Blandevejledninger... 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blandevejledninger... 19"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Dato for ikrafttrædelse... 4 Dato for revidering... 4 Baggrund... 4 A. Den potentielle organdonor... 4 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende behandling... 5 C. Outcome... 5 Formål med rekommandationen... 6 Forfattere DEL... 6 Informationssøgning... 6 Kritisk litteraturgennemgang... 7 Tværfaglighed DEL... 7 Behandling af organdonoren og den potentielle organdonor... 7 Forkortelser og definitioner... 7 Fysiologiske ændringer under inkarcerationsforløbet... 9 Kredsløb... 9 Lunger... 9 Hormonelle forandringer... 9 Termoregulation Koagulation Monitorering Behandling Generelt Kredsløb Bradykardi Hypertension og sympatisk storm Hypotension Hjertestop Pulmonalt Væske og elektrolytter Gastrointestinalt Endokrinologisk Temperaturregulation Koagulation Behandlingstiltag i øvrigt Klinisk effektivitet Cost-effectiveness analyser DEL Implementering Kvalitetskontrol indikatorer Børn Referenceliste DEL Action card Tidslinie for organdonationsforløbet

3 Blandevejledninger

4 1. DEL Resumé Udgangspunktet for denne rekommandation er en opretholdelse af hæmodynamiske og laboratoriemæssige værdier optimale for organernes funktion. Se i øvrigt actioncard og flowchart sidst i dokumentet. Indledning I Danmark har der de seneste år været ca. 70 organdonationer årligt. Det svarer til ca. 25% af de potentielt egnede donorer (ref. 12). De fleste organdonationer sker fra neurointensive afdelinger, men 20-30% af donorerne kommer fra almindelige intensivafdelinger (www.skandiatransplant.org). I det følgende anvendes terminologien inkarceration til beskrivelse af den kliniske hjernestammeherniering. En stor del af organerne viser sig at være i en tilstand, hvor de ikke kan anvendes. Det kan dels skyldes, at donor inden eller i forbindelse med det aktuelle sygdomsforløb, har pådraget sig comorbiditet, men også, at organerne har taget skade af den hårde belastning, der ses i forbindelse med en inkarceration. En del af disse skader kan modvirkes eller modificeres ved korrekt behandling. Når der i afdelingen ligger en patient, hvis tilstand må formodes at føre til hjernedød indenfor kort tid, bør mulighederne for donation overvejes. Loven fastslår, at der skal foreligge tilsagn om organdonation, eller at de nærmeste pårørende skal give tilladelse til anvendelse af organerne (Sundhedsloven, nummer 546, juni 2005, afsnit XIII om ligsyn, obduktion og transplantation: 53 stk pkt). I retslægelige tilfælde, f.eks. traumepatienter, skal der indhentes tilladelse fra politiet. Retslægeligt ligsyn udelukker ikke, at organdonation kan finde sted. Når patienten er erklæret hjernedød, skifter fokus fra behandling af et cerebralt problem til stabilisering og optimering af organfunktionen hos den potentielle donor. Denne vejledning omhandler således ikke levende organdonorer. Dato for ikrafttrædelse Revideret oktober Dato for revidering Oktober Baggrund A. Den potentielle organdonor Vejledningen omhandler behandling af voksne potentielle organdonorer. 4

5 Patienter, hvis tilstand må formodes at føre til hjernedød indenfor kort tid, er mulige organdonorer. Tx-koordinator kontaktes altid i sådanne tilfælde. De patienter, der hyppigst bliver donorer, er patienter med intrakranielle blødninger, subarachnoidal blødning og hovedtraumer. Patienter med hypoxiske hjerneskader i forbindelse med hjertestop, hængning, medicinforgiftning og andet kan også være organdonorer. Ved tvivl om, hvorvidt patienten er egnet som donor, kontaktes Tx-koordinator. Eksempelvis er alder, hypertension, malignitet og infektion ikke kontraindikation for donation. Mulighederne for donation vil blive overvejet og tilkendegivelser fra patient (donorregister, mundtlig tilkendegivelse) og pårørende vil blive undersøgt (Sundhedsloven 53). I retslægelige tilfælde, f.eks traumepatienter, skal der indhentes tilladelse fra politiet. B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende behandling Når positiv tilkendegivelse om donation foreligger, kan rekommandationen tages i anvendelse. Der vil efterfølgende blive udført klinisk hjernedødsundersøgelse (1. og 2. hjernedødsundersøgelse) og evt. foretaget neuroradiologisk vurdering med henblik på konstatering af hjernedød. 1. hjernedødsundersøgelse udføres mindst 6 timer efter sidste spontane vejrtrækning. 2. hjernedødsundersøgelse udføres 1 time efter, at 1. hjernedødsundersøgelse er slut. Inden eller når patienten er erklæret hjernedød, vurderes egnethed som organdonor. Dette foregår ved gennemgang af anamnesen og den aktuelle klinik. Efter positivt tilsagn og 2. hjernedødsundersøgelse suppleres med specifikke undersøgelser, herunder ekkokardiografi, blodprøver og radiologi. På det tidspunkt, hvor det er sandsynligt, at patienten er hjernedød og organdonation kan blive aktuel, må man ofte iværksætte tiltag for at opretholde normal organfunktion. Uden intensiv terapi vil hjernedød altid medføre kredsløbskollaps, normalt i løbet af 1-3 døgn. Rekommandationen omhandler alle tiltag, der kan optimere organfunktionen hos potentielle donorer. C. Outcome Outcome vurderes som antallet af transplantationsegnede organer på landsplan. Dette kan dog ikke ses som et isoleret udtryk for effekt eller manglende effekt af aktuelle rekommandation, men må ses i sammenhæng med øvrige tiltag for at optimere organtilgangen. I stedet finder vi det relevant at anvende kvalitetsmål (kriterier, standarder og indikatorer), f.eks. 1. Andelen af donorer, der ikke har haft MAP < 65 mmhg 2. Andelen af donorer med Se-Natrium < 150 mmol/l 3. Andelen af donorer, som har fået methylprednisolon 5

6 Formål med rekommandationen At standardisere og forbedre organdonorterapi i Danmark med henblik på at øge antallet af organer, der er optimalt egnede til transplantation. Forfattere Rekommandationen er udarbejdet af neuroanæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin. Udvalget bestod i 2010 af: Overlæge Karsten Bülow, Anæstesiologisk-Intensiv afdeling, Odense Universitetshospital Overlæge Karen-Lise Welling, Neurointensiv afsnit 2093, Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet Overlæge Pernille Haure, Neuro og Traume Intensiv Afdeling, Aalborg Sygehus Syd, Århus Universitetshospital Ad hoc deltagere i 2010 var desuden: : Afdelingslæge Rikke Helsted, Neurointensiv afsnit 2093, Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet. Overlæge Inge Severinsen, Thorax Intensiv afd. I, Skejby Sygehus. Vedledningen revideret af Neuroanæstesiudvalget, der i 2012 er suppleret med overlæge Niels Juul, Anæstesiafdelingen, Aarhus Universitetshospital Rekommandationen henvender sig til: Læger på intensive afdelinger, der beskæftiger sig med organdonation samt til anæstesilæger, der deltager i organudtagningen. 2. DEL Informationssøgning Der er søgt i Pubmed og Cochrane. Søgeord: Organ donor or organ donation/ organ don* Transpl* Tissue don* Brain death Hemodynamic OR haemodynamic Heart Dopamine Dobutamine Epinephrine Norepinephrine Lactate OR lactic Hypernatri* OR Sodium AND Liver Hormon* Vasopressin Thyroid hormon* Steroid* 6

7 Lung Lung injury Oxygen* PEEP Mechanical ventilation Begrænsninger: English Human All adults Kritisk litteraturgennemgang Der findes kun få kontrollerede, randomiserede studier på området. Evidensniveauet er lavt. Vi har derfor ved udarbejdelsen af rekommandationen støttet os til andre nationale vejledninger. Evidensniveau er kun angivet, hvor det er fundet relevant. Tværfaglighed Rekommandationen har været i høring hos Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Transplantations Selskab. Den er godkendt af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DEL Behandling af organdonoren og den potentielle organdonor Forkortelser og definitioner ABG = Arterie blodgas ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome BMI = Body mass index (højde i m 2 / vægt i kg) BS = Blodsukker BT = Blodtryk CBF = Cerebralt blood flow CPP = Cerebralt perfusion tryk ( pressure ) CT = Computer Tomografi (Røntgenscanning af hjernen) CT-Angio = CT-angiografi CVK = Centralt venekateter DD = Døgndiurese DSA = Digital subtraktions angiografi = tidligere benævnt konventionel a-grafi EF = ejection fraction, hjertets uddrivningsfraktion EKG = Elektrokardiogram 7

8 Ekkokardiografi = Ultralydsundersøgelse af hjertet Eksternt dræn = Dræn indlagt i hjernens ventrikelsystem og forbundet til eksternt lukket system ET CO 2 = End tidal kuldioxid indhold GCS = Glasgow Coma Score HR = Heart Rate, hjertefrekvens Inkarceration = Den kliniske hjernestammeherniering KAD = Kateter à demeure LMWH = Lav molekylært heparin MAP = Middelarterie blodtryk NA = Neuroanæstesiolog NIA = Neurointensiv afsnit NK = Neurokirurg NR = Neuroradiolog NSAID = Non steroide antiinflammatoriske drugs PaO 2 = Ilttension, arteriel PvO 2 = Ilttension, venøs SAH = Subarachnoidalhaemorragi (blødning) SAT = Iltsaturation i blodet (kan være arteriel eller venøs saturation) ScvO 2 = Centralvenøs saturation (venøs iltsaturation fra centralt veneblod) SvO 2 = Blandet venøs saturation (venøs iltsaturation i arteria pulmonalisblod) T3 = Triiodothyronin T4 = Tetraiodothyronin TD = Timediurese TCD = Transkraniel Doppler (ultralyd) TEG = Trombocyt elastografi (koagulationsundersøgelse) TSH = Thyreoideastimulerende hormon Tx = Transplantation VAP = Ventilator associated pneumoni, respirator associeret lungebetændelse VBG = Vene blodgas 8

9 Fysiologiske ændringer under inkarcerationsforløbet Kredsløb Trods intensiv behandling og pleje vil der efter en kortere periode, hyppigst 1-3 døgn, ske en nedbrydning af organerne som følge af hjernedøden, og hjertet vil standse. Der er dog rapporteret om fortsat hjerteaktion op til 8 dage efter hjernedød. Hjernedød skyldes cerebral herniering gennem foramen magnum som følge af forhøjet intrakranielt tryk. Efterhånden som det intrakranielle tryk stiger, progredierer hjernestammeiskæmien i rostral-caudal retning og blodtrykket stiger i et forsøg på at opretholde cerebralt perfusionstryk. Midthjerneiskæmi resulterer i parasympatisk aktivering og sinus bradykardi ses hos ca. 20% af patienterne. Efterfølgende pontin iskæmi resulterer i sympatisk stimulation med deraf følgende hypertension. Det kliniske billede med bradykardi og hypertension betegnes ofte Cushing reflex. Yderligere iskæmi i det kardiovaskulære center i medulla oblongata resulterer i sympatisk stimulation og tab af baroreceptorreflexer, såkaldt autonom storm eller sympatisk storm. BT og puls stiger voldsomt i denne fase, der oftest varer i 5-15 minutter. Den vasokontraktoriske effekt af den autonome storm kan kompromittere organperfusionen væsentligt. Der kan herunder opstå subendocardiel iskæmi og venstresidig inkompensation, hvilket kan medvirke til lungeødem. I forbindelse med inkarcerationen ses endvidere et inflammatorisk respons, som muligvis bidrager til kapillærlækage. Studier tyder på bedre organoverlevelse ved behandling af den autonome storm (ref. 1). Efter den autonome storm kommer som oftest en hypotensiv fase, forårsaget af tab af sympaticustonus og nedsat cardiac output. Diabetes insipidus og dehydrering af andre årsager som f.eks. diuretika og mannitolindgift kan bidrage til den hæmodynamiske instabilitet. Hypotension er den hyppigst forekommende kredsløbsmæssige udfordring og forekommer hos omkring 80% af donorerne. Lunger Som ovenfor omtalt ses i forbindelse med inkarcerationen påvirkning af det pulmonale kredsløb med risiko for lungeødem. Dette kan forstærkes af et inflammatorisk respons med deraf følgende kapillærlækage. Samtidig kan ses følger efter mekanisk ventilation, aspiration, pneumoni, ARDS, traumer, multiple blodtransfusioner og den væskebehandling, der er givet såvel i det intensive behandlingsforløb som med organbevarende formål. Derfor ses ofte behov for højt PEEP og ilttilskud i inspirationsluften. Af disse årsager anvendes lungerne i dag fra mindre end 20% af donorerne. Hormonelle forandringer Under inkarcerationsforløbet indtræder en række hormonelle forandringer, der afspejler manglende funktion af hypofysens for- og baglap. Tidligt, undertiden inden inkarcerationen, ses hos de fleste donorer diabetes insipidus som følge af manglende antidiuretisk hormon (ADH) og diureser over 1000 ml/t er ikke ualmindeligt. Tilstanden er ledsaget af hypovolæmi, hyperosmolalitet og hypernatriæmi, 9

10 der ofte forstærkes af infusionen af natriumholdige infusionsvæsker under kredsløbsstabiliseringen. Der ses endvidere et hurtigt fald i frit T3 som følge af manglende TSH eller nedsat omdannelse af T4. Betydningen heraf er ikke afklaret. Manglende T3 er associeret med kompromitteret cellulær metabolisme og lactatacidose. Tilførsel af T3 har ikke vist entydige resultater. Der ses også et fald i insulinniveauet og insulinfølsomheden efter inkarcerationen. Dette fører til intracellulær energidepletering med ledsagende anaerob metabolisme og acidose. Hyperglykæmi kan behandles med insulininfusion ligesom hyperosmolalitet og osmotisk diurese forebygges. Endelig ses som følge af manglende adrenocorticotropt hormon (ACTH), et betydeligt fald i cortisolniveauet, hvilket medfører nedsat stressrespons og tendens til hæmodynamisk instabilitet. Tilførsel af corticosteroider synes effektivt i form af bedret organoverlevelse og funktion. Termoregulation Som en konsekvens af inkarceration ophører også kroppens temperaturregulation, som styres fra hypothalamus. Donor vil derfor ofte være hypotherm, hvilket forværres af manglende evne til at generere temperaturstigning ved shivering og vasokonstriktion. Den kliniske hjernedødsundersøgelse forudsætter en kernetemperatur på > 35 grader. Hypotermi er endvidere forbundet med en række systemiske bivirkninger som kardiel dysfunktion, arytmier og koagulopati. Sjældnere resulterer den manglende regulation i hypertermi (ref. 23). Koagulation Koagulationsforstyrrelser ses ofte.traumatiseret og nekrotisk hjernevæv udskiller tromboplastin (cortikalt parenchym har et særligt højt indhold af tissuefaktor), og kan i værste fald udløse DIC. Tendensen til koagulopati forværres ved eksisterende blødningstendens, hypotermi og acidose (ref. 20). Er donor multitraumatiseret, kan massiv blødning fra andre læsioner medføre transfusionsudløste koagulationsproblemer. Monitorering Alle potentielle organdonorer udstyres/monitoreres med: Hjerterytme skopovervågning. CVP anlæggelse af 3-løbet CVK. Hvis der ikke allerede er anlagt et, skal det anlægges i højre v. jugularis interna. Allerede anlagt CVK bibeholdes. Minimum 2 gode venflons, hvis muligt. SAT - perifer oxygensaturationsmåler. Invasivt blodtryk - arteriekanyle (beliggenhed underordnet). Timediureser KAD. Central temperatur. Kontrol af gastal, syre-basestatus, elektrolytter og BS hver time. 10

11 Kontrol af koagulationstal og nyretal hver 4. time. Behandling Generelt Behandlingsprincipperne med en hurtig og målrettet behandlingsindsats gør sig i endnu højere grad gældende hos organdonorer end hos almene intensive patienter, da organdonorens tilstand kan ændre sig uhyre hurtigt. I mange tilfælde vil det være tilrådeligt at rådføre sig med transplantationscentrets læger via Tx-koordinator. Ved behov findes mulighed for hjælp på stedet i form af organdonationshold. Dette koordineres ligeledes af Tx-koordinator. Kredsløb Målet for den hæmodynamiske behandling er sikring af normovolæmi samt justering af vasokonstriktorer og vasodilatorer med henblik på at sikre normalt afterload og optimalt cardiac output. Dette skal helst ske uden anvendelse af store doser inotropika, som øger hjertets iltforbrug og depleterer hjertet for energireserver (ref. 24). Bradykardi Da donor er denerveret, er der ikke effekt af atropin, hvorfor betydende bradykardi med medfølgende BT-påvirkning skal behandles med isoprenalin (konfereres med Txkoordinator). Hypertension og sympatisk storm Behandling af hypertension anbefales påbegyndt ved MAP > 90 mmhg eller systolisk BT > 160 mmhg (ref.1, ref. 18). Den sympatiske storm er kortvarig og efterfølges oftest af hypotension. Ideelt anvendes en behandling med så kortvarig virkning som muligt. Optimalt er: Esmolol (Betablokker med ekstremt kort halveringstid): 0,1-0,5 mg/kg/bolus langsomt i.v., efterfulgt af mikrog/kg/min. Alternativt, hvis dette ikke forefindes i afdelingen (uprioriteret rækkefølge): Labetolol 5-20 mg/bolus, givet med min s mellemrum. Problemet er lang halveringstid og efterfølgende risiko for hypotension. Nitroprussid 0,5-5,0 mikrog/kg/min. Kan medføre shuntning med deraf følgende pulmonale problemer. Remifentanyl (opioid med kort halveringstid). Vil på grund af den korte halveringstid ikke forsinke den kliniske hjernedødsundersøgelse. Videnskabelig dokumentation mangler og effekten er ikke altid overbevisende, men remifentanil er et stof, som er umiddelbart tilgængeligt de fleste steder. 11

12 Hypotension Der stiles mod MAP > 65 mmhg (og diureser). Evt. højere ved kendt hypertension. Behandlingen af hypotension starter med væsketerapi. Denne bør være en balanceret blanding af krystalloider, kolloider og evt. blodprodukter. Væskebehandling er en fin balance mellem tilstrækkelig organperfusion og risiko for overloading af lungerne. Dette skal opvejes mod behandling med større doser vasopressorer og inotropika, der øger hjertets iltbehov. Det er kontroversielt, om høj dosering af vasoaktive stoffer giver dårligere graftfunktion ved hjertetransplantation (ref. 2, ref. 24). Hypotensionsbehandlingen baseres på en kombination af klinik, MAP, lactat,diureser og S v O 2 /S cv O 2, ultralydsbaseret vurdering af hjertets fyldning samt CVP. Det er forfatternes mening, at CVP er en dårlig markør for volumenstatus, men de fleste referencer angiver CVP som en relevant parameter. Der stiles mod CVP 6-10 mmhg, evt. højere, hvis der ikke skal doneres lunger. Volumenterapi baseres på isoton krystalloid, f.eks. NaCl og/eller Ringer Acetat/Ringer Lactat. Ved behov for kolloid anbefales human albumin 5-20%. Anvendelse af Hydroxyethylstivelse 60 g/l (Voluven) og/eller Dextran 60 mg/ml (Macrodex) diskvalificerer ikke patienten fra at være donor. Der gives blod på sædvanlig indikation, jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinier. Såvidt muligt tages blod fra til HLA-bestemmelse før transfusion. I internationale retningslinier anbefales hct > 0,30 og hgb omkring 6 mmol/l i et forsøg på at optimere ilttilbuddet hos den kardiopulmonalt instabile donor (ref. 24, ref. 23). Udover klinikken kan S v O 2 /S cv O 2 være vejledende, om end brugen af S cv O2 ikke er valideret hos donorer. Der stiles imod S cv O2 > 70% (ref. 24). Der gives kun leukocytfiltreret blod. Selvom leukocytindholdet er under 1 mio. celler pr. blodportion, kan disse teoretisk give anledning til falsk positive reaktioner i de meget følsomme PCR-reaktioner, som anvendes ved vævstypebestemmelsen af donor. Blodprøver til HLA-typebestemmelse bør derfor så vidt muligt udtages inden transfusion af donor. Hvis donor efter adekvat volumensubstitution samt korrektion af acidose, anæmi, hypoxi og elektrolytter fortsat er hypotensiv, og genesen formodes primært at være vasodilatation, startes vasopressorbehandling. Der er ikke evidens for, om noradrenalin eller dopamin foretrækkes. Der gives lavest mulige dosis af hensyn til hjertets egnethed til transplantation. Organdonorer, der får behov for vasopressorterapi, er vist at mangle vasopressin (ref. 3). Ved noradrenalindosis > 0,10 mikrog/kg/min, eller dopamindosis > 10 mikrog/kg/min kan tillægges vasopressin. Der gives 1 U i.v., efterfulgt af infusion 0,5-4,0 U/t (ref. 8). Ekkokardiografi kan udføres tidligt i forløbet med henblik på vurdering af hæmodynamikken. Lige efter inkarcerationen vil denne med stor sandsynlighed være abnorm, specielt hvis syre-base balance, normalisering af elektrolytter og hæmodynamisk stabilitet endnu ikke er opnået. 12

13 Hvis EF er < 45%, kan der, når patienten senere er optimeret kredsløbsmæssigt, laves ny ekkokardiografi med henblik på vurdering af hjertets egnethed til organtransplantation. Sidstnævnte vurdering skal foretages af kardiologisk speciallæge (ref. 24). Undersøgelser tyder på, at yngre hjerter med venstre ventrikel dysfunktion kan genvinde normal funktion over tid hos donor og efter transplantation, i recipienten. Undersøgelser tyder også på, at funktionen kan optimeres ved aggressiv behandling af donor (ref. 22). Hvis ekkokardiografi viser tegn på nedsat myokardiekontraktilitet, startes behandling med inotropi. Her kan anvendes dobutamin, dopamin eller adrenalin efter afdelingens vanlige forskrifter. Også her gives lavest mulige dosis, der medfører MAP > 65 mmhg og acceptable fysiologiske værdier. Lactatstigning tolkes som tegn på hypoperfusion, som forsøges behandlet. Ved EF < 45% overvejes cardiac output-monitorering efter afdelingens sædvanlige standard (ref. 22). Der er ikke evidens for, at pulmonalis kateter er bedre end andre former for Cardiac Output monitorering af donorer (ref. 23). Vedrørende hormonterapi, se under endokrinologisk. Hvis donor skal have lavet koronar angiografi (KAG) med kontrastindgift, anbefales N- acetylcystein indgift før og efter af hensyn til nyrefunktionen (ref. 18, ref. 4). Hjertestop Det er udvalgets opfattelse, at hjertestopbehandling som udgangspunkt bør initieres ved hjertestop hos potentielle organdonorer. Hvis hjertestoppet indtræffer, før hjernedødsdiagnosen er stillet, behandles hjertestop efter vanlige retningslinjer. Hvis hjertestoppet indtræffer, efter at hjernedødsdiagnosen er stillet, bør behandlingen påbegyndes, men en konkret lægefaglig vurdering vil afgøre varigheden og omfanget af behandlingen. En iskæmiperiode med heraf følgende organskade kan forringe chancerne for et vellykket donationsforløb. Der findes meget lidt litteratur og ingen juridisk regulering på området. En nylig rapport baseret på interviews med personale på de danske neuro intensive afdelinger, har sat fokus på de etiske problemstillinger i forbindelse hermed. Undersøgelsen viser, at der er forskel på, om man finder hjertestopbehandling acceptabel, afhængigt af, hvornår i forløbet, hjertestoppet indtræffer. Et centralt dilemma er på én gang at udvise respekt for den døde krop og samtidig efterkomme den døde og/eller (endnu ikke publiceret rapport initeret af DCO). de pårørendes ønsker Beslutningen om behandling ved hjertestop bør i videst muligt omfang være diskuteret med de pårørende og personalet. Pulmonalt Generelt anbefales: 13

14 Normoventilation (ph 7,35-7,45) og lavest mulige F I O 2 og PEEP, der giver P a O 2 > 12 kpa. VAP-profylakse med hovedgærde eleveret 30, sufficient cuff-tryk. Venderegime, f.eks. hver 2. time. Rekruttering ved behov efter afdelingens rutiner. Efter apnoetest i forbindelse med hjernedødsundersøgelsen anbefales rekruttering efter afdelingens retningslinier.. Bronkialt toilette med hyppig sugning, evt. bronkoskopi. Specielt ved forventet lungedonation Lungeprotektiv behandling med lave tidalvolumina 6-8 ml og peak pressure < 30 cm H 2 O. Strategien er ikke specifikt undersøgt for organdonorer, men er adapteret fra behandling af patienter med ARDS (ref. 13). FIO2 < 0,40, P a O 2 > 13 kpa og PEEP < 5 cm H 2 O. Undgå overhydrering (stile mod CVP 6-8). Overvej, om vasopressor-/inotropistøtten skal øges på bekostning af en mulig kardiel påvirkning. Bredspektret antibiotika i samråd med Tx-koordinator. Væske og elektrolytter Normovolæmi tilstræbes. Der tilstræbes timediureser på 1-2 ml/kg, primært ved hjælp af væskeindgift. Diuretika har normalt ingen plads i donorterapien. Mannitol er kontraindiceret, da det inducerer osmotiske diureser. Vedrørende væsketerapi, se kredsløb. Der anvendes primært isoton glukose (og vand i sonden) i donorterapien til behandling af hypernatriæmi. Elektrolytter holdes indenfor normalområdet. Hypernatriæmi (>155 mmol/l) ses hyppigt ved hjernedød og skyldes først og fremmest diabetes insipidus, men forstærkes af NaCl-indgift. Se-Na stiger ofte meget hurtigt. Hypernatriæmi medfører risiko for svær levergraftdysfunktion/grafttab, men dette ser ud til at kunne undgås, hvis hypernatriæmien korrigeres før organdonationen (ref. 6, ref. 21). Vær opmærksom på og korrigér se-kalium, -phosphat og -magnesium, der ofte er påvirkede i forbindelse med inkarceration (ref. 5). Gastrointestinalt Der findes ikke humane studier, der omhandler ernæring af donor, men det synes rationelt af hensyn til tarmmucosa at fortsætte med enteral ernæring ml/t, såfremt der ikke er store aspirater. Parenteral ernæring seponeres. Endokrinologisk Diabetes insipidus: Ved stigende se-na, lav urin-vægtfylde (< 1,004) og diureser > ml/t, er der indikation for behandling med desmopressin (Minirin). Der gives 1-2 mikrog i.v., evt. gentaget ved behov. Vasopressin anvendt til kredsløbsstabilisering har ligeledes en antidiuretisk effekt. Vejledende BS niveau: BS 5-8 mmol/l, reguleres efter afdelingens vejledning 14

15 Flere studier har vist effekt af behandling med methylprednisolon på graftfunktionen (evidensniveau 1b) (ref. 11, ref. 7). Derfor gives straks efter 2. hjernedødsundersøgelse methylprednisolon 15 mg/kg i.v., derefter samme dosis i.v. hver 24. time. Behandling med thyreoideahormon understøttes ikke af litteraturen (ref. 14, ref. 15). Undersøgelser har dog vist gavnlig effekt af en hormon pakke, bestående af methylprednisolon, vasopressin og T3 samt T4, på såvel donors hæmodynamik som graftfunktion (ref. 16, ref. 17). Ved den instabile donor kan substitution med thyroideahormon derfor overvejes. T3 virker omgående, mens T4 skal omdannes til aktivt T3. Anbefalede doser: T3 dosis: 4 mikrog i.v. som bolus, efterfulgt af infusion 3 mikrog/t. T4 dosis: 20 mikrog i.v. som bolus, efterfulgt af infusion med 10 mikrog/t. Temperaturregulation Der tilstræbes en donortemperatur på og altid > 35. På grund af de mange bivirkninger til hypotermi er det vigtigt at forebygge temperaturfald. Dertil kan benyttes varmetæpper, varmluftstæppe og opvarmede væsker. Ved hypertermi køles med konventionelle metoder. Dette kan kombineres med medicinsk behandling med paracetamol evt. fordelt på 8 doser for at undgå for store fluktuationer i temperaturen. Alternativt kan anvendes i.v. paracetamol (Perfalgan) som kontinuerlig infusion, hvilket giver en mere stabil vasodilatation. Antibiotika gives i samråd med Tx-koordinator. Koagulation Koagulationsstatus kontrolleres. Ved klinisk blødning tilrådes udvidet monitorering i samarbejde med lokale koagulationsspecialister. Overordnet mål er blødningskontrol. Frisk frosset plasma og trombocytkoncentrat gives i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Ved manglende blødningskontrol kan man overveje behandling med factor VIIa (Novoseven) (evidensniveau 3 ) (ref. 19). Dette bør ske i samråd med lokale koagulationsspecialister. LMWH seponeres (evidensniveau 4). Behandlingstiltag i øvrigt Seponér al unødvendig medicin (f.eks. antiepileptica, smertestillende, laksantia, tarmmotilitetsfremmende medicin, øjendråber, antihypertensiva, diuretika). Da nogle donorer kan have ret udtalte spinalreflekser, der kan virke meget foruroligende på pårørende og personale, kan det være relevant at anvende relaksantia efter 2. hjernedødsundersøgelse. Klinisk effektivitet Se formål + indikatorer. 15

16 Cost-effectiveness analyser Nyretransplantation er den mest effektive behandling, der kan gives patienter med kronisk nyresvigt, og generelt set er der særdeles god økonomi i organtransplantation (ref. 9). For hver transplanteret nyre sparer sundhedsvæsenet i alt ca. 2 mio kr. i dialyseudgifter m.m over de følgende år, dertil kommer store forbedringer i såvel livskvalitet som overlevelse (ref. 10). 4. DEL Implementering Vejledningen er godkendt af DASAIM og har været forelagt Dansk Transplantationsselskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab. De donationsansvarlige nøglepersoner på intensivafdelingerne implementerer sammen med afdelingsledelserne vejledningen i praksis. Kvalitetskontrol indikatorer Se outcome. Børn Fra 2004 til 2011 har der gennemsnitligt været 4 pædiatriske organdonorer årligt (range 2-5) i alderen 1-17 år. Af de 23 donorer i perioden har kun 3 været under 3 år, resten over 10 år. Litteraturen på området er sparsom. Udvalget anbefaler, at man behandler den pædiatriske donor efter de samme principper som den voksne organdonor, dog under hensyntagen til aldersrelaterede fysiologiske forhold. For at stille hjernedødsdiagnosen hos børn under 1 år kræves der opløbs DSA. De organisatoriske forhold omkring donation er ens for børn og voksne. 16

17 Referenceliste 1. Audibert G. et al. Improvement of Donor Myocardial Function after treatment of Autonomic Storm During brain Death. Transplantation Vol 82: Evidensniveau III-IV 2. Chamorro C et al. Cardiac Donor Management: Another Point of View. Transplantation Proceedings. 2003;35: Chen JM, Cullinane S, Spanier TB, et al: Vasopressin deficiency and pressor hypersensitivity in hemodynamically unstable organ donors. Circulation 1999; 100 (suppl II): II Demetrios J et al. Medical management to optimize donor organ potential : review of the literature. Can J Anesth 2006; 53 (8): Dominguez-Roldan JM et al. Electrolytic disorders, hyperosmolar states, and lactic acidosis in brain-dead patients. Transplant proc jun;37(5): Figueres J et al. The deleterious effect of high plasma sodium and extended preservation in liver transplantation: A multivariate analysis. Transplantation febr, vol 61(3): Folette DM, Rudich SM & Babcock WD. Improved oxygenation and increased lung donor recovery with high-dose steroid administration after brain death. J Heart Lung Transplant 1998;17: Hunt SA, Baldwin J, Baumgartner W, et al: Cardiovascular management of a potential heart donor: a statement from the Transplantation Committee of the American College of cardiology. Crit Care Med 1996; 24: Jespersen, B., Sørensen, S.S Transplantation. Ugeskr Læger 165(49): og Karlberg I, Nyberg G. Cost-effectiveness studies of renal transplantation. Intl J of Technology Assessment in Health Care 1995;11: Jørgensen, T.M., Petersen, S.E Danmarks uudnyttede organdonorpotentiale. Ugeskr Læger 169(26): Kotsch K, Ulrich F, Reutzel-Selke A et al. Methylprednisolone therapy in deceased donors reduces inflammation in the donor liver and improves outcome after liver transplantation. Ann Surg 2008;248: Evidensniveau 1B 12. Madsen M, Bøgh L, estimating the Organ Donor Potential in Denmark: A Prospective Analysis of Deaths in Intensive Care Units in Northern Denmark. Transplant Proc, 37, Mascia L, Bosma K, Pasero D, Galli T, Cortese G, Donadio P & Bosco R. Ventilatory and hemodynamic management of potential organ donors: An observational 17

18 survey. Crit Care Med 2006;34: ). 14. Pérez-Blanco A, Caturla-Such J, Cánovas-Robles J & Sanchez-Payá J. Eficiency of triiodothyronine treatment on organ donor hemodynamic management and adenine nucleotide concentration. Intensive Care Med 2005;31: Evidensniveau 1B 15. Powner DJ & Hernandez, M. A review of thyroid hormone administration during adult donor care. Progress in Transplantation 2005;15: Rosendale JD, Kauffman M, McBride MA et al. Hormonal resuscitation yields more transplanted hearts, with improved early function. Transplantation 2003;75: Rosendale JD, Kauffman HM, McBride MA et al. Aggressive pharmacologic donor management results in more transplanted organs. Transplantation 2003;75: Shemie S. et al. Organ donor management in Canada: recommendations of the forum on Medical Management to Optimize Donor Organ Potential. CMAJ march 14, 2006, 174(6), Evidensniveau IV 19. Stein DM et al. Use of recomvinant factor VIIa to facilitate organ donation in traume patients with devastating neurologic injury. J Am Coll Surg 2008; vol. 208: Talving P et al. Coagulopathy in severe traumatic brain injury: A prospective study. J Trauma, 2009; 66: Totsuka E. et al. Influence of high donor serum sodium levels on early postoperative graft function in human liver ransplantation: effect of correction of donor hypernatriemia. Liver Transpl Surg, 1999;5: Evidensniveau III 22. Wheeldon DR, Potter CD, Oduro A, et al, Transforming the unacceptable donor: outcomes from the adoption of a standardized donor management technique. J Heart Lung transplant. 1995;14: Wood KE, McCartney. Management of the potential organ donor. Transplantation reviews 2007;21: Evidensniveau IV 24. Zaroff JG, Rosengaard BR, Armstrong WF, et al. Consensus Report. Maximizing Use of Organs Recovered From the Cadaver Donor: Cardiac Recommendations. March 28-29, 2001, Crystal City, Va. Circulation. 2002;106: Evidensniveau IV Tilføjet 2012: Marek PE, Baram M & Vahid B. Does Central Venous Pressure predict Fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the Tale of seven Mares. 18

19 Chest 2008; 134: DEL Action card Se bilag 1 Tidslinie for organdonationsforløbet Se bilag 2 Blandevejledninger Vasopressin og esmolol se bilag 3. 19

20 ACTIONCARD Donorterapi Overordnede mål Bradykardi Sympatisk storm og systolisk BT > 160 mmhg eller MAP > 90 mmhg Væsketerapi Vasopressor behandling Inotropi behandling Nedsat EF CIRKULATION MAP > 65 mmhg (evt. højere, hvis eksisterende hypertension) S c VO 2 > 70 % Hæmatokrit > 0,30 eller hæmoglobin > 6 mmol/l CVP 6-10 mmhg Hvis betydende bradykardi og påvirket MAP: Isoprenalin (konferér med Tx-koordinator) Esmolol mikrog/kg som bolus fulgt at mikrog/kg/min. Alternativt: Labetalol mg/bolus, givet med minutters mellemrum Nitroprussid - 0,5-5,0 mikrog/kg/min Remifentanil infusion Isotone krystalloider (NaCl og/eller Ringer s Acetat/ -Lactat). Ved høj se-na: isoton glucose og vand i sonden Kolloider: Human albumin 5%. Blodprodukter: Leucocytfiltreret blod. Såvidt muligt først transfusion efter udtagelse af blodprøve til HLAbestemmelse Noradrenalin eller dopamin Ved Noradrenalindosis > 0,10 mikrog/kg/min eller dopamindosis > 10 mikrog/kg/min kan Vasopressin 1 U i.v. efterfulgt af infusion 0,5-4,0 U/t tillægges. Dobutamin, dopamin eller adrenalin Evt. EKKO vejledt EF < 0,40-0,45: Cardiac output monitorering efter lokale retningslinier overvejes Ventilation Oxygenering Bronchier Specielt for Lungedonorer RESPIRATION Normoventilation og ph 7,35-7,45 P a O 2 > 12 kpa og SAT > 95 % Trachealsugning Evt. bronkoskopi og BAL Vending hver 2. time Hovedgærdet eleveret 30 PEEP > 5 cm H 2 O Rekruttering efter afdelingens retningslinier og efter apnøtest. P a O 2 > 13 kpa med: PEEP 5 cm H 2 O og FiO 2 < 0,40 Aggressiv indsats med specielt sugning og rekruttering TV 6-8 ml/kg Peak pressure < 30 cm H 2 O Antibiotikaprofylakse Normohydrering (undgå overhydrering) Blodsukker ENDOKRINOLOGISK BS 5-8 mmol/l

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION r-das, Regional Donations Ansvarlig Sygeplejerske Dansk Center for Organdonation Intensiv sygeplejerske Neurointensiv afd. 2093 Rigshospitalet Lisa Lykke Jensen 30.05.2013 - 80 donorer i 2014, 63 i 2013

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Anæstesiologisk afdeling R Nr.: RIT.15 Udarbejdet af: Allan Engquist Godkendt af: Ansvar: Allan Engquist VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Målgruppe: Læger og sygeplejersker RIT Sidst ajourført den:

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Intensiv behandling af patienten med svært hovedtraume Neurointensivt Afsnit 2093 Beskrivelse af det optimale patientforløb og behandlingsinstruks

Intensiv behandling af patienten med svært hovedtraume Neurointensivt Afsnit 2093 Beskrivelse af det optimale patientforløb og behandlingsinstruks Intensiv behandling af patienten med svært hovedtraume Neurointensivt Afsnit 2093 Beskrivelse af det optimale patientforløb og behandlingsinstruks Karen-Lise Welling & Ulrik Skram, NAK, Vagn Eskesen og

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 Organdonationskorpsets udrykningsfunktion Baggrund Formål Retningslinjer / opgaver Aktivitet i 2013 Forsøgsordningen i ØST bistand fra udrykningssygeplejerskerne

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Følgende er en instruks for den avancerede hjertestopbehandling. Avanceret hjertestopbehandling udføres af hjertestophold eller andre med

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

MALIGN HYPERTERMI. Anæstesiologisk afdeling R Nr:

MALIGN HYPERTERMI. Anæstesiologisk afdeling R Nr: Anæstesiologisk afdeling R Nr: MALIGN HYPERTERMI AN 43 Udarbejdet af: KAS Herlev Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Afdelingsledelsen Fremgangsmåde: Målgruppe: Alle Sidst ajourført den: November 2003

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter Udkast til høring planlagt til 11. juni 2007

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT SEPSIS. Jannik Helweg-Larsen Rigshospitalet Infektionsmedicinsk Afdeling 2013

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT SEPSIS. Jannik Helweg-Larsen Rigshospitalet Infektionsmedicinsk Afdeling 2013 DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT SEPSIS Jannik Helweg-Larsen Rigshospitalet Infektionsmedicinsk Afdeling 2013 Case 1: Traumecentret RH kl. 16 52 årig mand 3 dage tiltagende smerter i

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter Annika R Langkilde Systematisk gennemgang af CT cerebrum Traumatiske Blødninger SDH EDH SAH DAI Kontusionsblødninger Non- traumatiske Blødninger

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Julie Børlung og Charlotte Starhof Referenter: Jesper Kelsen og Niels Sunde Godkender: Claus

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere