Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks København V Sagsnr Brev er d.d. fremsendt pr. . Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Ved brev af 13. maj 2009 iværksatte jeg på baggrund af omtale i dagspressen en konkret egen driftundersøgelse om Teknik- og Miljøforvaltningens sagsbehandling forud for etableringen af cykelrute langs søerne. Jeg bad således Center for Anlæg og Udbud om at oplyse, om nævnte projekt, som forvaltningen udviklede, i overensstemmelse med den vedtagne indstilling (BR 19/07) blev sendt i borgerhøring før projektets endelige vedtagelse. Jeg bad endvidere om en redegørelse for høringens omfang og tilrettelæggelse. Såfremt høringen ikke fandt sted, sådan som det blev oplyst i et refereret læserbrev, bad jeg forvaltningen oplyse, i hvilket omfang dette beroede på en politisk beslutning, eller om Borgerrepræsentationen eventuelt havde været orienteret herom. Jeg bad endelig om, at udtalelsen returneredes gennem Teknik- og Miljøforvaltningens direktion, sekretariatet, med henblik på direktionens eventuelle bemærkninger. Ved brev af 18. juni 2009 har Teknik- og Miljøforvaltningens direktion udtalt følgende: Etablering af en cykelrute langs søerne var ude i en omfattende høring i 2006 med blandt andet borgermøde, følgegruppe og debatforum på kommunens hjemmeside. Med udgangspunkt i borgerhøringen besluttede Borgerrepræsentationen, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til en fælles gang- og cykelsti langs søerne på de svage trafikanters præmisser. Da forholdene omkring projektets anlæggelse i 2008 stort set var uændrede i forhold til borgerhøringen i 2006, valgte forvaltnin-

2 gen at gennemføre den efterfølgende borgerinddragelse på følgende måde: annoncering den 5. marts 2008 i City-avisen og i Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest udsendelse af orienteringsbrev til lokaludvalg og følgegruppen den 29. februar 2008 udsendelse af orienteringsbrev til beboerne langs søerne (også langs Svineryggen) den 7. marts 2008 orientering om projektet på kommunens hjemmeside ( ) Under både borgerhøringen i 2006 og borgerinddragelsen i 2008 har borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger/input til projektforslaget. Forvaltningen skal dog beklage, at der ikke i forbindelse med annoncering og udsendelse af borgerbreve i februar/marts 2008 blev direkte opfordret til at fremsende eventuelle bemærkninger. Uanset det indkom der imidlertid til Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) møde den 9. april 2008, 73 borgerhenvendelser, som der blev orienteret om på mødet. Disse svar er blevet indarbejdet i detailprojektet i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Borgerrepræsentationen er orienteret om processen via sagen fra TMU 9. april 2008, som efter behandlingen i TMU blev forelagt Borgerrepræsentationen 15. maj Københavns Politi vurderede, at en fælles sti af trafikregulerende grunde ikke var acceptabel, hvorfor forvaltningen valgte at anlægge stien som en opdelt sti. Der blev ikke ændret på den principielle beslutning om cykling langs søerne, hvorfor der ikke har været yderligere borgerdialog, men alene en aktiv information via lokalmedierne. I indstillingen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni 2006 og som godkendt af Borgerrepræsentationen den 25. januar 2007 anførte forvaltningen følgende under borgerdialog: Projektforslaget vil danne grundlag for en efterfølgende borgerdialog. Formålet med borgerdialogen er at skabe forståelse blandt de forskellige brugere for en kombineret anvendelse af arealet til fodgængere, cyklister og andre rekreative formål samt medvirke til en større forankring og et lokalt ejerskab. Der læg- Side 2 af 5

3 ges op til en dialog om projektforslaget med mulighed for at give konkrete input til udformningen. Nye idéer kan give anledning til en justering af projektforslaget. Det var således en klar forudsætning for Borgerrepræsentationens beslutning, at borgerne skulle inviteres til at komme med bidrag til projektet. Det er efter min opfattelse på denne baggrund kritisabelt, at der ikke i forbindelse med annoncering og udsendelse af borgerbreve blev direkte opfordret til at fremsende eventuelle bemærkninger til forvaltningen. Det må endvidere i sig selv anses for at være af betydning for tilliden til den offentlige forvaltning, at berørte borgere får lejlighed til at kommentere og have indflydelse på en myndigheds beslutningsgrundlag inden endelig udformning af et projekt. Herved sikres det også, at projektets endelig udformning sker på det bedst mulige faktiske grundlag. Borgerrepræsentationens beslutning den 25. januar 2007, herunder om at sammenfatningen af borgerdialogen skulle tages til efterretning, samt at projektet, som forvaltningen udviklede, skulle sendes i borgerhøring før endelig vedtagelse, blev således kun delvist efterlevet. Jeg har dog noteret mig, at forvaltningen har oplyst, at der på baggrund af den udsendte information forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april 2008 indgik 73 borgerhenvendelser til forvaltningen, og at der blev orienteret om disse på mødet. Jeg har endvidere noteret mig, at forvaltningen har oplyst, at forslagene blev indarbejdet i detailprojektet i det omfang, det kunne lade sig gøre, samt at Borgerrepræsentationen blev orienteret om processen og fik sagen forelagt den 15. maj Jeg bemærker dog, at det af henholdsvis Teknik- og Miljøudvalgets beslutningsprotokol fra mødet den 9. april 2008 og af referat vedrørende Borgerrepræsentationens beslutninger på mødet den 15. maj 2008 ikke fremgår, at borgerdialogen fra forvaltningens side var formuleret som borgerorientering uden opfordring til at komme med bidrag. Af nævnte beslutningsprotokol under problemstilling er således alene anført følgende: Side 3 af 5

4 I forbindelse med ønsket om etablering af en cykelvej langs den vestlige side af søerne blev der afholdt borgerdialog fra 1. september til den 8. oktober Hovedtrækkene i de synspunkter, der kom frem i borgerdialogen, var en udbredt bekymring for cyklisternes hastighed og områdets rekreative værdi. På BR's møde den 25. januar 2007 (BR19/07) blev det derfor besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt projektforslag for en fælles gang- og cykelvej, der tager højde for ovennævnte. Og under løsning følgende: ( ) Borgerne orienteres om projektforslaget via kommunens hjemmeside samt via annoncerer i de lokale aviser. De borgere som har direkte udgang til den øvre sti får sendt et brev til orientering. På udvalgsmødet orienteres udvalget om, hvorvidt der er kommet reaktioner på offentliggørelsen af projektforslaget og i hvilket omfang. ( ) Af nævnte referat vedrørende Borgerrepræsentationens beslutninger fremgår herudover alene følgende: ( ) Søruten På mødet vedtog Borgerrepræsentationen også en ny plan for en cykelvej langs den vestlige side af søerne. Det nye forslag er udarbejdet efter, at en borgerdialog viste udbredt bekymring for cyklisterne hastighed og for områdets rekreative værdi efter etableringen af Cykelvejen. ( ) Borgerrådgiveren har derfor ved telefonisk henvendelse den 21. oktober 2009 til Teknik- og Miljøforvaltningen anmodet om at få ovennævnte uddybet, og forvaltningen har den 28. oktober 2009 pr. oplyst, at Borgerrepræsentationen alene har fået forelagt indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget med tilhørende protokolbemærkninger forelagt. Jeg finder denne underretning utilstrækkelig, fordi den var egnet til at give Borgerrepræsentationen det indtryk, at borgerdialogen havde fundet sted i den form, som Borgerrepræsentationen havde forudsat ved sin oprindelige beslutning, hvilket ikke var tilfældet. Side 4 af 5

5 Jeg foretager ikke yderligere i anledning af omtalen i dagspressen om Teknik- og Miljøforvaltningens borgerhøring forud for etableringen af cykelrute langs søerne. Med venlig hilsen Johan Busse Borgerrådgiver / Maja Markman Jurist Kopi er fremsendt (cc denne ) til: Center for Anlæg og Udbud Side 5 af 5

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere