Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16."

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Erik Fabrin (V), Kristine Thrane (A), Christian Kjær (C), Jeppe Vejlby Brogård (F), Axel Bredsdorff (L) Iben Koch, Allan Carstensen, Thomas Markman Andersen

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til spildevandsplan Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier 11 4 Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling 15 5 Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for Nedlæggelse af vejareal - Lyngborghave 22 7 Tætning af Søllerød gadekær - Anlægsbevilling 24 2/25

3 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til spildevandsplan Spildevandsplan FORSLAG NY.pdf (3484/13) 2. Tegning 1_Rudersdal_Oversigtskort_ pdf (3473/13) 3. Tegning_2_Nedsivningspotentiale.pdf (3475/13) 4. Tegning 3 befæstelsesgrad_ pdf (3474/13) 5. BILAG 1 Ordforklaring_Forslag_ pdf (3476/13) 6. BILAG 2 Oplandsskema_Forslag_ _Samlet.pdf (3477/13) 7. BILAG 3 Udledningsskema_Forslag _ _Samlet_rev1.pdf (3478/13) 8. BILAG 4_Forslag_ pdf (3479/13) 9. BILAG 5_Forslag_ pdf (3480/13) 10. Bilag 6_Forslag_ pdf (3481/13) 11. BILAG 7 Potentielle indsatser ift vandmiljø_forslag_ pdf (3482/13) 12. BILAG 8 Forslag_ pdf (3483/13) 3. Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier 1. Cykelsuperstier.docx (187517/12) 4. Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling 1. Økonomi anlæg_rev 2013.pdf (4253/13) 5. Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for Process for ny affaldsplan.docx (187488/12) 6. Nedlæggelse af vejareal - Lyngborghave 1. Oversigtskort over vejarealer som agtes nedlagt.pdf (186379/12) 2. Oversigtskort for overkørsler.pdf (186378/12) 3. Partshøring for Nedlæggelse af vejareal og overkørsel.pdf (186380/12) 3/25

4 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser TMU Sagsnr. Resumé Direktør Iben Koch orienterede om nye lovgivningsinitiativer: Klimatilpasningsplaner, hvor der er en vejledning i høring. Nye finansieringsmuligheder for klimaprojekter, hvor der i forbindelse med Kommuneaftalen 2013 blev afsat 2,5 mia. kr. Områdechef Allan Carstensen orienterede om status for stiprojektet på Tornevangsvej. 4/25

5 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til spildevandsplan TMU Sagsnr. 12/10484 Resumé Kommunen skal udarbejde en spildevandsplan, som beskriver spildevandssystemets status og planer på baggrund af Kommuneplanen, den statslige Vandplan samt behov for ændringer i forhold til den til den tidligere spildevandsplan, herunder bl.a. udfordringen med mere voldsomt nedbør. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Med spildevandsplanen fik kommunen en samlet spildevandsplan, som dog i det væsentlige var en samling af spildevandsplanerne for hhv. den nordlige og sydlige del af kommunen. Herefter er der vedtaget en Strategi for klimatilpasning den 12. maj 2010, som udgjorde grundlaget for tillæg til spildevandsplan, der blev vedtaget den 25. maj Tillægget til spildevandsplanen havde to væsentlige punkter: Mulighed for afkobling af tagog overfladevand i Bistrup samt krav om nedsivning af tag- og overfladevand ved nybyggeri. Den nye spildevandsplan er opdelt i en planperiode til og med 2016 og en perspektivperiode fra Overordnet er spildevandsplanen opbygget med en statusdel, der beskriver de eksisterende forhold og en plandel, der beskriver de planlagte tiltag. Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Forsyningen. Som en del af den nye spildevandsplan er der udarbejdet et stort kortmateriale, som dels indeholder oplysninger, som ikke har været på digital form tidligere (f.eks. oplysninger om, hvor der er separat- og fælleskloakeret i Birkerød), dels er der udarbejdet nye kort med f.eks. mulighed for nedsivning og maksimale befæstelsesgrader. Alle kortene vil blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside som en del af planen. Den nye spildevandsplan har følgende fokuspunkter: Mulighed for afkobling af tag- og overfladevand i fælleskloakerede områder Maksimal befæstelsesgrad ved til- og nybyggeri Indsatser overfor vandmiljøet Afkobling af tag- og overfladevand Ét af tiltagene til at reducere mængden af vand i kloakkerne er at håndtere en større mæng- 5/25

6 de vand på overfladen. Hertil hører f.eks. ordningen med mulighed for frakobling af tag- og overfladevand, hvor borgeren håndterer regnvandet på sin egen grund i stedet for at sende det i kloakken. I den nye spildevandsplan videreføres muligheden for afkobling, som i dag gælder for Bistrupoplandet, således at muligheden nu kommer til at gælde for hele kommunen. Siden vedtagelsen af tillægget til spildevandsplanen i maj 2011 har omkring 20 grundejere i Bistrup henvendt sig og fået en nedsivningstilladelse. Heraf har dog kun halvdelen ansøgt og fået tilbagebetaling af 40 % af tilslutningsbidraget. 40 % af tilslutningsbidraget udgør i ,50 kr. Kommunen og Forsyningen orienterede om ordningen ved et velbesøgt borgermøde afholdt kort efter vedtagelsen. En af grundene til, at der ikke er kommet flere ansøgninger, kan være, at ikke alle områder er lige velegnede til nedsivning. Forvaltningen har dog også fået en del henvendelser fra borgere i andre dele af kommunen, der er meget interesserede i at kunne frakoble regnvandet og få tilbagebetalt de 40 % af tilslutningsbidraget. I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der fremstillet et kort, der viser, hvor der kan nedsives i kommunen. Kortet tager hensyn til forhold som kendte jordforureninger, grundvandsstand og jordart. Resultatet er, at grundejeren kan se, hvordan forholdene er på sin egen matrikel. Nedsivningskortet bruges også af forvaltningen, når der gives en nedsivningstilladelse, som er forudsætning for, at tilbagebetalingen kan ske. Der er således områder, hvor der ikke kan gives tilladelse til nedsivning. Dette gælder f.eks. områder, hvor der er kortlagt jordforurening, eller hvor grundvandsstanden er så høj, at nedsivning ikke kan ske. Det er forvaltningens vurdering, at der både i forbindelse med høringen af spildevandsplanen og efter den endelige vedtagelse af planen med fordel kan tilrettelægges en række borgerrettede aktiviteter omkring nedsivning og de nye regler i planen. Maksimal befæstelsesgrad ved tilbygning og nybyggeri I forbindelse med, at kloakkerne i de enkelte områder i kommunen er etableret, er der fastsat en maksimal tilladelig afledning af regnvand i de enkelte områder. Denne afledning blev anvendt i forbindelse med dimensioneringen af kloakkerne og er fastsat i de såkaldte landvæsenskommisionskendelser. Der er en generel tendens til, at en stigende del af grundene befæstes (belægges med sten, fliser el. lign.), og kravene til den maksimale afledning overholdes derfor ikke altid. Der er derfor behov for at kunne håndhæve et krav om maksimal afledning, som udmøntes i en maksimal befæstelsesgrad. Befæstelsesgraden udtrykker, hvor stor en del af en grund, der er befæstet, dvs. enten består af bygninger eller er belagt med fliser mv. Disse krav vil fremadrettet blive stillet som vilkår i byggetilladelsen. For en-familieboliger vil der, i lighed med alle øvrige vilkår, ikke blive foretaget kontrol af befæstelsesgraden, men hvis der opstår problemer med oversvømmelse i et område, kan forvaltningen kontrollere, om kravene er overholdt. Hvis befæstelsesgraden ikke overholdes, kan der stilles krav om etablering af forsinkelsesbassin eller lignende på grunden. For større 6/25

7 ejendomme vil der ske en kontrol af, at befæstelsesgraden overholdes ved behandlingen af byggesagen. For at orientere grundejere om de nye maksimale befæstelsesgrader er der fremstillet et kort, der viser de forskellige områder. Kortet er udarbejdet på baggrund af Kommuneplanens arealanvendelseskort. For f.eks. parcelhusområder vil den maksimale befæstelsesgrad således være den samme i hele kommunen. Hvis kravene til den maksimale befæstelse ikke kan overholdes, skal regnvandet tilbageholdes i bassiner el. lign. Som nævnt vil disse krav gælde, når der bliver givet nye byggetilladelser, og der vil ikke blive stillet krav om ændring af eksisterende forhold. Indsatsen overfor vandmiljøet I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der udarbejdet en liste med tiltag overfor vandmiljøet, der bør gennemføres. Listen er en sammenskrivning af tiltag fra tidligere spildevandsplaner, den kommunale vandhandleplan, indsatskataloget for vandløb og regionplanerne. I selve planperioden er 12 indsatser udvalgt. Heraf stammer de tre fra vandhandleplanen. Den prioriterede liste vil blive anvendt ved udvælgelse af indsatser efter år Det skal bemærkes, at de statslige vandplaner er kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket har medført, at de kommunale vandplaner også er ugyldige. Der er dog ikke noget, der tyder på, at vandplanen, der gælder kommunen og dermed de kommunale vandhandleplaner, vil blive ændret, og dette vil derfor ikke få betydning for indsatserne i spildevandsplanen. Hvis indholdet af vandhandleplanen ændres, kan det få betydning for prioriteringen af indsatserne. Forvaltningen foreslår, at den endelige spildevandsplan forsynes med et indstik, der forklarer status for de kommunale vandhandleplaner, og at spildevandsplanen vil blive revideret, hvis vandhandleplanen ændres. For 2013 skal der etableres et bassin ved Bistrup Renseanlæg. Herudover sættes en del undersøgelser i gang med henblik på at finde den mest optimale løsning for at reducere overløb til Usserød Å og Maglemoserenden. Desuden skal størrelsen af et bassin ved Rundforbi Renseanlæg bestemmes. Bassinet etableres i forbindelse med nedlæggelsen af Rundforbi Renseanlæg. Det er også aftalt, at en række overløb skal forsynes med målere, der gør det muligt at afgøre, hvornår der sker overløb. Denne viden skal kvalificere den senere indsats, så der sættes ind der, hvor der er mest behov for det. Herudover er der aftalt en række tiltag for 2014 og Der er ikke afsat beløb på de enkelte indsatser, men i stedet aftalt en årlig ramme på 10 mio. kr. til indsatser for vandmiljøet. Indsatserne vil blive prioriteret løbende. 7/25

8 Aktivitet Indsatser i forhold til vandmiljø Reduktion af overløb til Usserød Å (UD01) Reduktion af overløb til rørlagt grøft / Mølleåen (PL-TK009)* Bassin ved Bistrup Renseanlæg (UA01) Bassin ved Rundforbi Renseanlæg (UE04100) Reduktion af overløb til Maglemoserenden (M0982) - Evt. Bassin Ellesletten 14 Reduktion af overløb til Kajerød Å (UB03) - Evt. bassin ved Carinaparken Reduktion af overløb til Dumpedalsrenden (UA18) - Evt. bassin ved Dumpedalsrenden Reduktion af overløb til Kighanerenden (UI07000) - Evt. bassin ved Frydenlundsvej nr. 84 Reduktion af overløb til Søllerød Sø (UC30400, UC26000 og UC22000) Planperiode Perspektivperiode Beløb i kr. Undersøgelse Evt. anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Sum Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - - 8/25

9 Reduktion af overløb til Sjælsø (UB07, UB19 og UB20) Overløbsmålinger Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg Anlæg - BBR-registrering af spildevandsanlæg i åbent land Undersøgelse Undersøgelse Indsatser i forhold til vandmiljø i planperioden Indsatser i forhold til vandmiljø i perspektivperioden Delsum Indsatser i forhold til vandmiljø * Fælleskommunalt projekt Øvrige emner Forsyningen skal udarbejde en kloaksaneringsstrategi i 2013, og i 2014 skal der foreligge en plan for vedligehold af renseanlæg. Til den løbende kloaksanering er der afsat 32,6 mio. kr. i 2013 og 25,6 mio. de følgende år. Miljøvurdering Forvaltningen har på baggrund af en miljøscreening vurderet, at spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes. De fleste tiltag i planen er allerede vurderet, da de stammer fra tidligere spildevandsplaner eller vandhandleplanen, og de resterende tiltag vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Bilag 1 Spildevandsplan FORSLAG NY.pdf 2 Tegning 1_Rudersdal_Oversigtskort_ pdf 3 Tegning_2_Nedsivningspotentiale.pdf 4 Tegning 3 befæstelsesgrad_ pdf 5 BILAG 1 Ordforklaring_Forslag_ pdf 6 BILAG 2 Oplandsskema_Forslag_ _Samlet.pdf 7 BILAG 3 Udledningsskema_Forslag _ _Samlet_rev1.pdf 8 BILAG 4_Forslag_ pdf 9 BILAG 5_Forslag_ pdf 10 Bilag 6_Forslag_ pdf 11 BILAG 7 Potentielle indsatser ift vandmiljø_forslag_ pdf 12 BILAG 8 Forslag_ pdf 9/25

10 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Forslag til spildevandsplan sendes i høring i 8 uger, og 2) at Forslag til spildevandsplan ikke skal miljøvurderes. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Seniorkonsulent Nina Caspersen deltog i sagens behandling. Erik Fabrin (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 10/25

11 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier TMU Sagsnr. 11/11822 Resumé Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 6. april 2011 Koncept for Cykelsuperstier, samt at Cykelsuperstier indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykelinfrastruktur i kommunen. Siden sidste forelæggelse er konceptet forankret, og kommunerne nord for Rudersdal er blevet en del af samarbejdet. Staten har i november 2012 frigivet en pulje som kommunerne kan søge til etablering af cykelsuperstier. Puljen er på 189 mio. kr. og kan søges til 50 procents medfinansiering. Ansøgningsfristen er 1. februar Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune har siden 2011 samarbejdet med de øvrige kommuner omkring København om et højklasset net af cykelstier til pendlere såkaldte Cykelsuperstier. Fire af disse Cykelsuperstier går gennem Rudersdal kommune: 1. Allerød- Københavnruten 2. Helsingør- Københavnruten 3. Frederikssund-Farumruten 4. Øresundsruten langs Strandvejen og Kystbanen til Helsingør. I kommunerne omkring Rudersdal Kommune er der bred enighed om at starte med etablering af Allerødruten og dernæst Helsingørruten. Det er samtidig aftalt at koordinere indsatsen, så ruterne kan færdiggøres i helhed. Allerødruten løber i Rudersdal Kommune langs Kongevejen gennem Holte og Birkerød. Strækningen er i alt 7,5 km. Helsingørruten har to alternative linjeføringer: Alternativ 1: Langs Hørsholm Kongevej i Brådebæk og på sti langs motorvejen mod syd. Alternativ 2: Langs Hørsholm Kongevej i Brådebæk og videre ad Hørsholm Kongevej gennem Rude skov, hvor den kobler sig sammen med Allerødruten ved Rude- 11/25

12 gaard. Alternativ 2 er foreslået på foranledning af Rudersdal Kommune og muliggør tilskud til etablering af cykelstier langs Hørsholm Kongevej. Alternativ 2 er 600 meter kortere end alternativ 1, og er væsentlig nemmere at bruge, da den ikke løber i eget niveau, men følger de overordnede veje. Cykelsuperstierne er screenet for at afdække omfanget af nødvendige om- og udbygninger for, at ruterne opfylder kravene til en Cykelsupersti. Screeningerne er lavet på to forskellige niveauer: et ideelt niveau med de optimale løsninger og et basisniveau, som i højere grad tilpasser løsninger til de eksisterende forhold, areal og økonomi. Ombygninger til Cykelsuperstier på et basisniveau i Rudersdal Kommune omfatter primært ændringer ved busstoppesteder og adgange, prioritering i kryds, belysning, udvidelse af kantbaner samt etablering af cykelsti langs Hørsholm Kongevej gennem Rude Skov. Økonomi Staten har i november 2012 frigivet en pulje, som kommunerne kan søge til etablering af cykelsuperstier. Puljen er på 189 mio. kr. og kan søges til 50 procents medfinansiering. Ansøgningsfristen er 1. februar Det er ikke et krav, at kommunen ved ansøgning har afsat egne midler til medfinansieringen. Der skal dog være dokumentation for, at der er politisk velvilje til at finansiere det ansøgte projekt, fx i form af en politisk vedtaget indstilling. Det er ikke fastlagt, hvornår de ansøgte projekter skal igangsættes eller være afsluttet, men det forventes at de først skal igangsættes i Den politiske beslutning skal dog være på plads inden accept af tilsagn fra Vejdirektoratet, som forventes at foreligge medio Anlægsoverslagene fra screeningerne fremgår herunder. De enkelte rutes anlægsøkonomi besluttes først ved detailprojekteringen. Det anbefales, at der i ansøgningen tillægges udgifter til projektering og uforudsete udgifter. De samlede udgifter i Rudersdal Kommune for de forskellige ruter udgør: Basisniveau Ideelt niveau Allerødruten kr kr. Helsingørruten alt kr kr. Helsingørruten alt kr kr. Hørsholm- Frederikssundruten Øresundsruten kr kr. Anlægsoverslag for denne rute er ikke beregnet da den ikke indgår i det prioriterede net. 12/25

13 Cykelsti langs Hørsholm Kongevej gennem Rudeskov er medtaget i Handlingsplan for cyklister og fodgængere. Der er heri regnet med en udgift til cykelstien på ca. 16,5 mio. kr. Forskellen til Helsingørrutens alt. 2 i Rudersdal Kommune på 25,7 mio. kr. skyldes, at der også i de samlede udgifter er medregnet ombygning af strækningen fra rundkørsel ved Dr. Neergaardsvej til Sandbjergvej med cykelsti i hver vejside (ca. 7,8 mio. kr.), belysning med solcellelys i kørebane, ændring af busstoppesteder, samt skiltning og ny afmærkning på hele strækningen. Med et tilskud på 50 % af det samlede projekt på 25,7 mio. kr., vil kommunens udgift udgøre 12,85 mio. kr. for hele strækningen fra Dr. Neergaardsvej til Kongevejen i Holte. Der er i projektet regnet med enkeltrettede cykelstier i hver side af vejen. Ud over etableringsudgifterne forventes øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til cykelsuperstierne, da de skal have en høj standard for belægning, fejning, snerydning mm. Sekretariatet for Cykelsuperstier arbejder i øjeblikket med en beregningsmodel for dette i forhold til kommunernes nuværende standard. Beregningsmodelen forventes klar inden kommunens endelige accept af midler. Ansøgning I samarbejde med Sekretariatet for Cykelsuperstier og de øvrige kommuner på strækningerne arbejdes på endelig vedtagelse af ruteføringer, så der opnås et samlet ruteforløb. For hver rute laves et notat, som beskriver tiltagene på de enkelte ruter, budgettet og forventede potentialer og effekter af cykelsuperstierne. Kommunerne bruger disse notater som udgangspunkt for egne ansøgninger. Forvaltningen anbefaler, at der ansøges om midler til realisering af Allerødruten og Helsingørruten, alternativ 2 langs Hørsholm Kongevej, som vil binde cykelrutenettet sammen i Rudersdal Kommune. Efter eventuelt tilsagn fra Vejdirektoratet forelægges projekterne for Kommunalbestyrelsen, som forholder sig til vedtagelse af den konkrete egenfinansiering af de støttede projekter. Bilag 1 Cykelsuperstier.docx Indstilling Direktionen foreslår, at der søges om midler til etablering af Cykelsuperstierne Allerødruten og Helsingørruten (alternativ 2) gennem Rudersdal Kommune på basisniveau. 13/25

14 TMUtiltræderDirektionensforslag Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Erik Fabrin (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 14/25

15 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling TMU Sagsnr. 12/38236 Resumé Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2011 samt den 29. februar 2012 vedtaget disponering af midler for henholdsvis Trafikplan for Birkerød By, Trafikhandlingsplan samt Handleplan for cyklister og fodgængere. Forvaltningen gennemgår i nedenstående oversigt status for projekter, samt projekter der videreføres fra 2012, og projekter der skal udføres i 2013 med ansøgning om anlægsbevilling. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet nedenstående status for anlægsprojekter i 2012 og 2013: Tornevangsvej med cykelstier, signalanlæg og heller Projektet omfatter anlæg af fællesstier på strækningen fra eksisterende stier på Ludvig Jensens Vej til Tornevangsvej og enkeltrettede cykelstier på Tornevangsvej til Rolighedsvej. Desuden etableres signalregulering i krydset Tornevangsvej/Ludvig Jensens Vej, og krydset Kajerødvej/Tornevangsvej ombygges med nye svingbaner og ændring af signalanlæg. Formål Sikring af skoleveje Status Igangsat. Færdig April/maj Finansiering Trafikplan Birkerød Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. På Trafiksikkerhedspulje 2013 reserveres midler til arealerhvervelse langs jernbanen. Støtteheller på Byagervej og Vestervang Der etableres 5 støtteheller fordelt på Byagervej og Vestervang ved vejudmundinger. Støttehellerne etableres for at trafiksikre skolebørns krydsning af vejene, så krydsning kan ske med fokus på en kørebane ad gangen. Formål Sikring af skoleveje 15/25

16 Status Afventer udbud primo 2013 Færdig Forår Finansiering Trafiksikkerhed 2014 Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Afsætningsplads og stibro ved Tornevangsvej Der anlægges afsætningsplads på hjørnet af Tornevangsvej/Ludvig Jensens Vej, og der bygges en ny stibro over jernbanen med tilhørende cykelvenlige ramper. Formål Sikring af skoleveje Status Detailprojektering igangsat Færdig Juli Finansiering Trafikplan Birkerød, Handleplan for cyklister og fodgængere og Trafiksikkerhedspulje Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. Holte Stationsforplads Projektet omfatter forbedring af stationsforpladsen til fremme af den kollektive trafik samt udvidelse af parkeringsforholdene med ca. 40 nye pladser. Etape 1 er startet. Formål Omlægning af terminalområde og forbedring af parkeringsforholdene. Status Er igangsat Færdig Juli 2013 Finansiering Særskilt bevilling Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 14,986 mio. kr. Dronninggårds Allé, cykelstier Projektet omfatter anlæg af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Vejlesøvej til Norske Allé. Projektet afsluttes med udgangen af Formål Sikring af skoleveje Status Afsluttet, mindre justeringer pågår Færdig 2012 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Udgiften forventes at beløbe sig til 4,2 mio. kr. mod tidligere oplyst 3,3 mio. kr. på grund af dyrere opretning af overkørsler mod privat grund. Overskridelsen afholdes inden for den samlede økonomiske ramme i Handleplan for cyklister og fodgængere. I konsekvens heraf foreslås hastighedsdæmpende tiltag på Bakkevej mellem Thorsvej og Byagervej udskudt til 2014 og Sti mellem Bakkevej og Højbovej finansieret af Trafiksikkerhedspulje. Rudersdalsvej, cykelstier Projektet omfatter anlæg af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Grünersvej til 16/25

17 Kongevejen efter samme princip som de nuværende cykelstier på Rudersdalsvej. Formål Sikring af skoleveje Status Igangsættelse af skitseprojekt afventer bevilling Færdig August 2013 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Projektet finansieres af Handleplan for cyklister og fodgængere. Udgiften er vurderet til i alt 3,3 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af handleplan for cyklister og fodgængere i 2013 til projektering og opmåling Sti mellem Bakkevej og Højbovej Formål Sikring af skoleveje Status Projektering udført, afventer udbud primo 2013 Færdig Juni 2013 Finansiering Pulje til trafiksikkerhed i 2013 Økonomi Udgiften er vurderet til i alt 0,7 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af trafiksikkerhedspulje for 2012 Mindre projekter besluttet i 2012 En række mindre projekter under pulje til trafiksikkerhed og skoleveje blev i 2012 besluttet igangsat for at forbedre trafiksikkerhed og tryghed, reducere hastigheder og forbedre forholdene på skoleveje. Formål Forbedring af trafiksikkerhed og tryghed i Kommunen. Status - Trørødvej, helle ved Vedbæk og hastighedsdæmpning gennem Vedbæk. Udført - Kongevejen/Rudersdalsvej, ombygning af signalanlæg. Pågår, afsluttes jan Enrumvej, Forbedring af oversigtsforhold ved cykelsti. Udført - Øverødvej/Borgmester Schneidersvej, hastighedsdæmpning og krydsændring. Udført - Vejlesøvej, helle ved Holte station. Udført - Kongevejen/Skovriddergårdsvej, venstresving. Udsat til forår Vangebovej/Øverødvej, større sikkerhed for cyklister i rundkørsel. Udført - Byzonetavler med Din Fart ved Øverød, Trørød og Nærum. Pågår - Afmærkning, skiltning og mindre opretninger. Pågår - Forbedret tilgængelighed for handicappede. Afsluttet Finansiering Pulje til trafiksikkerhed 2012 Økonomi Der er givet anlægsbevilling på kr. i 2012 af det samlede rådighedsbeløb på kr. i Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af trafiksikkerhedspulje for 2012 til merforbrug ( kr.) ved Kongevejen/Rudersdalsvej Parkering og servicefaciliteter for cyklister 17/25

18 Formål At få flere til at bruge cyklen til og fra skole, arbejde, indkøb, fritid mv. ved at stille gode servicefaciliteter til rådighed Status Registrering er foretaget, men etablering af faciliteterne er ikke igangsat endnu Færdig August 2013 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Der er tidligere prioriteret kr. pr. år til forbedringer. Der søges om anlægsbevilling på kr. i 2013, finansieret af Handleplan for cyklister og fodgængere Tilgængelighed Formål At forbedre tilgængeligheden for handicappede ved forbedringer af vejkryds Status Kryds ved Kongevejen/Hovedgaden i Birkerød er renoveret, samt mindre ændringer i øvrigt Færdig 2012 Finansiering Pulje til trafiksikkerhed Økonomi Der blev i 2012 givet anlægsbevilling på kr. til forbedringer Kampagner Der gennemføres kampagner samtidig med de landsdækkende kampagner for at ændre trafikanternes adfærd i trafikken, så flere uheld undgås. Formål Status Færdig Finansiering Økonomi Forbedring af trafiksikkerheden i Kommunen. Der er afholdt skolestartskampagne, fartkampagne og reflekskampagner i Udføres løbende. Pulje til trafiksikkerhed Der er givet anlægsbevilling på kr. i 2012 og der søges anlægsbevilling på kr. til trafiksikkerhedskampagner i 2013, finansieret af trafiksikkerhedspulje for Cykelkoordinator Formål At implementere Handleplan for cyklister og fodgængere samt at sammentænke sundhed, kampagner, natur og tekniske anlæg Status Der er igangsat en lang række aktiviteter. Status gives i kommende sag til udvalget. Færdig Udføres løbende Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Der er en forventet udgift i 2013 og 2014 på kr.pr. år. Der søges anlægsbevilling på kr., finansieret af Handleplan for cyklister og fodgængere i 2013 til den projektansatte koordinator Vasevej Ombygning af Vasevej og anlæg af cykel- og gangsti. Fredningsnævnets afgørelse og dispensationer for Naturbeskyttelseslovens 3 er påklaget til Naturklagenævnet, hvilket medfører, at projektet ligger stille indtil en ny afgørelse foreligger. Projektet er under detailprojektring. 18/25

19 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Formål Status Færdig Finansiering Økonomi Forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed Afventer afgørelse fra Naturklagenævnet Afventer afgørelse fra Naturklagenævnet Særskilt bevilling Projektet forventes afholdt inden for det afsatte rådighedsbeløb på kr., hvoraf der tidligere er givet anlægsbevilling på kr. 2,1 mio. til VVM, projektering og planlægning. Yderligere bevilling af midler ansøges, når afgørelsen fra Naturklagenævnet er forvaltningen i hænde. Bilag 1 Økonomi anlæg_rev 2013.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projektering af cykelstier på Rudersdalsvej på strækningen Grünersvej Kongevejen. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling på kr. til cykelkoordinator i Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling på kr. til parkerings- og servicefaciliteter i Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til merforbrug på mindre anlægsprojekter i 2012, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje i 2012, projekt. nr ) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til sti mellem Bakkevej og Højbovej, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje i 2012, projekt. nr , og 6) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til trafiksikkerhedskampagner, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje for 2013, projekt. nr Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Erik Fabrin (V), Christian Kjær (C) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 19/25

20 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for TMU Sagsnr. 12/38272 Resumé Der er af Nordforbrænding udarbejdet en tids- og handlingsplan for udarbejdelse af en ny affaldsplan for perioden Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Sagsfremstilling Der skal i løbet af 2013 udarbejdes en ny affaldsplan til erstatning for den gældende affaldsplan fra Fristen for udarbejdelse af den nye kommunale affaldsplan er den 1. januar 2014 i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Planen skal række henholdsvis 6 og 12 år frem i tiden mod tidligere 4 og 12 år, som er hhv. planperioden og perspektivperioden. Som ved de tidligere affaldsplaner varetager Nordforbrænding opgaven med at udarbejde en samlet plan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. For udarbejdelsen af affaldsplanen er der udarbejdet en foreløbig tids- og handlingsplan, der er vedlagt som bilag. Udover de viste faser vil der blive afholdt et fælles borgermøde, hvor kommunernes borgere og diverse interesseorganisationer vil blive inviteret. I oktober 2012 har der været afholdt opstartsmøde, hvor kommunernes teknikere mødtes, og hvor de praktiske og principelle spørgsmål om planens tilblivelse blev drøftet; herunder indarbejdelsen af nationale krav. Disse kendes endnu ikke, men de vil blive formuleret i Miljøministeriets ressourcestrategi (bestående af en affaldshåndteringsplan og en affaldsforebyggelsesplan), som skal fastsætte en række fokusfelter. Miljøministeren forventes, jfr. ministeriets hjemmeside, at offentliggøre de to planer i henholdsvis 2012 og 2013, og kommunernes affaldsplaner skal afspejle disse. Der er dog endnu ikke nogen af planerne, der er fremlagt primo Det forventes, at der i ressourcestrategien vil blive fokus på udvalgte erhvervsaffaldsfraktioner og yderligere kildesortering af husholdningsaffald. 20/25

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere