Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning"

Transkript

1 Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006 Indledning Studievejledningen har i det forløbne år været præget af evalueringer først Rambøll Managements evalueing af gennemførelsesvejledningen i de gymnasiale ungdomsuddannelser, derefter EVAundersøgelsen af hele Vejledningsreformen og med UVM s handlingsplan og den efterfølgende rapport fra Globaliseringsrådet er der sat yderligere fokus på betydningen af kvalitet i vejledningen. Selvom resultatet af EVA-undersøgelsen først vil foreligge omkring ferbruar 2007, har rapporterne fra Rambøll Management og Globaliseringsrådet allerede givet anledning til flere tiltag på vejledningsområdet fra UVM s side. Ønsket om en yderligere professionalisering af vejledningen har medført en udvidelse af vejlederuddannelsen. Forslaget til indhold i og tilrettelæggelse af en Diplomuddannelse i vejledning har allerede været til høring, og en arbejdsgrupppe i UVM arbejder på højtryk med at få defineret indhold og form i en proffessionsbacheloruddannelse i vejledning. Samtidig er der planer om at iværksætte en realkompetencevurdering af vejledere med gammel vejlederuddannelse og efteruddannelse vil blive opprioriteret. Når Rambøll rapporten konkluderer, at der endnu ikke er skabt sammenhæng mellem overgangsvejledningen og gennemførelsesvejledningen, må vi forvente at bekendtgørelsen vil blive strammet op således at det tydeligere præciseres, hvem der har ansvaret for hvad. Det antydes at der muligvis vil komme særskilte bekendtgørelser for gennemførelsesvejledningen i ungdomsuddannelserne og gennemførelsesvejledningen i øvrigt. Disse ændringer vil træde i kraft pr. 1. august Bestyrelsen har da også i det forløbne år haft som målsætning at få afgrænset, hvad gennemførelsesvejledning omfatter, og hvordan samarbejdet med UU og Studievalg om overgangsvejledningen til og fra ungdomsuddannelserne kan udvikles. Vore overvejelser har foreløbig været præsenteret på 4 regionalmøder her i oktober, og en skitse over gennemførelsesvejledningen er publiceret på Studievejledersiden på EMU. Vejledernes uddannelse og arbejdsvilkår har også været vigtige punkter på bestyrelsesmødernes dagsorden. Dels har vi understreget vigtigheden af at alle nyudnævnte vejledere får den af ministeriet godkendte vejlederuddannelse dvs. som minimum en diplomuddannelse i vejledning. Dels er vi meget opmærksomme på behovet for løbende efteruddannelse af alle vejledere, der er beskæftiget med gennemførelsesvejledning. Nyborgkonferencen 2005 var et meget vigtigt led i foreningens ønske om at opprioritere efteruddannelsen for alle gennemførelsesvejledere i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Vedrørende arbejdsvilkårene på skolerne/kurserne er vi meget opmærksomme på at en del skoleledere lader vejlederene udføre samme opgaver som før reformen. Nogle steder honoreres opgaverne ved en særskilt pulje, og andre steder ikke. VUC vejlederne har især fået forværret deres arbejdsvilkår, idet de har fået mange fuldtidskursister med mange fag, men fortsat honoreres pr cpr.nr. svarende til en enkeltfagkursist. Bestyrelsen samarbejder med GL om at sikre ordentlige akkorder til arbejdsopgaverne og vil fortsat arbejde for at få defineret, hvad indholdet er i gennemførelsesvejledningen, og hvilke samarbejdsforpligtelser og opgaver, der ligger både internt på skolen/kurset med team, tutorer og ledelse/uddannelsesledere, og eksternt med UU og Studievalg. 1

2 Bestyrelsen konstituerede sig i februar, og der har fra årets start været væsentlige rokeringer i besættelsen af bestyrelsesposterne. Peter Funch trådte ind i bestyrelsen og blev samtidig ny redaktør af VejlederNyt. Formanden og næstformanden skiftede plads, således at Karen Margrethe Fink nu er formand for foreningen, og Flemming Steen Christensen er næstformand, samtidig med at han bestrider sin formandspost i FUE og som sådan er medlem af det Nationale dialogforum. Vejledningsreformen og samarbejdet med UU og Studievalg. Rambøll rapporten peger på at samarbejdet mellem skolerne/kurserne og UU og Studievalg ved udgangen af sidste skoleår ikke fungerede som forventet. Ansvaret for det manglende samarbejde placeres dels hos skolernes ledelse, dels hos vejlederne. Rapporten pegede på at vejlederne fortsat bruger for megen tid på at vejlede kommende elever, et område UU-vejlederne skal tage sig af, men foreningen har peget på, at mange elever/kursister kommer fra efterskoler, og at UU-vejlederne i en del tilfælde beder ungdomsuddannelsernes vejledere om at tage en afklarende samtale med enkeltelever. Det er bestyrelsens opfattelse at hvor vejlederne deltager i orienteringsmøder på folkeskolerne, er der som regel tale om frikøb til UU, dvs. at UU har indgået aftaler med de enkelte skoler om honorering af disse opgaver. Rapporten peger også på at samarbejdet med UU i forbindelse med at en elev er i fare for at droppe ud eller dropper ud ikke er godt nok. Her mener bestyrelsen også at samarbejdet kan blive bedre. Rambøll rapportens konklusioner tyder på at Studievalgs tilstedeværelse på skolerne/kurserne fortsat er for usynlig for eleverne/kursisterne. Ifølge rapporten er der for få elever, der benytter sig af vejledning hos en UU-vejleder eller en Studievalgsvejleder. En af grundene kan være for ringe grad af koordinering mellem vejledernes årplaner på skolerne og Studievalgs årsplaner. Foreningen har ofte peget på Studievalgs ressourceproblem. En træffetid på 3 timer 1 2 gange om måneden med en vejleder til elever er simpelt hen ikke tilstrækkelig, hvis eleverne/kursisterne skal kunne modtage en vejledning, der i tilstrækkelig grad tager hensyn til den enkeltes individuelle behov. Det er fortsat de ressoursestærke elever, der kan skaffe sig vejledning. Som nævnt allerede sidste år har foreningen gentagne gange og vil også i fremtiden påpege, at den personlige vejledning på institutionerne er afgørende, at de kollektive Studievalgsarrangementer og ug-portalen er gode til informationsformidling, men ikke til vejledning, og at gennemførelsesvejledning og overgangsvejledning ikke kan adskilles. I Studievalg Sydjyllands område er der såldes iværksat et forsøg som indsats til elever med særlige behov. I forsøget samarbejder gennemførelsesvejlederen og Studievalgsvejlederen om gruppevejledning i 2.hf. Bestyrelsen følger forsøget nøje, da erfaringerne herfra sandsynligvis kan bruges i videreudviklingen af samarbejdet om overgangsvejledningen fra gymnasiet/hf til videregående uddannelse. Gymnasie- og hf-reformerne og samarbejdet med team og tutorer: Studievejlederforeningens bestyrelse vil fortsat arbejde for, at gennemførelsesvejledningen får en fremtrædende plads i forbindelse med introduktion af almen studieteknik og i sikringen af at det følges op i fagene. Bl.a. ser vi gerne at studievejlederne indgår i langt flere AT-forløb. Det er fortsat vigtigt at samarbejdet mellem gennemførelsesvejlederne og lærerteam og tutorer fungerer godt, så elevens/kursistens studieprojekt støttes bedst muligt, bl.a. ved særlige behov. Bestyrelsen har gjort sig nogle overvejelser over, hvordan kompetencefordelingen skal være mellem gennemførelsesvejlederne, tutorerne og lærerteams. I den udarbejdede skitse til kogebog for gennemførelsesvejledning er der et bud på hvordan rollerne fordeles og samarbejdet kan etableres på en hensigstmæssig måde. 2

3 Gennemførelsesvejledning: Som nævnt i indledningen har Rambøll Management evalueret gennemførelsesvejledningen i de gymnasiale ungdomsuddannelser i foråret 2006, og rapportens konklusioner viser at gennemførelsesvejledningen endnu ikke helt har opfyldt intentionerne i vejledningsreformen. Rapporten peger på, dels at mange vejledere fortsat varetager de samme opgaver som hidtil, bl.a. vejledning af kommende elever, dels at samarbejdet med UU og Studievalg om overgangsvejledningen ikke fungerer optimalt. Bestyrelsens skitse over gennemførelsesvejledning indeholder nogle af de områder som rapporten ser som væsentlige at arbejde med fremover, bl.a. årsplaner og skitser til kvalitetsudvikling og evaluering. Vi vil fremover fokusere på udviklingen af valgkompetencer hos elever/kursister, og det bliver også hovedtemaet på årets Nyborg Strand konference. Vejlederuddannelsen UVM s beslutning om at udvide vejlederuddannelsen ved at gøre den til en hel diplomuddannelse bestående af 5 moduler 3 grundmoduler og 2 valgmoduler + afsluttende eksamensopgave, understreger intentionen om at vejledningen skal professionaliseres. Sidste års forsøg på at omgås kravet om at nyudnævnte vejledere skulle have den godkendte 3 ugers uddannelse, er blevet stoppet, og det ser ud til at der vil blive iværksat en realkompetencevurdering af vejledere med anden vejlederuddannelse. Det gælder bl.a. alle vejledere med den gamle vejlederuddannelse. Bestyrelsen er tilfredse med, at der er sket en stramning mht. at uddannelseskravet håndhæves, men vi har i høringssvaret til diplomuddannelsen også påpeget nødvendigheden af, at skolerne/kurserne får de fornødne økonomiske midler til at gennemføre uddannelsen af vejledere og efteruddannelsen af gamle vejledere. Med diplomuddannelsen er der desuden åbnet op for at fungerende vejledere kan melde sig ind på valgmodulerne som led i efteruddannelsen. Dette sammen med planen om at lave en egentlig professionsbacheloruddannelse i vejledning, ser vi også som en anerkendelse af at god og kvalifiseret vejledning er nødvendig i uddannelsessystemet; et faktum globaliseringsrådet også understregede kraftigt i deres rapport. Kurser og efteruddannelse. I 2005 blev Nyborg Strand konferencen for første gang arrangeret uden praktisk hjælp fra UVM. Da vi stadig havde puljepenge fra UVM, kunne omkostningeren holdes på de tidligere års niveau. 200 deltagere fra alle de gymnasiale ungdomsuddannelser deltog. Temaet for konferencen var gennemførelsesvejledning og overgangsvejledning i de gymnasiale uddannelser. Mandagens oplægsholdere var Erik Møller Hansen, Vejledningskontoret, UVM, Fagkonsulent Mette Lise Rogne, Peter Seeberg, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, Lisbet Lentz, Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut og Morten Albæk, forfatter og debattør. Fokus lå på særlige tiltag overfor mønsterbryderne, specielt unge med anden etnisk baggrund, presset på de unge for at vælge uddannelse og drengenes fravalg af gymnasiale uddannelser. Programmet tirsdag havde fokus på, hvorfor vejledning er vigtig, og hvordan samarbejdet mellem overgangsvejledere og gennemførelsesvejledere kan udvikle sig fremover. Dagen startede med workshops hvor indlæg fra de 7 Studievalgscentre lagde op til diskussion i de 7 workshops. Konferencen sluttede med oplæg af Jens Erik Kristensen Århus Universitet og DPU. Evalueringen af konferencen var i store træk positiv. Der blev fra de indbudte vejledere fra HHX og HTX tilkendegivet stor tilfredsmed at kunne deltage i disse arrangementer. Efterfølgende blev det besluttet at følge op med et lignende arrangement i 3

4 2006, hvor Benny Wieland, FUET, inddrages i planlægningen af programmet konferencens fokuspunkter er valgkompetence, etik og konflikter i klasserummet. Der er i skrivende stund 76 tilmeldte. Foreningen ønsker at bevare en høj kvalitet i oplæggene, men da vi selv skal stå for det økonomiske, er prisen for konferencen steget betydeligt. Dog kan vi prismæssigt fortsat konkurrere med andre udbydere af kurser og konferencer for vejledere. Foreningen har gennemført 4 regionalmøder i oktober 2006: Aabenraa, Århus, Aalborg og Slagelse. Deltagerantallet har været på ca 20 i Aabenraa og Aalborg, 35 i Århus og 40 (?) i Slagelse. Emnet for regionalmøderne var: Signaler om elevers mistrivsel i skolen og gennemførelsesvejledning. Psykiatrifondens informationsbus deltog med to undervisere, som i et totimers oplæg på kompetent vis fortalte om cutting, depressioner, den vanskelige samtale og social fobi. De fik stor ros af deltagerne. Mette Rogne og bestyrelsen kommenterede rapporten fra Rambøll Management, og bestyrelsen fremlagde skitse til kogebog for gennemførelsesvejledning, som nu findes på Studievejledersiden på EMU. Deltagerne i regionalmøderne udtrykte stor tilfredshed med at arrangere regionalmøder, hvor der er lejlighed til at udveksle erfaringer og idéer. Foreningen vil tilstræbe, at der holdes regionalmøder i alle 7 Studievalgsregioner mindst en gang om året. Samarbejdet med GL: Samarbejdet mellem Anne Andersen i GL og foreningerne for de gymnasiale ungdomsuddannelsers gennemføreslsesvejledere er rigtig godt. Htx Benny Wielandt, Hhx Else Marie Lie og Gym/HF Karen Margrethe Fink og Flemming Steen Christensen er repræsenteret ved møderne, som i øvrigt har deltagelse af GL s næstformand Ronald Karlsen. Samarbejdet har bl.a. handlet om Rambøll rapporten, vejlederuddannelsen og arbejdsvilkår for vejlederne efter reformerne. Det er meget tilfredsstillende at gennemførelsesvejledernes foreninger kan blive enige om at arbejde sammen med GL for at sikre ens vilkår, især nu hvor vi står over for kommunalreformer og selveje og dermed et usikkert grundlag for forhandling af akkorder ved næste OK-forhandlinger. PS Pædagogisk Samarbejdsudvalg (GL) Der har i det forløbne år været afholdt tre møder. Implementeringen af reformerne har selvsagt været i fokus. De foreliggende evalueringer har været drøftet, herunder den truede faglighed, fragmenteringen og de administrative byrder. Andre dagsordenspunkter har været sprogfagenes trængte situation, erfaringer med faggruppeeksaminer, samt det nye karaktersystem og efteruddannelsesbehovet. GL s kursuskatalog er blevet positivt modtaget af de faglige foreninger. Hjemmesiden: En ny aftale med UNI-C betyder at Studievejledersiden fortsat er en del af EMU-Danmarks undervisningsportal i Kontrakten stiller en række betingelser vedrørende opgaver og ansvar. Det drejer sig bl.a. om etik, overholdelse af ophavsrettigheder og konkurrence i forhold til andre fagsider, her især Uddannelsesguiden, UG.dk. UNI-C ser gerne, at vi fortsætter med at målrette siden mod alle gennemførelsesvejledere, og i et vist omfang mod elever/kursister team og tutorer. Som noget nyt har vi fået en henvendelse fra foreningen af læsevejledere om at indlede et samarbejde om hjemmesiden. Vi er ikke nået frem til noget konkret endnu, men forventer at nå en afklaring først i det nye år. 4

5 UNI-C stiller fortsat teknik (værktøj og teknisk support) til rådighed for redaktøren, men det er foreningen, der har det redaktionelle ansvar og omkostningerne til redaktøren. Foreløbig fungerer aftalen for 2007, med den betingelse at foreningen inden kontrakten skal fornyes 2007, skal finde midler til betaling af en licens på ,00kr. I bestyrelsen er vi meget tilfredse med fortsat at have en hjemmeside, men vi er ikke tilfredse med, at det er foreningen, der selv må afholde udgifterne til redaktøren, og fra 2008 også til team-site-licencen, hvor andre fagredaktører får licensen betalt af UNI-C/UVM og er aflønnet af ACU (Amtscentrene) fremover CU (Center for Undervisning). Hjemmesiden vil blive behandlet på generalforsamlingen, idet bestyrelsen ønsker foreningens godkendelse af en eventuel udgift til driften af hjemmesiden fremover. VejlederNyt: VejlederNyt er Studievejlederforeningens medlemsblad, der udkommer to gange årligt og beskæftiger sig med centrale og vigtige elementer af en studievejleders arbejde. Der er deadline i perioden op til sommerferien og i ugen lige efter jul. Den nye redaktør for VejlederNyt hedder Peter Funch. Som tidligere modtages meget gerne indlæg til bladet. I 2006 er der udkommet to numre. Fokus i nummeret i begyndelsen af året var helt naturligt rettet mod den netop afholdte Vejlederkonference på Nyborg Strand med fyldige referater af alle oplæg afholdt på konferencen. Endvidere var der referater fra de afholdte workshops. Augustnummeret var præget af bl.a. den nye konstituering i foreningen, Rambøll-rapporten, konkrete eksempler på god vejledningspraksis, indkaldelse til regionalmøder med PsykiatriFonden og et oplæg til Vejlederkonferencen på Nyborg Strand i december. Vi har i bestyrelsen besluttet, at der i fremtiden ivejledernyt også vil være plads til annoncer for eksempelvis relevant litteratur. VejlederNyt blev i august 2006 trykt i et oplag på 460 eksemplarer. FUE: FUE har efter en lang og usædvanlig grundig demokratisk proces vedtaget de nye etiske principper for vejledning i Danmark. Der blev afholdt 6 regionale møder på forskellige CVU er landet over afsluttende med en fælles konference på DPU arrangeret af JCVU. Principperene kan ses på I august afholdt IAEVG og Nordisk Vejlederforbund den internationale vejlederkonference Cross over guidance på DPU i København med 250 deltagere fra 30 lande. FUE lavede allerede i 2005 den organisatoriske plan og DPU og Markman Management stillede sekretærer til rådighed for konferencens afvikling. Resultaterne fra konferencen bl.a. de 80 indlæg kan ses på FUEs hjemmeside, som bestyres af Niels Stub, som også tog sig af en del af det organisatoriske arbejde, i løbet af december. FUE forsatte diskussionen om et tættere samarbejde og fremtidig sammenslutning af de forskellige vejledningsordninger. Danmarks Vejlederforening er nu samlet og har UU vejlederne og de tidligere kuratorer som medlemmer og UU lederne har dannet egen forening, men samarbejder tæt med DV. Vejlederne organiseret i LVU har tilkendegivet at de ser FUE som den eneste organisation 5

6 der kan sikre sammenhæng i vejledningen i fremtiden og forretningsudvalget arbejder på en plan, der kan muliggøre dette. Nationale dialogforum Flemming Steen Christensen er som formand for FUE vejledernes repræsentant i ministeriets Nationale Dialogforum. Her planlægges en konference om gennemførelsesvejledningen og om en styrkelse af samarbejdet mellem UU, Studievalg og gennemførelsesvejledningen. Dialogforum har endvidere på vejledernes opfordring kontaktet henholdsvis beskæftigelsesministeriet og undervisningsministeriet m.h.p. at sikre VFU ernes beståen. FUE har endvidere haft deltagere i udviklingsarbejde omkring vejlederuddannelserne, senest den kommende professionsbacheloruddannelse i uddannelses-og erhvervsvejledning. Nyhedsbrevet Denne lille service har nu fungeret i 3 år og det planlægges nu at udbygge den yderligere. FUEs webmaster, Niels Stub, arbejder på sagen og bliver kommende administrator af brevet. Alle vejledere opfordres til enten at sende deres egen adresse eller skolens til: som af praktiske grunde bliver sidens mailadresse indtil den kan afløses af 6

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER 2008 Indhold i VUE Nyhedsbrev nr. 4 side 3 side 4 side 11 side 16 side 22 side 26 side 32 side 37 Carla Tønder Jessing Om indholdet i VUE Nyhedsbrev nr. 4 Anne Marie Dahler-Larsen,

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Skriftlig beretning Efterår 2006

Skriftlig beretning Efterår 2006 Skriftlig beretning Efterår 2006 DM som fagforening Hvad gør DM for sine medlemmer? Hvordan skal vi som tillidsrepræsentanter forklare medlemmerne, at deres penge til DM gør en forskel? Sådan omtrent lød

Læs mere