Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud"

Transkript

1 Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Påtale Finanstilsynet påtaler, at Nordjyske Bank A/S i forbindelse med meddelelse om tilbud på A/S Nørresundby Bank ikke havde truffet alle rimelige foranstaltninger til sikring af modydelsen til brug for finansiering af tilbuddet. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr Sagsfremstilling Spar Nord Bank A/S havde den 8. december 2014 offentliggjort et tilbudsdokument til aktionærerne i A/S Nørresundby. Tilbuddet løb til 15. januar ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Nordjyske Bank A/S offentliggjorde den 18. december 2014 meddelelse om, at Nordjyske Bank A/S ville fremsætte et frivilligt offentligt konkurrerende overtagelsestilbud til A/S Nørresundby Banks aktionærer om køb af alle aktier i A/S Nørresundby Bank. Det fremgik af meddelelsen, at modydelsen for aktierne i A/S Nørresundby Bank var en kombination af kontanter og aktier i Nordjyske Bank A/S. I en meddelelse af 19. december 2014 indkaldte Nordjyske Bank A/S aktionærerne til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 13. januar Baggrunden for indkaldelsen var et forslag om ændring af Nordjyske Bank A/S vedtægter, således at bestyrelsen fik bemyndigelse til at forhøje bankens kapital med op til nominelt 66 mio. kr. med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, og at forhøje bankens kapital med op til nominelt 46 mio. kr. uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Den 7. januar 2015 offentliggjorde Nordjyske Bank A/S meddelelse om, at banken samme dag sendte supplerende oplysninger til sine aktionærer om købstilbuddet på aktierne i A/S Nørresundby Bank og den foreslåede kapitaludvidelse. Det fremgår blandt andet heraf at:

2 2 Aftalen 1 er betinget af, at aktionærerne i Nordjyske Bank, efter indstilling fra en enig bestyrelse og et enigt repræsentantskab, vedtager forslaget om en kapitaludvidelse i Nordjyske Bank. Selve tilbuddet vil endvidere være betinget af en række forhold, herunder at mindst 90 % af aktionærerne i Nørresundby Bank accepterer købstilbuddet. Det fremgår af Nordjyske Bank A/S vedtægter, at en vedtægtsændring kan vedtages under følgende forudsætninger: 11. Forslag om ændringer i vedtægterne eller om bankens frivillige opløsning, herunder sammenslutning med andre pengeinstitutter, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Blanke stemmer tæller ikke med som afgivne stemmer. Hvis ikke mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, men forslaget dog har opnået mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af enten repræsentantskabet eller bestyrelsen, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes efter reglerne i 6 inden 14 dage efter den første generalforsamling. Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om bankens frivillige opløsning, herunder sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til det repræsenterede aktiebeløb. I medfør af vedtægternes 11, sidste afsnit, vedtog Nordjyske Bank A/S generalforsamling den 13. januar 2015 de foreslåede vedtægtsændringer, hvorved Nordjyske Bank A/S bestyrelse fik bemyndigelse til at træffe beslutning om kapitalforhøjelser i banken. 1 Den omtalte aftale er en aftale indgået mellem Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank i forbindelse med det fremsatte tilbud.

3 3 Nordjyske Bank A/S tilbudsdokument rettet mod aktionærerne i A/S Nørresundby blev offentliggjort den 14. januar Det fremgår af tilbudsdokumentet, at tilbuddet er finansieret på følgende måde: Tilbudsgiver finansierer købsprisen i form af (i) likvide beholdninger, (ii) mellemfinansiering fra Jyske Bank (som beskrevet nedenfor under punkt 4.5.1), og (iii) udstedelsen af de Nye Nordjyske Bank Aktier (som beskrevet nedenfor under punkt 4.5.2). Punkt (ii) vedrørende mellemfinansiering fra Jyske Bank A/S vedrørte en midlertidig kreditfacilitet, som Jyske Bank A/S gav Nordjyske Bank A/S til brug for bankens betaling af den kontante del af købesummen. For det tilfælde, at tilbuddet blev gennemført, havde Jyske Bank A/S samtidig stillet en garanti for en efterfølgende udstedelse af yderligere aktier i Nordjyske Bank A/S, der var planlagt foretaget med fortegningsret for de eksisterende aktionærer i Nordjyske Bank A/S. Formålet med den efterfølgende udstedelse af aktier var at afvikle den af Jyske Bank A/S midlertidigt stillede kreditfacilitet. Jyske Bank A/S garanti havde således ingen forbindelse med udstedelsen af de i punkt (iii) nævnte aktier, der var en modydelse for aktierne i A/S Nørresundby Bank. Jyske Bank A/S havde endvidere ikke garanteret at stille alternativ finansiering til rådighed for det tilfælde, at generalforsamlingen ikke vedtog den foreslåede vedtægtsændring, der muliggjorde betaling i aktier. Finanstilsynet bad i forbindelse med godkendelsen af tilbudsdokumentet Nordjyske Bank A/S om at redegøre for, at alle rimelige foranstaltninger for finansiering af aktiedelen af modydelsen var truffet forud for meddelelse til markedet. Nordjyske Bank A/S oplyste i den forbindelse: I henhold til bekendtgørelsen 4, stk. 1 er Nordjyske Bank forpligtet til hurtigst muligt, at offentliggøre beslutning om at fremsætte det frivillige tilbud. Denne beslutning blev truffet den 18. december 2014 og Nordjyske Bank offentliggjorde denne i overensstemmelse med bekendtgørelsen (samtidig med, at der blev indgået en aftale med Nørresundby Bank A/S om offentliggørelse). I henhold til bekendtgørelsens 8 gælder der vedrørende anden form for modydelse end kontanter, at "tilbudsgiver skal have truffet alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at [ ] kan erlægges". Nordjyske Bank har samtidig med offentliggørelsen sikret sig den kontante betaling - blandt andet ved aftalen med Jyske Bank A/S. Derudover har Nordjyske Bank inden offentliggørelsen sikret sig, at et enstemmigt repræsentantskab har godkendt aftalen og forslaget til vedtægts-

4 4 ændring i Nordjyske Bank. Samtidig havde Nordjyske Bank sikret og forberedt sig på indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nordjyske Bank til afholdelse den 13. januar Dette er offentliggjort som en del af grundlaget for Nordjyske Banks 4 meddelelse af 18. december Nordjyske Bank offentliggør et konkurrerende tilbud i medfør af bekendtgørelsens 26 og med henblik på, at dette skal være et reelt konkurrerende tilbud skal dette offentliggøres inden udløbet af tilbudsperioden for det konkurrerende tilbud. På grundlag af de foranstaltninger, som Nordjyske Bank har foretaget og med henvisning til de af banken offentliggjorte oplysninger har Nordjyske Bank konkret opfyldt forpligtelsen i 8 til at have truffet alle rimelige foranstaltninger. Retligt grundlag 8 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud lyder således: Inden der gives meddelelse om et pligtmæssigt tilbud, jf. 2, stk. 1, eller et frivilligt tilbud, jf. 4, stk. 1, skal tilbudsgiver sikre sig, at vedkommende fuldt ud kan opfylde ethvert krav med hensyn til modydelse i form af kontanter. Tilbudsgiver skal tillige have truffet alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at enhver anden form for modydelse kan erlægges. Følgende anføres i afsnit i vejledning nr af 15. september 2014 om 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse om overtagelsestilbud: Hvis modydelsen er aktier, skal tilbudsgiver sikre sig, at aktierne er til rådighed for tilbudsgiver, førend betingelsen om alle rimelige foranstaltninger kan anses for opfyldt. For pligtmæssige tilbud gælder, at hvis der helt eller delvist tilbydes aktier i tilbudsgiver eller et til tilbudsgiver knyttet selskab (eksempelvis et moderselskab) som vederlag, skal tilbudsgivers bestyrelse bekræfte, og hvis det er relevant dokumentere, at bestyrelsen enten besidder eller har bemyndigelse til at udstede de fornødne aktier. Der er derimod ikke truffet alle rimelige foranstaltninger, hvis bestyrelsen ikke besidder eller har bemyndigelse til at udstede de fornødne aktier, medmindre anden finansiering (eksempelvis garantitilsagn) som alternativ er på plads. For frivillige tilbud gælder som udgangspunkt de samme regler vedrørende alle rimelige foranstaltninger som for pligtmæssige tilbud. Det betyder, at tilbudsgiver i forbindelse med et frivilligt tilbud i visse tilfælde ikke behøver at

5 5 opfylde de samme krav som for pligtmæssige tilbud, hvis det over for Finanstilsynet kan godtgøres, at alle rimelige foranstaltninger er truffet på anden vis. Det vil være en konkret vurdering, om alle rimelige foranstaltninger er truffet. Bestemmelserne om konkurrerende tilbud følger af 26 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud: Meddelelse om et konkurrerende tilbud skal offentliggøres før udløbet af tilbudsperioden for det eller de allerede foreliggende tilbud. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på konkurrerende tilbud. Stk. 2. Tilbudsperioden for det oprindelige tilbud forlænges automatisk til udløbet af tilbudsperioden på det konkurrerende tilbud, medmindre tilbudsgiver for så vidt angår frivillige tilbud tilbagekalder tilbuddet. Den automatiske forlængelse af den oprindelige tilbudsperiode eller tilbagekaldelsen skal offentliggøres på den i 20 foreskrevne måde. Stk. 3. Når der fremsættes et konkurrerende tilbud i henhold til stk. 1, kan aktionærer, der har accepteret tilbuddet fra den oprindelige tilbudsgiver, i 3 hverdage efter det konkurrerende tilbudsdokuments offentliggørelse tilbagekalde deres accept. Høring Sagens har været i høring hos Nordjyske Bank A/S. Plesner har på vegne af Nordjyske Bank A/S afgivet en redegørelse i forlængelse af høringen. Redegørelsen rejser en række temaer, der behandles nedenfor. Nordjyske Bank A/S er uenig i Finanstilsynets fortolkning af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud. Nordjyske Bank A/S mener, at banken har handlet i overensstemmelse med gældende dansk ret. Det har ikke været hensigten ikke at efterkomme Finanstilsynets vejledning til reglerne om overtagelsestilbud men at følge gældende ret. Hvis Finanstilsynets fortolkning lægges til grund, kan der ikke gennemføres aktieombytning, hvor tilbudsgiver har brug for generalforsamlingens godkendelse. Nordjyske Bank A/S anfører tillige, at der ikke af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud kan udledes et krav om, at bestyrelsen i banken skal besidde eller have bemyndigelse til at udstede de aktier, der skulle ydes som vederlag i tilbuddet til aktionærerne i A/S Nørresundby Bank.

6 6 Nordjyske Bank A/S anfører desuden, at fordi repræsentantskabet i banken støttede vedtægtsændringen, der ville give bemyndigelse til udstedelse af aktier til brug for modydelsen, havde banken truffet alle rimelige foranstaltninger. Nordjyske Bank A/S anfører også, at bestemmelsen om sikring af modydelsen har til formål at forhindre taktiske bud, der ikke reelt ønskes gennemført, jf. bemærkningerne til det tidligere gældende direktiv om overtagelsestilbud. Eftersom Nordjyske Bank A/S bud ikke var et taktisk bud, finder reglen ikke anvendelse. Nordjyske Bank A/S anfører endvidere, at eftersom det fremgik af meddelelsen om tilbuddet, at finansieringen ikke var på plads, så blev markedet ikke forstyrret af meddelelsen herom. Banken anfører, at markedet afventede endelig finansiering. Nordjyske Bank A/S anfører desuden, at Finanstilsynets vejledning umuliggjorde, at der ville kunne blive fremsat et konkurrerende bud inden udløbet af fristen af det igangværende bud. Nordjyske Bank A/S anfører endelig, at britisk, svensk, fransk og tysk ret ikke indebærer et krav om at bemyndigelsen skal være på plads inden meddelelse om tilbuddet. Nordjyske Bank A/S har ved brev af 11. august 2015 udtrykt ønske om, at nærværende sag behandles af Finanstilsynets bestyrelse. Dette ønske er imødekommet. Finanstilsynets vurdering Formålet med kravet i 8 i bekendtgørelsen om overtagelsestilbud om at en potentiel tilbudsgiver, inden meddelelse om et tilbud, skal have foretaget sikring af modydelsen og derfor have truffet alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at aktier, der anvendes som modydelse, kan erlægges er at beskytte det potentielle målselskab og markedet. Målselskabet må ikke komme under unødig belejring, hvilket vil være tilfældet, hvis der offentliggøres en meddelelse om et købstilbud, der alligevel ikke bliver fremsat. Hvis offentliggørelsen af en meddelelse om købstilbud ikke bliver fulgt op med fremsættelsen af tilbuddet, eller hvis der i meddelelsen indgår betingelser, der skaber usikkerhed om, hvorvidt tilbuddet kan fremsættes, eksempelvis som følge af manglende finansiering, kan der opstå usikkerhed i markedet. Det kan være forstyrrende for markedet, og herunder eventuelt være egnet til at påvirke kursen på målselskabets aktier. Det bemærkes i den forbindelse, at kravet i 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud er ufravigeligt. Det er derfor ikke muligt at tage forbehold for

7 7 manglende finansiering i en sådan meddelelse. Det er ikke afgørende, om det konkret kan påvises, at markedet blev forstyrret i forbindelse med afgivelsen af meddelelse om det kommende tilbud. Nordjyske Bank A/S var opmærksom på pligten til at træffe alle rimelige foranstaltninger, herunder indkaldte banken til generalforsamling dagen efter offentliggørelsen af meddelelse om tilbud, for at sikre den nødvendige finansiering, hvorfor der blev taget skridt i retning af at træffe alle rimelige foranstaltninger. Det er Finanstilsynets vurdering, at Nordjyske Bank A/S ikke inden offentliggørelsen af meddelelse om tilbuddet om køb af alle aktier i A/S Nørresundby Bank havde truffet alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at aktier i Nordjyske Bank A/S kunne erlægges som modydelse, på trods af de tiltag der var taget. Finanstilsynet har lagt vægt på, at Nordjyske Bank A/S ikke den 18. december 2014 var i besiddelse af de aktier, der var nødvendige for at opfylde tilbuddet, at Nordjyske Bank A/S ikke havde bemyndigelse til udstedelse af aktierne, og at Nordjyske Bank A/S ikke har kunnet sandsynliggøre over for Finanstilsynet, at bemyndigelsen til udstedelsen af aktierne ville blive opnået. Dette understøttes af Nordjyske Bank A/S meddelelse til bankens aktionærer af 7. januar 2015, hvoraf det fremgår, at det er nødvendigt for gennemførslen af tilbuddet, at Nordjyske Bank A/S aktionærer stemmer for vedtægtsændringen, der muliggør udstedelsen af de pågældende aktier. Finanstilsynet bemærker, at Nordjyske Bank A/S tidsmæssigt kunne have nået at afholde en ekstraordinær generalforsamling i tidsrummet mellem 18. december 2014 hvor det stod klart for bankens bestyrelse, at Nordjyske Bank A/S ville fremsætte et tilbud til aktionærerne i A/S Nørresundby Bank og inden udløbet af Spar Nord Bank A/S tilbud den 15. januar Hvis Nordjyske Bank A/S generalforsamling stemte for bemyndigelsen, ville Nordjyske Bank A/S kunne give meddelelse inden udløbet af det igangværende tilbud, som reglerne foreskriver. Endvidere ville Spar Nord Bank A/S tilbud automatisk blive forlænget, hvis der blev givet meddelelse om et konkurrerende tilbud, medmindre banken valgte at trække det oprindelige tilbud. Aktionærerne i A/S Nørresundby Bank ville dermed have mulighed for at sammenholde de to tilbud, inden der blev truffet beslutningen om, hvilket tilbud de skulle acceptere. Finanstilsynet finder, at alle rimelige foranstaltninger kan være truffet, hvor bestyrelsen i en tilbudsgiver kan godtgøre over for Finanstilsynet, at bemyndigelsen til udstedelse af aktierne efter al sandsynlighed vil kunne opnås på en ekstraordinær generalforsamling. I det foreliggende tilfælde har tilbudsgiver ikke godtgjort dette. Tilbudsgiver var på trods af repræsentant-

8 8 skabets støtte ikke sikker på, at aktionærerne ville stemme for. Det fremgår også af det brev som bestyrelsen sendte til sine aktionærer den 7. januar Finanstilsynet finder ikke, at reglerne forhindrer, at der kan gennemføres tilbud, hvor tilbudsgiver ønsker aktieombytning, der kræver generalforsamlingens bemyndigelse. Det vil bl.a. afhænge af aktionærsammensætningen, om et tilbud vil kunne gennemføres i den beskrevne situation. Derudover vil en potentiel tilbudsgiver kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at opnå den nødvendige bemyndigelse, inden der gives meddelelse om tilbuddet. Finanstilsynet er opmærksomt på, at det kan påvirke de taktiske overvejelser i forbindelse med fremsættelse af et tilbud. I den konkrete sag var det imidlertid alment kendt, at Nordjyske Bank A/S overvejede, om der skulle fremsættes et konkurrerende bud i forlængelse af Spar Nord Bank A/S fremsættelse af tilbud. Det bemærkes, at tilbudsreglerne åbner mulighed for konkurrerende tilbud. Af hensyn til målselskabets aktionærers mulighed for at kunne vurdere tilbuddene i forhold til hinanden, gives der en tilbagetrædelsesret til de aktionærer, der måtte have accepteret det oprindelige tilbud, når der fremsættes et konkurrerende bud, og det oprindelige tilbud bliver automatisk forlænget til udløbet af det konkurrerende tilbud. Har den oprindelige tilbudsgiver fremsat et frivilligt tilbud, kan denne i tilfælde af et konkurrerende tilbud vælge at trække sit tilbud tilbage. I den konkrete situation fik aktionærerne i A/S Nørresundby Bank et (på tidspunktet for meddelelsen herom) bedre tilbud fra Nordjyske Bank A/S end det oprindelige tilbud fra Spar Nord Bank A/S af 8. december Da frivillige tilbud kan indeholde betingelser for tilbuddets gennemførelse, som eksempelvis opnåelse af en vis mængde accepter, ligesom frivillige tilbud kan trækkes tilbage, hvis der fremsættes et konkurrerende tilbud, er der en vis usikkerhed om, hvorvidt frivillige tilbud gennemføres. Netop fordi der er usikkerhed omkring frivillige tilbuds gennemførelse, er det efter Finanstilsynets vurdering af stor betydning for markedet, at i hvert fald risikoen omkring finansiering fjernes. Derved undgås det, at markedet kan blive forstyrret. I den konkrete situation, hvor Spar Nord Bank A/S havde mulighed for at trække sit tilbud ved offentliggørelsen af Nordjyske Bank A/S meddelelse om et konkurrerende tilbud, ville risikoen for et ufinansieret, konkurrerende tilbud have været, at Spar Nord Bank A/S trak sit tilbud og Nordjyske Bank A/S ikke havde opnået den fornødne finansiering. Målselskabets aktionærer ville herefter have stået uden et tilbud. For at undgå den situation, hvor markedet kunne blive forstyrret unødigt, er det efter Fi-

9 9 nanstilsynets vurdering afgørende, at Nordjyske Bank A/S havde foretaget sikring af modydelsen. Det bemærkes endvidere, at reglen om sikring af modydelse generelt har til formål at sikre, at der ikke gives meddelelse om tilbud (uanset om der er tale om konkurrerende tilbud eller ej), som ikke kan gennemføres, fordi finansieringen ikke er på plads, samt taktiske bud, som anført af Nordjyske Bank A/S. Et tilbud, hvor der ikke opnås finansiering og som derfor ikke gennemføres, er ligeså skadeligt, som et taktisk bud, der ikke gennemføres. Det bemærkes desuden, at det direktiv Nordjyske Bank A/S henviser til i høringssvaret, ikke længere er gældende. Både for det gældende og det foregående direktiv gælder, at der er tale om minimumsdirektiver. De enkelte medlemslande har dermed mulighed for at skærpe kravene i forhold til direktivets bestemmelser. Finanstilsynet bemærker endelig, at takeoverdirektivet er et minimumsdirektiv. Baggrunden herfor er, at der ikke kunne opnås enighed om harmoniserede regler. Direktivet er dermed implementeret forskelligt i EU/EØSlandene i overensstemmelse med landenes forskellige erhvervs- og ejerstrukturer. En sammenligning på tværs af lande er dermed ikke umiddelbart egnet til fortolkning af et enkelt lands regler. Det er herefter Finanstilsynets vurdering, at Nordjyske Bank A/S har overtrådt 8 i bekendtgørelsen om overtagelsestilbud. Offentliggørelse Det følger af 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., at reaktioner givet til en virksomhed, der er under tilsyn, skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, medmindre det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden. Finanstilsynet finder ikke, at offentliggørelse vil medføre uforholdsmæssig stor skade for Nordjyske Bank A/S. Offentliggørelsen vil ske på Finanstilsynets hjemmeside. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinje Alle 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf , jf. 88, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle

10 eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. 10

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra pligt til fremsættelse af frivilligt overtagelsestilbud

Afgørelse om dispensation fra pligt til fremsættelse af frivilligt overtagelsestilbud Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab Att.: Advokat Dan Moalem Amaliegade 3-5 1256 København K 8. juli 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0071 Afgørelse om dispensation fra pligt til fremsættelse af frivilligt

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR.

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE I LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. 33 25 59 69) 22. februar 2011 Formålet med dette tilbudsdokument er

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 1 af 6 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Marble Road Group ApS Sendt elektronisk til CVR 32095178 2. april 2019 Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet finder, at Marble

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1)

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1) BEK nr 1171 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Meddelelse nr. 3/2005 til Dansk Autoriseret Markedsplads Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt

Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt Bruun Hjejle Att.: Partner Andreas Nielsen Sendt via mail til: ani@bruunhjejle.dk, cei@bruunhjejle.dk og oles@bruunhjejle.dk 18. juni 2018 Ref. mbd J.nr. 6374-0004 Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

REFERAT AF OBLIGATIONSEJERMØDE 8. SEPTEMBER 2014

REFERAT AF OBLIGATIONSEJERMØDE 8. SEPTEMBER 2014 København CBRE A/S Rued Langgaards Vej 6 8 2300 København S Tlf: (+45) 7022 9601 Fax: (+45) 3543 9606 REFERAT AF OBLIGATIONSEJERMØDE 8. SEPTEMBER 2014 CBRE A/S CVR nr. 14799079 www.cbre.dk denmark@cbre.com

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Affitech A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Affitech A/S Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige Att.: Filialledelsen 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 FINANSTILSYNET

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling 23. november 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget, samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget, samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for Eik Banki P/F

Vedtægter for Eik Banki P/F Forslag til ændring i Vedtægter for Eik Banki P/F Den originale version af disse vedtægter er affattet på færøsk. Dette er en oversættelse til dansk af den originale version. I tilfælde af uoverensstemmelser

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Påbud om tegningsstop

Påbud om tegningsstop Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 4. marts 2018 Ref. BIN J.nr. 6652-0016 Påbud om tegningsstop 1. Påbud Finanstilsynet påbyder Alpha Insurance

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere