Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet"

Transkript

1 9/ , side 1 Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet Martin Senderovitz a, Kim Klyver b a Syddansk Universitet, Engstien 1, 6000 Kolding, Denmark, b Standford University, Stanford, USA & Syddansk Universitet, Engstien 1, 6000 Kolding, Denmark, Forskningsbaseret paper Resume Vækst og profitabilitet ses ofte som centrale ledelsesmæssige målsætninger for virksomheder. Høj vækst kan ses som en indikator for succes og som et middel til at opnå konkurrencemæssige fordele og højere profitabilitet. Men høj vækst kan også medføre en række ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der påvirker profitabiliteten negativt. Formålet med artiklen er at afdække sammenhængen mellem vækst og profitabilitet for danske gazellevirksomheder, samt undersøge hvordan virksomhedens strategiske orientering påvirker denne sammenhæng. Vores undersøgelse finder en klar positiv sammenhæng mellem vækst og profitabilitet blandt gazellevirksomhederne. Yderligere viser vores undersøgelse, at de virksomheder, der følger en bred markedsstrategi, opnår en højere profitabilitet end de virksomheder, der følger en fokusstrategi. En ledelsesmæssig implikation er dermed, at virksomheders vækststrategi bør tænkes nøje sammen med den øvrige strategiske orientering. Nøgleord Gazellevirksomheder, vækst, profitabilitet, strategisk orientering, fokusstrategi, markedsstrategi.

2 9/ , side 2 Introduktion i I dette studie vil vi undersøge sammenhængen mellem vækst og profitabilitet for gazellevirksomheder, samt undersøge hvordan virksomhedens strategiske orientering påvirker denne sammenhæng. Selv i en recessionstid er der virksomheder, der vokser betydeligt hurtigere end gennemsnittet. Disse virksomheder ofte betegnet gazeller virker som vækst- og jobskabelseslokomotiver i tider, hvor samfundet som helhed er i krise (Birch 1987, Henrekson & Johansson 2008). Undersøgelser viser, at det er gazellerne, der står for skabelse af en meget stor del af alle nye jobs og gazellerne har stor betydning for økonomi, beskæftigelse og velstand i samfundet (Birch 1979, 1987, Henrekson and Johansson 2008). Mange regeringer, herunder også den danske regering, har derfor igangsat forskellige støtte- og rådgivningsprojekter for at fremme vækstvirksomhederne. En udbredt antagelse indenfor entrepreneurskab- og strategiforskning er, at vækst er godt (se f.eks. Penrose 1959, Birch 1987, Storey 1994). Vækst kan ses som en indikator for succes (se f.eks. Delmar 1997; Sexton og Smilor 1997), og nogle forskere fremhæver, at entrepreneurship is the function through which growth is achieved (Stevenson og Jarillo 1990 p 21). Inden for strategisk ledelse fremhæves vækst af nogle som et vigtigt middel til at opnå konkurrencemæssige fordele, og som en vej til at opnå højere profit (Russo og Fouts 1997, Cho og Pucic 2005). Opnåelse af vækst og profitabilitet er centrale målsætninger for mange virksomheder. Men vækst er ikke nødvendigvis godt, hvis man betragter det i forhold til effekten på virksomhedens profitabilitet. Der er stor forskel på vækst og profit også blandt gazellerne. Den hurtigst voksende gazelle opnåede således ca % vækst i bruttoresultatet mellem 2004 og 2007, hvorimod de langsomst voksende gazeller kun voksede godt 100 % i samme periode. Ligeledes er der store forskelle i profitabiliteten blandt gazellerne.

3 9/ , side 3 I en række empiriske studier er forholdet mellem vækst og profitabilitet blevet belyst, men de hidtidige undersøgelser viser ikke et klart billede af, om virksomhedsvækst og profitabilitet hænger entydigt sammen. Nogle empiriske studier påviser en positiv korrelation mellem vækst og profitabilitet, nogle finder ingen statistisk signifikant sammenhæng, hvorimod andre viser en klar negativ sammenhæng (Capon et al. 1990, Markman og Gartner 2002, Reid 1995). De modsatrettede resultater kunne tyde på, at sammenhængen mellem vækst og profitabilitet afhænger af virksomhedens kontekst (Davidsson et al. 2008). Virksomhedens kontekst består af en række faktorer, som f.eks. hvilken branche virksomheden befinder sig i, størrelsen og udviklingen i markedet, samfundets generelle konjunkturer, ledelsens kompetencer, ressourcer og ikke mindst virksomhedens strategiske orientering. Sammenhængen mellem virksomhedens strategiske orientering og virksomhedens profit er tidligere blevet belyst, og studier viser, at der er en klar empirisk sammenhæng mellem disse (se f.eks. Durand and Coeurderoy 2001; Ramezani et al. 2002), men det er derimod ikke tidligere blevet belyst, hvordan virksomhedens strategiske orientering påvirker forholdet mellem virksomhedsvækst og profit. På trods af flere tidligere studier af sammenhængen mellem vækst og profitabilitet er vores viden på dette område stadig ikke tilstrækkelig. Gazellerne udgør i antal kun en meget lille del af samtlige virksomheder, og i studier, der omhandler virksomheder generelt, vil de derfor drukne i mængden eller blive betragtet som outliers i analysen. Vi ved derfor stadig ikke, hvorledes forholdet mellem vækst og profitabilitet udspiller sig blandt de hurtigst voksende virksomheder gazellerne. I dette studie er vores forskningsspørgsmål således: Hvordan påvirker gazellevirksomheders strategiske orientering forholdet mellem virksomhedsvækst og profitabilitet? På baggrund af en gennemgang af to teoretiske perspektiver omkring vækst og profitabilitet samt de hertil hørende empiriske resultater vil vi i de efterfølgende afsnit udvikle to hypoteser. Herefter beskrives den anvendte metode til at teste

4 9/ , side 4 hypoteserne, inden de empiriske resultater præsenteres. Artiklen afsluttes med en diskussion og konklusion. Relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet En nærmere gennemgang af en række forskningsmæssige bidrag afslører, at der teoretisk og empirisk er uenighed om, hvordan forholdet mellem vækst og profitabilitet er. Overordnet set er der to modsatrettede teoretiske perspektiver med tilhørende inkonsistente og uklare empiriske resultater. To dominerende teoretiske perspektiver om vækst-profitabilitetsrelationen Det første teoretiske perspektiv bygger hovedsagligt på et markeds- eller omverdensargument (Porter 1980, 1985, De Wit and Meyer 2004), eller på engelsk et outside-in perspektiv. På grund af first mover fordele (Lieberman and Montgomery 1988), stordriftsfordele (Besanko et al. 2004), læringskurveeffekter (Stern og Stalk 1998), rekrutteringsfordele (Penrose 1959) og netværkseksternaliteter (Katz og Shapiro 1985), vil virksomheder med en hurtig indtrængen på markedet i stor og voksende skala opnå konkurrencefordele og herigennem forbedrede finansielle resultater. Det vil sige, at vækst betaler sig. Det andet teoretiske perspektiv har hovedsagligt et internt fokus, eller tilsvarende hvad Barney (1991, 2001) og De Wit og Meyer (2004) kalder et inside-out perspektiv. Her tales for at vækst og profitabilitet ikke altid følges ad. Ud fra et organisatorisk livscyklusperspektiv fremføres det (Churchill and Levis 1983; Greiner 1972; Kazanjian 1988), at høj vækst resulterer i en række interne organisatoriske udfordringer og problemer, der formindsker eller eliminerer de økonomiske fordele ved vækst. Hvis man skal lede og styre høj vækst, er virksomhederne ofte nødt til at ændre fundamentale organisatoriske procedurer, så som belønningssystemer, arbejdsfordeling, kommunikationsformer og organisationsstruktur. Sådanne ændringer kan skabe organisatorisk uro og uventede omkostninger. Ud fra et internt perspektiv kan der derfor være store problemer og omkostninger forbundet med høj vækst. Af samme årsag følges vækst og profitabilitet ikke nødvendigvis ad.

5 9/ , side 5 Empiriske studier af vækst-profitabilitet relationen En række studier har undersøgt den empiriske relation mellem virksomhedsvækst og profitabilitet under forskelle omstændigheder. Nogle studier har fokuseret på en bestemt branche, mens andre har undersøgt vækst og profit på tværs af brancherne. Tabel 1: Empiriske undersøgelser af betydningen af vækst for profitabiliteten Signifikant positiv Svag positiv Ingen eller uklar Signifikant negativ betydning betydning sammenhæng/betydning betydning Cox et al (BCERC) Baum og Wally 2003 Roper 1999 (SME) Reid 1995 (SME) Chandler, Jansen 1992 (JBV) (SMJ) Sexton et al (BCERC) Hoy McDougall D Souza Mendelson 2000 (MS) Cho og Pucic 2005 Markman og Gartner (A) Russo og Fouts 1997 (AMJ) (SMJ) (ET&P) Covin og Slevin 1997 (B) Glancey 1998 (IJEBR) Kim et al (SMJ) Capon et al.(1990 (MC) for Capon et al (MC) for Peng 2004 (SMJ) studier af en enkelt branche undersøgelse på tværs af brancher Note: BCERC = Babson College Entrepreneurship Conference; JBV = Journal of Business Venturing; MC = Management Science; AMJ = Academy of Management Journal; IJEBR = International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research; SMJ = Strategic Management Journal; SME = Small Business Economics; ET&P = Entrepreneurship Theory and Practice; A = In D.L. Sexton and J.D. Kasarda (eds.), The state of the art of entrepreneurship. Boston: PWS-Kent, s , 1992; B = In D.L. Sexton and R.W. Smilor (eds.) Entrepreneurship, s Chicago: Upstart Publishing Company, Som det ses i tabel 1, viser nogle af de hidtidige undersøgelser en signifikant positiv sammenhæng mellem vækst og profitabilitet, nogle viser en svag positiv sammenhæng, nogle viser ingen sammenhæng, og sidst viser nogle en betydelig negativ sammenhæng. Forklaring på de modsatrettede empiriske resultater I Capon et al. s (1990) metaanalyse af 88 forskellige empiriske studier blev det konkluderet, at vækst er sammenhængende med bedre finansielle resultater i en lang række forskellige situationer. Metaanalysen viste dog også, at den generelle positive sammenhæng mellem vækst og profit hovedsagligt blev fundet i studier, der

6 9/ , side 6 undersøgte virksomheder på tværs af brancher, hvorimod studier af en enkelt branche viste svag eller ingen sammenhæng mellem vækst og profit. Den positive sammenhæng mellem vækst og profit i tidligere studier bør derfor betragtes som resultat af vækstforskelle på tværs af brancher nærmere end vækstfordele for virksomheder indenfor en given branche. Vi argumenterer dog for en yderligere forklaring på de hidtidige inkonsistente empiriske resultater. Denne forklaring bygger på virksomhedernes eksplicitte beslutninger og intentioner om at vækste eller ej. Nogle virksomheder vokser; andre gør ikke. Nogle virksomheder har intentioner om at vokse; andre har ikke. Det er dog ikke altid, at vækstintentioner og faktisk realiseret vækst følges ad (Evald 2004). Der kan således empirisk findes virksomheder med vækstintentioner som vokser, og andre som ikke vokser. Og der findes virksomheder uden vækstintentioner der vokser, og andre der ikke vokser. Når sammenhængen mellem en eksplicit vækststrategi og profitabilitet ønskes undersøgt, bør man udelukkende studere de virksomheder, som mest sandsynligt har truffet et eksplicit valg om at vokse, ((studeres)). De virksomheder, som ikke har en eksplicit intention om vækst men som måske alligevel vokser pga. markedets udvikling eller andre faktorer, som virksomheden ikke umiddelbart kan kontrollere bør ikke indgå i undersøgelsen. Selvom vækst således ikke kun fremkommer i virksomheder med en eksplicit vækstintention, må det formodes, at en stor del af de virksomheder, der udviser høj vækst, også har en eksplicit vækststrategi. Hvis vækst er intentionel og en del af en eksplicit vækststrategi, så må vi formode, at virksomhederne har valgt denne strategi, fordi den er hensigtsmæssigt også i finansiel forstand. Dette i modsætning til virksomheder, der oplever negativ eller lav vækst. Disse virksomheder har muligvis intentionelt valgt lav eller negativ vækst, f.eks. ud fra at lederen i en ejerledet virksomhed ønsker at bevare kontrol og overblik. Dog er det sandsynligt, at en større del af virksomhederne, som oplever en lav eller negativ vækst, ikke har valgt dette eksplicit.

7 9/ , side 7 Når vi antager, at den realiserede vækst er en bevidst strategi for en større andel af virksomhederne med høj vækst end det er tilfældet hos lavvækst virksomhederne, må det formodes, at der er en stærkere sammenhæng mellem vækst og profitabilitet blandt højvækst virksomheder end hos lavvækst virksomheder. Dette er yderligere en forklaring på, hvorfor de tidligere studier fandt enten svag eller negative sammenhæng mellem profit og vækst. Ved også at have undersøgt virksomheder med lav vækst har studierne ikke kunne skelne mellem virksomheder med en henholdsvis eksplicit og implicit vækststrategi. Hypotese 1: Blandt gazellevirksomheder har virksomhedsvækst en positiv indflydelse på profitabiliteten Strategisk orientering som moderator for sammenhængen mellem vækst og profitabilitet Davidsson et al. (2008) argumenterer for, at vækstens indflydelse på profitabiliteten afhænger af konteksten og den specifikke situation, som virksomheden er en del af. Denne argumentation følger den situationsbestemte teori, som bl.a. argumenterer for, at der ikke findes én ideel måde at organisere eller lede en virksomhed på (Woodward 1958). Organisering og ledelse af virksomheden afhænger af omgivelserne, som virksomheden er en del af (Scott 2000). Som følge af dette findes der ikke en ideel eller universel strategi strategi bør afhænge af omgivelsernes karakter og egenart. Det betyder endvidere, at en bevidst eksplicit vækststrategi ikke nødvendigvis er gavnlig for virksomheden i alle tilfælde det afhænger af konteksten. Ligesom Durand and Coeurderoy (2001) følger vi logikken bag den situationsbestemte teori. Vi argumenterer for, at værdien af en vækststrategi afhænger af de øvrige interne processer og strategier. Således argumenterer vi for, at en eksplicit vækststrategi er mest gavnlig, når den passer til de øvrige interne strategier. En eksplicit strategi om vækst kan dermed ikke ses eller vurderes uden at medtænke virksomheden generelle strategiske orientering.

8 9/ , side 8 En velkendt kategorisering af virksomhedens strategiske orientering er Porters (1980,1985) generiske strategier. Porter fremfører, at virksomheder fundamentalt skal træffe to strategiske valg. For det første skal virksomheden vælge om den vil opnå konkurrencemæssige fordele gennem 1) at have lave gerne de laveste omkostninger blandt konkurrenterne eller 2) at tilbyde et unikt differentieret produkt. For det andet skal virksomheden vælge, om den vil målrette sin indsats mod en bred del af markedet eller mod et smalt nichemarked. Disse valg medfører, at der findes i alt fire forskellige grundlæggende generiske strategier: En differentieringsstrategi, en generel omkostningsleder strategi, en fokuseret differentieringsstrategi og en fokuseret omkostningsleder strategi. Det må formodes, at vækst og profit er lettere at opnå ved et relativt stort markedspotentiale sammenlignet med et mindre markedspotentiale. Dette kan sammenlignes med, at det er lettere at opnå et stort beløb i Matadorspillet, hvis der er flere spillere med. Der er flere penge i omløb, og dermed mulighed for at opnå større formue. I begyndelsen af spillet har hver spiller et vist beløb, dvs. at antallet af spillere afgør, hvor mange penge der i alt er at spille om. På samme måde afgør størrelsen af markedet den øvre grænse for meget der er at kæmpe om. Hvis vi følger denne logik, kan vi resonere, at vækst er mere omkostningsfyldt at opnå, hvis en virksomhed målretter sin indsats mod et nichemarked end mod et bredere og større marked. På et bredt marked er der flere potentielle kunder i spil, og dermed større mulighed for høj vækst. Omkostningerne ved vækst på et nichemarked er dermed sandsynligvis højere end omkostningerne ved vækst på et bredt marked. Ydereligere vil vi argumentere for, at virksomheder med en fokusstrategi altså med fokus på et nichemarked kontra et bredt marked - vil have mere specialiserede specifikke kompetencer og ressourcer, også kaldet specifikke aktiver (Williamson 1981). Besiddelsen af specifikke aktiver betyder på den ene side, at virksomheden kan være mere konkurrencedygtig i forhold til at servicere sin specifikke niche, men på den anden side, at den kan have sværere ved at skifte spor og bevæge sig over i

9 9/ , side 9 andre områder (Nelson og Winter 1982). Dermed vil der være færre muligheder for fortsat vækst. Samlet set vil vi derfor argumentere for, at virksomheder, der satser på et bredt marked, generelt vil opnå større fordele af væksten, end virksomheder der satser på et nichemarked. Hypotese 2: Blandt gazellevirksomheder er sammenhængen mellem vækst og profitabilitet stærkest for de virksomheder, der satser på et bredt marked sammenlignet med de virksomheder, der satser på et nichemarked. Metode For at teste hypoteserne har vi udvalgt en stikprøve af danske gazellevirksomheder. Data er indsamlet og struktureret af Greens Analyseinstitut og Dagbladet Børsen. De finansielle data og nøgletal stammer fra D&B (tidligere Dun & Bradstreet) databasen, som indeholder de officielle finansielle data fra alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. I dette studie er der anvendt virksomhedsdata fra perioden Vi har, i overensstemmelse med Birch (1979, 1981), defineret gazeller som virksomheder med mindst 100 % vækst akkumuleret gennem en fireårig periode, og hvor summen af det primære resultat gennem de sidste fire år samtidigt er positiv. Væksten måles ud fra den årlige omsætning eller ud fra virksomhedens bruttoresultat, hvis omsætningen ikke opgives i regnskabet. I 2008 blev danske virksomheder ud fra ovennævnte definition og D&B s database identificeret som gazeller (Børsens Gazelle Rapport 2008). Heraf gennemførte af disse virksomheder, svarende til 45 % af populationen, et telefonbaseret survey, hvor direktøren eller ejerlederen af virksomheden blev interviewet omkring virksomhedens strategi, ledelse og marked. Datamaterialet til dette studie består således af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt virksomhedsdata inklusive finansielle nøgletal fra fra D&B s database. Tabel 2 præsenterer de anvendte variable.

10 9/ , side 10 Tabel 2 Undersøgelsens variable Type af variabel Variabel og beskrivelse Afhængig variabel Profitabilitet: Måles via. afkastningsgraden (bruttoresultat / samlet balance). Uafhængig variabel Vækst: Måles vha. absolut vækst i antallet af ansatte i perioden Moderator Strategisk orientering: Måles vha. en dummy variabel om hvorvidt virksomheden følger en fokusstrategi eller ej. En fokusstrategi indbefatter fokuseret differentiering og fokuseret omkostningslederskab. En fokusstrategi er i modsætning til differentiering og omkostningslederskab. Kontrol variable Region, branche, direktørens el. ejerlederens alder, køn og uddannelsesmæssig baggrund, virksomhedens alder samt antal ansatte. Kilde: Egen tilvirkning Empiriske resultater Tabel 2a og tabel 2b nedenfor redegør for den deskriptive statistik. Det viser sig, at gazellevirksomhederne befinder sig i alle regioner og på tværs af brancher, omend de synes at centrere sig i hovedstaden og indenfor handel. Størsteparten af direktørerne af gazellevirksomhederne er mellem 41 og 55 år gamle, mænd og med en videregående uddannelse omend erhvervsuddannelse også er ret hyppig. Gazellerne er i gennemsnit cirka 13 år gamle virksomheder, dog med stor variation, har i gennemsnit 12 ansatte og har oplevet en gennemsnitlig vækst på cirka 9 mand i perioden En fokusstrategi er den mest hyppige strategi blandt gazellerne - fordelt med 59 % der følger den fokuserede differentieringsstrategi og 8 % der følger en fokuseret omkostningslederstrategi. De resterende 33 % følger en bred markedsstrategi, herunder 27 % en differentieringsstrategi og 6 % en generel omkostningslederstrategi. Tabel 2a: Deskriptiv statistik Region Nordjylland 9% Hovedstaden 34% Syddanmark 22% Sjælland 10% Midtjylland 24% Branche Primær erhverv 1% Fremstilling 15% Bygge- og anlæg 18% Handel 30% Transport 5%

11 9/ , side 11 IKT 10% Finans 1% Vidensservice 12% Almen service 9% Direktør alder år 7% år 64% Over 56 år 29% Direktør køn Kvinde 6% Mand 94% Uddannelse Folkeskole 1% Erhvervsuddannelse 28% Student 11% Kort/mellemlang videregående 34% Lang videregående 26% Strategisk orientering Fokuseret differentieringsstrategi 59% Fokuseret omkostningslederstrategi 8% Samlet fokus strategi 67% Differentieringsstrategi 27% Generel omkostningsleder strategi 6% Samlet bred markeds strategi 33% Kilde: Gazelle data 2008 indsamlet af Børsen i samarbejde med Green Analyseinstitut Tabel 2b: Deskriptiv statistik Gennemsnit Stanardafvigelse Afkastningsgrad,98,74 Firma alder 13,29 9,21 Antal ansatte 12,19 21,28 Vækst i ansatte 9,48 21,55 Kilde: Gazelle data 2008 indsamlet af Børsen i samarbejde med Green Analyseinstitut For at teste vores to hypoteser har vi kørt en hierarkisk regression. Vi estimerede først en model udelukkende indeholdende kontrolvariable (model 1). Tabel 3 angiver de standardiserede koefficienter, deres signifikansniveau, opsummerende statistik for hver model samt signifikanttest for forskel i modellerne. I model 2 introduceres hovedeffekten af vækst i ansatte og strategisk orientering (dummy variabel for fokusstrategi). Model 3 estimerer interaktionseffekten af vækst i ansatte og fokusstrategi.

12 9/ , side 12 Tabel 3: Hierarkisk regression Model 1 Model 2 Model 3 Kontrol Hovedeffekter Interaktionseffekter Region (ref er Nordjylland) Hovedstaden,048,046,041 Syddanmark,020,018,015 Sjælland,026,023,017 Midtjylland -,015 -,018 -,024 Branche (ref er primær erhverv) Fremstilling,150,154,151 Bygge- og anlæg,329 **,330 **,324 ** Handel,149,151,147 Transport,095,097,094 IKT,332 ***,333 ***,334 *** Finans -,013 *** -,012 -,011 Vidensservice,323,324 ***,324 *** Almen service,356,356 ***,355 *** Firma alder -,060 -,055 -,056 Direktør alder (ref er år) år,023,022, år og over -,014 -,013 -,013 Direktør køn (mand) -,146 *** -,145 *** -,142 *** Direktørens uddannelse (ref er folkeskole) Erhvervsuddannelse,029,028,030 Student -,071 -,070 -,070 Kort/mellemlang videregående,038,039,038 Lang videregående -,049 -,049 -,053 Antal ansatte -,030 -,059 -,059 Vækst i ansatte,034,184 ** Strategisk orientering (Fokus strategi) -,018,031 Vækst i ansatte * Fokus strategi -,183 *** R 2,171,172,182 Tilpasset R 2,153,152,161 Model F Statistik 9,275 *** 8,493 *** 8,681 *** Ændring i R 2,171,001,010 Model forandring F Statistik 9,275 ***,409 10,924 *** Kilde: Gazelle data 2007 indsamlet af Børsen i samarbejde med Green Analyseinstitut Note: N=964 * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

13 9/ , side 13 Hovedeffektmodellen (model 2) viser ingen signifikant forøgelse af forklaringskraften sammenlignet med kontrolmodellen (model 1). Forandringen i R 2 er meget lille og ikke signifikant. Koefficienterne for effekten af vækst i ansatte og strategisk orientering på profitabilitet er ej heller signifikante. Efter introduktion af interaktionseffekten mellem vækst i ansatte og fokusstrategi (model 3) opnås en signifikant forøgelse af modellens forklaringskraft (model forandring 10,924; p<0.001). Der er en signifikant positive effekt af vækst i ansatte på profitabilitet (β = 0,184; p<0,01), hvilket støtter hypotese 1. Ydermere, er interaktionseffekten af vækst i ansatte og fokus strategi signifikant og positiv (β = 0,183; p<0,001). Dermed er der også støtte for hypotese 2. Der er nogle enkelte observationer vedrørende kontrolvariablene, der bør bemærkes. Der synes at opnås højere profit i brancherne bygge- og anlæg, IKT, vidensservice og almen service sammenlignet med det primære erhverv. Og kvindelige direktører synes at lede gazellevirksomheder med højere profitabilitet. Samlet set kan vi konkludere på baggrund af de statistiske test, at vækst har en positiv indflydelse på profitabilitet blandt gazellevirksomheder. Denne positive indflydelse er stærkere for gazellevirksomheder, der følger en bred strategi til sammenligning med gazeller, der følger en fokusstrategi. Pudsigt ser vi ingen sammenhæng mellem vækst og profitabilitet så længe interaktionseffekten er udeladt af modellen. Diskussion og konklusion Denne artikel har haft som mål at undersøge, hvordan gazellevirksomheders strategiske orientering kan virke som moderater for sammenhænge mellem vækst og profitabilitet. Specifik har vi testet to hypoteser. For det første for at undersøge sammenhængen mellem vækst og profitabilitet blandt danske gazellevirksomheder, og for det andet for at vise, hvorledes denne sammenhæng er modereret af gazellevirksomhedens strategiske orientering.

14 9/ , side 14 Vi viste i første omgang, hvordan vækst og profitabilitet er positiv sammenhængende blandt gazellevirksomheder. I mange tidligere studier af vækst og profitabilitet er gazellevirksomheder druknet i mængden af mere normalt voksende virksomheder, og det har derfor været vanskeligt at gisne om sammenhængen mellem en eksplicit vækststrategi og profitabilitet. Ved udelukkende at fokusere på gazellevirksomheder frasorteres en væsentlig del af de virksomheder, hvor intention og faktisk adfærd er uoverensstemmende. Stikprøven i dette studie er derfor velegnet til at undersøge hvordan en eksplicit vækststrategi påvirker profitabilitet. Ulempen ved denne stikprøvestrategi er imidlertid, at resultaterne ikke nødvendigvis kan generaliseres til de mere normalt voksende virksomheder og måske kun er gældende for gazeller. Desuden viste vi, at den positive sammenhæng mellem vækst og profitabilitet blandt gazellevirksomheder er stærkest for virksomheder, der følger en bred strategi sammenlignet med virksomheder, der følger en fokusstrategi. Dette er interessant eftersom det faktisk kun er 33 % af gazellerne, der følger en bred strategi. Vi forklarede fokusstrategiens moderatoreffekt med, at virksomheder, der følger en fokusstrategi, befinder sig på et marked, hvor der er relativt lidt at kæmpe om. Den kage, der skal deles, er lille i forhold til den kage der skal deles for virksomheder, der henvender sig til et bredt marked. Denne forklaring har dog visse begrænsninger. Spørgsmålet er, om en vækststrategi i virkeligheden handler om at opnå størst andel af et givet marked, hvis størrelse er givet på forhånd, eller den handler om at skabe eller forstørre et marked. Vi har anskuet problemstillingen omkring vækst som et fordelingsspil, hvor markedet størrelse er givet på forhånd. Mange argumenterer imidlertid for, at entreprenørskab - måske specielt for gazellevirksomheder - handler om at skabe et marked, der ikke er der i forvejen (Sarasvathy 2001; Gartner, Carter og Hills 2003). Man kan derfor hævde, at strategi, vækst og profitabilitet blandt gazellevirksomheder burde analyseres som et skabelsesspil frem for som et fordelingsspil. Dette er noget, som fremtidig forskning bør tage op. Der er desuden andre begrænsninger i vores konklusioner, som bør være genstand for fremtidig forskning. I undersøgelsen har vi ikke en optimal tidsmæssig forskydning i måling af uafhængige

15 9/ , side 15 variable, moderator variable og vores afhængige variable. Fremtidig forskning bør måle effekten af vækst og strategi i efterfølgende perioder, for dermed bedre at kunne fange hovedeffekten af vækst og moderatoreffekter af strategisk orientering. Omend denne stikprøve i sig selv er interessant ud fra at virksomhederne har opnået en høj vækst og positive finansielle resultater, ligger der endnu en begrænsning i, at den afhængige variabel har været en del af stikprøveudvælgelsen. Stikprøven indeholder de mest vækstende virksomheder, men samtidig kun dem med et samlet positivt resultat over perioden. Det kan give bias i resultaterne, hvis konklusionerne overføres til virksomheder uden for stikprøvens karakteristika. Lignende fremtidig forskning bør derfor vælge en stikprøve af hurtigt voksende virksomheder med både positive og negative finansielle resultater. Med en sådan stikprøve vil resultaterne være mere generalisérbare. For ledere af gazellevirksomheder har denne undersøgelse væsentlige implikationer. Helt overordnet viser undersøgelsen i overensstemmelse med situationsbestemt teori, at ingen strategi er universal. Fornuften ved en given strategi afhænger af konteksten. Mere specifikt kan det ud fra undersøgelsen anbefales, at ledelsen af gazellevirksomheder bør tænke forskellige strategier - herunder deres vækststrategi - i nøje sammenhæng med virksomhedens øvrige strategiske orientering. Referencer Acs Z J, Parsons W og Tracy S: High-Impact Firms: Gazelles Revisited, Small Business Administration, Juni Autio E, Arenius P, Wallenius H: Economic impact of gazelle firms in Finland, Working paper series 2000 / 3. Barney J B: Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, Vol. 17, s , Barney J, Wright M og Ketchen Jr. D J: The resource-based view of the firm: Ten years after 1991, Journal of Management 27 s , Besanko D, Dranove D, Shanley M: Economics of strategy, 3 ed. Wiley, New York, NY., Birch D L: The Job Generation Process. MIT Program on Neighborhood and Regional Change, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA Birch D L, Who Creates Jobs? The Public Interest 65(Fall), 3 14, 1981.

16 9/ , side 16 Birch D L og Medoff J: Gazelles. In Lewis C. Solmon and Alec R. Levenson, eds., Labor Markets, Employment Policy and Job Creation. Boulder, CO and London: Westview Press, s Capon N, Farley J U og Hoenig S: Determinants of financial performance: a meta-analysis, Management Science 36 (10), s Chandler G N og Jansen E, The Founder s Self-assessed competence and venture performance, Journal of Business Venturing 7, s , Cho H-J, og Pucic V: Relationship between innovation, quality, growth, profitability and market value. Strategic Management Journal, 26, , Churchill N C og Lewis V L: The five stages of business growth Harvard Business Review 1983 Covin J G og Slevin D P: High growth transitions: Theoretical perspectives and suggested directions, In D.L. Sexton and R.W. Smilor (eds.) Entrepreneurship, s Chicago: Upstart Publishing Company, Cox L W, Camp S M, Ensley M D: Does it pay to grow? The impact of growth on profitability and wealth creation, Paper Presented at the Babson College/Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Boulder, Colorado, Davidsson P og Wiklund J: Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth. In D. Sexton & H. Landstrom (eds.) The Blackwell Handbook of Entrepreneurship, Oxford: Blackwell Publishers Ltd Davidsson P, Actenhagen L og Naldi L: Research on small firm growth: A review, in Proceedings. European Institute of Small Business, Davidsson P, Delmar F og Wiklund J: Entrepreneurship as Growth, Growth as Entrepreneurship, Entrepreneurship And the Growth of Firms, Elgar, Davidsson P, Steffens P og Fitzsimmons J: Growing profitable or growing from profits: Putting the horse in front of the cart?, Journal of Business Venturing, Davis S J, Haltiwanger J og Schuh S: Small Business and Job Creation: Dissecting the Myth and Reassesing the Facts. Small Business Economics 8(4), s , Delmar F: Measuring growth: Methodological considerations and empirical results. In Donckels R. & Miettinen (eds.) Entrepreneurship and SME research: On its way to the next millennium, s Aldershot, England: Ashgate, Delmar F, Davidsson P, og Gartner W B: Arriving at the high-growth firm, Journal of Business Venturing 18, s , De Witt B og Meyer R: Strategy Process, Content, Context, An International Perspective, Thomson 3 rd edition, Durand R og Coeurderoy R: Age, order of entry, strategic orientation, and organizational performance. Journal of Business Venturing, 16, s , 2001 Evald M: Betydningen af ejerlederes vækstintentioner i mindre virksomheder / I: Iøjnefaldende anderledes? Forandringsprocesser og ledelse i mindre virksomheder. / red. Christensen P R; Damgaard T; Jørgensen T B. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s , Fischer E, Reuber R, Hababou M og Johnson L S: The role of socially constructed temporal perspectives in the Emergence of rapid growth firms. Entrepreneurship Theory and Practice 22(2): 1330, Gartner W B, Carter, N M og Hills G E: The language of opportunity. I Steyaert, C. & Hjorth, D. (red.): New movements in entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham, s , Glancey K: Determinants of growth and profitability in small entrepreneurial firms, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Greiner L E: Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 50(4): s , 1972.

17 9/ , side 17 Henrekson M og Johansson D: Gazelles as Job Creators A Survey and Interpretation of the Evidence, Hoy F, McDougall P P og D Souza D E: Strategies and environments of high-growth firms. In D.L. Sexton and J.D. Kasarda (eds.), The state of the art of entrepreneurship. Boston: PWS-Kent, s , 1992 Kim H, Hoskisson R E og Wan W P: Power dependence, diversification strategy, and performance in Keiretsu member, Katz M L og Shapiro C: Network Externalities, Competition, and Compatibility, The American economic review, Vol. 75 No. 3, Kazanjian R K: Relation of dominant problems to stages og growth in technology-based new ventures, Academy of Management Journal, Vol. 31, No. 2, s Lieberman M B og Montgomery D B: First Mover Advantages, Strategic Management Journal, Vol. 9, s , 1988, Markman G D og Gartner W B: Is extraordinary growth profitable? A study of Inc. 500 high-growth companies. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1), 65-75, Mendelson H: Organizational architecture and success in the information technology industry, Management Science 46, Nelson R R and Winter S G: Organisational capabilities and behaviour in an Evolutionary theory of economic change, Cambridge, Mass. The Belknap Press of Havard University Press, Penrose E:The theory of the growth of the firm. Oxford: Basil Blackwell, Peng M W: Outside directors and firm performance during institutional transition, Strategic Management Journal 25, Porter M E: Competitive advantage. New York: The Free Press Porter M E: Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3), s , Ramezani C A, Soenen L og Jung A: Growth, corporate profitability, and value creation. Financial Analysts Journal, 62(6), s , Reid G: Early life-cycle behaviour of micro firms in Scotland, Small Business Economics 7 (1995), s , Roper S: Modelling small business growth and profitability, Small Business Economics 13 (3), s , Russo M V og Fouts P A: A Resource-Based Perspective on Corporate Environmental Performance and Profitability, s , Sarasvathy S D: Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2): s , Sexton D L og Smilor R W: Growth strategies. In: Sexton D L, Smilor R W (Eds.), Entrepreneurship Upstart, Chcago, IL, s , Sexton D L, Pricer R W og Nenide B: Measuring performance in high-growth firms. Paper Presented at the Babson College/Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Babson College, MA, Stern C W og Stalk Jr. G (Eds.): Perspectives on Strategy from the Boston Consulting Group. Wiley, New York, NY, Stevenson H H og Jarillo J C: A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management. Strategic Management Journal 11, s , Storey D J: Understanding the Small Business Sector. Routledge, London, UK., Williamson O E: The Modern Corporation; Origins, Evolution, Attributes, Journal of Economic Literature, Issue 4, Dec 1981.

18 9/ , side 18 i Anerkendelser: En stor tak til Leif Bæk Fallesen og Frederik Olesen fra Børsen/Greens Analyseinstitut for at give adgang til Børsens Gazelledatabase samt for konstruktivt samarbejde. Dette studie er en del af et igangværende forskningsprojekt i samarbejde med Prof. Per Davidsson og Assoc.Prof. Paul Steffens fra Queensland University of Technology, Brisbane, Australien. Tak til Prof. Per Davidsson og Assoc.prof. Paul Steffens for værdifuldt input i forbindelse med udarbejdelse af projektet.

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt?

Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt? Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt? Sociale netværk tillægges stor betydning for iværksætteres mulighed for at få succes. Men hvad karakteriserer egentligt netværk,

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Køber gifte kvinder flere aktier?

Køber gifte kvinder flere aktier? Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Kvinder i ledelse og produktivitet

Kvinder i ledelse og produktivitet Kvinder i ledelse og produktivitet Nicolai Kaarsen, Kraka 09/03/2015 Resumé I denne rapport undersøges udviklingen i andelen af kvindelige ledere samt sammenhængen mellem produktivitet og andelen af kvindelige

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst FORORD Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Intern analyse af IT afdeling en intern analyse af ressourcer og kapabiliteter hos IT med fokus på værdiskabelse for kunden.

Intern analyse af IT afdeling en intern analyse af ressourcer og kapabiliteter hos IT med fokus på værdiskabelse for kunden. Intern analyse af IT afdeling en intern analyse af ressourcer og kapabiliteter hos IT med fokus på værdiskabelse for kunden. Analysen er anonymiseret og der er fjernet dele af undersøgelsen for at beskytte

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen

Thomas Bernt Henriksen Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Gazelleundersøgelsen 2013 Årets tema: Hvad kan vi danskere? Fire budskaber 1. Gazeller gør op med fem års krise 2. Stærkt afsæt for vækst og job 3. Gazellerne

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Carsten Paysen T. Rosenskjold Department of Economics and Business, Aarhus University d. 24 marts 19. marts 2015 1 / 16 Min baggrund Student Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE 1

LEADERSHIP PIPELINE 1 LEADERSHIPPIPELINE 1 LEADERSHIP PIPELINE TRE CENTRALE ANTAGELSER 1. Succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer 2. Transitioner (dvs. overgange der

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Kan unge med dårlige læsefærdigheder gennemføre en ungdomsuddannelse? Dines Andersen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 1:2005 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere