TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2012-2014"

Transkript

1 TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

2 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

3 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område Arbejdstid Løn Lønudbetaling Opsigelsesvarsel Sygdomstilfælde m.v Barsel Ferie og feriegodtgørelse Feriefridage Pension b. Seniorordning Ansættelsesbevis Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Regler for behandling af faglig strid Hovedaftale Samarbejdsaftale DA/LO Udviklingsfond Tiltrædelse til overenskomst Forsøgsordning Nyoptagne medlemmer Overenskomstens ikrafttrædelse og varighed Protokollat vedr. elektroniske dokumenter Protokollat vedr. tillæg og arbejdstakt Protokollat vedr. unge bude Protokollat vedr. omdeling af aviser Anmodning om oplysninger vedr. tidsforbrug på distrikter Bilag vedr. tidsbegrænset ansættelse og deltidsarbejde Protokollat vedr. implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde Ansættelsesbevis Normen - Regler for behandling af faglig strid

4 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter bude over 18 år, beskæftiget med distribution i hele landet, bortset fra postnumre under 3000 samt 3460, 3500 og Arbejdstid Den ugentlige normale effektive arbejdstid udgør højst 37 timer. 3. Løn Stk. 1. Beregningssystemer Budene aflønnes i henhold til de for den enkelte virksomhed gældende beregningssystemer. Stk. 2. Mindstebetaling Budene sikres en gennemsnitlig mindstebetaling alle dage pr. time på 1. marts marts 2013 kr. 95,95 kr. 97,30 For arbejde, der af arbejdsgiveren er fastsat til at starte i tidsrummet kl til kl , skal der ud over mindstebetalingen sikres et gennemsnitligt genetillæg pr. time på 1. marts maj marts 2013 kr. 20,19 kr. 20,47 kr. 20,76 For abonnementsomdeling af morgenaviser, der fortsætter ud over kl , forudsættes dette tillæg dog betalt til afslutning af natomdelingen. Indtjeningen beregnes over en 14-dages periode ud fra minutberegning, stykberegning eller anden beregningsform. Der er enighed om, at væsentlige ændringer i eksisterende tidsforbrug/løn kan ske med 14 dages varsel. Det er en forudsætning, at virksomhederne yder tillæg til mindstebetalingen, fastsat ovenfor, til bude, hvis kvalifikationer berettiger dem dertil. 3

5 Forhandlinger om lønændringer kan højst finde sted én gang i hvert overenskomstår. I alle forhøjelser af den gennemsnitlige mindstebetaling modregnes der i det personlige tillæg, der måtte være givet det enkelte bud udover de hidtil gældende mindstelønssatser. Der skal således ikke ske regulering af det enkelte buds løn, hvis denne ligger over den til enhver tid for vedkommende gældende mindsteløn. Stk. 3. Indsigt i lønberegningen Ved sin ansættelse skal det enkelte bud skriftligt have oplyst, hvorledes den enkelte tur er beregnet. Det samme gælder, hvis budet senere, f.eks. i forbindelse med nye ture, fremsætter ønske herom. Det lægges til grund, at omdelingen gennemføres på cykel, medmindre andet er angivet i f.eks. ansættelsesbeviset. Stk. 4. Anfægtelse Såfremt en medarbejder finder, at den samlede løn ikke er i overensstemmelse med mindstebetalingen i stk. 2, rejses spørgsmålet over for arbejdsgiveren. Finder medarbejderen ikke, at tvivlen herved er afklaret, udfylder og afleverer medarbejderen en anmodning om, at virksomheden inden for en måned dokumenterer, at overenskomstens bestemmelse om mindstebetaling er overholdt i forhold til medarbejderen. Se Anmodning om oplysninger vedr. tidsforbrug på distrikter. Er medarbejderen herefter fortsat uenig i, at overenskomstens bestemmelse om mindstebetaling er overholdt, kan den lokale 3F-afdeling indtræde i sagen. Den lokale 3F-afdeling kan herunder evt. overvære en prøveomdeling af de pågældende distrikter. Finder den lokale afdeling ikke, at tvivlen herved er afklaret, skal eventuel videre behandling af spørgsmålet ske ved et mæglingsmøde i henhold til 13, Regler for behandling af faglig strid. Stk. 5. Særlig opsparing Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer 1,0% af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. 4

6 Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodning, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til at øge opsparingen. 4. Lønudbetaling Lønudbetaling finder sted hver 14. dag eller månedligt. Ved månedlig lønudbetaling skal dette ske senest den sidste hverdag i måneden. 5. Opsigelsesvarsel Stk. 1. For bude, der uden anden afbrydelse end de i stk. 3 nævnte har været beskæftiget på samme virksomhed gælder følgende opsigelsesvarsler: Anciennitet Medarbejder Arbejdsgiver Efter 9 mdr. 1 uge 2 uger Efter 3 år 1 uge 3 uger Efter 6 år 1 uge 4 uger Stk. 2. Forlader et bud sin plads uden iagttagelse af de gældende opsigelsesfrister, betaler vedkommende i erstatning et beløb svarende til 1 hel uges løn. Stk. 3. Opsigelsesvarslet bortfalder: Ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning. Ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvis. 6. Sygdomstilfælde m.v. I sygdoms- og ulykkestilfælde gælder reglerne i Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer. 5

7 Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder. Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af Sygedagpengelovens regler. Med virkning fra 1. maj 2013 nedsættes anciennitetskravet for ret til sygeløn fra 9 til 6 måneder. Sygeløn til ansatte ydes af arbejdsgiveren i indtil 28 dage regnet fra første hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalender dage fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværsperiode. Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret til maksimalt kr. 115,00 i højst 37 timer om ugen. Hvor der er indgået en aftale i henhold til Sygedagpengelovens 56, betaler arbejdsgiveren alene sygedagpenge i henhold til regler herom i Sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for 56-aftalen. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af Sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb, svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. 7. Barsel Stk. 1. Til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet i virksomheden, udbetaler arbejdsgiveren fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov), dog maksimalt kr. 115,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse, dog maksimalt kr. 115,00 pr. time. 6

8 Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov, dog maksimalt kr. 115,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 2. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til sygeløn, dog maksimalt kr. 115,00 pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Med virkning fra 1. juli 2012 forhøjes maksimumssatsen fra kr. 115,00 til kr. 120,00 pr. time. Forældreorloven skal holdes inden for 52 uger efter fødsel. Medmindre andet aftales skal forældreorloven fra lønmodtagerside varsles med 3 uger forud for orlovens påbegyndelse. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Note: Under de 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jf. 10, stk Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til Lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12,5%, og der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse. Medarbejderne er omfattet af DMAs feriekort- og garantiordning. 9. Feriefridage For feriefridage gælder følgende: 7

9 Berettiget er alle fastansatte, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder. Feriefridagene omregnes til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, beregnes forholdsmæssigt og afvikles som timer inden for ferieåret, og betales højst med 37 timer ugentligt. Feriefridagene betales som ved sygdom. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation, svarende til betaling ved sygdom pr. u- brugt feriefridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Der kan uanset jobskifte kun holdes fem feriefridage i hvert ferieår. 10. Pension Stk. 1. Medarbejderne omfattes af en arbejdsmarkedspensionsordning, der forvaltes gennem PensionDanmark. Stk. 2. Bidraget udgør i alt 9,3% af den A-skattepligtige lønindkomst. Medarbejderen betaler 1/3 og arbejdsgiveren betaler 2/3. Medarbejderbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen og anvises af arbejdsgiveren til PensionDanmark. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2010 indgår forhøjes arbejdsgivers bidrag med 0,4% og arbejdstagers med 0,2% til i alt 9,9%. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2011 indgår forhøjes arbejdsgivers bidrag med 0,8% og arbejdstagers med 0,4% til i alt 11,1%. Stk. 3. Pensionsordningen omfatter medarbejdere, der ifølge ansættelsesbevis er ansat til mere end 8 timers arbejde om ugen, hvis de er fyldt 25 år og har 9 måneders anciennitet i virksomheden. Såfremt en medarbejder i henhold til ansættelsesbevis ikke har en fast arbejdstid, skal medarbejderen, når alders- og anciennitetskriterierne er opfyldt, omfattes af 8

10 pensionsordningen fra det tidspunkt, hvor medarbejderen over en 3 måneders periode har haft i gennemsnit 8 timers beskæftigelse om ugen. Beskæftigelsesomfanget udregnes ved at dividere lønnen med den relevante af de i 3 fastsatte mindstebetalingssatser. Stk. 4. Pensionsordningen omfatter endvidere medarbejdere, der ved ansættelsen dokumenterer, at de i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, uanset om kriterierne i stk. 3 ikke er opfyldt. Stk. 5. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: 1. marts juli 2012 Arbejdsgiverbidrag kr. 5,50 kr. 7,00 Arbejdstagerbidrag kr. 2,75 kr. 3,50 Samlet bidrag kr. 8,25 kr. 10,50 Stk. 6. Den enkelte arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at arbejdsgiveren i stedet for at foretage pensionsindbetaling løbende kan udbetale et særskilt lønbeløb svarende til arbejdsgiverens andel af pensionsbidraget. Retten til ved aftale at fravige overenskomstens bestemmelser, jf. ovenstående, omfatter alene medarbejdere, der oppebærer løbende alderspensionsudbetalinger. 10 b. Seniorordning De lokale parter kan ved skriftlig lokalaftale åbne for, at virksomheden og den enkelte medarbejder kan aftale en seniorordning efter følgende retningslinjer: Stk. 1. Medarbejderen og virksomheden kan aftale reduceret arbejdstid. Parterne fastlægger selv med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og virksomhedens driftsmæssige behov den konkrete udformning af arbejdstidsreduktionen i form af f.eks. længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion den u- gentlige arbejdstid eller andet. Stk. 2. Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. 9

11 Stk. 3. Medarbejderen kan i forbindelse med en sådan arbejdstidsreduktion vælge at konvertere løbende pensionsopsparing, jf. 10, til et tillæg til lønnen. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. De frigjorte midler skal indbetales på en særskilt seniorkonto og anvendes til finansiering af lønnedgang som følge af arbejdstidsreduktionen. Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Parterne er endvidere enige om, at medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. 9, og akkumulere denne. Værdien heraf kan - eventuelt sammen med øvrige indbetalinger på seniorkontoen - komme til udbetaling i forbindelse med en seniorordning. Denne ordning kan indsættes i ovenstående overenskomsttekst, forudsat de opsparede midler kan sikres i tilfælde af konkurs. Såfremt der er sikkerhed for, at LG dækker de akkumulerede midler, vil DMA kunne dække tilgodehavendet via feriepengegarantien. 11. Ansættelsesbevis Stk. 1. Ansættelsesforholdet skal bekræftes ved ansættelsesbevis, jf. Lov nr. 385 af 11. maj 1994 med senere ændringer. Se skabelon til ansættelsesbevis. Stk. 2. Hvis en arbejdsgiver ikke overholder reglerne i henhold til Lov om ansættelsesbeviser, og forholdet ikke er rettet inden 15 arbejdsdage fra, at DMA har modtaget 3F s begrundede skriftlige påklage, kan arbejdsgiver pålægges at udrede en godtgørelse. Stk. 3. Eventuelle uenigheder vedr. denne bestemmelse afgøres endeligt ved faglig voldgift i henhold til reglerne i 13. Stk. 4. Såfremt påklagen skyldes en fortolkningstvist, kan arbejdsgiver ikke pålægges en godtgørelse, uanset at arbejdsgiver måtte tabe en evt. faglig voldgift. 10

12 12. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Stk. 1. Hvor vælges tillidsrepræsentant I enhver virksomhed udvælger de under overenskomsten beskæftigede arbejdere af deres midte en arbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. I virksomheder med fem arbejdere eller derunder vælges dog ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. Stk. 2. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der har arbejdet mindst 1 år på den pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst fem, suppleres dette tal blandt de arbejdere, der har arbejdet der længst. Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle arbejdere, som er beskæftiget under overenskomsten i virksomheden på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget, der kun er gyldigt, når flere end en tredjedel af de der beskæftigede arbejdere har stemt for vedkommende. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af 3F s Transportgruppe og meddelt DMA. DMA er dog berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for 3F s Transportgruppe. 3F s Transportgruppe giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget har fundet sted gennemgår en sådan uddannelse. Fra DMAs side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed. Stk. 4. Stedfortræder for tillidsrepræsentant Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En sådan udpeget stedfortræder har i den periode, hvor han/hun fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til stk. 2 er opfyldt. 11

13 Stk. 5. Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 6. Klager og henstillinger Når en eller flere af tillidsrepræsentanternes kolleger ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forebringe deres klager eller henstillinger for ledelsen, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes repræsentant på arbejdsstedet. Føler tillidsrepræsentanten sig ikke tilfredsstillet ved ledelsens afgørelse, står det vedkommende frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen; men det er vedkommendes og arbejdskammeraternes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af 3F s Transportgruppe. Stk. 7. Funktion i arbejdstiden Tillidsrepræsentantens udførelse af sine hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for vedkommendes produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at vedkommende for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må for lade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Stk. 8. Aflønning Hvis en aftale i henhold til stk. 7, afsnit 2, er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og arbejderne, skal vedkommende for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sin gennemsnitsfortjeneste for det sidste kalenderkvartal. Lønnen kan dog ikke være mindre end gennemsnitsfortjenesten i den afdeling, som den pågældende er beskæftiget i som arbejder. Ved møder uden for arbejdstiden betales som ved deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder. Stk. 9. Afskedigelse af tillidsrepræsentant En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 4 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 måneders varsel. 12

14 Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til afsnit 1. Stk. 10. Fremgangsmåde ved afskedigelse Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter stk. 9, afsnit 1, til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i stk. 1 til 3, skal han/hun rette henvendelse til DMA, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Når en tillidsrepræsentant er valgt i henhold til stk. 2 og 3, kan hans/hendes arbejdsforhold i varselsperioden ikke afbrydes, før hans/hendes organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved mæglings begæringens fremkomst. Stk. 11. Arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer For arbejdsmiljørepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. Herudover hen vises i øvrigt til Lov nr. 681 af 23. december 1975, Lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser. 13. Regler for behandling af faglig strid Stk. 1. Undertegnede organisationer er enige om, at enhver uenighed af faglig karakter bør søges løst ved mægling, eventuelt ved voldgift, efter nedenstående regler. Mægling skal i alle tilfælde foretages, såfremt en af parterne forlanger det. Stk. 2. Ved mæglingsmødet er begge organisationer repræsenteret. Stk. 3. Mæglingsmøde afholdes hurtigst muligt og senest 21 kalenderdage efter, at den modstående organisation har modtaget begæring om mægling. Er sagen af hastende karakter, skal dette anføres i begæringen, og æglingsmødet 13

15 skal da afholdes senest på 7. kalenderdag efter begæringens modtagelse. De nævnte frister kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået. Der udarbejdes et referat over forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning for de parter og organisationer, som sagen vedrører. Stk. 4. Opnås der ikke ved mægling en løsning af uoverensstemmelsen, kan organisationsrepræsentanterne kræve sagen henvist til videre behandling mellem organisationerne. Forhandlingerne mellem organisationerne skal tage deres begyndelse inden for de samme tidsfrister, som er nævnt i stk. 3. Stk. 5. Lykkes det ikke på denne måde at opnå enighed, skal sagen, for så vidt den angår forståelsen af en mellem organisationerne bestående overenskomst, forelægges en voldgiftsret til afgørelse, hvis en af organisationerne forlanger det. Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal inden 14 kalenderdage give den modstående organisation skriftlig meddelelse herom. Modsætter en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift under påberåbelse af, at den foreliggende uoverensstemmelse ikke angår forståelse af en mellem parterne bestående overenskomst, kan hver af parterne gennem sin hovedorganisation (henholdsvis DA og LO) indanke spørgsmålet om nægtelsens berettigelse for Arbejdsretten. Stk. 6. Er der enighed om at henvise en sag til voldgift, skal Voldgiftsretten bestå af fem medlemmer, hvoraf to vælges af 3F s Transportgruppe og to af DMA samt en opmand, der udpeges af Arbejdsretten. Parterne kan i enighed bringe en opmand i forslag til Arbejdsretten. Stk. 7. Voldgiftsretten skal træde sammen hurtigst muligt. Klageskrift fremsendes til modparten med forslag til udpegning af opmand. Klagen vedlægges mødereferater og bilag, der ønskes påberåbt. Svarskrift med tilhørende bilag tilsendes den klagende organisation samt opmanden senest 21 kalenderdage efter modtagelse af klageskrift. Replik med tilhørende bilag tilsendes den indklagede organisation samt opmanden senest 21 kalenderdage før retsmødet. Duplik med tilhørende bilag tilsendes 14

16 den klagende organisation samt opmanden senest 10 kalenderdage før retsmødet. De nævnte frister kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. Opmanden fungerer som rettens formand samt leder og deltager i dens forhandlinger. Sagen går efter forhandlingernes afslutning til afgørelse ved simpel stemmeflerhed mellem voldgiftsmændene. Kan stemmeflerhed ikke opnås, afgøres sagen af opmanden. Afgørelsen træffes ved kendelse, der skal være begrundet. Opmandens kendelse skal afsiges snarest. Stk. 8. I øvrigt gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm for behandling af faglig strid. Se Normen - Regler for behandling af faglig strid (side 29). 14. Hovedaftale Parterne følger Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer aftalt mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. 15. Samarbejdsaftale Som regler for samarbejde følges Samarbejdsaftalen indgået mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening. 16. DA/LO Udviklingsfond Til DA/LO Udviklingsfond betales det mellem hovedorganisationerne fastsatte beløb, p.t. 36 øre pr. præsteret arbejdstime. 1. januar 2013 forhøjes beløbet til 40 øre. Beløbet opkræves i henhold til hovedorganisationernes bestemmelse. 15

17 17. Tiltrædelse til overenskomst Stk. 1. Nyindmeldte virksomheder med andre overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster eller lokalaftaler bliver omfattet af nærværende overenskomst fra indmeldelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Virksomheder, der driver distributionsvirksomhed inden for postnumre under 3000 samt 3460, 3500 og 3520, som er eller bliver medlem af DMA, kan ved enighed mellem de underskrivende organisationer tiltræde denne overenskomst. 18. Forsøgsordning Under forudsætning af lokal enighed er overenskomstparterne enige om, at der kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Forsøgsordningerne forudsætter overenskomstparternes godkendelse. 19. Nyoptagne medlemmer Nyoptagne medlemmer, der forinden indmeldelsen i DMA har etableret en firmapensionsordning, kan kræve, at denne firmapensionsordning for de på indmeldelses tidspunktet ansatte medarbejdere træder i stedet for betaling til PensionDanmark efter overenskomstens 10. Der skal gives meddelelse til overenskomstparterne. Nyansatte omfattes af overenskomstens almindelige regler. Bidraget til firmapensionsordningen skal til enhver tid mindst svare til de overenskomstmæssige bidrag til PensionDanmark. Ydelsessammensætningen i firmapensionsordningen skal inden 12 måneder tilpasses til overenskomstens forudsætninger. Det er en forudsætning for videreførelsen af firmapensionsordningen at den har eksisteret i tre år forud for DMAs meddelelse herom. Nyoptagne medlemmer af DMA, der forinden indmeldelsen ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af dækningsområdet for overenskomsten, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere 16

18 pensionsbidrag, kan kræve, at bidraget til PensionDanmark skal fastsættes således: Senest 3 måneder efter indmeldelsen i DMA betales 25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. Senest 1 år efter indmeldelsen i DMA forhøjes pensionsbidraget til 50% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. Senest 2 år efter indmeldelsen i DMA forhøjes pensionsbidraget til 75% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 3 år efter indmeldelsen i DMA forhøjes pensionsbidraget til det i overenskomsten aftalte aktuelle pensionsbidrag. Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den ovenfor nævnte andel af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbetales til pension. 20. Overenskomstens ikrafttrædelse og varighed Denne overenskomst, der er fornyet ved Forligsmandens mæglingsforslaget af 22. marts 2012, træder i kraft 1. marts 2012, og er bindende for organisationerne, indtil den af en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst 1. marts Danske Mediers Arbejdsgiverforening Claus Borly 3F Fagligt Fælles Forbund, 3F Transportgruppen Tina Petersen 17

19 Protokollat vedr. elektroniske dokumenter Der indføres mulighed for, at virksomhederne med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks, eller via . Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. Protokollat vedr. tillæg og arbejdstakt 100 Parterne har under forhandlingerne drøftet arbejdsgivers forpligtelse til at yde tillæg til mindstebetalingen, overenskomstens 3, stk. 2. Parterne er enige om, at tillæg til mindstebetalingen kan optræde i varierende form og størrelse. Parterne er således enige om, at budenes væsentligste kvalifikation er tempoet, der kan være højere end forudsat af arbejdsgiveren ved hans fastsættelse af tidsforbruget. Desuden er parterne enige om, at arbejdsgivers fastsættelse af en margin i form af f.eks. tid endvidere er at betragte som et tillæg til mindstebetalingen. Herudover kan tillæg til mindstebetalingen placeres i forhold til den enkelte rute og/eller karakteren af funktionen. Derudover kan tillæg tilknyttes den enkelte omdeler personligt. Parterne er endvidere enige om, at det ved fastsættelsen af tidsforbruget lægges til grund, at der arbejdes i anerkendt normal arbejdstakt (arbejdstakt 100), som den kendes fra Budoverenskomsten for Hovedstadsområdet, og er specificeret som det tempo, den rytme, der kendetegner en person, der uden pause går hen ad en lige vej uden hæmmende bagage med en hastighed svarende til 5,76 km. pr. time. Der er enighed om, at der skal betales for alt arbejde omdeleren udfører, f.eks. pakning af aviser, rapportering af nøgleproblemer og andet lignende arbejde. 18

20 Protokollat vedr. unge bude Parterne har drøftet overenskomstdækning for unge bude, og er enige om, at nedenstående bestemmelser og satser er objektivt og rimeligt begrundede i et legitimt formål. For bude, der er fyldt 15 men ikke 18 år, gælder overenskomstens 2, 3, stk. 1, 3, stk. 2, 3, stk. 3, 3, stk. 4, 4, 5, 8, 11 og 13. For så vidt angår mindstebetalingssatsen i 3, stk. 2, 1. afsnit gælder: for bude, der er fyldt 15 men ikke 16 år 50% af den til enhver tid gældende sats for bude, der er fyldt 16 men ikke 17 år 65% af den til enhver tid gældende sats for bude, der er fyldt 17 men ikke 18 år 75% af den til enhver tid gældende sats Nærværende protokollat træder i kraft 1. september Parterne er enige om, at bude under 18 år ikke får reduceret deres nuværende løn med begrundelse i denne aftale. Protokollat vedr. omdeling af aviser Parterne har drøftet de opståede rygter om, at der i forbindelse med avisomdelingen i provinsen skulle foregå uregelmæssigheder. Disse uregelmæssigheder skulle især dreje sig om: Systematisk overtrædelse af overenskomstens lønbestemmelser Anvendelse af underleverandører, der anvender sort arbejde Underleverandører, der udfører social dumping/løndumping Anvendelse af underleverandører, der systematisk overtræder lovgivningen Der er ikke hidtil fremkommet dokumentation, der sætter disse uregelmæssigheder i forbindelse med distributører under DMA. Da der er tale om vedholdende rygter, er parterne enige om at nedsætte et udvalg, der kan sørge for, at rygterne undersøges og, såfremt der fremkommer hol- 19

21 depunkter for, at der foreligger uregelmæssigheder, at disse forsøges afhjulpet. Udvalget fastsætter sin egen forretningsorden. Udvalget består af 1 til 2 personer fra hver part, som har tavshedspligt om de oplysninger, der måtte fremkomme i forbindelse med udvalgets arbejde. Udvalget kan efter indstilling fra begge parter tiltrædes af relevante eksperter med henblik på undersøgelse af konkrete forhold. Omkostninger hertil afholdes ligeligt af parterne. 20

22 Anmodning om oplysninger vedr. tidsforbrug på distrikter I henhold til Budoverenskomsten for Provinsens 3, stk. 4 kan en medarbejder, der ikke mener, at den samlede løn er i overensstemmelse med mindstebetalingen i 3, stk. 2, rejse spørgsmålet over for arbejdsgiveren. Hvis medarbejderen herefter fortsat ikke mener, at den samlede løn er i overensstemmelse med mindstebetalingen i 3, stk. 2 udfyldes nærværende skema straks til arbejdsgiveren, der inden for en måned skal dokumentere, at overenskomstens bestemmelse om mindstebetaling er overholdt. Virksomhed: Navn på bud: Medarbejdernr.: Dato for budets henvendelse: Modtaget af budleder: Budets korte beskrivelse af problem: Angiv dine nuværende distrikter: A: Distriktsnr. B: Tidsforbrug ifølge bud C: GPS-ur D: Prøveopmåling Rubrik A: Udfyldes af medarbejderen. Det er vigtigt at medarbejderen ikke kun angiver det eller de distrikter der klages over, men samtlige distrikter, således at den samlede løn kan efterprøves. 21

23 Rubrik B: Udfyldes af medarbejderen for hvert af de angivne distrikter, og altså ikke kun det eller de distrikter, der klages over. Rubrik C: Anvendes kun, såfremt den enkelte virksomhed har valgt at have GPS-ure som led i konrolopmålinger. I givet fald udfyldes rubrik C efterfølgende men indenfor 30 dages fristen af arbejdsgiveren. Rubrik D: Udfyldes efterfølgende men indenfor 30 dages fristen af arbejdsgiveren. Udleveret: Returneret: Arbejdsgiverens redegørelse for ovenstående kontrol: 22

24 Bilag vedr. tidsbegrænset ansættelse og deltidsarbejde Rådets Direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP OG EFS og rådets Direktiv 199/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftale vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE OG CEEP er implementeret i overenskomsten ved protokollat af 1. oktober 2002 om tidsbegrænset ansættelse og deltidsansættelse, således at parterne henviser til aftale mellem DA og LO af 7. august 2002 om implementering af Direktiv om tidsbegrænset ansættelse og aftale mellem DA og LO af 9. januar 2001 om implementering af Direktiv om deltidsarbejde. Protokollat vedr. implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde Parterne er enige om at drøfte implementeringen af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde med henblik på at søge vikardirektivet implementeret senest 1. marts

25 Ansættelsesbevis Ansættelsesbevis for ansættelse omfattet af Budoverenskomst for provinsen mellem DMA og 3F s Transportgruppe 1. Parter Arbejdsgiver (navn) Adresse: Postnr./By: Medarbejder (navn) Adresse: Postnr./By: Tlf. nr.: CVR-nr.: Tlf. nr.: CPR-nr.: 2. Jobbeskrivelse 3. Tiltrædelsesdato Se vejledningens pkt. 2.1 Ansættelsesdato: (Hvorfra ancienniteten regnes) Tidsubestemt Tidsbegrænset frem til den: 4. Mødested (2.2 i vejl.) 5. Mødetid Hverdage: (angiv adresse) Hverdage: kl. Søndage: (Angiv adresse) Søndage: kl. Skiftende mødesteder (se vejledningens pkt. 2.3) 6. Arbejdstid Arbejdstiden er fleksibel og den faktiske arbejdstid kan variere efter antallet af til- og afgange af abonnenter, vejrforhold mv. Aviser/magasiner kan afhentes senest fra mødetid og der betales vederlag for forsinkelser i avisers/magasiners fremkomst til udleveringsstedet ud over dette tidspunkt. Aviserne/magasinerne skal være omdelt senest kl. på hverdage og senest kl. på lørdage og søn- og helligdage. Ved forsinkelse i avisernes/magasinernes fremkomst til udleveringsstedet kan du pålægges at foretage særomdeling. 7. Distrikter Hverdage: Angiv distriktsnr.: Søndage: Angiv distriktsnr.: Der kan ske ændring af distrikter, jf. overenskomstens bestemmelser herom. Evt. ændring af distrikter vil fremgå af allonge herom. 24

26 8. Løn Der ydes løn i henhold til budoverenskomst for provinsen. Lønnen for dine nuværende distrikter beregnes som følger, jf. pkt. 8 i vejledningen: Distriktslønnen udregnes på baggrund af et vurderet tidsforbrug i forhold til nedenstående sats: Lønnen udregnes på baggrund af et vurderet tidsforbrug i forhold til overenskomstens mindstebetalingssatser, som pt. er følgende: Mindstebetaling: kr. eller angiv her hvis en højere timesats anvendes: kr. Genetillæg: kr. Lønnen udbetales: Hver 14. dag Månedsvis 9. Ferie Der optjenes, afholdes og aflønnes for ferie i henhold til den til enhver tid gældende ferielov og budoverenskomsten. 10. Feriefridage Følger af budoverenskomsten. 11. Pension Medarbejdere, der er ansat til mere end 8 timers arbejde om ugen, er fyldt 25 år og har 9 måneders sammenhængende anciennitet i virksomheden, eller medarbejdere, der kan dokumentere, at de i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension er berettiget til pension, jf. betingelserne herfor i budoverenskomstens 10. Ovenstående betingelser er opfyldt, og medarbejderen er pensionsberettiget: Ja Nej Hvis ja angiv tidligere pensionsselskab: Medarbejderen bekræfter med dennes underskrift nedenfor, at medarbejderen ikke tidligere har været omfattet af en pensionsordning: Medarbejderens underskrift Der henvises i øvrigt til budoverenskomstens bestemmelser om pension. 25

27 12. Opsigelse Der henvises til budoverenskomstens bestemmelse om opsigelsesvarsler. Overenskomst For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder budoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe. I øvrigt henvises til evt. personaleregulativer i virksomheden. Disse afleveres samtidig med dette ansættelsesbevis til medarbejderen. Øvrige forhold Dato: Dato: Virksomhedens underskrift Medarbejderens underskrift 26

28 Vejledning: DMA og 3F s Transportgruppe har i fællesskab udfærdiget dette vejledende ansættelsesbevis. Udfyldes beviset korrekt, vil EØ direktivets (91/533/EØF) mindstekrav for ansættelsesbeviser være opfyldt. Bestemmelser for ansættelsesbeviser findes i overenskomstens Generelt om reglerne 1.1 Hvem? Det er et krav, at virksomheden udarbejder et ansættelsesbevis for arbejdere, der er ansat ud over en måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer. Ansættelsesbeviset skal afleveres til arbejderen senest en måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. 1.2 Skal ansættelsesbeviset anvendes? DMA/3F s Transportgruppes ansættelsesbevis kan anvendes for arbejdere omfattet af Budoverenskomsten for Provinsen. Såfremt virksomheden finder det praktisk eller nødvendigt, at ansættelsesbeviset indeholder supplerende oplysninger om arbejderen eller virksomheden, er dette muligt. 1.3 Ændringer Sker der ændringer i ansættelsesvilkårene, skal virksomheden skriftligt give arbejderen oplysning herom senest en måned efter, at ændringen er trådt i kraft. Det er ikke et krav, at der skal skrives et nyt ansættelsesbevis ved hver ændring et brev til arbejderen indeholdende oplysninger om ændringen vil f.eks. være tilstrækkeligt. 2. Ansættelsesbevisets bestemmelser 2.1 Jobbeskrivelse Jobbeskrivelsen kan f.eks. være Avisomdeler, Optæller, Flyver. 2.2 Mødested hverdage og søndage Her angives den budstue eller det sted (adresse), hvor buddet skal møde og omdele sine ruter fra. 2.3 Skiftende mødesteder Hvis buddet har skiftende arbejdssteder, skal dette angives ved afkrydsning. 27

29 3. Tidsbegrænset ansættelse Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, sættes kryds og datoen for, hvornår ansættelsesforholdet senest ophører. Efter opgavens afslutning ophører ansættelsesforholdet uden varsel. 8. Løn Det bør fremgå, hvorledes lønnen er beregnet, altså om der udbetales løn pr. time, eller om lønnen følger distriktet. I sidstnævnte tilfælde bør det fremgå, om der er tale om grundpris og/eller stk.pris eller andet. Såfremt der udbetales særlige tillæg, skal der endvidere fremgå oplysning herom. 11. Pension Var arbejderen i forbindelse med tidligere ansættelse omfattet af en anden arbejdsmarkedspensionsordning, og ønsker arbejderen disse midler overført til PensionDanmark, kan arbejderen indsende kopi af ansættelsesaftalen til PensionDanmark, Langelinie Allé 41, 2100 København Ø. Herefter vil arbejderen blive kontaktet af PensionDanmark. Uenighed Eventuelle uoverensstemmelser om ansættelsesbeviser behandles efter de fagretlige regler i Budoverenskomsten. 28

30 Normen - Regler for behandling af faglig strid DA og LO har vedtaget følgende almindelige regler for behandling af faglig strid (Normen). Det er af væsentlig betydning for det danske arbejdsmarked, at uoverensstemmelser søges løst ved forhandling og mægling. DA og LO anbefaler derfor, at u- overensstemmelser i videst muligt omfang behandles så tæt på de involverede parter som muligt, og at der i den forbindelse kan træffes hurtige og mindelige løsninger. Et hurtigt og effektivt partssystem nødvendiggør endvidere, at parterne tilstræber uden unødigt ophold at behandle og videreføre uoverensstemmelser, indtil der er fundet en løsning. I overensstemmelse med hidtidig praksis behandles uoverensstemmelser om fortolkning af kollektive overenskomster endeligt ved de faglige voldgiftsretter og sager vedrørende brud på kollektive overenskomster behandles endeligt i Arbejdsretten. Når der i det følgende henvises til rettigheder og forpligtelser for de overenskomstbærende organisationer, vil disse rettigheder og forpligtelser tillige være gældende for den enkeltvirksomhed, der er part i en overenskomst. 1 Enhver uenighed af faglig karakter skal, når en af parterne i et overenskomstforhold fremsætter begæring herom, gøres til genstand for forhandling og mægling i henhold til nedenstående regler, medmindre der mellem parterne gælder andre betryggende regler for uoverensstemmelsens behandling. Stk. 2. Mægling skal i alle tilfælde - jf. dog 16 og 17 - foretages, såfremt en af parterne forlanger det. Lokal forhandling 2 Uoverensstemmelser af faglig karakter søges efter begæring løst ved lokalforhandling mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten. Sådanne forhandlinger finder sted på virksomheden, medmindre andet aftales, og skal påbegyndes og afsluttes så hurtigt som muligt. Stk. 2. Såfremt tillidsrepræsentanten har behov herfor, eller der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på virksomheden, kan der efter aftale med virksomhedens 29

31 ledelse tilkaldes en repræsentant fra den eller de lokale afdelinger til den lokale forhandling. Stk. 3. Der kan udarbejdes referat af lokalforhandlingen. Forhandlingsresultatet må ikke stride imod overenskomsten og indgås i øvrigt uden præjudice for fremtidige sager. Mægling 3 Er der ikke opnået enighed ved den lokale forhandling eller er der ikke afholdt lokal forhandling kan en af de respektive organisationer begære mægling i sagen. 4 Mæglingsbegæringen skal være skriftlig og indeholde en kort beskrivelse af u- overensstemmelsen. 5 Mægling foretages af et mæglingsudvalg bestående af 2 mæglingsrepræsentanter. Organisationerne udpeger hver én mæglingsrepræsentant. 6 Mæglingsmødet skal berammes senest 5 arbejdsdage fra mæglingsbegæringens modtagelse i den modstående organisation, og mødet skal afholdes senest 12 arbejdsdage fra mæglingsbegæringens modtagelse. Tidsfristen kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. Stk. 2. Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uoverensstemmelsen er opstået, således at repræsentanter for de stridende parter kan tilkaldes. Organisationerne kan aftale, at mæglingen skal foretages et andet sted. Stk. 3. Der udarbejdes referat af mæglingsmøderesultatet, som underskrives af parterne. Organisationsmøde 7 Er der ikke opnået enighed på mæglingsmødet, kan uoverensstemmelsen videreføres til faglig voldgift, jf. 10, medmindre én af de respektive organisationer begærer sagen videreført til et organisationsmøde. 30

32 8 Begæring om organisationsmøde skal være skriftlig og indeholde en kort beskrivelse af uoverensstemmelsen. Stk. 2. Begæringen skal være den modstående organisation i hænde senest 10 arbejdsdage efter mæglingsmødets afholdelse. Tidsfristen kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. Stk. 3. Organisationsmødet afholdes hurtigst muligt og senest 15 arbejdsdage efter organisationsmødebegæringens modtagelse i den modstående organisation. Tidsfristen kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. 9 På organisationsmødet deltager mindst en repræsentant fra hver af parterne. De i sagen direkte implicerede parter deltager ligeledes i organisationsmødet, såfremt dette skønnes nødvendigt. Stk. 2. Der udarbejdes referat af organisationsmøderesultatet, som underskrives af parterne. Faglig voldgift 10 Er der ikke opnået enighed på et mæglingsmøde eller et organisationsmøde, kan uoverensstemmelser i henhold til 11 efter begæring videreføres til faglig voldgift. 11 For de faglige voldgiftsretter indbringes: sager om fortolkning og forståelse af kollektive overenskomster, bortset fra hovedoverenskomster og hovedaftaler, jf. Arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1, sager omfattet af Arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1 til 3, som i henhold til parternes overenskomst skal afgøres ved faglig voldgift, jf. Arbejdsretslovens 9, stk. 3, 2. pkt., sager, som parterne i øvrigt ved overenskomst, i henhold til praksis eller i det enkelte tilfælde har aftalt at lade afgøre ved faglig voldgift, sager, der vedrører fortolkning af gældende lovgivning, såfremt parterne ved kollektiv overenskomst eller i det enkelte tilfælde er enige herom. 12 Den faglige voldgiftsret kan tage stilling til en påstand om bod, såfremt parterne i den konkrete sag er enige herom. 31

33 13 Når opmanden i henhold til Arbejdsretslovens 26 er udpeget, fastsættes tidspunktet for afholdelse af den faglige voldgift mellem parterne og opmanden og under hensyntagen til sagens karakter. Stk. 2. Er der ikke aftalt frister for fremsendelse af processkrifter, fastsættes disse efter begæring af opmanden. 14 Voldgiftsforhandlingen afholdes hos den klagende organisation, medmindre parterne aftaler andet. Stk. 2. Er en besigtigelse nødvendig, kan opmanden beslutte, at den faglige voldgiftsret sættes herefter. Habilitet 15 Ingen kan være medlemmer af mæglingsudvalget eller deltage i organisationsmøde, når sagen drejer sig om arbejdsforholdene på det sted, hvor vedkommende er beskæftiget eller i øvrigt har personlige interesser. Arbejdsstandsning og vægring 16 De forudgående bestemmelser finder ikke anvendelse, for så vidt en arbejdsstandsning iværksættes som en sympatikonflikt til støtte for en senest samtidig iværksat arbejdsstandsning, jf. 2 i Hovedaftalen mellem DA og LO. 17 I alle andre tilfælde skal reglerne for behandling af faglig strid iagttages forinden arbejdsstandsning iværksættes, medmindre lønnen udebliver, og dette skyldes arbejdsgiverens manglende betalingsvilje eller betalingsevne, der opstår risiko for sikkerhed og sundhed, der berettiger til at standse arbejdet eller en personlig intregritetskrænkelse berettiger til at standse arbejdet. København, den 27. oktober 2006 Landsorganisationen i Danmark Hans Jensen Dansk Arbejdsgiverforening Jørn Neergaard Larsen 32

34 Skindergade 7, 1159 København K Telefon mediaarbejdejsgiverne.dk Kampmannsgade 4, 1790 København V Telefon f.dk 3F-varenummer 3034

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund 2010-2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2007-2010 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

De unge bude i provinsen

De unge bude i provinsen De unge bude i provinsen 2017 2020 1 Protokollat vedr. unge bude Parterne har drøftet overenskomstdækning for unge bude og er enige om, at nedenstående bestemmelser og satser er objektivt og rimeligt begrundede

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere Fællesoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2010 2012 Arbejdsgiver Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser gældende for samtlige medarbejdere,

Læs mere

Vaskerioverenskomsten

Vaskerioverenskomsten Vaskeri Overenskomsten 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Tlf. 70 300 300 3f.dk DI nr. 794657 verenskomst 2010 2012 Vaskerioverenskomsten

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2009 2010 Arbejdsgiver

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund for en 3-årig periode.

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund for en 3-årig periode. OVER OVER OVER OVER OVER OVER OVER ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2017-2020 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2017-2020 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

El-installations- overenskomsten

El-installations- overenskomsten El-installations- overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund 2014-2017 Indholdsfortegnelse Præambel... 5 1 Valg af tillidsrepræsentant... 5 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 7 3 Afskedigelse

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 2010-2012 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Alarm- og elektrikeroverenskomst

Alarm- og elektrikeroverenskomst Alarm- og elektrikeroverenskomst 2012-2014 mellem DI Overenskomst II og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 Indhold Indledning... 5 A. Arbejdstid... 6 1. Den ugentlige arbejdstid... 6 2. Den daglige arbejdstid...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler. Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser

Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler. Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Tillidsrepræsentantregler Samarbejdsaftale Hovedaftale Oversigt

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem TILLÆGSOVERENSKOMST 2010 2012 for banearbejde og banevedligeholdelse Indgået mellem DI Overenskomst I (JA) og Dansk Jernbaneforbund 2010 2012 Tillægsoverenskomst til overenskomst 1.3.2010 1.3.2012 mellem

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, OG FOA FAG OG ARBEJDE Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

OVERENSKOMST 2014-2017

OVERENSKOMST 2014-2017 OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet om løn- og arbejdsforhold fra 1. april 2014 for de på A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet beskæftigede raffinaderiteknikere

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

OVERENSKOMST 2012. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening. Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El-Forbund

OVERENSKOMST 2012. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening. Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El-Forbund OVERENSKOMST 2012 mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El-Forbund om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2012 for de

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere