Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe"

Transkript

1 Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken, tlf Layout og tryk: Rosendahls.Schultz Grafisk a/s / Foto: Harry Nielsen Nordisk Svanemærke Bestillingsnummer: Oplag: 2000 Marts 2010 EAN

3 Vejledning om stinkskabe Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis parterne ønsker skal være til stede ved arbejde i stinkskabe. Et stinkskabs evne til at beskytte brugeren mod udsættelsen for farlige stoffer og materialer afhænger af flere forhold, bl.a. hvorledes skabet indrettes, anvendes, vedligeholdes, vælges og konstrueres. Vejledningen er derfor bygget op af afsnit som beskriver indretning, brug, konstruktion/valg og kontrol af stinkskabe. Vejledningen omhandler stinkskabe, som er et delvist lukket arbejdsområde og som har til formål at beskytte brugeren mod udsættelse for sundhedsskadelige stoffer og materialer. Det vil sige forskellige udformninger af skabe med mekanisk ventilation. Vejledningen omhandler ikke skabe eller bænke, som har til formål at beskytte produktet. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S. Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Indretning af laboratorier, stinkskabe og ventilationssystemer side 4 2. Turbulens side Brug af stinkskabe side Konstruktion af stinkskabe side Kontrol af stinkskabe side Instruktion og beredskab side Forholdsregler ved fejl og uheld side Det gode stinkskab side Ordliste side 35 Henvisninger side 36 3

4 1 Indretning af laboratorier, stinkskabe og ventilationssystemer 1.1 Indretning af laboratorier Indretning af laboratorier og placering af stinkskabe er afgørende både for funktionen af rummet og for sikkerheden i og omkring stinkskabe. Stinkskabe søges opstillet i områder af laboratoriet, hvor der ikke er megen trafik. Placeringer i ganglinjer og ved døre i laboratoriet er ikke egnet til stinkskabe, da det skaber turbulens omkring stinkskabene ved passager og dermed forringer sikkerheden for brugere af laboratoriet. Turbulens er beskrevet i afsnit 2. Luftbevægelser hen imod stinkskabet, som kan være opstået på grund af utilsigtede luftbevægelser (fx træk fra døre og vinduer i facaden), medfører risiko for turbulens omkring personer, som arbejder ved stinkskabet. Herved kan stinkskabets effektivitet begrænses, idet turbulens kan suge forurening ud af stinkskabet og dermed udsætte brugeren af stinkskabet for en unødig påvirkning. Døre og vinduer i facader skal derfor holdes lukket, når der arbejdes i stinkskabe og laboratorier. Opstilling af stinkskabene skal vurderes i forhold til eventuelle gener fra lysindfald fra vinduer og lysarmaturer i loft, der begge kan danne reflekser i stinkskabets frontglas og dermed forhindre korrekt og sikker brug af dette. Placeringer ved vinduer/facader er normalt en dårlig idé, da de forskellige årstider byder på forskellige lysindfald. Det vil i perioder umuliggøre korrekt anvendelse af stinkskabet, medmindre der etableres solafskærmning. Lysindfald/reflekser fra lysarmaturer i loft skal tages med i planlægningen af placering af lysarmaturer i loftet. Generelt vil disse reflekser kunne undgås ved at undlade placering af lysarmaturer i loftet umiddelbart foran stinkskabet. 1.2 Indretning af stinkskabe Stinkskabe kan inddeles i klasser afhængig af, om der er tale om personbeskyttelse eller både person- og produktbeskyttelse. Kun stinkskabe til personbeskyttelse beskrives i vejledningen. Laboratoriearbejde i walk-in og i almindeligt stinkskab. 4

5 Stinkskabe findes i flere udformninger, men de mest typiske skabe har faste sider og bagstykke samt en bevægelig luge fortil. Nogle typer stinkskabe er fritstående, andre kan opstilles på borde, og endelig kan de leveres som skabe med niveaufri opstillinger på gulv (walk-in skabe). Fronterne kan være med lige eller skrå hejserude. Stinkskabe kan ligeledes leveres med hæve/sænkefunktioner. Ved hæve/sænkbare stinkskabe, se afsnit 4.4 Ergonomi, skal alle installationer m.v. i stinkskabet etableres med fleksible forbindelser. Eksempelvis udføres afløb med fleksibel vandlås, vandledninger tilkobles via fleksible trykslanger osv. Stinkskabene leveres og bestykkes efter brugerens ønsker, dog typisk opbygget i faste modulmål, som passer til det øvrige inventar der indgår i laboratorier. Modulmålene er typisk bredderne 80 cm, 120 cm, 150 cm og 180 cm. Stinkskabene kan i særlige tilfælde sammenbygges til større bredder, men vil i givet fald være opdelt med flere hejseruder i fronten af skabet. Eksempel på et typisk stinkskab. Stinkskabe skal altid have rengøringsvenlige overflader. Overflader og konstruktion af skabene er afhængig af den anvendelse, der ønskes for stinkskabet. I standardudgave vil overfladerne inde i skabet typisk være af laminat. Eksempler på valg af acceptable, gode og fortrinlige løsninger på bordpladematerialer findes i nedenstående tabel (Norm for stinkskabe, DS 457, 1986). Bordplademateriale Syre-, Organiske Varme- Mis- Ab- Ind- Slag- Overbase- opl. på- farv- sorption tryk- på- fladepåvirk. midler virkning ning ning virkning jævnhed Syrefaste klinker XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX X Polyvinylchlorid (PVC) XX X X XX XX XX XX XXX Polypropylen (PP) XX X X XX XX XX XX XXX Epoxy resin, massiv XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX Skifer XX XX XX XX XX XXX X XXX Rustfrit stål 18/8 X XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX Syrefast rustfrit stål 18/12 XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX Keramisk stentøj XXX XXX XXX XXX XXX XXX X XX Fortrinlig = XXX. God = XX. Acceptabel = X. 5

6 En grundig behovsanalyse er altid vigtig, inden stinkskabet indrettes og materialevalg besluttes. Stinkskabe kan udformes til særligt udstyr, fx walk-in stinkskabe til udstyr på rullebord og stinkskabe med lodretstående hejserude for apparatopstillinger. Indretning og materialer kan også tage højde for anvendelsen af særlige stoffer, fx brandfarlige stoffer, radioaktive isotoper, perchlorsyre eller stærkt oxiderende stoffer. Stinkskabe kan ligeledes indrettes med separat udsugningskanal og afkast som filtreres gennem luftfiltre mm. 1.3 Andre former for ventilation Der findes desuden andre former for ventilation ved laboratoriearbejde: punktudsugning og sugearme. Punktsug anvendes til at fjerne forureninger direkte fra apparater og mindre opstillinger uden for stinkskabe. Alle former for punktsug skal etableres med kontrolanordning der sikrer, at den udsugede luftmængde opretholdes, og overholdes dette ikke skal der gives alarm ved lys og/eller lyd. I laboratorier anvendes typisk sugearme med sugehoved som procesudsugning til at fjerne forurening direkte fra apparater eller anden forureningskilde uden for stinkskabe. Sugearme har meget begrænset sugeeffektivitet og skal derfor placeres meget tæt på forureningskilden. Sugearme flytter ikke meget luft i afstande større end sugearmens diameter. 1.4 Stinkskabstyper I dette afsnit gennemgås summarisk nogle af de mest typiske typer af stinkskabe, hvortil der stilles særlige krav om bl.a. indretning og materialevalg. 6

7 Eksempel på et isotopskab. Skabe til perchlorsyre Stinkskabe, hvor der anvendes perchlorsyre, vil have indvendige overflader af polypropylen (PP). PP hindrer dannelse og ophobning af eksplosive perchlorater i stinkskabet eller i ventilationskanalerne. Stinkskabene kan være indrettet, så dampene fanges af rislende vand. Isotopstinkskabe Isotopstinkskabe vil have indvendige overflader af helsvejst syrefast rustfrit stål (316). Arbejde med radioaktive isotoper må kun foregå i laboratorier godkendt af Statens Institut for Strålehygiejne. Kravene til ventilation og stinkskabe følger af laboratorieklassifikationen, jf bilag 9 i Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. Skabe til brandfarlige materialer Arbejdes der med åben ild eller på anden måde kraftig opvarmning af stinkskabet, skal overflader i skabet være udført i ikke-brandbare materialer. Anvendes stinkskabet til arbejde med brandfarlige væsker eller ether skal stinkskabsventilationen indrettes, så den følger ATEX reglerne. Det betyder, at al elektrisk materiel i stinkskabet som fx lysarmatur skal være eksplosionssikret og automatisk udkoble, hvis udsugningen bliver utilstrækkelig. Hvis de brandfarlige væsker desuden har et flammepunkt under 30 C, skal der udlægges en sikkerhedszone omkring skabet. Eksempel på et kemikalieskab (udtræksskab). Se IBAR s vejledning om ATEX i laboratorier og procesindustrien hvis der anvendes brændbare væsker og gasser i større mængder eller der dannes støv i større mængder. Kemikalieskabe I forbindelse med opstilling af stinkskabe, hvor der anvendes kemikalier i flasker og lignende, etableres kemikalieskabe til opbevaring af flasker m.m. Kemikalieskabene kan enten etableres som udtræksskab på siden af stinkskabet, hvilket er ergonomisk mest korrekt, eller som underskab på stinkskabet. Sidstnævnte vil optage benplads under stinkskabet. Kemikalieskabene forsynes med konstant udsugning 24 timer i døgnet og er uafhængige af stinkskabets brug. 7

8 HPLC skabe Sugeskabe eller HPLC skabe (High Pressure Liquid Chromatography) er specielt indrettede sugeskabe tilpasset til større udstyr med begrænsede udslip af forurening. HPLC skabene etableres med konstant udsugning. Vejeskabe Udsugning kan også etableres på vejeskabe, som er tilegnede kabinetter til afvejning af materialer på en vægt, således at spredning af støv ved afvejning undgås. Bemærk, at fintfølende vægte kan forstyrres af luftbevægelsen i skabet. Eksempel på aftræksskab. Aftræksskabe Aftræksskabet er i princippet udformet som et stinkskab, dog med den begrænsning, at der ikke må håndteres sundhedsfarlige og brandfarlige forureningskilder. Aftræksskabet har typisk reducerede luftmængder set i forhold til et stinkskab med samme dimensioner. Skabe til biologiske agenser Arbejdet med sundhedsskadelige biologiske agenser indebærer særlige foranstaltninger efter deres farlighed. Biologiske agenser inddeles i kategorier, som hver har en særlig ventilationsteknisk indretning. Skabene eller ventilationskabinetterne inddeles i klasse I, II og III. Klasse I og klasse II skabe har begge HEPA filtre på udsugningen fra skabene. Klasse III skabe er et lukket system med HEPA filter på både indsugning og udblæsning. Skabe til kræftfremkaldende stoffer Arbejdet med kræftfremkaldende stoffer ( 17-stoffer) kræver, at stinkskabe fjerner stofferne fuldstændigt. Arbejdstilsynet tillader at visse kræftfremkaldende stoffer anvendes i aktive stinkskabe efter påvisning af stinkskabets effektivitet med sporgasmetoden (se afsnit 5 om kontrol af stinkskabe). Der skal anvendes 8

9 en noget højere sikkerhedsfaktor end den normale på 10. Sikkerhedsfaktor benyttes ved udregning af det maksimale tilladelige udslip fra en sporgasprøve. Faktoren afspejler forhold såsom acceptabel afstand imellem sporgasudslippet og stoffets grænseværdi, måleusikkerhed, stoffets skadevirkning samt målingens egnethed ved langvarige og forskelligartede arbejdsforløb. Alternativt skal der anvendes de såkaldte handskebokse (som klasse III skabe) med total adskillelse mellem bruger og stof/materiale. 1.5 Installationer i stinkskabe Afløbsinstallationer i stinkskabe udføres typisk i to adskilte systemer: A. Anvendes til almindeligt spildevand uden kemikalier og solventer der skal opsamles separat. Er typisk etableret ved vask eller drypkop i bordpladen og afløbet føres til bygningens kloaksystem. og/eller B. Solventafløb til solventer og kun dette. Typisk etableret ved drypkop i bordpladen eller på væg i stinkskabet. Solventer føres i separate afløbsledninger i særlig bestandige afløbsrør afhængig af anvendelsen (fx rustfri stål- eller glasrør, hvis meget aggressivt). Afløbsrør føres til separat opsamlingstank i bygningen eller til lukket beholder umiddelbart under stinkskabets bordplade. Central opsamling anbefales, så transport af beholdere med farlige solventer gennem laboratorium/bygning undgås. Solventerne transporteres til destruktion iht. kravene fra myndighederne. Installationer for vand (vandværksvand og demivand, Purified Water etc.) etableres med udløb inde i stinkskabet og betjeningsgreb i fronten af stinkskabet, således at de kan betjenes udefra. Aftapning af vand over vask i bordplade. Afbrydere for lys og stikkontakter etableres ligeledes i fronten af stinkskabet, således at de kan betjenes udefra. Ved placering af betjeningsgreb og kontakter i fronten af stinkskabet tilgodeses hensynet til ergonomisk mest hensigtsmæssige skabe og hensyn til rengøringsvenlighed. Betjening af greb og kontakter under arbejdet i et stinkskab bør altid foregå med rolige bevægelser for at forhindre turbulens. 1.6 Mekanisk ventilation Mekanisk ventilation er luftudskiftning, som etableres ved hjælp af mekaniske hjælpemidler såsom ventilatorer og ventilationsanlæg. Den mekaniske ventilation skal etableres, således at der er balance imellem udsuget og indblæst luftmængde. I laboratorier hvor der arbejdes med sundhedsskadelige stoffer udsuges normalt lidt mere luft end der blæses ind, hvorved der opstår et mindre undertryk i rum- 9

10 met. Det betyder, at luft (erstatningsluft) suges til rummet enten fra andre afdelinger og rum eller fra utætheder i bygningen. Dette valg tages for at sikre, at forureninger suges ud af skabet og ikke spredes til laboratoriet og omkringliggende rum. Mekanisk ventilation opdeles i to begrebstyper, procesventilation og rumventilation, som supplerer hinanden ved opbygning af ventilation af laboratorier med stinkskabe, punktudsugning etc. Procesventilation Der er krav til procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, samt hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Procesventilation består af udsugning, der fra udviklingsstedet i et givent rum/område fjerner den tilførte forurening, samt en indblæsning der tilfører samme rum/område frisk erstatningsluft i passende temperatur og uden trækgener, indtil ønsket tryk i rummet er sikret. Procesventilationen skal så vidt det er muligt etableres med procesudsugningen i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces, altså ved punktudsugning. Rumventilation Rumventilation supplerer procesventilationen ved at ventilere det øvrige rum/område, således at der sikres en oprensning af det øvrige volumen i det pågældende rum/område. Rumventilationen består af udsugning fra det betjente rum/område samt en indblæsning, der tilfører samme rum/ område frisk erstatningsluft i passende temperatur og uden trækgener, indtil ønsket tryk i rummet er sikret. Luftstrømninger i laboratoriet har afgørende betydning for stinkskabets effektivitet som lufthastigheden i skabets åbne tværsnit samt for punktudsugning. Det er derfor af overordentlig stor betydning, at laboratoriet og dets mekaniske ventilationsanlæg virker optimalt og efter hensigten. Udsugning Indblæsning Udsugning fra rummet medfører ikke turbulens i rummet og påvirker derfor ikke funktionen af stinkskabe og punktudsugninger etc. Udsugning fra rummet placeres typisk i loftet ved indbyggede ventilationsarmaturer. Indblæsning af erstatningsluft skal planlægges i forhold til den valgte indretning af laboratoriet, således at det sikres, at der ikke på grund af indblæsningsmønsteret fra ventilationsarmaturerne opstår turbulens omkring stinkskabe og punktudsugninger, som forringer/forhindrer optimal funktion og dermed beskyttelse af brugeren. Se afsnit 2 om dannelse af turbulens. Indblæsning af erstatningsluften skal etableres trækfrit for stinkskabet, og dette sker bedst ved indblæsning som fortrængningsventilation i loft eller ved gulv. Indblæsning ved gulv stiller imidlertid større krav til indretning, ophold og møblering omkring armaturerne, således at luftmønstrene ikke generes. Denne løsning vil derfor i nogle tilfælde af pladsmæssige grunde ikke kunne anvendes i eksisterende laboratorier. 10

11 Fortrængningsventilation i loft kan etableres på flere måder: Ventilationsarmaturer i loftet, som ligger i plan med loftet. Ventilationsarmaturer i loftet, som hænger ned under loftet, typisk mm, og dermed stiller krav til en minimumshøjde under. Fordelen ved denne løsning er, at disse armaturer kan indblæse store luftmængder uden trækgener, mens de kan skabe skygger for eventuelle lysarmaturer, da de hænger under loft. Indblæsningsposer under loft som hænger ned under loftet, typisk mm, og dermed stiller krav til en minimumshøjde under. Fordelen er at disse poser kan indblæse store luftmængder uden trækgener, mens de kan skabe skygger for eventuelle lysarmaturer, idet de hænger under loft. Anvendes poser anbefales det at have et ekstra sæt indblæsningsposer, da poserne skal rengøres/vaskes jævnligt af hensyn til renhed og funktion. Indblæsningskanaler under loft, som er en perforeret kanal, som hænger ned under loftet, typisk mm og dermed stiller krav til en minimumshøjde under. Fordelen ved denne løsning er, at disse kanaler kan indblæse store luftmængder uden trækgener, mens de kan skabe skygger for eventuelle lysarmaturer, da de hænger under loft. Poseindblæsning af plasttypen med hullerne pegende opad. Poseindblæsning af plasttypen med hullerne pegende i alle retninger. 11

12 Poseindblæsning findes i flere typer og udformninger, nogle typer af tekstiler andre af plastmaterialer. Generelt skal placering af ventilationsarmaturer, indblæsningsposer/kanaler i lofter koordineres omhyggeligt med lysarmaturer og placering af stinkskabe etc. Placering af friskluftindtag skal ske på steder, hvor der er mindst mulig risiko for at indfange forurenet udeluft, fx fra parkeringsarealer eller fra veje. 2 Turbulens Turbulens er det modsatte af laminar luftbevægelse. Ved sidstnævnte bevægelse bevæger luftstrømme sig parallelt. Ved laminar luftstrømning opnås en stempelvirkning, der sikrer at alle forureninger fortrænges (fjernes). Ved turbulent luftstrømning bevæger luftstrømme sig populært beskrevet i forskellige retninger, hvor slutvirkningen bliver at alle forureninger ikke nødvendigvis fjernes effektivt. I dette afsnit beskrives, hvorledes turbulens opstår samt hvorledes turbulens kan undgås. Der er også figurer som illustrerer turbulente luftstrømninger. Turbulens dannes af såvel tekniske som menneskelige faktorer. 2.1 Den menneskelige faktor Personers bevægelser i og omkring stinkskabet samt personers blotte tilstedeværelse hører til de menneskelige årsager til turbulens. Yderpunkterne repræsenteres af personer, som har hurtige og store armbevægelser og som derfor bidrager betydeligt, mens andre personer arbejder med langsommere og små bevægelser, hvilket bidrager betydeligt mindre til dannelse af turbulens. Nedenstående figur viser betydningen af personers bevægelser og tilstedeværelse. Ikke alene personer, som bevæger sig, men også den blotte tilstedeværelse af personer kan medvirke til opadgående luftbevægelser. Det skyldes, at personers krop og tøj normalt har en temperatur som er højere end den omgivende luft. Temperaturen på hændernes overfladehud kan være op til 30 C. Selv en lille temperaturforskel er nok til, at der skabes opadgående luftbevægelser. Luftarter er nemlig lettere ved højere temperaturer. Opdriften medfører en risiko for, Illustration af den menneskelige faktors betydning for turbulens. 12

13 at sundhedsskadelige gasser og dampe kan transporteres fra fx bordkant og gulv op til personers åndedrætszone. 2.2 Turbulens i stinkskabe Stinkskabes udformning og indretning samt emnernes form og placering i stinkskabene har stor betydning for luftens bevægelser. Det er ønskeligt at luften bevæger sig laminart hen imod stinkskabets bagvæg eller top uden dannelse af turbulens, hvor luften bevæger sig bagud og ud af stinkskabet. Ved stinkskabets sider og forkant kan der dannes turbulens, således at luften bevæger sig i modsat retning af den ønskede. Det gælder især hvis kanterne er skarpe. I det følgende vises forskellige eksempler på, hvorledes turbulens kan opstå ved og i stinkskabe. Først vises et eksempel på turbulens dannet ved stinkskabets skarpe kanter. Turbulens dannet ved stinkskabets skarpe kanter forkant og lugekant. Turbulens dannet ved stinkskabets sider. 13

14 Emners form og deres placering i stinkskabet har ligeledes stor betydning for dannelse af turbulens. Nedenfor vises to eksempler på turbulens dannet ved uhensigtsmæssig placering af emne ved stinkskabets forkant samt en stor opstilling vinkelret på luftens bevægelsesretning. Opstillinger for tæt på stinkskabets forkant resulterer i turbulenser. Større opstillinger med emnet vinkelret på luftbevægelsen er meget uheldig. 2.3 Forebyggelse af turbulens Ukontrollerede luftstrømme i arbejdslokalet kan som tidligere illustreret danne turbulens og dermed forstyrre stinkskabes planlagte effektivitet. Nedenfor sammenfattes de forhold, brugeren især skal være opmærksom på. Turbulens kan undgås på flere måder: Alle bevægelser bør være rolige og ikke ske i hurtige ryk især ved arbejde i og i nærheden af stinkskabene Betjeningsgreb placeres på fronten af stinkskabet Korrekt placering af indblæsning af erstatningsluft Større temperaturforskelle (som fx ved varme processer) skal undgås og varmen skal bortledes Unødige bevægelser fra fx døre eller skabslåger skal undgås Træk fra vinduer og døre skal forhindres Afrundede hjørner (airfoils på hejserude og forkant) har stor betydning for turbulens ved skabets side turbulens forsvinder stort set. Alle kanter og fronter på stinkskabet skal være med afrundede hjørner. Hejselugen skal forsynes med afrundet skinne (airfoil) på dennes underkant. Bordfront skal forsynes med en bordairfoil i hele skabets bredde. 14

15 Hejseluge, airfoil: Afrundet design der forhindrer turbulens. Bordairfoil: Afrundet skinne hævet over afrundet bordkant. Forhindrer turbulens og trækker luften ind over bordpladen. Hejseluge, airfoil Detaljeret visning af foils på bordkant og hejseluge. Bordairfoil 15

16 Detaljeret visning af airfoil på hejseluge kanten. Det er af stor betydning for stinkskabets funktion, at emner og opstillinger foretages så langt tilbage i skabet som overhovedet muligt. Herved opnås, at turbulens omkring disse ikke foranlediger spredning af forurening til omgivelserne. Bemærk, at rækkeafstandene ikke må blive for store og afstandsarbejde for langvarigt. Opstillinger bagest i stinkskabet reducerer risikoen for udslip betydeligt. Større opstilling med den lange side parallelt med luftbevægelsen er mest hensigtsmæssig. 16

17 2.4 Variable Air Volume begrænser turbulens En anden væsentlig forudsætning for at begrænse turbulens er at sikre, at den korrekte luftmængde er til stede ved at anvende trinvist regulerede stinkskabe. Herved holdes lufthastigheden i arbejdsåbningen konstant uanset lugehøjden, og stinkskabet arbejder derfor med variabel luftmængde (på engelsk Variable Air Volume forkortet VAV). VAV benyttes bl.a. til at betjene flere lokaler (eller zoner) med individuelle luftmængder, hvor hver zone styres/reguleres individuelt. Det betyder at et rum kan tilføres minimal luftmængde, mens et andet rum fx kan tilføres maksimal luftmængde. Ventilationsanlæggets ydelse er fuldt variabel trinløst fra minimum til maksimum og sikrer således, at der altid er den beregnede luftmængde til rådighed i forhold til rummets belastning, fx ved stinkskabe. 3 Brug af stinkskabe En række foranstaltninger skal følges for at maksimere sikkerheden for brugeren af stinkskabet og for at kunne spare på energien. Foranstaltningerne gennemgås i dette afsnit. 3.1 Andre sikkerhedsforanstaltninger Risikoen for udslip reduceres gennem korrekt anvendelse af stinkskabet. Hvis stinkskabet er projekteret korrekt og vedligeholdes og kontrolleres efter forskrifterne, er korrekt anvendelse en af de væsentligste parametre til at reducere risikoen for udslip. Nedenfor beskrives en korrekt anvendelse af stinkskabe. Flere af rådene er illustreret i afsnit 2 under beskrivelsen af turbulens og hvorledes turbulens forebygges. Korrekt anvendelse af et stinkskab indebærer at: Sugets og kontrolanordningens funktion kontrolleres inden arbejdet påbegyndes Lugeåbningen reduceres til det mindst mulige under hensyntagen til arbejdets karakter. Lugekanten placeres under øjenhøjde Hurtige bevægelser under arbejdet og ved åbning af lugen undgås Åbentstående kittel undgås Opstillinger placeres ved bagvæggen og længst væk fra sidevægge Apparater og større opstillinger placeres på stativ, der friholder disse fra bordpladen, således at luftflowet kan passere uhindret rundt om opstillingen Massive opstillinger i skabet, som kan påvirke og/eller begrænse luftbevægelserne i stinkskabet, undgås Større opstillinger, som har en smallere side, placeres med den lange side parallelt med luftbevægelsen Stinkskabet holdes ryddeligt og rent Ventilationsanlægsdele renholdes efter behov og tjekkes årligt Når det er muligt og når der ikke arbejdes ved stinkskabet, lukkes lugen helt ned 3.2 Energiforbrug Stinkskabe bruger store mængder energi. Den største energimængde benyttes til opvarmning af erstatningsluften og i mindre grad til udsugningen. Det samlede energiforbrug til opvarmning af erstatningsluften er skønnet til 100 millioner kwh per år. Skønnet er baseret på en antagelse om, at et gennemsnitsstinkskab kun bruger kwh per år og at der findes ca stinkskabe. 17

18 Energiforbruget varierer meget mellem forskellige typer af stinkskabe, driftstiden, lugearealet og udsuget luftmængde. I figuren nedenfor over almindeligt forekommende energiforbrug for stinkskabe illustreres nogle typiske og meget forskellige eksempler på årlige energiforbrug i kwh. Data er fra en ældre reference, men energiforbrugene antages stadig at være i den samme størrelsesorden (Hansen, Erik Hvirgel: Stinkskabe med lavt energiforbrug, Teknologisk Institut, 1988). På et større laboratorium, hvor luftmængden er stor og skabet er i drift i 24 timer per døgn, vil det årlige energiforbrug være meget stort. Andre typiske stinkskabe som arbejder 8 timer per døgn har et noget lavere energiforbrug. Punktudsug forbruger mindst energi. Stinkskabe med lav lugeåbning (fx 20 cm, 1,6 m i bredde og 8 timers drift) forbruger kun en brøkdel af den energi stinkskabe i døgndrift eller med åben luge anvender. kwh pr. år timers drift Typisk skab Energivenligt De tilsvarende beregnede emissioner af CO2 er for et fuldtids stinkskab 21,0 tons CO2 per år, 4,8 tons CO2 per år for et typisk stinkskab og 1,1 tons CO2 per år for stinkskabet med lav lugehøjde. Reference: DONG Energy. Der findes således en række energibesparende tiltag, som kan nedsætte energiforbruget betydeligt. Nogle tiltag relateres til stinkskabet andre til ventilationsanlægget. Etableres fx personfølere (bevægelsesfølere), således at lufthastig- 18

19 heden automatisk nedsættes uden brugere ved stinkskabet, opnås en stor energibesparelse og dermed reduktion af emissionen af CO2. Besparelsen afhænger af arbejdstiden foran skabet. Nogle stinkskabsrelaterede energibesparelser Bevægelsesfølere som sænker lufthastigheden til 0,3 m/s, når der ikke er personer foran stinkskabet og når der ikke arbejdes med luftforurenende processer (ved arbejde med luftforurenende processer skal lugen altid være nede) Brugeradfærd, som fx at brugeren husker at lukke lugen, når man ikke arbejder i stinkskabet Automatisk sænkning af lugehøjden på stinkskabe med variabelt luftvolumen Planlægning af arbejdet i stinkskabet, så man undgår at bruge for megen tid på at gå til eller fra stinkskabet Nogle ventilationsanlægsrelaterede energibesparelser Varmegenvinding Ur-styring af ventilationsanlæggets driftstid, fx slukkes anlægget om natten hvis muligt i forhold til laboratoriets/stinkskabets brug. En personføler placeret på stinkskabets top. Recirkulation er ikke tilladt Luften som udsuges fra stinkskabe må ikke føres tilbage arbejdsrummet eller andre arbejdslokaler. Det betyder, at der er forbud mod recirkulation. Kravet fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Forbud mod intern recirkulation i stinkskabet gælder ikke for helt lukkede systemer, hvor den forurenede procesluft eventuelt efter filtrering føres tilbage til processen, uden at de ansatte udsættes for luften. Varmevekslere Til sikring imod at udsuget luft ikke tilbageføres til arbejdslokalet anvendes typisk væskekoblede varmevekslere til varmegenvindingsformål. Varmeoverførslen sker ved at den udsugede luft overfører energien til en væske (som regel en glykol), som cirkulerer til batteriet i indblæsningskanalen, hvor væsken efterfølgende afgiver sin energi til den indsugede luft (erstatningsluften). Væskekoblede varmevekslere har flere fordele, hvor sikkerheden mod lækage mellem afkastkanalen og indblæsningskanalen er den væsentligste. 19

20 Pædagogisk hjælpemiddel til energibesparelser DONG Energy har udviklet pædagogisk værktøj til montering på stinkskabe som direkte angiver en størrelsesorden for energiforbruget ved den anvendte lugeåbning. Nogle såkaldte målebånd for energiforbruget samt den tilhørende CO2- udledning kan monteres på stinkskabet. Dette nyttige pædagogiske hjælpemiddel må dog aldrig kompromittere sikkerheden ved stinkskabe og skal monteres i den modsatte side af den lovpligtige kontrolanordning. 3.3 Varmebelastede stinkskabe Normale stinkskabe med luge som åbnes opad er normalt ikke et problem selv ved brug af flere bunsenbrændere. Laboratorier med særlig varmeudviklende processer kan med fordel indrette stinkskabe, således at topsuget bliver større end bundsuget i de perioder, hvor der udvikles meget varme. Suget bør kunne justeres tilbage til normal drift, når behovet ikke længere er tilstede. Kontrol af stinkskabets tæthed i toppen ved høje temperaturer kan visualiseres med røg. 3.4 Renholdelse af ventilationsanlæg Ventilationskanaler og især ventilatorer skal renholdes, hvis de skal vedblive at holde den samme kapacitet. Flere undersøgelser har vist, at manglende renhol-delse af ventilationskanaler og ventilatorer kan afhængig af hvilke materialer som håndteres medføre reduktioner i volumenstrømmen på op til 15-25%. Valget af ventilatortype har stor betydning for besmudsningsgrad og renholdelsesbehov. En forudsætning for renholdelse er naturligvis, at ventilationskanaler har de krævede inspektionslemme samt at kanaler og anlægsdele kan renholdes. Poseindblæsning af plasttypen tilsmudses vanskeligere end tekstilposer og de udvendige overflader kan ligeledes renholdes på stedet. Udgifterne til renholdelse bliver hermed væsentligt lavere for poser af plasttypen. Tekstilposer vil normalt skulle nedtages i forbindelse med vask, hvorfor 2 sæt af hver enkelt pose er nødvendig for at undgå driftsstop af ventilationen, når poserne skal vaskes. Ventilationsanlægsdele rengøres efter behov og tjekkes/rengøres som minimum i forbindelse med en årlig hovedrengøring. 4 Konstruktion af stinkskabe Ved konstruktion og installation af stinkskabe er der en række vigtige forhold, som skal tages i betragtning: Automatikken til styring af trykforhold og luftbevægelser i og omkring stinkskabe Installationer til tilførsel af gasser Indretning af ergonomisk korrekte arbejdspladser Indretning af belysning og støjdæmpning I dette afsnit gennemgås summarisk nogle af de væsentligste forhold ved konstruktion af stinkskabe. I afsnit 8 sammenfattes de væsentligste anbefalinger til, hvad der karakteriserer det gode stinkskab. 20

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup

Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden SUGEARME Punktudsugning fang forureningen ved kilden PUNKTUDSUGNING Punktudsugning af luftbårne partikler er den mest effektive vej til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Med punktudsugning sikrer du effektivt,

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Procesventilation Behov, omfang og effektivitet af procesventilation Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

No table of contents entries found.

No table of contents entries found. REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Stinkskabe. A safe choice

Stinkskabe. A safe choice Stinkskabe A safe choice Fremtidssikrede stinkskabe 2 Labflex stinkskabe Labflex tilbyder funktionelle stinkskabe i høj kvalitet, der beskytter brugeren og øger sikkerheden i laboratoriet. Labflex er Skandinaviens

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere