Tillæg til betjeningsvejledning L-BV2, L-BV5 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til betjeningsvejledning L-BV2, L-BV5 2BV2 060 2BV2 061 2BV2 070 2BV2 071 2BV5 110 2BV5 111 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161"

Transkript

1 Udgave: Original betjeningsvejledning Dansk Tillæg til betjeningsvejledning L-BV2, L-BV5 Supplement til Betjeningsvejledning Apparater i gruppe II, kategori 2G 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161 L-Serie L-Series Flüssigkeitsring Liquid Ring

2 Till. 1 Sikkerhed Indhold Till. 1 Sikkerhed...2 Till. 1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger...2 Till. 2 Bestemmelsesmæssig brug...3 Till. 3 Tekniske data...5 Till. 3.3 Betingelser for anvendelse normal drift...5 Till. 5 Installation...5 Till. 5.1 Opstilling af aggregatet...5 Till. 5.2 Mekanisk tilslutning af aggregatet...5 Till Tilslutning af sugestudser og trykstudser...5 Till Tilslutning af komponenter på anlægssiden...5 Till Tilbehør...8 Till. 5.3 Elektrisk tilslutning af motoren...8 Till Drift med frekvensomformer...8 Till. 7 Drift...8 Till. 9 Vedligeholdelse...8 Till. 9.1 Eftersyn...8 EU - Konformitetserklæring...9 Formular til accepterklæring...10 Till. 1 Sikkerhed Till. 1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger ADVARSEL De relevante nationale ulykkesforebyggelsesforskrifter skal overholdes! ADVARSEL Uforskriftsmæssig omgang med aggregatet kan medføre svære eller endda dødelige kvæstelser! Betjeningsvejledning samt dette tillæg til betjeningsvejledningen skal læses og forstås helt inden påbegyndelse af enhver form for arbejde med eller på aggregatet, skal ubetinget overholdes, skal være tilgængelig, hvor aggregatet er installeret. ADVARSEL Uforskriftsmæssig omgang med aggregatet kan medføre svære eller endda dødelige kvæstelser! Kun uddannet og pålideligt fagpersonale må arbejde på og med aggregatet (transport, installation, idrifttagning, ud af drifttagning, vedligeholdelse, bortskaffelse)! 2009 Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Germany Videregivelse eller mangfoldiggørelse, udbredelse og/eller redigering af dette dokument, anvendelse og gengivelse af dets indhold er forbudt, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Overtrædelse indebærer erstatningspligt. Alle rettigheder forbeholdes for patenttildeling, varemærke- eller ophavsretlig beskyttelse.

3 Till. 2 Bestemmelsesmæssig brug Till. 2 Bestemmelsesmæssig brug Kapitel 2 Normal anvendelse i betjeningsvejledningen bliver erstattet af: Denne betjeningsvejledning gælder for Tillæg til betjeningsvejledning L- BV2, L-BV5 i L-BV2, L-BV5 (aggregater) af typerne: 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161 I eksplosionsbeskyttet version iht. direktiv 94/9/EF, indeholder anvisninger for aggregaternes transport, installation, ibrugtagning, drift, tag ud af drift, opbevaring, vedligeholdelse og bortskaffelse, skal læses og forstås af betjenings- og vedligeholdelsespersonale inden de begynder på nogen form for arbejde med eller på aggregaterne, skal overholdes, skal være tilgængelig, hvor aggregatet er installeret. Betjenings- og vedligeholdelsespersonale Betjenings- og vedligeholdelsespersonale i tilknytning til aggregater i L-BV2, L-BV5 skal være uddannede og autoriserede til de arbejder, som skal udføres. Arbejder på elektrisk udstyr må kun udføres af aut. elektriker. Som autoriseret elektriker anses den, som på grund af sin faglige uddannelse og sine erfaringer samt med kendskab til de gældende bestemmelser kan vurdere de opgaver, som han pålægges, og erkende eventuelle farer. Aggregater i L-BV2, L-BV5 Genererer vakuum eller overtryk. anvendes til opsugning, transport og fortætning af følgende gasser / dampe: alle tørre og fugtige gasser, der ikke er aggressive eller giftige, luft eller blandinger af luft og damp. spørg producenten angående aggressive eller giftige gasser / dampe. gasser / dampe skal være fri for fast stof. Ringe mængder af lette svævestoffer eller væsker må transporteres med. er udstyret til grovvakuumområdet. er udstyret med trefasede drivmotorer iht. RL 94/9/EF. Du kan få yderligere oplysninger i motorproducentens betjeningsvejledning, som er vedlagt. eksisterer i to udførelser: Udførelse for normale krav, Udførelse for højere korrosions- og hygiejnekrav (kun 2BV2 070, 2BV2 071 und 2BV5 1..) er bestemt til kommercielle anlæg. er konstrueret til kontinuerlig drift. Ved drift af aggregaterne skal grænseværdierne, der er anført i betjeningsvejledning kapitel 3, "Tekniske data" overholdes. Gyldighedsområde for apparater iht. direktiv 94/9/EF: Internt i eksplosionsbeskyttet version Aggregater i L-BV2, L-BV5 er egnet til fremføring af gasser / dampe, hvor man kan forvente, at der lejlighedsvis optræder eksplosiv atmosfære. Denne angivelse omfatter kategori 2G for aggregaternes inderside. Ved overholdelse af de anførte temperaturer, er aggregaterne egnet til temperaturklasse T4. Omgivelser Ved vurdering af apparatkategori skal man ud over opstillingsstedet også tage hensyn til opstillingsmiljøet. Opstillingen af aggregater i L-BV2, L-BV5 for kategori 2G er tilladt i områder, hvor man kan forvente, at der lejlighedsvis forekommer eksplosive gasser / dampe. Ved overholdelse af de anførte temperaturer, er aggregaterne egnet til temperaturklasse T3. Gardner Denver Deutschland GmbH 3 /

4 Till. 2 Bestemmelsesmæssig brug Driftsvæsken til aggregater i L-BV2, L-BV5 ADVARSEL Driftsvæskens antændelsestemperatur skal ligge over 150 C [302 F]. Driftsvæsken skal v ælges, så de krav / egenskaber, der er anført herunder, er opfyldt. Den må ikke angribe eller ødelægge de anvendte pumpekomponenter. ADVARSEL Overvågning af driftsvæskens tilstand før opstart samt overvågning af fejlfri tilførsel af driftsvæske under drift kan integreres i anlægget. Ved fejl på driftsvæsketilførslen, skal anlægget slukkes. Drift uden driftsvæske skal under alle omstændigheder undgås. BEMÆRK Ved brug af driftsvæsker med en varmekapacitet < 3 kj/kg K eller et kogepunkt, der ikke ligger mere end 20 K over driftsvæskens indgangstemperatur, skal producenten kontaktes. Driftsvæskens type: Som regel vand med en ph-værdi fra 6 til 9 eller en anden procesforenelig væske. Den skal være fri for: fremmede stoffer og fremmedlegemer krystallinske affaldsstoffer stoffer med tilbøjelighed til at sidde fast eller klæbe. Under fortætningsprocessen må der ikke opstå affaldsstoffer fra driftsvæsken. Der må heller ikke anvendes materialer, der selvstændigt eller i kontakt med fremføringsgassen forårsager polymerisation. Forudsigelig misbrug Det er forbudt: at bruge aggregaterne i ikke-kommercielle anlæg, hvis der ikke er truffet de nødvendige forholdsregler og beskyttelsesforan-staltninger omkring anlægget, f.eks. mod børnefingres berøring; opstilling og brug af aggregatet i zone 0, 20, 21 og 22, at udsuge, fremføre og komprimere aggressive eller giftige medier, såfremt aggregaterne ikke udtrykkeligt er beregnede til det, at udsuge, fremføre og komprimere medier, der kan beskadige glideringspakningen. at udsuge, fremføre eller komprimere gasser eller gsblandinger, som er eksplosive, uden at der er luft til stede, eller som kan ændre aggregatets sikkerhedsrelevante materialeegenskaber, at anvende aggregatet med frekvensomformer, at anvende aggregatet ved andre værdier end dem, der er anført i betjeningsvejledning kapitel 3, "Tekniske data". Ændringer på aggregaterne er forbudt af sikkerhedsgrunde. Service, vedligeholdelse og reparationer, som kræver, at maskinen demonteres, er ikke tilladt fra driftsherrens side. Kompatibiliteten med hensyn til kemiske reaktioner mellem driftsvæske og glideringspakning, driftsvæske og andre pumpedele samt driftsvæske og fremføringsgassen skal kontrolleres / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

5 Till. 3 Tekniske data Till. 3 Tekniske data Till. 3.3 Betingelser for anvendelse normal drift... Temperaturer Driftsvæskens temperatur [ C] [ F] maks. +65 maks min. +5 min. +41 Nominel værdi: Tryk Minimalt indsugningstryk for gassen Hvis der opstår en eksplosiv gasblanding i aggregatet ved indsugning af omgivende luft, skal der anvendes procesgas til kavitationsbeskyttelse. Hvis aggregatets indsugningstryk (p 1 min ) ikke er mindst 50 mbar over driftsvæskens damptryk (p damp ) (=> p 1 min p damp + 50 mbar) samt ved ændringer af driftsbetingelserne (medier, temperaturer) kræver aftale med producenten. Till. 5 Installation Till. 5.1 Opstilling af aggregatet Opstillingsbetingelser: Drivmotorens kapslingsklasse skal svare til den omgivende atmosfæres krav iht. direktiv 94/9/EF. Det medfølgende udstyr og komponenter til komplettering af anlægget skal ligeledes svare til kravene til maskingruppe II, kategori 2 i direktiv 94/9/EF. Det medfølgende udstyr og komponenter til komplettering af anlægget skal ligeledes svare til kravene til maskingruppe II, kategori 2 i direktiv 94/9/EF, såfremt de er udstyret med egen tændkilde. Den ekeltriske afledningsmodstand for hver enkelt komponent eller tilbehørsdel såvel som for aggregatet skal i monteret tilstand være < 10 6 ohm. Till. 5.2 Mekanisk tilslutning af aggregatet Till Tilslutning af sugestudser og trykstudser... For at forhindre overbelasning på grund af drosling på tryksiden skal der installeres en trykovervågning (G2, Fig. 1, side 6) efter aggregatets gasudslipsflange. Hvis det maksimale udblæsningstryk p 2 max anført i betjeningsvejledning kapitel 3.3, "Betingelser for anvendelse normal drift" overskrides, skal anlægget slukkes. Ved drift med kavitationsbeskyttelse skal lednignen have en tilstrækkelig elektrisk ledeevne (afledningsmodstand < 10 6 Ω). Undgå at fremmedlegemer trænger ind i pumpen. Hvis der er fare for at der trænger fremmedlegemer ind i pumpen under drift eller stilstand, kan der anbringes egnede filtre. Till Tilslutning af komponenter på anlægssiden. Overvågningssystemerne, der skal monteres, skal kunne fungere uafhængigt af hinanden. Systemernes uafhængighed skal bevares ved anvendelse af styringer med programmerbar hukommelse. Overvågning af den kontinuerlige driftsvæsketilførsel Det er tvingende nødvendigt at overvåge den kontinuerlige driftsvæsketilførsel. Overvågningen kan udføres ved hjælp af følgende alternative foranstaltninger. a) Måling af driftsvæskens flowvolumen (F1, Fig. 1, side 6) med en egnet sensor og aflæsningsenhed. Kommandoer skal virke direkte på afbryderen. Ved anvendelse af et flowmeter, der kan blokere, skal der desuden anvendes en redundansovervågning. Angivelser om fejlsikkerhed samt kalibreringsog vedligeholdelsesintervaller findes i betjeningsvejledningen til overvågningsenheden. Udkoblingsbetingelse: Flowvolumen 50 % af det nominelle driftsvæskeflow (se betjeningsvejledning kapitel 3.3, "Betingelser for anvendelse normal drift") Gardner Denver Deutschland GmbH 5 /

6 Till. 5 Installation b) Temperaturmåling af driftsvæsken via udtømningsåbningen (F2, Fig. 1, side 6) eller på aggregatets hus (F5, Fig. 1, side 6) med en egnet temperatursensor. Udkoblingsbetingelse: Temperatur 60 C (140 F) Måle- og reguleringsanordningen skal være egnet og certificeret til at registrere målstørrelserne for udkoblingsbetingelserne sikkert og om nødvendigt slukke for anlægget. Apparatet skal være certificeret i henhold til monteringsstedets kategori. Det anbefales at udføre overvågningssystemerne i henhold til EN ISO Sensoren til måling af flowvolumen skal være egnet til zonen indvendigt på målestedet. 2BV BV5 1.. G2 G1 G2 G1 F3 F5 F1 F3 F5 F1 F4 F2 F4 F2 A B A C F1 Flowmåling i driftsvæsketilførslen F2 Temperaturmåling i driftsvæsken F3 Driftsvæskeniveau, maksimum G1 Trykmåling i fremføringsgassen på sugesiden, til overvågning af indsugningstrykket p1 p damp + 50 mbar G2 Trykmåling i fremføringsgassen på tryksiden, som overbelastningsbeskyttelse. A Udtømningsåbning F4 Driftsvæskeniveau, minimum B,C Udtømningsåbninger (kun 2BV5 1..) F5 Temperaturmåling på huset Fig. 1 Målestedernes placering Overvågning af påfyldningsniveau før opstart Det er tvingende nødvendigt at overvåge påfyldningsniveauet før opstart. Overvågningen kan for eksempel ske via induktive nærhedsafbrydere, magnetstyrede sensorer eller trykafhængige sensorer i forbindelse med en aflæsningsenhed. Påfyldningsafbryderen (F3, F4, Fig. 1, side 6) skal monteres i enheden til overvågning af påfyldningsniveauet (PlaceringFig. 1, side 6). Overvågningsenhedernes sensorer skal være korrosionsfaste og certificerede til kategori 2, hvis de er i direkte kontakt med indersiden. Måle- og reguleringsanordningen skal være egnet og certificeret til at registrere målstørrelserne for udkoblingsbetingelserne sikkert og om nødvendigt slukke for anlægget. Apparatet skal være certificeret i henhold til monteringsstedets kategori. Det anbefales at udføre overvågningssystemerne i henhold til EN ISO Sensoren til måling af påfyldningsniveau skal være egnet til zonen indvendigt på målestedet. Tilkobling af aggregatet må kun være mulig, hvis væskeniveauet er mellem værdierne h f min og h f max (Fig. 2, side 7) / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

7 Till. 5 Installation BEMÆRK Enheden til overvågning af påfyldningsvniveauet (Fig. 1, side 6) skal udstyres med en afspærringsanordning, der åbnes efter aggregatet er slukket og lukker igen efter indstilling af påfyldningsniveauet før opstarten. Hvis en forbindelse mellem apparat og omgivende atmosfære på grund af de anvendte medier ikke er mulig eller ikke ønskes, skal fortsættelsen af ledningen bag afspærringsanordningen på en egnet måde føres tilbage i anlægget på tryksiden (Fig. 1, side 6). 2BV BV5 1.. h f max h f max h f min h f min 0 0 Type 2BV BV BV BV BV BV5 111 Minimum h f min [mm] Maksimum h f max [mm] Minimum h f min [tommer] Maksimum h f max [tommer] BV BV BV Fig. 2 Driftsvæskens påfyldningsniveauer Gardner Denver Deutschland GmbH 7 /

8 Till. 7 Drift Till Tilbehør Driftsvæskeudskiller Udskillerne 2BX1 102, 2BX2 103 og 2BX1 107 af rustfrit stål hører ikke under direktiv 94/9/EF, da de ikke er udstyret med egne tændkilder. Gassen, der skal fremføres, og driftsvæsken må ikke reagere kemisk med udskilleren. Udskillerens afledningsmodstand i til- eller indbygget tilstand skal være < 10 6 ohm mod jord. Ved anvendelse af en udskiller på tryksiden er det kun tilladt at anvende en trykfast konstruktion i henhold til direktiv 97/23/EF. Standardudskilleren i henhold til kataloget må ikke anvendes. Returløbsklap Returløbsklapperne af type 2BY6 9 af metal hører ikke under direktiv 94/9/EF, da de ikke er udstyret med egne tændkilder. Gassen, der skal fremføres, og driftsvæsken må ikke reagere kemisk med returløbsklappen. Returløbsklappens afledningsmodstand i til- eller indbygget tilstand skal være < 10 6 ohm mod jord. Till. 5.3 Elektrisk tilslutning af motoren Den vedlagte betjeningsvejledning til drivmotoren skal ubetinget overholdes. Till Drift med frekvensomformer ADVARSEL Anvendelse af aggregatet med frekvensomformer er ikke tilladt. Till. 7 Drift FARE Hvis overvågningssystemet udløser en udkobling under driften, skal årsagen findes og afhjælpes inden genstart. Sikkerhedsniveauet, der er krævet for apparatkategorien må ikke sænkes! Gasstrålepumpe Gasstrålepumper af type 2BP5 af metal hører ikke under direktiv 94/9/EF, da de ikke er udstyret med egne tændkilder. Gassen, der skal fremføres, og driftsvæsken må ikke reagere kemisk med gasstrålepumpen. Gasstrålepumpens afledningsmodstand i til- eller indbygget tilstand skal være < 10 6 ohm mod jord. Drivgassen skal være fri for statisk opladelige partikler. Till. 9 Vedligeholdelse Till. 9.1 Eftersyn Service, vedligeholdelse og reparationer, som kræver, at maskinen demonteres, er ikke tilladt fra driftsherrens side! Interval ugentlig 2 år eller driftstimer Serviceforanstaltninger Afhjælp støvaflejringer på aggregatet. Rullelejer udskiftes eller smøres af serviceafdelingen / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

9 EU - Konformitetserklæring EU - Konformitetserklæring EU - Konformitetserklæring Producent: Dokumentationsbemyndiget: Betegnelse: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale Holger Krause Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale Væskering-vakuumpumpe/ -kompressor i L-serien L-BV2, L-BV5 Typer 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z Den ovennævnte væskering-vakuumpumpe/-kompressor, med monteret motor i henhold til den medfølgende EFoverensstemmelseserklæring fra firmaet Siemens, opfylder Fællesskabets følgende gældende retsforskrifter for harmonisering: 94/9/EF 2006/42/EF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære II 2G b c T3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF Direktivet 2006/95/EF overholdes, hvad angår dettes beskyttelsesformål Anvendte harmoniserede standarder: EN :1996 Kompressorer og vakuumpumper Sikkerhedskrav Del 1: Kompressorer EN :1996 Kompressorer og vakuumpumper Sikkerhedskrav Del 2: Vakuumpumper EN :2007 Eksplosive atmosfærer Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion Del 1: Grundlæggende begreber og metodik EN :2001 Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer Del 1: Grundlæggende metoder og krav EN :2003 Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer Del 5: Beskyttelse ved sikker konstruktion»c«en :2005 Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer Del 6: Beskyttelse ved kontrol af tændkilde»b«den tekniske dokumentation opbevares hos det bemyndigede organ DEKRA EXAM GmbH, nr under bekræftelsesnummer BVS 03 ATEX H/B 072/ BVS 03 ATEX H/B 073. Bad Neustadt/Saale, (sted og dato for udstedelse) ppa. Fred Bornschlegl (navn og stilling) (underskrift) Gardner Denver Deutschland GmbH 9 /

10 Formular til accepterklæring Formular til accepterklæring Erklæring om sundhedsmæssig ufarlighed og om miljøbeskyttelse Af hensyn til vores medarbejderes sikkerhed og overholdelse af lovens forskrifter i forbindelse med håndtering af sundheds- og miljøfarlige stoffer skal denne komplet udfyldte erklæring være vedlagt ethvert indsendt aggregat/system. Uden en komplet udfyldt erklæring er reparation/bortskaffelse ikke mulig, og forsinkelser vil være uundgåelige! Erklæringen skal udfyldes og underskrives af den driftsansvarliges autoriserede fagpersonale. Ved forsendelse til Tyskland skal erklæringen udfyldes på tysk eller engelsk. Erklæringen skal ved forsendelse anbringes udvendigt på emballagen. Eventuelt skal speditionsfirmaet informeres. 1. Produktbetegnelse (type): 2. Serienummer (No. BN): 3. Indsendelsesgrund: 4. Aggregatet/systemet har ikke været i berøring med farlige stoffer. Under reparation/bortskaffelse er der ikke fare for personer og miljø. Gå til "6. Juridisk bindende erklæring har været i berøring med farlige stoffer. Gå til "5. Oplysninger om kontamineringen 5. Oplysninger om kontamineringen Aggregatet/systemet blev anvendt til følgende: (tilføj om nødvendigt på et ekstra ark) og kom i berøring med følgende mærkningspligtige eller sundheds-/miljøfarlige stoffer: Handelsnavn: Kemisk betegnelse: Klassificering af farligt stof: Egenskaber (f.eks. giftig, antændelig, ætsende, radioaktiv): Aggregatet/systemet er helt tømt og skyllet samt rengjort udvendigt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Sikkerhedsdatablade iht. de gældende bestemmelser er vedlagt ( ark). Ved håndtering er følgende sikkerhedsforanstaltninger påkrævede (f.eks. personligt beskyttelsesudstyr): 6. Juridisk bindende erklæring Vi forsikrer, at oplysningerne i denne erklæring er sande og fuldstændige og jeg som underskriver er i stand til at bekræfte dette. Vi er indforståede med, at vi hæfter over for ordretager for skader, der opstår som følge af ufuldstændige og urigtige oplysninger. Vi forpligter os til at friholde ordretager fra skadeerstatningskrav fra tredjepart som følge af ufuldstændige eller urigtige oplysninger. Vi er bekendt med, at vi uafhængigt af denne erklæring hæfter direkte over for tredjepart - hvorunder særligt hører medarbejdere hos ordretager, der er beskæftiget med reparation/bortskaffelse. Firma/institut: Navn, stilling: Vej: Postnr., by: Land: Dato, underskrift: Tlf.: Fax: Stempel: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 Tlf.: D Bad Neustadt Fax: Internet: Dansk / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

11 Gardner Denver Deutschland GmbH 11 /

12 Gardner Denver Schopfheim GmbH Roggenbachstraße Schopfheim Deutschland Tel Fax Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Deutschland Tel Fax Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver s Industrial Products Group and part of Blower Operations.

Tillæg til betjeningsvejledning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Supplement til Betjeningsvejledning 610.44436.71.000

Tillæg til betjeningsvejledning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Supplement til Betjeningsvejledning 610.44436.71.000 Udgave: 12.2009 610.44482.71.000 Original betjeningsvejledning Dansk Tillæg til betjeningsvejledning G-BH7 Supplement til Betjeningsvejledning 610.44436.71.000 Apparater under gruppe II, kategori 3/2GD

Læs mere

Sidekanalvakuumpumper / sidekanalkompressorer

Sidekanalvakuumpumper / sidekanalkompressorer Driftsvejledning Sidekanalvakuumpumper / sidekanalkompressorer SAP F O E SAP 50 SAP 90 SAP 110 SAP 150 SAP 180 SAP 220 SAP 300 SAP 380 SAP 450 SAP 530 SAP 710 SAP 1060 SAP 1500 Q N Udførelser Denne driftsvejledning

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. clean & green Parketrengøringsmiddel natural

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. clean & green Parketrengøringsmiddel natural Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Parketrengøringsmiddel natural Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOWAX PLUS 31110 / 31111 / 31112 / 31115 / 31116 / 31117

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOWAX PLUS 31110 / 31111 / 31112 / 31115 / 31116 / 31117 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Støbetapper / Støbestifter Artikelnummern: 31110 / 31111 / 31112 / 31115 / 31116

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Deli Compact 306.057 V1/0311

Deli Compact 306.057 V1/0311 Deli Compact 306.057 V1/0311 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Gnaverstop Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikationer 1.2. Relevante

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! A120407 V4/0713 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 100

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

EF-Sikkerhedsdatablad Tilstand: 29.06.2005 / Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

EF-Sikkerhedsdatablad Tilstand: 29.06.2005 / Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Tilstand: 29.06.2005 / Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Handelsnavn: NanoNordisk Fælge Forsegling Producent/leverandør: NanoNordisk Bønstrupvej 11 6580 Vamdrup Tel:

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Glazing FINOMOLL/ -CR

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Glazing FINOMOLL/ -CR Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummern: FINOMOLL/ -CR Glazing 03998 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010. STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322)

SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010. STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322) SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010 STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322) Kittet indeholder: - Reagens 1: Substrate (ref 11308/11320) - Reagens 2: F. Xa (ref 11307/11319) Side 1/5 Trykdato: 28.06.2010 Versionsnummer:

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1 Generelt om denne vejledning...

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg) Indånding : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af.vask med sæbe og vand.søg lægehjælp. Øjenkontakt : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1675 Stoffets/præparatets anvendelse Gødningsmiddel Producent/leverandør Brøste A/S Lundtoftegaardsvej

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere