Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16."

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Erik Fabrin (V), Kristine Thrane (A), Christian Kjær (C), Jeppe Vejlby Brogård (F), Axel Bredsdorff (L) Iben Koch, Allan Carstensen, Thomas Markman Andersen

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til spildevandsplan Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier 11 4 Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling 15 5 Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for Nedlæggelse af vejareal - Lyngborghave 22 7 Tætning af Søllerød gadekær - Anlægsbevilling 24 2/25

3 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til spildevandsplan Spildevandsplan FORSLAG NY.pdf (3484/13) 2. Tegning 1_Rudersdal_Oversigtskort_ pdf (3473/13) 3. Tegning_2_Nedsivningspotentiale.pdf (3475/13) 4. Tegning 3 befæstelsesgrad_ pdf (3474/13) 5. BILAG 1 Ordforklaring_Forslag_ pdf (3476/13) 6. BILAG 2 Oplandsskema_Forslag_ _Samlet.pdf (3477/13) 7. BILAG 3 Udledningsskema_Forslag _ _Samlet_rev1.pdf (3478/13) 8. BILAG 4_Forslag_ pdf (3479/13) 9. BILAG 5_Forslag_ pdf (3480/13) 10. Bilag 6_Forslag_ pdf (3481/13) 11. BILAG 7 Potentielle indsatser ift vandmiljø_forslag_ pdf (3482/13) 12. BILAG 8 Forslag_ pdf (3483/13) 3. Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier 1. Cykelsuperstier.docx (187517/12) 4. Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling 1. Økonomi anlæg_rev 2013.pdf (4253/13) 5. Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for Process for ny affaldsplan.docx (187488/12) 6. Nedlæggelse af vejareal - Lyngborghave 1. Oversigtskort over vejarealer som agtes nedlagt.pdf (186379/12) 2. Oversigtskort for overkørsler.pdf (186378/12) 3. Partshøring for Nedlæggelse af vejareal og overkørsel.pdf (186380/12) 3/25

4 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser TMU Sagsnr. Resumé Direktør Iben Koch orienterede om nye lovgivningsinitiativer: Klimatilpasningsplaner, hvor der er en vejledning i høring. Nye finansieringsmuligheder for klimaprojekter, hvor der i forbindelse med Kommuneaftalen 2013 blev afsat 2,5 mia. kr. Områdechef Allan Carstensen orienterede om status for stiprojektet på Tornevangsvej. 4/25

5 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til spildevandsplan TMU Sagsnr. 12/10484 Resumé Kommunen skal udarbejde en spildevandsplan, som beskriver spildevandssystemets status og planer på baggrund af Kommuneplanen, den statslige Vandplan samt behov for ændringer i forhold til den til den tidligere spildevandsplan, herunder bl.a. udfordringen med mere voldsomt nedbør. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Med spildevandsplanen fik kommunen en samlet spildevandsplan, som dog i det væsentlige var en samling af spildevandsplanerne for hhv. den nordlige og sydlige del af kommunen. Herefter er der vedtaget en Strategi for klimatilpasning den 12. maj 2010, som udgjorde grundlaget for tillæg til spildevandsplan, der blev vedtaget den 25. maj Tillægget til spildevandsplanen havde to væsentlige punkter: Mulighed for afkobling af tagog overfladevand i Bistrup samt krav om nedsivning af tag- og overfladevand ved nybyggeri. Den nye spildevandsplan er opdelt i en planperiode til og med 2016 og en perspektivperiode fra Overordnet er spildevandsplanen opbygget med en statusdel, der beskriver de eksisterende forhold og en plandel, der beskriver de planlagte tiltag. Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Forsyningen. Som en del af den nye spildevandsplan er der udarbejdet et stort kortmateriale, som dels indeholder oplysninger, som ikke har været på digital form tidligere (f.eks. oplysninger om, hvor der er separat- og fælleskloakeret i Birkerød), dels er der udarbejdet nye kort med f.eks. mulighed for nedsivning og maksimale befæstelsesgrader. Alle kortene vil blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside som en del af planen. Den nye spildevandsplan har følgende fokuspunkter: Mulighed for afkobling af tag- og overfladevand i fælleskloakerede områder Maksimal befæstelsesgrad ved til- og nybyggeri Indsatser overfor vandmiljøet Afkobling af tag- og overfladevand Ét af tiltagene til at reducere mængden af vand i kloakkerne er at håndtere en større mæng- 5/25

6 de vand på overfladen. Hertil hører f.eks. ordningen med mulighed for frakobling af tag- og overfladevand, hvor borgeren håndterer regnvandet på sin egen grund i stedet for at sende det i kloakken. I den nye spildevandsplan videreføres muligheden for afkobling, som i dag gælder for Bistrupoplandet, således at muligheden nu kommer til at gælde for hele kommunen. Siden vedtagelsen af tillægget til spildevandsplanen i maj 2011 har omkring 20 grundejere i Bistrup henvendt sig og fået en nedsivningstilladelse. Heraf har dog kun halvdelen ansøgt og fået tilbagebetaling af 40 % af tilslutningsbidraget. 40 % af tilslutningsbidraget udgør i ,50 kr. Kommunen og Forsyningen orienterede om ordningen ved et velbesøgt borgermøde afholdt kort efter vedtagelsen. En af grundene til, at der ikke er kommet flere ansøgninger, kan være, at ikke alle områder er lige velegnede til nedsivning. Forvaltningen har dog også fået en del henvendelser fra borgere i andre dele af kommunen, der er meget interesserede i at kunne frakoble regnvandet og få tilbagebetalt de 40 % af tilslutningsbidraget. I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der fremstillet et kort, der viser, hvor der kan nedsives i kommunen. Kortet tager hensyn til forhold som kendte jordforureninger, grundvandsstand og jordart. Resultatet er, at grundejeren kan se, hvordan forholdene er på sin egen matrikel. Nedsivningskortet bruges også af forvaltningen, når der gives en nedsivningstilladelse, som er forudsætning for, at tilbagebetalingen kan ske. Der er således områder, hvor der ikke kan gives tilladelse til nedsivning. Dette gælder f.eks. områder, hvor der er kortlagt jordforurening, eller hvor grundvandsstanden er så høj, at nedsivning ikke kan ske. Det er forvaltningens vurdering, at der både i forbindelse med høringen af spildevandsplanen og efter den endelige vedtagelse af planen med fordel kan tilrettelægges en række borgerrettede aktiviteter omkring nedsivning og de nye regler i planen. Maksimal befæstelsesgrad ved tilbygning og nybyggeri I forbindelse med, at kloakkerne i de enkelte områder i kommunen er etableret, er der fastsat en maksimal tilladelig afledning af regnvand i de enkelte områder. Denne afledning blev anvendt i forbindelse med dimensioneringen af kloakkerne og er fastsat i de såkaldte landvæsenskommisionskendelser. Der er en generel tendens til, at en stigende del af grundene befæstes (belægges med sten, fliser el. lign.), og kravene til den maksimale afledning overholdes derfor ikke altid. Der er derfor behov for at kunne håndhæve et krav om maksimal afledning, som udmøntes i en maksimal befæstelsesgrad. Befæstelsesgraden udtrykker, hvor stor en del af en grund, der er befæstet, dvs. enten består af bygninger eller er belagt med fliser mv. Disse krav vil fremadrettet blive stillet som vilkår i byggetilladelsen. For en-familieboliger vil der, i lighed med alle øvrige vilkår, ikke blive foretaget kontrol af befæstelsesgraden, men hvis der opstår problemer med oversvømmelse i et område, kan forvaltningen kontrollere, om kravene er overholdt. Hvis befæstelsesgraden ikke overholdes, kan der stilles krav om etablering af forsinkelsesbassin eller lignende på grunden. For større 6/25

7 ejendomme vil der ske en kontrol af, at befæstelsesgraden overholdes ved behandlingen af byggesagen. For at orientere grundejere om de nye maksimale befæstelsesgrader er der fremstillet et kort, der viser de forskellige områder. Kortet er udarbejdet på baggrund af Kommuneplanens arealanvendelseskort. For f.eks. parcelhusområder vil den maksimale befæstelsesgrad således være den samme i hele kommunen. Hvis kravene til den maksimale befæstelse ikke kan overholdes, skal regnvandet tilbageholdes i bassiner el. lign. Som nævnt vil disse krav gælde, når der bliver givet nye byggetilladelser, og der vil ikke blive stillet krav om ændring af eksisterende forhold. Indsatsen overfor vandmiljøet I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der udarbejdet en liste med tiltag overfor vandmiljøet, der bør gennemføres. Listen er en sammenskrivning af tiltag fra tidligere spildevandsplaner, den kommunale vandhandleplan, indsatskataloget for vandløb og regionplanerne. I selve planperioden er 12 indsatser udvalgt. Heraf stammer de tre fra vandhandleplanen. Den prioriterede liste vil blive anvendt ved udvælgelse af indsatser efter år Det skal bemærkes, at de statslige vandplaner er kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket har medført, at de kommunale vandplaner også er ugyldige. Der er dog ikke noget, der tyder på, at vandplanen, der gælder kommunen og dermed de kommunale vandhandleplaner, vil blive ændret, og dette vil derfor ikke få betydning for indsatserne i spildevandsplanen. Hvis indholdet af vandhandleplanen ændres, kan det få betydning for prioriteringen af indsatserne. Forvaltningen foreslår, at den endelige spildevandsplan forsynes med et indstik, der forklarer status for de kommunale vandhandleplaner, og at spildevandsplanen vil blive revideret, hvis vandhandleplanen ændres. For 2013 skal der etableres et bassin ved Bistrup Renseanlæg. Herudover sættes en del undersøgelser i gang med henblik på at finde den mest optimale løsning for at reducere overløb til Usserød Å og Maglemoserenden. Desuden skal størrelsen af et bassin ved Rundforbi Renseanlæg bestemmes. Bassinet etableres i forbindelse med nedlæggelsen af Rundforbi Renseanlæg. Det er også aftalt, at en række overløb skal forsynes med målere, der gør det muligt at afgøre, hvornår der sker overløb. Denne viden skal kvalificere den senere indsats, så der sættes ind der, hvor der er mest behov for det. Herudover er der aftalt en række tiltag for 2014 og Der er ikke afsat beløb på de enkelte indsatser, men i stedet aftalt en årlig ramme på 10 mio. kr. til indsatser for vandmiljøet. Indsatserne vil blive prioriteret løbende. 7/25

8 Aktivitet Indsatser i forhold til vandmiljø Reduktion af overløb til Usserød Å (UD01) Reduktion af overløb til rørlagt grøft / Mølleåen (PL-TK009)* Bassin ved Bistrup Renseanlæg (UA01) Bassin ved Rundforbi Renseanlæg (UE04100) Reduktion af overløb til Maglemoserenden (M0982) - Evt. Bassin Ellesletten 14 Reduktion af overløb til Kajerød Å (UB03) - Evt. bassin ved Carinaparken Reduktion af overløb til Dumpedalsrenden (UA18) - Evt. bassin ved Dumpedalsrenden Reduktion af overløb til Kighanerenden (UI07000) - Evt. bassin ved Frydenlundsvej nr. 84 Reduktion af overløb til Søllerød Sø (UC30400, UC26000 og UC22000) Planperiode Perspektivperiode Beløb i kr. Undersøgelse Evt. anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Sum Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg - - 8/25

9 Reduktion af overløb til Sjælsø (UB07, UB19 og UB20) Overløbsmålinger Undersøgelse Anlæg - Undersøgelse Anlæg Anlæg - BBR-registrering af spildevandsanlæg i åbent land Undersøgelse Undersøgelse Indsatser i forhold til vandmiljø i planperioden Indsatser i forhold til vandmiljø i perspektivperioden Delsum Indsatser i forhold til vandmiljø * Fælleskommunalt projekt Øvrige emner Forsyningen skal udarbejde en kloaksaneringsstrategi i 2013, og i 2014 skal der foreligge en plan for vedligehold af renseanlæg. Til den løbende kloaksanering er der afsat 32,6 mio. kr. i 2013 og 25,6 mio. de følgende år. Miljøvurdering Forvaltningen har på baggrund af en miljøscreening vurderet, at spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes. De fleste tiltag i planen er allerede vurderet, da de stammer fra tidligere spildevandsplaner eller vandhandleplanen, og de resterende tiltag vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Bilag 1 Spildevandsplan FORSLAG NY.pdf 2 Tegning 1_Rudersdal_Oversigtskort_ pdf 3 Tegning_2_Nedsivningspotentiale.pdf 4 Tegning 3 befæstelsesgrad_ pdf 5 BILAG 1 Ordforklaring_Forslag_ pdf 6 BILAG 2 Oplandsskema_Forslag_ _Samlet.pdf 7 BILAG 3 Udledningsskema_Forslag _ _Samlet_rev1.pdf 8 BILAG 4_Forslag_ pdf 9 BILAG 5_Forslag_ pdf 10 Bilag 6_Forslag_ pdf 11 BILAG 7 Potentielle indsatser ift vandmiljø_forslag_ pdf 12 BILAG 8 Forslag_ pdf 9/25

10 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Forslag til spildevandsplan sendes i høring i 8 uger, og 2) at Forslag til spildevandsplan ikke skal miljøvurderes. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Seniorkonsulent Nina Caspersen deltog i sagens behandling. Erik Fabrin (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 10/25

11 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag om ansøgning til pulje om Cykelsuperstier TMU Sagsnr. 11/11822 Resumé Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 6. april 2011 Koncept for Cykelsuperstier, samt at Cykelsuperstier indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykelinfrastruktur i kommunen. Siden sidste forelæggelse er konceptet forankret, og kommunerne nord for Rudersdal er blevet en del af samarbejdet. Staten har i november 2012 frigivet en pulje som kommunerne kan søge til etablering af cykelsuperstier. Puljen er på 189 mio. kr. og kan søges til 50 procents medfinansiering. Ansøgningsfristen er 1. februar Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune har siden 2011 samarbejdet med de øvrige kommuner omkring København om et højklasset net af cykelstier til pendlere såkaldte Cykelsuperstier. Fire af disse Cykelsuperstier går gennem Rudersdal kommune: 1. Allerød- Københavnruten 2. Helsingør- Københavnruten 3. Frederikssund-Farumruten 4. Øresundsruten langs Strandvejen og Kystbanen til Helsingør. I kommunerne omkring Rudersdal Kommune er der bred enighed om at starte med etablering af Allerødruten og dernæst Helsingørruten. Det er samtidig aftalt at koordinere indsatsen, så ruterne kan færdiggøres i helhed. Allerødruten løber i Rudersdal Kommune langs Kongevejen gennem Holte og Birkerød. Strækningen er i alt 7,5 km. Helsingørruten har to alternative linjeføringer: Alternativ 1: Langs Hørsholm Kongevej i Brådebæk og på sti langs motorvejen mod syd. Alternativ 2: Langs Hørsholm Kongevej i Brådebæk og videre ad Hørsholm Kongevej gennem Rude skov, hvor den kobler sig sammen med Allerødruten ved Rude- 11/25

12 gaard. Alternativ 2 er foreslået på foranledning af Rudersdal Kommune og muliggør tilskud til etablering af cykelstier langs Hørsholm Kongevej. Alternativ 2 er 600 meter kortere end alternativ 1, og er væsentlig nemmere at bruge, da den ikke løber i eget niveau, men følger de overordnede veje. Cykelsuperstierne er screenet for at afdække omfanget af nødvendige om- og udbygninger for, at ruterne opfylder kravene til en Cykelsupersti. Screeningerne er lavet på to forskellige niveauer: et ideelt niveau med de optimale løsninger og et basisniveau, som i højere grad tilpasser løsninger til de eksisterende forhold, areal og økonomi. Ombygninger til Cykelsuperstier på et basisniveau i Rudersdal Kommune omfatter primært ændringer ved busstoppesteder og adgange, prioritering i kryds, belysning, udvidelse af kantbaner samt etablering af cykelsti langs Hørsholm Kongevej gennem Rude Skov. Økonomi Staten har i november 2012 frigivet en pulje, som kommunerne kan søge til etablering af cykelsuperstier. Puljen er på 189 mio. kr. og kan søges til 50 procents medfinansiering. Ansøgningsfristen er 1. februar Det er ikke et krav, at kommunen ved ansøgning har afsat egne midler til medfinansieringen. Der skal dog være dokumentation for, at der er politisk velvilje til at finansiere det ansøgte projekt, fx i form af en politisk vedtaget indstilling. Det er ikke fastlagt, hvornår de ansøgte projekter skal igangsættes eller være afsluttet, men det forventes at de først skal igangsættes i Den politiske beslutning skal dog være på plads inden accept af tilsagn fra Vejdirektoratet, som forventes at foreligge medio Anlægsoverslagene fra screeningerne fremgår herunder. De enkelte rutes anlægsøkonomi besluttes først ved detailprojekteringen. Det anbefales, at der i ansøgningen tillægges udgifter til projektering og uforudsete udgifter. De samlede udgifter i Rudersdal Kommune for de forskellige ruter udgør: Basisniveau Ideelt niveau Allerødruten kr kr. Helsingørruten alt kr kr. Helsingørruten alt kr kr. Hørsholm- Frederikssundruten Øresundsruten kr kr. Anlægsoverslag for denne rute er ikke beregnet da den ikke indgår i det prioriterede net. 12/25

13 Cykelsti langs Hørsholm Kongevej gennem Rudeskov er medtaget i Handlingsplan for cyklister og fodgængere. Der er heri regnet med en udgift til cykelstien på ca. 16,5 mio. kr. Forskellen til Helsingørrutens alt. 2 i Rudersdal Kommune på 25,7 mio. kr. skyldes, at der også i de samlede udgifter er medregnet ombygning af strækningen fra rundkørsel ved Dr. Neergaardsvej til Sandbjergvej med cykelsti i hver vejside (ca. 7,8 mio. kr.), belysning med solcellelys i kørebane, ændring af busstoppesteder, samt skiltning og ny afmærkning på hele strækningen. Med et tilskud på 50 % af det samlede projekt på 25,7 mio. kr., vil kommunens udgift udgøre 12,85 mio. kr. for hele strækningen fra Dr. Neergaardsvej til Kongevejen i Holte. Der er i projektet regnet med enkeltrettede cykelstier i hver side af vejen. Ud over etableringsudgifterne forventes øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til cykelsuperstierne, da de skal have en høj standard for belægning, fejning, snerydning mm. Sekretariatet for Cykelsuperstier arbejder i øjeblikket med en beregningsmodel for dette i forhold til kommunernes nuværende standard. Beregningsmodelen forventes klar inden kommunens endelige accept af midler. Ansøgning I samarbejde med Sekretariatet for Cykelsuperstier og de øvrige kommuner på strækningerne arbejdes på endelig vedtagelse af ruteføringer, så der opnås et samlet ruteforløb. For hver rute laves et notat, som beskriver tiltagene på de enkelte ruter, budgettet og forventede potentialer og effekter af cykelsuperstierne. Kommunerne bruger disse notater som udgangspunkt for egne ansøgninger. Forvaltningen anbefaler, at der ansøges om midler til realisering af Allerødruten og Helsingørruten, alternativ 2 langs Hørsholm Kongevej, som vil binde cykelrutenettet sammen i Rudersdal Kommune. Efter eventuelt tilsagn fra Vejdirektoratet forelægges projekterne for Kommunalbestyrelsen, som forholder sig til vedtagelse af den konkrete egenfinansiering af de støttede projekter. Bilag 1 Cykelsuperstier.docx Indstilling Direktionen foreslår, at der søges om midler til etablering af Cykelsuperstierne Allerødruten og Helsingørruten (alternativ 2) gennem Rudersdal Kommune på basisniveau. 13/25

14 TMUtiltræderDirektionensforslag Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Erik Fabrin (V) og Christian Kjær (C) deltog ikke i sagens behandling. 14/25

15 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Trafik- og stiprojekter Anlægsbevilling TMU Sagsnr. 12/38236 Resumé Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2011 samt den 29. februar 2012 vedtaget disponering af midler for henholdsvis Trafikplan for Birkerød By, Trafikhandlingsplan samt Handleplan for cyklister og fodgængere. Forvaltningen gennemgår i nedenstående oversigt status for projekter, samt projekter der videreføres fra 2012, og projekter der skal udføres i 2013 med ansøgning om anlægsbevilling. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet nedenstående status for anlægsprojekter i 2012 og 2013: Tornevangsvej med cykelstier, signalanlæg og heller Projektet omfatter anlæg af fællesstier på strækningen fra eksisterende stier på Ludvig Jensens Vej til Tornevangsvej og enkeltrettede cykelstier på Tornevangsvej til Rolighedsvej. Desuden etableres signalregulering i krydset Tornevangsvej/Ludvig Jensens Vej, og krydset Kajerødvej/Tornevangsvej ombygges med nye svingbaner og ændring af signalanlæg. Formål Sikring af skoleveje Status Igangsat. Færdig April/maj Finansiering Trafikplan Birkerød Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. På Trafiksikkerhedspulje 2013 reserveres midler til arealerhvervelse langs jernbanen. Støtteheller på Byagervej og Vestervang Der etableres 5 støtteheller fordelt på Byagervej og Vestervang ved vejudmundinger. Støttehellerne etableres for at trafiksikre skolebørns krydsning af vejene, så krydsning kan ske med fokus på en kørebane ad gangen. Formål Sikring af skoleveje 15/25

16 Status Afventer udbud primo 2013 Færdig Forår Finansiering Trafiksikkerhed 2014 Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Afsætningsplads og stibro ved Tornevangsvej Der anlægges afsætningsplads på hjørnet af Tornevangsvej/Ludvig Jensens Vej, og der bygges en ny stibro over jernbanen med tilhørende cykelvenlige ramper. Formål Sikring af skoleveje Status Detailprojektering igangsat Færdig Juli Finansiering Trafikplan Birkerød, Handleplan for cyklister og fodgængere og Trafiksikkerhedspulje Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. Holte Stationsforplads Projektet omfatter forbedring af stationsforpladsen til fremme af den kollektive trafik samt udvidelse af parkeringsforholdene med ca. 40 nye pladser. Etape 1 er startet. Formål Omlægning af terminalområde og forbedring af parkeringsforholdene. Status Er igangsat Færdig Juli 2013 Finansiering Særskilt bevilling Økonomi Projektet forventes afholdt inden for den givne anlægsbevilling på 14,986 mio. kr. Dronninggårds Allé, cykelstier Projektet omfatter anlæg af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Vejlesøvej til Norske Allé. Projektet afsluttes med udgangen af Formål Sikring af skoleveje Status Afsluttet, mindre justeringer pågår Færdig 2012 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Udgiften forventes at beløbe sig til 4,2 mio. kr. mod tidligere oplyst 3,3 mio. kr. på grund af dyrere opretning af overkørsler mod privat grund. Overskridelsen afholdes inden for den samlede økonomiske ramme i Handleplan for cyklister og fodgængere. I konsekvens heraf foreslås hastighedsdæmpende tiltag på Bakkevej mellem Thorsvej og Byagervej udskudt til 2014 og Sti mellem Bakkevej og Højbovej finansieret af Trafiksikkerhedspulje. Rudersdalsvej, cykelstier Projektet omfatter anlæg af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Grünersvej til 16/25

17 Kongevejen efter samme princip som de nuværende cykelstier på Rudersdalsvej. Formål Sikring af skoleveje Status Igangsættelse af skitseprojekt afventer bevilling Færdig August 2013 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Projektet finansieres af Handleplan for cyklister og fodgængere. Udgiften er vurderet til i alt 3,3 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af handleplan for cyklister og fodgængere i 2013 til projektering og opmåling Sti mellem Bakkevej og Højbovej Formål Sikring af skoleveje Status Projektering udført, afventer udbud primo 2013 Færdig Juni 2013 Finansiering Pulje til trafiksikkerhed i 2013 Økonomi Udgiften er vurderet til i alt 0,7 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af trafiksikkerhedspulje for 2012 Mindre projekter besluttet i 2012 En række mindre projekter under pulje til trafiksikkerhed og skoleveje blev i 2012 besluttet igangsat for at forbedre trafiksikkerhed og tryghed, reducere hastigheder og forbedre forholdene på skoleveje. Formål Forbedring af trafiksikkerhed og tryghed i Kommunen. Status - Trørødvej, helle ved Vedbæk og hastighedsdæmpning gennem Vedbæk. Udført - Kongevejen/Rudersdalsvej, ombygning af signalanlæg. Pågår, afsluttes jan Enrumvej, Forbedring af oversigtsforhold ved cykelsti. Udført - Øverødvej/Borgmester Schneidersvej, hastighedsdæmpning og krydsændring. Udført - Vejlesøvej, helle ved Holte station. Udført - Kongevejen/Skovriddergårdsvej, venstresving. Udsat til forår Vangebovej/Øverødvej, større sikkerhed for cyklister i rundkørsel. Udført - Byzonetavler med Din Fart ved Øverød, Trørød og Nærum. Pågår - Afmærkning, skiltning og mindre opretninger. Pågår - Forbedret tilgængelighed for handicappede. Afsluttet Finansiering Pulje til trafiksikkerhed 2012 Økonomi Der er givet anlægsbevilling på kr. i 2012 af det samlede rådighedsbeløb på kr. i Der søges om anlægsbevilling på kr., finansieret af trafiksikkerhedspulje for 2012 til merforbrug ( kr.) ved Kongevejen/Rudersdalsvej Parkering og servicefaciliteter for cyklister 17/25

18 Formål At få flere til at bruge cyklen til og fra skole, arbejde, indkøb, fritid mv. ved at stille gode servicefaciliteter til rådighed Status Registrering er foretaget, men etablering af faciliteterne er ikke igangsat endnu Færdig August 2013 Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Der er tidligere prioriteret kr. pr. år til forbedringer. Der søges om anlægsbevilling på kr. i 2013, finansieret af Handleplan for cyklister og fodgængere Tilgængelighed Formål At forbedre tilgængeligheden for handicappede ved forbedringer af vejkryds Status Kryds ved Kongevejen/Hovedgaden i Birkerød er renoveret, samt mindre ændringer i øvrigt Færdig 2012 Finansiering Pulje til trafiksikkerhed Økonomi Der blev i 2012 givet anlægsbevilling på kr. til forbedringer Kampagner Der gennemføres kampagner samtidig med de landsdækkende kampagner for at ændre trafikanternes adfærd i trafikken, så flere uheld undgås. Formål Status Færdig Finansiering Økonomi Forbedring af trafiksikkerheden i Kommunen. Der er afholdt skolestartskampagne, fartkampagne og reflekskampagner i Udføres løbende. Pulje til trafiksikkerhed Der er givet anlægsbevilling på kr. i 2012 og der søges anlægsbevilling på kr. til trafiksikkerhedskampagner i 2013, finansieret af trafiksikkerhedspulje for Cykelkoordinator Formål At implementere Handleplan for cyklister og fodgængere samt at sammentænke sundhed, kampagner, natur og tekniske anlæg Status Der er igangsat en lang række aktiviteter. Status gives i kommende sag til udvalget. Færdig Udføres løbende Finansiering Handleplan for cyklister og fodgængere Økonomi Der er en forventet udgift i 2013 og 2014 på kr.pr. år. Der søges anlægsbevilling på kr., finansieret af Handleplan for cyklister og fodgængere i 2013 til den projektansatte koordinator Vasevej Ombygning af Vasevej og anlæg af cykel- og gangsti. Fredningsnævnets afgørelse og dispensationer for Naturbeskyttelseslovens 3 er påklaget til Naturklagenævnet, hvilket medfører, at projektet ligger stille indtil en ny afgørelse foreligger. Projektet er under detailprojektring. 18/25

19 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Formål Status Færdig Finansiering Økonomi Forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed Afventer afgørelse fra Naturklagenævnet Afventer afgørelse fra Naturklagenævnet Særskilt bevilling Projektet forventes afholdt inden for det afsatte rådighedsbeløb på kr., hvoraf der tidligere er givet anlægsbevilling på kr. 2,1 mio. til VVM, projektering og planlægning. Yderligere bevilling af midler ansøges, når afgørelsen fra Naturklagenævnet er forvaltningen i hænde. Bilag 1 Økonomi anlæg_rev 2013.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projektering af cykelstier på Rudersdalsvej på strækningen Grünersvej Kongevejen. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling på kr. til cykelkoordinator i Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling på kr. til parkerings- og servicefaciliteter i Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på Handleplan for Cyklister og fodgængere, projekt nr ) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til merforbrug på mindre anlægsprojekter i 2012, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje i 2012, projekt. nr ) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til sti mellem Bakkevej og Højbovej, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje i 2012, projekt. nr , og 6) at der gives en anlægsbevilling i 2013 på kr. til trafiksikkerhedskampagner, finansieret af rådighedsbeløb på trafiksikkerhedspulje for 2013, projekt. nr Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Erik Fabrin (V), Christian Kjær (C) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 19/25

20 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om udarbejdelse af affaldsplan for TMU Sagsnr. 12/38272 Resumé Der er af Nordforbrænding udarbejdet en tids- og handlingsplan for udarbejdelse af en ny affaldsplan for perioden Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Sagsfremstilling Der skal i løbet af 2013 udarbejdes en ny affaldsplan til erstatning for den gældende affaldsplan fra Fristen for udarbejdelse af den nye kommunale affaldsplan er den 1. januar 2014 i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Planen skal række henholdsvis 6 og 12 år frem i tiden mod tidligere 4 og 12 år, som er hhv. planperioden og perspektivperioden. Som ved de tidligere affaldsplaner varetager Nordforbrænding opgaven med at udarbejde en samlet plan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. For udarbejdelsen af affaldsplanen er der udarbejdet en foreløbig tids- og handlingsplan, der er vedlagt som bilag. Udover de viste faser vil der blive afholdt et fælles borgermøde, hvor kommunernes borgere og diverse interesseorganisationer vil blive inviteret. I oktober 2012 har der været afholdt opstartsmøde, hvor kommunernes teknikere mødtes, og hvor de praktiske og principelle spørgsmål om planens tilblivelse blev drøftet; herunder indarbejdelsen af nationale krav. Disse kendes endnu ikke, men de vil blive formuleret i Miljøministeriets ressourcestrategi (bestående af en affaldshåndteringsplan og en affaldsforebyggelsesplan), som skal fastsætte en række fokusfelter. Miljøministeren forventes, jfr. ministeriets hjemmeside, at offentliggøre de to planer i henholdsvis 2012 og 2013, og kommunernes affaldsplaner skal afspejle disse. Der er dog endnu ikke nogen af planerne, der er fremlagt primo Det forventes, at der i ressourcestrategien vil blive fokus på udvalgte erhvervsaffaldsfraktioner og yderligere kildesortering af husholdningsaffald. 20/25

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning og formål...3 Lovgrundlag...4 Forhold til anden planlægning...4 Vandplan...4 Kommuneplan...4

Læs mere

Trørød Regn og Leg. - et klimatilpasnings- og områdefornyelsesprojekt

Trørød Regn og Leg. - et klimatilpasnings- og områdefornyelsesprojekt Trørød Regn og Leg - et klimatilpasnings- og områdefornyelsesprojekt Notat Projekt Trørød - Regn og Leg (Arbejdstitel) Indledning Dette notat beskriver de overordnede ideer og sammenhænge i det klimatilpasnings-

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Informationsmøde om kloakseparering. Onsdag den 10. februar 2016

Informationsmøde om kloakseparering. Onsdag den 10. februar 2016 Informationsmøde om kloakseparering Onsdag den 10. februar 2016 Dagsorden Velkommen Præsentation af projekt Tidsplan Spørgsmål til projektet Spørgsmål 1:1 til enkelt ejendom Baggrund Statens vandplan,

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Den 28. marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at 13. august 2012 Sekretariatet 1) forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 30. september 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune Strategi for kloakfornyelse i Herning Tillæg 20: Rammer og indhold Betydning for dig Lidt om det videre forløb

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Åben. MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 13.

Åben. MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Court Møller (B), Jens Darket (V), Randi

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Resumé...5 1.2 1.3 Baggrund for tillægget...5 Lovgrundlag...6 1.4 Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplanen...6 1.5 Forhold til anden planlægning...6 2 2.1

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti...2 21-05-2013

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25.

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25. P r o j e k t b e s k r i v e l s e Finderupvej 9 Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING Telefon 99 74 24 24 E-post teknisk@rksk.dk Dato 26. februar 2010 Sagsnummer

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 08. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 08. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 08. juni 2009 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 08. juni 2009 kl. 12.00 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Endelig

Læs mere