. Angiv de 3 energirige næringsstoffers energimængde pr. gram stof. Angiv fødevarer med højt indhold af hhv. kulhydrater, proteiner og fedt. Angiv fødevarer med højt indhold af hhv. mættede og umættede fedtsyrer. Beskriv hvilke energirige næringsstoffer man hovedsagelig omsætter i hvile, under arbejde og ved faste. Beskriv hvordan fødeindtagelsen reguleres. Beskriv hvad der sker i kroppen, hvis man spiser mere/mindre protein end man skal bruge. Angiv ud fra hvilke stoffer kroppen er i stand til at producere glucose og under hvilke omstændigheder dette sker. Angiv natriums (Na), kaliums (Ka), klors (Cl), calciums (Ca), fosfors (P), jerns (F), magnesiums (Mg) og jods (I) forekomst og betydning for kroppen. Angiv definitionen på sporstoffer. Angiv hvilke levnedsmidler, der i Danmark har et væsentlig indhold af kobolt, mangan, selen, molybdæn, zink og kobber. Side 20 af 28

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER. Anatomisk Institut, Århus Universitet

NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER. Anatomisk Institut, Århus Universitet NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER Anatomisk Institut, Århus Universitet Holdtime 1, Introduktion Holdtime 4, Introduktion til led- og muskellære Holdtime 5, Introduktion til hjerte

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Noter til Holes Essentials

Noter til Holes Essentials Noter til Holes Essentials Cellen: Cellen og dens indre: Vores krop er opbygget af ca. 75 billioner celler og kan alle inddeles i forskellige grupper afhængig af deres funktion, størrelse og form. Af den

Læs mere

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15 Indhold Om forfatterne........................ 11 Forord.............................. 13 Indledning.......................... 15 1 Almen kemi..................... 17 Atomer......................... 17

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Skrevet af: Asma Pinky Bashir Medicinstuderende 4. Semester, Modul B8 Syddansk Universitet, Odense Læst og rettet af: Professor Peter Bie,

Læs mere

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

fokus Alinea særtryk ELEVBOG Finn Sandby Mogens Riis Arne Bjerrum

fokus Alinea særtryk ELEVBOG Finn Sandby Mogens Riis Arne Bjerrum 7 fokus Alinea ELEVBOG særtryk Finn Sandby Mogens Riis Arne Bjerrum INDHOLD FOKUS INTRO 3 KREDSLØB OG ÅNDEDRÆT, ET KAPITEL FRA ELEVBOGEN 4 FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER 18 FYSIK-KEMIFOKUS 20 GEOGRAFIFOKUS

Læs mere

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

12. Mandag Nervesystemet del 3

12. Mandag Nervesystemet del 3 12. Mandag Nervesystemet del 3 Vi skal få et begreb om nervesystemets motoriske (efferente) og sensoriske (afferente) systemer, både i forhold til det viljesstyrede somatiske system og det selvstyrende

Læs mere

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus),

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), 1 2 Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), mavesæk (ventriculum) og tyndtarm (intestinum tenue).

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Seminarieforlaget AH Slagelsevej 72 4180 Sorø Omslag: Mikael Nielsen Tegninger: Mikael Nielsen ISBN 87-983249-2-6

Læs mere

Hvad indeholder røgen?

Hvad indeholder røgen? 6. Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer, der både omfatter partikler og luftarter. Disse stoffer er fra mange forskellige

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Kort og godt om Biopati og Naturopati

Kort og godt om Biopati og Naturopati Kort og godt om Biopati og Naturopati Praktiserende Zn Biopater og Naturopather ibm Fe Biotin Jod Mg Ca Ω3 Se A B1 C Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather ibm optager studerende og uddannede

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere