Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin"

Transkript

1 Årsberetning 2003

2 1. udgave, oktober 2003 Landsudvalget for Svin Grafisk produktion: ProGrafica as Foto forside: Henrik Clifford Jacobsen og Johnny Paw ISBN

3 Forord I 2003 bed lavkonjunkturen sig for alvor fast med negative regnskabstal og likviditetsproblemer for mange svineproducenter. Yderligere var den danske notering ikke konkurrencedygtig i forhold til andre landes f.eks. den tyske. Strukturudvikling Imidlertid har mange danske svineproducenter stadig fuld tillid til fremtiden, og der bygges om og udvides i et meget stort omfang. Byggeaktiviteten er også et udtryk for, at strukturudviklingen fortsætter med uformindsket kraft, og i øjeblikket etableres typisk meget store sohold med salg af fravænnede grise til bl.a. FRATS produktion. I modsætning til mange andre lande er der ikke sket en nedgang i produktionen. Grisene flytter adresse, og total set er dansk svineproduktion meget stabil. Der er en stigende eksport. Derfor er det helt afgørende at de kommende EUtransportreguleringer ikke bliver så omfattende, at det stopper den helt nødvendige ventil som eksporten til Tyskland er. Miljøregulering Miljøreguleringen og kampen om jord styrer i stigende grad strukturudviklingen, og svinesektoren har stadig ikke fået en faglig begrundelse for reglen om højst 140 kg. N pr hektar fra svinegylle. Landsudvalget arbejder fagligt og positivt for en reduktion og langsigtet balance i fosforudledningen. Men en hård regulering i forbindelse med Vandmiljøplan III vil næppe flytte noget i forhold til vandmiljøet, da markudvaskningen er relativt beskeden. Med hensyn til reduktion af lugt og ammoniak giver Landsudvalgets mange forsøg, sammen med Danmarks Jordbrugsforskning og en række kreative firmaer og opfindere, god grobund for optimisme. De tekniske muligheder er godt på vej, men endnu skal meget afklares. Dette gælder også økonomi og driftsikkerhed, og hvordan myndighederne vil håndtere de nye muligheder. Image og dyrevelfærd Ingen andre svineproducenter kan matche de danske med hensyn til høj standard for dyrevelfærd, lavt medicinforbrug og indsats på miljøområdet. Alligevel hænger en massiv presseomtale gang på gang svinesektoren ud som skruppelløs. Desværre er der stadig besætninger, hvor der ikke bliver taget tilstrækkelig hånd om skuldersår, halebid og overbelægning. Landsudvalget for Svin vil i den kommende periode sætte ekstra fokus på dyrevelfærd, så svineproducenter, dyrlæger og svinekonsulenter i fællesskab får ryddet helt op. Alle svineproducenter skal kunne åbne staldene og modtage besøg med eller uden TV kamera. Sammenlignet med andre lande går de danske svin i produktionssystemer, der tager meget hensyn til dyrevelfærd. Og de mange nye stier og stalde, der etableres i disse år skaber et afgørende forspring. Tolkningen af den nye lovgivning omkring beskæftigelses-/rodematerialer for alle smågrise og slagtesvin er på plads, og Landsudvalget for Svin arbejder intenst med at finde de fornødne faglige løsninger, der også er praktisk håndterbare. Avl og sundhed I avlsarbejdet har Landsudvalgets satsning på frugtbarhed været en ubetinget succes. Næste skridt bliver avl for bedre moderegenskaber, så der fravænnes store og stærke grise. Dødeligheden i farestalden og smågrisestalden skal ned, og det skal blive spændende at se hvilken indflydelse de nye genteknologiske muligheder får. Første skridt er nu taget med hensyn til selektion for colidiarré. Netop er det receptordinerede antibiotikaforbrug stabiliseret efter ophøret med de antibiotiske vækstfremmere. Så spredes PMWS over det meste af landet. Fra Landsudvalget side har PMWS højest prioritet, og vi arbejder ihærdigt for at finde årsagen og nogle effektive behandlingsmetoder. Fodring og reproduktion Landsudvalgets faglige arbejde rummer mange spændende projekter vedrørende fodring og reproduktion. Aktiviteter der er med til at holde omkostningerne nede og sikre en effektiv produktion. Store sohold med løsgående søer og holddrift stiller store krav til management og en stabil, høj faringsprocent. I slagtesvineproduktionen skal der holdes et vågent øje med foderudnyttelsen, der bl.a. sikres gennem det nye og mere behovsorienterede fodervurderingssystem. Ligesom med Salmonella er der også gjort fodringsmæssige fremskridt overfor Lawsonia. Nøglen til en god mavetarmsundhed går stadig via foderet. Tak for i år Trods den økonomiske krise er der ingen tvivl om, at den danske svinesektor står relativt stærkt. Det samarbejde der er bygget op omkring det faglige udviklingsarbejde er unikt. Svineproducenter, rådgivere, firmaer og statslige forskningsinstitutioner bidrager alle i det udviklingarbejde og den løbende omstillingsproces der er nøglen til succes. Tak for samarbejdet. Med venlig hilsen Landsudvalget for Svin Lindhart Nielsen /Orla Grøn Pedersen 1

4 Landsudvalget for Svin Formand gårdejer Lindhart Bryder Nielsen, Løgstør. Valgt på årsmødet Næstformand gårdejer Hans Peter Steffensen, Sønderborg. Valgt af Region 2 (Syd-, Sønderjylland og Fyn) Gårdejer Ole Kappel, Hurup. Valgt på årsmødet Gårdejer Asger Krogsgaard Ringkøbing Valgt af Danske Slagterier Gårdejer Jens Jørgen Henriksen Thisted Valgt af Danske Slagterier Gårdejer Jens Ejner Christensen Jelling Valgt af Dansk Landbrug Gårdejer Erik Larsen, Dalmose. Valgt af Region 1 (Østlige Øer) Gårdejer Frede Hansen, Roslev. Valgt af Region 3 (Nord- og Midtjylland) Husmand Søren Hansen, Snedsted. Valgt af Dansk Familielandbrug Husmand Aksel Andersen, Bogense. Valgt af Dansk Familielandbrugs Landsrepræsentantskab for Svin Gårdejer Boye Tambour, Søllested. Valgt af Danske Svineproducenter Direktør Orla Grøn Pedersen, Landsudvalget for Svin 2

5 Indholdsfortegnelse Side Forord Landsudvalget for Svin Indholdsfortegnelse Budget og strategi Omsætning Produktivitet og økonomi STATISTIK Avlsfremgang Avlsniveau Avlsprojekter AVL KS-undersøgelser Holdbarhed af søer Fodring af drægtige søer Somælk Dosering og afblanding af foder REPRODUKTION Fodring af smågrise og slagtesvin Kødprocent Vådfoder tjekliste Nye foderenheder FODRING Fosfor i foder og gylle Gyllebehandling og økonomi Ammoniak og lugt Lugt og foder MILJØ Klima og nærmiljø Stalde til søer Smågrise- og slagtesvinestalde Ventilation og energiforbrug Lovgivning om dyrevelfærd Beskæftigelses- og rodematerialer STALDE Økologi og friland Økonomiske nøgletal i p-rapport Produktionsovervågning og planlægning Tidsforbrug Personaleledelse, Toptjek og rådgivning MANAGEMENT Almindelig lungesyge Udsætterårsager hos søer Benproblemer og klovbeskæring Fravænningsdiarré Lawsonia PMWS Salmonella Streptokok - hjernebetændelse SUNDHED Rapporter og information Stikordsregister INFORMATION 3

6 Budget og strategi STATISTIK Landsudvalget for Svin er nedsat af tre basisorganisationer: Danske Slagterier, Dansk Landbrug og Landsforeningen af Danske Svineproducenter. Foruden repræsentanter fra disse organisationer består Landsudvalget af frit valgte svineproducenter udpeget på årsmødet samt medlemmer valgt af de lokale svineproduktionsudvalg. Landsudvalget for Svin varetager strategi, udviklings- og informationsopgaver vedr. den levende gris og har for budgetåret 2003/2004 et ordinært nettobudget på 93,85 mio. kr. Ud over dette er der afsat 3,2 mio. til kortlægning af svinets arvemasse. Nettobudget, mio. kr Avlsvejledning -Avlsberegning -Afprøvningsstationer -Kød- & slagtekvalitet -Avlslinier & krydsninger -Avlsmål -Genteknologi -KerneStyring -Regler for avl & opformering Lugt fra stalde -Ammoniak -Gyllebehandling -Problemfri fravænning -Løbe- drægtighedsstalde -Holdbarhed søer -Farestier til løse søer -Halebid -Gødningssystemer -Beskæftigelsesmaterialer -Holddrift -Staldklima og ventilation -Vådfoder til smågrise -Arbejdsmiljø -Produktions- og sundhedsøkonomi -Produkttest -Informationsteknologi -Udeproduktion -Økologi -Den rullende Afprøvning Landsudvalgets strategi og nye projekter Landsudvalget har de seneste år fundet det nødvendigt med en ekstra indsats på miljøområdet omkring reduktion af lugt og ammoniakfordampning. Samarbejdsaftalen med Kina om kortlægning af svinets arvemasse har krævet en styrkelse af en genteknologiske indsats i Landsudvalgets regi. Ophøret med vækstfremmere og behovet for at få præcise anbefalinger vedr. fodring af fravænnede grise kræver fortsat mange ressourcer. PMWS kræver også en stor indsats, og Landsudvalget har givet håndteringen af denne sygdom topprioritet Foder & næringsstoffer -Firmablandinger -Produkttest -Mavesundhed -Problemfri fravænning -Adfærdsregulering med foder -Fodringsteknik -Reduktion af N og P -Fodervurdering -Reproduktion -KS-undersøgelser -Immunitetsstyring -Forsøgsstationer Luftvejssygdomme -Sundhedsog immunitetsstyring -Sundhedsfremmende produktionssystemer -PMWS -Tarmsygdomme -Ledsygdomme -Salmonella -Smertebehandling -Vaccination -Reduceret antibiotikaforbrug -Saneringsmodeller -Sundhedsovervågning -Serviceopgaver -Laboratorier Landsudvalget iværksætter nye projekter på følgende områder i budgetåret 2003/2004: Produktsikkerhed Ny Brucella/Yersinia O:9 diagnostik Eksternt miljø og arbejdsmiljø Nedsat fosfor i sofoder Samling af afgangsluft og luftrensning Reproduktion af ammoniak fra drægtigheds- og smågrisestalde Effektivitet og fodring Højere faringsprocent Nøgen havre til smågrise Forskellige stivelseskilder i diegivningsfoder Formalingsgrad vejen til bedre foderudnyttelse ved melfoder Pillekvalitet ESF styring og kontrol af fodertildeling Forbedret holdbarhed hos søer/skuldersår Stalde Farestier til store kuld og grise Foderteknik til restriktiv fodring af nyfravænnede grise Optimeret nærmiljø i FRATS-stier Fælles platform for dataudveksling på bedriften, SmartFarm (m. LEC) Sundhed Forebyggelse af øresår hos smågrise Vaccination mod PRRS og almindelig lungesyge Immun-stimulerende produkter Lydidentifikation Vaccination mod Lawsonia-diarre PMWS Landsudvalget for Svin -Information -Myndighedskontakt -Økonomi -Projektkoordinering EDB-programmer og service -Miljørådgivning -Konsulentkontorer -Produktionsstatistik og økonomi -Kvalitetsstyring -Efteruddannelse Avl og opformering Stalde og produktionssystemer Ernæring og reproduktion Veterinærafdelingen (Levende) Ledelse og koordinering Rådgivningsservice 4

7 Omsætning Sæsonudsving i smågrisepriser Fra efteråret 1999 har der eksisteret en vejledende eksportvurdering, og i perioden frem til i dag har den gennemsnitlige beregnede notering været 369 kr., den danske markedsnotering (puljen) 361 kr., og eksport noteringen 356 kr. Men det er vigtigt at huske på, at der er tale om vejledende tal, og ikke reelle handler med diverse tillæg og fradrag. Beregnet mod Pulje, kr. 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30, STATISTIK En nærmere analyse viser, at der er væsentlige sæsonudsving hvert eneste år. Fra januar til sidst i maj ligger mar- -40,00 Figur 1. Sæsonudsving i smågrisepriser. Om foråret ligger "Puljen højst og om efteråret er den beregnet højest". Ug kedsnoteringen over den beregnede notering, og forskellen topper omkring første marts, hvor forskellen i gennemsnit er 35 kr. i puljegrisenes favør. Herefter falder puljeprisen med 2 kr. om ugen frem til sidst i oktober, hvor den beregnede notering er ca. 40 kr. højere end puljenoteringen. Det har været det samme mønster hvert år, og udsvingene er ikke blevet større eller mindre. Tabel 1. Avlsdyr omkostning Hundyr Orner DK Eksport DK Eksport DK Eksport DK Eksport Landrace SPF mv Eget salg Yorkshire SPF mv Eget salg Duroc SPF mv Eget salg Hampshire SPF mv Eget salg Alle fire SPF mv racer i alt Eget salg Renrace total Krydsning SPF mv Eget salg Krydsning total SPF mv. indeholder salg fra besætninger med SPF-, MS-, SKD/SKM-status samt af kejsersnitdyr 5

8 STATISTIK Produktivitet Udvikling Efter en stigning i antallet af søer fra 2000 til 2001 er antallet nu faldet en anelse til søer og forventningen er, at det forbliver på samme niveau i Den stadig positive udvikling i effektiviteten betyder imidlertid en stadig stigende produktion, som i 2003 forventes at blive på 24,5 mio. stk. inklusive eksport. Resultater i besætninger med Produktionsrapport Søer Effektiviteten er i år steget med 0,4 grise pr. årsso. Denne stigning er resultatet af både 0,2 flere levendefødte, men nok så glædeligt også 0,2 flere fravænnede pr. kuld. De 0,4 ekstra grise pr. årsso kommer således fra avlsfremgangen. Foderforbruget er svagt stigende, og det skyldes sandsynligvis, at der bliver stadig flere løsgående søer. I forhold til de dårligste 25 pct. har de bedste 25 pct. 6,2 grise flere pr årsso. Det opnår de ved at få 0,18 kuld mere pr. årsso og ved at have 1,5 flere fravænnede grise pr. kuld. Derudover vokser smågrisene 24 g mere om dagen. Slagtesvin Tilvæksten stiger fortsat fra år til år, og er nu oppe på 831 g om dagen. Foderforbruget pr. kg tilvækst er faldet lidt med 0,02 FEs pr. kg. Til gengæld er andelen af kasserede og grise med fradrag begge stigende. Der er også for slagtesvineproducenterne store forskelle mellem de bedste og dårligste 25 pct. af besætningerne. De bedste 25 pct. har således et foderforbrug på 2,65 FEs/kg tilvækst, mens de dårligste 25 pct. ligger helt oppe på 3,11 FEs pr. kg tilvækst. Derudover vokser grisene i den bedste fjerdedel 109 g mere om dagen. Økonomisk vil forskellen med årets gennemsnitspris på foder betyde ca. 35 kr. i foderomkostninger pr. slagtesvin. Tabel 1. Udviklingen i svineproduktionen År *** * Søer stk Prod. mio. stk.** 21,1 23,0 22,5 22,4 22,9 24,0 24,5 Slagtevægt, kg 76,0 77,2 76,6 77,1 77,9 78,1 78,0 Kødprocent 59,9 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 * Prognose, ** Inkl. eksport af levende dyr samt søer, orner, polte m.v. *** 53 uger. Tabel 2. Søer og smågrise Gns. produktionsresultater År Alle Alle Dårligste Bedste 25 pct. 25 pct. Vægt pr. afgået gris, kg 29,5 29,8 29,9 30,8 29,2 Foder pr. prod. gris FEs*) 99,3 99,3 99,9 107,2 93,6 Prod. grise pr. årsso, stk. 22,5 22,7 23,1 19,9 26,1 Kuld pr. årsso 2,25 2,24 2,25 2,15 2,33 Årssøer, stk lægs kuld, pct. 27,8 28,6 33,8 29,6 39,8 Levendefødte pr. kuld 11,9 12,1 12,3 11,8 12,9 Dødfødte pr. kuld, stk. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 Fravænnede pr. kuld, stk. 10,4 10,5 10,7 9,9 11,4 Alder ved fravænning, dage Vægt ved fravænning, kg 7,3 7,3 7,2 7,6 7,0 Døde efter fravænning, pct. 3,4 3,5 3,6 5,4 2,2 Daglig tilvækst efter fravænning, g Alder ved 30 kg, dage 85,5 85, ,9 82,5 Spildfoderdage pr. kuld * Ikke medtaget poltefoder Tabel 3. Slagtesvin Gns. produktionsresultater Periode Alle Alle Alle Dårligste Bedste 25 pct. 25 pct. Producerede svin, stk Daglig tilvækst, g Foder pr. kg tilvækst, FEs 2,89 2,89 2,87 3,11 2,65 Vægt ved indsættelse, kg 31,3 31,6 31,7 32,9 30,5 Gns. slagtevægt, kg 77,2 78,1 77,7 77,9 77,6 Gns. kødprocent 60,0 60,2 60,0 59,9 60,1 Døde og kasserede, pct. 3,4 3,6 3,80 4,70 3,20 Bem. for brysthindear 19,7 22,8 20,1 21,7 17,9 I alt med fradrag, pct. 7,4 8,5 12,0 12,3 11,7 6

9 Økonomi 2002 blev et år med røde tal på bundlinien, både i forbindelse med nybyggeri og for gennemsnittet af alle producenterne. Udsigten for 2003 er desværre et minus på 125 kr. pr. gris i nybyggede stalde. Et kg svinekød inkl. efterbetaling, er faldet fra 11,99 kr. i 2001 til 9,59 kr. i 2002 og forventes at være helt nede på 8,25 kr. i Regnskabsanalyse Tabel 1. Barometer for dansk svineproduktion ved nybyggeri År Notering inkl. efterbetaling, kr./kg 11,70 8,32 8,02 10,0 11,99 9,59 8,25 Gns. foderpris, kr./fes 1,37 1,32 1,21 1,18 1,29 1,36 1,25 DB pr. gris fra fødsel til slagtning, kr Kapacitetsomkostninger, kr Finansieringsomkostninger, kr Resultat pr. gris, kr * Prognose. STATISTIK Sohold Dækningsbidraget faldet fra kr. til kr. - et fald på 38 pct. i forhold til Foderforbruget er steget lidt til 114 FEs pr. produceret gris, og prisen pr. FEs er faldet med 5 øre pr. foderenhed. Slagtesvin De forholdsvis lave afregningspriser var også hovedårsagen til faldet fra 188 kr. til 111 kr. i dækningsbidrag for slagtesvinene. Foderprisen faldt og fodereffektiviteten steg svarende til i alt 6 kr., men det har ikke formået at afbøde konsekvensen af de lave afregningspriser, som betød hele 181 kr. pr. slagtesvin. Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningerne stammer fra de rene so- hhv. slagtesvineejendomme. Tallene er hentet fra en delmængde af besætningerne med produktionsregnskaber; derfor er der forskelle i dækningsbidraget i de to tabeller. Alle kapacitetsomkostningerne steg lidt undtagen vedligeholdelsesomkostningerne og forrentning af besætningen. Afskrivninger og forrentning er beregnede størrelser, som bliver beregnet ud fra den investerede kapital. Stigningen er derfor udtryk for en Tabel 2. Gennemsnit af produktionsregnskab for bedrifter med sohold og slagtesvinehold Sohold Slagtesvin Antal ejendomme Antal årssøer Producerede grise pr. årsso 23,1 23,7 Producerede slagtesvin Vægt, kg pr. produceret små-gris Tilvækst, kg pr. slagtesvin FEs pr. produceret smågris FEs pr. kg tilvækst 2,98 2,95 Pris, kr. pr. produceret gris Pris, kr. pr. FEs 1,46 1,41 1,19 1,15 Bruttoudbytte, kr Foderomkostning, kr Dyrlæge og medicin, kr Andre omkostninger, kr Dækningsbidrag, kr Kapacitetsomkostninger Pr. årsso Slagtesvin Dækningsbidrag, kr Vedligehold, kr Energi, kr Arbejde, kr.* Afskrivning, bygn./inventar, kr.** Forrentning, bygn./inventar, kr.*** Forrentning, besætning, kr.*** Resultat pr. årsso/slagtesvin, kr * Arbejde er aflønnet med 128 kr./time i 2001 og 132 kr./time i 2002 ** Beregnet ud fra investeret kapital *** 7 pct. i forrentning af den investerede kapital Kilde: Landboforeningernes Landskontor for Driftsøkonomi 7

10 Avlsfremgang AVL Tabel 1 viser avlsfremgangen for de 2003 gledet ud af avlsindekset for alle forventes overført 7,78 kr. til produktio- enkelte racer de seneste 4 år. I det for- racer. nen. løbne år valgte Landsudvalget for Svin at drage konsekvensen af, at halothan- Avlsfremgangen er påvirket af, at det sene- Fremgangens værdi, tillagt værdien af følsomheds- og RN -allelerne er fjernet ste år kun omfatter ca. 3 måneders data RN -strategien i Hampshire og målt på fra racerne i avlssystemet. Efter at disse (altså ikke modsvarer et helt års fremgang) en fireracekrydsning, udgør 9,65 kr. pr. genvarianter er fjernet, er der ifølge samt at Hampshire i fireårsperioden er ren- år, heraf forventes 9,16 kr. overført til nyere undersøgelser ikke længere nogen set for den uønskede RN -allel. produktionen. effekt på den generelle kødkvalitet, herunder i procesudbytte, af at forøge slut- Fremgangens værdi (målt på en firerace- ph i slagtekroppen. ph er derfor i maj krydsning) er 8,27 kr. pr. år, hvoraf der Tabel 1. Avlsfremgang i de seneste 4 år, angivet pr. år og race. Den gennemsnitlige avlsfremgang pr. år er opgjort for hver race og som gennemsnit for alle fire racer Race År Tilvækst Foderud- Kød, Fødte Styrke, Tilvækst Svind, ( kg), nyttelse, % grise pr. point (0-30 kg), kg g/dag FEs pr. kg kuld, stk. g/dag tilvækst Duroc ,3-0,03 0,11 0,02 0,05 3,1-0, ,4-0,04 0,09 0,02 0,03 2,2-0, ,6-0,04 0,13 0,14 0,04 3,3-0, ,3-0,02 0,03-0,01 0,03 2,5-0,14 Gennemsnit 4 år 18,2-0,03 0,09 0,04 0,03 2,8-0,11 Hampshire ,3-0,03 0, ,01 2,3-0, ,1 0,00 0, ,02 0,3-0, ,4-0,02 0,07-0,02 0,3-0, ,8-0,02 0, ,02-1,9-0,11 Gennemsnit 4 år 7,9-0,01 0, ,01 0,2-0,09 Landrace ,8-0,03 0,05 0,30 0,10-0,6-0, ,6-0,03 0,05 0,42 0,06-0,7 0, ,3-0,03 0,08 0,46 0,04-0,7 0, ,5-0,01 0,08 0,13 0,04-1,8-0,02 Gennemsnit 4 år 10,3-0,02 0,06 0,33 0,06-1,0 0,00 Yorkshire ,0-0,02 0,10 0,34 0,08-0,4-0, ,1-0,03 0,07 0,29 0,09 1,5 0, ,0-0,02 0,04 0,21 0,07 1,6 0, ,4-0,01 0,11 0,35 0,02-0,8 0,08 Gennemsnit 4 år 12,4-0,02 0,08 0,30 0,07 0,5 0,05 Gns. 4 racer 4 år 12,2-0,02 0,07 0,32* 0,01**/0,06* 0,6-0,04/-0,05*** *: Gennemsnit af Landrace og Yorkshire. **: Gennemsnit af Duroc og Hampshire. ***: Gennemsnit af Duroc og Hampshire udtrykt i værdien for et 4-race slagtesvin. 8

11 Avlsniveau Tabel 1, 2, 3 og 4 viser de opnåede produktionsresultater fra Bøgildgård og avlsbesætningerne i Omfanget af individprøven i avlsbesætningerne er fortsat på et meget højt niveau. Der ses dog en vis tilbagegang i afprøvningsomfanget i Landrace, i tråd med den beskæring af populationsstørrelsen på 100 søer, som Landsudvalget for Svin har gennemført for et år siden. Til gengæld er afprøvningen i orneracerne øget, det gælder specielt i Hampshire, hvor avlspopulationen er udvidet kraftigt i de seneste år. På Bøgildgård har ca dyr gennemført afprøvningen, hvilket svarer til fuld udnyttelse af kapaciteten. Som det hidtil har været tilfældet er der afprøvet Durocorner, når der ikke har været tilstrækkeligt med Hampshireorner til rådighed til stationsafprøvningen. Tabel 1. Gennemsnitlige produktionsresultater, opnået af orner på afprøvningsstationen Bøgildgård i Race Antal Tilvækst Foderudnytttelse, Kød Slagte- ( kg), FEs/kg % svind, g/dag tilvækst kg Duroc ,31 59,9 25,9 Hampshire ,41 62,3 24,2 Landrace ,41 61,1 25,8 Yorkshire ,33 61,7 25,4 I alt Tabel 2. Gennemsnitlige produktionsresultater, opnået af orner i avlsbesætningerne i Race Antal Tilvækst, g/dag Tilvækst, g/dag Kød, Styrke, (0-30 kg) ( kg) % point Duroc ,5 2,90 Hampshire ,8 2,91 Landrace ,9 2,92 Yorkshire ,4 3,03 I alt AVL I det forløbne år er der fundet en løsning, der sikrer indsendelse af de ønskede topdyr til afprøvningen på Bøgildgård, så fodermaskinekapaciteten udnyttes optimalt. Tabel 3. Gennemsnitlige produktionsresultater, opnået af sogrise i avlsbesætningerne i Race Antal Tilvækst, g/dag Tilvækst, g/dag Kød, Styrke, (0-30 kg) ( kg) % point Duroc ,6 3,03 Hampshire ,8 3,03 Landrace ,9 3,07 Yorkshire ,2 3,16 I alt Tabel 4. Kuldstørrelse for renracede kuld produceret i avlsbesætningerne i Morrace Kuldstørrelse, Gylteprocent (renracede kuld i avl) Duroc 9,8 68,1 Hampshire 8,1 70,7 Landrace 13,9 62,7 Yorkshire 12,9 62,0 9

12 Avlsprojekter AVL Projekt Superso Projektet har nu været undervejs i snart to år. Siden oktober 2002 har alle avlsbesætninger med Landrace og Yorkshire leveret data til projektet, og ultimo august 2003 opsamles der fuldstændige data fra kuld pr. måned. Der er således stadig et godt stykke vej til målsætningen om at opsamle ca kuld i alt i forbindelse med projektet. Data analyseres løbende, dels for at tilpasse og justere forsøget, hvis det viser sig nødvendigt, men også for at kunne udnytte resultaterne hurtigst muligt, hvis der viser sig avlsmæssige muligheder. I øjeblikket analyseres et datasæt på godt kuld, altså ca. 20 % af det planlagte omfang. Foreløbige analyser har vist lovende resultater for flere af de egenskaber, vi har i kikkerten omkring kuldstørrelse/overlevelse. Det ser desuden ud til, at kuldvægt ved 21 dage kan påvirkes avlsmæssigt. Derimod er der generelt fundet lav eller ingen arvelighed i de sygdomme og egenskaber, der registreres hos søerne i diegivningsperioden. Data er så lovende, at en avlsmålsjustering kan være parat inden udgangen af Det forventes dog, at projektet skal løbe til ende som planlagt, og at det vil resultere i flere avlsmålsændringer efterhånden, som datamængden bliver tilstrækkelig til vurdering af flere egenskaber. Der er generelt tale om egenskaber med lav eller meget lav arvelighed. Brok-projektet Afdeling for Avl og Opformering har de seneste par år samarbejdet med NorSvin i Norge om et projekt, der har til formål at klarlægge, hvorvidt et enkeltgen er ansvarlig for brok hos svin. Projektet Figur 1. De foreløbige resultater af Supersoprojektet indikerer at kuldvægt ved 21 dage kan påvirkes avlsmæssigt, og derfor potentielt kan indgå i avlsmålet for Landrace og Yorkshire. koncentrerer sig om tre defekter: navlebrok, pungbrok og halvorner. Forskerne hos NorSvin mener, at der er et enkelt eller få gener, der koder for disse defekter. Der gennemføres derfor analyser af DNA fra familiemedlemmer med og uden defekter med henblik på at finde en anvendelig genmarkør/-test. Danske avlere bidrager med registrering, og de indsender blod fra familier med defekte individer: blodprøver fra henholdsvis to grise med brok og to helsøskende uden brok samt blod fra begge forældre. Selve analysearbejdet foretages i Norge, hvorefter vi får adgang til resultaterne for eventuel anvendelse i vores avlspopulationer. I analyseperioden er der genotypet 141 mikrosatellit-markører hos 74 familier. Der er indtil videre fundet en række interessante mulige markørgener hos afkommet, og man er næsten færdig med at genotype forældrene for de samme markører. Analysearbejdet forventes afsluttet ultimo Såfremt det lykkes at finde en anvendelig analysemetode til at klarlægge arvegangen for brok, vil næste skridt være en økonomisk/strategisk overvejelse af, hvordan genmarkøren skal anvendes i avlsarbejdet. Fremadrettet kan det nævnes, at der i forbindelse med projekt "Superso", fra alle kuld i Landrace og Yorkshire, systematisk bliver indsamlet oplysninger om andre defekter, som fx svømmere, med henblik på at klarlægge om det er muligt at reducere forekomsten af disse defekter ad avlsmæssig vej. Eliminering af RN -allelen Det har i flere år været kendt, at Hampshireracen har et gen, som findes i to versioner (alleler) rn + og RN. Grise med genotyperne RN rn + og RN RN har forholdsvis lavt ph efter slagtning. Dette har en ugunstig indvirkning på kødkvaliteten i form af øget dryptab og mindre forarbejdningsudbytte. Det er således af både kvalitetsmæssig og økonomisk interesse at fjerne den uønskede RN allel. Medio 1999 besluttede Landsudvalget for Svin, at allelen skulle fjernes vha. selektion inden for Hampshireracen ved brug af DNA-test. På det tidspunkt blev det vurderet, at der kun var omkring 2 % af dyrene i racen, der var rn + rn + ; altså helt fri for det uønskede gen. Nu fire år senere er målet nået. Allelfrekvensen for det ønskede gen er øget til 100 %, og det uønskede gen er elimineret hos alle avlsdyr født efter 1. april Strategien har ikke været omkostningsfri. Fremgangen på de øvrige avlsmål har været reduceret i de år, hvor fjernelsen af RN -genet har haft overordnet prioritet. Der forventes dog allerede i det kommende år en avlsfremgang på niveau med tidligere eller endnu højere, idet antallet af avlssøer i racen er øget med ca. 50 %. Danish Crown kræver i deres Code of Pratice, at de anvendte orner skal være fri for RN -genet. Er der tvivl om dette, kan man altid kontakte Afd. for Avl og Opformering, der kan oplyse ældre orners RN -status. 10

13 Avlsprojekter sammenhæng til produktionsegenskaber, hvorefter værdien af den nuværende styrkevurdering i avlsbesætningerne kan sættes i relationen til produktionssøernes holdbarhed. Projektet forventes at skabe grundlag for at vurdere, om avlsmålet kan justeres, så man løbende sikrer, at slagtesvin og søer ad åre ikke får velfærdsproblemer. AVL Figur 2. Landsudvalget for Svin har besluttet at fjerne slut-ph som egenskab i avlsmålet, hvilket skyldes, at der ikke er nogen effekt på den generelle kødkvalitet af at forøge slut-ph i slagtekroppen efter at halothanfølsomheds- og RN -allelerne er fjernet fra racerne i avlssystemet. Avl for holdbarhed For nogle år siden blev der i avlsbesætningerne gennemført en undersøgelse, hvor man foretog en eksteriørvurdering af søerne i farestalden efter første og anden faring. Bedømmelsen blev foretaget efter den samme skala, som benyttes ved individprøven. Søernes eksteriørvurdering blev så sammenholdt med deres tidligere vurdering som polt. Der blev fundet en meget høj sammenhæng. Imidlertid er det ikke muligt i praksis at registrere holdbarhed i avls- og opformeringsbesætninger ud over det andet kuld, da de fleste af de renracede søer vil være udsat på grund af lavt avlsindeks. Der mangler derfor viden om den genetiske variation for holdbarhed, om sammenhængen mellem styrke og holdbarhed og om sammenhængen mellem produktionsegenskaber og holdbarhed. Der er derfor indledt et projekt med henblik på at indsamle information, som kan besvare ovenstående spørgsmål. afstamning. Det betyder i praksis, at besætningerne enten indkøber deres avlsdyr eller producerer dem selv ved hjælp af KerneStyring. En tekniker fra avlsafdelingen foretager en eksteriørvurdering af alle polte ved ca. 90 kg, og de enkelte besætninger indsender produktionsresultater og uddybende afgangsårsag på de bedømte dyr. Det er et krav til de deltagende besætninger, at drægtige søer opstaldes i løsdrift. Projektet gennemføres som en ph.d.- afhandling i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, Foulum. Når der om to til tre år er indsamlet data for ca søer, vil der blive beregnet arvelighed for holdbarhed og Medio 2003 er der eksteriørvurderet ca polte, og der er registreret afgangsårsager på ca af disse. Tabel 5 viser en foreløbig opgørelse af udsætterårsager, men der kan endnu ikke drages konklusioner af forsøget. Når det endelige datamateriale er indsamlet, vil der blive foretaget en nærmere analyse af tallene, hvori søernes reproduktionsdata også vil blive inddraget. Soforsøget på Grønhøj Projektet omkring forskellige rekrutteringsstrategier i soholdet, der forløber på Grønhøj er nu omkring halvvejs mht. producerede kuld i de forskellige racekombinationer. Formålet med projektet er at beregne effektiviteten af kombinationerne YL-, (YD)L- og zigzag-søer i det samme produktionsmiljø. Der skal produceres omkring kuld af hver kombination og projektet løber således over en længere årrække. De foreløbige resultater kan ses i tabel 6, men der kan endnu ikke drages nogle konklusioner. Tabel 5. Væsentligste årsager til at soen forlod besætningen i projekt Avl for Holdbarhed (foreløbige resultater) Årsag Antal Procent Manglende brunst Ikke drægtig Dårlige moderegenskaber Undersøgelsen foretages i produktionsbesætninger, der har hundyr med kendt Sygdom Skader

14 Avlsprojekter AVL Osteochondrose Benstyrkeprojektet, der er gennemført i forlængelse af soforsøget på Grønhøj, er nu afsluttet for røntgenfotograferingens og styrkebedømmelsens vedkommende. Benled fra alle dyr, som har været røntgenfotograferet og styrkebedømt, skal ved slagtning udtages og efterfølgende bedømmes. Der er i alt bedømt omkring 580 dyr. Projektet forløber et par år endnu, idet alle de bedømte dyr skal afgå fra besætningen inden resultaterne kan gøres op. Tabel 6. Foreløbige resultater fra Soforsøget på Grønhøj Race Kuld Kuld Kuld Kuld Kuld Kuld Kuld Kuld Kuld LL 12,1 13,3 13,5 136, 13,4 13,6 15,5 (248) (217) (171) (123) (79) (38) (11) - - YL 12,5 14,0 15,0 14,8 14,6 14,2 14,5 13,3 18,3 (443) (375) (302) (228) (164) (114) (69) (26) (3) (YD)L 12,2 13,4 14,7 14,3 14,5 14,8 14,1 13,6 12,8 (431) (347) (227) (223) (160) (107) (68) (81) (6) ZZ(L-) 12,6 14,1 15,5 14,6 15,1 13,3 15,3 15,3 12,0 (110) (85) (71) (44) (33) (24) (12) (12) (2) ZZ(Y-) 13,0 14,5 15,6 15,3 15,6 16,0 12,0 12,0 (124) (98) (75) (58) (34) (15) (3) (1) - Projektet åbner mulighed for at vurdere sammenhængen mellem styrkevurderingen og graden af osteochondrose hos de bedømte dyr. Endvidere giver projektet adgang til at undersøge, hvordan ledforandringerne udvikler sig over tid og dermed om dyr der i en ung alder ikke har ledforandringer senere viser sig at udvikle forandringer i leddene. Avlsprojekter vedrørende PMWS Afd. for Avl og Opformering iværksatte i januar 2003 et projekt, der skal afklare, om der i en PMWS-diagnosticeret besætning er forskel i slagtesvins modstandsdygtighed overfor sygdommen afhængig af deres racekombination. Fra starten af januar 2003 blev der løbet søer med kendte orner. Der er foretaget 130 løbninger med hver af racerne Duroc, Hampshire og HD. Mødrene var YL-søer. De sidste grise forventes slagtet i december 2003, hvorefter forsøget gøres endeligt op. Sideløbende med ovennævnte raceforsøg gennemføres et projekt, hvor der skal indsamles og analyseres DNA-materiale fra kuld, hvor der er konstateret både raske og PMWS-diagnosticerede dyr, med henblik på af afklare om en eventuel resistens mod PMWS er betinget af et enkeltgen. I besætninger med PMWS rammes typisk procent af grisene. Det konstate- Antallet af kuld er angivet i parantes res ofte, at symptomerne udvikler sig hos grisene i perioden tre til fem uger efter fravænning. I besætninger, der er diagnosticeret med PMWS, observeres der inden for kuld enkelte dyr, som ikke rammes af sygdommen til trods for, at kuldsøskende er ramt af sygdommen. Dette fænomen kan opfattes som en indikator for, at der foreligger genetisk resistens mod PMWS, og det er en teoretisk mulighed, at resistensen er forårsaget af et enkeltgen. Avl for sundhed Projekt Avl for Sundhed blev iværksat sammen med Danmarks Jordbrugsforskning i 1999 og omfatter to faser, hvoraf første fase blev afsluttet i første halvår af I første fase er der indsamlet data fra grise fordelt på kuld født i 3 produktionsbesætninger. Grisene var afkom efter 12 udvalgte KS-orner (Duroc) og LY/YL-søer. For at opnå en rimelig andel af dyr med almindelig lungesyge blev de tre produktionsbesætninger udvalgt blandt besætninger, der havde problemer med lungesyge. På baggrund af projektet kan det konstateres, at der er stor forskel i dødelighed og sygdomsresistens hos afkom af de benyttede orner. Det fremgår således af tabel 7, at frekvensen af generelle sygdomsbemærkninger på slagteriet varierede fra 32 % til 49 % af afkommet afhængig af, hvilken orne der var far til grisene. Endvidere fik den ringeste orne slagtet 90 % af afkommet, mens den bedste orne fik slagtet 98 % af afkommet. Hyppigheden af almindelig lungesyge varierede fra 18 % til 59 % for afkom efter henholdsvis den ringeste og den bedste orne for denne egenskab. Det betyder, at afkom efter den dårligste orne har tre gange større risiko for at få almindelig lungesyge end afkom efter den bedste orne. På grundlag af resultaterne fra Avl for Sundhed blev det besluttet at iværksætte projektet Genomscan. Svine Genom Projektet (Kina-projektet) I løbet af efteråret 2003 færdiggøres fase 1 af det dansk-kinesiske Svine Genom Projekt. Projektets første fase består af 2 dele. Den første del er en såkaldt shotgunsekvensering (aflæsning af den genetiske kode). I projektet har det været muligt at få en oversigt over ca. 65 % af svinets genetiske kode. Videre analyser og sammenligninger med henholdsvis det humane og musens genom viser klart, at vi som forventet har en stor lighed mellem 12

15 Avlsprojekter Tabel 7. Gennemførelse i produktionsstalden og sygdomshyppighed ved slagtning i Avl for sundhed Orne Overlevelse procent Procent dyr med sygdom ved slagtning Fravænnings- Slagtesvine- Bemærkninger Almindelig Brysthindear stald stald på slagteri lungesyge analyse af den genetiske variation. Når typningen er gennemført kræves endvidere omfattende og komplicerede biometriske analyser. Data fra projekt Avl for Sundhed søges nu udnyttet i et meget omkostningskrævende genomscan. Et sådant genomscan omfatter typning af alle grise for et stort antal genmarkører og derefter analysere nedarvningen af disse genmarkører. Efterfølgende skal de fænotypiske resultater fra Avl for Sundhed sammenholdes med genmarkørerne i en avanceret biometrisk analyse. I denne sammenhæng drages der nytte af informationerne fra Svine Genom Projektet. AVL svinets og det humane genom, mens musegenomet er noget mere forskelligt herfra. Videnskaben har vedtaget, at en fuld kortlægning af en dyrearts genom kræver, at genomet sekvenseres i alt 6 gange, så er det nemlig muligt at sammenstykke mere end 95 % af den genetiske kode korrekt. Indtil nu har vi kun sekvenseret genomet knapt en gang. Imidlertid er de økonomiske konsekvenser heraf så omfattende, at dansk svineproduktion på ingen måde kan løfte en sådan opgave alene. Vi er derfor i gang med at undersøge, hvorvidt der kan laves et europæisk konsortium, så vi i fællesskab kan løfte denne meget store opgave. Løsningen af denne opgave vil give os bedre skøn for, hvor på genomet et givet gen er placeret. Den anden del af projektet har til formål at opnå kendskab til så mange af svinets gener som overhovedet muligt. Det er sket ved at konstruere og sekvensere gener renset for ikke kodende elementer. Det vurderes, at vi herigennem har fået kendskab til 95 % af alle svinets gener. Indtil nu har analyserne vist mere end forskellige varianter (disse kaldes Single Nucleotide Polymorphism SNP). "Kvaliteten" af disse SNP ere er forskellige. Nogle ændrer ikke koden for det protein, som opbygges, andre ændrer en aminosyre til en nært beslægtet, hvorfor den næppe har stor fysiologisk virkning. Endelig er der de SNP ere vi især har øje for og det er dem, som ændrer aminosyresammensætningen i et givet protein til en afgørende forskellig fra den vi normalt kender. Her kan vi forvente store negative eller positive indvirkningerne på grisens fænotype. Resultaterne fra denne fase 1 er allerede ved at blive anvendt i et stort anlagt forsøg (Genomscan), hvor der ledes efter sammenhænge mellem den sidste type SNP ere og grisenes egenskaber. Genomscan Det er nu muligt at udføre et genomscan med henblik på at identificere kromosomområder, der indeholder gener, som er årsag til fænotypiske forskelle i sygdomsresistens samt i kødkvalitets- og produktionsegenskaber. Teknikken omfatter brug af SNP-markører (Single Nucleotide Polymorphism mutation) til Arbejdet med projekt Genomscan er allerede godt i gang, og beregningen af det første SNP-baserede genetiske kort blev afsluttet ultimo april Det er endvidere vist, at det potentielt er muligt at identificere SNPer med stor effekt på egenskaber af stor interesse og økonomisk betydning. Projektet, der forventes at løbe over en længere årrække, udføres i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Husdyravl og Genetik, som besidder de relevante forskningskompetencer inden for området. 13

16 KS-undersøgelser REPRODUKTION Sædsalg Samlet er cirka 61 pct. af alle løbninger i 2002/2003 foretaget med indkøbt sæd. Tallene er opgjort ud fra en bestand på søer. Fra DanAvls KS-stationer undersøge, om det er muligt at reducere variationen mellem sæddoserne. Ny metode til koncentrationsbestemmelse af råsæd Efter godkendelse fra Forsøgsdyrsudvalget er der gennemført to undersøgelser af katetre til dyb inseminering. Den første undersøgelse viste, at indføring af et kommercielt kateter til dyb blev i året 2002/2003 solgt En afprøvning af apparatet inseminering kan medføre skader på sæddoser, hvilket svarer til en stigning Nucleocounter (ChemoMetec A/S), som slimhinden i børhalsen, men at disse på godt 9 pct. i forhold til sidste år. anvendes til koncentrationsbestemmelse skader ikke var af betydning for søerne. Udviklingen inden for sædsalget de sid- af råsæd, har vist lovende resultater. Den efterfølgende undersøgelse skal ste fem år fremgår af grafen. Resultaterne tyder på, at apparatet er vise, om disse skader svarer til dem, der Samarbejde med andre institutioner cirka dobbelt så godt som det nuværende anvendte fotometer. Det nye apparat bliver måske en nødvendighed, hvis sæd- opstår ved en almindelig bedækning. Praktiske undersøgelser kan formentlig snart sættes i gang. Der har gennem de senere år kørt et samarbejdsprojekt med Dansk Kvæg og Den Kongelige Veterinær- og Landbo- doser i fremtiden skal indeholde færre sædceller fx ved reduceret sædmængde, enten ved normal eller dyb insemi- Yorkshiresæds proces- og opbevaringstemperatur højskole (KVL). Samarbejdet omhandler nering. Afprøvningen skulle afklare om undersøgelser af sædens frugtbarhed. Der arbejdes bl.a. på at finde sammen- Reduceret sædmængde Yorkshiresæd (Y-sæd) er mindre stabil end Landracesæd (L-sæd) overfor tem- hæng mellem DNA'ens tilstand i sædcel- I slutningen af maj 2003 blev påbegyndt peraturændringer. Der var intet i afprøv- len og det enkelte dyrs frugtbarhed. en afprøvningen af reduceret sædmæng- ningen der tydede på, at Y-sæd er Formålet er at undersøge, om frugtbar- de, hvor insemineringsdoser indeholden- mindre stabilt end L-sæd over for tem- heden kan forudsiges på baggrund af en de 1,0 mia. sammenlignes med 2,0 mia. peraturændringer (Erfaring nr. 0306). undersøgelse af en sædprøve. motile sædceller, som anvendes i dag. Dog var de laveste faringsprocenter Egne afprøvninger Samtidig afprøves en 2-trins insemineringsteknik, hvor der først insemineres opnået med sæd, som var udsat for de største temperatursvingninger. Det er Ovennævnte samarbejdsprojekt, som er med 40 ml sæd for derefter at "skylle således vigtigt til stadighed at fokusere støttet af Direktoratet for efter" med 40 ml ren fortynder. Hvis på at undgå temperatursvingninger for FødevareErhverv, har resulteret i udvik- resultaterne viser, at det ikke kan lade sæden og at opbevare sæden ved en lingen af en metode til bestemmelse af sig gøre, ændres afprøvningen til at temperatur på mellem 16 og 18 grader koncentration og andel af levende sæd- undersøge 1,5 mia. kontra 2,0 mia. celsius. celler i en sædprøve. Landsudvalget for Svin og KS-stationerne har i slutningen af Fordelene ved at kunne reducere sædmængden er en øget udnyttelse af det Kimtal i sædproduktionen 2002 besluttet at indkøbe et sådant genetiske materiale og reducerede I perioden juni til december 2002 blev udstyr (flowcytometer). Instrumentet omkostninger i forbindelse med produk- slanger til fyldning af sæddoser og selve bliver anvendt i afprøvninger vedrørende tion af sæddoser. sæddoser undersøgt for kimtal. sæd og KS. Færdigvarekontrol Dyb inseminering Ved dyb inseminering føres et ekstra rør Afprøvningen viste, at hver 10. indsendte prøve var positiv, og at der ikke var sammenhæng mellem forurening af Med flowcytometeret er det nu muligt at igennem det traditionelle kateter og fylde-slangerne og sæddoser produceret undersøge indholdet af sædceller i sæd- igennem børhalsen ind i børen. Det for- med pågældende slange. De fundne bak- doser. Vi har derfor startet en færdigva- ventes, at denne placering af sæden vil terier stammede fra miljøet i enten stal- rekontrol af sæddoser. De foreløbige gøre det muligt at anvende mindre sæd- den eller laboratoriet. Bakterierne var resultater fra afprøvningen bekræfter, at mængde ved inseminering. Der er alle inaktive/svækkede, men tilsynela- indholdet af sædceller varierer. Der har bekymring for, om indføringen af det dende resistente over for de anvendte dog ikke været tegn på, at sæddoser ekstra plastrør skader børhals og bør. antibiotika i sæddoserne. For alle statio- indeholder for få sædceller til at opnå Følgende har Det Veterinære nerne gjaldt, at den øgede opmærksom- tilfredsstillende kuldstørrelse eller Sundhedsråd udtalt, at dyb inseminering hed på området medførte et fald i faringsprocent. I fremtiden skal vi ikke bør anvendes i Danmark. antallet af positive prøver fra KS-statio- 14

17 KS-undersøgelser nerne. Ingen prøver var positive ved afslutningen af afprøvningsperioden. I øjeblikket opgøres afprøvningen med henblik på om kontrollen af kimtal for sæddoser skal fortsætte i sin nuværende ingen forskel på de fundne hormonværdier mellem de to grupper af søer. Det kunne derfor ikke i denne afprøvning vises, at den ene opstaldningsform var mere stressende for dyrene end den Hypotesen om gevinsten ved overraskelseseffekten kunne kun delvist bekræftes (Meddelelse nr. 605) Der kunne ikke påvises en stigning på faringsprocenten og kuldstørrelsen kunne kun øges for den REPRODUKTION form. anden. Der sås heller ikke forskel i ene besætning. Årsagen til, at der kun Antibiotikatilsætning til sæd reproduktionsresultaterne. Afprøvningen blev økonomisk støttet af Norma og sås en lille effekt kan være, at reproduktionsresultaterne i forvejen var gode Sæd fra DanAvls KS-stationer er tilsat Frode S. Jacobsens Fond og udført i sam- (faringsprocent på cirka 91, kuldstør- antibiotika for at hindre bakteriers over- arbejde med Sveriges relse på cirka 14). En større effekt kan levelse i sæden. Der er gennemført en LandbruksUniversitet, Uppsala. derfor ikke udelukkes for besætninger afprøvning for at undersøge stabiliteten af den anvendte antibiotika opløst i EDTA-fortynderen. Dette har betydning Overraskelseseffekten i løbeafdelingen med lavere faringsprocent og kuldstørrelse. for personalet på ornestationerne, idet Virkningen af "overraskelseseffekt" med Dog sås et statistisk sikkert lavere tids- håndteringen af antibiotika og dermed ornen i løbeafdelingen i forhold til kon- forbrug ved anvendelse af overraskel- mulig kontakt med stoffet kan fremkalde stant tilstedeværelse af ornen er under- seseffekten, der skyldes, at allergi. Resultaterne var positive (Notat søgt. Overraskelseseffekten bestod i, at stimulationen af søerne tog kortere tid. nr. 0242) og det forventes, at KS-statio- ornen to dage inden forventet insemine- Ved anvendelse af overraskelseseffekt nerne fra slutningen af indeværende år ring blev flyttet ud af løbeafdelingen. kunne det totale tidsforbrug ved insemi- kan få leveret antibiotika i flydende Ornen blev genindsat i forbindelse med nering således sænkes fra 6 minutter pr. form, opløst i EDTA-fortynderen. løbning og soen havde igen mulighed for so til 4 minutter pr. so. Ro efter inseminering trynekontakt (overraskelseseffekt). Ro i form af individuel opstaldning i æde-/insemineringsbokse efter inseminering har effekt på reproduktionsresultaterne hos søer, der er opstaldet i flok i løbestalden. Ved manglende ro op til to timer efter inseminering sås for unge søer et fald i faringsprocenten fra cirka 88 til cirka 83 pct. mens der for ældre søer ingen forskel var (Meddelelse nr. 586). Resultaterne tyder på, at unge søer er mere følsomme over for nogle typer af stress i forhold til ældre søer Det kan dog ikke udelukkes, at fx flyt ning af unge søer i forbindelse med inseminering, hvilket også kan opfattes som stress, kan virke positivt. Denne form for "positiv" stress undersøges i øjeblikket Opstaldning og stress Stress hos søer opstaldet i bokse eller i enkeltdyrsstier i løbeafdelingen er undersøgt i en afprøvning. Blodprøver blev analyseret for stresshormonet kortisol tillige med hormonet oxytocin, før, under og efter inseminering. Der var /99 99/00 00/01 01/02 02/03 Figur 1. Sædsalget det sidste fem år 15

18 Holdbarhed af søer REPRODUKTION Der udsættes mange søer fra de danske besætninger før den normale "pensionsalder". En af årsagerne er benproblemer, men det er ikke afklaret om det skyldes led, knogler eller noget helt tredje. Derfor er der udviklet en metode til skanning af søers knogler, som beskriver knoglernes styrke. Herved er opnået en objektiv metode, som kan anvendes til at forbedre søernes generelle holdbarhed bl.a. gennem fodring i opvækstperioden. Knoglestyrke målt ved DEXA Der er gennemført et projekt med måling af knoglestyrken i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt Novo Nordisk A/S. DEXA benytter to lavenergi røntgenstråler, hvor røntgenbilledet analyseres i et billedbehandlingsprogram. Resultatet af DEXA-skanning udtrykkes som BMD (Bone Mineral Density). Til undersøgelsen blev begge forfødder og en halehvirvel fra hver so anvendt. Det primære formål var at få beskrevet et referenceområde for knoglestyrke udtrykt som BMD hos normale danske Tabel 1. Rygspækmålinger på polte Gruppe Kontrol Forsøg Antal polte Rygspæk ved ca. 90 kg, mm 12,0 12,1 Rygspæk ved løbning, mm 14,0 a 16,0 b a, b : p<0,05 søer. Sekundært at korrelere de funde BMD-værdier med besætningsoplysninger og dermed afdække eventuelle risikofaktorer for lav knoglestyrke i den enkelte besætning. opstaldet i boks eller bindsel. Søer opstaldet i boks eller bindsel på spaltegulv i drægtighedsafdelingen havde en større knoglestyrke end søer opstaldet i boks eller bindsel på fast gulv i samme afdeling. Referenceområdet for BMD hos normale danske søer var 0,76 1,97 gram pr. kvadratcentimeter ved anvendelse af et gennemsnit af BMD for hele højre og venstre forfod. Af besætningsfaktorer, som havde en statistik sikker indflydelse på søernes knoglestyrke, fandtes vægt, opstaldningsform og gulvtype i drægtighedsafdelingen. For vægten gjaldt, at jo tungere dyr jo højere knoglestyrke. For opstaldningsformen betød en opstaldning i flok i drægtighedsafdelingen en større knoglestyrke sammenlignet med søer Afprøvningen afsluttes med undersøgelse af knogler fra søer, som har fået tildelt forskellige mængder fosfor og calcium, under hele opvæksten. Fodring af polte Engelske undersøgelser har vist en sammenhæng med poltenes spæklag ved første løbning og antallet af producerede grise pr. soliv. Disse resultater søges nu eftervist i en afprøvning af LY-polte fra Danavl, som tildeles to forskellige fodringsstrategier i vækstintervallet kg. Kontrolgruppen fodres med diegivningsfoder, mens forsøgsgruppen fodres med en blanding med et lavt protein- og et højt energiindhold, således at poltene har et tykkere spæklag ved første løbning. Afprøvningen gennemføres i seks besætninger. Poltene følges som søer i besætningerne til de udsættes. Produktionsresultater og udsætterårsager registreres. Der er indtil nu registreret 800 kuld i hver gruppe og der er 0,5 flere fravænnede grise pr. årsso i forsøgsgruppen. Det tyder derfor ikke på, at der er nogen negativ effekt på poltenes senere reproduktion, når de er fodret med en blanding med lavt protein- og højt energiindhold. Mineralindholdet kan hurtigt, præcist og objektivt bestemmes ved DEXA-skanning (Dual Energy X-ray Absorptiometry). 16

19 Fodring af drægtige søer Sult som følge af restriktiv fodring forventes at være årsag til uro og aggressiv adfærd mellem løsgående, drægtige søer. udgift kunne dække udgiften til pektinfoder, således at foderøkonomien ved de to fodringsprincipper var ens. Adfærdsregistreringer viste, at tildeling kuld end søer, der blev fodret restriktivt. Denne forskel var statisk sikker. Der blev ikke fundet statistisk sikker forskel mellem de to fodringsstrategier med hensyn til faringsprocent og kuldvægt REPRODUKTION I to afprøvninger blev søer fodret ad libi- af grovfoder havde en begrænset positiv ved faring. tum, som et forsøg på at fjerne foder påvirkning på søernes adfærd, men det som en begrænsende resurse i søernes havde ingen statistisk sikker effekt på Ad libitum fodrede søer havde en gen- nærmiljø. antal udtagne eller udsatte søer. Der nemsnitlig tilvækst i drægtighedsperio- ESF og grovfoder blev taget flest søer med benproblemer ud af stien, hvor søerne ikke havde den, der var 71 kg i besætning 1 og 81 kg i besætning 2. Det var henholdsvis 11 Restriktiv fodring med tørfoder via elek- adgang til grovfoder. og 19 kg højere end tilvæksten hos troniske foderstationer (ESF) samt fri restriktivt fodrede søer. Der var ikke for- adgang til grovfoder er undersøgt i to Der var ikke forskel i søernes reprodukti- skel i spredningen på tilvæksten. besætninger (meddelelse nr. 607). onsresultater, men der var en statistisk Ovennævnte foderstrategi blev sammen- sikker reduktion i kuldets fravænnings- I begge besætninger var der flere ad lignet med restriktiv fodring uden vægt for de søer, som havde fået grovfo- libitum fodrede søer uden bidsår sam- adgang til andre foderstoffer. I begge der i drægtighedsperioden. Dette er ikke menlignet med restriktivt fodrede søer. forsøgsgrupper var søerne opstaldet i set i tidligere undersøgelser af grovfo- Forskellen var statistisk sikker. Bidsår stier med halmstrøede lejer. Der var dertildeling i drægtighedsperioden. tages som et udtryk for aggressionsni- dynamisk indsættelse af søer. Tørfoder ad libitum veauet mellem søer. I begge besætninger blev der brugt pek- Tørfoder ad libitum til løsgående, dræg- Tørfoder ad libitum til løsgående, dræg- tinfoder som grovfoder. Derudover blev tige søer er undersøgt i to besætninger tige søer kan ikke anbefales på grund af HP-Pulp (sukkerroeaffald med 25 pct. (meddelelse nr. 625). Ad libitum fodring risikoen for reduceret kuldstørrelse, det tørstof) vurderet i én besætning. blev sammenlignet med restriktiv fod- store foderforbrug og de høje omkost- ring via fodringsprincipperne fodring på ninger ved indkøb af egnede foderblan- Søerne foretrak grovfoder frem for gulv og bio-fix fodring. dinger. Dette på trods af den positive halm. Halmforbruget blev halveret ved effekt på søernes adfærd, og at det er tildeling af grovfoder i den ene besæt- De ad libitum fodrede søer blev fodret billigere at etablere stipladser til ad libi- ning. Dette blev ikke observeret i den med en blanding med bl.a. 30 pct. tum fodring af løsgående, drægtige søer. anden besætning, hvilket tilskrives gro- Pulpetter i de første fire uger samt de vfoderautomatens placering lige op til sidste tre uger af drægtighedsperioden. I lejearealet. den mellemliggende periode blev de fodret med en blanding indeholdende bl.a. Søerne åd i gennemsnit 6 kg pektinfoder 50 pct. Pulpetter. pr. dag. Pektinfoderet havde et væsentligt lavere energiindhold end HP-pulp, så De restriktivt fodrede søer blev fodret derfor fungerede fri adgang til pektinfo- én gang om dagen med foderblandinger, der tilfredsstillende, mens for meget der var tilpasset de respektive fodrings- HP-pulp medførte en betydelig tilvækst principper. Foderstyrken blev tilpasset hos søerne. HP-pulp bør derfor tildeles efter søernes huld. restriktivt. Selv om søerne havde adgang til grovfoder, optog de den tildelte Ad libitum fodrede søer åd i gennemsnit Ad libitum fodring med tørfoder førte mængde foder via foderstationerne. 3,4 FEs pr. so pr. dag (fra 2,2 til 4,4 FEs til reduceret kuldstørrelse og et stort Søerne fik tildelt 23 pct. færre kg foder pr. so pr. dag). foderforbrug. Fodringsprincippet kan svarende til 17 pct. mindre energi via derfor ikke anbefales, selvom det foderstationerne, når de havde fri Afprøvningen viste, at ad libitum fodre- medførte, at søerne blev mindre adgang til grovfoder. Den sparede foder- de søer fik 0,3 totalfødte grise færre pr. aggressive. 17

20 Somælk REPRODUKTION Et kuld grise når en daglig tilvækst på 2 kg. Energien til disse 2 kg tilvækst skal passere soens yver hver dag, hvor den udskilles i somælken i en form, der effektivt udnyttes af pattegrisene. Den høje mælkeproduktion stiller store krav til soen, og dermed til soens omgivelser og foder. Soens mælk deles op i råmælken (kolostrum), der dannes lige efter faringen, og i somælken, som dannes i resten af diegivningstiden. Overgangen fra råmælk til somælk er glidende, og råmælk afviger kun fra somælk de første 24 timer efter faringen. Råmælken Råmælken skal ruste pattegrisen til et liv udenfor børens beskyttende miljø. Derfor indeholder råmælken store mængder antistoffer. Antistofferne passerer tarmslimhinden og går over i blodet, hvor de beskytter pattegrisene imod de første infektioner, indtil pattegrisene selv udvikler et immunforsvar. Når grisene har optaget antistoffer nok, "lukker" tarmslimhinden for videre optagelse. Figuren viser, at 12 timer efter fødsel har de store grise i gennemsnit fået dækket deres behov, mens de mindste grise stadig optager ekstra råmælk efter de første 12 timer. Undersøgelser gennemført af Landsudvalget for Svin viser imidlertid, at de fleste grise optager mere end dobbelt så meget råmælk som de behøver, så selv de mindste grise er for det meste dækket ind allerede efter 12 timer. Det betyder, at der sjældent er grund til at give de nyfødte grise udmalket råmælk. En normal pattegris kan flyttes fra soen ved kuldudjævning allerede 12 timer efter, at den er født. De mindste grise bør blive hos soen i timer. Udenlandske undersøgelser viser at 12 timer efter fødsel er det tidligste, at grisene må flyttes. vedligehold i form af sukker og fedt, og byggesten i form af protein og mineraler. Undersøgelser gennemført af Landsudvalget for Svin viste, at en del pattegrise havde optaget nok råmælk, men at de herefter døde af mangel på energi, hvilket formentlig skyldtes, at de tabte kampen om en fast patte. De mindste grise fødes med lave energireserver, og da de har størst overflade i forhold til vægten, forbruger de relativt mere energi til at blive tørre og holde varmen end en større gris. Derfor vil man ofte se, at grise under 1 kg dør indenfor de første 24 timer efter fødsel, hvis de ikke klarer sig i konkurrencen om somælk. Grise, der vejer over 1 kg, kan ofte klare sig i 1-2 døgn uden mælk. Antistoffer i somælk Selv om somælken ikke har råmælkens høje indhold af antistoffer, har den stadig et højt indhold af antistofferne IgA (immun-globulin-a). IgA håndterer de bakterier, der forekommer i tarmkanalen. Det helt specielle ved somælkens Figur 1. Optagelse af råmælksantistoffer hos pattegrise IgA er, at det kan håndtere netop de bakterietyper, der findes i den besætning som grisen er født i. Derfor er det heller ikke sandsynligt, at der kan laves en kommerciel somælkserstatning, som kan erstatte somælken. Til gengæld kan pattegrisene udnytte et mælketilskud og opnå ekstra tilvækst, så længe tarmkanalen samtidig beskyttes af en løbende tilførsel af somælk med IgA. Dette forudsætter, at tilskuddet er af god kvalitet, og at driftslederen er bevidst om nødvendigheden af en god hygiejne Vækstfaktorer Rå- og somælken indeholder en lang række stoffer, der er vigtige, for at pattegrisene udvikles optimalt. En test, der måler den samlede effekt af vækstfaktorerne, viser, at der er forskel på niveauet af søernes udskillelse af vækstfaktorer. Kommende undersøgelser skal afklare, om forskellen i indhold af vækstfaktorer imellem søer og besætninger kan forklare forskellen i trivsel og overlevelse hos grisene. Fødselsvægt < 1 kg Fødselsvægt 1-2 kg Fødselsvægt <2 kg Somælken Somælken skal først og fremmest sørge for, at grisene får energi til vækst og 18

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

07 ÅRSBERETNING 2007

07 ÅRSBERETNING 2007 07 ÅRSBERETNING 2007 1. udgave, oktober 2007 Dansk Svineproduktion Layout/tryk: Tafdrup&co Foto forside: Mads Armgaard, GAB ISBN 87-91460-09-3 Året der gik... Økonomi og foderpriser. Året 2007 vil blive

Læs mere

Heldigvis har långiverne - banker og kreditforeninger - udvist stor professionalisme. is i maven.

Heldigvis har långiverne - banker og kreditforeninger - udvist stor professionalisme. is i maven. Forord Omkostninger og image Året 1999 vil blive husket for den katastrofalt dårlige økonomi og for en væsentlig forbedring af svineproduktionens image. Måske er der sammenhæng mellem indtjening og samfundets

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Avlsmål og racekombinationer Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Hvad kendetegner frilandsproduktion? Søerne farer ude! Hytter, ingen fixering Mikroklima

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 1. udgave, oktober 2013 videncenter for svineproduktion, landbrug & Fødevarer layout og tryk: nofoprint as isbn 97-88-791-46-0258 Forord året der gik SIDE 1 Bedre

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Hvorfor er huldet vigtigt? Normal huld giver Flere totalfødte i efterfølgende

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Målet Finde søer, som er i brunst, og inseminere på det rigtige tidspunkt Udføre brunstkontrol

Læs mere

DLG's fodersortiment til søer 2012-13

DLG's fodersortiment til søer 2012-13 DLG's fodersortiment til søer 2012-13 639873 658482 658629 639101 658632 639119 639102 658635 639098 639106 639107 658638 658234 So Die Value So Fiber Value Drægtig Fiber Value So Die Profil So Fiber Profil

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård Brug af Altresyn Niels Thing Engholm/Krogsgård KORT OM BEDRIFTEN To ejendomme Engholm og Krogsgård Ejer Erik W. Andersen Har været driftsleder siden år 2004 I år 2005/2006 udvidet til 1170 søer på Krogsgård.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Input fra workshops Styr på soholdet

Input fra workshops Styr på soholdet Input fra workshops Styr på soholdet VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Kongres for svineproducenter 27. Oktober 2010. GRUPPE 1 Fra polt til gylt med succes. Hvad kunne I bruge fra oplægget? Sodødelighed ikke reduceret

Læs mere

Brunstmanagement. Svinerådgiver Mette Holst Tygesen 96241886 / 21282218

Brunstmanagement. Svinerådgiver Mette Holst Tygesen 96241886 / 21282218 Brunstmanagement Svinerådgiver Mette Holst Tygesen 9188 / 1818 Udfordringer med polte Antal løbeklare og brugbare polte svinger Svingende antal søer i holdene Poltene løbes ved varierende alder Udskiftningsklare

Læs mere

FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER I REPRODUKTIONEN

FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER I REPRODUKTIONEN FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER I REPRODUKTIONEN Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion DANVETs Årsmøde Brædstrup 13. marts 2015 AGENDA Klassisk reproduktionsoptimering Optimering

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det?

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Vet-Team Årsmøde UCH 11. november 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Agenda 1300 FEso pr. årsso som mål

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

Grøn Viden. Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Grøn Viden. Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Grøn Viden Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin Karin Strudsholm Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10. Dyrlægeaften, KHL 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk 1 Hvad er planen? Generelt om vaccinationer i soholdet hvad er nødvendigt? Dybdegående omkring PCV-2 vaccination skal/skal

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber?

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Cost / benefit analyse på lægemiddelomkostninger v. Helle D Kjærsgaard Svinefagdyrlæge MBA Medicinforbrug DB tjek/regnsskab Top 5 Gennemsnit

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

HØJ FARINGSPROCENT GÅ SYSTEMATISK TIL OPGAVEN

HØJ FARINGSPROCENT GÅ SYSTEMATISK TIL OPGAVEN KONGRES 2009 WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK HØJ FARINGSPROCENT GÅ SYSTEMATISK TIL OPGAVEN Erik Bach og Anja Kibsgaard Olesen Videnscenter for Svineproduktion DAGSORDEN Faringsprocent

Læs mere

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet Reproduktion få et godt resultat Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet 2 årsager til manglende faring Fejl ved etablering af drægtighed Fejl ved opretholdelse af drægtighed Et samspil af mange faktorer

Læs mere

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10 MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER Nr. 20 FEBRUAR 2006 LÆS BLANDT ANDET... SNYD IKKE DIG SELV OMKRING PRRS Risikoen for sædsmitte ubetydelig. Sådan skaffer du højere avlsindeks. Sådan indsluser du nye

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed Sofodring - en del af løsningen Reproduktionsseminar Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende, Københavns Universitet Mail: avha@sund.ku.dk Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende Christian Fink Hansen, Lektor,

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde Brædstrup 13. marts 2015 UDVIKLINGEN I FARINGSPROCENT I E-KONTROLLERNE (1995 2002 2013) VI HAR FÅET NYE PROBLEMER Der er flere aborter

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014

Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014 Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014 Indledning Udviklingssamarbejdet (UVS) er et samarbejde mellem de forskellige svinerådgivninger under DLBR samt Videncenter for Svineproduktion. De

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø Kassestier 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø 1) Supplerende mælk i farestier Suppl. mælk (1 af 5) Test af lamper Varme v. faring Konklusioner

Læs mere

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE Støttet af: SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1344 Økonomien kan forbedres med omkring 1 mio. kr. ved at udvide soholdet og samle fem lokaliteter på et eller to steder. Det er muligt at sænke

Læs mere

Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater

Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater Faglig dag i vest Svinestalde Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak Agenda Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater Tal fra virkeligheden Løbestalde anno 2015 Lovgivning & anbefalinger Lukning

Læs mere

Swine Innovation Centre Sterksel

Swine Innovation Centre Sterksel Swine Innovation Centre Sterksel Sammenhængen mellem farestaldens faktorer og produktiviteten i klima- og slagtesvineholdet Hvor vigtigt er det at få grisene i gang med at æde før og efter fravænning?

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU MEDDELELSE NR. 979 Slagtesvineproduktion med alt-ind alt-ud-drift på ejendomsniveau gav en

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Anne Grete Kongsted 1, Chris Claudi-Magnussen 2, John E. Hermansen 1 og Bent Hindrup Andersen 3 1 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Dw 25307 1 Disposition Kassesti med so i boks Løsdrift 1 2 1 6 2 0 Side

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BERETNING VED VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTIONS ÅRSMØDE VED DIREKTØR NICOLAJ NØRGAARD TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2011 1 Indholdsfortegnelse Bevar

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion. PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10.

HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion. PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10. HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10. marts 2015 MÅLSÆTNINGEN ER KLAR Dan: Der skal overleve en gris mere pr.

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics DK-UK We supply the world with pure DanAvl genetics Per Kring - Mads Kring - Birgitte Kring Vision Vision: Gennem udnyttelse af den innovative avlsforskning i regi af Videncenter for Svineproduktion samt

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere