Sundhedspolitik i Egedal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014"

Transkript

1

2 Sundhedspolitik i Egedal Kommune Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det er mere end det. Der er mange faktorer som påvirker den enkelte borgers sundhed, og som borger kan man selv gøre meget for at bevare den. Det er den enkelte borgers valg af livsstil og sunde vaner, der har den største betydning for sundheden. Sundheden påvirkes også af de rammer borgerne dagligt lever og færdes i. Som kommune er Egedal med til at skabe disse rammer. Det er beskrevet i sundhedsloven 119 stk. 1, at Kommunalbestyrelsen skal sikre sunde rammer for borgerne. Dermed er det oplagt at Sundhedspolitikken er med til at definere de sunde rammer, som Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune vil skabe for borgerne. I Egedal Kommunes Agenda 21 Plan er sundhed et centralt tema. Agenda 21 Planen beskæftiger sig blandt andet med at skabe de fremtidige rammer for kommunens borgere sunde rammer. Dele af sundhedspolitikken er en direkte udmøntning af denne. En kommunes opgaver er mange og forskellige. Eksempelvis er det en kommunal opgave at drive skoler og institutioner. I driften af disse kan kommunen indtænke sundhedsfremme og forebyggelse bl.a. ved, at sikre adgang til sund mad, røgfri miljøer, godt arbejdsmiljø og tilbud som fremmer børnenes fysiske aktivitet og trivsel. Hermed påvirkes børnenes sundhed positivt via de rammer som skabes af kommunen. Andre kommunale opgaver har mindre åbenlyse sundhedsaspekter, men de er ikke mindre vigtige af den grund. Flere undersøgelser har vist, at en hensigtsmæssig byplanlægning kan fremme den fysiske aktivitet, så flere borgere vælger at cykle eller gå frem for at tage bilen. Dette vil også optimere trafiksikkerheden. Den kommunale velfærd står over for en række udfordringer i disse år. Det er dokumenteret, at behovet for sundhedsydelser stiger i takt med alderen. En stadig stigende andel af borgerne er ældre og dermed vil efterspørgslen af og udgifterne til sundhedsydelserne også stige i de kommende år. Samtidig er der stadigt stigende forventninger til niveauet for den kommunale service. Ligeledes er der et voksende fokus på sundhed og forebyggelse generelt i samfundet. Dette stiller en række krav til kommunen, blandt andet som formidler af budskaber med sundhedsfagligt indhold, eksempelvis præventionskampagner i folkeskolerne samt oplysningen om og afholdelse af aktiviteter for kommunens seniorer. De fleste er bevidste om kommunens udgifter der er forbundet med drift at plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje mm. Derimod er de færreste bevidste om, at kommunen også betaler en takst til regionen hver gang en borger besøger egen læge, bliver indlagt osv. Det er i alles interesse at borgerne er så sunde som muligt, og derfor skal de tilses af egen læge og indlægges efter behov. Dermed har Egedal Kommune også en interesse i, at hjælpe de raske borgere med at forblive raske, samt bremse udvikling af sygdomme og funktionsnedsættelser for borgere som er ramt af dette. De mange sundhedsaspekter i de kommunale opgaver og bevidstheden om at der ikke kan forventes flere penge til velfærd i de kommende år stiller store krav også til en kommunal sundhedspolitik og prioriteringer af indsatsområderne som den indeholder. 1

3 I Egedal Kommune er der mange frivillige som yder en kæmpe indsats på det kulturelle og sociale område, som samtidig har en sundhedsfremmende og forebyggende effekt. Kommunen yder og kan yde tilskud til aktiviteter og stille faciliteter til rådighed. De frivillige kan aldrig overtage de kommunale forpligtigelser på sundhedsområdet, men ved at skabe gode rammer for de frivillige, kan der skabes megen sundhed og forebyggelse til gavn for borgerne for færre midler. Nytænkning og prioritering Kommunalbestyrelsen har besluttet d. 2/3 2011, at den tidligere sundhedspolitik skal revideres, og at den nye sundhedspolitik skal være: - hele kommunens sundhedspolitik med en solid politisk- og administrativt ejerskab - bredt favnende både hvad angår indsatsområder og målgrupper - effektiv uden væsentligt brug af ekstra ressourcer Der er med andre ord et behov for at give sundhedspolitikken en ny struktur, skarp prioritering af indsatsområder og nytænkning af de eksisterende indsatser. Nytænkningen og prioritering af sundhedspolitikken i Egedal Kommune, betyder ikke at der reduceres i antallet af indsatser tvært imod. Nytænkning: Sundhedspolitikken skal være alle centres sundhedspolitik hele kommunens sundhedspolitik. Alle kommunens centre skal arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme og det skal ind tænkes i den daglige drift. Ikke alene skal alle centrene selvstændigt arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Hensigten er også, at dette arbejde skal være tværgående. Til dette oprettes Sundhedsforum med repræsentanter fra alle centrene. Prioritering: Hvert center skal sammen med det tilhørende politiske udvalg prioritere og formulere en eller flere sundhedsfremmende indsatser, som er relevante og kan indarbejdes i det enkelte centers øvrige opgaver. Dette skaber solid politisk- og administrativt ejerskab. Dette ejerskab styrkes yderligere, ved at alle indsatser skal evalueres. Vigtigst af alt er dog, at de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser implementeres effektivt af centrenes egne fagfolk. Dermed opnås størst effekt med færrest mulige ressourcer. Sundhedspolitikken i Egedal Kommunen går fra at være en politik med specifikke fokusområder og afgrænsede projektperioder, til at blive en del af driften. 2

4 Center for Borgerservice Genoptræning, Forebyggelse & Aktivitet Information til borgerne om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Forebyggelse af genindlæggelser Center for Social Service Utilsigtede hændelser Hygiejne Psykiatri og misbrug Center for Sundhed og Omsorg Utilsigtede hændelser Hygiejne Genoptræning, Forebyggelse & Aktivitet Forebyggelse af genindlæggelser Jobcenter Udnyttelse af forebyggelses- og opsporingspotentialet hos sygemeldte borgere i Egedal Kommune Forbedret samarbejde med de praktiserende læger i Egedal Kommune Center for Skole og Dagtilbud Utilsigtede hændelser Hygiejne Skoleområdet Aktive vurderinger Skoleområdet - Uge sex Åbent hus motorik Åbent hus Walk and talk Efterfødselsreaktioner Folkeskolens sundhedsfremmende initiativer Mad og Måltidspolitik Sundhedsfremme i folkeskolen Sukkerreduktion i dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Multifunktionelle byrum, anlæg og bygninger. Nærhed og tilgængelighed til rekreative grønne områder Sundhed og Trivsel 3

5 Center for Teknik og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Implementering af trafiksikkerhedsplan Godkendelse og tilsyn på miljøområdet Lokal anvendelse af regnvand Stiplan Center for Personale og service Sundhedsfremme og APV 4

6 1. Utilsigtede hændelser Indsatsområde Sundheds- og Ældrecenteret pr Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud og Center for Social Service er i gang med et samarbejde om borgersikkerhed, særligt med fokus på utilsigtede hændelser. Der er uddannet i alt 4 risiko-managere i de 3 centre. I efteråret 2010 trådte en udvidelse af patientsikkerhedsloven i kraft som betyder, at alle sundhedspersoner inden for det primære sundhedsområde skal indrapportere utilsigtede hændelser. I efteråret 2011 udvides området til også at omfatte borgere. Sundhedsloven: 198. Regionsrådene modtager, registrerer og analyserer rapporteringer om utilsigtede hændelser, jf. stk. 2, til brug for forbedring af patientsikkerheden og behandlingen samt for rapportering af oplysninger til Sundhedsstyrelsen, jf Stk. 2. En sundhedsperson, som bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, skal rapportere denne hændelse i henhold til stk. 1. Målgruppe Alle, der er autoriserede til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar. Det indebærer, at også ikke autoriserede sundhedspersoner som f.eks. klinikassistenter, plejere og sygehjælpere, tekniske service medarbejdere, ufaglærte, aktivitetsmedarbejdere er omfattede af reglerne Alle inden for ældre og sundhedsområdet i Egedal Kommune kan blive involveret i utilsigtede hændelser. For systematisk at skabe opmærksomhed om det, der kan undgås og forebygge gentagelser er der etableret et rapporteringssystem for utilsigtede hændelser Formål Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser skal understøtte borgersikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring, der sker indenfor Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorer Systemet skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i og Center for Social Service, og udviklingen 5

7 af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf. Mål At en risiko manager fra Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service deltager i relevante arbejdsgrupper i klyngekommuner samt i regionen At den enkelte medarbejder i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service rapporterer når de bliver bekendt med en utilsigtet hændelse i Evaluering og kvalitetsovervågning Den enkelte leder/ medarbejder er ansvarlig for at indrapportere den utilsigtede hændelse. Risiko-manageren er ansvarlig for opfølgning ude i afdelingen m.h.p. om afdelingen har udarbejdet en handleplan og drøftet hvilke tiltag der kan iværksættes for at undgå en lignende utilsigtet hændelse. Forventet start- og sluttidspunkt Løbende når der sker en utilsigtet hændelse. Handleplan Udarbejdes ved hver utilsigtet hændelse. Der er ikke afsat midler til den konkrete opgave, disse indgår i den nuværende normering i afdelingerne. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service 6

8 2 Hygiejne Indsatsområde Fokus på håndhygiejne i: Alle afdelinger i Center for Sundhed og Omsorg. Sundhedstjenesten og Tandplejen i Center for Skole og Dagtilbud. Botilbud under Skelhøj, Søvænget og Socialpsykiatrien samt samværs- og aktivitilbud i Center for Social Service. Der har de senere år været megen fokus på og resultater af en række undersøgelser, der dokumenterer en nedgang i sygefraværet hos borgere, brugere, børn og personale, efter der har været fokus på håndhygiejne. Undersøgelser viser at sygefraværet kan nedbringes med op til 30 % og at der generelt vil blive mindre sygdom. Målgruppe Medarbejderne i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service Formål At de ansatte bliver bevidste om vigtigheden af hvordan, hvornår og hvorfor man vasker hænder så de undgår at smitte andre og selv blive smittet Mål Alle afdelinger får udarbejdet en handleplan som skal gælde for den enkelte afdeling Evaluering og kvalitetsovervågning De enkelte afdelinger jf. indsatsområderne Forventet start- og sluttidspunkt Vil ske løbende igennem året. Handleplan Ikke fastsat. Afdelingernes egne fastlagte budgetter. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service 7

9 3 Skoleområdet Aktive vurderinger Indsatsområde Alle skoleelever på 2., 4., 5.og 7. klassetrin i Egedal Kommune tilbydes sundhedspædagogiske aktiviteter i 2 skolelektioner med en sundhedsplejerske. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i metoden Aktive vurderinger og emnerne er hhv. håndhygiejne, venner/kammeratskab, pubertet samt krop og seksualitet. I metoden Aktive vurderinger tages udgangspunkt i elevernes egne meninger og holdninger, og gennem forskellige øvelser med tilhørerne spørgsmål får eleverne mulighed for at reflektere over egne og de andres svar. Mellem øvelserne indlægges faktuel viden, som sammen med egne refleksioner giver elever et videns- og erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra. Sundhedsloven 121 Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. Målgruppe Skoleeleverne i 2., 4., 5. og 7. klasse i Egedal Kommune Formål At alle elever i Egedal Kommune, som har deltaget i Aktive vurderinger, opnår en større viden om det aktuelle emne og bliver bedre til at træffe sunde valg Mål At den enkelte elev bliver bevidst om egen viden og egne holdninger i forhold til det aktuelle emne. Og at den enkelte elev får en viden og en erfaring som danner grundlag for deres videre udvikling Evaluering og Kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Evalueres efter de 2 skolelektioner med eleverne og læreren Tilbydes løbende igennem skoleåret. Planlægges i samarbejde med den enkelte klasse Handleplan Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Der er udarbejdet en handleplan til hvert klassetrin/emneområde som sundhedsplejersken anvender Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens budget Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten i samarbejde med klasselæreren samt eleverne i klassen. 8

10 4 Skoleområdet - Uge sex Indsatsområde Alle unge i klasse og deres forældre inviteres til et temaarrangement i Juniorklubben Hampeland og/eller på Ungdomsskolen i Smørum, hvor emnet er Unge og sex. Tema-arrangementerne vil foregå i tæt samarbejde med ungdomsskolen, klubben, SSP, seksualisterne og Sundhedstjenesten og vil bl.a. bestå af foredrag og boder, hvor sundhedsplejerskerne oplyser/drøfter emner som sex og alkohol, sexsygdomme, porno og prævention m.m. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle unge i klasse i Egedal Kommune, samt deres forældre Formål At de unge føler at de bliver taget alvorligt og give dem oplysning, viden og handlekompetencer i forhold til bl.a. prævention, abort, sexsygdomme, kroppens udvikling, personlige grænser, normalitet og de positive og lystfyldte sider af sexlivet At give forældrene oplysning, viden og indsigt, samt mulighed for at indgå i en dialog med arrangørerne/de unge Mål At de unge bliver bevidst om egen viden og egne holdninger, som kan hjælpe dem med at træffe sunde valg og beslutninger der er rigtige for dem At forældrene får en viden som giver gode forudsætninger for at indgå i dialog med de unge Evaluering og kvalitetsovervågning Evalueres efter arrangementerne af sundhedsplejersker, SSP og klubledere. Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Uge 6. Ungdomsskolen, klubben, SSP og Sundhedstjenesten planlægger i løbet af året, som resulterer i 2 aftenarrangementer i uge 9

11 6. Udgiften afholdes indenfor SSP og Sundhedstjenestens budget Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten, SSP og Ungdomsskolen Sukkerreduktion i dagtilbud 1. Indsatsområde Dagtilbudsområdet ønsker at sætte fokus på sukkerreduktion i dagtilbuddene. I dette frivillige mini-projekt ønsker vi ikke at sætte fokus på forældrenes medsendte madpakker. Den vinkel er beskrevet i daginstitutionens egen politik. Vi ønsker udelukkende, at dagtilbuddet skærper opmærksomheden på sukkerforbruget. 2. Egedal Kommune vil gerne være med til at skabe sunde livs- og kostvaner og gøre det sunde valg til det naturlige valg. Der er intet der tyder på, at der indtages for meget sukker i kommunens daginstitutioner, men med det øgede fokus der iagttages omkring uhensigtsmæssigt sukkerforbrug blandt børn, er det interessant at skærpe opmærksomheden omkring sukkervaner. 3. Målgruppe Alle børn og unge i Egedal Kommunes dagtilbud og klubber. 4. Formål At skærpe opmærksomheden omkring sukkervaner 5. Mål At daginstitutionerne bliver bevidste om sukkerforbrug i dagligdagen og derved får fokus på at finde sunde alternativer At Center for skole og dagtilbud får informationer om erfaringerne med sukkerreduktion, til evt. senere anvendelse. 6. Evaluering og kvalitetsovervågning Der evalueres af CSD via de af daginstitutionerne udfyldte skemaer. Skemaerne udfyldes med et pr. måned pr. deltagende institution i den 3-måneders periode projektet kører 7. Forventet start- og sluttidspunkt 8. Handleplan Starttidspunkt: Det frivillige mini-projekt påbegyndes marts 2012 Sluttidspunkt: Juni 2012 I den periode projektet varer udfylder hver deltagende institution et skema pr. måned, hvor de bl.a. redegør for hvilke sukkerholdige ting der blev erstattet med andet, 10

12 om der kan iagttages at nogle børn spiser mere eller mindre efter at den tilbudte mad er ændret, hvorvidt sukker-reduktionen har haft konsekvenser for de pædagogiske aktiviteter og traditioner m.m. På baggrund af tilbagemeldingerne i skemaerne, vurderes hvilke erfaringer og observationer der kan tages med videre til et evt. større projekt her i kommunen. 9. Ingen økonomi tilknyttet Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Ansvarlig: Center for skole og dagtilbud, dagtilbudsområdet Tværfaglige samarbejdspartnere: Sundhedsplejen og tandplejen Interessenter: Forældre til børn i Egedal Kommunes dagtilbud og klubber 5 Åbent hus motorik Indsatsområde Alle nybagte familie der deltager i åbent hus undervises en gang årligt af en sundhedsplejerske i spæd- og småbørns motoriske udvikling. Der tages udgangspunkt i barnets medfødte sanser og behov for stimulation, som illustreres ved forskellige øvelser. Der lægges vægt på at en veludviklet grundlæggende motorik, er byggesten for barnets videre udvikling, motorisk, sprogligt, socialt og intellektuelt. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle de nybagte familier i Egedal Kommune Formål At forældrene får en god forståelse og ser vigtigheden for barnets motoriske udvikling og dermed bliver i stand til at støtte deres barn bedst muligt på netop det udviklingstrin, barnet befinder sig på. 11

13 At forældrene bliver bevidst om hvilken betydningen en velstimuleret motorisk udvikling har for barnets opvækst Mål At alle nybagte familier i Egedal Kommune, der har deltaget i undervisningen får en grundig viden om spædog småbørns motorik og hvilken betydning det har for barnets udvikling Evaluering og kvalitetsovervågning Løbende første gang forår Forventet start- og sluttidspunkt Løbende lægges som et fast undervisningstilbud i Egedal Kommunes Åbent hus-arrangementer fremover. Handleplan Plan for Åbent hus-arrangementerne for- og efterår, planlægges et halvt år frem. Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens budget Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten. 6 Åbent hus Walk and talk Indsatsområde Der sættes fokus på motorikken hos de nybagte mødre/fædre i form af Walk and talk med din sundhedsplejerske. Ved et Åbent hus-arrangement en gang årligt går mødre/fædre, samt børn og sundhedsplejersken en tur på en af Egedal Kommunes naturstier/stier, kombineret med en række motionsøvelser på turen. Sundhedsloven 120, Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle nybagte mødre/fædre der deltager i Åbent hus Formål At opfordre alle mødre/fædre til få motion og samtidig få mulighed for at få en god snak med hinanden, samt støtte, vejledning og gode råd fra sundhedsplejersken 12

14 Mål At forældrene opnår et øget velvære og opfordres til en sund livsstil At Walk and talk spreder sig til mødre grupperne og evt. til familierne Evaluering og kvalitetsovervågning Løbende første gang forår Forventet start- og sluttidspunkt Uge og derefter løbende. Handleplan Plan for Åbent hus-arrangementerne for- og efterår, planlægges et halvt år frem. I den nuværende normering i Sundhedstjenesten. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten. 7 Efterfødselsreaktioner Indsatsområde Forebyggelses- og opsporingspotentialet hos nybagte mødre med efterfødselsreaktioner. I sundhedsplejerskens 3. besøg udfylder mødrene et spørgeskema (Edinburgh-skema), hvilket danner grundlag for sundhedsplejerskens vurdering af mødrenes psykiske tilstand. Skønnes mødrene at have gavn af et gruppeforløb tilbydes de en visitationssamtale med en sundhedsplejerske eller familiekonsulent fra familiehuset og kan herefter tilbydes et forløb på 8 gange i en samtalegruppe, sammen med andre mødre i samme situation. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle nybagte mødre, der scorer mere end 10 point i spørgeskemaet og skønnes at have gavn af et gruppe- 13

15 forløb i samtalegruppen. Formål Et tilbud til mødre, der synes det er sværere end forventet at blive mor At drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn At dele bekymringer og overvejelser med mødre i lignende situationer Samtale med en professionel sparringspartner i gruppen At få hjælp til at finde nye måder at håndtere problemstillingerne på. Mål Sundhedsplejerskerne skal henvise/opfordre de nybagte mødre med efterfødselsreaktioner at tage imod gruppetilbuddet At de mødre som har deltaget i gruppeforløbet føler det er blevet lettere at være mor. At forhindre at mødre med en uopdaget efterfødselsreaktion, får uhensigtsmæssige konsekvenser for mødre/familier og børn. Evaluering og kvalitetsovervågning Gruppedeltagere, sundhedsplejerske og familieterapeut evaluerer gruppeforløbet efter de 8 gange. Arbejdsgruppen bestående af sundhedsplejerske og familieterapeut Ledende sundhedsplejerske og leder af familiehuset evaluerer projektet løbende. Forventet start- og sluttidspunkt Gruppeforløb starter op 2 gange årligt. Handleplan Der er udarbejdet en plan for selve gruppeforløbet med forskellige temaer hver gang. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens og Center for Socialservice budget. Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten 14

16 8 Kronikerområdet Sammenhængende indsats Indsatsområde Sammenhængende indsats på kronikerområdet Der er udarbejdet forløbsprogrammer for diabetes og KOL. Egedal Kommune har forpligtet sig til at følge disse i sundhedsaftalen I de kommende år bliver der implementeret forløbsprogrammer hjerte/kar lidelser, skulder/ryglidelser samt demens. Målgruppe Alle borgere i Egedal Kommune som har eller er i risiko for at få en af de ovenstående lidelser. Formål At reducere følgesygdomme, bremse sygdommens udvikling, hindre genindlæggelser, sikre at de syge kan holdes på arbejdsmarkedet længst muligt. Mål At implementere forløbsprogrammerne for diabetes og KOL At inddrage de frivillige foreninger mest muligt i indsatsen At Egedal fortsat er blandt de kommuner i Region Hovedstaden som har færrest genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser Evaluering og kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Region Hovedstaden arbejder pt. på, at udvikle en evalueringsmodel for forløbsprogrammerne. Denne skal anvendes i hele regionen, således at kommunerne kan sammenlignes. Implementeringen af forløbsprogrammerne er igangsat. Se projektbeskrivelsen for forløbsprogrammerne. Delvis finansieret af statsligt tilskud 1,2 mio. kr. i perioden Det skal afklares om udgiften herefter kan afholdes indenfor Genoptræningens budget Center for Sundhed og Omsorg, Genoptræning. Center for Borgerservice, Visitationen Samarbejdsparter: Praktiserende læger og Frivillige foreninger. 15

17 9 Psykiatri og misbrug Indsatsområde Sammenhæng i sektorovergange for socialudsatte borgere Det er veldokumenteret, at samfundets socialt mest udsatte borgere ofte oplever konflikter med bl.a. sundhedspersonalet, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Dette er et særligt problem, idet forekomsten af sygdomme hos denne målgruppe er markant højere end i den øvrige befolkning, og gruppen bidrager dermed i højere grad til den sociale ulighed i sundhed end nogen andre befolkningsgrupper i samfundet. Dette er også gældende for borgere, som indgår i forløb som forsætter i en anden sektor, ex. kommunal misbrugsbehandling. Projektets hensigt er at skabe et bedre sammenhæng i forløbet fra indlæggelse til forløb i kommunalt regi. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er socialt udsatte borgere med væsentlige somatiske sygdomsproblemer. (Stofmisbrugere, svært alkoholiserede og hjemløse m.fl.), (serviceloven 99) Formål At mindske den sociale ulighed i sundhed ved: At personalet på hospitalet bliver bedre til at rumme socialt udsatte borgere, så borgeren får den behandling og pleje de har behov for At socialsygeplejersken medvirker til et kvalificeret udskrivningsforløb i overgangen fra hospital til kom-munen og den praktiserende læge Mål At de socialt udsatte borgere kommer til at matche gennemsnitsborgerens indlæggelsesforløb At der mellem primær - og sekundær sektor er skabt brugbare modeller for kvalificerede ind - og udskrivningsforløb At socialsygeplejersken fungerer som sparringspartner og brobygger for at forebygge de konflikter og imødegå den tvivl og de problemer, der ofte opstår i mødet mellem den indlagte socialt udsatte borger og sundhedspersonalet At socialsygeplejersken medvirker til at opkvalificere personalet i kontakten med den socialt udsatte borger At der udarbejdes målbare delmål til målene ved projektstart Evaluering og kvalitetsovervågning Evalueringen foretages af ekstern evaluator. Herlev Hospital varetager dette. 16

18 Forventet start- og Medio 2011 og to år frem sluttidspunkt Handleplan 2-årigt projekt med projektstart i maj 2011: 4 mdr. afdækning / analysefasen. 1½ års pilot intervention. 2 mdr. afslutning, evaluering og implementering. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Projektet er finansieret med regionale midler og Egedal Kommune har medfinansiering via personaleressourcer Center for Social Service 17

19 10 Information til borgerne om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Indsatsområde Information om Egedal Kommunes forebyggelses- og sundhedsfremmende tilbud m.m., i forbindelse med almen sagsbehandling i Center for Borgerservice samt kontakter Familiecenteret såfremt der er indikation på, at en borger har behov herfor. Center for Borgerservice har mange daglige kontakter med Egedal Kommunes borgere. Det kan eksempelvis være borgere som modtager en ydelse, der skal have informationer m.m. i forhold til denne ydelse. Et eksempel er førtidspensionister og kontanthjælp. Dermed har Center for Borgerservice en god mulighed for at oplyse om Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud ex. rygestopkurser. Ligeledes kan Center for Borgerservice ex. bidrage til opsporing af alkoholramte familier som kan have gavn af hjælp fra Familiecenteret. Målgruppe Alle relevante borgere i Egedal Kommune. Formål Center for Borgerservice skal være proaktivt. Dette skal ske via information og opfordring til relevante borgere om Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Ligeledes skal Center for Borgerservice handle proaktivt ved at kontakte Familiecenteret såfremt der er indikation på, at en borger har behov herfor. Mål At sikre relevante borgere informeres om kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. En helhedsorienteret informationspolitik i forhold til tidlig indsats på livsstilssygdomme Evaluering og kvalitetsovervågning Det skal opgøres hvor mange der opfordres til at modtage Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Det skal ligeledes opgøres om borgerne modtager og gennemfører tilbuddene. Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Ultimo 2012 medio Livsstilsværkstedet, Sundhedstjenesten og Familiecenteret udarbejder og ajourfører en oversigt med relevante forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. - Parterne og Center for Borgerservice aftaler hvilke tilbud der kan henvises til. - Center for Borgerservice sikrer at alle relevante medarbejdere kender og opfordrer relevante borgere til at modtage forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. 18

20 Ansvarsforhold Center for Borgerservice aftaler hvilke tilbud i Sundhedspolitikken der kan henvises til. - Center for Borgerservice sikrer at alle relevante medarbejdere kender tilbuddene i Sundhedspolitikken og oplyser relevante borgere om tilbuddene og visitationskriterierne Ikke relevant Center for Borgerservice 11 Folkeskolens sundhedsfremmende initiativer Indsatsområde Alle folkeskoler i Egedal Kommune skal deltage i en eller flere af sundhedsstyrelsens årlige kampagner. Alle folkeskoler skal sikre at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. I folkeskolelovens 7 beskrives hvilke fag, der indgår i undervisningen som obligatoriske emner. Her indgår sundhed, seksualundervisning og familiekundskab. Skoleudvalget har besluttet, at idræt og sundhed skal være et indsatsområde. Det sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen inden for rammerne af skolens virksomhed. Der kan eventuelt etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Målgruppe Alle skoleelever i Egedal Kommune Formål At fremme fysisk aktivitet og sund kost Mål - Det er et mål at sikre elevernes mulighed for bevægelse. - Det er et mål at flere børn cykler til og fra skole. - Det skal sikres at skolernes kantiner servere sund kost - Der sættes fokus på læring om sund kost - Der skal sættes fokus på faget idræt Evaluering og kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Evalueres første gang ved udgangen af 2011 Skoleåret 2010/11 Handleplan Skolebestyrelsen udarbejder principper for arbejdet med idræt 19

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed?

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og FOA 11. januar 2011 v/sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen Disposition Overvejelser organisering

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere