Blandevejledninger... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blandevejledninger... 19"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Dato for ikrafttrædelse... 4 Dato for revidering... 4 Baggrund... 4 A. Den potentielle organdonor... 4 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende behandling... 5 C. Outcome... 5 Formål med rekommandationen... 6 Forfattere DEL... 6 Informationssøgning... 6 Kritisk litteraturgennemgang... 7 Tværfaglighed DEL... 7 Behandling af organdonoren og den potentielle organdonor... 7 Forkortelser og definitioner... 7 Fysiologiske ændringer under inkarcerationsforløbet... 9 Kredsløb... 9 Lunger... 9 Hormonelle forandringer... 9 Termoregulation Koagulation Monitorering Behandling Generelt Kredsløb Bradykardi Hypertension og sympatisk storm Hypotension Hjertestop Pulmonalt Væske og elektrolytter Gastrointestinalt Endokrinologisk Temperaturregulation Koagulation Behandlingstiltag i øvrigt Klinisk effektivitet Cost-effectiveness analyser DEL Implementering Kvalitetskontrol indikatorer Børn Referenceliste DEL Action card Tidslinie for organdonationsforløbet

3 Blandevejledninger

4 1. DEL Resumé Udgangspunktet for denne rekommandation er en opretholdelse af hæmodynamiske og laboratoriemæssige værdier optimale for organernes funktion. Se i øvrigt actioncard og flowchart sidst i dokumentet. Indledning I Danmark har der de seneste år været ca. 70 organdonationer årligt. Det svarer til ca. 25% af de potentielt egnede donorer (ref. 12). De fleste organdonationer sker fra neurointensive afdelinger, men 20-30% af donorerne kommer fra almindelige intensivafdelinger (www.skandiatransplant.org). I det følgende anvendes terminologien inkarceration til beskrivelse af den kliniske hjernestammeherniering. En stor del af organerne viser sig at være i en tilstand, hvor de ikke kan anvendes. Det kan dels skyldes, at donor inden eller i forbindelse med det aktuelle sygdomsforløb, har pådraget sig comorbiditet, men også, at organerne har taget skade af den hårde belastning, der ses i forbindelse med en inkarceration. En del af disse skader kan modvirkes eller modificeres ved korrekt behandling. Når der i afdelingen ligger en patient, hvis tilstand må formodes at føre til hjernedød indenfor kort tid, bør mulighederne for donation overvejes. Loven fastslår, at der skal foreligge tilsagn om organdonation, eller at de nærmeste pårørende skal give tilladelse til anvendelse af organerne (Sundhedsloven, nummer 546, juni 2005, afsnit XIII om ligsyn, obduktion og transplantation: 53 stk pkt). I retslægelige tilfælde, f.eks. traumepatienter, skal der indhentes tilladelse fra politiet. Retslægeligt ligsyn udelukker ikke, at organdonation kan finde sted. Når patienten er erklæret hjernedød, skifter fokus fra behandling af et cerebralt problem til stabilisering og optimering af organfunktionen hos den potentielle donor. Denne vejledning omhandler således ikke levende organdonorer. Dato for ikrafttrædelse Revideret oktober Dato for revidering Oktober Baggrund A. Den potentielle organdonor Vejledningen omhandler behandling af voksne potentielle organdonorer. 4

5 Patienter, hvis tilstand må formodes at føre til hjernedød indenfor kort tid, er mulige organdonorer. Tx-koordinator kontaktes altid i sådanne tilfælde. De patienter, der hyppigst bliver donorer, er patienter med intrakranielle blødninger, subarachnoidal blødning og hovedtraumer. Patienter med hypoxiske hjerneskader i forbindelse med hjertestop, hængning, medicinforgiftning og andet kan også være organdonorer. Ved tvivl om, hvorvidt patienten er egnet som donor, kontaktes Tx-koordinator. Eksempelvis er alder, hypertension, malignitet og infektion ikke kontraindikation for donation. Mulighederne for donation vil blive overvejet og tilkendegivelser fra patient (donorregister, mundtlig tilkendegivelse) og pårørende vil blive undersøgt (Sundhedsloven 53). I retslægelige tilfælde, f.eks traumepatienter, skal der indhentes tilladelse fra politiet. B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende behandling Når positiv tilkendegivelse om donation foreligger, kan rekommandationen tages i anvendelse. Der vil efterfølgende blive udført klinisk hjernedødsundersøgelse (1. og 2. hjernedødsundersøgelse) og evt. foretaget neuroradiologisk vurdering med henblik på konstatering af hjernedød. 1. hjernedødsundersøgelse udføres mindst 6 timer efter sidste spontane vejrtrækning. 2. hjernedødsundersøgelse udføres 1 time efter, at 1. hjernedødsundersøgelse er slut. Inden eller når patienten er erklæret hjernedød, vurderes egnethed som organdonor. Dette foregår ved gennemgang af anamnesen og den aktuelle klinik. Efter positivt tilsagn og 2. hjernedødsundersøgelse suppleres med specifikke undersøgelser, herunder ekkokardiografi, blodprøver og radiologi. På det tidspunkt, hvor det er sandsynligt, at patienten er hjernedød og organdonation kan blive aktuel, må man ofte iværksætte tiltag for at opretholde normal organfunktion. Uden intensiv terapi vil hjernedød altid medføre kredsløbskollaps, normalt i løbet af 1-3 døgn. Rekommandationen omhandler alle tiltag, der kan optimere organfunktionen hos potentielle donorer. C. Outcome Outcome vurderes som antallet af transplantationsegnede organer på landsplan. Dette kan dog ikke ses som et isoleret udtryk for effekt eller manglende effekt af aktuelle rekommandation, men må ses i sammenhæng med øvrige tiltag for at optimere organtilgangen. I stedet finder vi det relevant at anvende kvalitetsmål (kriterier, standarder og indikatorer), f.eks. 1. Andelen af donorer, der ikke har haft MAP < 65 mmhg 2. Andelen af donorer med Se-Natrium < 150 mmol/l 3. Andelen af donorer, som har fået methylprednisolon 5

6 Formål med rekommandationen At standardisere og forbedre organdonorterapi i Danmark med henblik på at øge antallet af organer, der er optimalt egnede til transplantation. Forfattere Rekommandationen er udarbejdet af neuroanæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin. Udvalget bestod i 2010 af: Overlæge Karsten Bülow, Anæstesiologisk-Intensiv afdeling, Odense Universitetshospital Overlæge Karen-Lise Welling, Neurointensiv afsnit 2093, Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet Overlæge Pernille Haure, Neuro og Traume Intensiv Afdeling, Aalborg Sygehus Syd, Århus Universitetshospital Ad hoc deltagere i 2010 var desuden: : Afdelingslæge Rikke Helsted, Neurointensiv afsnit 2093, Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet. Overlæge Inge Severinsen, Thorax Intensiv afd. I, Skejby Sygehus. Vedledningen revideret af Neuroanæstesiudvalget, der i 2012 er suppleret med overlæge Niels Juul, Anæstesiafdelingen, Aarhus Universitetshospital Rekommandationen henvender sig til: Læger på intensive afdelinger, der beskæftiger sig med organdonation samt til anæstesilæger, der deltager i organudtagningen. 2. DEL Informationssøgning Der er søgt i Pubmed og Cochrane. Søgeord: Organ donor or organ donation/ organ don* Transpl* Tissue don* Brain death Hemodynamic OR haemodynamic Heart Dopamine Dobutamine Epinephrine Norepinephrine Lactate OR lactic Hypernatri* OR Sodium AND Liver Hormon* Vasopressin Thyroid hormon* Steroid* 6

7 Lung Lung injury Oxygen* PEEP Mechanical ventilation Begrænsninger: English Human All adults Kritisk litteraturgennemgang Der findes kun få kontrollerede, randomiserede studier på området. Evidensniveauet er lavt. Vi har derfor ved udarbejdelsen af rekommandationen støttet os til andre nationale vejledninger. Evidensniveau er kun angivet, hvor det er fundet relevant. Tværfaglighed Rekommandationen har været i høring hos Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Transplantations Selskab. Den er godkendt af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DEL Behandling af organdonoren og den potentielle organdonor Forkortelser og definitioner ABG = Arterie blodgas ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome BMI = Body mass index (højde i m 2 / vægt i kg) BS = Blodsukker BT = Blodtryk CBF = Cerebralt blood flow CPP = Cerebralt perfusion tryk ( pressure ) CT = Computer Tomografi (Røntgenscanning af hjernen) CT-Angio = CT-angiografi CVK = Centralt venekateter DD = Døgndiurese DSA = Digital subtraktions angiografi = tidligere benævnt konventionel a-grafi EF = ejection fraction, hjertets uddrivningsfraktion EKG = Elektrokardiogram 7

8 Ekkokardiografi = Ultralydsundersøgelse af hjertet Eksternt dræn = Dræn indlagt i hjernens ventrikelsystem og forbundet til eksternt lukket system ET CO 2 = End tidal kuldioxid indhold GCS = Glasgow Coma Score HR = Heart Rate, hjertefrekvens Inkarceration = Den kliniske hjernestammeherniering KAD = Kateter à demeure LMWH = Lav molekylært heparin MAP = Middelarterie blodtryk NA = Neuroanæstesiolog NIA = Neurointensiv afsnit NK = Neurokirurg NR = Neuroradiolog NSAID = Non steroide antiinflammatoriske drugs PaO 2 = Ilttension, arteriel PvO 2 = Ilttension, venøs SAH = Subarachnoidalhaemorragi (blødning) SAT = Iltsaturation i blodet (kan være arteriel eller venøs saturation) ScvO 2 = Centralvenøs saturation (venøs iltsaturation fra centralt veneblod) SvO 2 = Blandet venøs saturation (venøs iltsaturation i arteria pulmonalisblod) T3 = Triiodothyronin T4 = Tetraiodothyronin TD = Timediurese TCD = Transkraniel Doppler (ultralyd) TEG = Trombocyt elastografi (koagulationsundersøgelse) TSH = Thyreoideastimulerende hormon Tx = Transplantation VAP = Ventilator associated pneumoni, respirator associeret lungebetændelse VBG = Vene blodgas 8

9 Fysiologiske ændringer under inkarcerationsforløbet Kredsløb Trods intensiv behandling og pleje vil der efter en kortere periode, hyppigst 1-3 døgn, ske en nedbrydning af organerne som følge af hjernedøden, og hjertet vil standse. Der er dog rapporteret om fortsat hjerteaktion op til 8 dage efter hjernedød. Hjernedød skyldes cerebral herniering gennem foramen magnum som følge af forhøjet intrakranielt tryk. Efterhånden som det intrakranielle tryk stiger, progredierer hjernestammeiskæmien i rostral-caudal retning og blodtrykket stiger i et forsøg på at opretholde cerebralt perfusionstryk. Midthjerneiskæmi resulterer i parasympatisk aktivering og sinus bradykardi ses hos ca. 20% af patienterne. Efterfølgende pontin iskæmi resulterer i sympatisk stimulation med deraf følgende hypertension. Det kliniske billede med bradykardi og hypertension betegnes ofte Cushing reflex. Yderligere iskæmi i det kardiovaskulære center i medulla oblongata resulterer i sympatisk stimulation og tab af baroreceptorreflexer, såkaldt autonom storm eller sympatisk storm. BT og puls stiger voldsomt i denne fase, der oftest varer i 5-15 minutter. Den vasokontraktoriske effekt af den autonome storm kan kompromittere organperfusionen væsentligt. Der kan herunder opstå subendocardiel iskæmi og venstresidig inkompensation, hvilket kan medvirke til lungeødem. I forbindelse med inkarcerationen ses endvidere et inflammatorisk respons, som muligvis bidrager til kapillærlækage. Studier tyder på bedre organoverlevelse ved behandling af den autonome storm (ref. 1). Efter den autonome storm kommer som oftest en hypotensiv fase, forårsaget af tab af sympaticustonus og nedsat cardiac output. Diabetes insipidus og dehydrering af andre årsager som f.eks. diuretika og mannitolindgift kan bidrage til den hæmodynamiske instabilitet. Hypotension er den hyppigst forekommende kredsløbsmæssige udfordring og forekommer hos omkring 80% af donorerne. Lunger Som ovenfor omtalt ses i forbindelse med inkarcerationen påvirkning af det pulmonale kredsløb med risiko for lungeødem. Dette kan forstærkes af et inflammatorisk respons med deraf følgende kapillærlækage. Samtidig kan ses følger efter mekanisk ventilation, aspiration, pneumoni, ARDS, traumer, multiple blodtransfusioner og den væskebehandling, der er givet såvel i det intensive behandlingsforløb som med organbevarende formål. Derfor ses ofte behov for højt PEEP og ilttilskud i inspirationsluften. Af disse årsager anvendes lungerne i dag fra mindre end 20% af donorerne. Hormonelle forandringer Under inkarcerationsforløbet indtræder en række hormonelle forandringer, der afspejler manglende funktion af hypofysens for- og baglap. Tidligt, undertiden inden inkarcerationen, ses hos de fleste donorer diabetes insipidus som følge af manglende antidiuretisk hormon (ADH) og diureser over 1000 ml/t er ikke ualmindeligt. Tilstanden er ledsaget af hypovolæmi, hyperosmolalitet og hypernatriæmi, 9

10 der ofte forstærkes af infusionen af natriumholdige infusionsvæsker under kredsløbsstabiliseringen. Der ses endvidere et hurtigt fald i frit T3 som følge af manglende TSH eller nedsat omdannelse af T4. Betydningen heraf er ikke afklaret. Manglende T3 er associeret med kompromitteret cellulær metabolisme og lactatacidose. Tilførsel af T3 har ikke vist entydige resultater. Der ses også et fald i insulinniveauet og insulinfølsomheden efter inkarcerationen. Dette fører til intracellulær energidepletering med ledsagende anaerob metabolisme og acidose. Hyperglykæmi kan behandles med insulininfusion ligesom hyperosmolalitet og osmotisk diurese forebygges. Endelig ses som følge af manglende adrenocorticotropt hormon (ACTH), et betydeligt fald i cortisolniveauet, hvilket medfører nedsat stressrespons og tendens til hæmodynamisk instabilitet. Tilførsel af corticosteroider synes effektivt i form af bedret organoverlevelse og funktion. Termoregulation Som en konsekvens af inkarceration ophører også kroppens temperaturregulation, som styres fra hypothalamus. Donor vil derfor ofte være hypotherm, hvilket forværres af manglende evne til at generere temperaturstigning ved shivering og vasokonstriktion. Den kliniske hjernedødsundersøgelse forudsætter en kernetemperatur på > 35 grader. Hypotermi er endvidere forbundet med en række systemiske bivirkninger som kardiel dysfunktion, arytmier og koagulopati. Sjældnere resulterer den manglende regulation i hypertermi (ref. 23). Koagulation Koagulationsforstyrrelser ses ofte.traumatiseret og nekrotisk hjernevæv udskiller tromboplastin (cortikalt parenchym har et særligt højt indhold af tissuefaktor), og kan i værste fald udløse DIC. Tendensen til koagulopati forværres ved eksisterende blødningstendens, hypotermi og acidose (ref. 20). Er donor multitraumatiseret, kan massiv blødning fra andre læsioner medføre transfusionsudløste koagulationsproblemer. Monitorering Alle potentielle organdonorer udstyres/monitoreres med: Hjerterytme skopovervågning. CVP anlæggelse af 3-løbet CVK. Hvis der ikke allerede er anlagt et, skal det anlægges i højre v. jugularis interna. Allerede anlagt CVK bibeholdes. Minimum 2 gode venflons, hvis muligt. SAT - perifer oxygensaturationsmåler. Invasivt blodtryk - arteriekanyle (beliggenhed underordnet). Timediureser KAD. Central temperatur. Kontrol af gastal, syre-basestatus, elektrolytter og BS hver time. 10

11 Kontrol af koagulationstal og nyretal hver 4. time. Behandling Generelt Behandlingsprincipperne med en hurtig og målrettet behandlingsindsats gør sig i endnu højere grad gældende hos organdonorer end hos almene intensive patienter, da organdonorens tilstand kan ændre sig uhyre hurtigt. I mange tilfælde vil det være tilrådeligt at rådføre sig med transplantationscentrets læger via Tx-koordinator. Ved behov findes mulighed for hjælp på stedet i form af organdonationshold. Dette koordineres ligeledes af Tx-koordinator. Kredsløb Målet for den hæmodynamiske behandling er sikring af normovolæmi samt justering af vasokonstriktorer og vasodilatorer med henblik på at sikre normalt afterload og optimalt cardiac output. Dette skal helst ske uden anvendelse af store doser inotropika, som øger hjertets iltforbrug og depleterer hjertet for energireserver (ref. 24). Bradykardi Da donor er denerveret, er der ikke effekt af atropin, hvorfor betydende bradykardi med medfølgende BT-påvirkning skal behandles med isoprenalin (konfereres med Txkoordinator). Hypertension og sympatisk storm Behandling af hypertension anbefales påbegyndt ved MAP > 90 mmhg eller systolisk BT > 160 mmhg (ref.1, ref. 18). Den sympatiske storm er kortvarig og efterfølges oftest af hypotension. Ideelt anvendes en behandling med så kortvarig virkning som muligt. Optimalt er: Esmolol (Betablokker med ekstremt kort halveringstid): 0,1-0,5 mg/kg/bolus langsomt i.v., efterfulgt af mikrog/kg/min. Alternativt, hvis dette ikke forefindes i afdelingen (uprioriteret rækkefølge): Labetolol 5-20 mg/bolus, givet med min s mellemrum. Problemet er lang halveringstid og efterfølgende risiko for hypotension. Nitroprussid 0,5-5,0 mikrog/kg/min. Kan medføre shuntning med deraf følgende pulmonale problemer. Remifentanyl (opioid med kort halveringstid). Vil på grund af den korte halveringstid ikke forsinke den kliniske hjernedødsundersøgelse. Videnskabelig dokumentation mangler og effekten er ikke altid overbevisende, men remifentanil er et stof, som er umiddelbart tilgængeligt de fleste steder. 11

12 Hypotension Der stiles mod MAP > 65 mmhg (og diureser). Evt. højere ved kendt hypertension. Behandlingen af hypotension starter med væsketerapi. Denne bør være en balanceret blanding af krystalloider, kolloider og evt. blodprodukter. Væskebehandling er en fin balance mellem tilstrækkelig organperfusion og risiko for overloading af lungerne. Dette skal opvejes mod behandling med større doser vasopressorer og inotropika, der øger hjertets iltbehov. Det er kontroversielt, om høj dosering af vasoaktive stoffer giver dårligere graftfunktion ved hjertetransplantation (ref. 2, ref. 24). Hypotensionsbehandlingen baseres på en kombination af klinik, MAP, lactat,diureser og S v O 2 /S cv O 2, ultralydsbaseret vurdering af hjertets fyldning samt CVP. Det er forfatternes mening, at CVP er en dårlig markør for volumenstatus, men de fleste referencer angiver CVP som en relevant parameter. Der stiles mod CVP 6-10 mmhg, evt. højere, hvis der ikke skal doneres lunger. Volumenterapi baseres på isoton krystalloid, f.eks. NaCl og/eller Ringer Acetat/Ringer Lactat. Ved behov for kolloid anbefales human albumin 5-20%. Anvendelse af Hydroxyethylstivelse 60 g/l (Voluven) og/eller Dextran 60 mg/ml (Macrodex) diskvalificerer ikke patienten fra at være donor. Der gives blod på sædvanlig indikation, jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinier. Såvidt muligt tages blod fra til HLA-bestemmelse før transfusion. I internationale retningslinier anbefales hct > 0,30 og hgb omkring 6 mmol/l i et forsøg på at optimere ilttilbuddet hos den kardiopulmonalt instabile donor (ref. 24, ref. 23). Udover klinikken kan S v O 2 /S cv O 2 være vejledende, om end brugen af S cv O2 ikke er valideret hos donorer. Der stiles imod S cv O2 > 70% (ref. 24). Der gives kun leukocytfiltreret blod. Selvom leukocytindholdet er under 1 mio. celler pr. blodportion, kan disse teoretisk give anledning til falsk positive reaktioner i de meget følsomme PCR-reaktioner, som anvendes ved vævstypebestemmelsen af donor. Blodprøver til HLA-typebestemmelse bør derfor så vidt muligt udtages inden transfusion af donor. Hvis donor efter adekvat volumensubstitution samt korrektion af acidose, anæmi, hypoxi og elektrolytter fortsat er hypotensiv, og genesen formodes primært at være vasodilatation, startes vasopressorbehandling. Der er ikke evidens for, om noradrenalin eller dopamin foretrækkes. Der gives lavest mulige dosis af hensyn til hjertets egnethed til transplantation. Organdonorer, der får behov for vasopressorterapi, er vist at mangle vasopressin (ref. 3). Ved noradrenalindosis > 0,10 mikrog/kg/min, eller dopamindosis > 10 mikrog/kg/min kan tillægges vasopressin. Der gives 1 U i.v., efterfulgt af infusion 0,5-4,0 U/t (ref. 8). Ekkokardiografi kan udføres tidligt i forløbet med henblik på vurdering af hæmodynamikken. Lige efter inkarcerationen vil denne med stor sandsynlighed være abnorm, specielt hvis syre-base balance, normalisering af elektrolytter og hæmodynamisk stabilitet endnu ikke er opnået. 12

13 Hvis EF er < 45%, kan der, når patienten senere er optimeret kredsløbsmæssigt, laves ny ekkokardiografi med henblik på vurdering af hjertets egnethed til organtransplantation. Sidstnævnte vurdering skal foretages af kardiologisk speciallæge (ref. 24). Undersøgelser tyder på, at yngre hjerter med venstre ventrikel dysfunktion kan genvinde normal funktion over tid hos donor og efter transplantation, i recipienten. Undersøgelser tyder også på, at funktionen kan optimeres ved aggressiv behandling af donor (ref. 22). Hvis ekkokardiografi viser tegn på nedsat myokardiekontraktilitet, startes behandling med inotropi. Her kan anvendes dobutamin, dopamin eller adrenalin efter afdelingens vanlige forskrifter. Også her gives lavest mulige dosis, der medfører MAP > 65 mmhg og acceptable fysiologiske værdier. Lactatstigning tolkes som tegn på hypoperfusion, som forsøges behandlet. Ved EF < 45% overvejes cardiac output-monitorering efter afdelingens sædvanlige standard (ref. 22). Der er ikke evidens for, at pulmonalis kateter er bedre end andre former for Cardiac Output monitorering af donorer (ref. 23). Vedrørende hormonterapi, se under endokrinologisk. Hvis donor skal have lavet koronar angiografi (KAG) med kontrastindgift, anbefales N- acetylcystein indgift før og efter af hensyn til nyrefunktionen (ref. 18, ref. 4). Hjertestop Det er udvalgets opfattelse, at hjertestopbehandling som udgangspunkt bør initieres ved hjertestop hos potentielle organdonorer. Hvis hjertestoppet indtræffer, før hjernedødsdiagnosen er stillet, behandles hjertestop efter vanlige retningslinjer. Hvis hjertestoppet indtræffer, efter at hjernedødsdiagnosen er stillet, bør behandlingen påbegyndes, men en konkret lægefaglig vurdering vil afgøre varigheden og omfanget af behandlingen. En iskæmiperiode med heraf følgende organskade kan forringe chancerne for et vellykket donationsforløb. Der findes meget lidt litteratur og ingen juridisk regulering på området. En nylig rapport baseret på interviews med personale på de danske neuro intensive afdelinger, har sat fokus på de etiske problemstillinger i forbindelse hermed. Undersøgelsen viser, at der er forskel på, om man finder hjertestopbehandling acceptabel, afhængigt af, hvornår i forløbet, hjertestoppet indtræffer. Et centralt dilemma er på én gang at udvise respekt for den døde krop og samtidig efterkomme den døde og/eller (endnu ikke publiceret rapport initeret af DCO). de pårørendes ønsker Beslutningen om behandling ved hjertestop bør i videst muligt omfang være diskuteret med de pårørende og personalet. Pulmonalt Generelt anbefales: 13

14 Normoventilation (ph 7,35-7,45) og lavest mulige F I O 2 og PEEP, der giver P a O 2 > 12 kpa. VAP-profylakse med hovedgærde eleveret 30, sufficient cuff-tryk. Venderegime, f.eks. hver 2. time. Rekruttering ved behov efter afdelingens rutiner. Efter apnoetest i forbindelse med hjernedødsundersøgelsen anbefales rekruttering efter afdelingens retningslinier.. Bronkialt toilette med hyppig sugning, evt. bronkoskopi. Specielt ved forventet lungedonation Lungeprotektiv behandling med lave tidalvolumina 6-8 ml og peak pressure < 30 cm H 2 O. Strategien er ikke specifikt undersøgt for organdonorer, men er adapteret fra behandling af patienter med ARDS (ref. 13). FIO2 < 0,40, P a O 2 > 13 kpa og PEEP < 5 cm H 2 O. Undgå overhydrering (stile mod CVP 6-8). Overvej, om vasopressor-/inotropistøtten skal øges på bekostning af en mulig kardiel påvirkning. Bredspektret antibiotika i samråd med Tx-koordinator. Væske og elektrolytter Normovolæmi tilstræbes. Der tilstræbes timediureser på 1-2 ml/kg, primært ved hjælp af væskeindgift. Diuretika har normalt ingen plads i donorterapien. Mannitol er kontraindiceret, da det inducerer osmotiske diureser. Vedrørende væsketerapi, se kredsløb. Der anvendes primært isoton glukose (og vand i sonden) i donorterapien til behandling af hypernatriæmi. Elektrolytter holdes indenfor normalområdet. Hypernatriæmi (>155 mmol/l) ses hyppigt ved hjernedød og skyldes først og fremmest diabetes insipidus, men forstærkes af NaCl-indgift. Se-Na stiger ofte meget hurtigt. Hypernatriæmi medfører risiko for svær levergraftdysfunktion/grafttab, men dette ser ud til at kunne undgås, hvis hypernatriæmien korrigeres før organdonationen (ref. 6, ref. 21). Vær opmærksom på og korrigér se-kalium, -phosphat og -magnesium, der ofte er påvirkede i forbindelse med inkarceration (ref. 5). Gastrointestinalt Der findes ikke humane studier, der omhandler ernæring af donor, men det synes rationelt af hensyn til tarmmucosa at fortsætte med enteral ernæring ml/t, såfremt der ikke er store aspirater. Parenteral ernæring seponeres. Endokrinologisk Diabetes insipidus: Ved stigende se-na, lav urin-vægtfylde (< 1,004) og diureser > ml/t, er der indikation for behandling med desmopressin (Minirin). Der gives 1-2 mikrog i.v., evt. gentaget ved behov. Vasopressin anvendt til kredsløbsstabilisering har ligeledes en antidiuretisk effekt. Vejledende BS niveau: BS 5-8 mmol/l, reguleres efter afdelingens vejledning 14

15 Flere studier har vist effekt af behandling med methylprednisolon på graftfunktionen (evidensniveau 1b) (ref. 11, ref. 7). Derfor gives straks efter 2. hjernedødsundersøgelse methylprednisolon 15 mg/kg i.v., derefter samme dosis i.v. hver 24. time. Behandling med thyreoideahormon understøttes ikke af litteraturen (ref. 14, ref. 15). Undersøgelser har dog vist gavnlig effekt af en hormon pakke, bestående af methylprednisolon, vasopressin og T3 samt T4, på såvel donors hæmodynamik som graftfunktion (ref. 16, ref. 17). Ved den instabile donor kan substitution med thyroideahormon derfor overvejes. T3 virker omgående, mens T4 skal omdannes til aktivt T3. Anbefalede doser: T3 dosis: 4 mikrog i.v. som bolus, efterfulgt af infusion 3 mikrog/t. T4 dosis: 20 mikrog i.v. som bolus, efterfulgt af infusion med 10 mikrog/t. Temperaturregulation Der tilstræbes en donortemperatur på og altid > 35. På grund af de mange bivirkninger til hypotermi er det vigtigt at forebygge temperaturfald. Dertil kan benyttes varmetæpper, varmluftstæppe og opvarmede væsker. Ved hypertermi køles med konventionelle metoder. Dette kan kombineres med medicinsk behandling med paracetamol evt. fordelt på 8 doser for at undgå for store fluktuationer i temperaturen. Alternativt kan anvendes i.v. paracetamol (Perfalgan) som kontinuerlig infusion, hvilket giver en mere stabil vasodilatation. Antibiotika gives i samråd med Tx-koordinator. Koagulation Koagulationsstatus kontrolleres. Ved klinisk blødning tilrådes udvidet monitorering i samarbejde med lokale koagulationsspecialister. Overordnet mål er blødningskontrol. Frisk frosset plasma og trombocytkoncentrat gives i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Ved manglende blødningskontrol kan man overveje behandling med factor VIIa (Novoseven) (evidensniveau 3 ) (ref. 19). Dette bør ske i samråd med lokale koagulationsspecialister. LMWH seponeres (evidensniveau 4). Behandlingstiltag i øvrigt Seponér al unødvendig medicin (f.eks. antiepileptica, smertestillende, laksantia, tarmmotilitetsfremmende medicin, øjendråber, antihypertensiva, diuretika). Da nogle donorer kan have ret udtalte spinalreflekser, der kan virke meget foruroligende på pårørende og personale, kan det være relevant at anvende relaksantia efter 2. hjernedødsundersøgelse. Klinisk effektivitet Se formål + indikatorer. 15

16 Cost-effectiveness analyser Nyretransplantation er den mest effektive behandling, der kan gives patienter med kronisk nyresvigt, og generelt set er der særdeles god økonomi i organtransplantation (ref. 9). For hver transplanteret nyre sparer sundhedsvæsenet i alt ca. 2 mio kr. i dialyseudgifter m.m over de følgende år, dertil kommer store forbedringer i såvel livskvalitet som overlevelse (ref. 10). 4. DEL Implementering Vejledningen er godkendt af DASAIM og har været forelagt Dansk Transplantationsselskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab. De donationsansvarlige nøglepersoner på intensivafdelingerne implementerer sammen med afdelingsledelserne vejledningen i praksis. Kvalitetskontrol indikatorer Se outcome. Børn Fra 2004 til 2011 har der gennemsnitligt været 4 pædiatriske organdonorer årligt (range 2-5) i alderen 1-17 år. Af de 23 donorer i perioden har kun 3 været under 3 år, resten over 10 år. Litteraturen på området er sparsom. Udvalget anbefaler, at man behandler den pædiatriske donor efter de samme principper som den voksne organdonor, dog under hensyntagen til aldersrelaterede fysiologiske forhold. For at stille hjernedødsdiagnosen hos børn under 1 år kræves der opløbs DSA. De organisatoriske forhold omkring donation er ens for børn og voksne. 16

17 Referenceliste 1. Audibert G. et al. Improvement of Donor Myocardial Function after treatment of Autonomic Storm During brain Death. Transplantation Vol 82: Evidensniveau III-IV 2. Chamorro C et al. Cardiac Donor Management: Another Point of View. Transplantation Proceedings. 2003;35: Chen JM, Cullinane S, Spanier TB, et al: Vasopressin deficiency and pressor hypersensitivity in hemodynamically unstable organ donors. Circulation 1999; 100 (suppl II): II Demetrios J et al. Medical management to optimize donor organ potential : review of the literature. Can J Anesth 2006; 53 (8): Dominguez-Roldan JM et al. Electrolytic disorders, hyperosmolar states, and lactic acidosis in brain-dead patients. Transplant proc jun;37(5): Figueres J et al. The deleterious effect of high plasma sodium and extended preservation in liver transplantation: A multivariate analysis. Transplantation febr, vol 61(3): Folette DM, Rudich SM & Babcock WD. Improved oxygenation and increased lung donor recovery with high-dose steroid administration after brain death. J Heart Lung Transplant 1998;17: Hunt SA, Baldwin J, Baumgartner W, et al: Cardiovascular management of a potential heart donor: a statement from the Transplantation Committee of the American College of cardiology. Crit Care Med 1996; 24: Jespersen, B., Sørensen, S.S Transplantation. Ugeskr Læger 165(49): og Karlberg I, Nyberg G. Cost-effectiveness studies of renal transplantation. Intl J of Technology Assessment in Health Care 1995;11: Jørgensen, T.M., Petersen, S.E Danmarks uudnyttede organdonorpotentiale. Ugeskr Læger 169(26): Kotsch K, Ulrich F, Reutzel-Selke A et al. Methylprednisolone therapy in deceased donors reduces inflammation in the donor liver and improves outcome after liver transplantation. Ann Surg 2008;248: Evidensniveau 1B 12. Madsen M, Bøgh L, estimating the Organ Donor Potential in Denmark: A Prospective Analysis of Deaths in Intensive Care Units in Northern Denmark. Transplant Proc, 37, Mascia L, Bosma K, Pasero D, Galli T, Cortese G, Donadio P & Bosco R. Ventilatory and hemodynamic management of potential organ donors: An observational 17

18 survey. Crit Care Med 2006;34: ). 14. Pérez-Blanco A, Caturla-Such J, Cánovas-Robles J & Sanchez-Payá J. Eficiency of triiodothyronine treatment on organ donor hemodynamic management and adenine nucleotide concentration. Intensive Care Med 2005;31: Evidensniveau 1B 15. Powner DJ & Hernandez, M. A review of thyroid hormone administration during adult donor care. Progress in Transplantation 2005;15: Rosendale JD, Kauffman M, McBride MA et al. Hormonal resuscitation yields more transplanted hearts, with improved early function. Transplantation 2003;75: Rosendale JD, Kauffman HM, McBride MA et al. Aggressive pharmacologic donor management results in more transplanted organs. Transplantation 2003;75: Shemie S. et al. Organ donor management in Canada: recommendations of the forum on Medical Management to Optimize Donor Organ Potential. CMAJ march 14, 2006, 174(6), Evidensniveau IV 19. Stein DM et al. Use of recomvinant factor VIIa to facilitate organ donation in traume patients with devastating neurologic injury. J Am Coll Surg 2008; vol. 208: Talving P et al. Coagulopathy in severe traumatic brain injury: A prospective study. J Trauma, 2009; 66: Totsuka E. et al. Influence of high donor serum sodium levels on early postoperative graft function in human liver ransplantation: effect of correction of donor hypernatriemia. Liver Transpl Surg, 1999;5: Evidensniveau III 22. Wheeldon DR, Potter CD, Oduro A, et al, Transforming the unacceptable donor: outcomes from the adoption of a standardized donor management technique. J Heart Lung transplant. 1995;14: Wood KE, McCartney. Management of the potential organ donor. Transplantation reviews 2007;21: Evidensniveau IV 24. Zaroff JG, Rosengaard BR, Armstrong WF, et al. Consensus Report. Maximizing Use of Organs Recovered From the Cadaver Donor: Cardiac Recommendations. March 28-29, 2001, Crystal City, Va. Circulation. 2002;106: Evidensniveau IV Tilføjet 2012: Marek PE, Baram M & Vahid B. Does Central Venous Pressure predict Fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the Tale of seven Mares. 18

19 Chest 2008; 134: DEL Action card Se bilag 1 Tidslinie for organdonationsforløbet Se bilag 2 Blandevejledninger Vasopressin og esmolol se bilag 3. 19

20 ACTIONCARD Donorterapi Overordnede mål Bradykardi Sympatisk storm og systolisk BT > 160 mmhg eller MAP > 90 mmhg Væsketerapi Vasopressor behandling Inotropi behandling Nedsat EF CIRKULATION MAP > 65 mmhg (evt. højere, hvis eksisterende hypertension) S c VO 2 > 70 % Hæmatokrit > 0,30 eller hæmoglobin > 6 mmol/l CVP 6-10 mmhg Hvis betydende bradykardi og påvirket MAP: Isoprenalin (konferér med Tx-koordinator) Esmolol mikrog/kg som bolus fulgt at mikrog/kg/min. Alternativt: Labetalol mg/bolus, givet med minutters mellemrum Nitroprussid - 0,5-5,0 mikrog/kg/min Remifentanil infusion Isotone krystalloider (NaCl og/eller Ringer s Acetat/ -Lactat). Ved høj se-na: isoton glucose og vand i sonden Kolloider: Human albumin 5%. Blodprodukter: Leucocytfiltreret blod. Såvidt muligt først transfusion efter udtagelse af blodprøve til HLAbestemmelse Noradrenalin eller dopamin Ved Noradrenalindosis > 0,10 mikrog/kg/min eller dopamindosis > 10 mikrog/kg/min kan Vasopressin 1 U i.v. efterfulgt af infusion 0,5-4,0 U/t tillægges. Dobutamin, dopamin eller adrenalin Evt. EKKO vejledt EF < 0,40-0,45: Cardiac output monitorering efter lokale retningslinier overvejes Ventilation Oxygenering Bronchier Specielt for Lungedonorer RESPIRATION Normoventilation og ph 7,35-7,45 P a O 2 > 12 kpa og SAT > 95 % Trachealsugning Evt. bronkoskopi og BAL Vending hver 2. time Hovedgærdet eleveret 30 PEEP > 5 cm H 2 O Rekruttering efter afdelingens retningslinier og efter apnøtest. P a O 2 > 13 kpa med: PEEP 5 cm H 2 O og FiO 2 < 0,40 Aggressiv indsats med specielt sugning og rekruttering TV 6-8 ml/kg Peak pressure < 30 cm H 2 O Antibiotikaprofylakse Normohydrering (undgå overhydrering) Blodsukker ENDOKRINOLOGISK BS 5-8 mmol/l

Behandling af organdonorer

Behandling af organdonorer Behandling af organdonorer 2015 Karen-Lise Welling Overlæge Neurointensiv afsnit 2093, Neuroanæstesiologisk klinik Rigshospitalet - I samarbejde med Pernille Haure og Karsten Bülow Revisionen foretaget

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Transplantationsselskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Baggrund... 5 A. Den potentielle organdonor... 5 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION r-das, Regional Donations Ansvarlig Sygeplejerske Dansk Center for Organdonation Intensiv sygeplejerske Neurointensiv afd. 2093 Rigshospitalet Lisa Lykke Jensen 30.05.2013 - 80 donorer i 2014, 63 i 2013

Læs mere

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Kredsløb Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Under dette foredrag skal du være klar til at gå online på din mobiltelefon, alternativt kan du anvende sms. Hotellets net hedder Munkebjerg

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

DIPS Okt Slagelse

DIPS Okt Slagelse DIPS Okt. 6 Slagelse Agenda Jeg vil IKKE tale (ret meget) om Antibiotika Meningitis Behandling efter overflyttelse til ITA Jeg vil gerne tale om: Det, jeg mener er relevant ved modtagelsekonstatering af

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Anæstesiologisk afdeling R Nr.: RIT.15 Udarbejdet af: Allan Engquist Godkendt af: Ansvar: Allan Engquist VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Målgruppe: Læger og sygeplejersker RIT Sidst ajourført den:

Læs mere

Svær Sepsis/Septisk Shock

Svær Sepsis/Septisk Shock Svær Sepsis/Septisk Shock RESUMÉ BEHANDLINGSMÅL DEN 1. TIME Foreløbig Diagnose Giv Ilttilskud Påbegynd Væsketerapi Bloddyrkning samt dyrkning fra suspekte foci (dog uden væsentligt at forsinke administrationen

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del II MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Intensiv Care Unit (ICU) Courtesy of Bo

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, overlæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U 03-10-2012. Odense Universitetshospital

Frantz Rom Poulsen, overlæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U 03-10-2012. Odense Universitetshospital Frantz Rom Poulsen, overlæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U 03-10-2012 Odense Universitetshospital 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal tale,

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del I MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Indledende diagnostik og terapi IV adgang(minimumdatabase

Læs mere

Organdonationsdatabasen. Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet

Organdonationsdatabasen. Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet Organdonationsdatabasen Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet April 2013 1 Organdonationsdatabasen Registreringsvejledning Denne vejledning er udarbejdet for at sikre en ensartet

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området.

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området. 14. august 2013 Til Regionerne Vedlagte Årsrapport for 2012 fra Organdonationsdatabasen er nu offentliggjort og udsendt til landets intensivafdelinger. Rapporten er baseret på data fra intensivafdelingerne

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock

Svær sepsis og septisk shock Svær sepsis og septisk shock Præsenteret af Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent, Staben Sepsisdefinition for Kriterier* Påvist eller begrundet mistanke om

Læs mere

Anæstesipersonale Godkendt af: Kvalitetsudvalget, Anæstesiologisk Afdeling R Ansvar: Sidst ajourført den: Allan Engquist

Anæstesipersonale Godkendt af: Kvalitetsudvalget, Anæstesiologisk Afdeling R Ansvar: Sidst ajourført den: Allan Engquist Anæstesiologisk afdeling R Nr.: ORGANUDTAGELSE AF HJERNEDØDE AN 60 Udarbejdet af: Målgruppe: Allan Engquist Anæstesipersonale Godkendt af: Kvalitetsudvalget, Anæstesiologisk Afdeling R Ansvar: Sidst ajourført

Læs mere

ATLS og ABC Initial håndtering af traumepatienter

ATLS og ABC Initial håndtering af traumepatienter ATLS og ABC Initial håndtering h af traumepatienter Lecky F, Bryden D, Little R, Tong N, Moulton C. Emergency intubation for acutely ill and injured patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation

Dansk Center for. Organdonation Dansk Center for Organdonation best practice for organdonation 2014 Indledning Handlingsplanen for organdonation, som Regeringen sammen med en række af Folketingets partier udsendte i juli 2014, angiver,

Læs mere

Vejledning i neonatal genoplivning

Vejledning i neonatal genoplivning 1 Vejledning i neonatal genoplivning Det er formålet med vedlagte vejledning at erstatte den tidligere udsendte Behandling af asphyksi ved fødslen på baggrund af den nyligt udsendte Guidelines 2000 for

Læs mere

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume kald Svært traumatiseret patient: En patient som efter fysisk traume har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydende skade

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 819." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Børn med hovedtraume Akut behandling

Børn med hovedtraume Akut behandling Børn med hovedtraume Akut behandling Bo Bergholt Neurokirurgisk afdeling NK Herning august 2012 Århus University Hospital Århus Universitetshospital Neurocentret Neurokirurgisk Afdeling Traumer: Epidemiologi

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9000:/ # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;)

+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9000:/ # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;) ! " #$%$ %& '$( )&( $*+&, -+,-!.//012/%%&(% $ +&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9000:/ # '% (7$7(%&(% )7 ;)

Læs mere

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Indhold Statistik Skadesmekanisme Struktureret tilgang til traumemodtagelse Fysiologiske og anatomiske forskelle fra voksne Radiologi

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Transplantationsselskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Baggrund... 5 A. Den potentielle organdonor... 5 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Ex vivo lung perfusion (EVLP)

Ex vivo lung perfusion (EVLP) Ex vivo lung perfusion (EVLP) Bodil Brandt Thoraxkirurgisk klinik Ex vivo lung perfusion Baggrund Logistik Procedure Resultater Lungetransplantation i DK Problem Antallet af lungetransplantationer er begrænset

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6 ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1 !"#" #$ %"& $& "'($) *()*+,,-./,##$&# " 0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" 6$$$()*35 $222!$6!7!$ " 8-0--9,:! %# &6"6&#$&# ; 6 ; 6

Læs mere

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG TRANSFUSIONSSTRATEGI Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG Blødning Terapeutiske Mål: Stoppe blødning (kompression/kirurgi/skopi skopi/embolisering) Opretholdelse af vævsgennemblødning

Læs mere

0*&#*) &&% 1%& 2 *+,3)222##& 4 5&( % 5( #* 5 &6$ 6&&&*+,35 &222#&6#7 #& $ ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 && <1;5 1

0*&#*) &&% 1%& 2 *+,3)222##& 4 5&( % 5( #* 5 &6$ 6&&&*+,35 &222#&6#7 #& $ ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 && <1;5 1 ! " #$%$ %& '$( &( $)*&+,*+,!-./%%&(% $ 0*&#*) &&% 1%& 2 *+,3)222##& 4 5&( % 5( #* 5 &6$ 6&&&*+,35 &222#&6#7 #& $ 809:# '% (6$6(%&(% ; 6 ; 6

Læs mere

Obs. Lang dag Hæmodynamik og inotropi (Emne 2.2) (Emne 2.1)

Obs. Lang dag Hæmodynamik og inotropi (Emne 2.2) (Emne 2.1) Modul 1 Uge 35+36 on 26. august to 27. august fre 28. august ma 31. august ti 1. september on 2. september 08:30 11:15 08:30 11:15 08:30 11:15 08:30 12:15 08:30 11:15 08:30 12:15 Obs. Lang dag Introduktion

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;(

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%*) %%$ 3$% 4 *+,5)444% 6 %' $ ' * ( %7# 7%%%*+,5 %444%7(8 % # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # 9/2//:." &$ '7#7'$%'$ (7 ;(

Læs mere

1*&#*) &&% 2%& 3 *+,4)333##& 5 6&( % 6( #* 6 &7$ 7&&&*+,46 &333#&7#8 #& $ ; 7 ; 7 <;6 ; 2 2< 5 && <2;6 2

1*&#*) &&% 2%& 3 *+,4)333##& 5 6&( % 6( #* 6 &7$ 7&&&*+,46 &333#&7#8 #& $ ; 7 ; 7 <;6 ; 2 2< 5 && <2;6 2 ! " #$%$ %& '$( &( $)*&+,*+,!-../0.%%&(% $ 1*&#*) &&% 2%& 3 *+,4)333##& 5 6&( % 6( #* 6 &7$ 7&&&*+,46 &333#&7#8 #& $ 9/1//.:# '% (7$7(%&(% ; 7 ; 7

Læs mere

SP WORKFLOW ID: Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland. Ændringskommentar Region Sjælland: Udarbejdet fra DASAIM s rekommandation.

SP WORKFLOW ID: Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland. Ændringskommentar Region Sjælland: Udarbejdet fra DASAIM s rekommandation. Udgiver: SFR Anæstesi SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere DASAIM 2014 Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: væske, væskebalance,

Læs mere

0)%")( %%$ 1$% 2 )*+3(222""% 4 5%' $ 5' ") 5 %6# ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 %% <1;5 1

0)%)( %%$ 1$% 2 )*+3(222% 4 5%' $ 5' ) 5 %6# ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 %% <1;5 1 !"! "#$# $% &#' %' #()%* +)*+,--./-$$%'$ # 0)%")( %%$ 1$% 2 )*+3(222""% 4 5%' $ 5' ") 5 %6# 6%%%)*+35 %222"%6"7 "% # 809-:" &$ '6#6'$%'$ ; 6 ; 6

Læs mere

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6 ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1 !"#" #$ %"& $& "'($) *()*+,,-./,##$&# " 0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" 6$$$()*35 $222!$6!7!$ " 8-0--9,:! %# &6"6&#$&# ; 6 ; 6

Læs mere

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 819." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../01.$$%'$ # *%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 8///9." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../01.$$%'$ # *%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 8///9." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../01.$$%'$ # *%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 8///9." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;)

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;) ! " #$%$ %& '$( )&( $*+&, -+,-!./01%%&(% $ 2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # '% (7$7(%&(% )7 ;)

Læs mere

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;)

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;) ! " #$%$ %& '$( )&( $*+&, -+,-!./01%%&(% $ 2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # '% (7$7(%&(% )7 ;)

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;(

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%*) %%$ 3$% 4 *+,5)444% 6 %' $ ' * ( %7# 7%%%*+,5 %444%7(8 % # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # 9/2//:." &$ '7#7'$%'$ (7 ;(

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

2*&#*) &&% 3%& 4 *+,5)444##& 6 7&( % 7( #* 7 &8$ 8&&&*+,57 &444#&8#9 #& $ ; 8 ; 8 <;7 ; 3 3< 6 && <3;7 3

2*&#*) &&% 3%& 4 *+,5)444##& 6 7&( % 7( #* 7 &8$ 8&&&*+,57 &444#&8#9 #& $ ; 8 ; 8 <;7 ; 3 3< 6 && <3;7 3 ! " #$%$ %& '$( &( $)*&+,*+,!-../01.%%&(% $ 2*&#*) &&% 3%& 4 *+,5)444##& 6 7&( % 7( #* 7 &8$ 8&&&*+,57 &444#&8#9 #& $ /2//.:# '% (8$8(%&(% ; 8 ; 8

Læs mere

Hjertetransplantation og træning

Hjertetransplantation og træning Hjertetransplantation og træning Christian Dall Ph.d.-stud, cand.scient.san, fysioterapeut Institut for idrætsmedicin, kardiologisk afdeling & Fysioterapiens forskningsenhed Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

1)$!)( $$# 2#$ 3 )*+4(333!!$ 5 $& # &!) ' $6" 6$$$)*+4 $333!$6'!7!$ " ! '6 :' ;' ' :' 2;' 2 5 $$ ' 2 2 ;' :'

1)$!)( $$# 2#$ 3 )*+4(333!!$ 5 $& # &!) ' $6 6$$$)*+4 $333!$6'!7!$  ! '6 :' ;' ' :' 2;' 2 5 $$ ' 2 2 ;' :' !"#" #$ %"& '$& "()$* +)*+,--./0-##$&# " 1)$!)( $$# 2#$ 3 )*+4(333!!$ 5 $& # &!) ' $6" 6$$$)*+4 $333!$6'!7!$ " 8.1..9-! %# &6"6&#$&# '6 :' ;' '6 ' :' 2;' 2 5 $$ ' 2 2 ;' :' #" $#&# $$

Læs mere

3 oplæg fra hverdagen

3 oplæg fra hverdagen 3 oplæg fra hverdagen Udrykningssygeplejerskens brug af den Nationale Guideline v/birgitte Lavlund, intensivsygeplejerske, NIA, Odense Universitetshospital Udrykningssygeplejerske, Dansk Center for Organdonation

Læs mere

Vurdering af bevidsthedsplan. Glasgow Coma Skala Voksne

Vurdering af bevidsthedsplan. Glasgow Coma Skala Voksne Vurdering af bevidsthedsplan Glasgow Coma Skala Voksne Øjenåbning Verbale respons Motorisk respons Ved uens respons scores den bedste side Total Spontant åbne 4 På tiltale 3 På smertestimulation 2 Ingen

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Traume - abdomen. Damage Control

Traume - abdomen. Damage Control Traume - abdomen Damage Control En del af den resucitative procedure, hvor der opnås initial kirurgisk kontrol af blødning og kontaminering efterfulgt af en hurtig lukning, der er med til at sikre genetablering

Læs mere

Rigshospitalet. Jesper Petersen

Rigshospitalet. Jesper Petersen Rigshospitalet Jesper Petersen 1 SAH 2 3 4 5 6 7 8 Den klassiske historik Hvem bliver ramt Warning leak. Sparket af en hest. Bevidstløs, kvalme, opkastninger. GCS, Intuberes/ikke intuberes Hvilke stoffer?

Læs mere

Hypotermibehandling efter hjertestop udenfor hospital

Hypotermibehandling efter hjertestop udenfor hospital Hypotermibehandling efter hjertestop udenfor hospital Baggrund Hypotermi behandling efter hjertestop er anbefalet af behandlingsretningslinjer baseret på to randomiserede studier fra 2002, der inkluderede

Læs mere

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk CMV- Infektion Cymevene behandling Side 1 af 6 CMV-infektion CMV er en forkortelse af Cyto-Megalo-Virus,

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 Organdonationskorpsets udrykningsfunktion Baggrund Formål Retningslinjer / opgaver Aktivitet i 2013 Forsøgsordningen i ØST bistand fra udrykningssygeplejerskerne

Læs mere

Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014

Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014 Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014 Note: Opgjort for actual donors; patienter hvorfra mindst ét organ er udtaget Datakilde: Scandiatransplant udtræk

Læs mere

National Guideline for Organdonation

National Guideline for Organdonation National Guideline for Organdonation Lone Bøgh, udviklingssygeplejerske DCO Baggrund Standardisere procedurer og retningslinjer Jf. Handlingsplanen Formål Skabe overblik over donationsforløbet Hurtigt

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT ? Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste DONORKORT www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN.

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. En DSBD instruks, udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af DSBD, bestående af: Thomas Hertel, Niels Birkebæk,

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Odense Universitetshospital,

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Kvartalsrapporten - anvendt i praksis

Kvartalsrapporten - anvendt i praksis Kvartalsrapporten - anvendt i praksis 20. Januar 2016 Ole Pedersen,, OUH Hvorfor interessere sig for kvartalsrapporten? Validering af data Kvalitetskontrol Kende sin afdeling Overordnet: donordetektion,

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Odense Universitetshospital,

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Diabetes og nyresygdom. Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014

Diabetes og nyresygdom. Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014 Diabetes og nyresygdom Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014 Diabetes og nyresygdom Progredierende nyresygdom og diabetes Dialyseformer Diabetesbehandling Nyretransplantation og diabetes Generelt for

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m.

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m. Anæstesiologisk afdeling R Nr: BØRNEANÆSTESI AN 28 Udarbejdet af: Michael Crawford Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Michael Crawford Målgruppe: Anæstesilæger og sygeplejersker Sidst ajourført den:

Læs mere

Mellem død og død. - Rapport om behandling af hjertestop hos potentielle organdonorer

Mellem død og død. - Rapport om behandling af hjertestop hos potentielle organdonorer Mellem død og død - Rapport om behandling af hjertestop hos potentielle organdonorer Denne rapport er udarbejdet af: Mickey Gjerris, lektor i bioetik, Københavns Universitet, Medlem af Etisk Råd Helle

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS SYGEHISTORIE 1 En 64-årig mand, tager kontakt til sin privatpraktiserende læge. Han

Læs mere

Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning

Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning Resume af væsentlige ændringer Nye internationale, evidensbaserede retningslinjer for cardiopulmonal

Læs mere