Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013"

Transkript

1 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

2 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune Case: Horsens Kommune Case: Hørsholm Kommune Case: Københavns Kommune Case: Nyborg Kommune Case: Aabenraa Kommune 49

3 3 1. CASE: ALLERØD KOMMUNE Casebeskrivelsen om Allerød Kommune er baseret på tilsendt materiale, interviews med Jobcenterchefen og Udbuds- og indkøbschefen samt interviews med leverandørerne Contra, Integro og Markman. Det har pga. ressourcemæssige prioriteringer i kommunen ikke været muligt at gennemføre interviews med sagsbehandlere. Herudover har Hartmanns ikke ønsket at deltage. Indledning Casene om Allerød og Hørsholm omhandler erfaringerne med et fælleskommunalt samarbejde i forbindelse med at skabe konkurrence om opgaven. Kommunerne indgik i et stort fælleskommunalt udbud, hvor otte nordsjællandske kommuner 1 gik sammen om at skabe konkurrence om den aktive beskæftigelsesindsats. For både Allerød og Hørsholm Kommune har økonomiske besparelser været den centrale drivkræft for deltagelse i den fælles proces. Allerød Kommune var tovholder for projektet. Udbudsprocessen i de otte kommuner omfattede alle aktive beskæftigelsestilbud til jobklare og indsatsklare uanset ydelse, og var samlet set et udbud på ca. kr. 90 mio. Casene om Allerød og Hørsholm Kommune skildrer fordelene og ulemperne ved en stor fælles proces, og viser at en fælles proces også kan resultere i forskellige erfaringer. Formålet med det tværkommunale udbud var at udbyde opgaverne i rammeaftaler, der fastlægger de overordnede rettigheder og pligter mellem kommunerne og den kommende leverandør. Udbuddet omfattede følgende to målgrupper: Målgruppe 1: Jobklare Målgruppe 2: Indsatsklare Baggrund og omfang Allerød Kommune har erfaringer med at samarbejde med private leverandører fra tidligere, dog uden en forudgående udbudsproces. Forud for processen var kommunen i dialog med en række større kommuner, og blev i denne forbindelse opmærksom på de mulige økonomiske besparelser forbundet med skabe konkurrence om området. Kommunen vurderede, at der ikke var mulighed for de helt store økonomiske besparelser grundet kommunens størrelse, hvorfor Allerød Kommune tog initiativ til fælles drøftelse af mulighederne for en tværkommunal proces. Allerød Kommune sender i den første kontraktperiode ca sygemeldte borgere i aktive forløb, hvoraf ca. 60 pct. efter kommunes vurdering er kommet i forløb hos leverandører fundet under konkurrence. Sygemeldte med hjerneskade får tilbud i specialforløb uden for konkurrence. Samtidighed står jobcentrets virksomhedskonsulenter for mange af forløbene til sygemeldte, der får tilbudt forløb i virksomheder. Målgruppen for de aktive forløb betegnes af kommunen derfor som særligt ledige sygemeldte og borgere, der ikke kan vende tilbage til eget erhverv. Udbudsproces og valg af leverandører Det fælleskommunale udbud fulgte Tilbudslovens annonceringspligt af indkøb af tjenesteydelser over kr Selve processen fra de første arbejdsgruppemøder til rammeaftalestart tog godt et år. Processen gik i gang primo 2010, hvor jobcentercheferne fra de otte kommuner samt udbudsansvarlige fra enkelte af de otte kommuner mødtes i to arbejdsgrupper, for at drøfte udbud af den aktive beskæftigelsesindsats for alle ydelsesgrupper. Det blev hurtigt tydeligt, at arbejdet krævede indblik i de konkrete opgaveløsninger, hvorfor det var nødvendigt at få faglige ledere med. Herefter trak jobcentercheferne sig ud af arbejdsgrupperne, og dannede i stedet en styregruppe. 1 Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm kommuner 2 Jf. jobindsats.dk: aktiveringsforløb, vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik i perioden 2. kvt til 1. kvt. 2012

4 4 Figur 1: Overblik over arbejdsgrupper i det fælleskommunale udbud De faglige ledere begyndte herefter at udarbejde beskrivelser af, hvilke tilbud der var behov for i kommunerne. Kommunerne endte med at udbyde to målgrupper: Jobklare og indsatsklare. Arbejdsgruppen fastsatte mål og succeskriterier, og havde meget fokus på det faglige indhold i tilbuddene. Herudover havde arbejdsgruppen med faglige ledere fokus på at beskrive antal timer samt den længde borgerne skulle være i forløb. Dette hang sammen med, at de lovgivningsmæssige krav for refusioner var afgørende for kommunerne, for at økonomien kunne hænge sammen. Kort tid efter ændrede disse forudsætninger sig imidlertid, hvilket har haft betydning for de resultater, der afdækkes i de efterfølgende afsnit. De to udbud blev annonceret d. 15. september 2010, hvor der først blev afholdt en prækvalificering af leverandører. Arbejdsgruppen så gerne, at de små leverandører, som bl.a. Hørsholm havde samarbejdserfaringer med, bød på de to udbud, hvor der blev lagt op til, at de små leverandører indgik i konsortier for at kunne overholde prækvalifikationsbetingelserne i forhold til finansiel kapacitet. Kommunerne modtog 36 anmodninger om prækvalificering, hvoraf otte blev godkendt. De otte indgav tilbud, og herefter blev der underskrevet aftale med samlet fire leverandører med en kombination af tilbud: tre af leverandørerne udbød tilbud til jobklare og tre udbød tilbud til indsatsklare. En gruppe sagsbehandlere var ansvarlige for at gennemgå tilbuddene og lave vurderinger på baggrund af beskrivelserne fra de to arbejdsgrupper og de valgte tildelingskriterier. Tildelingskriterierne var følgende: Kvalitet: 55 pct. o Vurderet vha. beskrevne redskabsvalg, såsom metoder i indsatsen, varighed på forløb og succeskriterier. Pris: 45 pct. Ifølge Allerød Kommune valgte styregruppen at forlænge efter et år til trods for utilfredshed med kvaliteten af indsatsen. Dette skyldes, at en ny udbudsproces så kort tid efter den omfattende proces, ville være omkostningsfuld, hvorfor man valgte at forlænge et år. Nu har styregruppen dog besluttet, at kontrakterne ikke forlænges i februar 2013, da det ikke længere giver mening i forhold til de rammebetingelser, der er på området. Kommunen vurderer, at det har været en stor udfordring at gennemføre udbud på området, da det handler om mennesker. Kommunen er fortaler for udbud og pointerer, at de har forsøgt at gøre det så fleksibelt som muligt, men på netop dette område, vurderer kommunen, at et udbud ikke har været hensigtsmæssig. Allerød Kommune konkluderer, at de ville foretrække centrale rammeudbud, da processen opleves som for omfattende og ressourcetung i forhold til udbyttet særligt i mindre kommuner.

5 5 Tabel 1: Opsamling, Allerød Kommune Emne Den udbudte opgave Målgruppe Beskrivelse Beskæftigelsesrettet indsats for alle jobklare og indsatsklare borgere uanset ydelse 3 Alle jobklare og indsatsklare uanset ydelse. For sygedagpengemodtagere uanset kategorisering og varighed på ydelsen. Kontraktperiode 1. marts februar Option på forlængelse 3 x 12 mdr. Prismodel Fast pris pr. deltager pr. uge Tilkøbsydelser Ja, fx mentor, ressourceprofil, opfølgning på praktik og ressourcerapport Antal tilbud Erfaring med udbud Prækvalifikation: 36 anmodninger, hvoraf otte blev prækvalificeret 1. generationsudbud på beskæftigelsesområdet. Stor erfaring med udbud generelt. Økonomiske erfaringer Kommunen vurderer, at det ikke er muligt at udarbejde en før og efter analyse af de økonomiske forudsætninger, idet indhold og omfang af tilbuddene har ændret sig både før og efter anvendelsen af konkurrence. Kommunen har i de to tilbud samlet set budgetteret med en økonomisk besparelse på kr. 2,5 mio. om året på alle ydelserne. Idet sygedagpengemodtagerne udgør så begrænset en andel af de aktiverede, vurderer jobcenterchefen, at besparelsen på driftsudgifterne årligt svarer til kr brutto på sygedagpengeområdet. De interviewede fra kommunen vurderer, at prisen per deltager er mere end halveret, men samtidig er kvaliteten ligeledes reduceret. De afledte økonomiske effekter, såsom aktiverede sygemeldte borgeres ydelsesstatus efter endt forløb og skatteindtægt, er ikke beregnet i kommunen. Kommunen pointerer imidlertid, at disse muligvis vil kunne give et mere reelt billede af resultaterne af aktiveringen end den potentielle bruttobesparelse. Dette underbygges ligeledes af en af de interviewede leverandører, der pointerer, at udbudsprocesserne på kort sigt handler om besparelse, men at det i det lange løb kan vise sig at være dyrt i og med, at resultaterne skabes på et dårligt grundlag, og de sygemeldte dermed lettest kan ende med at få kontanthjælp. Kommunens interviewpersoner pointerer, at udbudsomkostningerne har været omfattende. De interviewede i kommunen vurderer, at der minimum er anvendt et halvt årsværk på lederniveau (jobcenterchef og udbudschef), idet Allerød Kommune varetog tovholderrollen. Kommunen påpeger, at der jf. figur 3 samlet set i alle arbejdsgrupper, er anvendt op mod 1 årsværk i forskellige løngrupper fordelt på alle området af det samlede udbud. De otte kommuner deles om de direkte udbudsomkostninger, såsom udgifter til konsulentbistand 5 af ekstern advokat. Advokatens rolle var at kvalitetssikre processen. I forhold til følgeomkostningerne, hvor tilsyn indgår, deles de otte kommuner om varetagelsen. Der er nedsat en tilsynsgruppe på tværs af kommunerne. Internt i Allerød Kommune bliver der afholdt møder mellem leder af sygedagpengeafdelingen og leverandør. Følgeomkostninger som resultat af konkurrencen vurderes at være minimale. Dette hænger sammen med, at der før udbuddet ligeledes var opfølgningsomkostninger, idet der også på daværende tidspunkt var fast opfølgning med de tidligere leverandører. 3 Analysen her fokuserer udelukkende på erfaringerne med konkurrence af indsatsen til sygedagpengemodtagerne. 4 Frederikssund Kommune har valgt andre opstartsdatoer for jobklare fleksjobvisiterede og jobklare sygedagpengemodtagere. 5 Der foreligger ikke data om udgifterne til konsulentbistand.

6 6 Organisatoriske erfaringer Afsnittet gennemgår erfaringerne i forhold til den organisatoriske udvikling, hvor Allerød Kommune peger på ændringer i den interne styring og medarbejderrammer som væsentlige i forlængelse af konkurrencen på området. Styring Ifølge ledelsen i Allerød Kommune er der skabt konkurrence om indsatser rettet mod de nævnte målgrupper med til at skabe en retning for sagsbehandlerne og giver dermed mulighed for øget central styring samt øget kvalitets- og serviceniveau. Kommunen vurderer, at dette delvist har været tilfældet i Allerød Kommune, men at det dog ikke er lykkedes at øge kvalitets- og serviceniveauet i den grad, som kommunen ønskede det. Administrativt har konkurrencen resulteret i mere klare linjer og større ensartethed. Der forekommer endvidere en større standardisering af tilbagemeldinger fra de anvendte leverandører til kommunen. Overordnet set vurderes det, at konkurrencen har medført en bedre styring og samtidig har været medvirkende til at skabe en fælles retning i kommunen. Baggrunden for den øgede styring begrunder kommunen med det interne samarbejde under konkurrencesprocessen, som har resulteret i, at organisationen har fået talt sammen om retning og strategi. De interviewede i kommunen vurderer også, at de har opnået en bedre styring af udgifterne som følge af udbuddet. Derudover har kommunen opnået standardiserede tilbagemeldinger fra leverandørerne på borgerne i forhold til hvad kommunen gerne ville have, hvilket vurderes som en kvalitet. Kommunen vurderer, at årsagen hertil er, at området er bedre beskrevet, hvor erfaringerne opnået tidligere med private leverandører, er inddraget i udbudsmaterialet. Således modtog kommunen tidligere tilbagemeldinger fra leverandørerne, som var meget forskellige, og værdien heraf også meget svingende. Det er nu blevet mere standardiseret. Samtidig har processen bidraget til en større erfaring med det organisatoriske, hvad angår eksternt samarbejde med de øvrige kommuner. Her er kommunens oplevelse, at særligt de faglige arbejdsgrupper var meget givende. Allerød Kommune har imidlertid erfaret, at samarbejdet udover det fælles tilsyn hovedsageligt varede indtil underskrifterne var sat på kontrakterne. Medarbejderrammer Udbuddet har ikke medført ændringer i forhold til antallet af medarbejdere, og sagsbehandlernes arbejdsgange har heller ikke som sådan ændret sig. Det er kommunens oplevelse, at sagsbehandlerne i dag har mere begrænsede valgmuligheder i forhold til at lave særligt tilrettelagt forløb for borgerne end før konkurrencen. Kommunen giver udtryk for, at man ikke har haft den fleksibilitet i forløbene, som man efterfølgende har haft behov for. De interviewede i kommunen vurderer, at det skyldes udbudsreglerne, der har mindsket kommunens mulighed for at tilrettelægge de individuelle forløb. Erfaringer med ydelsen Dette afsnit gennemgår de erfaringer kommunen og leverandørerne har gjort sig i forhold til kvaliteten af den leverede indsats, brugertilfredshed, klager samt udviklingen i antal sygedagpengesager i forlængelse af konkurrencen. Kvalitet Ifølge Allerød Kommune hænger prisen og den heraf opnåede kvalitet sammen. Kommunen vurderer, at der har været en intens priskonkurrence, idet leverandørerne ikke har leveret så høj en kvalitet som forventet. De interviewede peger på, at kvaliteten ikke er så høj, som de i udbudsprocessen ønskede, men idet processen i sidste ende kom til at fokusere mere på pris end kvalitet, opleves kvaliteten rimelig i forhold til pris. Der er især én leverandør, som slet ikke har leveret den kvalitet, som kommunen forventede. De øvrige leverandører har ifølge kommunens egen

7 7 vurdering gjort det godt, og kommunen har i forhold til disse leverandører således fået det, den har betalt for. Kommunen vurderer imidlertid, at der burde være større fokus på kvalitet allerede ved udarbejdelse af udbudsmaterialet. De interviewede fra kommunen er af den opfattelse, at det ville være givende, hvis der var mulighed for at tildele bonus i forhold til leverandørernes resultater. Kommunen påpeger, at såfremt betalingsmodellen indeholdt en bonusordning, ville leverandørerne have et større incitament til at fokusere mere på kvaliteten af den leverede indsats. Kommunen vurderer imidlertid, at det er meget svært at indbygge en sådan model på beskæftigelsesområdet. En af leverandørerne, der har erfaringer med både fast pris og kombination af fast pris og bonus, påpeger endvidere, at deres resultater har været enslydende uanset valg af prismodel. Kommunen pointerer, at kvaliteten er af afgørende betydning for den reelle besparelse for kommunerne. Besparelsen indhentes ikke alene på tilbudsprisen, men i langt højere grad på borgernes selvforsørgelse efterfølgende. En af de interviewede fra kommunen vurderer således, at kvalitet i forhold til indhold og effekt vil være det altafgørende fremover. De interviewede fra kommunen vurderer, at leverandørerne muligvis ikke har modtaget de borgere, som de havde forventet, da ændringer i lovgivningen og refusionsgrundlaget resulterede i, at kommunen kun i mindre omfang aktiverede sygemeldte borgere. Dette bekræftes af en af leverandørerne, der påpeger, at det er sårbart at være leverandør til mindre kommuner, idet de ikke ved hvor mange (om nogen) borgere de får i forløb. Kommunen vurderer, at denne udvikling også påvirker kvaliteten af indsatserne. Et mindre antal borgere har således været ensbetydende med en mindre indtægt til leverandørerne, som dermed ikke er i stand til at have tværfagligt specialiseret fagpersonale ansat. Kommunen har også oplevet et tilfælde, hvor der har været problemer med en aktør, fordi personaleomsætningen var meget høj, hvilket afspejler hvor central personalebesætningen hos leverandørerne er for kommunerne. Ifølge en af leverandørerne er det vigtigt, allerede i udarbejdelsen af udbudsmaterialet at have fokus på fagpersonalet hos leverandørerne og at være bevidst om, at kompetent personale har sin pris. Leverandøren oplever, at kommunerne ofte glemmer individualitet og spidskompetencer hos leverandørerne i udbudsmarkedet, og at ikke alle leverandører kan levere det samme indhold. Kommunen pointerer dog, at det også for dem er vigtigt, at personalesammensætningen er velbeskrevet hos leverandørerne, da dette giver en indikation af, hvilken kvalitet af indsatsen kommunen kan forvente. En af de interviewede leverandører informerer om, at kvaliteten er højnet under kontraktperioden - særligt fordi kontrollen på området er steget. De otte kommuner gennemfører fælles tilsyn med leverandørerne, ligesom Allerød kommune også anvender Rambølls evalueringssystem. Systemet dækker imidlertid ikke kommunens behov. Fx er der kun et meget begrænset antal borgere i forløb, ligesom leverandørerne ikke så tit anvender systemet. Herudover udarbejder leverandørerne kvartalsrapporter, hvor der bliver fulgt op på antal borgere i forløb, indsatser og resultater. En anden leverandør fremhæver, at rapporterne er med til at holde fokus på resultater og kvaliteten af deres indsatser, således at der bliver ved med at være progression i forløbene. Brugertilfredshed og klager Der er ikke lavet brugertilfredshedsundersøgelser før kontraktperiodens start, og det er derfor ikke muligt at sammenligne med situationen efter konkurrence. Leverandørerne udarbejder selv brugerundersøgelser, som særligt bliver anvendt til intern læring og tilpasning af indsatserne. I forhold til klager har Allerød Kommune ikke oplevet nogen udvikling i antallet af klager. Udviklingen i sygedagpengesager Allerød Kommune har ikke oplevet nogen udvikling i antallet af sygedagpengesager. Kommunen har dog haft en stor nedgang i langvarige sygedagpengesager over 52 uger, men kommunen po-

8 8 interer, at det skyldes intern omorganisering. Kommunen vurderer således, at inddragelsen af private leverandører under konkurrence ikke har haft nogen indvirkning på udviklingen i sygedagpengesager. Erfaringer med konkurrencen I dette afsnit bliver de erfaringer kommunen og leverandørerne har opnået i forhold til innovation og videnoverførsel, samt de interviewedes erfaringer med markedet, gennemgået. Innovation Kommunen oplever ikke umiddelbart nogen innovation af området. Videnoverførsel Overordnet set oplever de interviewede i kommunen, at der er blevet opbygget et godt samarbejde mellem leverandørerne og kommunen, hvilket fordrer videnoverførsel på borgerniveau samt i forhold til indsatser og metoder. De interviewede fra kommunen vurderer dog, at itsystemerne generelt bør forbedres for at kunne styrke dialogen med leverandørerne. En af intentionerne bag projektet var i følge kommunen, at det tværkommunale samarbejde skulle medvirke til, at leverandørerne fik en oplevelse af kommunerne som "en enhed" uden store forskelle. Dette blev imidlertid ikke realiseret, da de enkelte kommuner i fællesudbuddet viste sig at have individuelle mål og strategier for aktiveringen. Derudover oplever kommunen, at leverandørerne generelt er meget lydhøre over for kommunens behov, og at samarbejdet er med til at sikre en kontinuerlig proces. Der er desuden aftalt opfølgningsmøder, hvorfor der, efter kommunens vurdering, ikke er behov for at arbejde med at styrke samarbejdet yderligere. En af kommunens leverandører giver udtryk for, at der er et let og fleksibelt samarbejde med Allerød Kommune, hvilket særligt vurderes at hænge sammen med kommunens størrelse. Idet kommunen ikke er større, er det muligt for leverandørerne at få kendskab og opbygge en relation til de enkelte sagsbehandlere på sygedagpengeområdet, og dermed sikre videnoverførsel. Allerød Kommune giver udtryk for, at kommunen løbende lærer af, hvordan de private leverandører løser deres opgaver, samt deres metoder til at skabe dialog med borgeren. Det er metoder man ifølge de interviewede med fordel også kan implementere i kommunen i forskelligt omfang. En af leverandørerne vurderer, at der generelt bliver afsat for få ressourcer til videnoverførsel i kommunerne, og påpeger endvidere, at der er et potentiale for at styrke erfaringsdelingen i fælles forum og dermed også udviklingsdelen, hvis det bliver prioriteret af kommunerne. En anden leverandør fremhæver, at der generelt er for få visitationer til deres forløb til at samarbejdet reelt kan vurderes. Markedet Allerød Kommune oplever, at mange af de mindre leverandører er gået konkurs. Det er således et marked, hvor det både kan gå meget op og ned. Kommunen fremhæver, at det desuden er et område, der er meget præget af netværk og samarbejde. Uden netværk og samarbejde vil leverandører have svært ved at begå sig på dette marked. Flere af de interviewede leverandører vurderer, at markedet er stort, og at der er sket en ændring på markedet i form af, at udbuddene er blevet meget indskrænket til at fokusere på prisen. Leverandørerne pointerer, at kommunerne vil have meget for ingen penge. Således vurderer leverandørerne, at markedet har ændret sig ved, at der er et større fokus på prisen, hvilket kan skabe vanskeligheder i forhold til at levere den ønskede indsats og kvalitet. Forklaringsfaktorer Afsnittet samler op på de erfaringer, der er afdækket af både kommunen og leverandørerne.

9 9 Allerød Kommune peger på, at samarbejde og optimering heraf er en drivkræft for både styring, kvalitet og videnoverførsel. Således nævnes samarbejdet som væsentlig for de opnåede erfaringer vedrørende styring og i forhold til at skabe en fælles retning internt. Her er der tale om det interne samarbejde i kommunen, hvilket anvendelsen af konkurrencen har været medvirkende til at skabe fokus på. Alle de interviewede pointerer endvidere, at prisen for ydelsen er den væsentligste forklaringsfaktor i forhold til kvalitet. Kommunen har oplevet en halvering af driftsprisen per deltager, men vurderer samtidig, at kvaliteten er reduceret. Leverandørerne oplever derimod, at kommunerne tager det billigste tilbud, hvilket har konsekvenser for kvaliteten. En af leverandørerne vurderer endvidere, at udarbejdelse af specificeret udbudsmateriale i forhold til omfang, effekter, succeskriterier og målepunkter, er med til at sikre resultater i forbindelse med kvalitet. Kommunen har gennem udarbejdelse af det specificerede udbudsmateriale opnået en højere grad af styring og standardisering. Det er ligeledes Allerød Kommunes vurdering, at fagligheden blandt medarbejderne hos leverandørerne er en af de afgørende drivers for kvaliteten. Det er imidlertid omkostningsfyldt at indkøbe den specialiserede faglighed, hvorfor også pris for leverandørens indsats bliver vurderet central af kommunen: pris og kvalitet er således afhængige variable for den indkøbte indsats hos de private leverandører. Samlet set konkluderer de interviewede fra kommunen, at effekterne af udbuddet ikke står mål med arbejdet, da udbudsprocessen har været omfattende og resultaterne heraf begrænset. De interviewede pointerer herudover, at det er svært at vurdere, om leverandørerne har leveret, det de skal i og med, at forudsætningerne på markedet og beskæftigelsesområdet er omskiftelige. Tabel 2: Sammenfatning, Allerød kommune og leverandørerne: Contra, Markman, Integro og Hartmanns Erfaring Vurdering Økonomiske erfaringer Kan ikke afdækkes præcist grundet manglende datagrundlag. Organisatoriske erfaringer Vurderes af kommunen at være en bruttobesparelse på kr. årligt, samtidig vurderes udbudsomkostningerne at være høje, hvormed bruttobesparelsen mindskes. Konkurrencen har medført bedre styring idet der er opnået klare linjer og ensartethed administrativt, samt standardiseret tilbagemeldinger fra leverandørerne. Erfaringer med ydelsen Erfaringer med konkurrencen Forklaringsfaktorer Sagsbehandlerne har fået begrænset muligheder for visitering, idet der efter konkurrencen er færre leverandører og færre forskellige tilbud. Samtidig er forløbene blevet mindre fleksible. Kvaliteten er faldet, som et resultat af økonomiske besparelser og ændrede rammebetingelser på beskæftigelsesområdet. Kommunen vurderer, at den opnåede kvalitet svarer overens med prisniveauet. Der er opbygget et godt samarbejde til leverandørerne. Leverandørerne fremhæver særligt kommunens størrelse som baggrund for det tætte samarbejde. Andre leverandører oplever begrænset videnoverførsel, da der kun er få sygemeldte borgere i forløb. Kommunen oplever, at samarbejdet er afgørende for at opnå styring, kvalitet og videnoverførsel. Samtidig har udarbejdelsen af specificeret udbudsmateriale understøttet en styrket styring på området. Leverandørernes faglighed er den centrale forklaringsfaktor for kvalitet af ydelsen. Den høje faglighed kommer dog ikke billigt, hvorfor kommunen vurderer, at udbudsprocessens fokus på økonomiske besparelser har været en barriere for kvaliteten.

10 10 2. CASE: HADERSLEV KOMMUNE Casebeskrivelsen om Haderslev Kommune er baseret på tilsendt materiale og interviews med den kontraktansvarlige ved kommunen, teamleder på sygedagpengeområdet, to sagsbehandlere, hvoraf én er faglig koordinator. Desuden er der foretaget interview med teamleder og fysioterapeut ved Falck Healthcare og direktør ved Markman. AS3 har ikke ønsket at deltage. Indledning Casen om Haderslev Kommune belyser erfaringerne konkurrence på baggrund af økonomiske besparelser. I Haderslev Kommune er der udelukkende skabt konkurrence om de aktive forløb, som tilbydes sygedagpengemodtagere og ledige i kommunen. Samtalerne med borgerne og selve myndighedsforløbet, herunder visitation og afklaring, varetages internt i kommunen. Fordelingen af opgaverne og et typisk sygedagpengeforløb beskrives kort i det følgende: Hver sygedagpengemodtager tildeles en sagsbehandler ved kommunen. Sagsbehandleren varetager følgende opgaver: Samtaler Visitation Opfølgning Registrering/ administrative opgaver Beslutningstagning Den enkelte sygedagpengemodtagers sag behandles i hhv. en aktiv gruppe og en afklarende gruppe. Sagsbehandleren kan vælge at tilbyde sygedagpengemodtageren et aktivt forløb som en del af den samlede sygedagpengeindsats. Aktive forløb omfatter f.eks.: Fysisk træning Holdningsbearbejdning/ personlig udvikling Vejledning/ coaching i forhold til job Arbejdsmarkedsorientering Jobsøgning Praktik Kommunen kan også vælge at tilbyde et afklarende forløb til den enkelte sygedagpengemodtager, hvori der tages stilling til sygedagpengemodtagerens arbejdsevne. Afklarende forløb varetages kun af kommunen. Omfang og baggrund Haderslev Kommune har skabt konkurrence om 70 procent af kommunens aktive forløb per 1/ svarende til mellem 120 og 132 årspersoner 6. Kommunen har i 2012 haft mellem ca. 600 og sygedagpengesager. Før konkurrencen blev de samme forløb varetaget af andre private leverandører dog uden at skabe konkurrence om indsatsen. Kommunen tilbyder selv de resterende 30 procent af de aktive forløb til sygedagpengemodtagere svarende til mellem 50 og 60 årspersoner. Det er politisk besluttet, at der skal tilbydes aktive forløb i kommunen og ved privat aktør, men fordelingen mellem kommunen og privataktør er ikke som sådan fastlagt. Generelt på beskæftigelsesområdet er 30 procent af alle aktiveringspladser i Haderslev Kommune udbudt udbud anvendes således ikke alene på sygedagpengeområdet. På beskæftigelsesområdet generelt, er det 30 procent af alle aktiveringspladser, der er udbudt i Haderslev Kommune. Baggrunden for at skabe konkurrence om sygedagpengesagerne var dels lovmæssige krav og dels et ønske om at høste økonomiske gevinster, hvilket der var en klar forventning om at kunne opnå gennem et udbud. Dette var dog ikke de eneste årsager til udbuddet. Haderslev Kommune 6 Antallet er baseret på sidste års behov for aktive forløb. Tallet varierer fra 120 til 132, da et aktivt forløb med i alt 12 årspersoner omfatter såvel SDP-modtagere som ledighedsmodtagere.

11 11 ville gerne have en del af indsatsen udbudt, fordi det giver en god benchmarking og mulighed at have nogle forløb internt og andre forløb eksternt. På den måde skal aktørerne, om end de er offentlige eller private, så at sige gøre sig fortjent til at få borgerne ved at tilbyde indsatser, som er medvirkende til afklaring af eller hel eller delvis raskmelding af borgerne. Det konkrete udbud indeholdt 10 delaftaler, hvoraf fire delaftaler udelukkende tilbydes til sygedagpengemodtagere og en delaftale tilbydes til såvel sygedagpengemodtagere, jobklare og indsatsklare ledige. Delaftalerne beskrives i nedenstående tabel: Tabel 3: Delaftaler om aktive forløb Delaftale Målgruppe Forløb Årspersoner 1 SDP-modtagere Fysisk træning i motionscenter 40 2 SDP-modtagere Fysisk træning i motionscenter samt undervisning 40 3 Jobklare 2 ugers jobsøgningsforløb Indsatsklare Fysisk træning 15 5 Jobklare Kort forløb med jobsøgning og vejledning 20 6 Jobklare og indsatsklare Mellemlangt forløb med jobsøgning og vejledning 20 7 Jobklare og indsatsklare Langt forløb med jobsøgning SDP-modtagere Jobsøgning evt. med praktik 20 9 SDP-modtagere Kort forløb med virksomhedspraktik SDP-modtagere, jobklare og indsatsklare Jobsøgning 12 Haderslev Kommune valgte at udbyde de aktive forløb uden at ændre på forløbene rent indholdsmæssigt. Til trods for, at de aktive forløb efter udbudsprocessen nu varetages af andre aktører har indholdet af de aktive forløb derfor ikke ændret sig efter de blev sat i udbud. Udbudsproces og valg af leverandører Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud og blev annonceret i februar 2012, hvor tilbudsfristen var en måned senere i marts Der blev modtaget godt 120 tilbud fordelt på de 10 delaftaler. Derefter blev tilbuddene vurderet, og der blev truffet valg om leverandører. Haderslev Kommune afgav ikke kontrolbud. Kommunen har indgået rammeaftaler med tre forskellige private leverandører på sygedagpengeområdet på baggrund af konkurrencen. Der blev indgået rammeaftaler, fordi omfanget af ydelsen ikke var kendt på forhånd. I overensstemmelse hermed er betalingsmodellen fastlagt til en pris per deltager per uge. Kommunen betaler således ikke for pladser på de aktive tilbud, som ikke anvendes. De anvendte tildelingskriterier var: Pris 45 % Kvalitet 55 % o Tildeling af ressourcer til opgaven o De ansattes kompetencer o Indholdet i forløbet Falck Healthcare vandt delaftale 1, AS3 employment vandt delaftalerne 2, 8 og 9, og sidst vandt Markman delaftale 10. Kontrakten løb fra 1/ til 30/ med option for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Tabel 4: Opsamling, Haderslev Kommune Emne Den udbudte opgave Beskrivelse Aktive tilbud til dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, ledigheds-

12 12 Målgruppe ydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere 7 Jobklare, indsatsklare og sygedagpengemodtagere. Kontraktperiode 1. maj april 2013 Option på forlængelse 2 x 12 mdr. Prismodel Fast pris pr. deltager pr. uge Tilkøbsydelser Nej Antal tilbud Ca. 120 tilbud fordelt på 10 delaftaler 8 Erfaring med udbud 1. generationsudbud, men området blev varetaget af privat aktør i udgangspunktet. Økonomiske erfaringer Bruttobesparelse En væsentlig forskel i situationen efter konkurrencen er betalingsmodellen. Førhen varierede betalingsformen, hvor kommunen i nogle tilfælde betalte en fast pris for et aktivt forløb hos en privat aktør uanset antallet af deltagere på det pågældende hold på forløbet. I andre tilfælde havde kommunen en fleksibel betalingsmodel, hvor der blev afregnet per deltager per uge på samme vis som efter udbuddet. På nuværende tidspunkt betaler kommunen således en fast ugepris per deltager for samtlige forløb ved privat aktør. Det vil sige, at kommunen nu kan opnå en relativ besparelse i forhold til før, såfremt et hold kun er delvist fuldt, eller såfremt en deltager raskmeldes under et forløb eller af anden årsag forlader forløbet. De interviewede vurderer derfor, at valg af betalingsmodel har stor betydning for den faktiske bruttobesparelse, men fordi kontrakten først trådte i kraft d. 1/ vides det ikke, hvor mange forløb, målt i antal årspersoner, kommunen ender med et købe på et år. Den forventede bruttobesparelse beregnes derfor under forudsætning af samme antal forløb som sidste år. Tabel 5: Bruttobesparelse Bruttoomkostningspost Omkostning i kr. Før situation (2011) Ekstern driftsomkostning kr Korrektion for inflation (2012 priser) kr Efter situation (2012) Ekstern driftsomkostning kr Difference Årlig bruttobesparelse kr Bruttobesparelse i % 53,4 % Såfremt antal årspersoner forbliver uændret på de aktive forløb opnår Haderslev kommune en økonomisk besparelse på 53,4 procent svarende til knap kr. 4,2 mio. Der vil således være tale om en stor økonomisk besparelse til trods for uændret omfang og faglig kvalitet i opgaven, jf. afsnittet om effekter for ydelsen nedenfor. De interviewede har angivet ændrede rammer for tilbuddene, f.eks. fysiske lokaler som forløbene gennemføres i, som en mulig forklaring. Det vurderes dog, at dette kun har en mindre betydning for den økonomiske besparelse. Omfanget heraf kan således ikke opgøres og bruges til at kvantificere den økonomiske besparelse. Desuden vurderes konkurrencen på markedet som værende en langt stærkere forklaringsfaktor. Nettobesparelse Kommunen har ikke lavet en opgørelse over tidsforbruget til udbudsprocessen. De interviewede vurderer imidlertid, at de har brugt timer internt i organisationen svarende til 1/4 til 1/3 årsværk på udbuddet. I dette overslag indgår estimeret tidsforbrug for den juridiske afdeling, den kontraktansvarlige, teamlederen på SDP og en leder i forbindelse med hele udbudsprocessen (og ik- 7 Analysen her fokuserer udelukkende på erfaringerne med konkurrence af indsatsen til sygedagpengemodtagerne. 8 Kun fem af delaftalerne omfatter aktive forløb til sygedagpengemodtagere.

13 13 ke kun i forbindelse med udbuddet af aktive forløb til sygedagpengemodtagere). Derudover er der ikke afholdt omkostninger i udbudsprocessen. Der er taget kontakt til udbudskontoret i kommunen samt til en anden kommune, men der er ikke betalt honorar herfor. Udbudsomkostningerne korrigeres for at tage højde for, at udbudsprocessen også omfattede udbud af aktive forløb til ledige og ikke kun sygedagpengemodtagere. Fordelingen af udbudsomkostninger baseres på antal fuldtidspersoner på de aktive forløb. Fremgangsmåden vil ikke nødvendigvis resultere i den faktuelle fordeling mellem ressourcerne til udbudsprocessen, men tilgangen vurderes at være brugbar til formålet. Sygedagpengemodtagerne udgør 51 procent af fuldtidspersonerne på de aktive forløb der er omfattet af udbuddet, og derfor fratrækkes 51 procent af udbudsomkostninger i beregningen af nettobesparelsen. Der er heller ikke lavet en opgørelse over følgeomkostningerne ved kontraktadministration mm. De interviewede vurderer, at der ikke er væsentlige forskelle på det faktiske omkostningsniveau efter udbud i forhold til før. Der er dog rent organisatorisk en forskel i det kontrakterne førhen blev administreret af flere forskellige kontraktholdere og nu administreres centralt ved én kontraktansvarlig. Følgeomkostningerne antages at være uændrede. Tabel 6: Nettobesparelse Nettoomkostningspost Omkostning i kr. Årlig bruttobesparelse kr Bruttobesparelse i % 53,4 % Udbudsomkostninger (1/3 årsværk lederniveau) kr Udbudsomkostninger andel for SDP forløb (51 %) kr Årlig nettobesparelse kr Nettobesparelse i % 52,0 % Efter indregning af udbudsomkostningerne reduceres nettobesparelsen til 52,0 procent svarende til ca. kr. 4 mio. Organisatoriske erfaringer Medarbejderforhold Udbuddet har ikke medført ændringer i form af antal medarbejdere, og sagsbehandlernes arbejdsgange er heller ikke som sådan ændret, men sagsbehandlerne oplever, at der et dårligere flow i visitationen. Dette begrundes med, at sagsbehandlerne skulle omstille sig til at arbejde med nye mennesker og med nye rutiner. F.eks. er der i forbindelse med udbuddet blevet indført nye bestillingssedler, som sagsbehandlerne skal vænne sig til. For at hjælpe omstillingen har kommunen udarbejdet en oversigt over de aktive tilbud, men sagsbehandlerne har ikke på nuværende tidspunkt (godt 4 måneder efter kontraktstart) dannet sig et tilstrækkeligt overblik over tilbuddene ved de private leverandører. Der har længe, også før udbuddet, været et ønske blandt sagsbehandlerne om at lave en systematisk oversigt over de aktive tilbud, hvilket nu er sket. Systematiseringerne opleves derfor positivt af de interviewede sagsbehandlere. Indholdsmæssigt er tilbuddene (de aktive forløb) ens, men sagsbehandlerne ved endnu ikke, på hvilke områder de enkelte leverandører har en styrkeposition eksempelvis i form af håndteringen af en bestemt type af sygedagpengemodtagere. Der er en forventning hos kommunen om, at dette vil ændre sig med tiden. Erfaringer med ydelsen Kvalitet Der er ikke forskelle i den specificerede faglige kvalitet før og efter udbud, da kommunen har udbudt præcist samme opgaver, som man førhen købte. De interviewede vurderer, at kvaliteten er faldet i rammerne for tilbuddene f.eks. kan tilstanden af og beliggenheden af lokalerne være

14 14 anderledes. Der er generelt tale om forringelser af rammerne for tilbuddene. De interviewede vurderer, at sådanne ændringer bidrager til den økonomiske besparelse i mindre grad. Omfanget heraf kan dog ikke kvantificeres. Der påpeges af enkelte af de interviewede, at kvaliteten ikke altid er som den specificerede. Brugertilfredshed og klager Der er ikke lavet brugertilfredshedsundersøgelser før kontraktperiodens start, som kan bruges til sammenligning med situationen efter udbuddet. Der er imidlertid planlagt en evaluering af de aktive tilbud, hvilket bl.a. omfatter udarbejdelse af en brugertilfredshedsundersøgelse. En sagsbehandler påpeger, at hun har fået en negativ tilbagemelding fra en bruger om en leverandør, men derimod udelukkende har hørt om positive tilbagemeldinger i forhold til en anden leverandør. Eventuelle forskelle i brugertilfredsheden vurderes af sagsbehandleren, at skyldes forskelle mellem leverandørerne, og ikke som sådan udbuddet eller at det er en privat leverandør frem for en kommunal, der varetager opgaverne. Teamlederen oplyser i øvrigt, at der på sygedagpengeområdet ikke har været en borgerklage i kommunen over et aktivt forløb, siden teamlederen begyndte i kommunen for tre år siden. Dette har heller ikke været tilfældet efter kontraktstart. Sagsbehandlerne fortæller dog, at der kommer nogle klager fra borgerne, men at disse ikke er konkrete nok til, at der følges op på klagerne. Eksempler på klager er lav bemanding ved de private aktører samt ferielukket til trods for, at man ikke holder ferie under et sygedagpengeforløb. En sagsbehandler tilføjer, at en borger under hendes ansvar er i gang med at indgive en formel klage over et aktivt forløb. Udviklingen i sygedagpengesager Siden november/ december 2011 har kommunen oplevet et fald i antallet af løbende sygedagpengesager fra ca til godt 620 sager. Antallet af forlængede sygedagpengesager er ligeledes faldet i samme periode fra ca. 180 til godt 100 sager. Den gennemsnitlige varighed vurderes at være forøget, hvilket skyldes, at de meget tunge forlængede sager fylder relativt mere blandt det samlede antal af løbende sygedagpengesager. I samme periode er tilgangen fra sygedagpenge til permanente offentlige ydelser faldet. Udviklingen vurderes af de interviewede at være et resultat af en målrettet individuel indsats overfor hver sygedagpengemodtager i modsætning til en mere generaliseret indsats. Indsatsen omfatter også de aktive forløb, og de interviewede påpeger, at bredden i de aktive forløb dvs. det at have mange forskelligartede forløb at vælge imellem er helt centralt for udviklingen på området. Sagsbehandlerne vurderer, at de private aktører generelt er gode til at motivere borgerne, men at dette typisk ikke påvirker sygedagpengeforløbets længde. De interviewede ved kommunen vurderer ikke, at udviklingen skyldes, at der har været skabt konkurrence, hvilket begrundes med at bredden i de aktive forløb og det konkrete indhold er det samme som før udbuddet. Erfaringer med konkurrencen Innovation De interviewede fremhæver, at de har fået bedre overblik over de aktive tilbud gennem en centraliseret kontraktstyring. Overblikket bidrager til en mere effektiv styring og anses derfor som en innovation. I forbindelse med udbuddet har kommunen valgt at harmonisere på tværs af sygedagpengeområdet og andre områder f.eks. er der kommet et nyt it-system, hvilket også giver bedre styring og overblik. Dette fremhæves også som en innovativ effekt, men ikke en, som er opstået som følge af udbuddet.

15 15 Det fremhæves også som innovation, at kommunen har fået et bedre overblik over, hvad de har behov for, og hvad de får gennem udarbejdelsen af kravspecifikationen til udbudsmaterialet. Videnoverførsel Graden af videnoverførsel, hvor kommunen lærer af leverandørerne, vurderes at være mindsket efter udbud. Dette begrundes med, at der endnu ikke er det samme tætte samarbejde og sparring mellem sagsbehandlere og leverandører, som der var før udbuddet. Sagsbehandlerne lægger meget vægt på, at det er vigtigt med et godt samarbejde mellem sagsbehandlerne og leverandørerne af de aktive tilbud. Derfor opleves det af sagsbehandlerne som et kvalitetsfald, at samarbejdet endnu ikke er optimalt. Der er en forventning om at opnå den samme grad af videnoverførsel med tiden som før udbuddet. Dette underbygges også af de interviewede leverandører, som fremhæver, at et optimalt samarbejde tager tid at bygge op, da der først skal opbygges kendskab og tillid til hinanden. Forklaringsfaktorer Haderslev Kommune har formået at beholde den samme faglige kvalitet og indhold i de aktive tilbud samtidig med at der, selv ved uændret omfang, opnås en stor økonomisk besparelse. De interviewede begrunder effekterne med, at de i udbudsprocessen har haft fokus på at være meget nøjagtige i deres specifikation af, hvilke krav tilbuddene skal leve op til. Man har derfor opnået den samme specificerede kvalitet. Det vurderes, at den centrale organisering af udbudsforretningen med én tovholder har været fordelagtig. Den hårde konkurrencesituation på markedet vurderes af de interviewede som væsentlig for den økonomiske besparelse. Derudover kan der komme en potentiel økonomisk besparelse i forhold til prismodellen, hvor der nu er en fast pris per deltager per uge for alle forløb, i forhold til før, hvor der blev betalt en fast pris per forløb uanset antal deltagere på nogle forløb. Kommunen har således med udbuddet sikret, at der kun betales for den ydelse, der faktisk leveres på alle de aktive forløb. De interviewede vurderer ligeledes, at leverandørernes organisering kan være medvirkende til de lave priser og den dertilhørende økonomiske besparelse. Det er store leverandører med et stort bagland og en effektiv organisation, der har vundet delaftalerne. Leverandørerne har generelt kun afsat en medarbejder til et forløb, hvilket er med til at holde prisen nede, men det er også et sårbart setup, såfremt de ikke har det fornødne bagland til at træde ind ved sygdom eller udskiftning i medarbejderstaben. Tabel 7: Sammenfatning, Haderslev Kommune og leverandørerne: Falck Healthcare, Markman og AS3 Employment Erfaring Vurdering Økonomiske erfaringer Der er opnået store brutto- og nettobesparelser på hhv. 53,4 og 52,0 %. Udbudsomkostningerne var begrænsede, fordi kommunen bl.a. henvendte sig til netværk og andre kommuner for inspiration, hvortil der ikke er betalt honorar. Organisatoriske erfaringer Til trods for uændret indhold i den udbudte opgave, gives der udtryk for blandt de interviewede sagsbehandlere, at der er kommet et dårligere flow i visitationen. Dette begrundes med et behov for tilpasning og omstilling til nye mennesker og rutiner. Erfaringer med ydelsen Der er et bedre overblik for området internet i kommunen Kommunen har opnået den samme specificerede kvalitet i ydelsen efter udbud, men oplever på nogle punkter forringelser. Det er f.eks. i rammerne for tilbuddene (lokaler o.lign.). Desuden vurderes af enkelte af de interviewede, at kvaliteten ikke altid er som specificeret. Der er oplevet en nedgang i antallet af løbende sygedagpengesager i perioden, men dette vurderes ikke at have en sammenhæng med ud-

16 16 Erfaringer med konkurrencen Forklaringsfaktorer buddet. Lavere grad af videnoverførsel mellem de nuværende leverandører og kommunen i forhold til mellem de forhenværende leverandører og kommunen. De økonomiske besparelser forklares med markedssituationen, som er betegnet ved stor konkurrence. Dette illustreres bl.a. ved de mange modtagne tilbud. De interviewede vurderer, at særligt de store leverandører med et stort bagland er mere i stand til at konkurrere på pris. Desuden vurderes, at der kan forekomme yderligere besparelser grundet betalingsmodellen for forløbene, som nu alle er en fast pris per deltager per uge. Den faglige kvalitet er uændret, hvilket begrundes med jobcenterets fokus på kravspecifikationen i udbudsprocessen.

17 17 3. CASE: HORSENS KOMMUNE Casebeskrivelsen om Horsens Kommunes erfaringer med at skabe konkurrence om indsatsen sygedagpengeområdet er baseret på materiale tilsendt fra kommunen samt interviews med direktøren for beskæftigelsesområdet, lederen for sygedagpengeområdet samt en sagsbehandler på sygedagpengeområdet. Der er yderligere foretaget et interview med leverandøren, Falck Jobservice. Indledning Kommunen havde før dette udbud erfaring med at skabe konkurrence om kommunens aktive tilbud til sygedagpengemodtagere samt borgere på andre ledighedsydelser. Denne case omhandler imidlertid ikke at skabe konkurrence om aktive tilbud isoleret set, men derimod om en helhedsorienteret indsats rettet mod kommunens organisation med henblik på at styrke sagsbehandlingen og de faglige kompetencer, således at indsatsen til sygedagpengemodtagere optimeres med en hurtigere afklaring og sagsbehandling. Der er således tale om en bredere sammensat og mere kompleks ydelse. Samarbejdet mellem kommune og leverandør bærer desuden mere præg af en partnerskabsaftale end et traditionelt kunde-leverandør forhold. Dette skal erfaringerne naturligvis ses i lyset af. Casebeskrivelsen giver dermed et indblik i, hvorledes en kommune kan tage et strategisk skridt mod optimering af egen organisation med henblik på at nedbringe både antallet og den gennemsnitlige længde af løbende sygedagpengesager gennem indgåelse af partnerskab med en privat leverandør. Baggrund og omfang I 2007 og 2008 oplevede Horsens Kommune en voldsom stigning i antallet af løbende sygedagpengesager, hvilket medførte en øget arbejdsbelastning for medarbejderne, og organisationen oplevede et stort frafald blandt medarbejderne. Som følge heraf kom der et øget fokus på at reducere antallet af sager, og kommunen gennemførte flere tiltag på baggrund af midlertidige bevillinger, som særligt havde fokus på de forlængede sygedagpengesager. Kommunen vurderede, at der ligeledes var et stigende behov for en tidligere og mere fokuseret indsats med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden og dermed antallet af løbende sygedagpengesager. På denne baggrund startede kommunen arbejdet med en langsigtet sygedagpengestrategi. Strategiarbejdet udmundede i en identificering af relevante indsatsområder, hvorigennem sagsbehandlingsforløbet på sygedagpengeområdet skulle innoveres og optimeres. Indsatsområderne omfattede: Organisationsudvikling Fastholdelse af medarbejdere i virksomheder Indledende kontakt og visitering Screening og medicinsk afklaring Hyppig kontakt og opfølgning Afklaring af sygedagpengesager over 52 ugers varighed. Det blev estimeret, at indsatsen ville kræve en større investering på godt 30 mio. fordelt over tre år, hvilket der på det tidspunkt ikke kunne bevilliges kommunale midler til. Kommunen havde tidligere hørt om et koncept ved en privat virksomhed kaldet "No cure no pay" en samarbejdsmodel, hvor en privat virksomhed investerer i kommunen og kun opnår godtgørelse for investeringen, såfremt de ønskede mål indfris. Ved målopfyldelse modtager den private virksomhed en andel af overskuddet af investeringen. På daværende tidspunkt var det en forholdsvis ny samarbejdsmodel på området med kun én kommunal forgænger, og kommunen kortlagde derfor fordele og ulemper ved samarbejdsmodellen. Horsens Kommune sammenfattede sin vurdering som følger:

18 18 Tabel 8: Fordele og ulemper ved samarbejdsmodel Fordele Betalingsmodel hvor leverandøren betales efter opnåede besparelser Risiko ved investering overflyttes fra kommune til leverandør Konceptudvikling er færdig og dermed er der ingen udviklingsomkostninger for kommunen. Ulemper Overskudsdeling med leverandøren Kommunens besluttede at udbyde opgaven for at få del i fordelene, opbygge en stærkere organisation og i sidste ende nedbringe antallet og varigheden af løbende sygedagpengesager. Udbudsproces og valg af leverandører Udbuddet blev baseret på den udarbejdede sygedagpengestrategi og blev annonceret i starten af 2009 med tilbudsfrist april I udbudsmaterialet blev der stillet krav til aktiviteter indenfor hvert af indsatsområder. Der blev f.eks. stillet krav om; Tilførsel af et antal sagsbehandlere til Horsens Kommune, som kunne hjælpe med at nedbringe antallet af sager per sagsbehandler. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og generelle rammer for sagsbehandlingen. Oprettelse af samarbejder med udvalgte virksomheder Tidlig indsats Dialog om oprettelse af aktive tilbud Tilbuddene skulle vurderes efter følgende tildelingskriterier Investeringens størrelse ift. indsatsens omfang (50 pct.) Tilbudsgivers beskrivelse af løsningsforslag i forhold indsatsområderne (50 pct.) Kommunen modtog kun ét tilbud (fra Falck Jobservice), som blev vurderet til at opfylde kravene til opgaven, og på den baggrund indgik kommunen aftale med Falck Jobservice. Her skal tilføjes, at der generelt kun er få leverandører på markedet, som tilbyder ydelsen. Kontrakten løber over fire år med investeringer i de første tre år og opgørelse af besparelse i det fjerde år. 9 Tabel 9: Opsamling, Horsens Kommune Emne Beskrivelse Den udbudte opgave Udbud af helhedsorienteret indsats til optimering af sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet. Målgruppe Sygedagpengeteamet og organiseringen heraf i Horsens Kommune Kontraktperiode 1. maj 2009 til 30. april Prismodel Tilkøbsydelser Antal tilbud Erfaring med udbud "No cure no pay". Betaling efter opnåede besparelser med overskudsdeling ved besparelser udover investeringen. Nej 1 tilbud 1. generationsudbud med fokus på organisationsudvikling. Bred erfaring med at skabe konkurrence om aktive tilbud til sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Økonomiske erfaringer Horsens Kommune estimerede en forventet besparelse i forbindelse med strategiarbejdet. Besparelsen blev opgjort således: 9 En af aktiviteterne i partnerskabsaftalen mellem Horsens Kommune og Falck Jobservice indeholdt inddragelse af vikarer fra Falck Jobservice til at varetage kontaktsamtaler med sygemeldte i Horsens. Der er i den sammenhæng udarbejdet afgørelser af vikarerne om stop af sygedagpenge og dermed varetagelse af myndighedsopgaven. Ankestyrelsen traf i 2010 en række principafgørelser, der præciserede at anden aktør/private leverandører ikke har kompetence til at udarbejde afgørelser. Herefter har Horsens Kommune genbehandlet en række sygedagpengesager, da afgørelser foretaget af vikarer fra Falck Jobservice p ugyldige. Samtidig har Falck Jobservice tilrettet deres forretningsmodel, således denne ikke længere har vikarkapacitet til varetagelse af myndighedsopgaver.

19 19 Besparelser sygedagpenge over 52 uger - Udgifter til andre ydelser = Besparelse forsørgelsesomkostninger - Leverandørens investering = Samlet besparelse Den samlede besparelse deles ifølge betalingsmodellen mellem leverandør og kommunen. Der var forventning om en samlet besparelse på knap 1,2 mio. kr. Besparelsen er senest opgjort per marts Den akkumulerede besparelse oversteg den akkumulerede investering lige før Det tog således et stykke tid at realisere en samlet besparelse, da der blev investeret massivt i projektet i de første to år. En vigtig forudsætning for at det er lykkedes at opnå en besparelse, har således været, at der har været tale om en langsigtet investering. Tabel 10: Foreløbig besparelse på sager over 52 uger Post Besparelser sygedagpenge over 52 uger - Udgifter til andre ydelser = Besparelse forsørgelsesomkostninger - Leverandørens investering = Samlet besparelse Beløb 42,7 mio. kr. 12,8 mio. kr. 29,9 mio. kr. 22,5 mio. kr. 7,3 mio. kr. Den samlede besparelse deles med leverandøren, og dermed er besparelsen for Horsens Kommune ca. 3,7 mio. kr. I forbindelse med besparelsen har leverandøren påpeget, at besparelsen på sager over 52 uger alene har dækket investeringen. Men leverandøren har også udviklet indsatsen på sager under 52 uger, hvilket på nuværende tidspunkt har resulteret i en besparelse på knap 15 mio. kr. Beløbet deles mellem stat og kommune. Horsens Kommune har som supplement foretaget en vurdering af den samfundsmæssige udvikling i udgifterne til sygedagpenge på landsplan. Der har på landsplan i perioden været et fald i de samlede udgifter på 1,2 pct. Det betyder, at hele udviklingen ikke nødvendigvis kan tilskrives indsatsen, om end der ses et stort procentuelt fald i Horsens Kommune på 9,3 pct. Horsens Kommune har ikke opgjort udbudsomkostninger og følgeomkostninger ved udbuddet. I stedet beskrives omfanget af arbejdet med udbuddet. Kommunen har brugt en del tid på at udarbejde strategien, som lå til grund for udbuddet. Denne er en forudsætning for udbuddet, men har også relevans uanset, om en kommune vælger at skabe konkurrence om opgaverne efterfølgende. Der har været involvering af det politiske niveau i kommunen forud for udbuddet og en jurist i kommunen har stået for selve udbuddet. Der har været løbende dialog med leverandøren i kontraktperioden, og kommunen har således brugt tid og personalemæssige ressourcer på at opnå den foreløbige besparelse. Det vurderes dog ikke, at de samlede udbuds- og følgeomkostninger overstiger den samlede besparelse, som på nuværende tidspunkt er 3,7. mio. kr. for sager over 52 uger og 7,5 mio. kr. for sager under 52 uger, hvorfor der netto er tale om en besparelse for kommunen. Organisatoriske erfaringer Udbuddet har medført en omfattende omorganisering og innovation af indsatsen til sygedagpengemodtagerne, og Horsens Kommune arbejder løbende med udviklingen af nye tiltag, der i sidste ende kan forbedre bundlinjen.

20 20 Organisering af indsatsen Omorganiseringen fandt sted i april Sagsbehandlerne er som noget nyt blevet organiseret i følgende teams: Tidlig Indsats team Reumatologiske og organiske lidelser Bevægeapparatets lidelser Psykiske lidelser. Tidlig Indsats står for visitering af den sygemeldte til et af de tre øvrige teams, som hver især arbejder med forskellige diagnoser. Samtidig er der oprettet et ledelsesteam med en afdelingsleder og to faglige koordinatorer. Generelt er arbejdsgangene anderledes i kommunen. Arbejdsgangene beskrives som mere strukturerede og systematiserede end før. Der er således kommet klarhed i arbejdet samtidig med, at rammerne for sagsbehandlingen er forbedret og de faglige krav til arbejdet er præciseret med opstillingen af faste milepæle og kvalitetsstandarder. Det beskrives også, at der er mere sammenspil mellem ledelsesteamet og sagsbehandlingsteamene, hvilket vurderes som positivt i forhold til den løbende organisatoriske og kulturelle udvikling. De interviewede ved Jobcenter Horsens vurderede, at de ikke ville have været i stand til at foretage den omfattende omorganisering uden leverandørens mellemkomst. Dette begrundes bl.a. med, at man i Jobcenteret tidligere har forsøgt at optimere sagsbehandlingen uden at der kunne bemærkes en effekt i antal og omfang af sygedagpengesagerne. Medarbejderforhold og tilfredshed Antallet af sager per medarbejder blev nedbragt kraftigt i starten af kontraktperioden med ansættelsen af flere sagsbehandlere. Antallet af ekstra sagsbehandlere har varieret over kontraktperioden. Sagsbehandlerne indgik først som en del af leverandørens investering, men blev af efterfølgende juridiske årsager ansat ved kommunen. Antallet af sager pr. sagsbehandler er faldet fra mellem 60 og 70 til mellem 45 og 50 sager per fuldtidsansat. Der er ikke udarbejdet formelle medarbejdertilfredshedsundersøgelser i Jobcenteret, men der er afholdt medarbejderseminar, hvor medarbejderne har udtrykt tilfredshed med de organisatoriske ændringer. Den interviewede medarbejders udtalelser understøtter denne udvikling. Udviklingen i medarbejderomsætningen, som er faldet fra 25 pct. per år til 4 pct. per år, indikerer endvidere en øget tilfredshed. Sygefraværet i Jobcenteret som helhed er desuden faldet fra ca. 9 pct. i 2008 til 4 pct. i I procenterne indgår ikke kun sygedagpengeteamet, men det vurderes at udviklingen i høj grad skyldes udviklingen i sygefraværet i sygedagpengeteamet. Erfaringer med ydelsen I dette afsnit gennemgås de erfaringer, som Horsens Kommune og Falck Jobservice har gjort sig i forhold til kvaliteten af den leverede ydelse, brugertilfredshed og klager samt udviklingen i antal sygedagpengesager. Kvalitet De interviewede, både ledere og sagsbehandlere, vurderer, at fagligheden i indsatsen er steget i og med, at organisationen har udviklet sig. Det vurderes samtidig, at der stilles større krav til sagsbehandlerne, men at de i kraft af udviklingen og specialiseringen er i stand til at løfte opgaven. De interviewede ved både kommune og leverandør fortæller, at leverandøren har medvirket til udviklingen af den faglige kvalitet i sygedagpengeafdelingen til dels gennem kompetenceudvikling blandt de eksisterende medarbejdere og ved tilførsel af medarbejdere indenfor forskellige faggrupper. Følgende faggrupper er blevet tilbragt Horsens Kommune i løbet af kontraktperioden: Sagsbehandler Lægekonsulent Psykisk konsulent

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Analyse. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Analyse. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Analyse Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Titel: Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-517-8 Rådet for

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Samarbejde med Jobcenter TårnbyDragør. December 2011

Samarbejde med Jobcenter TårnbyDragør. December 2011 1 Samarbejde med Jobcenter TårnbyDragør December 2011 2 Service overfor borgere og virksomheder. Falcks vision for samarbejde - Velfærdssamfundet fordrer nye innovative løsninger. - Tæt involvering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Notat vedrørende artikel i Berlingske tidende den 6. september 2017 om aktivitetsparate borgere omfattet af 225 timers kravet til beskæftigelse

Notat vedrørende artikel i Berlingske tidende den 6. september 2017 om aktivitetsparate borgere omfattet af 225 timers kravet til beskæftigelse Notat vedrørende artikel i Berlingske tidende den 6. september 2017 om aktivitetsparate borgere omfattet af 225 timers kravet til beskæftigelse Resume Fra tid til anden dukker diskussionen op, hvor stor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget er opdelt i to serviceområder: Arbejdsmarked Udvalgets samlede nettodriftsudgifter er 317,1 mio. kr. i 2014, hvoraf bruttoudgifterne

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Det Gode Partnerskab Inspiration til udarbejdelse af kontrakter

Det Gode Partnerskab Inspiration til udarbejdelse af kontrakter Det Gode Partnerskab Inspiration til udarbejdelse af kontrakter Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kontrakter indeholdende udvikling af medarbejdere, organisation og arbejdsgange.... 4 2. Kontrakter

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse Notat Emne Evaluering af investeringsmodellen på Til Regnskabet 2011 Den 27. april 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at bevillige Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesudbud 2011

Beskæftigelsesudbud 2011 Beskæftigelsesudbud 2011 Læseguide Vurdering af tilbud Tilbudsgiver: 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Processen og tidsplan... 3 3 Udvælgelseskriterier og egnethedsbedømmelse... 4 4 Tildelingskriterier...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere