Aktivitetsplan nr.: infrastruktur flow, volumen, densitet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr.: infrastruktur flow, volumen, densitet,"

Transkript

1 Skema til beskrivelser af infrastruktur aktiviteter Aktivitetsplan (navn): Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Metrologi Aktivitetsplan nr.: infrastruktur flow, volumen, densitet, 9 kraft, tryk, moment Aktiviteterne i Metrologisk infrastruktur skal først og fremmest sikre fastholdelse og udbygning af eksisterende ydelser og services indenfor metrologiområdet. Dette omfatter vedligeholdelse, videreførelse af de nationale metrologilaboratorier (NMI) indenfor Gasflow, Flow - andre væsker end vand, Volumen og Densitet, Kraft, Tryk og Moment. Den løbende udvikling, der knytter sig til opretholdelsen af metrologilaboratorierne, er essentiel for på langt sigt at kunne levere de rette ydelser på tilstrækkeligt højt niveau. Udviklingen er kun indeholdt i begrænset omfang grundet den begrænsede økonomiske ramme, og de beskrevne aktiviteter vil grundlæggende opretholde laboratoriekompetencerne på status quo. Opretholdelse af en god og effektiv metrologisk infrastruktur er afgørende vigtig for dansk industris overlevelse på det globale marked med højteknologiske produkter og ydelser. Efterspørgslen på visse metrologiske serviceydelser er imidlertid af en størrelse, der ikke giver grundlag for en kommerciel drift - ikke mindst på grund af de formidlingsaktiviteter der knytter sig hertil. Ydelserne er imidlertid essentielle for at de danske virksomheder kan have en sporbarhed og dokumenteret kvalitet der gør, at de kan klare sig på det internationale marked. Andre metrologiske serviceydelser er kommercielt bæredygtige på det nuværende niveau (fx gasområdet). Tilskud til forbedring af nøjagtigheder og udvidelser af målerområder vil imidlertid medvirke til fremtidssikring af dansk industris adgang til metrologisk service på højt og sikkert niveau. I de senere år har FORCE Technology investeret betydelige ressourcer i udbygning af laboratoriefaciliteterne på gasflowområdet. Disse investeringer fortsætter, således at der i 2013 ibrugtages et nyt kalibreringsanlæg for store gasmålere. Aktiviteterne Udvikling af pistonprover og Status som primærlaboratorium for gasflow vil løfte FORCE Technology s faciliteter og services op i den internationale elite på området, og vil kunne tiltrække yderligere internationale kunder, ligesom der vil være adgang til en udviklingsplatform for såvel danske som internationale udviklere af målere og målersystemer. Disse aktiviteter forventes kun i begrænset omfang at blive finansieret gennem resultatkontraktmidler grundet den begrænsede økonomsike ramme herfor. Udviklingen vil således hovedsageligt ske ved egenfinansiering, og vil derfor være begrænset til et mere kortsigtet forretningsbåret niveau. Der er i dag muligheder for at afprøve og godkende mindre vand og varmeenergimålere (op til 150 m3/h) hos FORCE Technology. Der er flere henvendelser/ønsker fra producenter om større faciliteter eksempelvis til langtidsslidtest, så der også kan godkendes store målere i Danmark. Ligeledes ønskes der også faciliteter til typeprøvning af målere til andre medier end vand, som der i dag ikke er mulighed for at afprøve i Danmark. Nærværende aktivitet omfatter videnindsamling om de konkrete krav til disse

2 testfaciliteter, konstruktionsplanlægning, opbygningen og forbedring af prøvestande, således at FORCE Technology kan tilbyde disse ydelser til de verdens førende producenter indenfor en 3-årig periode. De aktuelle metrologiske services leveres ikke af andre udbydere i Danmark. På flowområdet koordineres ydelserne med Teknologisk Institut, bl.a. via netværkssamarbejdet Flowcenter Danmark. Netværksaktiviteterne i regi af Flowcenter Danmark har som målsætning at bevare og videreudvikle et stærkt dansk metrologicenter inden for måling og beregning af strømninger og energier i lukkede og åbne systemer. Visionen er et center, der kan varetage de nationale behov og internationalt gøre sig gældende blandt de bedste metrologiske flowcentre i verden. Aktørerne i Flowcenteret, Teknologisk Institut og FORCE Technology, har internationalt anerkendte nationale metrologilaboratorier på områderne, og sammen har vi flowfaciliteter og -videnmæssig basis på højt internationalt niveau. Tilsammen dækker FORCE Technology og Teknologisk Institut hele det metrologiske felt FLOW ; gasflow, vand- og energiflow, flow i andre væsker end vand og anemometri. Samarbejdet i Flowcenter Danmark skal sikre en løbende opdatering af centrets kompetencer, således at der kan leveres rådgivning og laboratorieydelser, som efterspørges fra virksomheder og myndigheder. Flowcenter Danmark blev opstartet i 2008 på baggrund af en særlig resultatkontrakt og med sigte på et internationalt stærkt dansk flowlaboratorium et centre of excellence. Centret har ikke mindst pga. resultatkontrakt været aktiv i , og har opnået gode resultater bl.a. med relationer til andre resultatkontrakt projekter og stigende kommerciel aktivitet - dette gælder ikke mindst international profilering og anerkendelse, hvilket også ses i en markant stigning i antal udenlandske kunder og udenlandsk omsætning, der løfter centerets kompetenceniveau til gavn for også danske virksomheder Centrets aktiviteter omfatter generel rådgivning og videnformidling til alle relevante interessenter. En væsentlig aktivitet for centret er den generelle videnformidling bl.a. via erfagrupper, temadage og hjemmesiden. Centret vil udbygge eksisterende netværk og fortsat medvirke til opbygning af know-how i danske virksomheder i såvel store virksomheder som små SMVere. Aktivitetsplanens indhold Aktiviteten Metrologisk infrastruktur er opdelt i fire dele: Drift Udvikling Strategiske netværk og organer Videnformidling Norm og standardiseringsarbejde Drift De centrale aktiviteter i driften af de nationale metrologi institutter omfatter opretholdelsen af de eksisterende målekompetencer, samt udvidelse af målekompetencer eksempelvis gennem forbedring af målenøjagtigheder. Et vigtigt element i at sikre en korrekt og høj standard for metrologien i Danmark er, at de nationale metrologi laboratorier deltager i internationale sammenligninger (Round Robin og ringkalibreringer), hvorigennem de sikrer at Danmarks måletekniske kompetencer er internationalt anerkendte.

3 Vedligeholdelse og videreførelse af laboratorierne indeholder det at holde udstyr sporbart kalibreret til internationale SI-enheder, så laboratorierne til stadighed kan skabe sporbarhed og videreføre høj metrologisk standard til hele den danske industri af både små, mellemstore og store virksomheder. Udvikling De væsentligste udviklingsspor er: Prøvningsfaciliteter: Med etablering af ballprover opnås mulighed for test og kalibrering af målere og målersystemer på medier og kapaciteter som ikke i dag er muligt i Danmark. Danske virksomheder ønsker denne ydelse, så deres egne muligheder for udvikling styrkes. Testfaciliteten vil også kunne benyttes på flere medier, og således på sigt understøtte aktiviteter relateret til måling af nye brændstoffer og blandinger af brændstoffer. FORCE har investeret i det fysiske anlæg primært med henblik på at sikre og udbygge kapacitet på eksisterende ydelser. Ansøgningen vedrører alene omkostninger til egenudvikling af software, indkøring, kalibrering, testkørsler mm. der kan sikre anvendelse på nye medier, sammensatte medier, andre temperaturer mm. Efter to år forventes anlægget at kunne håndtere kommercielle opgaver, parallelt med at anlægget løbende udvikles til et større procesvindue. Flowkapacitet: op til m3/time. Medier: olier i forskellige viskositeter. Arbejdet vil omfatte følgende aktiviteter: Opstilling og installation; kommissionering Udvikling af software for forskellige applikationer; softwarevalidering. Test og testkørsler Kalibrering og forbedring af målernøjagtighed Dokumentation Inddragelse af brugere mhp. brugerdrevet kravspecifikation. Det vil være nødvendigt at hjemtage viden på området dels via udenlandske samarbejdspartnere dels via danske universiteter fx ved udvikling af applikation for nye medier. Indenfor typeprøvning og kalibrering af væske-flow-, varmeenergi- og gasmålere vil arbejdet desuden omfatte følgende aktiviteter: Udvikling og opbygning af nye faciliteter til typeprøvning og kalibrering af væske-flowmålere og varmeenergimålere. Dele af aktiviteten vil blive rettet mod målinger af biobrændstof, gasformige og flydende brændstoffer som brint, benzin/bioethanolblandinger og diesel/biodiesel blandinger og blandgasser som eksempelvis biogas i naturgas Der vil blive videreudviklet den såkaldte piston-prover til generering af enheden m3/h, og FORCE Technology vil arbejde for at opnå status som primær laboratorium indenfor højtryksgasflow Endelig vil dele af udviklings- og udbygningsaktiviteterne blive styret af de kald der i perioden kommer indenfor det europæiske metrologi udviklingsprogram European Metrology Research Programme (EMRP)

4 Kølemåling: Arbejdet vil omfatte følgende aktiviteter: Status på standarder på området samt gældende lovgivning/praksis i og udenfor EU Udarbejdelse af forslag til dansk regelsæt Udarbejdelse af specifikation for testfaciliteter med baggrund i status på forventede gældende standarder/regler Strategiske netværk og organer Et væsentligt element i at kunne opretholde status som nationalt metrologi institut er at deltage i nationale og internationale strategiske netværk og organer for at følge og præge udviklingstendenser indenfor metrologien. FORCE Technology vil inden for aktiviteten deltage i det europæiske samarbejde EUROmet. Gennem deltagelsen sikres dansk metrologi en høj international standard, og der opretholdes et tæt samarbejde med de andre europæiske landes metrologiinstitutter. På nationalt plan er FORCE Technology part i Flowcenter Danmark der, i et samarbejde med Teknologisk Institut, dækker det samlede flowområde og tilbyder måling samt strømningsteknisk viden og værktøjer til industri og service, herunder om den legale metrologi på området. FORCE Technology deltager i DaniaMet-samarbejdet og Center for Legal Metrologi (CLM), hvor FORCE Technology har formandsposten og dermed ansvaret for driften. I CLM arbejdes med at: opbygge kompetence omkring legal metrologi formidle viden til erhvervslivet rådgive og bistå erhvervslivet, SIK og DANAK deltage i internationalt samarbejde vedrørende legal metrologi arbejde inden for prøvning, verifikation og kontrol udføre forskning og udvikling En væsentlig netværksaktivitet er videreførelsen af FlowCenter Danmark samarbejdet med Teknologisk Institut. Målet med FlowCenter Danmark samarbejdet er at bevare og videreudvikle et stærkt dansk metrologicenter inden for måling og beregning af strømninger og energier i lukkede og åbne systemer. Visionen er et center, der kan varetage de nationale behov og internationalt gøre sig gældende blandt de bedste metrologiske flowcentre i verden. Aktørerne i Flowcenteret, Teknologisk Institut og FORCE Technology, har internationalt anerkendte nationale metrologilaboratorier på områderne, og sammen har flowfaciliteter og -videnmæssig basis på højt internationalt niveau. Tilsammen dækker FORCE Technology og Teknologisk Institut hele det metrologiske felt FLOW ; gasflow, vand- og energiflow, flow i andre væsker end vand og anemometri. Aktiviteter skal sikre en løbende opdatering af centrets kompetencer, således at der kan leveres rådgivning og laboratorieydelser, som efterspørges fra virksomheder og myndigheder.

5 Videnformidling Dette varetages primært gennem ERFA-grupper, DaniaMet og FlowCenter Danmarks hjemmesider, artikler i relevante fagblade og indlæg i nyhedsmedierne, konferencer, CLM-nyt, temadage, deltagelse i messer samt den årlige metrologidag. Etablering af ny erfagruppe for laboratorier og videreførelse af eksisterende erfagruppe indenfor regn- og spildevand. Afholdelse af workshop indenfor området mikroflow. Udover selve driften af CLM er FORCE Technology bl.a. ansvarlig for ERFAgrupperne vand, varmeenergi, e-mærkning, andre væsker end vand og gasmålere inden for legal metrologi og erfagruppen inden for trykmåling. Vi afholder årligt temadage for både små og mellemstore virksomheder, små forsyningsselskaber m.m. men også for multinationale virksomheder som Siemens, alt sammen til stor gavn for dansk industri, hvilket også fremgår af kommentarer på Aktiviteterne skal sikre, at samfundets behov for en pålidelig og fremtidssikret infrastruktur på de områder, som FORCE Technology dækker, bliver opfyldt. Viden, procedurer m.m. vil løbende blive udbygget og effektiviseret, så danske virksomheder har mulighed for at opnå de nødvendige internationale accepter. Vi vil styrke både det nationale samarbejde og det internationale samarbejde samt sikrer en effektiv videnformidling. Formidlingsaktiviteterne retter sig mod et bredt udsnit af dansk erhvervsliv lige fra enkeltmandsejede handelsvirksomheder til de store multinationale virksomheder. Der er mere end 100 personer, som deltager i CLMs ERFAgrupper. I de CLM ERFAgrupper som FORCE har ansvaret for, er der registreret mere end 70 medlemmer, som er myndigheder, producenter, laboratorier etc. I regi af FlowCenter Danmark foregår der dels generel formidling af viden og information til alle relevante interessenter samt rådgivning En væsentlig aktivitet for centret er den generelle vidensformidling bl.a. via erfagrupper, temadage og hjemmesiden. Centret vil udbygge eksisterende netværk og fortsat medvirke til opbygning af know-how i danske virksomheder i såvel store virksomheder som små SMVere. Norm- og standardiseringsarbejde. Et væsentligt element i at kunne varetage opgaverne som nationale metrologi institutter er deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde. Dette for at sikre opdateret viden om indhold og tolkninger af standarder m.m. samt at sikre en national forankring og implementering af standard- og direktivkrav med tilhørende prøvningsmetoder og certificeringsadgang. Indenfor standardisering deltager FORCE Technology i mange grupper, og det er med til at understøtte vores forretningsområder, og vi deltager bl.a. i: CEN TC176, Standarden for europæiske lovkrav til varmeenergimålere (køle- og fjernvarmemålere), hvor FORCE Technology har den europæiske formandspost

6 CEN TC176 WG2; arbejdsgruppen for Standarden for europæiske lovkrav til varmeenergimålere OIML MAA, vandmålere. Her er FORCE Technology den ene ud af 2 udbydere på dette marked i verden, til stor gavn for danske målerfabrikanter DS / S222, Her har vi også formandsposten WELMEC WG11 (WELMEC er af kommisionen udpeget til at varetage Måleinstrumentdirektivitets tolkninger m.m.) OIML TC/SC5 Water Meters NOBOMET, MID Diverse andre grupper indenfor CEN, OIML og WELMEC Formål og målgruppe Formålet er fortsat at sikre danske virksomheders position på det internationale marked ved opdateret adgang til metrologiske services, således at virksomhedernes produktudvikling, produktdokumentation og services lever op til tidens krav. For løbende at kunne sikre denne opdatering deltages i relevant standardiseringsarbejde indenfor de metrologiske felter og i relevante nationale og internationale organer, herunder DaniaMet og EuraMet, således at laboratorierne til stadighed følger udviklingen og giver Dansk metrologi en høj standard. Viden om trends og udviklinger i krav og standarder har imidlertid kun værdi, hvis det er kendt af berørte brugere/virksomheder, hvorfor der gennemføres en række formidlingsaktiviteter, hvor informationer videregives via CLMs ERFAgrupper, DaniaMets hjemmeside, temadage, konferenceindlæg samt artikler i relevante fagblade. Aktiviteterne er målrettet med virksomheder inden for miljø- og energibranchen, der har behov for nye målemetoder og forbedrede måleevner til energioptimering og opgørelse af en række miljø- og klimaparametre bl.a. CO2-emissioner. Desuden udvikles nye metoder, der udvider danske producenters adgang til typeprøvningsfaciliteter, der lever op til nye krav i EU-direktiver. Indenfor kraft, tryk og vægtområder henvender aktiviteterne sig mod mange forskellige fremstillingsindustrier indenfor bl.a. fødevarer og byggeri. Endelig vil distributionsselskaber, forbrugere, myndigheder m.v. kunne udnytte adgang til den viden, der opbygges indenfor usikkerhedsberegninger, væsker og gassers indflydelse på målenøjagtigheder samt brug af nye alternative brændsler og blandinger af brændsler. Der er behov for etablering af sporbarhed til højeste internationale niveau inden for højtrykskalibrering af naturgasmålere. Liberaliseringen af naturgasmarkedet i Europa, stigende energipriser samt nye krav i standarderne har medført en betydelig stigning i behovet for og kravet til nøjagtig måling. Gasbrancen som direkte kunde og industrien (herunder SMVérne) som indirekte kunde efterspørger højere og højere nøjagtighed. FORCE Technology blev i 1990 udpeget som Nationalt Metrologiske Institut (NMI) og fik status som referencelaboratorium. Det eneste laboratorium i

7 Norden, som kan servicere naturgasselskaberne og industrien med akkrediteret kalibrering af målere til måling af bl.a. naturgas under højt tryk. Sporbarheden hentes i dag fra et tysk og et hollandsk primærlaboratorium som sammen med et primærlaboratorium i Frankrig har etableret: The harmonized European gas cubic meter for natural gas. FORCE Technology har for egne midler etableret et Primærlaboratorium som muliggør deltagelse i dette samarbejde omkring vedligeholdelse og forbedring af den harmoniserede kubikmeter for naturgas. Driften og udviklingen af primærlaboratoriet vil sikre at vi fremover kan levere den målenøjagtighed som energisektoren og deres kunder efterspørger. Specifikt for de fire væsentligste udviklingsspor gælder: Prøvningsfaciliteter: Ballprover til kalibrering af store væskemålere efterspørges af virksomheder, der producerer målere, og virksomheder der håndterer større målere i deres anlæg; lukkede spildevandsmålere kan muligvis også håndteres af et sådant udstyr. Effekten vil være en væsentlig nemmere tilgang til denne type af ydelser for især danske virksomheder. Denne nemmere tilgang vil kunne motivere og tiltrække producenter af målerudstyr og relateret udstyr til at placere R&D aktiviteter i Danmark, i lighed med den effekt der har kunnet konstateres i en længere årrække. Kølemåling Formålet med aktiviteten er at følge udviklingen omkring lovgivning og standarder på køle målingsområdet med henblik på at rådgive målgruppen der omfatter myndigheder og måleproducenter. Derudover udgør målgruppen udgør en bred vifte af interessenter: Myndigheder Centret skal fortsat levere opdateret vejledning og rådgivning, der vedrører flow og måling af flow til relevante myndigheder bl.a. via aktiv deltagelse i CLM og direkte kontakt i forbindelse med specifikke opgaver. F.eks. er der i dag store overvejelser om lovgivning/regler for kølemålere i Danmark i stil med de allerede eksisterende regler i andre dele af EU. Her vil flowcenteret bidrage med viden og hjælp til danske myndigheder. Formålet vil være at sikre bedst mulige beslutningsgrundlag for myndigheder. Brugere af målere Brugere af flowmålere udsættes for øgede krav til målinger og kvaliteten af målingerne på både traditionelle medier såvel som nye medier. Dette skyldes blandt andet: Stigende afregningspriser herunder også afgifter (energi, spildevand, NOx, CO2) Stigende krav til produktdokumentation (fx i medicinalindustrien) Krav til dokumentation af miljøpåvirkninger Procestekniske krav (mikroflow, nye medier, olieindustri)

8 Flowcentret leverer rådgivning på et højt og opdateret niveau, ligesom der på ovennævnte specifikke indsatsområder skal leveres viden og guidelines. Undersøgelser vedrørende måleres evne til at modstå driftstemperaturer (kulde og varme) og vibrationer (problematik omkring resonans) er specifikt efterspurgt af virksomheder. Producenter af målere og andet relateret udstyr Danmark har i dag en række styrkepositioner på eksempelvis energiområdet. Vi har i dag flere store fabrikanter af målere, der er blandt verdens førende producenter af konkurrencedygtige energi- og miljøteknologier, også indenfor kølemålere. Da producenterne er blandt verdens førende, så er det ikke kun i Danmark, men i globalt perspektiv at målerne fra Danmark har stor betydning. Projektet kan medvirke til at styrke området for danske producenter, og den forventede effekt er et nyt og større marked i Danmark og udlandet for danske virksomheder. Rådgivere og systemudviklere Danske rådgivere og systemudviklere er internationalt anerkendte indenfor procesinstallationer (medicinal, fødevare, olieindustri mm.), energiteknik og afløbsteknik, men har typisk ikke det dybe kendskab til de målertekniske problemstillinger på flowområdet. Det er Flowcentrets mål at levere denne viden, eventuelt ved samarbejde på specifikke projekter og/eller udviklingsopgaver. Flowlaboratorier Der findes i Danmark et mindre antal flowlaboratorier etableret ved produktionsvirksomheder og forsyninger. Disse laboratorier har ofte mangelfuld mulighed for sparring på det målertekniske fagområde, ligesom der vil være et behov for tekniske services (ringkalibreringer etc.). Flere kommentarer på BedreInnovation fra denne målgruppe efterspørger erfagrupper og mulighed for deltagelse i ringkalibreringer. Flowcenteret har gennem de 2 sidste resultatkontraktperioder vist stor fremgang, og har opbakning fra vores følgegruppen som består af repræsentanter fra en lang række større danske virksomheder, energiselskaber, brancheforeninger og universiteter. Nationale og internationale samarbejdspartnere På såvel nationalt som internationalt niveau er der forøgede krav til målinger bl.a. via krav om dokumentation for produkter og ydelsers egenskaber i EU-direktiver m.v. Kravene omfatter såvel målinger på nye områder som udvidelse af måleområder og målenøjagtigheder, f.eks. er der ønske om at forbedre målenøjagtigheder ved in-situ målinger med en faktor 5. EU har på denne baggrund startet et specielt European Metrology Research Programme (EMRP), der skal støtte udvikling af nye måletekniske faciliteter, støtte innovation og sikre europæisk samarbejde inden for måleteknisk udvikling. FORCE Technology deltager inden for det europæiske samarbejde EUROmet i den strategigruppe, der indenfor flow skal koordinere kommende udviklingsprojekter inden for dette program.

9 Der vil fortsat samarbejdes med andre inden- og udenlandske NMI og relevante vidensinstitutioner fx SDU (DK), KEMA (NL). PTB, VSL etc. Videnshjemtagning vil primært ske ved deltagelse i internationale netværk og standardiseringsudvalg. Der skal generelt ske en koordinering og erfa-udveksling med andre projekter der arbejder på problemstillinger omkring nye klimaforhold; dette gælder fx Vand i byer. Det vil være nødvendigt at hjemtage viden vedrørende udvikling af ballprover dels via udenlandske samarbejdspartnere dels via danske universiteter fx ved udvikling af applikation for nye medier. Udenlandske samarbejdspartnere vil typisk være nuværende eller tidligere partnere fx fra EMRP-projekter (PTB, NPL, VSL). Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Relaterede FoU-projekter: Der vil løbende blive søgt projektmuligheder under det europæiske EMRPprogram. Samtidig med nærværende ansøgning indgår FORCE TEchnology i to europæiske konsortier der forventes at indsende ansøgninger på Metrology for industrial flow metering (SRT-i12) og Traceability of gas flow measurements for special applications (SRT-s08). Resultatkontraktmidler vil i nogen grad kunne benyttes til medfinansiering af sådanne projekter. FORCE Technology vil i de kommende år investere betydelige ressourcer i udvikling af faciliteterne på flowområdet. Disse investeringer vil ikke være afhængige af resultatkontraktmidler, men resultater fra resultatkontrakt finansierede aktiviteter, som beskrevet i nærværende aktivitetsplan, vil i høj grad medvirke til teknologiske løft, der vil gøre faciliteterne og de afledte services mere attraktive for såvel danske som udenlandske virksomheder og organisationer. Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsforslag: Aktiviteterne er koordineret med projektpartner i Flowcenter Danmark (Teknologisk Institut). Der er ikke overlappende aktiviteter, og resultaterne fra en række af aktiviteterne vil kunne udnyttes på tværs af institutter. Formidlings- og spredningseffekt: Formidling af resultater og viden på områderne vil i vid udstrækning ske via eksisterende og velfungerende netværk (direkte kontakter, erfa-grupper, temadage, konferenceindlæg, artikler, hjemmesider, arbejdsgrupper, deltagelse i standardiseringsarbejde mm.). Det kvantitative mål i relation til Prøvningsfaciliteterne vil være: At fastholde danske målerproducenters R&D aktiviteter i DK indenfor de hidtil kendte arbejdsområder At udvide og tiltrække målertekniske R&D-aktiviteter til DK indenfor nye arbejdsområder (olier og andre væsker). At øge den kommercielle omsætning indenfor test og kalibrering af

10 målere med mindst 30%, således at der på sigt sikres grundlag for at fast holde kompetencer i DK. At sikre et mere forretningsmæssigt stabilt grundlag for området og dermed sikkerhed for fastholdelse af kompetencen ved at øge omsætningen fra internationale kunder med mindst 30%. At alle interessenter skal sikres information om udvikling på området via direkte kontakter, erfa-grupper, temadage, konferenceindlæg, artikler mm. Nedennævnte udtalelser på BedreInnovation understreger behovet for bevarelse og udvidelse af prøvningsfaciliteter i Danmark samt deltagelse i standadiseringsarbejdet: Yderligere udbygning af såvel prøvningsfaciliteter som deltagelse i standardiseringsarbejde efterlyses bl.a. af Kamstrup A/S jvfr. indlæg på BedreInnovation. De danske institutter er en forudsætning for, at Siemens kan udvikle flowmåler i Danmark, og dermed bevare og oprette arbejdspladser i Danmark ; indlæg fra Siemens A/S Flow Instruments på BedreInnovation. Dansk Fjernvarme deltager i samarbejdet omkring standardisering af fjernvarmemålere og ERFA-grupperne under CLM, idet disse samarbejder bidrager til at holde Dansk Fjernvarme opdateret med den nyeste viden på området. Dansk Fjernvarme ser det som en styrke for branchen for fjernvarmemåling, at vi har et stærkt samarbejde med partnere, herunder ikke mindst FORCE Technology, hvorved det sikres opdateret viden, og fokus på gode og dårlige oplevelser, for herved at opnå den bedste og mest valide måling af den varme, der sælges fra danske fjernvarmeværker. Det er Dansk Fjernvarmes vurdering, at samarbejdet samtidig er med til at sikre dansk eksport og at knowhow er i verdensklasse, og dermed med til at fastholde arbejdspladser i Danmark. Indlæg på Bedre Innovation fra Dansk Fjernvarme ved Mogens H. Nielsen, Teknisk konsulent. Centrets nuværende formidlingsplatforme og niveau på formidlingsaktiviteter fastholdes; dog suppleres med ny erfagruppe, ligesom der som alternativ eller supplement til erfagruppeaktiviteter forsøges afholdt workshops. Videnformidling via faggrupper, diskussionsgrupper mm. på sociale medier som fx Legal Metrology Group under LinkedIn vil blive forsøgt i perioden. For at sikre danske virksomheders og organisationers kendskab til Centrets eksistens og mulighed for adkomst til målerteknisk viden og services benyttes en bred vifte af formidlingskanaler fra indlæg i fagblade og andre publikationer til konferenceindlæg, invitationer, temadage, workshops mm. Der sigtes efter mindst 6 årlige aktiviteter, hvor en aktivitet dækker over kontakt til en større kreds af virksomheder indenfor målgruppen i form af indlæg i fagblade og andre publikationer, konferenceindlæg, invitationer, temadage, workshops mm.

11 Ud over den generelle formidling vil der for de øvrige delprojekter blive tale om høj grad af interaktion med de primære interesenter (fx myndigheder og brancheforeninger), og formidling af viden skal primært sikres via disse kanaler. Milepæle år 1 Faglige/tekniske milepæle: Drift: EuraMet sammenligningsprøver Årlig kalibrering af laboratoriets nationale normaler, arbejdsnormaler og rejsestandarder Årlig etablering af primærenheden m 3 /h (gasflow) Løbende vedligehold af højeste nøjagtighedsniveau samt videregive sporbarhed Udvikling: Pistonprover: Videreudvikling af pistonprover for generering af enheden m3/h med henblik på forbedring af usikkerheden - Pistonprover driftsklar Primær Laboratorium: Opnå status som Primær Laboratorium for gasflow bl.a. med henblik på optagelse i den europæiske harmoniserede kubikmeter for højtryksgasflow Mål: usikkerhed < 0,18% Prøvningsfaciliteter: Opstilling af ballprover; kommisionering Beskrivelse af prøvestandsmuligheder for kontrol/kalibrering af store målere (>150 m3/h) - Detaljeret beskrivelse udarbejdet, Status på MID-krav Regn- og spildevandsmåling: International videnshjemtagning påbegyndt Kølemåling: Status på standarder på området samt gældende lovgivning/praksis i EU. Draft til udkast til dansk regelsæt. Installationsforhold: Videnhjemtagning Spottest Strategiske netværk og organer: Deltagelse i EMRP Deltagelse i Euramet-møder (flow, kraft og tryk) Deltagelse i Den harmoniserede europæiske kubikmeter for naturgas (NMI-VSL (NL), PTB (G), LNE-LADG (FR)) Deltagelse i DaniaMet, DaniaMet-MI, DaniaMet-CLM og DaniaMet- CDFM Deltagelse i Metrologiudvalget

12 Deltagelse i forsøg på omorganisering af fag- og interesseorganisationer med henblik på effektivisering af arbejdet Norm- og standardiseringsarbejde: Deltagelse i: CEN TC176, FORCE bevarer den europæiske formandspost CEN TC176 WG2, arbejdsgruppen for Standarden for europæiske lovkrav til varmeenergimålere OIML MAA DS / S222, FORCE bevarer formandsposten WELMEC WG11 (WELMEC er af kommisionen udpeget til at varetage Måleinstrument direktivitets tolkninger m.m.) OIML TC8/SC5 Water Meters NOBOMET, MID andre ad hoc grupper indenfor CEN, OIML og WELMEC Videnspredningsmilepæle: CLM (bestyrelsesmøder, generalforsamling, faggruppemøder) ERFA-grupper (tryk, moment, E-mærkning, gas, fjernvarme, vand) DaniaMet jemmeside opdateres FORCE Technology afholder en årlig temadag med deltagere Vedligeholdelse af hjemmesiden Interessentinddragelse og formidling gennemført vedr. prøvningsfaciliteterne FORCE Technology bidrager til afholdelse af Metrologidagen Milepæle år 2 Faglige/tekniske milepæle: Drift: EuraMet sammenligningsprøver Årlig kalibrering af laboratoriets nationale normaler, arbejdsnormaler og rejsestandarder Årlig etablering af primærenheden m 3 /h (gasflow) Løbende vedligehold af højeste nøjagtighedsniveau, samt videregive sporbarhed Udvikling: Pistonprover: Forøget overvågning/kontrol af kapabilitet i første driftsperiode gennemført - Dokumenteret kapabilitet Primær Laboratorium: Fastholdelse af status Dokumenteret forbedring af måleusikkehed ved målerepetitioner mm..- mål: fortsat reduktion af usikkerhed ift. 0,18%

13 Prøvningsfaciliteter: Softwarevalidering og installation af software på ballproveranlæg, full mission testkørsler anlæg klar til drift Beskrivelse af prøvestandsmuligheder for kontrol/kallibrering af små flow (primært for medicinalindustrien) - Detaljeret beskrivelse udarbejdet Status på MID-krav Regn-og spildevandsmåling: Videnshjemtagning fra lande med erfaring med ekstrem regn gennemført - Erfa-rapport med anbefalinger til fortsatte aktiviteter. Kølemåling: Status på standarder på området samt gældende lovgivning/praksis udenfor EU. 2nd. draft til udkast til dansk regelsæt. Specifikation til testfacilitet. Installationsforhold: Gennemførelse af spottest. Videnhjemtagning Strategiske netværk og organer: Deltagelse i EMRP Deltagelse i Euramet-møder (flow, kraft og tryk) Deltagelse i Den harmoniserede europæiske kubikmeter for naturgas (NMI-VSL (NL), PTB (G), LNE-LADG (Fr)) Deltagelse i DaniaMet, DaniaMet-MI, DaniaMet-CLM og DaniaMet- CDFM Deltagelse i Metrologiudvalget Fortsat arbejde på omorganisering af fag- og interesseorganisationer Norm- og standardiseringsarbejde: Deltagelse i: CEN TC176, FORCE bevarer den europæiske formandspost CEN TC176 WG2, arbejdsgruppen for Standarden for europæiske lovkrav til varmeenergimålere OIML MAA DS / S222, FORCE bevarer formandsposten WELMEC WG11 (WELMEC er af kommisionen udpeget til at varetage Måleinstrument direktivitets tolkninger m.m.) OIML TC8/SC5 Water Meters NOBOMET, MID andre ad hoc grupper indenfor CEN, OIML og WELMEC

14 Vidensprednngsmilepæle: CLM (bestyrelsesmøder, generalforsamling, faggruppemøder) ERFA-grupper (tryk, moment, E-mærkning, gas, fjernvarme, vand) DaniaMet hjemmeside opdateres FORCE Technology afholder en årlig temadag med deltagere Vedligeholdelse af hjemmesiden Interessentinddragelse og formidling gennemført vedr. prøvningsfaciliteterne Videnformidling vedr. installationsforhold FORCE Technology bidrager til afholdelse af Metrologidagen Milepæle år 3 Faglige/tekniske milepæle Drift: EuraMet samligningsprøver Årlig kalibrering af laboratoriets nationale normaler, arbejdsnormaler og rejserstandarder Årlig etablering af primærenheden m 3 /h (gasflow) Løbende vedligehold af højeste nøjagtighedsniveau, samt videregive sporbarher Udvikling: Pistonprover: I drift Primær Laboratorium: Fastholdelse af status; dokumenteret forbedring af måleusikkehed ved målerepetitioner mm. Mål fortsat reduktion af usikkerhed ift. 0,18% Prøvningsfaciliteter: Ballprover: anlægsdokumentation samt kontrol og forbedring af målenøjagtighed Testkørsler på andre medier end vand Kølemåling: Status på standarder på området samt gældende lovgivning/praksis i og udenfor EU. Endelig udkast til dansk regelsæt Specifikation til testfacilitet Installationsforhold: Gennemførelse af spottest. Videnhjemtagning Strategiske netværk og organer: Deltagelse i EMRP Deltagelse i Euramet-møder (flow, krafrt og tryk)

15 Deltagelse i Den harmoniserede europæiske kubikmeter for naturgas (NMI-VSL (NL), PTB (G), LNE-LADG (Fr)) Deltagelse i DaniaMet, DaniaMet-MI, DaniaMet-CLM og DaniaMet- CDFM Deltagelse i Metrologiudvalget Norm- og standardiseringsarbejde: Deltagelse i: CEN TC176, FORCE bevarer den europæiske formandspost CEN TC176 WG2, arbejdsgruppen for Standarden for europæiske lovkrav til varmeenergimålere OIML MAA DS / S222, FORCE bevarer formandsposten WELMEC WG11 (WELMEC er af kommisionen udpeget til at varetage Måleinstrument direktivitets tolkninger m.m.) OIML TC8/SC5 Water Meters NOBOMET, MID andre ad hoc grupper indenfor CEN, OIML og WELMEC Videnspredningsmilepæle: Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Fundamental metrologi CLM (bestyrelsesmøder, generalforsamling, faggruppemøder) ERFA-grupper (tryk, moment, E-mærkning, gas, fjernvarme, vand) Hjemmeside opdateres FORCE Technology afholder en årlig temadag med deltagere Vedligehold af hjemmesiden FORCE Technology afholder i samarbejde med Teknologisk Institut og Aktivitetsplanen Vand i byer et internationalt seminar om flowmåling af regn-og spildevand. FORCE Technology bidrager til afholdelse af Metrologidagen

A17. A17: Særlig indsats: Standardisering; flow. Standardiseringsarbejde inden for måling af flow. Aktivitetsplan (titel): Resumé

A17. A17: Særlig indsats: Standardisering; flow. Standardiseringsarbejde inden for måling af flow. Aktivitetsplan (titel): Resumé A17: Særlig indsats: Standardisering; flow Aktivitetsplan (titel): Resumé Standardiseringsarbejde inden for måling af flow Aktivitetsplan nr.: A17 Danmark hører til den globale elite inden for udvikling

Læs mere

CLM temadag om vand- og varmemålere. Lars Poder, FORCE Technology

CLM temadag om vand- og varmemålere. Lars Poder, FORCE Technology CLM temadag om vand- og varmemålere Mandag den 21. marts 2011 St t f Fl t D k Status for Flowcenter Danmark Lars Poder, FORCE Technology Flowmåling har stor betydning i DK Producenter af måleudstyr, energirelaterede

Læs mere

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology Indlæg på seminar om: Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer 17. marts 2010 hos FORCE Technology, Brøndby FLOWcenter Danmark - Lars Poder, FORCE Technology www.force.dk www.teknologisk.dk RTI-midler

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 6

Aktivitetsplan nr.: 6 Aktivitetsplan: Viden og Vækst for SMV er Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 6 Resultaterne af arbejdet under aktivitetsplanen omfatter

Læs mere

Et prioriteret område i Danmark

Et prioriteret område i Danmark Et prioriteret område i Danmark 1. Masse, kraft, tryk og volumen 2. Elektricitet 3. Længde og form 4. Tid og frekvens 5. Temperatur og fugt 6. Ioniserende stråling 7. Flow i væsker og luftarter 8. Akustik

Læs mere

Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter. Jesper Busk FORCE Techmology

Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter. Jesper Busk FORCE Techmology Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter Jesper Busk FORCE Techmology 1 Indhold Gasflowmåling Kalibrering Primærlaboratorium Euramet Den harmoniserede gas kubik meter 2 Gasflowmåling

Læs mere

A11. A11: Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling. Aktivitet. Infrastruktur. Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling

A11. A11: Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling. Aktivitet. Infrastruktur. Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling A11: Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling Aktivitet Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppe og behov Flowcenter Danmark & Praksisnær metrologiudvikling Infrastruktur Aktivitetsplan nr.:

Læs mere

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Rapport nr.: CLM 014A/2003 19. september 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Flow- og energimåling

Flow- og energimåling Et samarbejde mellem og Temadag om Flow- og energimåling - om måletekniske udfordringer i forsynings- og energisektoren århus 13. december 2007 Flow- og energimåling i forsynings- og energisektoren In

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Udbudte ydelser inden for (fysisk) metrologi i Danmark og samarbejde mellem udbyderne

Udbudte ydelser inden for (fysisk) metrologi i Danmark og samarbejde mellem udbyderne 30 Bilag 2 Udbudte ydelser inden for (fysisk) metrologi i Danmark og samarbejde mellem udbyderne Baggrund Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK), Dansk Industri (DI) og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD GEUS er en vidensorganisation De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier

Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier Morten K. Rasmussen, Teknologisk Institut, sektion for Metrologi i Aarhus Intro Sporbare

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed Aktivitetsplan (navn): Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed Aktivitetsplan nr.: Kendskab til de nyeste

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

Resultatkontrakt , december 2015 H2-1

Resultatkontrakt , december 2015 H2-1 Aktivitet Infrastruktur Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: Resumé Kan man ikke måle det, kan man ikke forbedre det. Måling og måleteknik spiller en stor rolle inden for de fleste områder, der påvirker

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere