REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER?"

Transkript

1 Rapport nr. 1 / 2013 RAPPORT OM REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER? Af Lilli Kirkeskov ledende overlæge PhD, Jens Peter Bonde professor, overlæge dr. med, Niels Ebbehøj overlæge dr. med, Peter Jacobsen overlæge. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden

2 Indhold Baggrund Baggrund Side 03 Frisørprodukter Side 04 Toksikologi Side 06 Udsættelse for kemiske stoffer i frisørfaget Side 08 Epidemiologiske studier Side 09 Risikovurdering Side 11 Referencer Side 12 Bilag Side 13 Rapporten er udarbejdet i 2012 på baggrund af henvendelse fra Arbejdstilsynet Spørgsmålet om frisørkemikalier kan påvirke frugtbarhed og/ eller reproduktion er aktualiseret af tilsyneladende forskellige risikovurderinger fra danske myndigheder: Miljøstyrelsen, som regulerer kemikalier i forbrugerprodukter, fraråder gravide at farve hår under graviditeten, mens Arbejdstilsynet hidtil har anset, at frisørarbejde kan udføres af gravide uden risiko for negativt graviditetsudfald, når visse sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Dette notat er udarbejdet på opdrag af Arbejdstilsynet for at give et overblik over den aktuelle viden om risikoen for reproduktionsskader forårsaget af kemiske påvirkninger i frisørers arbejdsmiljø. Vurderingen er sket ud fra følgende vinkler: 1. Reproduktionstoksikologiske data vedrørende kemiske stoffer i frisørprodukter. 2. Data om frisørers udsættelse for kemiske produkter. 3. Undersøgelser af erhvervsgrupper med kontakt til frisørkemi kalier (epidemiologiske studier). Det er tilstræbt at give et overblik over reproduktionstoksikologiske data for frisørkemikalier, ikke at gennemføre en detaljeret evaluering af de mange forskellige stoffer, der forekommer i produkterne. Udsættelsens karakter og omfang er også inddraget. Viden på dette område er dog begrænset og mangelfuld. Den epidemiologiske dokumentation repræsenterer viden om skadevirkninger på mennesker under almindelige forhold. På dette område er tilstræbt en fuldstændig dækning af de seneste ca. 15 års studier af frisørers reproduktionsforhold. De forskellige former for dokumentation har hver for sig svagheder og styrker herunder mht. relevans og fejlkilder. I sammenfatningen er den indhentede viden sammenfattet, herunder med de nødvendige forbehold. RAPPORT OM REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER? ISBN Kontakt: Niels Ebbehøj, overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: Side 2 Side 3

3 Frisørprodukter Kemiske produkter i frisørsalonen inddeles af Brancheforeningen SPT i 12 grupper efter deres anvendelse (1). A. Hårshampoo: Detergenter/ tensider (nonion, anion, kation og amfotere) Viskositetsmidler (ex.polyethylenglykol og propylenglykol) Konditioneringsmidler (silikoneforbindelser, cellulosederivater, fedtsyreestere) UV-filtre og opaliserende stoffer, konsistensmidler, parfume, farvestoffer Konserveringsmidler, max. 1% (ex. parabener) B. Hårfarve, oxiderende (permanente): Farve (ex. p- og o-phenylendiamin, p-toluendiamin, p- og o-aminophenol, p-aminodiphenylamin) Koblere (ex. m-phenylendiamin, m-aminophenol, 1-naphol, 2,4-diaminophenoxyethanol) Alkali (ex. ammoniak, ethanolamin) Opløsningsmidler (propylenglykol, benzylalkohhol, ethanol, isopropanol) Konsistensmidler, detergenter, antioxydanter, parfume, kompleksdannere, mv. C. Oxidationsmidler til hårfarve/afblegning (bejdse) anvendes med oxyderende hårfarve: Hydrogenperoxid max. 12% Emulgatorer, fugtighedsgivere (glycerin), kompleksdanner, stabilisator, ph justering (syre). D. Hårfarve, toning og skylning (ikke permanente): Farvestoffer (ex. 4-amino-2-nitrophenol, aminoantrakinon) Ethanol, max 50% Opløsningsmidler, max. 10% (ex. Propylenglykol, methoxyisopropanol) Emulgator, kationiske detergenter, konditioneringsmidler, konsistensmidler, parfume. Drivgas (hvis aerosolform) Konserveringsmidler (ex. parabener) E. Hårfarve, indlægningsmidler sammen med vandondulation: Farvestoffer (uspecificerede) Alkoholer, max 80% Acetone Silikoneolie, polymerer (ex. PVA), detergenter Konserveringsmidler, max. 1% F. Permanentvæske: Ammonium thioglycolat, diammonium dithioglycolat Cystein Alkali Konsistensmidler, detergenter, parfume, kompleksdannere G. Fiksering til permanentvæske: Hydrogenperoxid Detergenter Konsistensmidler, parfume, kompleksdannere, farve m.v. Konserveringsmidler, max. 0,2% (ex. parabener) H. Hårbalsam: Olie, voks, silikone, fedtalkohol, max. 15% Alkohol, max. 10% Detergenter, katione og amfotere, konsistensmidler, parfume, kompleksdannere, farve m.v. Konserveringsmiddel, max 1% (ex. parabener) I. Gele, skum: Polymerer (ex. PVA, PVP) Alkohol, max 50% Silikoneforbindelser Fugtighedsmidler, detergenter, konsistensmidler, parfume, farver Konserveringsmidler, max 1,5% J. Vandondulation: Polymer, max 5% (ex. PVA) Ethanol, isopropyl alkohol Acetone Parfume, farve, katione detergenter, silikoneforbindelser, UV-filtre, drivmidler til aerosol m.v. Konserveringsmiddel, max. 2% (ex. parabener) K. Hårlak: Polymerer, max. 8,5% (ex. PVA) Alkohol, max 95% Opløsningsmidler, max. 25% (ex. Acetone) Blødgørere, parfume m.v. Konserveringsmidler, max. 1% (ex. Parabener). L. Lysningspulver/afblegningspulver, anvendes oftest sammen hydrogenperoxid (bejdse): Persulfater (ammonium/na/k), max. 70% Fyldstoffer (ex. silikat, carbonat) Konsistensmidler, detergenter, ammoniumforbindelser m.v. Disse grupper har forskellige egenskaber, men mange stoffer går igen i forskellige produkttyper. Udvælgelsen af stoffer til toksikologisk gennemgang er baseret på denne informationskilde (1), en tidligere rapport om frisørarbejde (2), en opstilling af de mest an vendte hårfarver (3) samt de produkt karakteristika som er fremgået af Micromedex produktdatabaser (4). Side 4 Side 5

4 Toksikologi De udvalgte kemikalier er vurderet i forhold til reproduktionsskadende effekt med toksikologiske oplysninger fra Micromedex systemet af databaser: Reprorisk (Databaserne: Reprotext, Reprotox, Shephards, Teris) og Poisindex (5,6). Styrken i disse databaser er, at informationerne er evalueret af ekspertpaneler og opdateres løbende. Ammoniumforbindelser Anvendes bl.a. i permanente hårfarver. Ammonium omsættes i kroppen, metaboliseringskapaciteten er normalt stor. Reproduktionstoksikologiske data er sparsomme, men der er ikke mistanke om effekter på reproduktion, med mindre moderen er forgiftet (ingen specifik reproduktionstoksisk effekt). Ammoniumhydroxyd er en base, ætsende. Baser Stærke baser som metasilikat, ammonium-, natrium- og kaliumhydroxyd anvendes i midler til udretning af krøller og hårfjerningsmidler. Det er uvist om denne anvendelse også foregår i DK. Stofferne er ætsende, men ikke reproduktionstoksiske. Borater Natriumperborat har været brugt i permanentvæske. Arbejde med borater har i et enkelt studie været associeret med nedsat antal spermier. Ingen påvirkning af fertilitet i rotter, men efter langtids dosering med store doser (70g/kg/dag) påvirkning af testes og ovarier i hunde og rotter. Brintoverilte Hydrogen peroxid bruges som reagens i hårfarveprodukter. Det er en irritant, som har haft effekter i genetiske testsystemer, men ikke i hele organismer. Embryotoksisk effekt er set ved eksponering af kyllingefostre i eksponeringskamre, relevansen er tvivlsom. Er ikke reproduktionstoksisk i intakte dyr uden samtidig toksisk effekt på moderen. Der er ikke fundet epidemiologiske studier. Stoffet omsættes normalt i kroppen. Detergenter, non- og anioniske Overfladeaktive stoffer, findes bl.a. i shampoo. Der er ikke fundet studier der tyder på reprotoksiske effekter af disse detergenter/tensider. Ethanol Opløsningsmiddel i hårfarver, balsam, vandondulationsmidler m.v.. Indtagelse af alkohol under graviditeten kan medføre misdannelser og udviklingsforstyrrelser. En nedre grænse for effekterne kendes ikke. Ethanol optages ikke i væsentligt omfang ved inhalation og via intakt hud er beskeden. Isopropanol Opløsningsmiddel, anvendelse jf. ovenfor. Maternelt toksiske doser har i forsøg været reproduktionstoksiske, usikker relevans for human risiko. Der er ikke relevante epidemiologiske studier. Opløsningsmidler; andre Nedenstående stoffer har været omtalt som opløsningsmidler i forskellige frisørprodukter. Det er uvist, i hvilket omfang de anvendes, specielt er det uvist om EGME og PGME overhovedet bruges. Benzylalkohol har i et studie med injektion i kyllingefostres blommesæk været teratogent. I øvrigt ikke holdepunkter for en reproduktionsskadende effekt. Acetone har eksperimentelt medført forkortet menstruationscyklus hos kvinder. Udsættelse for flere forskellige opløsningsmidler, inklusive acetone, har været associeret med misdannelser i centralnervesystemet i epidemiologiske studier. Dyreeksperimenter har ikke tydet på en specifik reproduktionstoksisk effekt af acetone. Propylenglykol har i eksperimentelle studier med excessive orale doser eller parenteral administration været reproduktionstoksisk. Ingen andre data. Butandioler (butylenglykol) kan muligvis medføre nedsat intrauterin vækst ved store doser til moderdyret. Har dog også være brugt som kosttilskud til drægtige søer, øger kuldstørrelse. Humane data mangler. Polyethylenglykols generelle toksiske effekter er knyttet til lavmolekylære PEG-forbindelser (PEG-200 PEG-400). Reproduktionstoksiske efter oral administration til forsøgsdyr. Ingen humane data. Ethylenglykolmethylether (EGME) er reprotoksisk i forsøgsdyr og Propylenglykolmethylether (PGME) har været reproduktionstoksisk i enkelte dyreforsøg. Begge stoffer er flygtige. Det er uvist om stofferne bruges i frisørprodukter. Ingen humane data. Para-phenylendiamin (PPD) P-phenylenediamin er et oxiderende (permanent) farvestof, som er kendt for type 4 allergi. Det er kun er sparsomt belyst reproduktionstoksikologisk, men var ikke teratogent i rotter ved maternelt toksiske doser. Toluen-2,5-diamin Farvestof, som ved injektion ikke var teratogent i mus. Ældre undersøgelse af eksponerede mænd gav ikke holdepunkter for reproduktionstoksiske effekter. Stoffer er allergent. Resorcinol Farvestof, som hverken dyreeksperimenter eller begrænsede humane data tyder på er reproduktionstoksisk 4-amino-2-hydroxytoluen (amino-kresol) Anvendes ved hårfarvning. Ældre evaluering indicerede ikke teratogen, mutagen eller carcinogen effekt. Para-aminophenol Anvendes til hårfarvning. Der er ikke fundet data, som tyder på specifik reproduktionstoksisk effekt. Persulfat Persulfater udgør størstedelen af lysnings-/afblegningspulver. Forbindelserne synes ikke at være undersøgt for reproduktionstoksiske effekter. Thioglykolater Findes i permanentvæske. Natrium thioglykolat har i maternelt toksiske doser medført nedsat vækst af fostret. Der er ikke fundet andre relevante studier. Silikoneforbindelser Kan findes i vandondulationsvæsker, hårlak og balsam. Der er ikke fundet holdepunkter for reproduktionstoksiske effekter af silikoneforbindelser. Polyvinylacetat (PVA) Kan findes i vandondulationsvæsker og hårlak. I et ældre rotteforsøg med langtidsfodring af hanrotter med PVA udviste hanligt afkom ændringer i adfærd; i øvrigt er der ikke holdepunkter for en reproduktionstoksisk effekt. toksiske, men det er usikkert om doserne var specifikt toksiske for fostret eller om moderdyret var påvirket. Parabener Parabener bruges som konserveringsmidler i flere frisørkemikalier. De er mistænkt for at være hormonforstyrrende, men der usikkerhed om deres reproduktionstoksiske potentiale. Ved injection, hvor stofferne ikke omsættes, har de været svagt østrogene (butylparaben mindre end 1: af 17 betaøstra diol). Parabener omsættes til hydroxybenzosyre efter indtagelse og hudoptagelse, denne forbindelse har ikke væsentlig østrogen aktivitet. Forsøg med oral eksponering af forsøgsdyr har ikke tydet på reproduktionstoksiske effekter. I modsætning til administration ved subcutan injektion. Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) DEHP har østrogen, antiandrogen, teratogent og føtotoksisk virk ning i høje doser. Det har toksisk effekt på testis, specielt i unge dyr. DEHP blev forbudt af EU i 2004, det er uvist i hvilket omfang det er indgået i frisørprodukter. Phthalater, andre Phthalater under et mistænkes for at være reproduktionsskadende herunder hormonforstyrrende. Forholdene mht. eksponeringsveje og sikre eksponeringsniveauer er uafklaret. Phthalater har haft udbredt anvendelse, herunder i frisørprodukter, men det er uvist om og evt. hvorledes frisørers udsættelse for disse forbindelser adskil ler sig fra andre dele af befolkningen. Detergenter, kationiske Findes bl.a. i balsam. Få ældre dyreeksperimenter har vist fosterdød og øget resorption efter maternelt toksiske doser. Ingen nyere studier, eller humane data. Polyvinylpyrrolidon (PVP) Kan findes i vandondulationsvæsker og hårlak. Der er ikke fundet data, som indicerer reproduktions toksisk effekt af PVP. Pyrrolidon har i meget store doser været reproduktions Side 6 Side 7

5 Udsættelse for kemiske stoffer i frisørfaget Epidemiologiske studier Der er i tidsrummet udført i alt 14 epidemiologiske undersøgelser, hvor risikoen for infertilitet og/eller negativ graviditetsudfald er undersøgt med forskelligt design blandt frisører og referencepopulationer (Blatter 1993, Kersemaekers 1997, Rylander 2002, Rylander 2005, Axmon 2006, Hougaard 2006, Baste 2008, Zhu 2006, Ronda 2009, Axmon 2009, Halliday-Bell 2009, Ronda 2010 og Morales 2011). I samtlige studier er eksponering-vurderingen baseret på selvrapporterede oplysninger om anvendelse af frisørprodukter og varighed heraf. Nogle studier anvender retrospektive design, hvor eksponeringsoplysninger er indhentet efter, at fødselsudfaldet er kendt, hvilket giver risiko for recall bias, men andre studier er prospektive, hvor eksponeringsoplysninger er indsamlet inden graviditetsudfaldet er kendt. I nogle studier er oplysninger om graviditetsudfald indhentet ved selvrapporterede oplysninger, men i de bedste studier foreligger der uafhængige registerbaserede oplysninger om graviditetsudfaldene. Neden for gennemgås resultaterne kortfattet med opdeling på de vigtigste grupper af negative reproduktionsudfald. Infertilitet Nedsat forplantningsevne udtrykt som menstruationsforstyrrelse, subfertilitet (øget tid til graviditet), eller infertilitet er undersøgt i 4 studier (8,13,14,15). Der er fundet indikationer på, at arbejde som frisør er relateret til en let øget risiko for subfertilitet, men undersøgelsesresultaterne er ikke konsistente, og ikke relateret til nogle specifikke eksponeringer, hvorfor det er usikkert, om en givet risiko, hvis en sådan er til stede, er relateret til bestemte eksponeringer i frisørfaget, eller skyldes confounding. Spontan abort Der foreligger 5 epidemiologiske undersøgelser af risikoen for spontan abort blandt frisører (13,17,18,19,x). Mens der i et norsk studie fra 2008 hos en knap frisører er fundet en let øget risiko for spontan abort (OR 1,3, 95% CI 1,1-1,6), (13) er der i 4 andre undersøgelser ikke gjort lignende iagttagelser. Den norske undersøgelse er et tværsnitsstudie, hvor resultatet er baseret på spørgsmål vedrørende alle tidligere graviditeter, og der er formentligt en betydelig risiko for recall bias, hvilket kan være forklaringen på de afvigende fund. Alt i alt er der ingen holdepunkter for, at arbejdet som frisør i den nævnte periode i de undersøgte lande (Holland, Danmark, Sverige, Norge og Spanien) medfører øget risiko for spontan abort. Optagelse af kemiske stoffer ved frisørarbejde kan ske gennem huden via frisørens hænder, når håret vaskes og farves og ved indånding af luftbårne kemiske forbindelser. Udsættelsen er almindeligvis størst under blanding og påførsel af kemikalier i håret. Udsættelsen varierer mellem sekunder for hårspray til minutter ved påførsel af hårfarver eller permanentvæsker, men det kan foregå mange gange i løbet af en arbejdsdag. IARC har foretaget en opsummering af foreliggende luftbårne målinger fra forskellige studier, se vedhæftede bilag og (7). Der er foretaget luftbårne målinger i 10 spanske frisørsaloner (8). Der fandtes TVOC er i konc mellem mg/m3. Det drejer sig om udsættelse for lavere koncentrationer af en sum af mange forskellige kemiske stoffer, herunder butyl acetat (4 mg/m3), ethanol (3 mg/m3), limonen (1 mg/m3), dekametylsylopentsasiloksan (15 mg/m3) og toluen (0,3 mg/m3). Benzen forekom i koncentrationer på mikrog/m3 og diethyl-phtalat i koncentrationer på 0,5 mg/m3. Der anvendtes ikke udsugning under arbejdet. Personbårne målinger på 18 frisører under 6 timers arbejde med mørke oxidative hårfarver indeholdende 2% 14C-paraphenylendiamin (PPD) viste koncentrationer mellem <25 og 0,88 mikrogram/m3 ved en gennemsnitlig udsættelse på 30 minutter (9). Blandt frisørelever påvistes ved personbårne målinger koncentrationer på 0,04 mg/m3 for hydrogenperoxid,0,76 mg/m3 for ammoniak, og 0,02 mg/m3 for persulfater (10). Der er ikke fundet undersøgelser over målinger foretaget på frisørsaloner, hvor der er anvendt velfungerende udsug, men det angives, at niveauerne reduceres betydeligt (Hollund & Moen 1998, Leino 2001). Flere frisørkemikalier kan optages gennem huden. Gennemtrængeligheden af handsker er undersøgt i flere studier, og hud eksponering kan forekommer (11). Når handskerne anvendes korrekt gav alle handsker en god beskyttelse. Gennemtrængeligheden var mindst for nitrilhandsker sammenlignet med handsker af latex og PVC (12). Side 8 Side 9

6 Risikovurdering Frisørprodukter indeholder et meget stort antal kemiske stoffer og det er ikke muligt at give en udtømmende vurdering af samtlige. De epidemiologiske studier af ansatte i frisørfaget giver imidlertid en overordnet indikation vedrørende reproduktionsskader i gruppen af udsatte. Frisørkemikalier omfatter en række lokalirriterende, evt. ætsende stoffer og stoffer der er tilbøjelige til at fremkalde allergi med reaktioner fra hud og evt. luftveje. I reproduktionssammenhæng er der ikke indicier for at disse stoffer udgør et problem. Konklusion Arbejdstilsynets regler om indkapsling, blandebokse, lokal og generel udsugning samt brug af egnede handsker nedsætter eksponeringen for kemikalier i frisørsaloner. Overholdes disse regler er det vores vurdering at eksponeringen vil nedbringes til et niveau, så arbejdet herefter kan fortsættes under graviditeten uden øget risiko for negativt graviditetsudfald. Fostervæksthæmning og lav fødselsvægt Der foreligger 8 epidemiologiske undersøgelser, som belyser risikoen for for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og fostervægthæmning (17,18,19,Halliday-Bell 2009, Rylander 2005, Ronda 2010, Axmon 2009, 20). Der er i en række af disse studier fundet en let forøget risiko for både preterm fødsel, nedsat fødselsvægt og fostervæksthæmning under graviditeten, men fundene er ikke genfundet i andre studier. En svensk forskergruppe rapporterede i 2002 øget risiko for nedsat fødselsvægt og fostervægthæmning i en stor undersøgelse af svenske frisører med den almindelige befolkning som reference, og baseret på uafhængige registerbaserede oplysninger om fødselsvægt og gestationsvarighed. Det er bemærkelsesværdigt, at den samme forskergruppe i en ny undersøgelse publiceret i 2009 ikke reproducerer disse fund, når den almindelige befolkningsreference erstattes af søstre til frisørerne, hvor genetiske forhold i en vis udstrækning samt eksponeringer i barndommen kontrolleres effektivt. Heller ikke disse graviditetsudfald er på en konsistent måde relateret til bestemte eksponeringer i frisørfaget. Misdannelser Strukturelle misdannelser er relativt sjældne, hvorfor store undersøgelsesgrupper er nødvendige. Der er 2 modstridende undersøgelser af misdannelser generelt blandt frisører en ældre svensk undersøgelse, hvor der fandtes en markant øget risiko for misdannelse (af forskellig karakter) (18), og en dansk undersøgelser i mor-barn-kohorten fra 2006, hvor dette fund ikke reproduceres (19). Risikoen for specifikke misdannelser kan dog ikke belyses i disse studier. Ved en dansk undersøgelse af kryptorkisme og hypospadi fandtes dog indikationer på en let øget risiko for hypospadi men ikke kryptorkisme ved erhvervsmæssig udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, herunder blandt frisører (21). Reviews Der foreligger 2 systematiske reviews vedrørende risikoen for negativt graviditetsudfald blandt frisører en hollandsk publikation fra 1993, som i høj grad var med til at sætte fokus på potentielle reproduktionsproblemer blandt kvindelige frisører (20) og dels et nyt review publiceret i 2010 (22). Der er god overensstemmelse mellem konklusionerne i det tidlige og det senere review: Der ikke er konsistente epidemiologiske holdepunkter for infertilitet og negativt graviditetsudfald ved frisørarbejde. Sammenfatning Der er ikke i 14 epidemiologiske undersøgelser, som direkte adresserer risiko for infertilitet og negativt graviditetsudfald blandt frisører gennem de seneste 15 år fundet konsistente holdepunkter for en øget risiko. Modstridende undersøgelsesresultater kan i en vis udstrækning forklares med valg af referencegruppe. Ved den seneste danske undersøgelse, som er en prospektiv undersøgelse baseret på den store landsdækkende mor-barn-kohorte, er der ikke fundet risiko for infertilitet eller negativ graviditetsudfald blandt kvindelige frisører. Det er foreslået, at hormonforstyrrende stoffer som parabener og phtalater øger risikoen for specifikke misdannelser som kryptorkisme og hypospadi. Der er indtil videre kun ubekræftede og svage holdepunkter herfor. Der anvendes en række opløsningsmidler i frisørsaloner, hovedparten er alkoholer inkl. ethanol og flygtige kulbrinter er ikke almindeligt, så vidt det har kunne vurderes ud fra den foreliggende litteratur. Det er uvist om påvisning af stoffer som toluen og benzen i lave koncentrationer kan tilskrives frisørkemikalier eller om de evt. stammer fra generelle kilder i miljøet. Glykolethere anvendes i frisørkemikalier, men de stoffer, som er identificeret er kun lidt flygtige og uden et sikkert reproduktionstoksisk potentiale. Blandt flygtige glykolethere er stoffer med reproduktionstoksiske effekter, men det er usikkert om disse anvendes i frisørprodukter. Flere glykolethere har en betragtelig hudoptagelighed. Der kan være grund til at sikre sig at specifikt reproduktionstoksiske glycolethere som fx EGME ikke indgår i produkterne. Parabener og phthalater er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Risikoen er ikke afklaret. Stofferne er hudoptagelige, men tungt fordampelige, og udgør derfor hovedsagelig en potentiel risiko ved hudeksponering. Korrekt brug af egnede handsker forhindrer eksponering. De foreliggende epidemiologiske studier giver ikke sikre holdepunkter for, at arbejde i frisørsaloner øger risikoen for negative reproduktionsforløb, men forholdet er ikke afklaret. Side 10 Side 11

7 Referencer BILAG IARC s monograph 99. Luftbåren eksponering på frisørsaloner 1. SPT s Branchevejledning om kosmetikprodukter for frisører. Adgang april cms/id=1057/sprog=1/grp=9/menu=4/ 2. Dahl S. Helbredsrisici ved frisørarbejde. Arbejdsmiljøfonden, København Søsted H, Basketter DA, Estrada E, Johansen JD, Patlewicz GY. Ranking of hair dye substances according to predicted sensitization potency: quantitative structure-activity relationships. Contact Dermatitis 2004; 51: Micromedex Product List. Micromedex Healthcare, Greenwood Village Colorado. Thomson Reuters (Healthcare) Inc. Adgang juli Micromedex Healthcare Series, Reprorisk [Internet database]. Greenwood Village Colorado. Thomson Reuters (Healthcare) Inc. librarian. Adgang april-juli Micromedex Healthcare Series Poisindex [Internet database]. Greenwood Village Colorado. Thomson Reuters (Health care) Inc. librarian. Adgang april-juli Anonymous. Occupational exposures of hairdressers and barbers and personal use of hair colourants. IARC monographs 99. vol99/mono99-17.pdf 8. Ronda E et al. Airborne exposure to chemical substances in hairdresser salons. Environ Monit Assess 2009; 153: Hueber-Becker F et al. Occupational exposure of hairdressers to 14C-para-phenylendiamine-containing oxidative hair dyes: A mass balance study. Food Chem Toxicol 2007: Mounier-Geyssant E et al. Environmental Health 2006;5: Lind M-L, Boman A, Sollenberg J et al. Occupational dermal exposure to permanent hair dyes among hairdressers. Ann Occup Hyg 2005; 49: Lee HS, Lin Y. Permeation of hair dye ingredients, p-phenylendiamin and aminophenol isomers through trotective gloves. Am Occup Hyg 2009; 53 (3): Baste V, Moen BE, Riise T, Hollund BE, Oyen N Infertility and spontaneous abortion among female hairdressers: the Hordaland Health Study. J Occup Environ Med 50: Blatter BM, Zielhuis GA Menstrual disorders due to chemical exposure among hairdressers. Occup Med (Lond) 43: Hougaard KS, Hannerz H, Bonde JP, Feveile H, Burr H The risk of infertility among hairdressers. Five-year follow-up of female hairdressers in a Danish national registry. Hum Reprod. 16. Kersemaekers WM, Roeleveld N, Zielhuis GA Reproductive disorders due to chemical exposure among hairdressers. Scand J Work Environ Health 21: Ronda E, Moen BE, Garcia AM, Sanchez-Paya J, Baste V Pregnancy outcomes in female hairdressers. Int Arch Occup Environ Health 83: Rylander L, Axmon A, Toren K, Albin M Reproductive outcome among female hairdressers. Occup Environ Med 59: Zhu JL, Vestergaard M, Hjollund NH, Olsen J Pregnancy outcomes among female hairdressers who participated in the Danish National Birth Cohort. Scand J Work Environ Health 32: Kersemaeker WM Reproductive disorders among hairdressers. Epidemiology 8: Morales-Suárez MM, Toft GV, Jensen MS, Ramlau-Hansen C, Kaerlev L, Thulstrup A-M, Llopis-Gonzales A Olsen J, Bonde JP. Parental occupational exposure to endocrine disrupting chemical and male genital malformations: a study in the Danish national birth cohort study. Environmental Health 2011; 10:3. content/10/1/3 22. Peters C, Harling M, Dulon M, Schablon A, Torres CJ, Nienhaus A Fertility disorders and pregnancy complications in hairdressers - a systematic review. J Occup Med Toxicol 5:24.: 24. Koniecki D, Wang R, Moody RP, Zhu J. Phthalates in cosmetics and personal care products: Concentrations and possible dermal exposure. Environmental Research 2011; 111: TABLE 1.7. Airborne occupational exposure levels in hairdressing salons Work task Exposure Concentration in air Remarks Reference PERMANENTING Amonium thioglycoate µg/m 3 Leino (2001) Glyceryl monothioglycolate 01.8 µg/m 3 Leino (2001) Ammonia mg/m 3 Leino (2001) mg/m3 Hollund & Moen (1998) 105 mg/m3 2 min Van der Wal et al. (1997) 5-25 mg/m3 Rajan (1992) mg/m3 Hakala et al. (1979) Hydrogen sulfide mg/3 Hakala et al. (1979) Organic solvents 45 mg/m3 Peak Leino (2001) Ethanol 2-36 mg/m3 Almaguer et al. (1992) 2-30 mg/m3 Rajan (1992) 0-3 mg/m3 Breathing zone Gunter et al. (1976) Isopropanol 0-9 mg/m3 Rajan (1992) mg/m3 Hollund & Moen (1998) Toluene mg/m3 Hollund & Moen (1998) Hydrogen peroxide mg/m3 Spot measurement Van der Wal et al. (1997) Side 12 Side 13

8 BILAG IARC s monograph 99. Luftbåren eksponering på frisørsaloner BILAG IARC s monograph 99. Luftbåren eksponering på frisørsaloner TABLE 1.7. (Contd.) TABLE 1.7. (Contd.) Work task Exposure Concentration in air Remarks Reference DYING p-phenylenediamine (PPD) <1.0 µg/m 3 Detection limit Gagliardi et al. (1992) < µg/m 3 Detection limit Hollund & Moen (1998) Diaminotoluene < µg/m 3 Detection limit Hollund & Moen (1998) Ammonia mg/m3 Leino (2001) mg/m3 Hollund & Moen (1998) Hydrogen peroxide mg/m3 Spot measurement Van der Wal et al. (1997) Organic solvents 25 mg/m3 Peak Leino (2001) BLEACHING Ammonium persulfate µg/m 3 Leino (2001) 30 µg/m 3 Peak Leino (2001) Ammonia mg/m3 Leino (2001) mg/m3 Hollund & Moen (1998) Hydrogen peroxide mg/m3 Spot measurement Van der Wal et al. (1997) HAIR LACQUERING Organic solvents 45 mg/m3 Peak Leino (2001) Ethanol 150 µl/l Van der Wal et al. (1997) mg/m3 Gunter et al. (1976) Isobutane mg/m3 Gunter et al. (1976) Work task Exposure Concentration in air Remarks Reference Ethanol mg/m3 8-h TWA pers. samples van Muiswinkel et al. (1997) IARC MONOGRAPHS VOLUME mg/m3 8-h TWA ambient air van Muiswinkel et al. (1997) mg/m3 8-h TWA breathing zone van Muiswinkel et al. (1997) mg/m3 8-h TWA stationary Van der Wal et al. (1997) 2-59 mg/m3 Hakala et al. (1979) Ammonia mg/3 Hollund & Moen (1998) mg/m3 8-h TWA breathing zone Van der Wal et al. (1997) mg/m3 8-h TWA winter Van der Wal et al. (1997) Hydrogen peroxide mg/m3 8-h TWA Van der Wal et al. (1997) Total dust mg/m3 Leino (2001) mg/m3 8-h TWA breathing zone Van der Wal et al. (1997) mg/m3 8-h TWA stationary Van der Wal et al. (1997) Particulates /l >0.5 µm Leino (2001) Adapted from Leino (2001) CO2, carbon dioxide, TWA, time-weighted average /l >0.5 µm Leino (2001) mg/m3 8-h TWA stationary Van der Wal et al. (1997) mg/m3 8-h personal samples Palmer et al. (1979) Butane 30 µl/l 1 min Van der Wal et al. (1997) Polyvinylpyrrolidone 7-70 µg/m3 Gunter et al. (1976) Particulates 100 mg/m3 5 s Van der Wal et al. (1997) AMBIENT AIR IN SALONS CO µl/l Van der Wal et al. (1997) Volatile organic compounds mg/m3 Leino (2001) mg/m3 8-h TWA C6-C16 Van der Wal et al. (1997) IARC MONOGRAPHS VOLUME 99 Side 14 Side 15

9 UDGIVNE RAPPORTER Rapport om Reproduktionsskader ved arbejde med Frisørkemikalier, 2013 Rapport om Arbejdsbetinget Eksem, 2013 RAPPORT OM REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: ISBN

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N & UDEN A M MONIAK P e r m a n e n t fa r v e c r e m e u d e n a m m o n i a k NATURLIGE INGREDIENSER PA R A B E N P P D U D E N be BLACK be RED be BROWN be BLOND At være GREEN : Det er en ansvarlig og

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf.

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. Årsrapport 2006 Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af:

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. GRØN SALON Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed?

Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed? Temadag om kemien omkring os Vordingborg d. 1. september 2005 Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed? Børns følsomhed i relation til kemi i tøj, kropsplejemidler, mad og affald

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Oktober 2012 Lene Bjerring Gede 1 Indledning... 4 Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser... 4 Metode... 5 Databaser... 5 Søgning og registrering

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Høringssvar fra NFA om strategier for 9 stoffer - J.nr. MST-620-00263

Høringssvar fra NFA om strategier for 9 stoffer - J.nr. MST-620-00263 Miljøstyrelsen att.: Peter H. Schaarup Strandgade 29 1401 København K Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø 21. januar 2015 J.nr.: 2014-81-10 Ref.: pej Høringssvar

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Gravid og hvad så? ARBEJDSMILJØ

Gravid og hvad så? ARBEJDSMILJØ De to følgende artikler beskriver begge arbejde med kemiske stoffer og graviditet Gravid og hvad så? Et spørgsmål de mange brugere af kemiske produkter i industrien, kemikere og laboranter stilles over

Læs mere

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning Moderne sprøjtemidler og hjernens udvikling Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning CeHos - Oktober 2015 Gartnerbørn-undersøgelsen Undersøgelse af danske børn, hvis mødre

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

Blondt hår: Et fascinerende symbol på ideel kvindelighed,

Blondt hår: Et fascinerende symbol på ideel kvindelighed, INNOVATION SUBTIL DYRKER DET MAGELØST BLONDE Blondt hår: Et fascinerende symbol på ideel kvindelighed, barnlig blidhed og uskyld SUBTIL giver mulighed for at udforske den uendelige palet af farvenuancer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Indkøb og brug af rengøringsmidler 3 Rengøringsmidler hvad og hvor 3 Substitution (erstatning) 4 Instruktion og oplæring

Læs mere

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling. ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud

ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling. ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud ZENZ ORGANIC HAIR Svanemærket professionel hårpleje & styling ZENZ ORGANIC OIL Multifunktionelle olier til hår & hud ZENZ HAIR COLOUR Botaniske hennahårfarver uden parfume ZENZ MINERAL MAKE-UP Professionel

Læs mere

En sikker start på livet

En sikker start på livet En sikker start på livet Når man som forælder køber baby plejeprodukter eller legetøj, er det sidste, man tænker på, om de indeholder kemikalier, der kan skade deres barn. Men forældre skylder sig selv

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Poul Videbech Professor i klinisk psykiatri, ledn. overlæge, dr.med. 1 Interessekonflikter Jeg behandler gravide med depression med psykoterapi

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere