Sundhedspolitik i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014"

Transkript

1

2 Sundhedspolitik i Egedal Kommune Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det er mere end det. Der er mange faktorer som påvirker den enkelte borgers sundhed, og som borger kan man selv gøre meget for at bevare den. Det er den enkelte borgers valg af livsstil og sunde vaner, der har den største betydning for sundheden. Sundheden påvirkes også af de rammer borgerne dagligt lever og færdes i. Som kommune er Egedal med til at skabe disse rammer. Det er beskrevet i sundhedsloven 119 stk. 1, at Kommunalbestyrelsen skal sikre sunde rammer for borgerne. Dermed er det oplagt at Sundhedspolitikken er med til at definere de sunde rammer, som Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune vil skabe for borgerne. I Egedal Kommunes Agenda 21 Plan er sundhed et centralt tema. Agenda 21 Planen beskæftiger sig blandt andet med at skabe de fremtidige rammer for kommunens borgere sunde rammer. Dele af sundhedspolitikken er en direkte udmøntning af denne. En kommunes opgaver er mange og forskellige. Eksempelvis er det en kommunal opgave at drive skoler og institutioner. I driften af disse kan kommunen indtænke sundhedsfremme og forebyggelse bl.a. ved, at sikre adgang til sund mad, røgfri miljøer, godt arbejdsmiljø og tilbud som fremmer børnenes fysiske aktivitet og trivsel. Hermed påvirkes børnenes sundhed positivt via de rammer som skabes af kommunen. Andre kommunale opgaver har mindre åbenlyse sundhedsaspekter, men de er ikke mindre vigtige af den grund. Flere undersøgelser har vist, at en hensigtsmæssig byplanlægning kan fremme den fysiske aktivitet, så flere borgere vælger at cykle eller gå frem for at tage bilen. Dette vil også optimere trafiksikkerheden. Den kommunale velfærd står over for en række udfordringer i disse år. Det er dokumenteret, at behovet for sundhedsydelser stiger i takt med alderen. En stadig stigende andel af borgerne er ældre og dermed vil efterspørgslen af og udgifterne til sundhedsydelserne også stige i de kommende år. Samtidig er der stadigt stigende forventninger til niveauet for den kommunale service. Ligeledes er der et voksende fokus på sundhed og forebyggelse generelt i samfundet. Dette stiller en række krav til kommunen, blandt andet som formidler af budskaber med sundhedsfagligt indhold, eksempelvis præventionskampagner i folkeskolerne samt oplysningen om og afholdelse af aktiviteter for kommunens seniorer. De fleste er bevidste om kommunens udgifter der er forbundet med drift at plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje mm. Derimod er de færreste bevidste om, at kommunen også betaler en takst til regionen hver gang en borger besøger egen læge, bliver indlagt osv. Det er i alles interesse at borgerne er så sunde som muligt, og derfor skal de tilses af egen læge og indlægges efter behov. Dermed har Egedal Kommune også en interesse i, at hjælpe de raske borgere med at forblive raske, samt bremse udvikling af sygdomme og funktionsnedsættelser for borgere som er ramt af dette. De mange sundhedsaspekter i de kommunale opgaver og bevidstheden om at der ikke kan forventes flere penge til velfærd i de kommende år stiller store krav også til en kommunal sundhedspolitik og prioriteringer af indsatsområderne som den indeholder. 1

3 I Egedal Kommune er der mange frivillige som yder en kæmpe indsats på det kulturelle og sociale område, som samtidig har en sundhedsfremmende og forebyggende effekt. Kommunen yder og kan yde tilskud til aktiviteter og stille faciliteter til rådighed. De frivillige kan aldrig overtage de kommunale forpligtigelser på sundhedsområdet, men ved at skabe gode rammer for de frivillige, kan der skabes megen sundhed og forebyggelse til gavn for borgerne for færre midler. Nytænkning og prioritering Kommunalbestyrelsen har besluttet d. 2/3 2011, at den tidligere sundhedspolitik skal revideres, og at den nye sundhedspolitik skal være: - hele kommunens sundhedspolitik med en solid politisk- og administrativt ejerskab - bredt favnende både hvad angår indsatsområder og målgrupper - effektiv uden væsentligt brug af ekstra ressourcer Der er med andre ord et behov for at give sundhedspolitikken en ny struktur, skarp prioritering af indsatsområder og nytænkning af de eksisterende indsatser. Nytænkningen og prioritering af sundhedspolitikken i Egedal Kommune, betyder ikke at der reduceres i antallet af indsatser tvært imod. Nytænkning: Sundhedspolitikken skal være alle centres sundhedspolitik hele kommunens sundhedspolitik. Alle kommunens centre skal arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme og det skal ind tænkes i den daglige drift. Ikke alene skal alle centrene selvstændigt arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Hensigten er også, at dette arbejde skal være tværgående. Til dette oprettes Sundhedsforum med repræsentanter fra alle centrene. Prioritering: Hvert center skal sammen med det tilhørende politiske udvalg prioritere og formulere en eller flere sundhedsfremmende indsatser, som er relevante og kan indarbejdes i det enkelte centers øvrige opgaver. Dette skaber solid politisk- og administrativt ejerskab. Dette ejerskab styrkes yderligere, ved at alle indsatser skal evalueres. Vigtigst af alt er dog, at de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser implementeres effektivt af centrenes egne fagfolk. Dermed opnås størst effekt med færrest mulige ressourcer. Sundhedspolitikken i Egedal Kommunen går fra at være en politik med specifikke fokusområder og afgrænsede projektperioder, til at blive en del af driften. 2

4 Center for Borgerservice Genoptræning, Forebyggelse & Aktivitet Information til borgerne om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Forebyggelse af genindlæggelser Center for Social Service Utilsigtede hændelser Hygiejne Psykiatri og misbrug Center for Sundhed og Omsorg Utilsigtede hændelser Hygiejne Genoptræning, Forebyggelse & Aktivitet Forebyggelse af genindlæggelser Jobcenter Udnyttelse af forebyggelses- og opsporingspotentialet hos sygemeldte borgere i Egedal Kommune Forbedret samarbejde med de praktiserende læger i Egedal Kommune Center for Skole og Dagtilbud Utilsigtede hændelser Hygiejne Skoleområdet Aktive vurderinger Skoleområdet - Uge sex Åbent hus motorik Åbent hus Walk and talk Efterfødselsreaktioner Folkeskolens sundhedsfremmende initiativer Mad og Måltidspolitik Sundhedsfremme i folkeskolen Sukkerreduktion i dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Multifunktionelle byrum, anlæg og bygninger. Nærhed og tilgængelighed til rekreative grønne områder Sundhed og Trivsel 3

5 Center for Teknik og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Implementering af trafiksikkerhedsplan Godkendelse og tilsyn på miljøområdet Lokal anvendelse af regnvand Stiplan Center for Personale og service Sundhedsfremme og APV 4

6 1. Utilsigtede hændelser Indsatsområde Sundheds- og Ældrecenteret pr Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud og Center for Social Service er i gang med et samarbejde om borgersikkerhed, særligt med fokus på utilsigtede hændelser. Der er uddannet i alt 4 risiko-managere i de 3 centre. I efteråret 2010 trådte en udvidelse af patientsikkerhedsloven i kraft som betyder, at alle sundhedspersoner inden for det primære sundhedsområde skal indrapportere utilsigtede hændelser. I efteråret 2011 udvides området til også at omfatte borgere. Sundhedsloven: 198. Regionsrådene modtager, registrerer og analyserer rapporteringer om utilsigtede hændelser, jf. stk. 2, til brug for forbedring af patientsikkerheden og behandlingen samt for rapportering af oplysninger til Sundhedsstyrelsen, jf Stk. 2. En sundhedsperson, som bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, skal rapportere denne hændelse i henhold til stk. 1. Målgruppe Alle, der er autoriserede til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar. Det indebærer, at også ikke autoriserede sundhedspersoner som f.eks. klinikassistenter, plejere og sygehjælpere, tekniske service medarbejdere, ufaglærte, aktivitetsmedarbejdere er omfattede af reglerne Alle inden for ældre og sundhedsområdet i Egedal Kommune kan blive involveret i utilsigtede hændelser. For systematisk at skabe opmærksomhed om det, der kan undgås og forebygge gentagelser er der etableret et rapporteringssystem for utilsigtede hændelser Formål Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser skal understøtte borgersikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring, der sker indenfor Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorer Systemet skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i og Center for Social Service, og udviklingen 5

7 af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf. Mål At en risiko manager fra Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service deltager i relevante arbejdsgrupper i klyngekommuner samt i regionen At den enkelte medarbejder i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service rapporterer når de bliver bekendt med en utilsigtet hændelse i Evaluering og kvalitetsovervågning Den enkelte leder/ medarbejder er ansvarlig for at indrapportere den utilsigtede hændelse. Risiko-manageren er ansvarlig for opfølgning ude i afdelingen m.h.p. om afdelingen har udarbejdet en handleplan og drøftet hvilke tiltag der kan iværksættes for at undgå en lignende utilsigtet hændelse. Forventet start- og sluttidspunkt Løbende når der sker en utilsigtet hændelse. Handleplan Udarbejdes ved hver utilsigtet hændelse. Der er ikke afsat midler til den konkrete opgave, disse indgår i den nuværende normering i afdelingerne. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service 6

8 2 Hygiejne Indsatsområde Fokus på håndhygiejne i: Alle afdelinger i Center for Sundhed og Omsorg. Sundhedstjenesten og Tandplejen i Center for Skole og Dagtilbud. Botilbud under Skelhøj, Søvænget og Socialpsykiatrien samt samværs- og aktivitilbud i Center for Social Service. Der har de senere år været megen fokus på og resultater af en række undersøgelser, der dokumenterer en nedgang i sygefraværet hos borgere, brugere, børn og personale, efter der har været fokus på håndhygiejne. Undersøgelser viser at sygefraværet kan nedbringes med op til 30 % og at der generelt vil blive mindre sygdom. Målgruppe Medarbejderne i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service Formål At de ansatte bliver bevidste om vigtigheden af hvordan, hvornår og hvorfor man vasker hænder så de undgår at smitte andre og selv blive smittet Mål Alle afdelinger får udarbejdet en handleplan som skal gælde for den enkelte afdeling Evaluering og kvalitetsovervågning De enkelte afdelinger jf. indsatsområderne Forventet start- og sluttidspunkt Vil ske løbende igennem året. Handleplan Ikke fastsat. Afdelingernes egne fastlagte budgetter. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service 7

9 3 Skoleområdet Aktive vurderinger Indsatsområde Alle skoleelever på 2., 4., 5.og 7. klassetrin i Egedal Kommune tilbydes sundhedspædagogiske aktiviteter i 2 skolelektioner med en sundhedsplejerske. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i metoden Aktive vurderinger og emnerne er hhv. håndhygiejne, venner/kammeratskab, pubertet samt krop og seksualitet. I metoden Aktive vurderinger tages udgangspunkt i elevernes egne meninger og holdninger, og gennem forskellige øvelser med tilhørerne spørgsmål får eleverne mulighed for at reflektere over egne og de andres svar. Mellem øvelserne indlægges faktuel viden, som sammen med egne refleksioner giver elever et videns- og erfaringsgrundlag at videreudvikle sig fra. Sundhedsloven 121 Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. Målgruppe Skoleeleverne i 2., 4., 5. og 7. klasse i Egedal Kommune Formål At alle elever i Egedal Kommune, som har deltaget i Aktive vurderinger, opnår en større viden om det aktuelle emne og bliver bedre til at træffe sunde valg Mål At den enkelte elev bliver bevidst om egen viden og egne holdninger i forhold til det aktuelle emne. Og at den enkelte elev får en viden og en erfaring som danner grundlag for deres videre udvikling Evaluering og Kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Evalueres efter de 2 skolelektioner med eleverne og læreren Tilbydes løbende igennem skoleåret. Planlægges i samarbejde med den enkelte klasse Handleplan Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Der er udarbejdet en handleplan til hvert klassetrin/emneområde som sundhedsplejersken anvender Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens budget Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten i samarbejde med klasselæreren samt eleverne i klassen. 8

10 4 Skoleområdet - Uge sex Indsatsområde Alle unge i klasse og deres forældre inviteres til et temaarrangement i Juniorklubben Hampeland og/eller på Ungdomsskolen i Smørum, hvor emnet er Unge og sex. Tema-arrangementerne vil foregå i tæt samarbejde med ungdomsskolen, klubben, SSP, seksualisterne og Sundhedstjenesten og vil bl.a. bestå af foredrag og boder, hvor sundhedsplejerskerne oplyser/drøfter emner som sex og alkohol, sexsygdomme, porno og prævention m.m. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle unge i klasse i Egedal Kommune, samt deres forældre Formål At de unge føler at de bliver taget alvorligt og give dem oplysning, viden og handlekompetencer i forhold til bl.a. prævention, abort, sexsygdomme, kroppens udvikling, personlige grænser, normalitet og de positive og lystfyldte sider af sexlivet At give forældrene oplysning, viden og indsigt, samt mulighed for at indgå i en dialog med arrangørerne/de unge Mål At de unge bliver bevidst om egen viden og egne holdninger, som kan hjælpe dem med at træffe sunde valg og beslutninger der er rigtige for dem At forældrene får en viden som giver gode forudsætninger for at indgå i dialog med de unge Evaluering og kvalitetsovervågning Evalueres efter arrangementerne af sundhedsplejersker, SSP og klubledere. Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Uge 6. Ungdomsskolen, klubben, SSP og Sundhedstjenesten planlægger i løbet af året, som resulterer i 2 aftenarrangementer i uge 9

11 6. Udgiften afholdes indenfor SSP og Sundhedstjenestens budget Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten, SSP og Ungdomsskolen Sukkerreduktion i dagtilbud 1. Indsatsområde Dagtilbudsområdet ønsker at sætte fokus på sukkerreduktion i dagtilbuddene. I dette frivillige mini-projekt ønsker vi ikke at sætte fokus på forældrenes medsendte madpakker. Den vinkel er beskrevet i daginstitutionens egen politik. Vi ønsker udelukkende, at dagtilbuddet skærper opmærksomheden på sukkerforbruget. 2. Egedal Kommune vil gerne være med til at skabe sunde livs- og kostvaner og gøre det sunde valg til det naturlige valg. Der er intet der tyder på, at der indtages for meget sukker i kommunens daginstitutioner, men med det øgede fokus der iagttages omkring uhensigtsmæssigt sukkerforbrug blandt børn, er det interessant at skærpe opmærksomheden omkring sukkervaner. 3. Målgruppe Alle børn og unge i Egedal Kommunes dagtilbud og klubber. 4. Formål At skærpe opmærksomheden omkring sukkervaner 5. Mål At daginstitutionerne bliver bevidste om sukkerforbrug i dagligdagen og derved får fokus på at finde sunde alternativer At Center for skole og dagtilbud får informationer om erfaringerne med sukkerreduktion, til evt. senere anvendelse. 6. Evaluering og kvalitetsovervågning Der evalueres af CSD via de af daginstitutionerne udfyldte skemaer. Skemaerne udfyldes med et pr. måned pr. deltagende institution i den 3-måneders periode projektet kører 7. Forventet start- og sluttidspunkt 8. Handleplan Starttidspunkt: Det frivillige mini-projekt påbegyndes marts 2012 Sluttidspunkt: Juni 2012 I den periode projektet varer udfylder hver deltagende institution et skema pr. måned, hvor de bl.a. redegør for hvilke sukkerholdige ting der blev erstattet med andet, 10

12 om der kan iagttages at nogle børn spiser mere eller mindre efter at den tilbudte mad er ændret, hvorvidt sukker-reduktionen har haft konsekvenser for de pædagogiske aktiviteter og traditioner m.m. På baggrund af tilbagemeldingerne i skemaerne, vurderes hvilke erfaringer og observationer der kan tages med videre til et evt. større projekt her i kommunen. 9. Ingen økonomi tilknyttet Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Ansvarlig: Center for skole og dagtilbud, dagtilbudsområdet Tværfaglige samarbejdspartnere: Sundhedsplejen og tandplejen Interessenter: Forældre til børn i Egedal Kommunes dagtilbud og klubber 5 Åbent hus motorik Indsatsområde Alle nybagte familie der deltager i åbent hus undervises en gang årligt af en sundhedsplejerske i spæd- og småbørns motoriske udvikling. Der tages udgangspunkt i barnets medfødte sanser og behov for stimulation, som illustreres ved forskellige øvelser. Der lægges vægt på at en veludviklet grundlæggende motorik, er byggesten for barnets videre udvikling, motorisk, sprogligt, socialt og intellektuelt. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle de nybagte familier i Egedal Kommune Formål At forældrene får en god forståelse og ser vigtigheden for barnets motoriske udvikling og dermed bliver i stand til at støtte deres barn bedst muligt på netop det udviklingstrin, barnet befinder sig på. 11

13 At forældrene bliver bevidst om hvilken betydningen en velstimuleret motorisk udvikling har for barnets opvækst Mål At alle nybagte familier i Egedal Kommune, der har deltaget i undervisningen får en grundig viden om spædog småbørns motorik og hvilken betydning det har for barnets udvikling Evaluering og kvalitetsovervågning Løbende første gang forår Forventet start- og sluttidspunkt Løbende lægges som et fast undervisningstilbud i Egedal Kommunes Åbent hus-arrangementer fremover. Handleplan Plan for Åbent hus-arrangementerne for- og efterår, planlægges et halvt år frem. Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens budget Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten. 6 Åbent hus Walk and talk Indsatsområde Der sættes fokus på motorikken hos de nybagte mødre/fædre i form af Walk and talk med din sundhedsplejerske. Ved et Åbent hus-arrangement en gang årligt går mødre/fædre, samt børn og sundhedsplejersken en tur på en af Egedal Kommunes naturstier/stier, kombineret med en række motionsøvelser på turen. Sundhedsloven 120, Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle nybagte mødre/fædre der deltager i Åbent hus Formål At opfordre alle mødre/fædre til få motion og samtidig få mulighed for at få en god snak med hinanden, samt støtte, vejledning og gode råd fra sundhedsplejersken 12

14 Mål At forældrene opnår et øget velvære og opfordres til en sund livsstil At Walk and talk spreder sig til mødre grupperne og evt. til familierne Evaluering og kvalitetsovervågning Løbende første gang forår Forventet start- og sluttidspunkt Uge og derefter løbende. Handleplan Plan for Åbent hus-arrangementerne for- og efterår, planlægges et halvt år frem. I den nuværende normering i Sundhedstjenesten. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten. 7 Efterfødselsreaktioner Indsatsområde Forebyggelses- og opsporingspotentialet hos nybagte mødre med efterfødselsreaktioner. I sundhedsplejerskens 3. besøg udfylder mødrene et spørgeskema (Edinburgh-skema), hvilket danner grundlag for sundhedsplejerskens vurdering af mødrenes psykiske tilstand. Skønnes mødrene at have gavn af et gruppeforløb tilbydes de en visitationssamtale med en sundhedsplejerske eller familiekonsulent fra familiehuset og kan herefter tilbydes et forløb på 8 gange i en samtalegruppe, sammen med andre mødre i samme situation. Sundhedsloven 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Målgruppe Alle nybagte mødre, der scorer mere end 10 point i spørgeskemaet og skønnes at have gavn af et gruppe- 13

15 forløb i samtalegruppen. Formål Et tilbud til mødre, der synes det er sværere end forventet at blive mor At drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn At dele bekymringer og overvejelser med mødre i lignende situationer Samtale med en professionel sparringspartner i gruppen At få hjælp til at finde nye måder at håndtere problemstillingerne på. Mål Sundhedsplejerskerne skal henvise/opfordre de nybagte mødre med efterfødselsreaktioner at tage imod gruppetilbuddet At de mødre som har deltaget i gruppeforløbet føler det er blevet lettere at være mor. At forhindre at mødre med en uopdaget efterfødselsreaktion, får uhensigtsmæssige konsekvenser for mødre/familier og børn. Evaluering og kvalitetsovervågning Gruppedeltagere, sundhedsplejerske og familieterapeut evaluerer gruppeforløbet efter de 8 gange. Arbejdsgruppen bestående af sundhedsplejerske og familieterapeut Ledende sundhedsplejerske og leder af familiehuset evaluerer projektet løbende. Forventet start- og sluttidspunkt Gruppeforløb starter op 2 gange årligt. Handleplan Der er udarbejdet en plan for selve gruppeforløbet med forskellige temaer hver gang. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Udgiften afholdes indenfor Sundhedstjenestens og Center for Socialservice budget. Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedstjenesten 14

16 8 Kronikerområdet Sammenhængende indsats Indsatsområde Sammenhængende indsats på kronikerområdet Der er udarbejdet forløbsprogrammer for diabetes og KOL. Egedal Kommune har forpligtet sig til at følge disse i sundhedsaftalen I de kommende år bliver der implementeret forløbsprogrammer hjerte/kar lidelser, skulder/ryglidelser samt demens. Målgruppe Alle borgere i Egedal Kommune som har eller er i risiko for at få en af de ovenstående lidelser. Formål At reducere følgesygdomme, bremse sygdommens udvikling, hindre genindlæggelser, sikre at de syge kan holdes på arbejdsmarkedet længst muligt. Mål At implementere forløbsprogrammerne for diabetes og KOL At inddrage de frivillige foreninger mest muligt i indsatsen At Egedal fortsat er blandt de kommuner i Region Hovedstaden som har færrest genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser Evaluering og kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Region Hovedstaden arbejder pt. på, at udvikle en evalueringsmodel for forløbsprogrammerne. Denne skal anvendes i hele regionen, således at kommunerne kan sammenlignes. Implementeringen af forløbsprogrammerne er igangsat. Se projektbeskrivelsen for forløbsprogrammerne. Delvis finansieret af statsligt tilskud 1,2 mio. kr. i perioden Det skal afklares om udgiften herefter kan afholdes indenfor Genoptræningens budget Center for Sundhed og Omsorg, Genoptræning. Center for Borgerservice, Visitationen Samarbejdsparter: Praktiserende læger og Frivillige foreninger. 15

17 9 Psykiatri og misbrug Indsatsområde Sammenhæng i sektorovergange for socialudsatte borgere Det er veldokumenteret, at samfundets socialt mest udsatte borgere ofte oplever konflikter med bl.a. sundhedspersonalet, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Dette er et særligt problem, idet forekomsten af sygdomme hos denne målgruppe er markant højere end i den øvrige befolkning, og gruppen bidrager dermed i højere grad til den sociale ulighed i sundhed end nogen andre befolkningsgrupper i samfundet. Dette er også gældende for borgere, som indgår i forløb som forsætter i en anden sektor, ex. kommunal misbrugsbehandling. Projektets hensigt er at skabe et bedre sammenhæng i forløbet fra indlæggelse til forløb i kommunalt regi. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er socialt udsatte borgere med væsentlige somatiske sygdomsproblemer. (Stofmisbrugere, svært alkoholiserede og hjemløse m.fl.), (serviceloven 99) Formål At mindske den sociale ulighed i sundhed ved: At personalet på hospitalet bliver bedre til at rumme socialt udsatte borgere, så borgeren får den behandling og pleje de har behov for At socialsygeplejersken medvirker til et kvalificeret udskrivningsforløb i overgangen fra hospital til kom-munen og den praktiserende læge Mål At de socialt udsatte borgere kommer til at matche gennemsnitsborgerens indlæggelsesforløb At der mellem primær - og sekundær sektor er skabt brugbare modeller for kvalificerede ind - og udskrivningsforløb At socialsygeplejersken fungerer som sparringspartner og brobygger for at forebygge de konflikter og imødegå den tvivl og de problemer, der ofte opstår i mødet mellem den indlagte socialt udsatte borger og sundhedspersonalet At socialsygeplejersken medvirker til at opkvalificere personalet i kontakten med den socialt udsatte borger At der udarbejdes målbare delmål til målene ved projektstart Evaluering og kvalitetsovervågning Evalueringen foretages af ekstern evaluator. Herlev Hospital varetager dette. 16

18 Forventet start- og Medio 2011 og to år frem sluttidspunkt Handleplan 2-årigt projekt med projektstart i maj 2011: 4 mdr. afdækning / analysefasen. 1½ års pilot intervention. 2 mdr. afslutning, evaluering og implementering. Ansvarsforhold, samarbejde og interessenter Projektet er finansieret med regionale midler og Egedal Kommune har medfinansiering via personaleressourcer Center for Social Service 17

19 10 Information til borgerne om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Indsatsområde Information om Egedal Kommunes forebyggelses- og sundhedsfremmende tilbud m.m., i forbindelse med almen sagsbehandling i Center for Borgerservice samt kontakter Familiecenteret såfremt der er indikation på, at en borger har behov herfor. Center for Borgerservice har mange daglige kontakter med Egedal Kommunes borgere. Det kan eksempelvis være borgere som modtager en ydelse, der skal have informationer m.m. i forhold til denne ydelse. Et eksempel er førtidspensionister og kontanthjælp. Dermed har Center for Borgerservice en god mulighed for at oplyse om Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud ex. rygestopkurser. Ligeledes kan Center for Borgerservice ex. bidrage til opsporing af alkoholramte familier som kan have gavn af hjælp fra Familiecenteret. Målgruppe Alle relevante borgere i Egedal Kommune. Formål Center for Borgerservice skal være proaktivt. Dette skal ske via information og opfordring til relevante borgere om Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Ligeledes skal Center for Borgerservice handle proaktivt ved at kontakte Familiecenteret såfremt der er indikation på, at en borger har behov herfor. Mål At sikre relevante borgere informeres om kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. En helhedsorienteret informationspolitik i forhold til tidlig indsats på livsstilssygdomme Evaluering og kvalitetsovervågning Det skal opgøres hvor mange der opfordres til at modtage Egedal Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Det skal ligeledes opgøres om borgerne modtager og gennemfører tilbuddene. Forventet start- og sluttidspunkt Handleplan Ultimo 2012 medio Livsstilsværkstedet, Sundhedstjenesten og Familiecenteret udarbejder og ajourfører en oversigt med relevante forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. - Parterne og Center for Borgerservice aftaler hvilke tilbud der kan henvises til. - Center for Borgerservice sikrer at alle relevante medarbejdere kender og opfordrer relevante borgere til at modtage forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. 18

20 Ansvarsforhold Center for Borgerservice aftaler hvilke tilbud i Sundhedspolitikken der kan henvises til. - Center for Borgerservice sikrer at alle relevante medarbejdere kender tilbuddene i Sundhedspolitikken og oplyser relevante borgere om tilbuddene og visitationskriterierne Ikke relevant Center for Borgerservice 11 Folkeskolens sundhedsfremmende initiativer Indsatsområde Alle folkeskoler i Egedal Kommune skal deltage i en eller flere af sundhedsstyrelsens årlige kampagner. Alle folkeskoler skal sikre at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. I folkeskolelovens 7 beskrives hvilke fag, der indgår i undervisningen som obligatoriske emner. Her indgår sundhed, seksualundervisning og familiekundskab. Skoleudvalget har besluttet, at idræt og sundhed skal være et indsatsområde. Det sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen inden for rammerne af skolens virksomhed. Der kan eventuelt etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Målgruppe Alle skoleelever i Egedal Kommune Formål At fremme fysisk aktivitet og sund kost Mål - Det er et mål at sikre elevernes mulighed for bevægelse. - Det er et mål at flere børn cykler til og fra skole. - Det skal sikres at skolernes kantiner servere sund kost - Der sættes fokus på læring om sund kost - Der skal sættes fokus på faget idræt Evaluering og kvalitetsovervågning Forventet start- og sluttidspunkt Evalueres første gang ved udgangen af 2011 Skoleåret 2010/11 Handleplan Skolebestyrelsen udarbejder principper for arbejdet med idræt 19

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere