Udvikling og brug af web-baserede apps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og brug af web-baserede apps"

Transkript

1 Udvikling og brug af web-baserede apps - til træning af kliniske færdigheder for medicinstuderende Yousif Subhi Forskningsassistent, stud.med. Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Klinisk Øjenforskningsenhed, Øjenafdelingen, Roskilde Sygehus. Kim Thestrup Foss Stud.med. Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Mikael J. V. Henriksen Klinisk assistent, læge Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Tobias Todsen Læge Center for Klinisk Uddannelse, Center for HR, Region Hovedstaden Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland 1

2 Dansk abstrakt Uddannelsen til læge indebærer kliniske ophold, hvor medicinstuderende eksponeres for mange forskellige kliniske færdigheder. Opholdet foregår på mange specialafdelinger men langt fra alle og derfor kan det være svært at blive eksponeret for den bredde af kliniske færdigheder en læge skal beherske. Videoer er et udmærket læringsmedium til kliniske færdigheder, og med smartphones kan videoer distribueres, således at eksponering og formidling af kliniske færdigheder kan komme ud til de studerende i umiddelbar relation til deres behov. I denne artikel beskriver vi vores erfaringer med udvikling af en web-app med videoer af kliniske ledundersøgelser, og vores resultater om web-appens brug. Udvikling af web-apps og videoer er i dag ikke kun reserveret til de særligt teknisk kyndige, og kan udgøre en ny formidlingsplatform for kliniske færdigheder. Vi finder at web-appen har været brugt, og i artiklen diskuterer vi betydningen af brugsmønsteret og brugen af smartphones i klinikken. Engelsk abstrakt Medical students must undertake clinical rotations as a part of their education to learn practical clinical skills. Exposure to a sufficient range of practical clinical skills can be difficult to achieve given that a limited number of departments are visited. Videos are an excellent learning medium for clinical skills, and smartphones enable distribution of instructional videos to medical students just in time to an emerged clinical problem. In this paper, we describe our experiences with development of a web-app with videos of clinical joint examination and our results on the use of the web-app. Today, development of web-apps and videos are sufficiently simplified and enables clinical teachers to reach out to medical students on their smartphones. We find that our web-app was used, discuss the interpretation of this in this paper together with a discussion in general about use of smartphones in the clinic. 2

3 Baggrund Kliniske færdigheder på medicinstuderendes kliniske ophold Uddannelsen til læge indebærer, udover tilegnelsen af akademisk viden, også et væsentlig element af tilegnelsen af kliniske færdigheder, såsom undersøgelsesteknik og udførsel af procedurer (Ringsted, 2004). Medicinstuderende skal således lære motoriske færdigheder, som kræver en anden pædagogisk tilgang end den traditionelle akademiske universitetsundervisning. De kliniske færdigheder læres hovedsageligt på kliniske hospitalsophold af ugers varighed, hvor de studerende superviseret af læger skal lære forskellige færdigheder med en see one, do one tilgang (Ringsted, 2004). Ifølge motorisk indlæringsteori er demonstration med efterfølgende eksperimentel udførsel essentielt for succesfuld tilegnelse af nye motoriske færdigheder (Magill, 2010). I en travl klinisk hverdag på specialiserede hospitalsafdelinger kan det være svært for de studerende at blive eksponeret for alle de nødvendige kliniske færdigheder, således at de både kan observere og efterfølgende udføre disse. (Mørcke & Eika, 2002; Ringsted, 2004). Derfor er der i stigende grad implementeret simulationstræning af de kliniske færdigheder i medicinstuderendes curriculum. På Københavns Universitet forestås undervisningen i praksis af oplærte medstuderende, idet undervisningsudbyttet ved studenterundervisning kan være mere effektiv på baggrund af social og kognitiv kongruens (Tolsgaard et al., 2007; Ten Cate & Durning, 2007). Imidlertid kan man ikke altid planlægge og sikre en efterfølgende praktisk træning ude på de kliniske afdelinger, (Mørcke & Eika, 2002), og dermed kan der gå lang tid mellem træning og praktisk anvendelse. Kliniske instruktionsvideoer på smartphones Forskellige patienter har forskellige behov, og lægen er således nødt til at rumme meget viden og erfaring om forskellige færdigheder. Hukommelsen er imidlertid ikke er en uendelig ressource, og her foreslår Chueh og Barnett at en strategi kan være kun at lagre en del viden i hukommelsen, mens resten kan opsøges ved akut opstået behov, og ved gentagelse af et specifikt behov overgår viden med tiden til den faste hukommelse (Chueh & Barnett, 1997). Kliniske instruktionsvideoer muliggør instruktion i en praktisk klinisk færdighed, kan foregå umiddelbart inden den konkrete kliniske procedure skal udføres, og kan derigennem være et godt supplement til den kliniske undervisning. Videoer i online format giver adgang uafhængigt af tid og sted. Som undervisningsmodalitet finder flere studier at kliniske undervisningsvideoer kan være effektive (Xiao et al., 2007; Yeung, Justice & Pasic, 2009), mens de omvendt også kan være uden læringseffekt hvis de ikke bruges af de medicinstuderende på en optimal måde (Todsen et al., 3

4 2013). Interaktivitet og brugerbestemmelse er således vigtig for at de studerende kan bruge undervisningsmaterialet optimalt i forhold til eget vidensniveau (Mayer & Moreno, 2003; van Merriënboer & Sweller J, 2010). Dette kan opnås ved at lade de studerende tilgå videoerne via smartphones, som er vidt udbredte blandt medicinstuderende (Payne, Wharrad & Watts, 2012; Robinson et al., 2013). Video-baserede smartphone apps kan derfor være en effektiv læringsplatform for kliniske færdigheder til medicinstuderende (Davis et al., 2012). Medicinstuderende bruger smartphones på kliniske ophold Medicinstuderende bruger i højere grad deres smartphones i uddannelsesmæssig sammenhæng når de er på kliniske ophold, og brugen drejer sig om opslag vedr. lægefaglig viden og færdigheder (Markman et al., 2013; Han, Nelson & Wetter, 2014; Tran et al., 2014). Men patientkontakten spiller en nøglerolle for medicinstuderendes kliniske ophold, og i praksis er brugen af smartphones også påvirket af interaktionen mellem patienten og den studerende. Davies mfl. lavede et fokusgruppe interview af medicinstuderende udstyret med en personal digital assistant (PDA en håndholdt computer) på deres kliniske ophold (Davies et al., 2012). Under interviewet fortalte en studerende at en PDA muliggjorde at man kunne se patienten og opsøge information samtidig, men at vedkommende aldrig kunne finde på at bruge den under en samtale; en anden studerende bemærkede nødvendigheden af at fortælle patienten hvad vedkommende gjorde med PDA en for ikke at give patienten indtrykket af at være uopmærksom under patientsamtalen (Davies et al., 2012). Khalifian mfl. fulgte seks medicinstuderende på deres kliniske ophold og fandt at de studerende primært søgte på Google for at finde klinisk information, men at de studerende var tilbageholdende med at søge på Google foran patienten for ikke at give patienterne den opfattelse de skulle opsøge fremtidig hjælp på Google fremfor egen læge (Khalifian et al., 2013). Klinisk praksis kan byde på mange forskellige situationer fra forholdsvis fredelige situationer med lidt ondt i halsen til mere intime situationer med sygdomme i kønsdele og det er tænkeligt at patientens reaktion mod smartphone-brug kan være forskelige i forskellige situationer som kræver smartphone-relateret etikette mobikette (Davies et al., 2012; Ellaway & Masters, 2008) og brugsmønsteret af smartphones på kliniske ophold kan således være særdeles kompleks og patientafhængig. Egenudvikling af smartphone apps Et studie af unge læger i USA viste at over halvdelen af disse brugte apps på deres smartphone som hjælp til at træffe kliniske beslutninger i hverdagen (Franko & Tirell, 2013). Den kan således være problematisk for patient sikkerheden når kommercielle virksomheder prøver at sælge kliniske apps uden krav om faglig korrekt indhold gennem app-butikker som Apple App Store og Google Play (Lessin & Ante, 2014). Kalz og kollegaer fandt således 4

5 at de færreste apps om genoplivning en praktisk færdighed overholdte gældende behandlingsguidelines, hvilket kan være afgørende for liv eller død i den akutte situation (Kalz et al., 2014). Hvis sundhedsrelaterede apps skal være bygget omkring faglig korrekt viden, er der derfor nødt til at være mere regulering af området (Charani et al., 2014), et peer-review system af apps (Eysenbach, 2014), eller at fagpersoner selv kan lave apps f.eks. med simple web-apps (Subhi et al., 2014). Web-apps muliggør også kryds-kompatibilitet, dvs. afvikling på tværs af systemer, hvilket er en stor fordel, da smartphone-markedet har flere store spillere som Apple iphone, Google Android og Windows Phone, og udvikling af native apps til at dække alle disse platforme er omkostningstungt og tidskrævende (Ohayon, 2014). Godt video- og redigeringsudstyr koster i dag meget mindre end tidligere, og med implementering af disse i smartphones og tablets, er det blevet til allemandseje. Det muliggør at undervisningsvideoer kan laves på lokalt niveau for mindre midler (Malon et al., 2014). Samme tendens kan observeres indenfor smartphone app-udvikling hvor der i stigende grad udvikles redskaber der muliggør app-udvikling uden behov for programmering (Subhi et al., 2014; Snappii.com, USA; AppBaker.com, Cypern), hvorved app-idéer kan realiseres uden større omkostninger. Design af apps Apple anbefaler at apps overholder deres Human Interaction Guidelines (Apple Inc., 2014), en række af praktiske anbefalinger bygget op omkring grundidéerne omkring man-machine interaction (Booth, 1989), således at brugen af apps bliver mere intuitivt for brugerne. Man-machine interaction tager udgangspunkt i at software og hardware i sig selv ikke nødvendigvis er intuitiv, forståelig og tilgængelig for brugerne, og strukturen og designet af software og hardware kan være af afgørende betydning for brugerens interaktion (Booth, 1989). Rasmussen har helt tilbage til 70 erne beskrevet the man-machine interaction og understreget vigtigheden af at fokusere sit design specifikt til målgruppen inklusive den kontekst målgruppen anvender devicet i (Rasmussen, 1979). Udviklingsmiljøet for native iphone apps er i lang udstrækning bygget omkring koncepterne fra Apples Human Interaction Guidelines for at facilitere interaktionen med brugeren, hvorimod ved udvikling af web-apps er udvikleren i højere grad efterladt til sig selv og selv må være opmærksom på brugervenligheden og strukturen af web-appen. Strukturen af en app kan have en væsentlig effekt på læringseffekten (Pimmer et al., 2013). Pimmer mfl. undersøgte effekten af multimedie-indhold i smartphone-medieret viden på medicinstuderende, og fandt at brugen af billeder gav væsentlig højere tilfredshed, mens kombinationen af lyd, billeder og billedforklaringer gav en væsentlig højere læringseffekt målt på viden (Pimmer et al., 2013). Mere overordnet kan man også overveje fremgangsmåden for beskrivelse af kliniske procedurer, som almindeligvis er en beskrivelse af definition, indikationer og kontraindikationer, materialer, udførsel og overvejelser 5

6 efter proceduren i ovenstående rækkefølge (Armbruster, Naqibullah & Clementsen, 2014). Denne rækkefølge og fremgangsmåde behøver ikke at være lige god på tværs af forskellige medier, men der foreligger ingen klare studier herom. Indenfor simulationstræning anbefales det at man inden udviklingen af et simulationsprogram udfører en Training-Need-Analysis (Schout, 2010), og på samme måde må det anbefales at man inden udfærdigelsen af en app anvender en lignende strategi for afdækning af behovene hos målgruppen. Egenudviklet web-apps med kliniske instruktionsvideoer til medicinstuderende Formålet med denne artikel er at diskutere vores erfaringer med udviklingen af en video-baseret web-app i en klinisk færdighed for medicinstuderende. Vi vil også præsentere vores resultater om brugen af web-appen og gennemsyn af kliniske instruktionsvideoer. Fremgangsmåde Ledundersøgelsen som et fokusområde Medicinstudiets kliniske kursus i medicin og kirurgi forløber på Københavns Universitet over 6. semester bachelor til og med 3. semester kandidat, og indebærer flere forskellige ophold på medicinske og kirurgiske afdelinger. Vi udvalgte disse semestre som målgruppe, og tog udgangspunkt i den praktiske færdighedsundervisning på deres 1. semester kandidat forud for deres første længerevarende kliniske ophold. En del af de medicinstuderendes læringsmål omhandler at kunne undersøge kroppens led systematisk for mulig sygdom. Til dette modtager de på Københavns Universitet et 6-timers fokuseret hands on kursus med en studenterunderviser i et færdighedslaboratorium. Herefter forventes det, at de studerende træner undersøgelsesteknikken på de patienter, hvor man kan mistænker ledsygdomme under deres klinikophold på hospitalerne. Ledundersøgelsen udvalgte vi som et fokusområde, idet denne færdighed i høj grad er motorisk, meget visuel, og samtidig kan være kompleks, hvorfor læring gennem apps med videoer i umiddelbar relation til akut opstået behov kan være velegnet. Forberedelse En projektgruppe bestående af to medicinstuderende, som underviser i ledundersøgelse og som har erfaring med udvikling af kliniske instruktionsvideoer, og to yngre læger på ortopædkirurgiske afdelinger, ligeledes med tidligere erfaring som studenterundervisere i ledundersøgelse, udviklede i fællesskab et oplæg til en app med videoer af ledundersøgelsen. Sammensætningen af gruppen sikrede at både undervisere med fornemmelse for de studerendes vidensbehov var repræsenteret, kombineret med yngre læger med erfaring for hvilken viden man som ung læge ofte efterspørger. 6

7 Appen skulle indeholde både almindelige undersøgelsesteknikker, samt mere specifikke speciel undersøgelser for de enkelte led med udgangspunkt i hvad der er hyppigt forekommende i en skadestue samt pensum fra deres 6-timers kursus. Inden videooptagelserne blev der udviklet et filmmanuskript og et storyboard (en illustration af filmens visuelle komposition og forløb) for hvert afgrænset undersøgelsesområde (knæ, hofte, håndled, etc.). Udarbejdelsen af manuskriptet tjener primært til at sikre det faglige indhold, mens storyboardet sikrer en refleksion over hvordan man med kameraføring eller eventuelt illustrationer vil fremhæve sine faglige pointer. Udarbejdelsen af storyboardet kan være krævende og uvant, men vigtigheden må her understreges da det i betydeliggrad vil sikre en effektiv optageperiode samt et bedre resultat. Man kan i denne fase overveje prøveoptagelser for at se om f.eks. en given anatomisk struktur belyses tilstrækkeligt med den påtænkte vinkel mellem underviser og kamera. Manuskriptets indhold blev fagligt afstemt med niveauet af den planlagte undervisning på 1. semester af kandidatuddannelsen. Herefter blev en professor i ortopædkirurgi rådført for vurdering af det klinisk faglige indhold. Optagelse af kliniske instruktionsvideoer Optagelserne foregik i et simulationslaboratorium, hvor der var opstillet tre-punktsbelysning, to Sony NXR-kameraer (Sony Corp., Japan) med tilhørende Sony Microports (Sony Corp., Japan) til video- og lydoptagelser. En studenterdrevet videoproduktionsenhed på Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), CEKU Productions, stod for optagelserne, mens de to yngre læger fremviste undersøgelsesteknikken på simulerede patienter (Figur 1). De studerende havde ingen formel videouddannelse, blot interessen. Efterfølgende blev videoerne redigeret i Final Cut X (Apple Inc., USA) på en Apple Macbook Pro (Apple Inc., USA) og eksporteret i Quicktime Movie Format (.mov) til en online videolagrings-service (Vimeo.com, USA). Videoerne blev skjult fra resten af videolagringshjemmesiden for at undgå tilfældige visninger, og privacyindstillingerne blev sat således at videoerne kun var tilgængelige gennem direkte links. Udvikling af web-app Projektgruppen udarbejdede et flowchart for appens indhold, opbygning og brugerens valgmuligheder, og tegnede skitser for hvert enkelte frame. De diskuterede indholdet og gik i gang med app-udviklingen efter konsensus. Udviklingsstrategisk valgte vi web-apps, der er defineret som applikationer der afvikles i et web-browserunderstøttet programmeringssprog, som i praksis ofte er en kombination af Hyper Text Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets og Javascript (Nations, 2014). Vi har udviklet en metode til web-app-udvikling som ikke kræver større tekniske færdigheder (Subhi et al., 2014), hvor man kan benytte drag-and-drop interfaces på eksisterende online jquery-designværktøjer til 7

8 at generere HTML5-koder som samles i en fil til en web-app (Figur 2). Med denne metode udviklede projektgruppen en skabelon, som blev programmet yderligere mhp. finjustering og derefter uploadet til adressen Web-appen kan føjes til hjemmeskærmen, hvilket betyder, at de på smartphones i praksis fungerer som native apps, så længe der er en fungerende internetforbindelse (Figur 3). Grundet vigtigheden af en for målgruppen synlig og populær distributionskilde (Masters & Ellaway, 2008; Subhi & Bitsch, 2014), blev distributionen af web-appen faciliteret gennem en annonce på Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (http://www.mok.dk) som siden 1968 har udgivet et populært studenterblad der i praksis også fungerer som en kilde til officielle meddelelser fra universitetet til de studerende. Gennem vores web-hosting service (One.Com) indsamlede vi anonymiseret data omkring antal gange web-appen var indlæst, og gennem vores video-hosting service (Vimeo.com) indsamlede vi anonymiseret data omkring antal gange de i appindlejrede videoer var afspillet og hvor mange af dem var set til ende (gennemsyn). Erfaringer Egenudvikling af instruktionsvideoer og web-app Vi producerede i alt 18 instruktionsvideoer, hvoraf 8 omhandlede standardundersøgelser og 10 specialundersøgelser (Tabel 1). Hver standardundersøgelse er en sammensætning af et antal basale undersøgelser og videoerne har en varighed på ca. 2-5 minutter. Et eksempel er skulderundersøgelsen som indebærer en inspektion af skulderens udseende, en palpation af skulderens knogler og led, og en undersøgelse af bevægeligheden af skulderen i forskellige planer. Specialundersøgelser er fokuseret på en enkelt undersøgelse og varer ca sekunder. Hawkins test er et eksempel på en specialundersøgelse, hvor skulderen manipuleres på en specifik måde der vil udløse en smerte ved afklemning af skulderen. Videoerne blev indlejret i vores web-app, hvor vi til hvert undersøgelsesområde (led) tildelte en standardundersøgelsesvideo, et antal videoer om specialundersøgelser og et røntgenbillede af det raske led (Figur 4). Derudover beskriver vores app en basal introduktion til ledundersøgelse, hvor generelle overvejelser omkring enhver ledundersøgelse beskrives (Figur 4). Brugen af web-appen Web-appen blev udgivet ved semesterstart d. 27. januar 2014 (uge 5), og frem til d. 24. maj 2014 blev web-appen indlæst i alt 2989 gange (Figur 5). Annoncen blev trykt i MOK d. 12. Februar 2014 (uge 7), hvor web-appen i løbet af denne uge blev indlæst i alt 455 gange. Web-appen blev indlæst over hele ugen inklusiv i weekenden om end lidt mindre hyppigt (Figur 6). Indlæsningerne af web-appen fandt primært sted fra kl. 7 til 21 (Figur 7). 8

9 Gennemsyn af kliniske instruktionsvideoer Vores indlejrede videoer i web-appen blev afspillet i alt 909 gange, hvoraf 530 blev set fra start til slut (Tabel 2). Standardundersøgelserne havde i alt 644 afspilninger hvoraf 55 % blev set helt igennem. Specialundersøgelserne blev afspillet 265 gange, og havde en højere gennemsnitlig fuldførselsrate på 66 %. Både for standardundersøgelserne og for specialundersøgelserne fandt vi at gennemførselsraten i nogen omfang var korreleret med varigheden af videoerne (Figur 8). Diskussion Vi har her beskrevet et eksempel på udviklingen af en video-baseret webapp i en praktisk klinisk færdighed, og dermed demonstreret, at det kan lade sig gøre for sundhedsprofessionelle og studerende at udvikle sådanne på egen hånd. Vores erfaring viser, at undervisere kan nå de studerende på smartphone-platformen på simpel og omkostningsfattig vis: Vores resultater viser at videoerne er afspillet 909 gange og set til ende i alt 530 gange (sv.t. minimum 20 timers undervisning). Vi kan se en sammenhæng mellem annoncering i medicinstuderendes studentertidsskrift i uge 7 og et højt antal indlæsninger af web-appen, hvilket vi tolker som at appen blev præsenteret for målgruppen. De følgende uger svinger antallet af indlæsninger mellem ca per uge uden nogen klar sammenhæng med hvornår de studerende påbegynder et nyt klinikophold. De studerende møder på de kliniske ophold mandag til fredag, fra kl. 8 og til typisk kl. 15, mens vores web-app blev indlæst i alle ugens dage, hyppigst mellem kl. 7 og 21. Vores metode retfærdiggør ikke at vi kan fastslå årsagen til dette. En mulig forklaring kan være at studerende i mindre omfang forventes også at deltage i aften- og nattevagter og enkelte tager også i klinik i weekenderne. I sådanne tilfælde er der færre personale til vejledning, hvorved de i højere omfang kan gøre brug af deres smartphones til at opsøge viden. Hardyman mfl. fandt at yngre læger bruger smartphones i klinikken til at læse om sygdomme og om kliniske procedurer, og at de yngre læger især finder smartphones brugbare når deres ældre kollegaer har travlt eller er mindre tilstede, f.eks. i nattevagter og i weekender (Hardyman et al., 2014). En anden forklaring på brugen af web-app om aftenen og i weekenderne kan være at de studerende ikke kun bruger deres smartphones til at opsøge viden i klinikken, men også supplerer læsning af lærebøger med videoer for at koble den teoretiske viden med praktiske undersøgelsesteknikker. Det kan også være svært at forestille sig hvordan f.eks. en skulderundersøgelse udføres, trods en adækvat tekstbeskrivelse i bogen, hvor det kan være oplagt at ligge bogen fra sig og i stedet hive telefonen op af lommen for at se videoer af undersøgelsen. Vores videoer blev set fra start til slut i % af tilfældene, og de korte specialundersøgelser havde generelt en højere gennemførelsesrate end 9

10 standardundersøgelserne. Måske har de studerende oftere har styr på standardundersøgelserne pga. en større eksponering og derfor ikke føler at de behøver at se videoen til ende, mens specialundersøgelserne i højere grad kan være ny viden. En anden forklaring kan være at standardundersøgelserne er af længere varighed end specialundersøgelserne og at forskellen i gennemførselsraten skyldes forskelle i videoernes varighed. Vi finder en tendens til at videoers varighed hænger sammen med gennemførselsraten, således at kortere videoer har en højere gennemførselsrate, hvilket stemmer overens med erfaringerne fra den mobile reklamebranche, som viser en klar sammenhæng mellem videoers varighed og sandsynligheden for at kunden vil se videoen helt igennem (Mobile Marketing Association, 2014). Vores fremgangsmåde har et antal begrænsninger som bør holdes in mente ved tolkning af vores fund. Selvom web-apps har en række fordele i krydskompatibilitet og mulighed for hurtig overgang fra udvikling til udgivelse sammenlignet med godkendelsesprocessen ved de etablerede app-markeder, så har web-apps også et antal væsentlige ulemper. Internetadgang er påkrævet, og ved dårlig mobilforbindelse kan adgangen til web-appen være begrænset, hvor en native app ville være upåvirket. Til vores web-app tog vi udgangspunkt i ledundersøgelsesundervisningen for de medicinstuderendes kursus i medicin og kirurgi, men adgangen til webappen var ikke begrænset til medicinstuderende, så vi kan ikke vide om vores tal om brugen er begrænset til medicinstuderende i de pågældende semestre. Medicinstuderende på 3. semester af bacheloruddannelsen har undervisning i bevægeapparatets anatomi, mens de på 4. semester af kandidatuddannelsen har kliniske ophold i neurologi, hvor de også undersøger bevægeapparatet, og det er meget tænkeligt at de også kan have gjort brug af web-appen. Læger kan også have brugt web-appen, især kan man forestille sig yngre læger i skadestuen som skal forholde sig til mange ledrelaterede problemer. Det kan heller ikke udelukkes at andre fagområder, f.eks. fysioterapistuderende, kan have benyttet sig af webappen. Vi har ikke indsamlet data om hvem der bruger web-appen, hvad web-appen bruges til eller hvor den bruges, og vores bud på forklaringer til brugsmønsteret om hvornår web-appen bruges og gennemsyn af videoerne bør derfor kun tolkes som vores overvejelser. I denne artikel kan vi konkludere, at det med simple metoder er muligt at udvikle en video-baseret web-app som læringstilbud for de praktiske, kliniske færdigheder. Praktiske færdigheder læres også på andre uddannelser, som f.eks. sygeplejeuddannelsen, hvorfor vi mener at vores erfaringer med denne metode kan have interesse for en bred målgruppe. Vores data viser at vores web-app bliver brugt og antyder at dette læringstilbud måske ikke kun bruges i klinikken, men også i forbindelse med læsning. Studiet har dog metodologiske begrænsninger der gør, at vi kun kan komme med overvejelser om hvorfor vi ser de brugsmønstre vi 10

11 gør og ikke kan fastslå kausale årsager. Yderligere studier er påkrævet for at kortlægge de detaljerede aspekter af web-app-baseret læring. Særligt studier af brugeroplevelser af app og videoer, og deres modtagernes vidensbehov må efterlyses. Referencer Apple Inc. ios Human Interface Guidelines. Hentet d. 28. Maj 2014 fra Apple Developer Library: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperien ce/conceptual/mobilehig/mobilehig.pdf Armbruster, K., Naqibullah, M. & Clementsen, P. F. (2014). Pleuracentese. Ugeskrift for læger, 176:V60468 Booth, P.A. (1989). An introduction to human-computer interaction. Lawrence Erlbaum Associates Ltd. Charani, E., Castro-Sánchez, E., Moore, L. S. & Holmes, A. (2014). Do smartphone applications in healthcare require a governance and legal framework? It depends on the application! BMC Medicine, 12:29. Chueh, H. & Barnett, G. O. (1997). "Just-in-time" Clinical Information. Academic Medicine, 72: Davies, B. S., Rafique, J., Vincent, T. R., Fairclough, J., Packer, M. H., Vincent, R. & Haq, I. (2012). Mobile Medical Education (MoMEd) - how mobile information resources contribute to learning for undergraduate clinical students - a mixed methods study. BMC Medical Education, 12:1. Davis, J. S., Garcia, G. D., Wyckoff, M. M., Alsafran, S., Graygo, J. M., Withum, K. F. & Schulman, C. I. (2012). Use of mobile learning module improves skills in chest tube insertion. Journal of Surgery Research, 177(1): Ellaway, R., Masters, K. (2008). AMEE Guide 32: e-learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. Medical Teacher, 30(5): Eysenbach, G. Contribute to mhealth research and development of the new JMIR mhealth peer-review tool for mobile apps! Hentet d. 26. Maj 2014 fra Journal of Medical Internet Research mhealth and uhealth: Franko, O. I., Tirrell, T. F. (2012). Smartphone app use among medical providers in ACGME training programs. Journal of Medical Systems, 36(5): Han, H., Nelson, E. & Wetter, N. (2014). Medical students' online learning technology needs. Clinical Teacher, 11(1): Hardyman, W., Bullock, A., Brown, A., Carter-Ingram, S. & Stacey, M. (2014). Mobile technology supporting trainee doctors workplace learning and patient care: an evaluation. BMC Medical Education, 13:6. 11

12 Lessin, J. E. & Ante, S. E. Apps Rocket Toward $25 Billion in Sales. Hentet d. 26. Maj 2014 fra The Wall Street Journal: Kalz, M., Lenssen, N., Felzen, M., Rossaint, R., Tabuenca, B., Specht, M. & Skorning, M.. (2014). Smartphone apps for cardiopulmonary resuscitation training and real incident support: a mixed-methods evaluation study. Journal of Medical Internet Research, 16(3):e89. Khalifian, S., Markman, T., Sampognaro, P., Mitchell, S., Weeks, S. & Dattilo J. (2013). Medical Student Appraisal: Searching on Smartphones. Applied Clinical Informatics, 4: Magill, R. A. (2010). Motor Learning and Control: Concepts and Applications. McGraw-Hill. Malon, M., Cortes, D., Andersen, J., Jensen, M. A., Mortensen, H. B., Nygaard, U., Poulsen, A., Sørensen, J. L. & Greisen, G. (2014). Implementing video cases in clinical paediatric teaching increases medical students selfassessed confidence. Danish Medical Journal, 61(4):A4805. Markman, T. M. Sampognaro, P. J., Mitchell, S. L., Weeks, S. R., Khalifian, S. & Dattilo, J. R. (2013). Medical student appraisal: applications for bedside patient education. Applied Clinical Informatics, 4(2): Masters, K. & Ellaway, R. (2008). e-learning in medical education Guide 32 Part 2: Technology, management and design. Medical Teacher, 30(5): Mayer, R. E. & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychology, 38: van Merriënboer J. J. G. & Sweller J. (2010). Cognitive load theory in health professional education: design principles and strategies. Medical Education, 44: Mobile Marketing Association. Mobile Video Benchmarking Study. Hentet 27. Maj 2014 fra: Mørcke, A. M. & Eika, B. (2002). De forventede praktiske kliniske færdigheder og de nyuddannede læger. Ugeskrift for læger, 164(27): Nations, D. Web Applications: What is a Web Application? Hentet 24. Maj 2014 fra About.com Web Trends: m Ohayon, O., Kaye, J., Rigby, M., Hanage, C. & Cooper, J. The insiders guide to mobile app promotion: top tips for marketing your app from industry experts: An in-depth step-by-step guide to making your app a success. 12

13 Hentet 27. maj 2014 fra mobithinking: Payne, K.B., Wharrad, H. & Watts, K. (2012). Smartphone and medical related App use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): a regional survey. BMC Medical Informatics and Decision Making, 12:121. Pimmer, C., Mateescu, M., Zahn, C. & Genewein, U. (2012). Smartphones as Multimodal Communication Devices to Facilitate Clinical Knowlege Processes: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 15(11):e263. Rasmussen, J. (1979). On the Structure of Knowledge - A Morphology of Metal Models in a Man-Machine System Context. Risø National Laboratory, RISØ-M Ringsted, C.V., Pallisgaard, J. & Falck, G. (2002). Lægers kliniske færdigheder efter turnusuddannelsen. Ugeskrift for læger, 164(24): Ringsted, C. V. (2004). Klinisk lægeuddannelse i et fremtidsperspektiv. Ugeskrift for læger, 166(51): Robinson, T., Cronin, T., Ibrahim, H., Jinks, M., Molitor, T., Newman, J. & Shapiro, J. (2013). Smartphone use and acceptability among clinical medical students: a questionnaire-based study. Journal of Medical Systems, 37(3):9936. Schout, B. M., Hendrikx, A. J., Scheele, F., Bemelmans, B. L. & Scherpbier, A. J.. (2010). Validation and implementation of surgical simulators: a critical review of present, past, and future. Surgical Endoscopy, 24(3): Storheim, K. & Zwart, J-A. (2014). Musculoskeletal disorders and the Global Burden of Disease study. Annals of the Rheumatic Diseases, 73: Subhi, Y. & Bitsch, M. (2014). Anvendelse af video som forberedelse til stationsbaseret eksamen I medicin og kirurgi. Ugeskrift for læger, 176:V Subhi, Y., Todsen, T., Ringsted, C., Konge, L. (2014). Designing web-apps for smartphones can be easy as making slideshow presentations. BMC Research Notes, 7:94. Ten Cate, O. & Durning, S. (2007). Dimensions and psychology of peer teaching in medical education. Medical Teacher, 29(6): Todsen, T., Henriksen, M.V., Kromann, C.B., Konge, L., Eldrup, J., Ringsted, C. (2013). Short- and long-term transfer of urethral catheterization skills from simulation training to performance on patients. BMC Medical Education, 13:

14 Tolsgaard, M.G., Gustafsson, A., Rasmussen, M. B., Høiby, P., Müller, C. G. & Ringsted, C. (2007). Student teachers can be as good as associate professors in teaching clinical skills. Medical Teacher, 29(6): Tran, K., Morra, D., Lo, V., Quan, S. D., Abrams, H. & Wu, R. C. (2014). Medical Students and Personal Smartphones in the Clinical Environment: The Impact on Confidentiality of Personal Health Information and Professionalism. Journal of Medical Internet Research, 16(5):e132. Yeung, P. Jr., Justice, T. & Pasic R.P. (2009). Comparison of Text versus Video for Teaching Laparoscopic Knot Tying in the Novice Surgeon: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Invasive Gynecology, 16: Xiao, Y., Seagull, F. J., Bochicchio, G. V., Guzzo, J. L., Dutton, R. P., Sisley, A., Joshi, M., Standiford, H. C., Hebden, J. N., Mackenzie, C. F. & Scalea, T. M. (2007). Video-based training increases sterile-technique compliance during central venous catheter insertion. Critical Care Medicine, 35(5):

15 Figurer Figur 1. Eksempel på videooptagelse hvor lægen underviser en simuleret patient. Figur 2. Simple online-tjenester muliggør drag-and-drop web-appudvikling. 15

16 Figur 3. Web-apps kan gemmes som ikoner på hjemmeskærmen (top), hvorefter de i lang udstrækning kan fungere som native apps (bund). 16

17 Figur 4. Web-appen er bygget op omkring en basal introduktion til ledundersøgelse, og undersøgelsesmetoder for kroppens forskellige led (top), hvor der for hvert område kan findes videoer (bund). 17

18 Figur 5. Antal indlæsninger af web-appen. Web-appen blev udgivet ved semesterstart i uge 5, og i uge 7 blev der indsat en annonce i et studentertidsskrift. 18

19 Figur 6. Web-appens brug over ugens dage som et gennemsnit af studieperioden. 19

20 Figur 7. Web-appens brug i løbet af dagen som et gennemsnit af studieperioden. 20

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter The Capital Region Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter Fremtidens sundhedsvæsen Nyborg Strand 2013 Doris Østergaard, DIMS, Center for HR, Region H at kunne bygge bro er kernen i vellykkede

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)... Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...4 Installation af DLG Landbrug App (Android)...5 Installation via

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

DIN GENVEJ TIL EFFEKTIV KOMPETENCEUDVIKLING & VIDENSDELING >>>>>>>> E-LEARNING BUREAUET >>>>>>>>

DIN GENVEJ TIL EFFEKTIV KOMPETENCEUDVIKLING & VIDENSDELING >>>>>>>> E-LEARNING BUREAUET >>>>>>>> >>>>>>>> DIN GENVEJ TIL EFFEKTIV KOMPETENCEUDVIKLING & VIDENSDELING >>>>>>>> E-LEARNING BUREAUET Få større udbytte af jeres uddannelsesaktiviteter! Brug de mange muligheder inden for e-learning og få øget

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy.

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy. Mobile apps Velkommen! Vi starter kl. 17:00 Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk Kristian Langborg-Hansen Partner i Underviser og foredragsholder Forfatter klh@appacademy.dk Planen for

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 15-07-2009 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Lund Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Broagervej 28, Sdr. Tranders 9260 Gistrup Kontaktoplysninger Telefon: 98 18 81 90 Mobil: 25

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering - Teknologiske Trends - Cases - Opsummering Et forgrenet økosystem i Danmark 13,000 borgere Tilført arbejdsværktøjer og teknisk træning 25.4 mia DKK Genereret af virksomheder i det danskemicrosoft økosystem

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Smartphones stormer frem Smartphone-salget i Danmark er eksploderet. Det kan allerede ses i medierne og reklamer, i venteværelset og ude på

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Aktiviteter i Store Mødesal

Aktiviteter i Store Mødesal Aktiviteter i Store Mødesal Læringsteknologier m.m. Webinarer Ordet Webinar er en sammentrækning af webbaseret og seminar, og er den teknologibårne læringsform, som ligger tættest på konventionel undervisning.

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Vejle Mobil. workshop torsdag d. 09.02.2012. Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk

Vejle Mobil. workshop torsdag d. 09.02.2012. Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk Vejle Mobil workshop torsdag d. 09.02.2012 Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk Det skal vi kigge på i dag Trends og tendenser Tal og fakta Dig og din mobil Mobile muligheder Dig og din mobil

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Digital sundhed Status og perspektiver v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Hvad er digitaliseret i Sundhedsvæsenet? Laboratorie systemet Røntgen systemet Elektronisk patient journal (EPJ) i primær sektoren

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere