BESKRIVENDE SORTSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVENDE SORTSLISTE"

Transkript

1 BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

2 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen i 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Preface... 5 Sortslisteafsnit... 6 Korn... 6 Vinterhvede... 6 Vinterrug Triticale Vinterbyg Vårbyg Havre Vårhvede Bælgsæd Markært Hestebønne Smalbladet Lupin Olieplanter Vinterraps Vårraps Kommen Græsmarksplanter Italiensk rajgræs Hybrid rajgræs, tidlig Hybrid rajgræs, middeltidlige Alm. rajgræs, tidlig Alm. rajgræs, middeltidlige Alm. rajgræs, sildig Rajsvingel Timothe Hundegræs Engsvingel Rød svingel Alm. rapgræs Engrapgræs Rødkløver Hvidkløver Alsikekløver Humlesneglebælg Lucerne Rodfrugter Sukkerroe Foderbede Majs og grønfoderplanter Majs til grønhøst Gul sennep som efterafgrøde

4 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kartofler Tidlige spisekartofler Middeltidlige spisekartofler Middeltidlige chipskartofler Sildige fabrikskartofler Afprøvningsafsnit Vinterhvede Vinterrug Vinterbyg Vårbyg Havre Smalbladet lupin Vinterraps Vårraps Sukkerroe Majs til grønhøst Kartofler Resistens betegnelser Betegnelse for specifik meldugresistens i byg Betegnelse for specifik gulrustresistens i hvede Fortegnelse over vedligeholder og repræsentanter Translation of used terms

5 2010 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter af landbrugsplanter Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål At afprøve og vurdere anmeldte sorters dyrknings- og nytteværdi for derved at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort anses for at have en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, såfremt den i forhold til andre sorter, der er optaget på dansk sortsliste, ved sine egenskaber som helhed frembringer en klar forbedring i dyrkning eller udnyttelsen af avlen eller de deraf afledte produkter, som minimum i en bestemt egen. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af landbrugsplanter er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet, der er artsopdelt, omfatter de sorter, der efter afprøvning ved Plantedirektoratet er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. I afprøvningsafsnittet, der ligeledes er artsopdelt, publiceres de opnåede resultater af sorterne, der har deltaget i den seneste afprøvningsperiode. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølge. I sortslistetabellen angives for hver sort forædlerbetegnelse, sortens oprindelse, afprøvningsperiode og en henvisning til afprøvningsresultaterne samt sortens vedligeholder og dennes danske repræsentant. Sorter af rajgræs og rajsvingel afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier. Slætstrategi, hvor sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Afgræsningsstrategi undersøges sorterne i 2 brugsår i blanding med hvidkløver, og arealet bliver afgræsset af malkekøer. Derefter gives en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten. Dette er efterfulgt af en oversigt over målersorterne. Derefter følger tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber. Egenskaberne er angivet som karakterer, der er baseret på en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Hvis sorten har beskrevet specielle egenskaber, vil der derefter følge en kort beskrivelse af den pågældende sort. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra nygodkendte afventende e ller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform indeholdende sorternes udbytte samt de vigtigste dyrknings- og kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. De reelle resultater og bedømmelser af hver enkelt egenskab danner grundlag for inddeling af sorterne efter en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sortsliste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes via hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning 3

6 BESKRIVENDE SORTSLISTE Informationer om udbytte og sygdomme Der kan på internettet findes resultater fra årets udbytteforsøg samt observationsparceller hvor der løbende gennem vækstsæsonen i en række arter bedømmes sygdoms- og dyrkningsegenskaber. Disse resultater kan findes direkte på eller via SortInfo på adressen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax: Oversigt over de forskellige karakterers betydning. Karakter Begyndende vækst, blomstrings- og modningstidspunkt, skridningstidspunkt Strålængde, rodens længde Afgrødehøjde ved høst, brødhøjde, brødvolumen, ekstraktudbytte, faldtal, frøkvalitet, frøvægt, konkurrenceindex, foder-kvalitet, kornvægt, kulderesistens, meludbytte, persistens, plantehøjde, protein-, olie- og træstof-indhold, rodens højde over jord, rumvægt, råprotein, saftrenhed, sedimentationsværdi, sortering, stivelse, sukkerprocent, stråstyrke, træstof, tørstofindhold, vinterfasthed, viskositet Tendens til: Dejens Lejesæd, mørkfarvning, beskaffenhed nedknækning, sideskudsdannelse, strå- og aksnedknækning ved overmodenhed, udkogning, vraggræs, væltning Modtagelighed for: Bladplet, brok, brun- og gråplet, DTR, gul/ brunrust, knoldbægersvamp, kransskimmel, meldug, nematoder, ramularia, rust, skimmel på top, skoldplet, skurv, Konkurrenceevne overfor ukrudt 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag ikke klæbrig 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag svag klæbrig 4 tidlig til middel kort til middel lav til middel svag til middel 5 middel middel middel middel klæbrig 6 middel til sen middel til lang middel til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk stærk klæbrig 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk meget stærk klæbrig Karakter Knoldstørrelse Smag Glathed Tidlighedsklasse 1 meget lille meget dårlig meget grenet meget sildig 2 meget lille til lille meget dårlig til dårlig meget grenet til grenet meget sildig til sildig 3 lille dårlig grenet sildig 4 lille til middel dårlig til middel grenet til middelglat sildig til middeltidlig 5 middel middel middelglat middeltidlig 6 middel til stor middel til god middelglat til glat middeltidlig til tidlig 7 stor god glat tidlig 8 stor til meget stor god til meget god glat til meget glat tidlig til meget tidlig 9 meget stor meget god meget glat meget tidlig 4

7 2010 Preface Results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published annual in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Agricultural Crops Varieties of Amenity Grasses Objective: To test and evaluate the agronomical value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval The value of a variety for cultivation and use shall be regarded as satisfactory if, compared to other varieties included in the Danish National List, its qualities, taken as a whole, offer, at least as far as production in any given region is concerned, a clear improvement either for cultivation or as regards the uses which can be made of the crop or the products derived therefrom. Where other, superior characteristics are present, individual inferior characteristics may be disregarded. Introduction to the publication Varieties of agricultural crops are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Division of Variety Testing at the Plant Directorate. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. Vareties of perennial ryegrass and festulolium are tested after two strategies. Silage grass atrategie is the varieties tested alone in 3 year. Grazing strategie is preformed in 2 year and the variety is tested in mixture whit white clover, and grazing of dairy cattle. A survey of the relative yield compared with the standard variety can be found after. Agronomicand qualitycharacteristics of the varieties follow in tabular form. A grading scale 1-9 states the characteristics, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question. These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties, are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of graduation of the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The varieties are described after this classification in the variety list section. Information regarding the Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner, and Danish agent for the varieties in the following groups are accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at html or 'SortInfo' at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Danish Plant Directorate Division of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

8 BESKRIVENDE SORTSLISTE Sortslisteafsnit Korn Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings Gr. Viden Vedligeholder Dansk periode nr. repræsentant Alfaromero A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Ambition A Ritmo x A Nordic Seed Nordic Seed Ararat Baub Cansas (2940 x Toranto) Bauer Nordic Seed Audi A Ritmo x A Nordic Seed Nordic Seed Autark BR 5189f14 (Record x Ohio) x 2736d ) Breun Nordic Seed Boomer PBIS 01/1024 [95ST51A] Haven/Torfrida x Transit Ragt FR Ragt Nordic Contact Br 5251 D b2 x Stru ) Breun DLF-Trifolium Ferrari Ritmo x ) Nordic Seed Nordic Seed Flair SCHW Ares x Marabu Schweiger Prodana Frument SJ 03-5 Solist x Deben Sejet Sejet Galvano MH Shango x Tribor ) Momont, A. KWS Scandi Hattrick LEU 60436/1 Greif x Ritmo DSV Nordic Seed Hereford Sj 04-9 Solist x Deben ) Sejet Sejet Heroldo PBIS 00/91 (Tambor x Greif) x Kris Ragt FR Ragt Nordic Inspiration BR 4738a8 Krydsning bla. egne linier Breun Nordic Seed Jensen 12090x24 CM8228xRobigus ) Nordic Seed Nordic Seed KWS Yaris CPBT W05-41 Quest x Wizard ) KWS GB DLF-Trifolium Mariboss Hunter x K ) Nordic Seed Nordic Seed Marselis Sj Symbol x Solist ) Sejet Sejet Matrix LEU60115 Hattrick x Tuerkis ) DSV Hunsballe Opus PBIS 99/70 Blitz x Fregatt Ragt FR Ragt Nordic Orbit CPBT W156 Cordiale x Robigus ) KWS GB KWS Scandi Perfector UNB 39 Br 1885e29 x Transit) x Bussard Breun/Unisigma DLF-Trifolium Pierrot Sj (Abunda x Sj 0199) x Beaufort ) Sejet Sejet Position LP Kornett x Certo /x Corvus ) LP KWS Scandi RA3W 08 PBIS 03/ /4 B Ragt FR Ragt Nordic Ritmo Cebeco 934 ((Hobbitt x (Line1320xWizzard))x Markman)xVirtue Lim-Advanta NL DLG.Qvade Samyl Sj Sareste x Husky Sejet Sejet Skalmeje LP (Greif x Pasticme) x 5B LP Nordic Seed Solist Sj Ritmo x (Fresco x Haven) Sejet Sejet Tabasco BZ (Ze *86z99-9)*CPB ) v.be Nordic Seed Torkil Sj Deben x Napier ) Sejet Sejet Trintella VDH CB-ZADEN 239 x VDH x (RPB 48-75A x Moulin) Advanta GB Nordic Seed Tritex 8033 ZT Tribun x Texel Secobra FR N&S Tuareg NORD 01/1011 Kris x Dekan ) Nordsaat Sejet Ure P. H. Hvede Selektion i Vuka Hummeluhr Hummeluhr Vigorio MH Vivant x Logor Momont, A. Nordic Seed Warrior PBI CM8228 x Robigus ) Ragt FR Ragt Nordic 1) Beskrivende Sortsliste. 6

9 2010 Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Blanding MS) 93,6 91,3 90,0 86,0 103,4 103,8 Nye godkendelser Orbit 104, ,9 96 Warrior 102, ,0 Tidligere godkendelser Alfaromero 92, ,7 103,6 101,8 98 Ambition 98, , , , , ,0 98 Ararat 96, , ,7 90, , ,9 99 Audi 98, , , ,3 103,2,1 96 Autark 91,4 89,8 87, ,4 95 Boomer 87, , , ,7 93 Contact 93, , , ,9 102,4 99 Ferrari 88, , ,8 98 Flair 95, , , ,3 91 Frument, , , , , ,4 101 Galvano 87, ,9 98,2 95 Hattrick 94, ,5 88, , ,6 94 Hereford 98, , , , ,2 103 Heroldo 85,0 91 Inspiration 95, , , , , ,5 98 Jensen 85,9 105, ,5 102 KWS Yaris 90, , ,7 103 Mariboss 93, , , ,0 102 Marselis 85,7 108, ,0 102 Matrix 95, ,7 94 Opus 93,2 90, , , , ,0 92 Perfector 94, , ,5 97 Pierrot 83, ,4 102,8 99 Position 93, , ,8 97 RA3W 08 79, ,6 87 Ritmo 91, , ,2 92 Samyl 97, , , ,8 99 Skalmeje 93,7 92, , , ,0 94 Solist 95, ,6 88, ,4 91,5 97 Tabasco 89, , ,5 101,9 98 Torkil 92, , , , ,9 Tritex 95, , ,2 83, ,2 93 Tuareg 94, ,3 87, , , ,7 94 MS) Målesort. Kerneudbytte. hkg/ha fht. hkg/ha fht Blanding 95,7 Kraka 1) 89,1 Vigorio 98,3 103 Ure 85,8 96 hkg/ha fht : Blanding 87,8 Trintella 92, ) Kraka har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. 7

10 BESKRIVENDE SORTSLISTE Blandingens sammensætning: 2009: Ambition, Contact, Frument og Hereford 2008: Ambition, Frument, Hereford og Skalmeje 2007: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2006: Ambition, Ritmo, Skalmeje og Solist 2005: Galicia, Ritmo, Skalmeje og Solist. 2004: Boston, Galicia, Ritmo og Solist 2003: Boston, Pentium, Ritmo og Solist 2002: Cortez, Pentium, Ritmo og Solist 2001: Cortez, Pentium, Ritmo og Terra 2000: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella 1999: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella 1998: Hussar, Pentium, Ritmo og Trintella 1995: Pepital, Haven, Hereward og Hussar 1994: Nova, Pepital, Haven og Hereward 1993: Haven, Nova, Obelisk og Pepital 1992: Haven, Nova, Obelisk og Pepital Målesorter mht til kvalitetsegenskaber: 2009: Hereward 2008: Hereward 2007: Hereward 2006: Hereward 2005: Hereward 2004: Hereward 2003: Hereward 2002: Hereward 2001: Hereward og Classic 2000: Hereward og Classic Sorten er udgået af sortslisten. 8

11 2010 Dyrkningsegenskaber. Strålængde Vinterfasthed 1) Konkurrence Modtagelighed for Specifik resistens gul Modning Lejesæd Meldug Gul Brun- Brun- DTR Index 2) blad aks rust rust grå plet rust 3) Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Alfaromero Ambition Ararat Audi Contact Ferrari Frument Hereford Inspiration Jensen KWS Yaris Mariboss Marselis Opus Sd, Yr25, + Orbit Pierrot Tabasco Torkil Tuareg Warrior Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Autark Galvano Hattrick Yr1 Matrix Position Skalmeje Yr2, Yr32 Solist Yr32, + Tritex Yr3,+ Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Boomer Flair Yr1 Samyl Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Perfector Ritmo Yr1 Ure U Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 RA3W Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Heroldo Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2003 og 2000 Vigorio U Trintella Yr3 1) Resultater vinteren 2001/2002, 2005/2006 og 2006/ ) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til ) Vedr. resistensbetegnelse se side 45. Baseret på smitteforsøg

12 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kvalitetsegenskaber. Proteinindhold Stivelse 1) Kornvægt Rumvægt Sedimentations værdi Foderkvalitet 2) Faldtal mel Meludbytte 3) Brødvolumen 3) Brødhøjde 3) Dejens klæbrighed 3) Alfaromero Ambition Ararat Audi Autark Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Hattrick Hereford Heroldo X Inspiration Jensen KWS Yaris Mariboss Marselis Matrix Opus X Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Ritmo Samyl Skalmeje Solist Tabasco Torkil Trintella Tritex Tuareg X Ure X Vigorio Warrior Specielle egenskaber 4) 1) Indgruppering gennemført fra ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 3) Gennemføres efter anmelders ønske om bagningsundersøgelse. 4) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Heroldo Opus Tuareg Ure Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling, optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten 10

13 2010 Vinterrug (Secale cereale L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedlige- Dansk Type 2) betegnelse periode nr. holder repræsentant Agronom HY (L 2076-P x L2084-N) x HYS Hybro Nordic Seed H Balistic LPH 70 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H Bellami LPH 78 (Lo115-PxLo114-N) x LSR ) LP Sejet H Brasetto LPH84 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H Conduct LPP 02 Petkus og Carsten-Danko LP Sejet POP Evolo LPH 71 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H Gonello LPH87 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H Guttino LPH85 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H KWS Magnifico LPH ) LP KWS Scandi H Marcelo LPP 03 Helsøskendefamilie ) LP Sejet POP Minello LPH 80 (Lo115-PxLo114-N) x LSR ) LP Sejet H Palazzo LPH88 (Lo115-P x Lo142-N) x LSR ) LP Sejet H Picasso LPH 36 (Lo 55-P x Lo 49-N) x LSR LP Sejet H Placido LPH 72 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR ) LP Sejet H Recrut LPP 98 Petkus og Carsten-pool LP Sejet POP Rotari HY Genpools fra hybridforædlingen Hybro Nordic Seed POP Visello LPH 68 (Lo 115-p x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H 1) Beskrivende Sortsliste. 2) H=hybrid POP= population. Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Matador 1) Rotari MS) 71, , , , ,2 81,4 Nye godkendelser KWS Magnifico 98, ,3 122 Tidligere godkendelser Agronom 84, ,4 108 Balistic 81,5 116 Bellami 84, ,3 116 Brasetto 81, , ,3 125 Conduct 71,5 102 Evolo 82, , , , , ,2 118 Gonello 82, , ,1 120 Guttino 83, , ,1 122 Marcelo 74, , ,4 81,4 79,9 98 Minello 85, ,5 119 Palazzo 78, , ,5 119 Picasso 80, , , , ,7 115 Placido 82, ,8 112 Recrut 68, , , ,3 105 Visello 83, , , , ,2 112 MS) Målesort. 1) Matador har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. Målesort Rotari og Evolo 2008 Rotari og Evolo 2007 Matador og Evolo 2006 Matador og Picasso 2005 Matador og Picasso 2004 Matador og Picasso Sorten er udgået af sortslisten. 11

14 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Strå- Lejesæd Modtagelighed for længde Skoldplet Brunrust Meldug Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Evolo KWS Magnifico Marcelo Palazzo Rotari Visello Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Brasetto Gonello Guttino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Picasso Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Bellami Minello Recrut Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Agronom Placido Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Balistic Conduct Kvalitetsegenskaber. Faldtal ved høst Proteinindhold Specielle Kornvægt Rumvægt Foderkvalitet 1) egenskaber 2) Agronom Balistic x Bellami Brasetto Conduct Evolo x Gonello Guttino KWS Magnifico Marcelo Minello Palazzo Picasso Placido x Recrut Rotari Visello x 1) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 2) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Balistic Evolo Placido Visello Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. Sorten er en pollen restaureret hybrid. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. 12

15 2010 Triticale (x Triticosecale Wittmack) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Gr. Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Cando SW 62p Caio x Ekono ) SW Sejet Cyclus Nord 346L3.1 Modus x MAH Nordsaat Sejet Korpus NORD 00754/10 NORD 00/329 x NORD 00/ ) Nordsaat Sejet SW Valentino SW Sv x Sv SW Sejet 1) Beskrivende Sortsliste. Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. SW Valentino MS) 82,6 80,0 72,8 109,6 94,1 Tidligere godkendelser Cando 79, , , ,7 96,7 103 Cyclus 77, ,9 99 Korpus 80, , , , ,9 103 MS) Målesort. Dyrkningsegenskaber. Modning Vinter Strå Lejesæd Modtagelighed for fasthed længde Meldug Gulrust Brun- Brun DTR blad aks blad aks rust gråplet Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Cando Korpus SW Valentino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Cyclus Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Foderkvalitet 1) Cando Cyclus Korpus SW Valentino ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. Målesorter: 2008 SW Valentino 2007 SW Valentino 2006 SW Valentino 2005 SW Valentino 13

16 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedligeholder Dansk repræ- Type 2) betegnelse periode nr. sentant Toradet Admiral SJ Pearl x (Tiffany x Leonie) ) Sejet Sejet L Ajour SJ (Chess x Carat) x (Swallow x ) ) Sejet Sejet L Anisette SJ Opal x Tafeno ) Sejet Sejet L Apropos SJ Himalaya x (Carat x Chess) ) Sejet Sejet L Ballerina SJ Aquarelle x (Sunrise x Regina) ) Sejet Sejet L Chess SJ Beauty x SJ Sejet Sejet L Cressida CB Z x Duet Lim-Advanta NL DLF-Trifolium L Finlissa PAJ Opal x Venezia ) Nordic Seed Nordic Seed L Franzi F 2677 Alroune x (Sonate x Igri) Firlbeck Nordic Seed L Himalaya Breun 4089/ Baywa DLF-Trifolium L Matros SJ Himalaya x (Carat x Chess) ) Sejet Sejet L Sabine F F 2441 Angora x Astrid ) Firlbeck Nordic Seed L Sandra BAUB Artist x Carat ) Bauer Nordic Seed L Skamling AC 02/048/10 (Kyoto x Annicka) x Reni ) Ackermann Nordic Seed L Tasmanien SJ Chess x Passion ) Sejet Sejet L Yatzy SJ Clara x SJ Sejet Sejet L Zephyr SJ Clara x (Ludo x Rafiki) ) Sejet Sejet L Flerradet Anne 32-8AC 86/GAG x Areal ) Secobra DE N&S L Julies PAJ Alissa x Nobilla ) Nordic Seed Nordic Seed L Hobbit NFC ) Syngenta GB Sejet H KWS Meridian LP Ikone x Lomerit/xFridericus ) LP KWS Scandi L Marcorel 5353 DH VH1 x Nikel ) Secobra FR N&S L Nobilia 5679 B Rocca x Stamm Secobra DE Nordic Seed L Volume NFC ) Syngenta GB Sejet H Yoole NFC ) Syngenta GB Sejet H 1) Beskrivende Sortsliste. 2) H=Hybrid, L=Linje 14

17 2010 Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Blanding MS) 79,1 76,2 73,0 72,9 89,1 88,6 Toradet Nye godkendelser Admiral 89,2 84,9 96 Matros 98, ,2 112 Skamling 94, ,3 106 Tidligere godkendelser Ajour 77, , , ,5 Anisette 81, , , , ,6 Apropos 78, , ,9 107 Ballerina 74, , ,8 95 Chess 79, , , ,8 87, ,3 97 Cressida 80, ,5 74, , , ,8 98 Finlissa 78, ,1 76, , ,0 Franzi 72,8 92 Himalaya 78, ,5 71, ,2 93, ,8 91 Sabine F 77, , , ,7 102 Sandra 75, , ,8 105 Tasmanien 82, , , , ,7 107 Yatzy 79, , , , , ,3 91 Zephyr 80, , , ,9 107 Flerradet Nye godkendelser KWS Meridian, ,8 101 Tidligere godkendelser Anne 80, , ,0 107 Hobbit 80,6 111, ,7 109 Julies 78, , ,2 98 Marcorel 84, , , ,1 96 Nobilia 80, , , , ,5 102 Volume 84, ,2 117 Yoole 85, , ,0 105 MS) Målesort. Blandingens sammensætning: 2009: Anisette, Chess, Himalaya og Tasmanien 2008: Chess, Cressida, Himalaya og Jeopardy 2007: Chess, Dolly, Himalaya og Jeopardy 2006: Chess, Dolly, Himalaya og Ludo 2005: Clara, Dolly, Himalaya og Ludo 2004: Clara, Himalaya, Ludo og Rafiki Målesorter mht kvalitetsegenskaber: 2009 Chess og Julies 2008 Chess og Nobilia 2007 Nobilia 2006 Nobilia 2005 Nobilia 2004 Nobilia og Regina Sorten er udgået af sortslisten. 15

18 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed Strå- Leje- Nedknækning Modtagelighed for 1) længde sæd Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Toradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Admiral Ajour Anisette Apropos Ballerina Chess Cressida Finlissa Himalaya Matros Sandra Skamling Tasmanien Yatxy Zephyr Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Sabine F Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Franzi Flerradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Hobbit Julies KWS Meridian Marcorel Volume Anne Nobilia Yoole ) Gruppering gennemført 2001/ 2002 og 2006/

19 2010 Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Protein- Sortering Foder Maltning 2) indhold kvalitet 1) Ekstrakt Viskositet Toradet: Admiral Ajour Anisette Apropos Ballerina Chess Cressida Finlissa Franzi Himalaya Matros Sabine Sandra Skamling Tasmanien Yatzy Zephyr Flerradet: Anne Hobbit Julies KWS Meridian Marcorel Nobilia Volume Yoole ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 2) Gennemføres efter anmelders ønske om maltningsundersøgelse. 17

20 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelsperiode Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedligeholder Dansk nr. repræsentant Anakin SJ Tumbler x Respons ) Sejet Sejet Barabas SJ 4397 SJ x (Lux x Annabell) Sejet Sejet Barke 4395 d 7 Libelle x Alexis Breun DLF-Trifolium Blanik CB x Lim-Advanta NL DLF-Trifolium Calcule STRG 01/410/41 97/7207/484 x Zenobia ) Strengs Nordic Seed Cha Cha CA CA x Felicitas ) Carlsberg Carlsberg Chagal CA CA x CA ) Carlsberg Carlsberg Chamonix Ca Ca 112 x Vitesse ) Carlsberg Carlsberg Chandler Ca Ca 112 x Felicitas ) Carlsberg Carlsberg Chanell Ca Barke x Ca Carlsberg Carlsberg Charmay Ca Ca x Power ) Carlsberg Carlsberg Chill CA Ca X Ca ) Carlsberg Carlsberg Chiraz CA Ca X CA ) Carlsberg Carlsberg Chogun Ca Ca x Prestige ) Carlsberg Carlsberg Christopher SJ Anakin x Kontiki ) Sejet Sejet Class CSBC Prestige x Optic Serasem Ragt Nordic Claude Ca Annabell x Ca Carlsberg Carlsberg Columbus SJ Isabella x Publican ) Sejet Sejet Conchita LP Viskosa x LP ) LP KWS Scandi Cruiser Breun 6336 A23 Scarlett x (4741a x 3625h) Breun DLF-Trifolium Delphi SJ (Power x Vortex) x (Sebastian x Century) ) Sejet Sejet Fairytale SJ Colston x (Recept x Power) ) Sejet Sejet Frontier SJ 4210 Tavern x(annabell x (Lux x Ferment)) Sejet Sejet Gentle LAN 0720 Power x (CEB 9981 x Cellar) ) Lim-Advanta NL Sejet Gizmo Ca Prestige x Ca Carlsberg Carlsberg Grace NORD 05/2410 (Xanadu x Simba) x Marnie ) Nordsaat Sejet Iron PF Marnie x LP ) Nordic Seed Nordic Seed Isabella SJ 8041 Power x Recept Sejet Sejet Jacobi SJ Nymfe x Publican ) Sejet Sejet Katy AC 01/682/13 Doubled Haploid from the cross Simba x Tocada ) Ackermann Nordic Seed Keops SJ 3065 Simba x Power Sejet Sejet Kontiki SJ x (Simba x Power) ) Sejet Sejet KWS Olof LP Temperament x LP ) LP KWS Scandi Madeleine Br.7682a1 Br.6406g6 x Viskosa ) Breun Nordic Seed Marigold UN-FAB 617 UN 97-5 x UN SES/Unisigma DLF-Trifolium Medea SJ Hydrogen x SJ ) Sejet Sejet Nairobi SJ Imidis x Beatrix ) Sejet Sejet NFC Tipple NFC (NFC x Cork) x Vortex NFC Sejet Poet SJ 8029 Cellar x Sejet Sejet Posada AC 02/810/10 (97/7207/496 x Auriga) x ACK ) Ackermann Nordic Seed Power SJ Saloon x (Colada x (Lux x Annabell)) Sejet Sejet Prestige CSBA Cork x Chariot Serasem Ragt Nordic Proces SC Optic x Sejet Sejet Publican NFC Drum x Sebastian NFC Nordic Seed Quench NFC Sebastian x Drum Syngenta GB Sejet Rosalina SJ 078 Beatrix x Eskobar ) Sejet Sejet Saxo SJ NFC Tipple x (Picnic x Isabella) ) Sejet Sejet Sebastian SJ Lux x Viskosa Sejet Sejet Simba SJ Otira x Prolog Sejet Sejet SJ Afrodite SJ Isabella x SJ ) Sejet Sejet Stine Hadm Hadm x Hadm ) SW Sejet Styx Strg. 686/05 Viskosa x Landlord x Pasadena ) Strengs Nordic Seed Umbrella Br. 7571f13 Annabell x Br. 6163a ) Breun N&S Varberg LP (Orthega x LP ) x LP ) LP Nordic Seed 1) Beskrivende Sortsliste. 18

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Juni 2011 Årgang 5, nr. 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Tystofte@naturerhverv.dk www.naturerhverv.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken E-mail: info@tystofte.dk Websted: www.tystofte.dk 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 9, nr.19 Juni 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Markbrug nr. 279 Juni 2003 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Jakob Willas Jensen, Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE 2009 BESKRIVENDE SORTSLISTE Græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler Maj 2009 Årgang 3, nr. 8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsidefotos: Morten Haastrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD 2009 Koldkærgård ejes af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Det samlede areal er ca. 110 ha. Jordtypen er lerjord med 12-25 % ler og 2-5 % humus. Eng Solist Ærteforsøg Medicinplanter

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Forsøgsmarken Koldkærgård

Forsøgsmarken Koldkærgård Forsøgsmarken Koldkærgård 2010 2 Vinterhvede Frument Vinterhvede Frument Forsøgsareal Vinterhvede Frument Vårbyg Fairytale Vårbyg Fairytale Vårbyg Quench Vårbyg Quench Eng Vedvarende græs Koldkærgård ejes

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp - High Quality Seed Maintaining Integrity in Organic Farming seedp Problemstilling Utilstrækkelig forsyning af økologisk udsæd Kvantitet (triticale, ærter, roer, majs, hvidkløver) Kvalitet (bælgsæd, hvede

Læs mere

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er

Læs mere

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 8, nr.18 Juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

Forædling af blandinger og populationer

Forædling af blandinger og populationer Forædling af blandinger og populationer Workshop om økologisk planteforædling Hotel Opus Horsens 29. februar 2016 Anders Borgen Landsforsøgene 2007 Winter wheat 11,5 11 10,5 Varieties Mixed varieties Mixtur

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof

Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof Gennemsnit rkflge 107 SY Carlo 122 LSF 1029 112 DK Explicit 109 SY Carlo 1 107 NPZ 1106 116 Sesame 111 Record 108 LSF 1029 2 105 DK Explicit 116 SY Carlo 110

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2001

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2001 Markbrug nr. 239 Juni 2001 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2001 Jakob Willas Jensen Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2005 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimale forhold:

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

VP-forsøgsplaner 2015

VP-forsøgsplaner 2015 VP-forsøgsplaner 2015 Indholdsfortegnelse: Vinterhvede... 2 Vinterhvede - bagningsundersøgelse... 3 Vinterrug... 4 Triticale... 5 Vinterbyg... 6 Vinterraps, linier... 7 Vinterraps, dværghybrider... 8 Vinterraps,

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Nye arter til slæt og afgræsning Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed Et godt

Læs mere

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 78 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, FUB & Martin Frauen,NPZ) Kålbrok i europæisk rapsdyrkning

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug , skala: 0-10 1 9001 Blanding 91,2 87,9 83,1 87,4 100 42,8 729 10,8 70,0 20,4 191 32 121 119 91 87 1,2 0 3 9 6 5 1 6 6 7 3 73 6/8 2,8 2 13801 Hereward AS 74,8 75,1 71,7 73,9 85 41,4 768 12,1 70,1 23,2

Læs mere

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser 62576)256 * Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4 Afprøvningens

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

Sorter af plænegræsser 2007

Sorter af plænegræsser 2007 Sorter af plænegræsser 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33. MEDDELELSER... 20 Official Notites

Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33. MEDDELELSER... 20 Official Notites Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33 MEDDELELSER... 20 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 21 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2010 Årgang 4, nr. 11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Disposition Kvælstofreguleringen i Danmark Andel dansk forædlede sorter Udviklingen i kernernes N-indhold Topsorter 1995-97 contra

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere