Sundhedspolitik i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014"

Transkript

1

2 Sundhedspolitik i Egedal Kommune Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det er mere end det. Der er mange faktorer som påvirker den enkelte borgers sundhed, og som borger kan man selv gøre meget for at bevare den. Det er den enkelte borgers valg af livsstil og sunde vaner, der har den største betydning for sundheden. Sundheden påvirkes også af de rammer borgerne dagligt lever og færdes i. Som kommune er Egedal med til at skabe disse rammer. Det er beskrevet i sundhedsloven 119 stk. 1, at Kommunalbestyrelsen skal sikre sunde rammer for borgerne. Dermed er det oplagt at Sundhedspolitikken er med til at definere de sunde rammer, som Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune vil skabe for borgerne. I Egedal Kommunes Agenda 21 Plan er sundhed et centralt tema. Agenda 21 Planen beskæftiger sig blandt andet med at skabe de fremtidige rammer for kommunens borgere sunde rammer. Dele af sundhedspolitikken er en direkte udmøntning af denne. En kommunes opgaver er mange og forskellige. Eksempelvis er det en kommunal opgave at drive skoler og institutioner. I driften af disse kan kommunen indtænke sundhedsfremme og forebyggelse bl.a. ved, at sikre adgang til sund mad, røgfri miljøer, godt arbejdsmiljø og tilbud som fremmer børnenes fysiske aktivitet og trivsel. Hermed påvirkes børnenes sundhed positivt via de rammer som skabes af kommunen. Andre kommunale opgaver har mindre åbenlyse sundhedsaspekter, men de er ikke mindre vigtige af den grund. Flere undersøgelser har vist, at en hensigtsmæssig byplanlægning kan fremme den fysiske aktivitet, så flere borgere vælger at cykle eller gå frem for at tage bilen. Dette vil også optimere trafiksikkerheden. Den kommunale velfærd står over for en række udfordringer i disse år. Det er dokumenteret, at behovet for sundhedsydelser stiger i takt med alderen. En stadig stigende andel af borgerne er ældre og dermed vil efterspørgslen af og udgifterne til sundhedsydelserne også stige i de kommende år. Samtidig er der stadigt stigende forventninger til niveauet for den kommunale service. Ligeledes er der et voksende fokus på sundhed og forebyggelse generelt i samfundet. Dette stiller en række krav til kommunen, blandt andet som formidler af budskaber med sundhedsfagligt indhold, eksempelvis præventionskampagner i folkeskolerne samt oplysningen om og afholdelse af aktiviteter for kommunens seniorer. De fleste er bevidste om kommunens udgifter der er forbundet med drift at plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje mm. Derimod er de færreste bevidste om, at kommunen også betaler en takst til regionen hver gang en borger besøger egen læge, bliver indlagt osv. Det er i alles interesse at borgerne er så sunde som muligt, og derfor skal de tilses af egen læge og indlægges efter behov. Dermed har Egedal Kommune også en interesse i, at hjælpe de raske borgere med at forblive raske, samt bremse udvikling af sygdomme og funktionsnedsættelser for borgere som er ramt af dette. De mange sundhedsaspekter i de kommunale opgaver og bevidstheden om at der ikke kan forventes flere penge til velfærd i de kommende år stiller store krav også til en kommunal sundhedspolitik og prioriteringer af indsatsområderne som den indeholder. 1

3 I Egedal Kommune er der mange frivillige som yder en kæmpe indsats på det kulturelle og sociale område, som samtidig har en sundhedsfremmende og forebyggende effekt. Kommunen yder og kan yde tilskud til aktiviteter og stille faciliteter til rådighed. De frivillige kan aldrig overtage de kommunale forpligtigelser på sundhedsområdet, men ved at skabe gode rammer for de frivillige, kan der skabes megen sundhed og forebyggelse til gavn for borgerne for færre midler. Nytænkning og prioritering Kommunalbestyrelsen har besluttet d. 2/3 2011, at den tidligere sundhedspolitik skal revideres, og at den nye sundhedspolitik skal være: - hele kommunens sundhedspolitik med en solid politisk- og administrativt ejerskab - bredt favnende både hvad angår indsatsområder og målgrupper - effektiv uden væsentligt brug af ekstra ressourcer Der er med andre ord et behov for at give sundhedspolitikken en ny struktur, skarp prioritering af indsatsområder og nytænkning af de eksisterende indsatser. Nytænkningen og prioritering af sundhedspolitikken i Egedal Kommune, betyder ikke at der reduceres i antallet af indsatser tvært imod. Nytænkning: Sundhedspolitikken skal være alle centres sundhedspolitik hele kommunens sundhedspolitik. Alle kommunens centre skal arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme og det skal ind tænkes i den daglige drift. Ikke alene skal alle centrene selvstændigt arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Hensigten er også, at dette arbejde skal være tværgående. Til dette oprettes Sundhedsforum med repræsentanter fra alle centrene. Prioritering: Hvert center skal sammen med det tilhørende politiske udvalg prioritere og formulere en eller flere sundhedsfremmende indsatser, som er relevante og kan indarbejdes i det enkelte centers øvrige opgaver. Dette skaber solid politisk- og administrativt ejerskab. Dette ejerskab styrkes yderligere, ved at alle indsatser skal evalueres. Vigtigst af alt er dog, at de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser implementeres effektivt af centrenes egne fagfolk. Dermed opnås størst effekt med færrest mulige ressourcer. Sundhedspolitikken i Egedal Kommunen går fra at være en politik med specifikke fokusområder og afgrænsede projektperioder, til at blive en del af driften. 2

4 Center for Borgerservice Genoptræning, Forebyggelse & Aktivitet Information til borgerne om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Forebyggelse af genindlæggelser Center for Social Service Utilsigtede hændelser Hygiejne Psykiatri og misbrug Center for Sundhed og Omsorg Utilsigtede hændelser Hygiejne Genoptræning, Forebyggelse & Aktivitet Forebyggelse af genindlæggelser Jobcenter Udnyttelse af forebyggelses- og opsporingspotentialet hos sygemeldte borgere i Egedal Kommune Forbedret samarbejde med de praktiserende læger i Egedal Kommune Center for Skole og Dagtilbud Utilsigtede hændelser Hygiejne Skoleområdet Aktive vurderinger Skoleområdet - Uge sex Åbent hus motorik Åbent hus Walk and talk Efterfødselsreaktioner Folkeskolens sundhedsfremmende initiativer Mad og Måltidspolitik Sundhedsfremme i folkeskolen Sukkerreduktion i dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Multifunktionelle byrum, anlæg og bygninger. Nærhed og tilgængelighed til rekreative grønne områder Sundhed og Trivsel 3

5 Center for Teknik og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Implementering af trafiksikkerhedsplan Godkendelse og tilsyn på miljøområdet Lokal anvendelse af regnvand Stiplan Center for Personale og service Sundhedsfremme og APV 4

6 1. Utilsigtede hændelser Indsatsområde Sundheds- og Ældrecenteret pr Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud og Center for Social Service er i gang med et samarbejde om borgersikkerhed, særligt med fokus på utilsigtede hændelser. Der er uddannet i alt 4 risiko-managere i de 3 centre. I efteråret 2010 trådte en udvidelse af patientsikkerhedsloven i kraft som betyder, at alle sundhedspersoner inden for det primære sundhedsområde skal indrapportere utilsigtede hændelser. I efteråret 2011 udvides området til også at omfatte borgere. Sundhedsloven: 198. Regionsrådene modtager, registrerer og analyserer rapporteringer om utilsigtede hændelser, jf. stk. 2, til brug for forbedring af patientsikkerheden og behandlingen samt for rapportering af oplysninger til Sundhedsstyrelsen, jf Stk. 2. En sundhedsperson, som bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, skal rapportere denne hændelse i henhold til stk. 1. Målgruppe Alle, der er autoriserede til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar. Det indebærer, at også ikke autoriserede sundhedspersoner som f.eks. klinikassistenter, plejere og sygehjælpere, tekniske service medarbejdere, ufaglærte, aktivitetsmedarbejdere er omfattede af reglerne Alle inden for ældre og sundhedsområdet i Egedal Kommune kan blive involveret i utilsigtede hændelser. For systematisk at skabe opmærksomhed om det, der kan undgås og forebygge gentagelser er der etableret et rapporteringssystem for utilsigtede hændelser Formål Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser skal understøtte borgersikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring, der sker indenfor Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorer Systemet skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i og Center for Social Service, og udviklingen 5

7 af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf. Mål At en risiko manager fra Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service deltager i relevante arbejdsgrupper i klyngekommuner samt i regionen At den enkelte medarbejder i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service rapporterer når de bliver bekendt med en utilsigtet hændelse i Evaluering og kvalitetsovervågning Den enkelte leder/ medarbejder er ansvarlig for at indrapportere den utilsigtede hændelse. Risiko-manageren er ansvarlig for opfølgning ude i afdelingen m.h.p. om afdelingen har udarbejdet en handleplan og drøftet hvilke tiltag der kan iværksættes for at undgå en lignende utilsigtet hændelse. Forventet start- og sluttidspunkt Løbende når der sker en utilsigtet hændelse. Handleplan Udarbejdes ved hver utilsigtet hændelse. Der er ikke afsat midler til den konkrete opgave, disse indgår i den nuværende normering i afdelingerne. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service 6

8 2 Hygiejne Indsatsområde Fokus på håndhygiejne i: Alle afdelinger i Center for Sundhed og Omsorg. Sundhedstjenesten og Tandplejen i Center for Skole og Dagtilbud. Botilbud under Skelhøj, Søvænget og Socialpsykiatrien samt samværs- og aktivitilbud i Center for Social Service. Der har de senere år været megen fokus på og resultater af en række undersøgelser, der dokumenterer en nedgang i sygefraværet hos borgere, brugere, børn og personale, efter der har været fokus på håndhygiejne. Undersøgelser viser at sygefraværet kan nedbringes med op til 30 % og at der generelt vil blive mindre sygdom. Målgruppe Medarbejderne i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service Formål At de ansatte bliver bevidste om vigtigheden af hvordan, hvornår og hvorfor man vasker hænder så de undgår at smitte andre og selv blive smittet Mål Alle afdelinger får udarbejdet en handleplan som skal gælde for den enkelte afdeling Evaluering og kvalitetsovervågning De enkelte afdelinger jf. indsatsområderne Forventet start- og sluttidspunkt Vil ske løbende igennem året. Handleplan Ikke fastsat. Afdelingernes egne fastlagte budgetter. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service 7

9 3 Skoleområdet Aktive vurderinger Indsatsområde Alle skoleelever på 2., 4., 5.og 7. klassetrin i Egedal Kommune tilbydes sundhedspædagogiske aktiviteter i 2 skolelektioner med en sundhedsplejerske. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i metoden Aktive vurderinger og emnerne er hhv. håndhygiejne, venner/kammeratskab, pubertet samt krop og seksualitet. I metoden Aktive vurderinger tages udgangspunkt i elevernes egne meninger og holdninger, og gennem forskellige øvelser med tilhørerne spørgsmål får eleverne mulighed for at reflektere over egne og de andres svar. Mellem øvelserne indlægges faktuel viden, som sammen med egne refleksioner giver elever et videns- og erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra. Sundhedsloven 121 Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. Målgruppe Skoleeleverne i 2., 4., 5. og 7. klasse i Egedal Kommune Formål At alle elever i Egedal Kommune, som har deltaget i Aktive vurderinger, opnår en større viden om det aktuelle emne og bliver bedre til at træffe sunde valg Mål At den enkelte elev bliver bevidst om egen viden og egne holdninger i forhold til det aktuelle emne. Og at den enkelte elev får en viden og en erfaring som danner grundlag for deres videre udvikling Evaluering og Kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Evalueres efter de 2 skolelektioner med eleverne og læreren Tilbydes løbende igennem skoleåret. Planlægges i samarbejde med den enkelte klasse Handleplan Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Der er udarbejdet en handleplan til hvert klassetrin/emneområde som sundhedsplejersken anvender Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens budget Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten i samarbejde med klasselæreren samt eleverne i klassen. 8

10 4 Skoleområdet - Uge sex Indsatsområde Alle unge i klasse og deres forældre inviteres til et temaarrangement i Juniorklubben Hampeland og/eller på Ungdomsskolen i Smørum, hvor emnet er Unge og sex. Tema-arrangementerne vil foregå i tæt samarbejde med ungdomsskolen, klubben, SSP, seksualisterne og Sundhedstjenesten og vil bl.a. bestå af foredrag og boder, hvor sundhedsplejerskerne oplyser/drøfter emner som sex og alkohol, sexsygdomme, porno og prævention m.m. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle unge i klasse i Egedal Kommune, samt deres forældre Formål At de unge føler at de bliver taget alvorligt og give dem oplysning, viden og handlekompetencer i forhold til bl.a. prævention, abort, sexsygdomme, kroppens udvikling, personlige grænser, normalitet og de positive og lystfyldte sider af sexlivet At give forældrene oplysning, viden og indsigt, samt mulighed for at indgå i en dialog med arrangørerne/de unge Mål At de unge bliver bevidst om egen viden og egne holdninger, som kan hjælpe dem med at træffe sunde valg og beslutninger der er rigtige for dem At forældrene får en viden som giver gode forudsætninger for at indgå i dialog med de unge Evaluering og kvalitetsovervågning Evalueres efter arrangementerne af sundhedsplejersker, SSP og klubledere. Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Uge 6. Ungdomsskolen, klubben, SSP og Sundhedstjenesten planlægger i løbet af året, som resulterer i 2 aftenarrangementer i uge 9

11 6. Udgiften afholdes indenfor SSP og Sundhedstjenestens budget Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten, SSP og Ungdomsskolen Sukkerreduktion i dagtilbud 1. Indsatsområde Dagtilbudsområdet ønsker at sætte fokus på sukkerreduktion i dagtilbuddene. I dette frivillige mini-projekt ønsker vi ikke at sætte fokus på forældrenes medsendte madpakker. Den vinkel er beskrevet i daginstitutionens egen politik. Vi ønsker udelukkende, at dagtilbuddet skærper opmærksomheden på sukkerforbruget. 2. Egedal Kommune vil gerne være med til at skabe sunde livs- og kostvaner og gøre det sunde valg til det naturlige valg. Der er intet der tyder på, at der indtages for meget sukker i kommunens daginstitutioner, men med det øgede fokus der iagttages omkring uhensigtsmæssigt sukkerforbrug blandt børn, er det interessant at skærpe opmærksomheden omkring sukkervaner. 3. Målgruppe Alle børn og unge i Egedal Kommunes dagtilbud og klubber. 4. Formål At skærpe opmærksomheden omkring sukkervaner 5. Mål At daginstitutionerne bliver bevidste om sukkerforbrug i dagligdagen og derved får fokus på at finde sunde alternativer At Center for skole og dagtilbud får informationer om erfaringerne med sukkerreduktion, til evt. senere anvendelse. 6. Evaluering og kvalitetsovervågning Der evalueres af CSD via de af daginstitutionerne udfyldte skemaer. Skemaerne udfyldes med et pr. måned pr. deltagende institution i den 3-måneders periode projektet kører 7. Forventet start- og sluttidspunkt 8. Handleplan Starttidspunkt: Det frivillige mini-projekt påbegyndes marts 2012 Sluttidspunkt: Juni 2012 I den periode projektet varer udfylder hver deltagende institution et skema pr. måned, hvor de bl.a. redegør for hvilke sukkerholdige ting der blev erstattet med andet, 10

12 om der kan iagttages at nogle børn spiser mere eller mindre efter at den tilbudte mad er ændret, hvorvidt sukker-reduktionen har haft konsekvenser for de pædagogiske aktiviteter og traditioner m.m. På baggrund af tilbagemeldingerne i skemaerne, vurderes hvilke erfaringer og observationer der kan tages med videre til et evt. større projekt her i kommunen. 9. Ingen økonomi tilknyttet Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Ansvarlig: Center for skole og dagtilbud, dagtilbudsområdet Tværfaglige samarbejdspartnere: Sundhedsplejen og tandplejen Interessenter: Forældre til børn i Egedal Kommunes dagtilbud og klubber 5 Åbent hus motorik Indsatsområde Alle nybagte familie der deltager i åbent hus undervises en gang årligt af en sundhedsplejerske i spæd- og småbørns motoriske udvikling. Der tages udgangspunkt i barnets medfødte sanser og behov for stimulation, som illustreres ved forskellige øvelser. Der lægges vægt på at en veludviklet grundlæggende motorik, er byggesten for barnets videre udvikling, motorisk, sprogligt, socialt og intellektuelt. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle de nybagte familier i Egedal Kommune Formål At forældrene får en god forståelse og ser vigtigheden for barnets motoriske udvikling og dermed bliver i stand til at støtte deres barn bedst muligt på netop det udviklingstrin, barnet befinder sig på. 11

13 At forældrene bliver bevidst om hvilken betydningen en velstimuleret motorisk udvikling har for barnets opvækst Mål At alle nybagte familier i Egedal Kommune, der har deltaget i undervisningen får en grundig viden om spædog småbørns motorik og hvilken betydning det har for barnets udvikling Evaluering og kvalitetsovervågning Løbende første gang forår Forventet start- og sluttidspunkt Løbende lægges som et fast undervisningstilbud i Egedal Kommunes Åbent hus-arrangementer fremover. Handleplan Plan for Åbent hus-arrangementerne for- og efterår, planlægges et halvt år frem. Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens budget Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten. 6 Åbent hus Walk and talk Indsatsområde Der sættes fokus på motorikken hos de nybagte mødre/fædre i form af Walk and talk med din sundhedsplejerske. Ved et Åbent hus-arrangement en gang årligt går mødre/fædre, samt børn og sundhedsplejersken en tur på en af Egedal Kommunes naturstier/stier, kombineret med en række motionsøvelser på turen. Sundhedsloven 120, Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle nybagte mødre/fædre der deltager i Åbent hus Formål At opfordre alle mødre/fædre til få motion og samtidig få mulighed for at få en god snak med hinanden, samt støtte, vejledning og gode råd fra sundhedsplejersken 12

14 Mål At forældrene opnår et øget velvære og opfordres til en sund livsstil At Walk and talk spreder sig til mødre grupperne og evt. til familierne Evaluering og kvalitetsovervågning Løbende første gang forår Forventet start- og sluttidspunkt Uge og derefter løbende. Handleplan Plan for Åbent hus-arrangementerne for- og efterår, planlægges et halvt år frem. I den nuværende normering i Sundhedstjenesten. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten. 7 Efterfødselsreaktioner Indsatsområde Forebyggelses- og opsporingspotentialet hos nybagte mødre med efterfødselsreaktioner. I sundhedsplejerskens 3. besøg udfylder mødrene et spørgeskema (Edinburgh-skema), hvilket danner grundlag for sundhedsplejerskens vurdering af mødrenes psykiske tilstand. Skønnes mødrene at have gavn af et gruppeforløb tilbydes de en visitationssamtale med en sundhedsplejerske eller familiekonsulent fra familiehuset og kan herefter tilbydes et forløb på 8 gange i en samtalegruppe, sammen med andre mødre i samme situation. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle nybagte mødre, der scorer mere end 10 point i spørgeskemaet og skønnes at have gavn af et gruppe- 13

15 forløb i samtalegruppen. Formål Et tilbud til mødre, der synes det er sværere end forventet at blive mor At drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn At dele bekymringer og overvejelser med mødre i lignende situationer Samtale med en professionel sparringspartner i gruppen At få hjælp til at finde nye måder at håndtere problemstillingerne på. Mål Sundhedsplejerskerne skal henvise/opfordre de nybagte mødre med efterfødselsreaktioner at tage imod gruppetilbuddet At de mødre som har deltaget i gruppeforløbet føler det er blevet lettere at være mor. At forhindre at mødre med en uopdaget efterfødselsreaktion, får uhensigtsmæssige konsekvenser for mødre/familier og børn. Evaluering og kvalitetsovervågning Gruppedeltagere, sundhedsplejerske og familieterapeut evaluerer gruppeforløbet efter de 8 gange. Arbejdsgruppen bestående af sundhedsplejerske og familieterapeut Ledende sundhedsplejerske og leder af familiehuset evaluerer projektet løbende. Forventet start- og sluttidspunkt Gruppeforløb starter op 2 gange årligt. Handleplan Der er udarbejdet en plan for selve gruppeforløbet med forskellige temaer hver gang. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens og Center for Socialservice budget. Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten 14

16 8 Kronikerområdet Sammenhængende indsats Indsatsområde Sammenhængende indsats på kronikerområdet Der er udarbejdet forløbsprogrammer for diabetes og KOL. Egedal Kommune har forpligtet sig til at følge disse i sundhedsaftalen I de kommende år bliver der implementeret forløbsprogrammer hjerte/kar lidelser, skulder/ryglidelser samt demens. Målgruppe Alle borgere i Egedal Kommune som har eller er i risiko for at få en af de ovenstående lidelser. Formål At reducere følgesygdomme, bremse sygdommens udvikling, hindre genindlæggelser, sikre at de syge kan holdes på arbejdsmarkedet længst muligt. Mål At implementere forløbsprogrammerne for diabetes og KOL At inddrage de frivillige foreninger mest muligt i indsatsen At Egedal fortsat er blandt de kommuner i Region Hovedstaden som har færrest genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser Evaluering og kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Region Hovedstaden arbejder pt. på, at udvikle en evalueringsmodel for forløbsprogrammerne. Denne skal anvendes i hele regionen, således at kommunerne kan sammenlignes. Implementeringen af forløbsprogrammerne er igangsat. Se projektbeskrivelsen for forløbsprogrammerne. Delvis finansieret af statsligt tilskud 1,2 mio. kr. i perioden Det skal afklares om udgiften herefter kan afholdes indenfor Genoptræningens budget Center for Sundhed og Omsorg, Genoptræning. Center for Borgerservice, Visitationen Samarbejdsparter: Praktiserende læger og Frivillige foreninger. 15

17 9 Psykiatri og misbrug Indsatsområde Sammenhæng i sektorovergange for socialudsatte borgere Det er veldokumenteret, at samfundets socialt mest udsatte borgere ofte oplever konflikter med bl.a. sundhedspersonalet, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Dette er et særligt problem, idet forekomsten af sygdomme hos denne målgruppe er markant højere end i den øvrige befolkning, og gruppen bidrager dermed i højere grad til den sociale ulighed i sundhed end nogen andre befolkningsgrupper i samfundet. Dette er også gældende for borgere, som indgår i forløb som forsætter i en anden sektor, ex. kommunal misbrugsbehandling. Projektets hensigt er at skabe et bedre sammenhæng i forløbet fra indlæggelse til forløb i kommunalt regi. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er socialt udsatte borgere med væsentlige somatiske sygdomsproblemer. (Stofmisbrugere, svært alkoholiserede og hjemløse m.fl.), (serviceloven 99) Formål At mindske den sociale ulighed i sundhed ved: At personalet på hospitalet bliver bedre til at rumme socialt udsatte borgere, så borgeren får den behandling og pleje de har behov for At socialsygeplejersken medvirker til et kvalificeret udskrivningsforløb i overgangen fra hospital til kom-munen og den praktiserende læge Mål At de socialt udsatte borgere kommer til at matche gennemsnitsborgerens indlæggelsesforløb At der mellem primær - og sekundær sektor er skabt brugbare modeller for kvalificerede ind - og udskrivningsforløb At socialsygeplejersken fungerer som sparringspartner og brobygger for at forebygge de konflikter og imødegå den tvivl og de problemer, der ofte opstår i mødet mellem den indlagte socialt udsatte borger og sundhedspersonalet At socialsygeplejersken medvirker til at opkvalificere personalet i kontakten med den socialt udsatte borger At der udarbejdes målbare delmål til målene ved projektstart Evaluering og kvalitetsovervågning Evalueringen foretages af ekstern evaluator. Herlev Hospital varetager dette. 16

18 Forventet start- og Medio 2011 og to år frem sluttidspunkt Handleplan 2-årigt projekt med projektstart i maj 2011: 4 mdr. afdækning / analysefasen. 1½ års pilot intervention. 2 mdr. afslutning, evaluering og implementering. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Projektet er finansieret med regionale midler og Egedal Kommune har medfinansiering via personaleressourcer Center for Social Service 17

19 10 Information til borgerne om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Indsatsområde Information om Egedal Kommunes forebyggelses- og sundhedsfremmende tilbud m.m., i forbindelse med almen sagsbehandling i Center for Borgerservice samt kontakter Familiecenteret såfremt der er indikation på, at en borger har behov herfor. Center for Borgerservice har mange daglige kontakter med Egedal Kommunes borgere. Det kan eksempelvis være borgere som modtager en ydelse, der skal have informationer m.m. i forhold til denne ydelse. Et eksempel er førtidspensionister og kontanthjælp. Dermed har Center for Borgerservice en god mulighed for at oplyse om Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud ex. rygestopkurser. Ligeledes kan Center for Borgerservice ex. bidrage til opsporing af alkoholramte familier som kan have gavn af hjælp fra Familiecenteret. Målgruppe Alle relevante borgere i Egedal Kommune. Formål Center for Borgerservice skal være proaktivt. Dette skal ske via information og opfordring til relevante borgere om Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Ligeledes skal Center for Borgerservice handle proaktivt ved at kontakte Familiecenteret såfremt der er indikation på, at en borger har behov herfor. Mål At sikre relevante borgere informeres om kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. En helhedsorienteret informationspolitik i forhold til tidlig indsats på livsstilssygdomme Evaluering og kvalitetsovervågning Det skal opgøres hvor mange der opfordres til at modtage Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Det skal ligeledes opgøres om borgerne modtager og gennemfører tilbuddene. Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Ultimo 2012 medio Livsstilsværkstedet, Sundhedstjenesten og Familiecenteret udarbejder og ajourfører en oversigt med relevante forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. - Parterne og Center for Borgerservice aftaler hvilke tilbud der kan henvises til. - Center for Borgerservice sikrer at alle relevante medarbejdere kender og opfordrer relevante borgere til at modtage forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. 18

20 Ansvarsforhold Center for Borgerservice aftaler hvilke tilbud i Sundhedspolitikken der kan henvises til. - Center for Borgerservice sikrer at alle relevante medarbejdere kender tilbuddene i Sundhedspolitikken og oplyser relevante borgere om tilbuddene og visitationskriterierne Ikke relevant Center for Borgerservice 11 Folkeskolens sundhedsfremmende initiativer Indsatsområde Alle folkeskoler i Egedal Kommune skal deltage i en eller flere af sundhedsstyrelsens årlige kampagner. Alle folkeskoler skal sikre at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. I folkeskolelovens 7 beskrives hvilke fag, der indgår i undervisningen som obligatoriske emner. Her indgår sundhed, seksualundervisning og familiekundskab. Skoleudvalget har besluttet, at idræt og sundhed skal være et indsatsområde. Det sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen inden for rammerne af skolens virksomhed. Der kan eventuelt etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Målgruppe Alle skoleelever i Egedal Kommune Formål At fremme fysisk aktivitet og sund kost Mål - Det er et mål at sikre elevernes mulighed for bevægelse. - Det er et mål at flere børn cykler til og fra skole. - Det skal sikres at skolernes kantiner servere sund kost - Der sættes fokus på læring om sund kost - Der skal sættes fokus på faget idræt Evaluering og kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Evalueres første gang ved udgangen af 2011 Skoleåret 2010/11 Handleplan Skolebestyrelsen udarbejder principper for arbejdet med idræt 19

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis...3 Målopfølgning...9 Center for Borgerservice... 11 Jobcenteret... 16 Center for Social Service... 19 Center for Sundhed og Omsorg... 25 Center

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere