Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet"

Transkript

1 9/ , side 1 Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet Martin Senderovitz a, Kim Klyver b a Syddansk Universitet, Engstien 1, 6000 Kolding, Denmark, b Standford University, Stanford, USA & Syddansk Universitet, Engstien 1, 6000 Kolding, Denmark, Forskningsbaseret paper Resume Vækst og profitabilitet ses ofte som centrale ledelsesmæssige målsætninger for virksomheder. Høj vækst kan ses som en indikator for succes og som et middel til at opnå konkurrencemæssige fordele og højere profitabilitet. Men høj vækst kan også medføre en række ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der påvirker profitabiliteten negativt. Formålet med artiklen er at afdække sammenhængen mellem vækst og profitabilitet for danske gazellevirksomheder, samt undersøge hvordan virksomhedens strategiske orientering påvirker denne sammenhæng. Vores undersøgelse finder en klar positiv sammenhæng mellem vækst og profitabilitet blandt gazellevirksomhederne. Yderligere viser vores undersøgelse, at de virksomheder, der følger en bred markedsstrategi, opnår en højere profitabilitet end de virksomheder, der følger en fokusstrategi. En ledelsesmæssig implikation er dermed, at virksomheders vækststrategi bør tænkes nøje sammen med den øvrige strategiske orientering. Nøgleord Gazellevirksomheder, vækst, profitabilitet, strategisk orientering, fokusstrategi, markedsstrategi.

2 9/ , side 2 Introduktion i I dette studie vil vi undersøge sammenhængen mellem vækst og profitabilitet for gazellevirksomheder, samt undersøge hvordan virksomhedens strategiske orientering påvirker denne sammenhæng. Selv i en recessionstid er der virksomheder, der vokser betydeligt hurtigere end gennemsnittet. Disse virksomheder ofte betegnet gazeller virker som vækst- og jobskabelseslokomotiver i tider, hvor samfundet som helhed er i krise (Birch 1987, Henrekson & Johansson 2008). Undersøgelser viser, at det er gazellerne, der står for skabelse af en meget stor del af alle nye jobs og gazellerne har stor betydning for økonomi, beskæftigelse og velstand i samfundet (Birch 1979, 1987, Henrekson and Johansson 2008). Mange regeringer, herunder også den danske regering, har derfor igangsat forskellige støtte- og rådgivningsprojekter for at fremme vækstvirksomhederne. En udbredt antagelse indenfor entrepreneurskab- og strategiforskning er, at vækst er godt (se f.eks. Penrose 1959, Birch 1987, Storey 1994). Vækst kan ses som en indikator for succes (se f.eks. Delmar 1997; Sexton og Smilor 1997), og nogle forskere fremhæver, at entrepreneurship is the function through which growth is achieved (Stevenson og Jarillo 1990 p 21). Inden for strategisk ledelse fremhæves vækst af nogle som et vigtigt middel til at opnå konkurrencemæssige fordele, og som en vej til at opnå højere profit (Russo og Fouts 1997, Cho og Pucic 2005). Opnåelse af vækst og profitabilitet er centrale målsætninger for mange virksomheder. Men vækst er ikke nødvendigvis godt, hvis man betragter det i forhold til effekten på virksomhedens profitabilitet. Der er stor forskel på vækst og profit også blandt gazellerne. Den hurtigst voksende gazelle opnåede således ca % vækst i bruttoresultatet mellem 2004 og 2007, hvorimod de langsomst voksende gazeller kun voksede godt 100 % i samme periode. Ligeledes er der store forskelle i profitabiliteten blandt gazellerne.

3 9/ , side 3 I en række empiriske studier er forholdet mellem vækst og profitabilitet blevet belyst, men de hidtidige undersøgelser viser ikke et klart billede af, om virksomhedsvækst og profitabilitet hænger entydigt sammen. Nogle empiriske studier påviser en positiv korrelation mellem vækst og profitabilitet, nogle finder ingen statistisk signifikant sammenhæng, hvorimod andre viser en klar negativ sammenhæng (Capon et al. 1990, Markman og Gartner 2002, Reid 1995). De modsatrettede resultater kunne tyde på, at sammenhængen mellem vækst og profitabilitet afhænger af virksomhedens kontekst (Davidsson et al. 2008). Virksomhedens kontekst består af en række faktorer, som f.eks. hvilken branche virksomheden befinder sig i, størrelsen og udviklingen i markedet, samfundets generelle konjunkturer, ledelsens kompetencer, ressourcer og ikke mindst virksomhedens strategiske orientering. Sammenhængen mellem virksomhedens strategiske orientering og virksomhedens profit er tidligere blevet belyst, og studier viser, at der er en klar empirisk sammenhæng mellem disse (se f.eks. Durand and Coeurderoy 2001; Ramezani et al. 2002), men det er derimod ikke tidligere blevet belyst, hvordan virksomhedens strategiske orientering påvirker forholdet mellem virksomhedsvækst og profit. På trods af flere tidligere studier af sammenhængen mellem vækst og profitabilitet er vores viden på dette område stadig ikke tilstrækkelig. Gazellerne udgør i antal kun en meget lille del af samtlige virksomheder, og i studier, der omhandler virksomheder generelt, vil de derfor drukne i mængden eller blive betragtet som outliers i analysen. Vi ved derfor stadig ikke, hvorledes forholdet mellem vækst og profitabilitet udspiller sig blandt de hurtigst voksende virksomheder gazellerne. I dette studie er vores forskningsspørgsmål således: Hvordan påvirker gazellevirksomheders strategiske orientering forholdet mellem virksomhedsvækst og profitabilitet? På baggrund af en gennemgang af to teoretiske perspektiver omkring vækst og profitabilitet samt de hertil hørende empiriske resultater vil vi i de efterfølgende afsnit udvikle to hypoteser. Herefter beskrives den anvendte metode til at teste

4 9/ , side 4 hypoteserne, inden de empiriske resultater præsenteres. Artiklen afsluttes med en diskussion og konklusion. Relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet En nærmere gennemgang af en række forskningsmæssige bidrag afslører, at der teoretisk og empirisk er uenighed om, hvordan forholdet mellem vækst og profitabilitet er. Overordnet set er der to modsatrettede teoretiske perspektiver med tilhørende inkonsistente og uklare empiriske resultater. To dominerende teoretiske perspektiver om vækst-profitabilitetsrelationen Det første teoretiske perspektiv bygger hovedsagligt på et markeds- eller omverdensargument (Porter 1980, 1985, De Wit and Meyer 2004), eller på engelsk et outside-in perspektiv. På grund af first mover fordele (Lieberman and Montgomery 1988), stordriftsfordele (Besanko et al. 2004), læringskurveeffekter (Stern og Stalk 1998), rekrutteringsfordele (Penrose 1959) og netværkseksternaliteter (Katz og Shapiro 1985), vil virksomheder med en hurtig indtrængen på markedet i stor og voksende skala opnå konkurrencefordele og herigennem forbedrede finansielle resultater. Det vil sige, at vækst betaler sig. Det andet teoretiske perspektiv har hovedsagligt et internt fokus, eller tilsvarende hvad Barney (1991, 2001) og De Wit og Meyer (2004) kalder et inside-out perspektiv. Her tales for at vækst og profitabilitet ikke altid følges ad. Ud fra et organisatorisk livscyklusperspektiv fremføres det (Churchill and Levis 1983; Greiner 1972; Kazanjian 1988), at høj vækst resulterer i en række interne organisatoriske udfordringer og problemer, der formindsker eller eliminerer de økonomiske fordele ved vækst. Hvis man skal lede og styre høj vækst, er virksomhederne ofte nødt til at ændre fundamentale organisatoriske procedurer, så som belønningssystemer, arbejdsfordeling, kommunikationsformer og organisationsstruktur. Sådanne ændringer kan skabe organisatorisk uro og uventede omkostninger. Ud fra et internt perspektiv kan der derfor være store problemer og omkostninger forbundet med høj vækst. Af samme årsag følges vækst og profitabilitet ikke nødvendigvis ad.

5 9/ , side 5 Empiriske studier af vækst-profitabilitet relationen En række studier har undersøgt den empiriske relation mellem virksomhedsvækst og profitabilitet under forskelle omstændigheder. Nogle studier har fokuseret på en bestemt branche, mens andre har undersøgt vækst og profit på tværs af brancherne. Tabel 1: Empiriske undersøgelser af betydningen af vækst for profitabiliteten Signifikant positiv Svag positiv Ingen eller uklar Signifikant negativ betydning betydning sammenhæng/betydning betydning Cox et al (BCERC) Baum og Wally 2003 Roper 1999 (SME) Reid 1995 (SME) Chandler, Jansen 1992 (JBV) (SMJ) Sexton et al (BCERC) Hoy McDougall D Souza Mendelson 2000 (MS) Cho og Pucic 2005 Markman og Gartner (A) Russo og Fouts 1997 (AMJ) (SMJ) (ET&P) Covin og Slevin 1997 (B) Glancey 1998 (IJEBR) Kim et al (SMJ) Capon et al.(1990 (MC) for Capon et al (MC) for Peng 2004 (SMJ) studier af en enkelt branche undersøgelse på tværs af brancher Note: BCERC = Babson College Entrepreneurship Conference; JBV = Journal of Business Venturing; MC = Management Science; AMJ = Academy of Management Journal; IJEBR = International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research; SMJ = Strategic Management Journal; SME = Small Business Economics; ET&P = Entrepreneurship Theory and Practice; A = In D.L. Sexton and J.D. Kasarda (eds.), The state of the art of entrepreneurship. Boston: PWS-Kent, s , 1992; B = In D.L. Sexton and R.W. Smilor (eds.) Entrepreneurship, s Chicago: Upstart Publishing Company, Som det ses i tabel 1, viser nogle af de hidtidige undersøgelser en signifikant positiv sammenhæng mellem vækst og profitabilitet, nogle viser en svag positiv sammenhæng, nogle viser ingen sammenhæng, og sidst viser nogle en betydelig negativ sammenhæng. Forklaring på de modsatrettede empiriske resultater I Capon et al. s (1990) metaanalyse af 88 forskellige empiriske studier blev det konkluderet, at vækst er sammenhængende med bedre finansielle resultater i en lang række forskellige situationer. Metaanalysen viste dog også, at den generelle positive sammenhæng mellem vækst og profit hovedsagligt blev fundet i studier, der

6 9/ , side 6 undersøgte virksomheder på tværs af brancher, hvorimod studier af en enkelt branche viste svag eller ingen sammenhæng mellem vækst og profit. Den positive sammenhæng mellem vækst og profit i tidligere studier bør derfor betragtes som resultat af vækstforskelle på tværs af brancher nærmere end vækstfordele for virksomheder indenfor en given branche. Vi argumenterer dog for en yderligere forklaring på de hidtidige inkonsistente empiriske resultater. Denne forklaring bygger på virksomhedernes eksplicitte beslutninger og intentioner om at vækste eller ej. Nogle virksomheder vokser; andre gør ikke. Nogle virksomheder har intentioner om at vokse; andre har ikke. Det er dog ikke altid, at vækstintentioner og faktisk realiseret vækst følges ad (Evald 2004). Der kan således empirisk findes virksomheder med vækstintentioner som vokser, og andre som ikke vokser. Og der findes virksomheder uden vækstintentioner der vokser, og andre der ikke vokser. Når sammenhængen mellem en eksplicit vækststrategi og profitabilitet ønskes undersøgt, bør man udelukkende studere de virksomheder, som mest sandsynligt har truffet et eksplicit valg om at vokse, ((studeres)). De virksomheder, som ikke har en eksplicit intention om vækst men som måske alligevel vokser pga. markedets udvikling eller andre faktorer, som virksomheden ikke umiddelbart kan kontrollere bør ikke indgå i undersøgelsen. Selvom vækst således ikke kun fremkommer i virksomheder med en eksplicit vækstintention, må det formodes, at en stor del af de virksomheder, der udviser høj vækst, også har en eksplicit vækststrategi. Hvis vækst er intentionel og en del af en eksplicit vækststrategi, så må vi formode, at virksomhederne har valgt denne strategi, fordi den er hensigtsmæssigt også i finansiel forstand. Dette i modsætning til virksomheder, der oplever negativ eller lav vækst. Disse virksomheder har muligvis intentionelt valgt lav eller negativ vækst, f.eks. ud fra at lederen i en ejerledet virksomhed ønsker at bevare kontrol og overblik. Dog er det sandsynligt, at en større del af virksomhederne, som oplever en lav eller negativ vækst, ikke har valgt dette eksplicit.

7 9/ , side 7 Når vi antager, at den realiserede vækst er en bevidst strategi for en større andel af virksomhederne med høj vækst end det er tilfældet hos lavvækst virksomhederne, må det formodes, at der er en stærkere sammenhæng mellem vækst og profitabilitet blandt højvækst virksomheder end hos lavvækst virksomheder. Dette er yderligere en forklaring på, hvorfor de tidligere studier fandt enten svag eller negative sammenhæng mellem profit og vækst. Ved også at have undersøgt virksomheder med lav vækst har studierne ikke kunne skelne mellem virksomheder med en henholdsvis eksplicit og implicit vækststrategi. Hypotese 1: Blandt gazellevirksomheder har virksomhedsvækst en positiv indflydelse på profitabiliteten Strategisk orientering som moderator for sammenhængen mellem vækst og profitabilitet Davidsson et al. (2008) argumenterer for, at vækstens indflydelse på profitabiliteten afhænger af konteksten og den specifikke situation, som virksomheden er en del af. Denne argumentation følger den situationsbestemte teori, som bl.a. argumenterer for, at der ikke findes én ideel måde at organisere eller lede en virksomhed på (Woodward 1958). Organisering og ledelse af virksomheden afhænger af omgivelserne, som virksomheden er en del af (Scott 2000). Som følge af dette findes der ikke en ideel eller universel strategi strategi bør afhænge af omgivelsernes karakter og egenart. Det betyder endvidere, at en bevidst eksplicit vækststrategi ikke nødvendigvis er gavnlig for virksomheden i alle tilfælde det afhænger af konteksten. Ligesom Durand and Coeurderoy (2001) følger vi logikken bag den situationsbestemte teori. Vi argumenterer for, at værdien af en vækststrategi afhænger af de øvrige interne processer og strategier. Således argumenterer vi for, at en eksplicit vækststrategi er mest gavnlig, når den passer til de øvrige interne strategier. En eksplicit strategi om vækst kan dermed ikke ses eller vurderes uden at medtænke virksomheden generelle strategiske orientering.

8 9/ , side 8 En velkendt kategorisering af virksomhedens strategiske orientering er Porters (1980,1985) generiske strategier. Porter fremfører, at virksomheder fundamentalt skal træffe to strategiske valg. For det første skal virksomheden vælge om den vil opnå konkurrencemæssige fordele gennem 1) at have lave gerne de laveste omkostninger blandt konkurrenterne eller 2) at tilbyde et unikt differentieret produkt. For det andet skal virksomheden vælge, om den vil målrette sin indsats mod en bred del af markedet eller mod et smalt nichemarked. Disse valg medfører, at der findes i alt fire forskellige grundlæggende generiske strategier: En differentieringsstrategi, en generel omkostningsleder strategi, en fokuseret differentieringsstrategi og en fokuseret omkostningsleder strategi. Det må formodes, at vækst og profit er lettere at opnå ved et relativt stort markedspotentiale sammenlignet med et mindre markedspotentiale. Dette kan sammenlignes med, at det er lettere at opnå et stort beløb i Matadorspillet, hvis der er flere spillere med. Der er flere penge i omløb, og dermed mulighed for at opnå større formue. I begyndelsen af spillet har hver spiller et vist beløb, dvs. at antallet af spillere afgør, hvor mange penge der i alt er at spille om. På samme måde afgør størrelsen af markedet den øvre grænse for meget der er at kæmpe om. Hvis vi følger denne logik, kan vi resonere, at vækst er mere omkostningsfyldt at opnå, hvis en virksomhed målretter sin indsats mod et nichemarked end mod et bredere og større marked. På et bredt marked er der flere potentielle kunder i spil, og dermed større mulighed for høj vækst. Omkostningerne ved vækst på et nichemarked er dermed sandsynligvis højere end omkostningerne ved vækst på et bredt marked. Ydereligere vil vi argumentere for, at virksomheder med en fokusstrategi altså med fokus på et nichemarked kontra et bredt marked - vil have mere specialiserede specifikke kompetencer og ressourcer, også kaldet specifikke aktiver (Williamson 1981). Besiddelsen af specifikke aktiver betyder på den ene side, at virksomheden kan være mere konkurrencedygtig i forhold til at servicere sin specifikke niche, men på den anden side, at den kan have sværere ved at skifte spor og bevæge sig over i

9 9/ , side 9 andre områder (Nelson og Winter 1982). Dermed vil der være færre muligheder for fortsat vækst. Samlet set vil vi derfor argumentere for, at virksomheder, der satser på et bredt marked, generelt vil opnå større fordele af væksten, end virksomheder der satser på et nichemarked. Hypotese 2: Blandt gazellevirksomheder er sammenhængen mellem vækst og profitabilitet stærkest for de virksomheder, der satser på et bredt marked sammenlignet med de virksomheder, der satser på et nichemarked. Metode For at teste hypoteserne har vi udvalgt en stikprøve af danske gazellevirksomheder. Data er indsamlet og struktureret af Greens Analyseinstitut og Dagbladet Børsen. De finansielle data og nøgletal stammer fra D&B (tidligere Dun & Bradstreet) databasen, som indeholder de officielle finansielle data fra alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. I dette studie er der anvendt virksomhedsdata fra perioden Vi har, i overensstemmelse med Birch (1979, 1981), defineret gazeller som virksomheder med mindst 100 % vækst akkumuleret gennem en fireårig periode, og hvor summen af det primære resultat gennem de sidste fire år samtidigt er positiv. Væksten måles ud fra den årlige omsætning eller ud fra virksomhedens bruttoresultat, hvis omsætningen ikke opgives i regnskabet. I 2008 blev danske virksomheder ud fra ovennævnte definition og D&B s database identificeret som gazeller (Børsens Gazelle Rapport 2008). Heraf gennemførte af disse virksomheder, svarende til 45 % af populationen, et telefonbaseret survey, hvor direktøren eller ejerlederen af virksomheden blev interviewet omkring virksomhedens strategi, ledelse og marked. Datamaterialet til dette studie består således af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt virksomhedsdata inklusive finansielle nøgletal fra fra D&B s database. Tabel 2 præsenterer de anvendte variable.

10 9/ , side 10 Tabel 2 Undersøgelsens variable Type af variabel Variabel og beskrivelse Afhængig variabel Profitabilitet: Måles via. afkastningsgraden (bruttoresultat / samlet balance). Uafhængig variabel Vækst: Måles vha. absolut vækst i antallet af ansatte i perioden Moderator Strategisk orientering: Måles vha. en dummy variabel om hvorvidt virksomheden følger en fokusstrategi eller ej. En fokusstrategi indbefatter fokuseret differentiering og fokuseret omkostningslederskab. En fokusstrategi er i modsætning til differentiering og omkostningslederskab. Kontrol variable Region, branche, direktørens el. ejerlederens alder, køn og uddannelsesmæssig baggrund, virksomhedens alder samt antal ansatte. Kilde: Egen tilvirkning Empiriske resultater Tabel 2a og tabel 2b nedenfor redegør for den deskriptive statistik. Det viser sig, at gazellevirksomhederne befinder sig i alle regioner og på tværs af brancher, omend de synes at centrere sig i hovedstaden og indenfor handel. Størsteparten af direktørerne af gazellevirksomhederne er mellem 41 og 55 år gamle, mænd og med en videregående uddannelse omend erhvervsuddannelse også er ret hyppig. Gazellerne er i gennemsnit cirka 13 år gamle virksomheder, dog med stor variation, har i gennemsnit 12 ansatte og har oplevet en gennemsnitlig vækst på cirka 9 mand i perioden En fokusstrategi er den mest hyppige strategi blandt gazellerne - fordelt med 59 % der følger den fokuserede differentieringsstrategi og 8 % der følger en fokuseret omkostningslederstrategi. De resterende 33 % følger en bred markedsstrategi, herunder 27 % en differentieringsstrategi og 6 % en generel omkostningslederstrategi. Tabel 2a: Deskriptiv statistik Region Nordjylland 9% Hovedstaden 34% Syddanmark 22% Sjælland 10% Midtjylland 24% Branche Primær erhverv 1% Fremstilling 15% Bygge- og anlæg 18% Handel 30% Transport 5%

11 9/ , side 11 IKT 10% Finans 1% Vidensservice 12% Almen service 9% Direktør alder år 7% år 64% Over 56 år 29% Direktør køn Kvinde 6% Mand 94% Uddannelse Folkeskole 1% Erhvervsuddannelse 28% Student 11% Kort/mellemlang videregående 34% Lang videregående 26% Strategisk orientering Fokuseret differentieringsstrategi 59% Fokuseret omkostningslederstrategi 8% Samlet fokus strategi 67% Differentieringsstrategi 27% Generel omkostningsleder strategi 6% Samlet bred markeds strategi 33% Kilde: Gazelle data 2008 indsamlet af Børsen i samarbejde med Green Analyseinstitut Tabel 2b: Deskriptiv statistik Gennemsnit Stanardafvigelse Afkastningsgrad,98,74 Firma alder 13,29 9,21 Antal ansatte 12,19 21,28 Vækst i ansatte 9,48 21,55 Kilde: Gazelle data 2008 indsamlet af Børsen i samarbejde med Green Analyseinstitut For at teste vores to hypoteser har vi kørt en hierarkisk regression. Vi estimerede først en model udelukkende indeholdende kontrolvariable (model 1). Tabel 3 angiver de standardiserede koefficienter, deres signifikansniveau, opsummerende statistik for hver model samt signifikanttest for forskel i modellerne. I model 2 introduceres hovedeffekten af vækst i ansatte og strategisk orientering (dummy variabel for fokusstrategi). Model 3 estimerer interaktionseffekten af vækst i ansatte og fokusstrategi.

12 9/ , side 12 Tabel 3: Hierarkisk regression Model 1 Model 2 Model 3 Kontrol Hovedeffekter Interaktionseffekter Region (ref er Nordjylland) Hovedstaden,048,046,041 Syddanmark,020,018,015 Sjælland,026,023,017 Midtjylland -,015 -,018 -,024 Branche (ref er primær erhverv) Fremstilling,150,154,151 Bygge- og anlæg,329 **,330 **,324 ** Handel,149,151,147 Transport,095,097,094 IKT,332 ***,333 ***,334 *** Finans -,013 *** -,012 -,011 Vidensservice,323,324 ***,324 *** Almen service,356,356 ***,355 *** Firma alder -,060 -,055 -,056 Direktør alder (ref er år) år,023,022, år og over -,014 -,013 -,013 Direktør køn (mand) -,146 *** -,145 *** -,142 *** Direktørens uddannelse (ref er folkeskole) Erhvervsuddannelse,029,028,030 Student -,071 -,070 -,070 Kort/mellemlang videregående,038,039,038 Lang videregående -,049 -,049 -,053 Antal ansatte -,030 -,059 -,059 Vækst i ansatte,034,184 ** Strategisk orientering (Fokus strategi) -,018,031 Vækst i ansatte * Fokus strategi -,183 *** R 2,171,172,182 Tilpasset R 2,153,152,161 Model F Statistik 9,275 *** 8,493 *** 8,681 *** Ændring i R 2,171,001,010 Model forandring F Statistik 9,275 ***,409 10,924 *** Kilde: Gazelle data 2007 indsamlet af Børsen i samarbejde med Green Analyseinstitut Note: N=964 * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

13 9/ , side 13 Hovedeffektmodellen (model 2) viser ingen signifikant forøgelse af forklaringskraften sammenlignet med kontrolmodellen (model 1). Forandringen i R 2 er meget lille og ikke signifikant. Koefficienterne for effekten af vækst i ansatte og strategisk orientering på profitabilitet er ej heller signifikante. Efter introduktion af interaktionseffekten mellem vækst i ansatte og fokusstrategi (model 3) opnås en signifikant forøgelse af modellens forklaringskraft (model forandring 10,924; p<0.001). Der er en signifikant positive effekt af vækst i ansatte på profitabilitet (β = 0,184; p<0,01), hvilket støtter hypotese 1. Ydermere, er interaktionseffekten af vækst i ansatte og fokus strategi signifikant og positiv (β = 0,183; p<0,001). Dermed er der også støtte for hypotese 2. Der er nogle enkelte observationer vedrørende kontrolvariablene, der bør bemærkes. Der synes at opnås højere profit i brancherne bygge- og anlæg, IKT, vidensservice og almen service sammenlignet med det primære erhverv. Og kvindelige direktører synes at lede gazellevirksomheder med højere profitabilitet. Samlet set kan vi konkludere på baggrund af de statistiske test, at vækst har en positiv indflydelse på profitabilitet blandt gazellevirksomheder. Denne positive indflydelse er stærkere for gazellevirksomheder, der følger en bred strategi til sammenligning med gazeller, der følger en fokusstrategi. Pudsigt ser vi ingen sammenhæng mellem vækst og profitabilitet så længe interaktionseffekten er udeladt af modellen. Diskussion og konklusion Denne artikel har haft som mål at undersøge, hvordan gazellevirksomheders strategiske orientering kan virke som moderater for sammenhænge mellem vækst og profitabilitet. Specifik har vi testet to hypoteser. For det første for at undersøge sammenhængen mellem vækst og profitabilitet blandt danske gazellevirksomheder, og for det andet for at vise, hvorledes denne sammenhæng er modereret af gazellevirksomhedens strategiske orientering.

14 9/ , side 14 Vi viste i første omgang, hvordan vækst og profitabilitet er positiv sammenhængende blandt gazellevirksomheder. I mange tidligere studier af vækst og profitabilitet er gazellevirksomheder druknet i mængden af mere normalt voksende virksomheder, og det har derfor været vanskeligt at gisne om sammenhængen mellem en eksplicit vækststrategi og profitabilitet. Ved udelukkende at fokusere på gazellevirksomheder frasorteres en væsentlig del af de virksomheder, hvor intention og faktisk adfærd er uoverensstemmende. Stikprøven i dette studie er derfor velegnet til at undersøge hvordan en eksplicit vækststrategi påvirker profitabilitet. Ulempen ved denne stikprøvestrategi er imidlertid, at resultaterne ikke nødvendigvis kan generaliseres til de mere normalt voksende virksomheder og måske kun er gældende for gazeller. Desuden viste vi, at den positive sammenhæng mellem vækst og profitabilitet blandt gazellevirksomheder er stærkest for virksomheder, der følger en bred strategi sammenlignet med virksomheder, der følger en fokusstrategi. Dette er interessant eftersom det faktisk kun er 33 % af gazellerne, der følger en bred strategi. Vi forklarede fokusstrategiens moderatoreffekt med, at virksomheder, der følger en fokusstrategi, befinder sig på et marked, hvor der er relativt lidt at kæmpe om. Den kage, der skal deles, er lille i forhold til den kage der skal deles for virksomheder, der henvender sig til et bredt marked. Denne forklaring har dog visse begrænsninger. Spørgsmålet er, om en vækststrategi i virkeligheden handler om at opnå størst andel af et givet marked, hvis størrelse er givet på forhånd, eller den handler om at skabe eller forstørre et marked. Vi har anskuet problemstillingen omkring vækst som et fordelingsspil, hvor markedet størrelse er givet på forhånd. Mange argumenterer imidlertid for, at entreprenørskab - måske specielt for gazellevirksomheder - handler om at skabe et marked, der ikke er der i forvejen (Sarasvathy 2001; Gartner, Carter og Hills 2003). Man kan derfor hævde, at strategi, vækst og profitabilitet blandt gazellevirksomheder burde analyseres som et skabelsesspil frem for som et fordelingsspil. Dette er noget, som fremtidig forskning bør tage op. Der er desuden andre begrænsninger i vores konklusioner, som bør være genstand for fremtidig forskning. I undersøgelsen har vi ikke en optimal tidsmæssig forskydning i måling af uafhængige

15 9/ , side 15 variable, moderator variable og vores afhængige variable. Fremtidig forskning bør måle effekten af vækst og strategi i efterfølgende perioder, for dermed bedre at kunne fange hovedeffekten af vækst og moderatoreffekter af strategisk orientering. Omend denne stikprøve i sig selv er interessant ud fra at virksomhederne har opnået en høj vækst og positive finansielle resultater, ligger der endnu en begrænsning i, at den afhængige variabel har været en del af stikprøveudvælgelsen. Stikprøven indeholder de mest vækstende virksomheder, men samtidig kun dem med et samlet positivt resultat over perioden. Det kan give bias i resultaterne, hvis konklusionerne overføres til virksomheder uden for stikprøvens karakteristika. Lignende fremtidig forskning bør derfor vælge en stikprøve af hurtigt voksende virksomheder med både positive og negative finansielle resultater. Med en sådan stikprøve vil resultaterne være mere generalisérbare. For ledere af gazellevirksomheder har denne undersøgelse væsentlige implikationer. Helt overordnet viser undersøgelsen i overensstemmelse med situationsbestemt teori, at ingen strategi er universal. Fornuften ved en given strategi afhænger af konteksten. Mere specifikt kan det ud fra undersøgelsen anbefales, at ledelsen af gazellevirksomheder bør tænke forskellige strategier - herunder deres vækststrategi - i nøje sammenhæng med virksomhedens øvrige strategiske orientering. Referencer Acs Z J, Parsons W og Tracy S: High-Impact Firms: Gazelles Revisited, Small Business Administration, Juni Autio E, Arenius P, Wallenius H: Economic impact of gazelle firms in Finland, Working paper series 2000 / 3. Barney J B: Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, Vol. 17, s , Barney J, Wright M og Ketchen Jr. D J: The resource-based view of the firm: Ten years after 1991, Journal of Management 27 s , Besanko D, Dranove D, Shanley M: Economics of strategy, 3 ed. Wiley, New York, NY., Birch D L: The Job Generation Process. MIT Program on Neighborhood and Regional Change, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA Birch D L, Who Creates Jobs? The Public Interest 65(Fall), 3 14, 1981.

16 9/ , side 16 Birch D L og Medoff J: Gazelles. In Lewis C. Solmon and Alec R. Levenson, eds., Labor Markets, Employment Policy and Job Creation. Boulder, CO and London: Westview Press, s Capon N, Farley J U og Hoenig S: Determinants of financial performance: a meta-analysis, Management Science 36 (10), s Chandler G N og Jansen E, The Founder s Self-assessed competence and venture performance, Journal of Business Venturing 7, s , Cho H-J, og Pucic V: Relationship between innovation, quality, growth, profitability and market value. Strategic Management Journal, 26, , Churchill N C og Lewis V L: The five stages of business growth Harvard Business Review 1983 Covin J G og Slevin D P: High growth transitions: Theoretical perspectives and suggested directions, In D.L. Sexton and R.W. Smilor (eds.) Entrepreneurship, s Chicago: Upstart Publishing Company, Cox L W, Camp S M, Ensley M D: Does it pay to grow? The impact of growth on profitability and wealth creation, Paper Presented at the Babson College/Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Boulder, Colorado, Davidsson P og Wiklund J: Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth. In D. Sexton & H. Landstrom (eds.) The Blackwell Handbook of Entrepreneurship, Oxford: Blackwell Publishers Ltd Davidsson P, Actenhagen L og Naldi L: Research on small firm growth: A review, in Proceedings. European Institute of Small Business, Davidsson P, Delmar F og Wiklund J: Entrepreneurship as Growth, Growth as Entrepreneurship, Entrepreneurship And the Growth of Firms, Elgar, Davidsson P, Steffens P og Fitzsimmons J: Growing profitable or growing from profits: Putting the horse in front of the cart?, Journal of Business Venturing, Davis S J, Haltiwanger J og Schuh S: Small Business and Job Creation: Dissecting the Myth and Reassesing the Facts. Small Business Economics 8(4), s , Delmar F: Measuring growth: Methodological considerations and empirical results. In Donckels R. & Miettinen (eds.) Entrepreneurship and SME research: On its way to the next millennium, s Aldershot, England: Ashgate, Delmar F, Davidsson P, og Gartner W B: Arriving at the high-growth firm, Journal of Business Venturing 18, s , De Witt B og Meyer R: Strategy Process, Content, Context, An International Perspective, Thomson 3 rd edition, Durand R og Coeurderoy R: Age, order of entry, strategic orientation, and organizational performance. Journal of Business Venturing, 16, s , 2001 Evald M: Betydningen af ejerlederes vækstintentioner i mindre virksomheder / I: Iøjnefaldende anderledes? Forandringsprocesser og ledelse i mindre virksomheder. / red. Christensen P R; Damgaard T; Jørgensen T B. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s , Fischer E, Reuber R, Hababou M og Johnson L S: The role of socially constructed temporal perspectives in the Emergence of rapid growth firms. Entrepreneurship Theory and Practice 22(2): 1330, Gartner W B, Carter, N M og Hills G E: The language of opportunity. I Steyaert, C. & Hjorth, D. (red.): New movements in entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham, s , Glancey K: Determinants of growth and profitability in small entrepreneurial firms, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Greiner L E: Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 50(4): s , 1972.

17 9/ , side 17 Henrekson M og Johansson D: Gazelles as Job Creators A Survey and Interpretation of the Evidence, Hoy F, McDougall P P og D Souza D E: Strategies and environments of high-growth firms. In D.L. Sexton and J.D. Kasarda (eds.), The state of the art of entrepreneurship. Boston: PWS-Kent, s , 1992 Kim H, Hoskisson R E og Wan W P: Power dependence, diversification strategy, and performance in Keiretsu member, Katz M L og Shapiro C: Network Externalities, Competition, and Compatibility, The American economic review, Vol. 75 No. 3, Kazanjian R K: Relation of dominant problems to stages og growth in technology-based new ventures, Academy of Management Journal, Vol. 31, No. 2, s Lieberman M B og Montgomery D B: First Mover Advantages, Strategic Management Journal, Vol. 9, s , 1988, Markman G D og Gartner W B: Is extraordinary growth profitable? A study of Inc. 500 high-growth companies. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1), 65-75, Mendelson H: Organizational architecture and success in the information technology industry, Management Science 46, Nelson R R and Winter S G: Organisational capabilities and behaviour in an Evolutionary theory of economic change, Cambridge, Mass. The Belknap Press of Havard University Press, Penrose E:The theory of the growth of the firm. Oxford: Basil Blackwell, Peng M W: Outside directors and firm performance during institutional transition, Strategic Management Journal 25, Porter M E: Competitive advantage. New York: The Free Press Porter M E: Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3), s , Ramezani C A, Soenen L og Jung A: Growth, corporate profitability, and value creation. Financial Analysts Journal, 62(6), s , Reid G: Early life-cycle behaviour of micro firms in Scotland, Small Business Economics 7 (1995), s , Roper S: Modelling small business growth and profitability, Small Business Economics 13 (3), s , Russo M V og Fouts P A: A Resource-Based Perspective on Corporate Environmental Performance and Profitability, s , Sarasvathy S D: Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2): s , Sexton D L og Smilor R W: Growth strategies. In: Sexton D L, Smilor R W (Eds.), Entrepreneurship Upstart, Chcago, IL, s , Sexton D L, Pricer R W og Nenide B: Measuring performance in high-growth firms. Paper Presented at the Babson College/Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Babson College, MA, Stern C W og Stalk Jr. G (Eds.): Perspectives on Strategy from the Boston Consulting Group. Wiley, New York, NY, Stevenson H H og Jarillo J C: A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management. Strategic Management Journal 11, s , Storey D J: Understanding the Small Business Sector. Routledge, London, UK., Williamson O E: The Modern Corporation; Origins, Evolution, Attributes, Journal of Economic Literature, Issue 4, Dec 1981.

18 9/ , side 18 i Anerkendelser: En stor tak til Leif Bæk Fallesen og Frederik Olesen fra Børsen/Greens Analyseinstitut for at give adgang til Børsens Gazelledatabase samt for konstruktivt samarbejde. Dette studie er en del af et igangværende forskningsprojekt i samarbejde med Prof. Per Davidsson og Assoc.Prof. Paul Steffens fra Queensland University of Technology, Brisbane, Australien. Tak til Prof. Per Davidsson og Assoc.prof. Paul Steffens for værdifuldt input i forbindelse med udarbejdelse af projektet.

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE PARADIGMER I ENTREPRENØRSKABEN 1 2 3 4 1. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN MEDFØDT EVNE 2. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN PROCES 3. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER KOGNITION 4.

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Entreprenøriel ledelse og virksomhedsvækst

Entreprenøriel ledelse og virksomhedsvækst 1 Entreprenøriel ledelse og virksomhedsvækst Martin Senderovitz Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet Institut for ledelse og virksomhedsstrategi Sdr. Stationsvej 28, 4200 Slagelse Telefon: +45 2217 471

Læs mere

Second not secondary

Second not secondary Second not secondary Stærke partnerskaber for vækst og jobskabelse Konference på Århus Rådhus 18. november 2014 Thomas Bernt Henriksen, økonomisk redaktør, Børsen Hvorfor sætte mit livsværk på spil for

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

pwc.dk Guldkorn til vækst Hvad skaber en vækstvirksomhed? v/kent Larsen, PwC

pwc.dk Guldkorn til vækst Hvad skaber en vækstvirksomhed? v/kent Larsen, PwC pwc.dk? v/kent Larsen, ? Indledning Kent Larsen statsautoriseret revisor hos i Aalborg Mange års erfaring med nordjyske vækstvirksomheder bl.a. fra Årets Ejerleder og Entrepreneur of the Year November

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22,

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22, Gazeller i Sjælland September 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22,

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22, Gazeller i Syddanmark September 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 10: Variabeldefinitioner

Baggrundspapir til kapitel 10: Variabeldefinitioner 1 af 5 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 10: Variabeldefinitioner I kapitel 10 analyseres, hvilke faktorer der påvirker tilgangen af nye virksomheder på tværs af brancher i Danmark. Fremgangsmåden

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Fra gazelle til vækstvirksomhed

Fra gazelle til vækstvirksomhed Fra gazelle til vækstvirksomhed Væksthus Hovedstadsregionen Deloitte, København, 29. januar 2015 Thomas Bernt Henriksen, økonomisk redaktør, Børsen Hvorfor sætte mit livsværk på spil for at jagte en usikker

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Strategi og Forretningsforståelse

Strategi og Forretningsforståelse Strategi og Forretningsforståelse Undervisningen omfatter 4 undervisningsdage á 7½ lektioner suppleret med web-aktiviteter og selvstændigt arbejde med pensum og hjemmeopgaver. Pensum tager udgangspunkt

Læs mere

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft Viden, uddannelse og produktivitetsvækst Anders Sørensen FRI s årsdag 1. marts 2012 INTRODUKTION: TO TEMAER > TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst

Læs mere

Hvordan kan multietniske byområder være en fordel for integration?

Hvordan kan multietniske byområder være en fordel for integration? Hvordan kan multietniske byområder være en fordel for integration? Anna Piil Damm, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi SBi Konference om indvandrernes bosætning årsager og konsekvenser Kbh., 4. juni

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt?

Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt? Iværksætteres sociale netværk - bevidst udvalgt eller livshistorisk bestemt? Sociale netværk tillægges stor betydning for iværksætteres mulighed for at få succes. Men hvad karakteriserer egentligt netværk,

Læs mere

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Anna Amilon Materiel vurdering Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed i forhold

Læs mere

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Rockwoolfonden Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Indhold Forord 9 1 Introduktion 11

Læs mere

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg,

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, 31-10-07 CREWe DAVID: Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB PRÆSENTATION HVAD ER UDFORDRINGEN? HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER SKABE LØSNINGER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet ,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Employment Aalborg Ø Denmark Mobile:

Employment Aalborg Ø Denmark   Mobile: Christian Byrge Associate Professor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal

Læs mere

Analyse 20. august 2015

Analyse 20. august 2015 Analyse 20. august 2015 Lukning af kaserner har ikke været forbundet med tab af lokale private eller offentlige arbejdspladser uden for forsvaret Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Edith Madsen

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Udvikling i iværksætteres personlige netværk

Udvikling i iværksætteres personlige netværk Udvikling i iværksætteres personlige netværk Af Kim Klyver Resume 1 I denne artikel undersøges, hvorledes iværksætteres personlige netværk udvikler sig, fra de er i færd med at starte virksomhed, til de

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 135 Offentligt NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG (PØU) SAMT SUNDHEDSUDVALGET (SUU) OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive 17. september

Læs mere

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN PERFORMANCE MANAGEMENT HVORDAN SIKRES EN SUCCESS? AGENDA HR Analytics en rejse Performance management hvordan sikres en succes? 1 EN REJSE 2000 Ingen data Finansiel krise 2007 Nu ved vi at data er vigtigt

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Banken står klar med kapital og vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige erhverv. Solid egenkapital og en lønsom forrentning er afgørende,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

John Thøgersen Marketing & Sustainability Handelshøjskolen i Århus Institut for Marketing & Statistik

John Thøgersen Marketing & Sustainability Handelshøjskolen i Århus Institut for Marketing & Statistik Kan Skærpede Miljøkrav Give Markedsfordele? John Thøgersen Marketing & Sustainability Handelshøjskolen i Århus Institut for Marketing & Statistik Temadag om REACH og substitution i danske virksomheder

Læs mere