CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober DSRF Farvel og tak fest 12/ Se side 30 KOSTEN TIL SØS. Kronborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober 2010. DSRF Farvel og tak fest 12/2-2011 Se side 30 KOSTEN TIL SØS. Kronborg 23-09-2010"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2010 DSRF Farvel og tak fest 12/ Se side 30 KOSTEN TIL SØS I næste nummer af fagbladet - julenummeret, vil vi se på hvordan kvaliteten af kosten som serveres for de søfarende, har udviklet sig. En ting er velmenende bøger og kosttips fra Søfartens Arbejdsmiljøråd. En helt anden ting er hvad det er teoretisk muligt for hovmesteren at tilberede og servere. Søfarende fra andre lande mener vi lever i luksus, - men er det ikke bare en myte om fortidens glæder? I den øvrige verden, har de søfarende for længst samlet sig (leder side 3) MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART Kronborg

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Fredag Telefon: Fax: Formand Ole Philipsen Sekret.ch. John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. Kirsten Østergaard Bogholder Barno Jensen Kontorelev Mohni Bambara adresser: Se hjemmeside Hjemmeside: Søværnets Konstabelforening: Formand Bjarne K.-Petersen Forretningsf. Bjarne M. Olsen Inform.medarb. Anja Poulsen adresser: - : CO-Søfart DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Susanne Holmbl fax Mail A-kasse: 2 R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 10. oktober 2010 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 3. december på nettet (www.co-sea.dk) d. 28. november. Stof til december-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 12/ , eller efter aftale. I N D H O L D Leder... 3 Faglige sager og noter... 4 Ærøfærgerne A/S Færgeruter i Danmark MS-internt Månedens foto DSRF-internt DSRF ekstraordinær generalforsamling 24 Farvel og Tak fest Kramsboden Fagligt kursus Boganmeldelser Gule ærter for Willemoes TJM-forsikringer DSRF's sommerhus Albert Engström Bagsiden Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN:

3 L E D E R DMMA Som skrevet andetsteds i dette fagblad har Dansk Sø-Restaurations Forening på ekstraordinær generalforsamling i september, vedtaget at fusionere med Dansk Metal og blive en del af Dansk Metals Maritime Afdeling. Nu kan man altid skændes om glasset er halvfuldt eller halvtomt, men jeg vælger at betragte glasset som halvfuldt, med udsigt til en opfyldning. Igennem hele søfartens faglige historie har et af problemerne været at de relativt få søfarende, har været spredt i mange forskellige fagspecifikke fagforeninger, hvor egne interesser har haft overvægt i forhold til at stå sammen mod rederne. Ved at dele og herske, har rederne langt hen af vejen haft overtaget hele tiden overfor organisationerne. I den øvrige verden, f.eks. Norge og Sverige, har de søfarendes organisationer for længst samlet sig i få større organisationer, for at optimere politisk indflydelse og faglig styrke. De danske organisationer var samlet under 2. verdenskrig i England, men desværre kunne dette fællesskab ikke overleve krigens ophør og tilbagevenden til egne interessers dominans. Sidst de danske organisationer stod rigtig sammen, var i det såkaldte fællessekretariat sidst i 1980 erne. Gennem sammenholdet på det tidspunkt lykkedes det at få tilstrækkelig indflydelse på de første fornuftige DIS-overenskomster. Desværre døde dette igen ud p.g.a. intern fnidder og menig-contra officer-polemik. Man kan håbe at vi nu i en situation, hvor mange af rederne klart i ord og handlinger har vist at de ikke mere ønsker danske søfarende, uanset om de er officerer eller menige, kan begynde at finde sammen, og få et fællesskab på tværs af stillingsbetegnelser og status. Hvis dette ikke kan lykkes, er det kun et spørgsmål om tid før vi alle er væk, og dansk er et ukendt sprog på danske skibe, hvor den generelle opfattelse vil være at København er hovedstaden i Stockholm. Som gammel DSRF er, er det ikke ubetinget en glædens dag, når vi nu inden alt for længe skal fusionere. DSRF er d.d. den sidste selvstændige fagforening i verden, der alene organiserer maritimt restaurationspersonale, så vores forening har haft et liv der har varet væsentligt længere end tilsvarende organisationer i andre lande. Det er jeg stolt af, for det viser at foreningen har leveret det den skulle gennem sin historie, og at den nu fusionerer, ikke af nød men af fornuft, viser, at sammenhold stadig er det væsentligste. Sammen med Metal Søfart vil DSRF i sin nye genfødsel som DMMA, fremover stadig være en fagforening for søfarende, som der skal regnes med i søfarten i Danmark. CO-Søfart fortsætter sin eksistens, nu med to medlemmer mod før tre, og er fortsat åben for udvidelser! AOP 3

4 v/ole Strandberg pr. 10/ OFFICERSFORHANDLINGERNE Vi har længe ventet på, at der skulle sendes hvid røg op fra henholdsvis Amaliegade og Havnegade, men har måttet konstatere, at det fortsat ikke ser ud som om, at der sker nogen positive udviklinger hen imod en løsning. På denne baggrund har CO-Søfart bedt om at der påbegyndes forhandlinger, og vi regner med, at indlede disse snarest muligt. JI FAGLIGE SAGER OG NOTER i høring blandt tillidsrepræsentanterne, og DSRF har afholdt møder med disse, så eventuelle spørgsmål og uklarheder kunne løses. Vi vil snarest muligt lægge den endelige tekst på hjemmesiden. I forlængelse heraf, vil faglig afdeling gennem de næste par måneder sejle med på ruterne, så medlemmerne kan få lejlighed til at spørge ind til forståelsen af overenskomsten. JI NFS - DSRF SamsøTrafikken BornholmsTrafikken Efter længere tids skriverier og beregninger lykkedes det parterne at lave en fællesoverenskomst, som fremover vil dække ovennævnte overfarter. Hermed er reglerne for alle ansatte på cateringområdet fremover reguleret af det samme regelsæt, hvilket vi håber, vil medføre mindre risiko for misforståelser og overenskomstbrud. Overenskomstteksten har været sendt NCC Roads - Metal Søfart Efter indledende møde med forhandlerne fra NCC, var vi på skibsbesøg for at lodde stemningen og ønskerne blandt vore medlemmer. Det var naturligvis en hæmsko, at vi endnu ikke havde et resultat fra officererne. På baggrund af de tilbagemeldinger vi 4

5 fik, indledte vi atter forhandlinger med rederiet. Det lykkedes ikke parterne at opnå enighed, selv om det var tæt på, og det er aftalt, at vi alle gennemtænker vore tilbud og ønsker, og så ser om der kan opnås enighed. Der er dog ikke i skrivende stund aftalt nyt møde. JI Ålborg Havn - Metal Søfart Metal Søfart har forlænget lokalaftalen for rederiet. Aftalen er indgået i fællesskab med Søfartens Ledere, hvorfor forbundet også forhandlede på deres vegne. Forud for forhandlingerne havde vi drøftet ønsker fra skibet med talsmanden, og inden og efter forhandlingerne var der lejlighed til at drøfte disse med mandskabet ombord. Så snart den endelige tekst er udarbejdet, fremsendes denne til skibet og lægges på hjemmesiden. JI BILFÆRGERNE - Metal Søfart Efter mange runder og utallige mails mellem Bilfærgernes Rederforening og Metal søfart, ser det endelig ud til at overenskomsterne for skibsassistenter, skibsmekanikere og skibsmekanikerlærlinge - både DAS og DIS - kan gå i trykken. Når dette har taget så lang tid, skyldes det primært, at der har været forskellige opfattelser af hvornår de forskellige hyresatser skulle træde i kraft. Rederiforeningen mente, at forligsmandens mæglingsforslag skulle være gældende beregningsgrundlag for DIS- overenskomsterne (hvor foreningen som bekendt endte i forligsinstitutionen). Foreningen derimod mente, at DAS-overenskomsten danner beregningsgrundlag for DIS- overenskomsten, som fastlagt i beregningsallongen. Hele historien er endt med, at rederiforeningen af kulancemæssige hensyn har valgt at regulere hyrer pr. 1. marts 2010, præcis som forlangt af foreningen. Dernæst udestod der, at få beregnet de forskellige lønninger, tillæg osv. Også dette gav anledning til nogen mailkorrespondance, idet det ikke altid fremgår hvorvidt et tillæg er pensionsgivende eller ej. Det har betydning for omregningen af DAS-løn til DIS-løn, da medlemmets eget- pensionsbidrag bruges i denne beregning, og derfor er det naturligvis af betydning hvorvidt et tillæg er pensionsgivende eller ej. Efter en del runder er vi nu enige om hvilke tillæg der er pensionsgivende og hvilke der ikke er. Også lidt afgrænsninger af hyrebilag for skibsmekanikerlærlinge har voldt problemer, men er nu løst til foreningens tilfredsstillelse. Sidst men ikke mindst, har vi korresponderet om regulering af tillæg for vedligeholdelsesarbejde (overenskomstens 3f stk. 2). Tillægget er i overenskomstperioden reguleret med de aftalte procenter for genetillæg. I fremtiden er det nu sådan, at alle tillæg på DIS-overenskomsterne er taget ud af teksten og indsat i hyrebilagene, således 5

6 at de ved hver hyreregulering 1. marts, vil blive genberegnet efter den til enhver tid gældende allongeskatteberegning. Herefter udestår nu lokalforhandlinger samt redigering af samme, med de tilknyttede medlemsrederier. Overenskomsterne vil blive udlagt på hjemmesiden i takt med underskrivelsen, i første omgang dog uden lokalprotokollater. KØJ Uskikket til udkig Endnu et medlem, denne gang tjenestegørende på Bornholmsfærgen, er blevet uskikket til udkig i forbindelse med fornyelse af sundhedsbevis for søfarende (blå bog). Når man som skibsassistent bliver uskikket til udkig efter nærmere fastsatte regler, må man ikke gå udkig på broen og heller ikke gå maskinvagt. Derfor er man som sømand truet på sit erhverv. Foreningen har endnu engang anket dommen til Søfartsstyrelsen. KØJ Dansk Bjergning og bugser Et medlem, som har været ansat under 1 år i rederiet og dermed er på 27/30-del løn (ferie og feriefridage er indlagt i tørnen og forudsættes optjent andet sted), har præsteret en del ekstra sejldage de første måneder af ansættelsen. Medlemmet har fået disse dage udbetalt med 27/30 månedsløn. Da der er tale om ca. 2 måneders ekstra sejldage, har foreningen foreslået at rederiet udbetaler til 30/30 månedsløn pr. dag, alternativt at medlemmet kun er på 27/30 månedsløn i 10 måneder. Rederiet har efterfølgende ændret udbetalingen til 30/30 månedsløn pr. ekstra sejldag. KØJ Fjordline - sygdom og SML 16 En lille håndfuld medlemmer er blevet opsagt pga. sygdom efter Sømandslovens 16. Foreningen har hver gang kontrolleret at afskedigelsen er korrekt og at der er udbetalt korrekt sygehyre. I forbindelse med denne type afsked, er det vigtigt at sikre, at medlemmet får udbetalt det korrekte antal sygehyremåneder. Dvs. at sygehyre, som minimum, skal løbe det antal måneder som medlemmets opsigelsesvarsel berettiger til. Fjordline har straks korrigeret den ene sag der har været indtil nu. KØJ Royal Arctic Line Et medlem har været sygemeldt i en længere periode og med lægeerklæring fra egen praktiserende læge. Til trods for dette mente rederiet at en søfartslæge skulle undersøge medlemmet (uagtet at den blå bog var fornyet for ikke længe siden). Medlemmet rettede henvendelse til foreningen, som i dialog med rederiet kunne henvise til gældende bekendtgørelse for lægeundersøgelse af søfarende. Det er sådan at rederiet har pligt til at inddrage den blå bog og sende denne til Søfartsstyrelsen, såfremt rederiet har 6

7 tidligere nævnt på disse sider, har LO på Metal Søfarts vegne sendt klageskrift til Bilfærgernes Rederiforening. Vi har siden modtaget deres svarskrift. begrundet mistanke om alvorlig sygdom efter nærmere fastsatte regler. Herefter vil Søfartsstyrelsen sørge for at fornyet lægeundersøgelse finder sted. Ved almindelig sygdom er det egen praktiserende læge, der vurderer om man er uarbejdsdygtig eller ej og altså ikke en søfartslæge. KØJ APM Supply - Metal Søfart Dette har vi så i fællesskab med tillidsrepræsentanten givet vores kommentarer til, og vi afventer nu at LO fremsender replik, som det hedder i den fagretlige terminologi. Sagen drejer sig om at reparatørerne, som arbejder i land, på søgnehelligdage vagtplaneres til arbejde, der efter vores mening ikke er drifts- eller sikkerhedsmæssigt påkrævet. CP Skoleskibet - DSRF I sagen, hvor et par skibsassistenter i A. P. Møllers Supply-både fik forlænget deres hjemmeperiode, på grund af visumproblemer på en afrikansk ambassade, har vi nu haft mæglingsmøde, som ikke førte til enighed mellem parterne. Sagen bliver derfor nu overtaget af LO, som vil videreføre spørgsmålet i det fagretlige system. Vi mener at de pågældende dage, som skibsassistenterne har været hjemme for længe, skal neutraliseres i fridøgnsregnskabet (som 0-dage), mens rederiet og Danmarks Rederiforening mener, at skibsassistenterne i perioden skal afvikle fridøgn. CP Mols Linien - Metal Søfart Vores sag mod Mols-Linien, som vi kører i fællesskab med Dansk El-Forbund, går sin gang i det fagretlige system. Som Vi er nu nået til enighed med Martec om feriepengebetaling til hovmestre på Skoleskibet Danmark. CP Nordsøen - DSRF Vi har fået ny overenskomstpartner på vores offshore-overenskomst, da den internationale koncern Aramark har overtaget riggene Safe Esbjerg og Mærsk Reacher fra ESS, som vi i mange år har samarbejdet med på Nordsøen. Vores overenskomst er fulgt med i den nye virksomhed og vi har indtil videre haft et fornuftigt samarbejde med Aramark. Da der er tale om en helt ny virksomhed i 7

8 den danske del af Nordsøen, har der dog været enkelte problemer i forbindelse med overtagelsen. Blandt andet har der været problemer med lønnen ved overgangen mellem de to virksomheder, men det meste skulle være redt ud på nuværende tidspunkt. Senest er vi så blevet informeret om, at den ene af riggene ved årsskiftet flytter ud af det danske område, hvilket betyder at vores overenskomst ikke mere vil være brugbar. CP Landsager - DSRF Som forudset i sidste nummer er københavnercaféen Egoisten nu gået konkurs. Vi har derfor gjort medlemmets krav gældende overfor kurator, ligesom vi har sendt anmeldelse om lønkrav til Lønmodtagernes Garantifond. Lige om hjørnet fra Egoisten har D Angleterre opsagt et af vore medlemmer. Opsigelsen er i vores øjne uberettiget og vi har derfor protesteret mod den. Pt. ligger vi i dialog med Dansk Erhverv om en eventuel forligsmæssig løsning på sagen. Også i Århus har et medlem problemer med en café som tidligere arbejdsgiver. Her er problemet manglende overtidsbetaling. Vi har prøvet at nå til enighed om et forlig med caféen, men det ser ikke ud til at lykkes og så må vi tage sagen fagretligt. CP Arbejdsskadestyrelsen Meddelelse om praksisændring med tilbagevirkende kraft: Efter to Højesteretsdomme afsagt den 16. august, meddeler Arbejdsskadestyrelsen at praksis nu ændres i overensstemmelse med dommene. Det drejer sig om sager hvor: * Tilskadekomne har en anerkendt arbejdsskade. * Tilskadekomne arbejdede på deltid i forhold til fagets fulde normale arbejdstid på tidspunktet for arbejdsskadens indtræden. Efter hidtidig praksis fra såvel Arbejdsskadestyrelsen som Ankestyrelsen, er erstatninger i disse sager hidtil blevet udmålt efter den faktiske indtjening på deltid. Højesteret har nu fastslået at erstatningerne skal beregnes efter fagets fulde normale arbejdstid, f.eks. når der kan redegøres for at deltidsansættelsen var/er af midlertidig karakter. Praksisændringen har betydning for sager som er opstået tilbage fra 1. april 1978 eller senere, og Arbejdsskadestyrelsen har ikke selv mulighed for at finde frem til de pågældende sager. OleS 8

9 Danica White - et punktum Landsretsdom i erstatningssagen mod rederiet H. Folmer & Co. 3F-sømændene på vegne af 4 søfarende, hvoraf en er afgået ved døden siden sagens anlæggelse. * Kapringen: 1/ * Frigivelse: 22/ * Rederiet stævnes: 4/ (samlet erstatningskrav 1,8 millioner) * Byretsdom: 26/ (rederiet frifindes) * Dommen ankes * Landsretsdom: 6/ (byrettens dom stadfæstes) Selve proceduren for Landsretten var på sin vis bevægende, og de to advokater fra 3F-sømændene lød snarere som de stod på Folketingets talerstol end i landsretten. Derimod var det vanskeligt at få øje på juridiske argumenter, som skulle løfte bevisbyrden for rederiets ansvarspådragende adfærd. Specielt interessant var det at 3F-sømændene i sidste sekund forsøgte at inddrage Sømandslovens 18a, som argument for at rederi/skib burde have tilbudt de søfarende afmønstring før sejladsen til "verdens farligste farvand". Noget overraskende godkendte Landsretten det sene andragende. Landsretten gentog Søfartsstyrelsens kritik af at kaptajnen ikke havde etableret skærpet udkig, samt kritiserede kaptajnen for ikke at have orienteret besætningsmedlemmerne om hvor den alternative SSAS-alarmknap befandt sig i skibet. Fra Søfartsstyrelsens søulykkesrapport Imidlertid fandt Landsretten ikke at hverken udkig eller korrekt aktivering af alarmknappen, kunne have hindret kapringen. Vedr. SML 18a udtaler Landsretten: Sømandslovens 18a om sømandens ret til at fratræde tjenesten om bord, hvis der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan sidestilles hermed, kan ikke føre til en ændret vurdering af sagen, allerede fordi Danica White som beskrevet ovenfor ved kapringen sejlede uden for den grænse på 200 sømil, som var anbefalet af Marlo og Rederiforeningen". Både under proceduren i Landsretten, og i en pressemeddelelse efter dommen, påpeger rederiet at 3F-sømændene kunne have sparet søfolkene for meget, hvis et erstatningskrav var fremmet via loven om offererstatning, i stedet for som nu at have ført en lang og opslidende kamp mod arbejdsgiveren. Med andre ord, har fagforeningen blot holdt søfolkene i en ny gidselsituation? 3F-sømændene på deres side erkender at sagen for søfolkene nu er slut. Sag om erstatning efter lov om offererstatning, kan imidlertid nu - 3 år efter - fremmes. OleS 9

10 ÆRØFÆRGERNE A/S Kommunalisering - FOA og Kommunernes Landsforening Rederiet: I 1983 overtog Ærøs kommuner en stor del af færgedriften på øen gennem stiftelsen af Det ærøske Færgetrafikselskab I/S. I 2002, på første maj, etableredes Ærøfærgerne A/S med det formål at drive færgedrift mellem Ærø på den ene side, og Fyn og Langeland på den anden. Et af formålene var også et udvidet samarbejde med rederiet Øen som sejlede til Als, evt. for en senere fusion eller overtagelse. Det blev også vurderet, at man kunne byde ind på licitationer udskrevet af Transportministeriet. Ærø Kommune ejer 100% af aktierne i selskabet. Rederiets kontor er beliggende i Ærøskøbing på havneområdet. I 2008 købte Ærøfærgerne A/S ruten til Als og har siden drevet denne. Ruter: Ærøskøbing-Svendborg (Fyn) Søby-Faaborg (Fyn) Marstal-Rudkøbing (Langeland) Søby-Fynshav (Als) Skibe: M/F Ærøskøbing - sommer 395 pax, vinter 250 pax, 42 biler, 12 knob, overfartstid 75 min., indsat 1/ M/F Søbyfærgen - sommer 190 pax, vinter 130 pax. 26 biler, 10,5 knob, overfartstid 60 minutter, indsat 16/ M/F Marstal - sommer 395 pax, vinter 250 pax, 42 biler, 12 knob, overfartstid 60 minutter, indsat 16/ M/F Skjoldnæs - sommer 245 pax, vinter 150 pax, 36 biler, 11 knob, indsat 1/ (ex Samsine fra Samsø-Linien). 10

11 Ialt ansatte 2010: På land 8 Navigatører 30 Mestre/maskinister 15 Skibsassistenter 17 Catering 15 Seneste færgekamp på Ærø: 6. september vedtog et flertal i Ærøkommunalbestyrelse at ruten mellem Søby og Faaborg skal udfases i løbet af Der var ni stemmer for og 6 stemmer imod. Samtidig ansøges staten om en 15 meter forlængelse af de to store tvillingefærger. Mester. Blev hentet i land i forbindelse med byggeriet af hurtigfærgen Villum Clausen. Efter udnævnelsen til maskinchef skulle et værksted på landjorden etableres for at servicere BHT s skibe. I forbindelse med ledelsen af værkstedet, blev havnefunktionerne også overtaget, med trosseog bagagefolk. Og som en sidste del af sammenlægningen af disse landfunktioner blev der etableret et vognmandsfirma, hvis primære opgave var at køre løstrailere ombord. Herefter gik turen til projektleder af de 2 nybygninger der blev bestilt i Holland. I slutningen af projektet i 2005 udnævnt til teknisk chef - herunder med ansvar for overenskomster med navigatører, maskinmestre, skibsassistenter og trossefolk. Skilt på havnepladsen ved færgen i Søby Vognmændene i både Søby-området på Ærø og i Faaborg på Fyn er naturligt sure, og påpeger at den hurtigste fragtrute til/ fra Ærø skæres væk, samtidig med at det giver øget miljøbelastning med store biler på landevejene. Borgmesteren på sin side er fornøjet med udfaldet. Færgedriften gøres mere rationel og der kan spares 8-10 millioner om året, som kan bruges til at nedsætte billetpriserne. Keld Markmann Møller, adm. direktør: Er 50 år og selv øbo, bare fra Bornholm. Keld Markmann er uddannet maskinmester og sejlede derefter nogle år i Mærsk sidst i firserne. Sejlede herefter hos BHT i nogle år, som henholdsvis 3., 2. og 1. Efter i 2006 at have overvundet en sygdom, valgte den daværende adm. direktør for Ærøfærgerne at gå på pension, og der blev søgt efter en afløser. Efter en samtale på øen søgte Keld Markmann stillingen og fik den fra den 1. januar Familien er nu flyttet til Ærø og bor i Marstal, efter en overgangstid som pendlere. Motiv til kommunalisering af aktieselskabet Først og fremmest kan man undre sig over hvad pokker forskellen egentlig er 11

12 Færgen i havn i Ærøskøbing 12 på et aktieselskab, hvor en kommune ejer 100% af aktierne, og et kommunalt selskab. Det virker som ren bogstavleg hvor lønsedlerne har forskellig farve, men pengehånd og beslutningstager er den samme. Det har imidlertid større teknisk betydning for et færgeselskab i relation til gældende licitationsregler og krav. Ifølge seneste færgelov kan et kommunalt færgeselskab (som altså ikke må være et A/S eller lignende), undgå at der bliver udskrevet licitation om involverede ruter. Og det har særlig stor betydning for Ærøfærgerne af finansielt betingede grunde. Sagen er den, at de to store tvillingefærger, Ærøskøbing og Marstal, er finansieret gennem et af kommunerne i fællesskab ejet leasingselskab Kommuneleasing, på ganske særlige vilkår. Finansieringsperioden er 25 år, og i de første 5 år betales der kun renter på gælden, hvorefter afdragsbyrden vokser i et eksponentielt forløb i restperioden. Efter ca. 17 år er der en slags ligevægtstilstand i forhold til restgælden, som betyder at færgerne ville kunne sælges uden tab. Indtil da må kommunen frygte et regulært milliontab hvis færgeselskabet taber en licitation og færgerne må sælges (der er altid fælder i leasing som er en tilsyneladende favorabel låneform!). På den baggrund har kommunen nu i en længere periode haft held til at udskyde den senest planlagte licitationsrunde på ruterne, og er nu så langt fremme med planerne, at omdannelse fra aktieselskab til kommunalt selskab, helt sikkert vil ske i 2011 og formentlig fra 1. januar eller senest 1.april. Og dermed burde kommunen - og dens borgere - kunne tørre sveden af panden i forhold til risikoen for et tab på låne-investeringen fra Konsekvenser af kommunalisering - overenskomsterne Ser vi bort fra motiv-konsekvenserne, hvilke andre konsekvenser har det så at Kommune A/S udskiftes med kommune både foran og bag? Det har bl.a. den konsekvens at kommunen som medlem af Kommunernes Landsforening (KL), må lade det kommunale aftalesystem træde ind og erstatte de nuværende overenskomster mellem henholdsvis aktieselskabet og søfartsorganisationerne. Ifølge Keld Markmann er det ikke en konsekvens som hverken rederiet eller kommunen ønsker. Man ser helst det nuværende aftalesystem fortsat, som også udnyttes med en stor grad af fleksibilitet. Som eksempler kan nævnes at en skibsassistent som af den ene eller den anden grund er i nød for at opfylde en timenorm, kan male på kontoret, og at maskinister/ mestre pakker og regulerer bildæk mens

13 Landevejskro mellem Ærøskøbing og Søby navigatører billetterer under overfarten (der er intet billetsalg/kontrol ved terminalerne). Kommunen har konsekvensmæssigt i et brev til KL anmodet om hjælp til at få løst spørgsmålet, selvfølgelig også med henblik på at undgå en teoretisk konfliktsituation med de forskellige søfartsorganisationer. Foreløbig ligger det bare fast at de nuværende overenskomster vil løbe videre til udløb i 2012, fordi kommunen vil følge virksomhedsoverdragelsesloven, uden at være forpligtet til dette (loven gælder ikke for søfart). Herefter er der ikke store udsigter til andet end KL s overenskomster på søfartsområdet med FOA, Søfartens Ledere og Maskinmesterforeningen vil træde i kraft, sideløbende med at rederiet vil udtræde af Bilfærgernes Rederiforening og blive associeret medlem (som ikke vil omfatte overenskomstforpligtelse). Navigatører: Det formodes at en eksisterende overenskomst mellem Søfartens Ledere og KL kan bruges. Maskinofficerer: Kl har en overenskomst med Maskinmesterforeningen. I praksis bruger Ærøfærgerne både maskinmestre og maskinister i stillinger hvor der kun er besætningskrav som maskinist som det kun er Metal Søfart der har overenskomst for. Hvordan den kabale løses vides ikke. Skibsassistenter: FOA-overenskomst. Catering: FOA har ingen aftale på cateringområdet hvor det formodes at 3F-Privat Service kan fortsætte overenskomstdækningen. FOA (fag og arbejde) Er som fagforening lidt af en hybrid anakronisme fra den danske fagbevægelses unge år. I de første årtier af forrige århundrede var der en livlig debat i fagbevægelsen om udvikling som fag-foreninger eller virksomheds-foreninger. Udviklingen af foreningerne i relation til faget vandt - som vi kan konstatere - over den mere syndikalistiske virksomhedstankegang. FOA er på den ene side en fagorganisation i relation til store fagområder, som udelukkende har offentlige arbejdsgivere (typisk sosu er). På den anden side for- 13

14 14 søger organisationen - med stort held - at organisere I Søby hele det kommunale område gennem aftaler med Kommunernes Landsorganisation. Fra FOA s egen hjemmeside kan man ikke finde noget om den faglige dækning. FOA blev stiftet ved fusion i 1992 og blev til Forbundet af Offentligt Ansatte, som ved yderligere fusion med Pædagogisk Medhjælper Forbund i 2005 blev til Fag og Arbejde, med et samlet medlemstal på og med godt og vel 60 faggrupper tilknyttet (Wikipedia). Søfartens Ledere og FOA Søfartens Lederes fagblad nr er et fokusnummer om en bitter strid mellem FOA og Søfartens Ledere. Ifølge bladet sejler omkring 200 navigatører i de danske småfærger, hvoraf kun ca. 70 er rene FOAmedlemmer, mens resten er medlemmer af Søfartens Ledere eller har dobbeltmedlemsskab (ved dobbeltmedlemsskab tilbyder Søfartens Ledere halv pris for medlemsskabet). Hos Søfartens Ledere er holdningen klar at navigatørerne utvetydigt ønsker overflytning af forhandlingsretten fra FOA, til den organisation hvor de hører hjemme, og SØLE stiller FOA tre konkrete spørgsmål. FOA s besvarelse, som optrykkes ved siden af spørgsmålene, er uforsonlig, og der afsluttes med: Det, SØLE, har gang i, er, at I ønsker at overtage FOA s overenskomst med KL for kommunalt ansat maritimt personale. Det kaldes strandhugst, og det bliver ikke med FOA s billigelse. I øvrigt er FOA s hovedargument at de kender korridorerne i KL bedre end nogen andre. Ærø og søfart Øen er på 88 km2 og der bor omkring mennesker, heraf omkring halvdelen i de tre havnebyer (flest i Marstal). Øen og dansk søfart er uløseligt knyttet til hinanden, bl.a. gennem søfartsskolen i Marstal, og fordi søfarende gennem alle tider har bosat sig netop her. Marstal er en by tæt befolket af søfarende. I forhold til færgefarten har de tre havnebyer altid ligget i indbyrdes strid med hinanden, en gnistrende strid som sætter Bornholm og Samsø ganske skakmat. Først med stiftelsen af Det Ærøske Færgetrafikselskab i 1983 (før 1983 var der 4 private færgeselskaber), kom der så nogenlunde ro over gemytterne. Men siden da har striden så passende kunne stå om det virkelig var nødvendigt med fire ruter fra øen, og om ikke det ene eller andet færgeleje burde flyttes til en anden lokalitet. Historien er ganske broget, helt tilbage fra middelalderen hvor Søby - langt mod vest - var øens knudepunkt på grund af tilknytningen til de Schleswig-Holsteinske fyrster og grever, som normalt havde ejerskab over øen. OleS

15 Metal Søfart tillidsrepræsentant Niels N. Pedersen i maskinrummet på "Ærøskøbing". Kilder: Interview med Keld Markmann Møller den 28/9 Nettet Litteratur om Ærø og hertil knyttet søfart: * Færger på Ærø - Leif Rosendahl, Marstal Søfartsmuseum 1999, 80 sider * Marstal Søfart redaktion Karsten Hermansen, Marstal Søfartsmuseum 2000, 420 sider * Skibsfart, fiskeri og færgefart fra Bregninge og Søby sogne på Ærø redigeret af Palle Abramsson, Marstal Søfartsmuseum 2008, 445 sider * Danske rederier, volume 5 - Bent Mikkelsen, forlaget Betty Nordgas 2008, første del om Det Sydfyenske Dampskibsselskab A/S. Retur i Svendborg Fra Mommark til Søby i 1763 (fra en rejsebeskrivelse i "Færger på Ærø") "Endelig femte dags morgen blev vinden halv god, og vi vovede os i Herrens Navn ud, endskøndt det kulede haardt, og kom efter 4 Timers Krydsen, mange Byger og Overhalinger, ganske vaade til Ærø, men mine hurtige Matroser, den ene en Skræder, den anden en Skomager, formaaede ikke at sætte os i land på det rette sted, som er Søby..." Færgesang tilegnet motorfærgen MARSTAL ved indvielsen torsdag den 1. maj 1975 (fra "Færger på Ærø") MARSTAL dit navn stadig klinger udover bølgerne blå. Når til afgang du ringer, véd vi det nok skal gå. MARSTAL, dit navn du af byen fik, vores du er helt fra køl til rig, tjener os tro og giver byen liv - velkommen kære skiv. 15

16 Læsø-Frederikshavn Færgeselskabet Læsø K/S Næssund Mors Thy Færgefart Egholm-Aalborg Egholmfærgen Hals-Egense Hals-Egense Færgefart Feggesund Mors Thy Færgefart Thyborøn-Agger Thyborøn Agger Færgefart Venø-Kleppen Venø Færgefart Rønbjerg-Livø i/s Miniline Fur-Branden Fursund Færgefart Hvalpsund-Sundsøre Hvalpsund Sundsøre Færgefart Udbyhøj Randers Fjords Færgeselskab I/S Anho Grenå-Anh Silkeborg-Himmelbjerget Silkeborg Himmelbjerget Færgefart Esbjerg-Fanø Nordic Ferry Services Barsø Landing-Barsø Barsø Færgefart Aarø-Aarøsund Aarø Færgefart Hardeshøj-Ballebro Hardeshøj Ballebro Færgefart Kalundborg-Århus Mols-Linien Odden-Århus Mols-Linien Endelave-Snaptun Endelave Færgefart Hov Samsø Nordic Ferry Services Tunø-Hov Hov Tunø Færgefart Hjarnø-Snaptun Hjarnø Færgefart Baagø-Assens Assens Baagø Færgen Søby-Fynshav Ærøfærgerne Bøjden-Fynshav Nordic Ferry Services Faaborg-Avernakø-Lyø Ø-Færgen Bjørnø-Faaborg Bjørnø Færgen Søby-Faaborg Ærøfærgerne Svendborg-Skarø-Drejø Rederiet Højestene Marstal-Rudkøbing Ærøfærgerne Ærøskøbing-Svendborg Ærøfærgerne A/S Strynø-Rudkøbing Strynø Rudkøbing Færgefart Odden-Ebeltoft Mols-Linien Hundes Hundested-R Sejerø-Havn Færgeselskabet B Nekselø-Havnsø Færgeselskabet Bjergs Kalundborg-Samsø Nordic Ferry Services Fejø-Kragenæs Ravnsborg Færgefart Spodsbjerg-Tårs Nordic Ferry Services Agersø-Stigsnæ Stigsnæsfærgern Omø-Stigsnæs Stigsnæsfærger Femø-Krag Ravnsborg F As Askø-Ba Rødby-Puttgarden Scandlines Danmark 16

17 Færgeruter i Danmark Gengivet efter tilladelse fra Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning lt-grenå olt Færgefart Karlshamn-Rostock Scandlines Danmark ted-rørvig ørvig Færgefart Helsingør-Helsingborg HH-Ferries Orø-Hammerbakke Østre Færge Orø-Holbæk Færgefarten Orø-Holbæk sø jergsted Helsingør-Helsingborg Scandlines Danmark ted Rønne-Ystad Nordic Ferry Services s e ne enæs ærgefart Rønne-Køge Nordic Ferry Services Christiansø-Gudhjem Christiansøfarten Aps kø-bandholm ndholm Færgefart Gedser-Rostock Scandlines Danmark Rønne-Sassnitz Nordic Ferry Services 17

18 MS -internt Erik Sørensen formand gmail.com Fredag den 19 november afholdes der klubmøde på adressen Gammel Toldbod 6 Nykøbing Falster. Mødet starter med spisning, hvorfor det af hensyn til traktementet er nødvendigt at tilmelde sig. Efter spisningen vil pensionsrådgiver Jens Nordentoft fra PFA orientere om vores søpension hos PFA. Jens vil blandt andet fortælle hvad betydning skattepakken der blev implementeret d. 1. januar 2010 kan have for os. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til Jens. Hans C. Rossen formand Klub 8 har august/ september afholdt et par sociale sammenkomster. Det er den trofaste skare der møder ind, - kernevælgerne ; det er også godt nok, - men et par nye ansigter ville vi gerne have set. Metal Søfart Region Sjælland Klub 6 Når Jens er færdig vil vi holde klubmøde, hvor vi forhåbentlig kan fortælle om Metal Søfart og fusionen med Sø-Rest. Tilmelding til spisning senest mandag d til undertegnede. Erik Sørensen Lars R. Lykkegaard Metal Søfart Region Hovedstaden Klub 8 NB: METAL sponsorerer atter Arbejdermuseet i Rømersgade, København, - så viser du dit LOplus-kort betales ej entré, + du får en kop kaffe med Rich s tilsætning i kaffebaren! Museet med de faste-/ skiftende særudstillinger er absolut et besøg værd. Vi vil sædvanen tro forsøge at afholde et mindre julearrangement i december; mere om dette i næste nummer af bladet. Bestyrelsen Rossen/Helmut 18 18

19 Runde fødselsdage i perioden til Tillykke 50 år Steen Scharling Christensen fylder 50 år den 14. november 2010 Peer Tommy Pedersen fylder 50 år den 3. december 2010 Tillykke 60 år Elias Á Lágni fylder 60 år den 8. november 2010 Jose Estevez Perez fylder 60 år den 9. november 2010 Jens Peder H. Karstensen fylder 60 år den 26. november 2010 Benny Ove Langkilde fylder 60 år den 28. november 2010 John Porsby fylder 60 år den 8. december 2010 Erik Egedal Andersen fylder 60 år den 8. december 2010 Tillykke 65 år Freddy Brinch fylder 65 år den 30. oktober 2010 Preben Lundegaard Thomsen fylder 65 år den 1. november 2010 Hans Christian Rossen fylder 65 år den 4. december 2010 Toke Bruno Nielsen fylder 65 år den 12. december 2010 Tillykke 70 år Erik Teddy Christensen fylder 70 år den 24. november 2010 Jørn Bang Mikkelsen fylder 70 år den 30. november 2010 Tillykke 75 år Rudolf Thomsen Petersen fylder 75 år den 30. oktober 2010 JUBILÆUM Povl Valløe Pedersen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Metal Søfart den 1. november 2010 KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 995,50 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 630,75 DAS-hyre kr. og derover Kr. 995,50 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 630,75 Dagpengesats 617 kr. og derover Kr. 995,50 Dagpengesats 616 kr. og derunder Kr. 630,75 Lærlinge Kr. 192,25 Efterlønsbidrag (pr. 5/1) Kr. 439,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 20

DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 31. august 2010

DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 31. august 2010 DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 31. august 2010 Afholdt på "Quality Hotel" i Høje Taastrup. Ekstraordinær generalforsamling afholdt med henblik på at træffe beslutning

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Fremmødt: Thorsten Arnold (TA), Anette Eriksen AE), Anne Albertsen (AA), Theresa Foldsager (TF), Anne Grethe

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere