Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16."

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Erik Fabrin (V), Kristine Thrane (A), Christian Kjær (C), Jeppe Vejlby Brogård (F), Axel Bredsdorff (L) Iben Koch, Allan Carstensen, Thomas Markman Andersen

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til spildevandsplan Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier 11 4 Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling 15 5 Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for Nedlæggelse af vejareal - Lyngborghave 22 7 Tætning af Søllerød gadekær - Anlægsbevilling 24 2/25

3 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til spildevandsplan Spildevandsplan FORSLAG NY.pdf (3484/13) 2. Tegning 1_Rudersdal_Oversigtskort_ pdf (3473/13) 3. Tegning_2_Nedsivningspotentiale.pdf (3475/13) 4. Tegning 3 befæstelsesgrad_ pdf (3474/13) 5. BILAG 1 Ordforklaring_Forslag_ pdf (3476/13) 6. BILAG 2 Oplandsskema_Forslag_ _Samlet.pdf (3477/13) 7. BILAG 3 Udledningsskema_Forslag _ _Samlet_rev1.pdf (3478/13) 8. BILAG 4_Forslag_ pdf (3479/13) 9. BILAG 5_Forslag_ pdf (3480/13) 10. Bilag 6_Forslag_ pdf (3481/13) 11. BILAG 7 Potentielle indsatser ift vandmiljø_forslag_ pdf (3482/13) 12. BILAG 8 Forslag_ pdf (3483/13) 3. Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier 1. Cykelsuperstier.docx (187517/12) 4. Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling 1. Økonomi anlæg_rev 2013.pdf (4253/13) 5. Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for Process for ny affaldsplan.docx (187488/12) 6. Nedlæggelse af vejareal - Lyngborghave 1. Oversigtskort over vejarealer som agtes nedlagt.pdf (186379/12) 2. Oversigtskort for overkørsler.pdf (186378/12) 3. Partshøring for Nedlæggelse af vejareal og overkørsel.pdf (186380/12) 3/25

4 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser TMU Sagsnr. Resumé Direktør Iben Koch orienterede om nye lovgivningsinitiativer: Klimatilpasningsplaner, hvor der er en vejledning i høring. Nye finansieringsmuligheder for klimaprojekter, hvor der i forbindelse med Kommuneaftalen 2013 blev afsat 2,5 mia. kr. Områdechef Allan Carstensen orienterede om status for stiprojektet på Tornevangsvej. 4/25

5 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til spildevandsplan TMU Sagsnr. 12/10484 Resumé Kommunen skal udarbejde en spildevandsplan, som beskriver spildevandssystemets status og planer på baggrund af Kommuneplanen, den statslige Vandplan samt behov for ændringer i forhold til den til den tidligere spildevandsplan, herunder bl.a. udfordringen med mere voldsomt nedbør. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Med spildevandsplanen fik kommunen en samlet spildevandsplan, som dog i det væsentlige var en samling af spildevandsplanerne for hhv. den nordlige og sydlige del af kommunen. Herefter er der vedtaget en Strategi for klimatilpasning den 12. maj 2010, som udgjorde grundlaget for tillæg til spildevandsplan, der blev vedtaget den 25. maj Tillægget til spildevandsplanen havde to væsentlige punkter: Mulighed for afkobling af tagog overfladevand i Bistrup samt krav om nedsivning af tag- og overfladevand ved nybyggeri. Den nye spildevandsplan er opdelt i en planperiode til og med 2016 og en perspektivperiode fra Overordnet er spildevandsplanen opbygget med en statusdel, der beskriver de eksisterende forhold og en plandel, der beskriver de planlagte tiltag. Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Forsyningen. Som en del af den nye spildevandsplan er der udarbejdet et stort kortmateriale, som dels indeholder oplysninger, som ikke har været på digital form tidligere (f.eks. oplysninger om, hvor der er separat- og fælleskloakeret i Birkerød), dels er der udarbejdet nye kort med f.eks. mulighed for nedsivning og maksimale befæstelsesgrader. Alle kortene vil blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside som en del af planen. Den nye spildevandsplan har følgende fokuspunkter: Mulighed for afkobling af tag- og overfladevand i fælleskloakerede områder Maksimal befæstelsesgrad ved til- og nybyggeri Indsatser overfor vandmiljøet Afkobling af tag- og overfladevand Ét af tiltagene til at reducere mængden af vand i kloakkerne er at håndtere en større mæng- 5/25

6 de vand på overfladen. Hertil hører f.eks. ordningen med mulighed for frakobling af tag- og overfladevand, hvor borgeren håndterer regnvandet på sin egen grund i stedet for at sende det i kloakken. I den nye spildevandsplan videreføres muligheden for afkobling, som i dag gælder for Bistrupoplandet, således at muligheden nu kommer til at gælde for hele kommunen. Siden vedtagelsen af tillægget til spildevandsplanen i maj 2011 har omkring 20 grundejere i Bistrup henvendt sig og fået en nedsivningstilladelse. Heraf har dog kun halvdelen ansøgt og fået tilbagebetaling af 40 % af tilslutningsbidraget. 40 % af tilslutningsbidraget udgør i ,50 kr. Kommunen og Forsyningen orienterede om ordningen ved et velbesøgt borgermøde afholdt kort efter vedtagelsen. En af grundene til, at der ikke er kommet flere ansøgninger, kan være, at ikke alle områder er lige velegnede til nedsivning. Forvaltningen har dog også fået en del henvendelser fra borgere i andre dele af kommunen, der er meget interesserede i at kunne frakoble regnvandet og få tilbagebetalt de 40 % af tilslutningsbidraget. I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der fremstillet et kort, der viser, hvor der kan nedsives i kommunen. Kortet tager hensyn til forhold som kendte jordforureninger, grundvandsstand og jordart. Resultatet er, at grundejeren kan se, hvordan forholdene er på sin egen matrikel. Nedsivningskortet bruges også af forvaltningen, når der gives en nedsivningstilladelse, som er forudsætning for, at tilbagebetalingen kan ske. Der er således områder, hvor der ikke kan gives tilladelse til nedsivning. Dette gælder f.eks. områder, hvor der er kortlagt jordforurening, eller hvor grundvandsstanden er så høj, at nedsivning ikke kan ske. Det er forvaltningens vurdering, at der både i forbindelse med høringen af spildevandsplanen og efter den endelige vedtagelse af planen med fordel kan tilrettelægges en række borgerrettede aktiviteter omkring nedsivning og de nye regler i planen. Maksimal befæstelsesgrad ved tilbygning og nybyggeri I forbindelse med, at kloakkerne i de enkelte områder i kommunen er etableret, er der fastsat en maksimal tilladelig afledning af regnvand i de enkelte områder. Denne afledning blev anvendt i forbindelse med dimensioneringen af kloakkerne og er fastsat i de såkaldte landvæsenskommisionskendelser. Der er en generel tendens til, at en stigende del af grundene befæstes (belægges med sten, fliser el. lign.), og kravene til den maksimale afledning overholdes derfor ikke altid. Der er derfor behov for at kunne håndhæve et krav om maksimal afledning, som udmøntes i en maksimal befæstelsesgrad. Befæstelsesgraden udtrykker, hvor stor en del af en grund, der er befæstet, dvs. enten består af bygninger eller er belagt med fliser mv. Disse krav vil fremadrettet blive stillet som vilkår i byggetilladelsen. For en-familieboliger vil der, i lighed med alle øvrige vilkår, ikke blive foretaget kontrol af befæstelsesgraden, men hvis der opstår problemer med oversvømmelse i et område, kan forvaltningen kontrollere, om kravene er overholdt. Hvis befæstelsesgraden ikke overholdes, kan der stilles krav om etablering af forsinkelsesbassin eller lignende på grunden. For større 6/25

7 ejendomme vil der ske en kontrol af, at befæstelsesgraden overholdes ved behandlingen af byggesagen. For at orientere grundejere om de nye maksimale befæstelsesgrader er der fremstillet et kort, der viser de forskellige områder. Kortet er udarbejdet på baggrund af Kommuneplanens arealanvendelseskort. For f.eks. parcelhusområder vil den maksimale befæstelsesgrad således være den samme i hele kommunen. Hvis kravene til den maksimale befæstelse ikke kan overholdes, skal regnvandet tilbageholdes i bassiner el. lign. Som nævnt vil disse krav gælde, når der bliver givet nye byggetilladelser, og der vil ikke blive stillet krav om ændring af eksisterende forhold. Indsatsen overfor vandmiljøet I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der udarbejdet en liste med tiltag overfor vandmiljøet, der bør gennemføres. Listen er en sammenskrivning af tiltag fra tidligere spildevandsplaner, den kommunale vandhandleplan, indsatskataloget for vandløb og regionplanerne. I selve planperioden er 12 indsatser udvalgt. Heraf stammer de tre fra vandhandleplanen. Den prioriterede liste vil blive anvendt ved udvælgelse af indsatser efter år Det skal bemærkes, at de statslige vandplaner er kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket har medført, at de kommunale vandplaner også er ugyldige. Der er dog ikke noget, der tyder på, at vandplanen, der gælder kommunen og dermed de kommunale vandhandleplaner, vil blive ændret, og dette vil derfor ikke få betydning for indsatserne i spildevandsplanen. Hvis indholdet af vandhandleplanen ændres, kan det få betydning for prioriteringen af indsatserne. Forvaltningen foreslår, at den endelige spildevandsplan forsynes med et indstik, der forklarer status for de kommunale vandhandleplaner, og at spildevandsplanen vil blive revideret, hvis vandhandleplanen ændres. For 2013 skal der etableres et bassin ved Bistrup Renseanlæg. Herudover sættes en del undersøgelser i gang med henblik på at finde den mest optimale løsning for at reducere overløb til Usserød Å og Maglemoserenden. Desuden skal størrelsen af et bassin ved Rundforbi Renseanlæg bestemmes. Bassinet etableres i forbindelse med nedlæggelsen af Rundforbi Renseanlæg. Det er også aftalt, at en række overløb skal forsynes med målere, der gør det muligt at afgøre, hvornår der sker overløb. Denne viden skal kvalificere den senere indsats, så der sættes ind der, hvor der er mest behov for det. Herudover er der aftalt en række tiltag for 2014 og Der er ikke afsat beløb på de enkelte indsatser, men i stedet aftalt en årlig ramme på 10 mio. kr. til indsatser for vandmiljøet. Indsatserne vil blive prioriteret løbende. 7/25

8 Aktivitet Indsatser i forhold til vandmiljø Reduktion af overløb til Usserød Å (UD01) Reduktion af overløb til rørlagt grøft / Mølleåen (PL-TK009)* Bassin ved Bistrup Renseanlæg (UA01) Bassin ved Rundforbi Renseanlæg (UE04100) Reduktion af overløb til Maglemoserenden (M0982) - Evt. Bassin Ellesletten 14 Reduktion af overløb til Kajerød Å (UB03) - Evt. bassin ved Carinaparken Reduktion af overløb til Dumpedalsrenden (UA18) - Evt. bassin ved Dumpedalsrenden Reduktion af overløb til Kighanerenden (UI07000) - Evt. bassin ved Frydenlundsvej nr. 84 Reduktion af overløb til Søllerød Sø (UC30400, UC26000 og UC22000) Planperiode Perspektivperiode Beløb i kr. Undersøgelse Evt. anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Sum Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - - 8/25

9 Reduktion af overløb til Sjælsø (UB07, UB19 og UB20) Overløbsmålinger Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg Anlæg - BBR-registrering af spildevandsanlæg i åbent land Undersøgelse Undersøgelse Indsatser i forhold til vandmiljø i planperioden Indsatser i forhold til vandmiljø i perspektivperioden Delsum Indsatser i forhold til vandmiljø * Fælleskommunalt projekt Øvrige emner Forsyningen skal udarbejde en kloaksaneringsstrategi i 2013, og i 2014 skal der foreligge en plan for vedligehold af renseanlæg. Til den løbende kloaksanering er der afsat 32,6 mio. kr. i 2013 og 25,6 mio. de følgende år. Miljøvurdering Forvaltningen har på baggrund af en miljøscreening vurderet, at spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes. De fleste tiltag i planen er allerede vurderet, da de stammer fra tidligere spildevandsplaner eller vandhandleplanen, og de resterende tiltag vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Bilag 1 Spildevandsplan FORSLAG NY.pdf 2 Tegning 1_Rudersdal_Oversigtskort_ pdf 3 Tegning_2_Nedsivningspotentiale.pdf 4 Tegning 3 befæstelsesgrad_ pdf 5 BILAG 1 Ordforklaring_Forslag_ pdf 6 BILAG 2 Oplandsskema_Forslag_ _Samlet.pdf 7 BILAG 3 Udledningsskema_Forslag _ _Samlet_rev1.pdf 8 BILAG 4_Forslag_ pdf 9 BILAG 5_Forslag_ pdf 10 Bilag 6_Forslag_ pdf 11 BILAG 7 Potentielle indsatser ift vandmiljø_forslag_ pdf 12 BILAG 8 Forslag_ pdf 9/25

10 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Forslag til spildevandsplan sendes i høring i 8 uger, og 2) at Forslag til spildevandsplan ikke skal miljøvurderes. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Seniorkonsulent Nina Caspersen deltog i sagens behandling. Erik Fabrin (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 10/25

11 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier TMU Sagsnr. 11/11822 Resumé Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 6. april 2011 Koncept for Cykelsuperstier, samt at Cykelsuperstier indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykelinfrastruktur i kommunen. Siden sidste forelæggelse er konceptet forankret, og kommunerne nord for Rudersdal er blevet en del af samarbejdet. Staten har i november 2012 frigivet en pulje som kommunerne kan søge til etablering af cykelsuperstier. Puljen er på 189 mio. kr. og kan søges til 50 procents medfinansiering. Ansøgningsfristen er 1. februar Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune har siden 2011 samarbejdet med de øvrige kommuner omkring København om et højklasset net af cykelstier til pendlere såkaldte Cykelsuperstier. Fire af disse Cykelsuperstier går gennem Rudersdal kommune: 1. Allerød- Københavnruten 2. Helsingør- Københavnruten 3. Frederikssund-Farumruten 4. Øresundsruten langs Strandvejen og Kystbanen til Helsingør. I kommunerne omkring Rudersdal Kommune er der bred enighed om at starte med etablering af Allerødruten og dernæst Helsingørruten. Det er samtidig aftalt at koordinere indsatsen, så ruterne kan færdiggøres i helhed. Allerødruten løber i Rudersdal Kommune langs Kongevejen gennem Holte og Birkerød. Strækningen er i alt 7,5 km. Helsingørruten har to alternative linjeføringer: Alternativ 1: Langs Hørsholm Kongevej i Brådebæk og på sti langs motorvejen mod syd. Alternativ 2: Langs Hørsholm Kongevej i Brådebæk og videre ad Hørsholm Kongevej gennem Rude skov, hvor den kobler sig sammen med Allerødruten ved Rude- 11/25

12 gaard. Alternativ 2 er foreslået på foranledning af Rudersdal Kommune og muliggør tilskud til etablering af cykelstier langs Hørsholm Kongevej. Alternativ 2 er 600 meter kortere end alternativ 1, og er væsentlig nemmere at bruge, da den ikke løber i eget niveau, men følger de overordnede veje. Cykelsuperstierne er screenet for at afdække omfanget af nødvendige om- og udbygninger for, at ruterne opfylder kravene til en Cykelsupersti. Screeningerne er lavet på to forskellige niveauer: et ideelt niveau med de optimale løsninger og et basisniveau, som i højere grad tilpasser løsninger til de eksisterende forhold, areal og økonomi. Ombygninger til Cykelsuperstier på et basisniveau i Rudersdal Kommune omfatter primært ændringer ved busstoppesteder og adgange, prioritering i kryds, belysning, udvidelse af kantbaner samt etablering af cykelsti langs Hørsholm Kongevej gennem Rude Skov. Økonomi Staten har i november 2012 frigivet en pulje, som kommunerne kan søge til etablering af cykelsuperstier. Puljen er på 189 mio. kr. og kan søges til 50 procents medfinansiering. Ansøgningsfristen er 1. februar Det er ikke et krav, at kommunen ved ansøgning har afsat egne midler til medfinansieringen. Der skal dog være dokumentation for, at der er politisk velvilje til at finansiere det ansøgte projekt, fx i form af en politisk vedtaget indstilling. Det er ikke fastlagt, hvornår de ansøgte projekter skal igangsættes eller være afsluttet, men det forventes at de først skal igangsættes i Den politiske beslutning skal dog være på plads inden accept af tilsagn fra Vejdirektoratet, som forventes at foreligge medio Anlægsoverslagene fra screeningerne fremgår herunder. De enkelte rutes anlægsøkonomi besluttes først ved detailprojekteringen. Det anbefales, at der i ansøgningen tillægges udgifter til projektering og uforudsete udgifter. De samlede udgifter i Rudersdal Kommune for de forskellige ruter udgør: Basisniveau Ideelt niveau Allerødruten kr kr. Helsingørruten alt kr kr. Helsingørruten alt kr kr. Hørsholm- Frederikssundruten Øresundsruten kr kr. Anlægsoverslag for denne rute er ikke beregnet da den ikke indgår i det prioriterede net. 12/25

13 Cykelsti langs Hørsholm Kongevej gennem Rudeskov er medtaget i Handlingsplan for cyklister og fodgængere. Der er heri regnet med en udgift til cykelstien på ca. 16,5 mio. kr. Forskellen til Helsingørrutens alt. 2 i Rudersdal Kommune på 25,7 mio. kr. skyldes, at der også i de samlede udgifter er medregnet ombygning af strækningen fra rundkørsel ved Dr. Neergaardsvej til Sandbjergvej med cykelsti i hver vejside (ca. 7,8 mio. kr.), belysning med solcellelys i kørebane, ændring af busstoppesteder, samt skiltning og ny afmærkning på hele strækningen. Med et tilskud på 50 % af det samlede projekt på 25,7 mio. kr., vil kommunens udgift udgøre 12,85 mio. kr. for hele strækningen fra Dr. Neergaardsvej til Kongevejen i Holte. Der er i projektet regnet med enkeltrettede cykelstier i hver side af vejen. Ud over etableringsudgifterne forventes øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til cykelsuperstierne, da de skal have en høj standard for belægning, fejning, snerydning mm. Sekretariatet for Cykelsuperstier arbejder i øjeblikket med en beregningsmodel for dette i forhold til kommunernes nuværende standard. Beregningsmodelen forventes klar inden kommunens endelige accept af midler. Ansøgning I samarbejde med Sekretariatet for Cykelsuperstier og de øvrige kommuner på strækningerne arbejdes på endelig vedtagelse af ruteføringer, så der opnås et samlet ruteforløb. For hver rute laves et notat, som beskriver tiltagene på de enkelte ruter, budgettet og forventede potentialer og effekter af cykelsuperstierne. Kommunerne bruger disse notater som udgangspunkt for egne ansøgninger. Forvaltningen anbefaler, at der ansøges om midler til realisering af Allerødruten og Helsingørruten, alternativ 2 langs Hørsholm Kongevej, som vil binde cykelrutenettet sammen i Rudersdal Kommune. Efter eventuelt tilsagn fra Vejdirektoratet forelægges projekterne for Kommunalbestyrelsen, som forholder sig til vedtagelse af den konkrete egenfinansiering af de støttede projekter. Bilag 1 Cykelsuperstier.docx Indstilling Direktionen foreslår, at der søges om midler til etablering af Cykelsuperstierne Allerødruten og Helsingørruten (alternativ 2) gennem Rudersdal Kommune på basisniveau. 13/25

14 TMUtiltræderDirektionensforslag Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Erik Fabrin (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 14/25

15 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling TMU Sagsnr. 12/38236 Resumé Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2011 samt den 29. februar 2012 vedtaget disponering af midler for henholdsvis Trafikplan for Birkerød By, Trafikhandlingsplan samt Handleplan for cyklister og fodgængere. Forvaltningen gennemgår i nedenstående oversigt status for projekter, samt projekter der videreføres fra 2012, og projekter der skal udføres i 2013 med ansøgning om anlægsbevilling. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet nedenstående status for anlægsprojekter i 2012 og 2013: Tornevangsvej med cykelstier, signalanlæg og heller Projektet omfatter anlæg af fællesstier på strækningen fra eksisterende stier på Ludvig Jensens Vej til Tornevangsvej og enkeltrettede cykelstier på Tornevangsvej til Rolighedsvej. Desuden etableres signalregulering i krydset Tornevangsvej/Ludvig Jensens Vej, og krydset Kajerødvej/Tornevangsvej ombygges med nye svingbaner og ændring af signalanlæg. Formål Sikring af skoleveje Status Igangsat. Færdig April/maj Finansiering Trafikplan Birkerød Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. På Trafiksikkerhedspulje 2013 reserveres midler til arealerhvervelse langs jernbanen. Støtteheller på Byagervej og Vestervang Der etableres 5 støtteheller fordelt på Byagervej og Vestervang ved vejudmundinger. Støttehellerne etableres for at trafiksikre skolebørns krydsning af vejene, så krydsning kan ske med fokus på en kørebane ad gangen. Formål Sikring af skoleveje 15/25

16 Status Afventer udbud primo 2013 Færdig Forår Finansiering Trafiksikkerhed 2014 Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Afsætningsplads og stibro ved Tornevangsvej Der anlægges afsætningsplads på hjørnet af Tornevangsvej/Ludvig Jensens Vej, og der bygges en ny stibro over jernbanen med tilhørende cykelvenlige ramper. Formål Sikring af skoleveje Status Detailprojektering igangsat Færdig Juli Finansiering Trafikplan Birkerød, Handleplan for cyklister og fodgængere og Trafiksikkerhedspulje Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. Holte Stationsforplads Projektet omfatter forbedring af stationsforpladsen til fremme af den kollektive trafik samt udvidelse af parkeringsforholdene med ca. 40 nye pladser. Etape 1 er startet. Formål Omlægning af terminalområde og forbedring af parkeringsforholdene. Status Er igangsat Færdig Juli 2013 Finansiering Særskilt bevilling Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 14,986 mio. kr. Dronninggårds Allé, cykelstier Projektet omfatter anlæg af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Vejlesøvej til Norske Allé. Projektet afsluttes med udgangen af Formål Sikring af skoleveje Status Afsluttet, mindre justeringer pågår Færdig 2012 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Udgiften forventes at beløbe sig til 4,2 mio. kr. mod tidligere oplyst 3,3 mio. kr. på grund af dyrere opretning af overkørsler mod privat grund. Overskridelsen afholdes inden for den samlede økonomiske ramme i Handleplan for cyklister og fodgængere. I konsekvens heraf foreslås hastighedsdæmpende tiltag på Bakkevej mellem Thorsvej og Byagervej udskudt til 2014 og Sti mellem Bakkevej og Højbovej finansieret af Trafiksikkerhedspulje. Rudersdalsvej, cykelstier Projektet omfatter anlæg af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Grünersvej til 16/25

17 Kongevejen efter samme princip som de nuværende cykelstier på Rudersdalsvej. Formål Sikring af skoleveje Status Igangsættelse af skitseprojekt afventer bevilling Færdig August 2013 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Projektet finansieres af Handleplan for cyklister og fodgængere. Udgiften er vurderet til i alt 3,3 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af handleplan for cyklister og fodgængere i 2013 til projektering og opmåling Sti mellem Bakkevej og Højbovej Formål Sikring af skoleveje Status Projektering udført, afventer udbud primo 2013 Færdig Juni 2013 Finansiering Pulje til trafiksikkerhed i 2013 Økonomi Udgiften er vurderet til i alt 0,7 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af trafiksikkerhedspulje for 2012 Mindre projekter besluttet i 2012 En række mindre projekter under pulje til trafiksikkerhed og skoleveje blev i 2012 besluttet igangsat for at forbedre trafiksikkerhed og tryghed, reducere hastigheder og forbedre forholdene på skoleveje. Formål Forbedring af trafiksikkerhed og tryghed i Kommunen. Status - Trørødvej, helle ved Vedbæk og hastighedsdæmpning gennem Vedbæk. Udført - Kongevejen/Rudersdalsvej, ombygning af signalanlæg. Pågår, afsluttes jan Enrumvej, Forbedring af oversigtsforhold ved cykelsti. Udført - Øverødvej/Borgmester Schneidersvej, hastighedsdæmpning og krydsændring. Udført - Vejlesøvej, helle ved Holte station. Udført - Kongevejen/Skovriddergårdsvej, venstresving. Udsat til forår Vangebovej/Øverødvej, større sikkerhed for cyklister i rundkørsel. Udført - Byzonetavler med Din Fart ved Øverød, Trørød og Nærum. Pågår - Afmærkning, skiltning og mindre opretninger. Pågår - Forbedret tilgængelighed for handicappede. Afsluttet Finansiering Pulje til trafiksikkerhed 2012 Økonomi Der er givet anlægsbevilling på kr. i 2012 af det samlede rådighedsbeløb på kr. i Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af trafiksikkerhedspulje for 2012 til merforbrug ( kr.) ved Kongevejen/Rudersdalsvej Parkering og servicefaciliteter for cyklister 17/25

18 Formål At få flere til at bruge cyklen til og fra skole, arbejde, indkøb, fritid mv. ved at stille gode servicefaciliteter til rådighed Status Registrering er foretaget, men etablering af faciliteterne er ikke igangsat endnu Færdig August 2013 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Der er tidligere prioriteret kr. pr. år til forbedringer. Der søges om anlægsbevilling på kr. i 2013, finansieret af Handleplan for cyklister og fodgængere Tilgængelighed Formål At forbedre tilgængeligheden for handicappede ved forbedringer af vejkryds Status Kryds ved Kongevejen/Hovedgaden i Birkerød er renoveret, samt mindre ændringer i øvrigt Færdig 2012 Finansiering Pulje til trafiksikkerhed Økonomi Der blev i 2012 givet anlægsbevilling på kr. til forbedringer Kampagner Der gennemføres kampagner samtidig med de landsdækkende kampagner for at ændre trafikanternes adfærd i trafikken, så flere uheld undgås. Formål Status Færdig Finansiering Økonomi Forbedring af trafiksikkerheden i Kommunen. Der er afholdt skolestartskampagne, fartkampagne og reflekskampagner i Udføres løbende. Pulje til trafiksikkerhed Der er givet anlægsbevilling på kr. i 2012 og der søges anlægsbevilling på kr. til trafiksikkerhedskampagner i 2013, finansieret af trafiksikkerhedspulje for Cykelkoordinator Formål At implementere Handleplan for cyklister og fodgængere samt at sammentænke sundhed, kampagner, natur og tekniske anlæg Status Der er igangsat en lang række aktiviteter. Status gives i kommende sag til udvalget. Færdig Udføres løbende Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Der er en forventet udgift i 2013 og 2014 på kr.pr. år. Der søges anlægsbevilling på kr., finansieret af Handleplan for cyklister og fodgængere i 2013 til den projektansatte koordinator Vasevej Ombygning af Vasevej og anlæg af cykel- og gangsti. Fredningsnævnets afgørelse og dispensationer for Naturbeskyttelseslovens 3 er påklaget til Naturklagenævnet, hvilket medfører, at projektet ligger stille indtil en ny afgørelse foreligger. Projektet er under detailprojektring. 18/25

19 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Formål Status Færdig Finansiering Økonomi Forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed Afventer afgørelse fra Naturklagenævnet Afventer afgørelse fra Naturklagenævnet Særskilt bevilling Projektet forventes afholdt inden for det afsatte rådighedsbeløb på kr., hvoraf der tidligere er givet anlægsbevilling på kr. 2,1 mio. til VVM, projektering og planlægning. Yderligere bevilling af midler ansøges, når afgørelsen fra Naturklagenævnet er forvaltningen i hænde. Bilag 1 Økonomi anlæg_rev 2013.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projektering af cykelstier på Rudersdalsvej på strækningen Grünersvej Kongevejen. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling på kr. til cykelkoordinator i Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling på kr. til parkerings- og servicefaciliteter i Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til merforbrug på mindre anlægsprojekter i 2012, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje i 2012, projekt. nr ) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til sti mellem Bakkevej og Højbovej, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje i 2012, projekt. nr , og 6) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til trafiksikkerhedskampagner, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje for 2013, projekt. nr Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Erik Fabrin (V), Christian Kjær (C) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 19/25

20 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for TMU Sagsnr. 12/38272 Resumé Der er af Nordforbrænding udarbejdet en tids- og handlingsplan for udarbejdelse af en ny affaldsplan for perioden Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Sagsfremstilling Der skal i løbet af 2013 udarbejdes en ny affaldsplan til erstatning for den gældende affaldsplan fra Fristen for udarbejdelse af den nye kommunale affaldsplan er den 1. januar 2014 i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Planen skal række henholdsvis 6 og 12 år frem i tiden mod tidligere 4 og 12 år, som er hhv. planperioden og perspektivperioden. Som ved de tidligere affaldsplaner varetager Nordforbrænding opgaven med at udarbejde en samlet plan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. For udarbejdelsen af affaldsplanen er der udarbejdet en foreløbig tids- og handlingsplan, der er vedlagt som bilag. Udover de viste faser vil der blive afholdt et fælles borgermøde, hvor kommunernes borgere og diverse interesseorganisationer vil blive inviteret. I oktober 2012 har der været afholdt opstartsmøde, hvor kommunernes teknikere mødtes, og hvor de praktiske og principelle spørgsmål om planens tilblivelse blev drøftet; herunder indarbejdelsen af nationale krav. Disse kendes endnu ikke, men de vil blive formuleret i Miljøministeriets ressourcestrategi (bestående af en affaldshåndteringsplan og en affaldsforebyggelsesplan), som skal fastsætte en række fokusfelter. Miljøministeren forventes, jfr. ministeriets hjemmeside, at offentliggøre de to planer i henholdsvis 2012 og 2013, og kommunernes affaldsplaner skal afspejle disse. Der er dog endnu ikke nogen af planerne, der er fremlagt primo Det forventes, at der i ressourcestrategien vil blive fokus på udvalgte erhvervsaffaldsfraktioner og yderligere kildesortering af husholdningsaffald. 20/25

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Åben/lukket dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 15.

Åben. MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Åben/lukket dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 15. Åben/lukket dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Court Møller (B), Jens Darket (V), Randi

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere