BESKRIVENDE SORTSLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVENDE SORTSLISTE"

Transkript

1 BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

2 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen i 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Preface... 5 Sortslisteafsnit... 6 Korn... 6 Vinterhvede... 6 Vinterrug Triticale Vinterbyg Vårbyg Havre Vårhvede Bælgsæd Markært Hestebønne Smalbladet Lupin Olieplanter Vinterraps Vårraps Kommen Græsmarksplanter Italiensk rajgræs Hybrid rajgræs, tidlig Hybrid rajgræs, middeltidlige Alm. rajgræs, tidlig Alm. rajgræs, middeltidlige Alm. rajgræs, sildig Rajsvingel Timothe Hundegræs Engsvingel Rød svingel Alm. rapgræs Engrapgræs Rødkløver Hvidkløver Alsikekløver Humlesneglebælg Lucerne Rodfrugter Sukkerroe Foderbede Majs og grønfoderplanter Majs til grønhøst Gul sennep som efterafgrøde

4 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kartofler Tidlige spisekartofler Middeltidlige spisekartofler Middeltidlige chipskartofler Sildige fabrikskartofler Afprøvningsafsnit Vinterhvede Vinterrug Vinterbyg Vårbyg Havre Smalbladet lupin Vinterraps Vårraps Sukkerroe Majs til grønhøst Kartofler Resistens betegnelser Betegnelse for specifik meldugresistens i byg Betegnelse for specifik gulrustresistens i hvede Fortegnelse over vedligeholder og repræsentanter Translation of used terms

5 2010 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter af landbrugsplanter Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål At afprøve og vurdere anmeldte sorters dyrknings- og nytteværdi for derved at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort anses for at have en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, såfremt den i forhold til andre sorter, der er optaget på dansk sortsliste, ved sine egenskaber som helhed frembringer en klar forbedring i dyrkning eller udnyttelsen af avlen eller de deraf afledte produkter, som minimum i en bestemt egen. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af landbrugsplanter er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet, der er artsopdelt, omfatter de sorter, der efter afprøvning ved Plantedirektoratet er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. I afprøvningsafsnittet, der ligeledes er artsopdelt, publiceres de opnåede resultater af sorterne, der har deltaget i den seneste afprøvningsperiode. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølge. I sortslistetabellen angives for hver sort forædlerbetegnelse, sortens oprindelse, afprøvningsperiode og en henvisning til afprøvningsresultaterne samt sortens vedligeholder og dennes danske repræsentant. Sorter af rajgræs og rajsvingel afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier. Slætstrategi, hvor sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Afgræsningsstrategi undersøges sorterne i 2 brugsår i blanding med hvidkløver, og arealet bliver afgræsset af malkekøer. Derefter gives en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten. Dette er efterfulgt af en oversigt over målersorterne. Derefter følger tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber. Egenskaberne er angivet som karakterer, der er baseret på en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Hvis sorten har beskrevet specielle egenskaber, vil der derefter følge en kort beskrivelse af den pågældende sort. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra nygodkendte afventende e ller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform indeholdende sorternes udbytte samt de vigtigste dyrknings- og kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. De reelle resultater og bedømmelser af hver enkelt egenskab danner grundlag for inddeling af sorterne efter en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sortsliste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes via hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning 3

6 BESKRIVENDE SORTSLISTE Informationer om udbytte og sygdomme Der kan på internettet findes resultater fra årets udbytteforsøg samt observationsparceller hvor der løbende gennem vækstsæsonen i en række arter bedømmes sygdoms- og dyrkningsegenskaber. Disse resultater kan findes direkte på eller via SortInfo på adressen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax: Oversigt over de forskellige karakterers betydning. Karakter Begyndende vækst, blomstrings- og modningstidspunkt, skridningstidspunkt Strålængde, rodens længde Afgrødehøjde ved høst, brødhøjde, brødvolumen, ekstraktudbytte, faldtal, frøkvalitet, frøvægt, konkurrenceindex, foder-kvalitet, kornvægt, kulderesistens, meludbytte, persistens, plantehøjde, protein-, olie- og træstof-indhold, rodens højde over jord, rumvægt, råprotein, saftrenhed, sedimentationsværdi, sortering, stivelse, sukkerprocent, stråstyrke, træstof, tørstofindhold, vinterfasthed, viskositet Tendens til: Dejens Lejesæd, mørkfarvning, beskaffenhed nedknækning, sideskudsdannelse, strå- og aksnedknækning ved overmodenhed, udkogning, vraggræs, væltning Modtagelighed for: Bladplet, brok, brun- og gråplet, DTR, gul/ brunrust, knoldbægersvamp, kransskimmel, meldug, nematoder, ramularia, rust, skimmel på top, skoldplet, skurv, Konkurrenceevne overfor ukrudt 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag ikke klæbrig 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag svag klæbrig 4 tidlig til middel kort til middel lav til middel svag til middel 5 middel middel middel middel klæbrig 6 middel til sen middel til lang middel til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk stærk klæbrig 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk meget stærk klæbrig Karakter Knoldstørrelse Smag Glathed Tidlighedsklasse 1 meget lille meget dårlig meget grenet meget sildig 2 meget lille til lille meget dårlig til dårlig meget grenet til grenet meget sildig til sildig 3 lille dårlig grenet sildig 4 lille til middel dårlig til middel grenet til middelglat sildig til middeltidlig 5 middel middel middelglat middeltidlig 6 middel til stor middel til god middelglat til glat middeltidlig til tidlig 7 stor god glat tidlig 8 stor til meget stor god til meget god glat til meget glat tidlig til meget tidlig 9 meget stor meget god meget glat meget tidlig 4

7 2010 Preface Results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published annual in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Agricultural Crops Varieties of Amenity Grasses Objective: To test and evaluate the agronomical value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval The value of a variety for cultivation and use shall be regarded as satisfactory if, compared to other varieties included in the Danish National List, its qualities, taken as a whole, offer, at least as far as production in any given region is concerned, a clear improvement either for cultivation or as regards the uses which can be made of the crop or the products derived therefrom. Where other, superior characteristics are present, individual inferior characteristics may be disregarded. Introduction to the publication Varieties of agricultural crops are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Division of Variety Testing at the Plant Directorate. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. Vareties of perennial ryegrass and festulolium are tested after two strategies. Silage grass atrategie is the varieties tested alone in 3 year. Grazing strategie is preformed in 2 year and the variety is tested in mixture whit white clover, and grazing of dairy cattle. A survey of the relative yield compared with the standard variety can be found after. Agronomicand qualitycharacteristics of the varieties follow in tabular form. A grading scale 1-9 states the characteristics, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question. These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties, are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of graduation of the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The varieties are described after this classification in the variety list section. Information regarding the Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner, and Danish agent for the varieties in the following groups are accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at html or 'SortInfo' at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Danish Plant Directorate Division of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

8 BESKRIVENDE SORTSLISTE Sortslisteafsnit Korn Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings Gr. Viden Vedligeholder Dansk periode nr. repræsentant Alfaromero A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Ambition A Ritmo x A Nordic Seed Nordic Seed Ararat Baub Cansas (2940 x Toranto) Bauer Nordic Seed Audi A Ritmo x A Nordic Seed Nordic Seed Autark BR 5189f14 (Record x Ohio) x 2736d ) Breun Nordic Seed Boomer PBIS 01/1024 [95ST51A] Haven/Torfrida x Transit Ragt FR Ragt Nordic Contact Br 5251 D b2 x Stru ) Breun DLF-Trifolium Ferrari Ritmo x ) Nordic Seed Nordic Seed Flair SCHW Ares x Marabu Schweiger Prodana Frument SJ 03-5 Solist x Deben Sejet Sejet Galvano MH Shango x Tribor ) Momont, A. KWS Scandi Hattrick LEU 60436/1 Greif x Ritmo DSV Nordic Seed Hereford Sj 04-9 Solist x Deben ) Sejet Sejet Heroldo PBIS 00/91 (Tambor x Greif) x Kris Ragt FR Ragt Nordic Inspiration BR 4738a8 Krydsning bla. egne linier Breun Nordic Seed Jensen 12090x24 CM8228xRobigus ) Nordic Seed Nordic Seed KWS Yaris CPBT W05-41 Quest x Wizard ) KWS GB DLF-Trifolium Mariboss Hunter x K ) Nordic Seed Nordic Seed Marselis Sj Symbol x Solist ) Sejet Sejet Matrix LEU60115 Hattrick x Tuerkis ) DSV Hunsballe Opus PBIS 99/70 Blitz x Fregatt Ragt FR Ragt Nordic Orbit CPBT W156 Cordiale x Robigus ) KWS GB KWS Scandi Perfector UNB 39 Br 1885e29 x Transit) x Bussard Breun/Unisigma DLF-Trifolium Pierrot Sj (Abunda x Sj 0199) x Beaufort ) Sejet Sejet Position LP Kornett x Certo /x Corvus ) LP KWS Scandi RA3W 08 PBIS 03/ /4 B Ragt FR Ragt Nordic Ritmo Cebeco 934 ((Hobbitt x (Line1320xWizzard))x Markman)xVirtue Lim-Advanta NL DLG.Qvade Samyl Sj Sareste x Husky Sejet Sejet Skalmeje LP (Greif x Pasticme) x 5B LP Nordic Seed Solist Sj Ritmo x (Fresco x Haven) Sejet Sejet Tabasco BZ (Ze *86z99-9)*CPB ) v.be Nordic Seed Torkil Sj Deben x Napier ) Sejet Sejet Trintella VDH CB-ZADEN 239 x VDH x (RPB 48-75A x Moulin) Advanta GB Nordic Seed Tritex 8033 ZT Tribun x Texel Secobra FR N&S Tuareg NORD 01/1011 Kris x Dekan ) Nordsaat Sejet Ure P. H. Hvede Selektion i Vuka Hummeluhr Hummeluhr Vigorio MH Vivant x Logor Momont, A. Nordic Seed Warrior PBI CM8228 x Robigus ) Ragt FR Ragt Nordic 1) Beskrivende Sortsliste. 6

9 2010 Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Blanding MS) 93,6 91,3 90,0 86,0 103,4 103,8 Nye godkendelser Orbit 104, ,9 96 Warrior 102, ,0 Tidligere godkendelser Alfaromero 92, ,7 103,6 101,8 98 Ambition 98, , , , , ,0 98 Ararat 96, , ,7 90, , ,9 99 Audi 98, , , ,3 103,2,1 96 Autark 91,4 89,8 87, ,4 95 Boomer 87, , , ,7 93 Contact 93, , , ,9 102,4 99 Ferrari 88, , ,8 98 Flair 95, , , ,3 91 Frument, , , , , ,4 101 Galvano 87, ,9 98,2 95 Hattrick 94, ,5 88, , ,6 94 Hereford 98, , , , ,2 103 Heroldo 85,0 91 Inspiration 95, , , , , ,5 98 Jensen 85,9 105, ,5 102 KWS Yaris 90, , ,7 103 Mariboss 93, , , ,0 102 Marselis 85,7 108, ,0 102 Matrix 95, ,7 94 Opus 93,2 90, , , , ,0 92 Perfector 94, , ,5 97 Pierrot 83, ,4 102,8 99 Position 93, , ,8 97 RA3W 08 79, ,6 87 Ritmo 91, , ,2 92 Samyl 97, , , ,8 99 Skalmeje 93,7 92, , , ,0 94 Solist 95, ,6 88, ,4 91,5 97 Tabasco 89, , ,5 101,9 98 Torkil 92, , , , ,9 Tritex 95, , ,2 83, ,2 93 Tuareg 94, ,3 87, , , ,7 94 MS) Målesort. Kerneudbytte. hkg/ha fht. hkg/ha fht Blanding 95,7 Kraka 1) 89,1 Vigorio 98,3 103 Ure 85,8 96 hkg/ha fht : Blanding 87,8 Trintella 92, ) Kraka har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. 7

10 BESKRIVENDE SORTSLISTE Blandingens sammensætning: 2009: Ambition, Contact, Frument og Hereford 2008: Ambition, Frument, Hereford og Skalmeje 2007: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2006: Ambition, Ritmo, Skalmeje og Solist 2005: Galicia, Ritmo, Skalmeje og Solist. 2004: Boston, Galicia, Ritmo og Solist 2003: Boston, Pentium, Ritmo og Solist 2002: Cortez, Pentium, Ritmo og Solist 2001: Cortez, Pentium, Ritmo og Terra 2000: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella 1999: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella 1998: Hussar, Pentium, Ritmo og Trintella 1995: Pepital, Haven, Hereward og Hussar 1994: Nova, Pepital, Haven og Hereward 1993: Haven, Nova, Obelisk og Pepital 1992: Haven, Nova, Obelisk og Pepital Målesorter mht til kvalitetsegenskaber: 2009: Hereward 2008: Hereward 2007: Hereward 2006: Hereward 2005: Hereward 2004: Hereward 2003: Hereward 2002: Hereward 2001: Hereward og Classic 2000: Hereward og Classic Sorten er udgået af sortslisten. 8

11 2010 Dyrkningsegenskaber. Strålængde Vinterfasthed 1) Konkurrence Modtagelighed for Specifik resistens gul Modning Lejesæd Meldug Gul Brun- Brun- DTR Index 2) blad aks rust rust grå plet rust 3) Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Alfaromero Ambition Ararat Audi Contact Ferrari Frument Hereford Inspiration Jensen KWS Yaris Mariboss Marselis Opus Sd, Yr25, + Orbit Pierrot Tabasco Torkil Tuareg Warrior Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Autark Galvano Hattrick Yr1 Matrix Position Skalmeje Yr2, Yr32 Solist Yr32, + Tritex Yr3,+ Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Boomer Flair Yr1 Samyl Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Perfector Ritmo Yr1 Ure U Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 RA3W Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Heroldo Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2003 og 2000 Vigorio U Trintella Yr3 1) Resultater vinteren 2001/2002, 2005/2006 og 2006/ ) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til ) Vedr. resistensbetegnelse se side 45. Baseret på smitteforsøg

12 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kvalitetsegenskaber. Proteinindhold Stivelse 1) Kornvægt Rumvægt Sedimentations værdi Foderkvalitet 2) Faldtal mel Meludbytte 3) Brødvolumen 3) Brødhøjde 3) Dejens klæbrighed 3) Alfaromero Ambition Ararat Audi Autark Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Hattrick Hereford Heroldo X Inspiration Jensen KWS Yaris Mariboss Marselis Matrix Opus X Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Ritmo Samyl Skalmeje Solist Tabasco Torkil Trintella Tritex Tuareg X Ure X Vigorio Warrior Specielle egenskaber 4) 1) Indgruppering gennemført fra ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 3) Gennemføres efter anmelders ønske om bagningsundersøgelse. 4) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Heroldo Opus Tuareg Ure Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling, optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten 10

13 2010 Vinterrug (Secale cereale L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedlige- Dansk Type 2) betegnelse periode nr. holder repræsentant Agronom HY (L 2076-P x L2084-N) x HYS Hybro Nordic Seed H Balistic LPH 70 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H Bellami LPH 78 (Lo115-PxLo114-N) x LSR ) LP Sejet H Brasetto LPH84 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H Conduct LPP 02 Petkus og Carsten-Danko LP Sejet POP Evolo LPH 71 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H Gonello LPH87 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H Guttino LPH85 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H KWS Magnifico LPH ) LP KWS Scandi H Marcelo LPP 03 Helsøskendefamilie ) LP Sejet POP Minello LPH 80 (Lo115-PxLo114-N) x LSR ) LP Sejet H Palazzo LPH88 (Lo115-P x Lo142-N) x LSR ) LP Sejet H Picasso LPH 36 (Lo 55-P x Lo 49-N) x LSR LP Sejet H Placido LPH 72 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR ) LP Sejet H Recrut LPP 98 Petkus og Carsten-pool LP Sejet POP Rotari HY Genpools fra hybridforædlingen Hybro Nordic Seed POP Visello LPH 68 (Lo 115-p x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H 1) Beskrivende Sortsliste. 2) H=hybrid POP= population. Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Matador 1) Rotari MS) 71, , , , ,2 81,4 Nye godkendelser KWS Magnifico 98, ,3 122 Tidligere godkendelser Agronom 84, ,4 108 Balistic 81,5 116 Bellami 84, ,3 116 Brasetto 81, , ,3 125 Conduct 71,5 102 Evolo 82, , , , , ,2 118 Gonello 82, , ,1 120 Guttino 83, , ,1 122 Marcelo 74, , ,4 81,4 79,9 98 Minello 85, ,5 119 Palazzo 78, , ,5 119 Picasso 80, , , , ,7 115 Placido 82, ,8 112 Recrut 68, , , ,3 105 Visello 83, , , , ,2 112 MS) Målesort. 1) Matador har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. Målesort Rotari og Evolo 2008 Rotari og Evolo 2007 Matador og Evolo 2006 Matador og Picasso 2005 Matador og Picasso 2004 Matador og Picasso Sorten er udgået af sortslisten. 11

14 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Strå- Lejesæd Modtagelighed for længde Skoldplet Brunrust Meldug Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Evolo KWS Magnifico Marcelo Palazzo Rotari Visello Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Brasetto Gonello Guttino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Picasso Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Bellami Minello Recrut Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Agronom Placido Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Balistic Conduct Kvalitetsegenskaber. Faldtal ved høst Proteinindhold Specielle Kornvægt Rumvægt Foderkvalitet 1) egenskaber 2) Agronom Balistic x Bellami Brasetto Conduct Evolo x Gonello Guttino KWS Magnifico Marcelo Minello Palazzo Picasso Placido x Recrut Rotari Visello x 1) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 2) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Balistic Evolo Placido Visello Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. Sorten er en pollen restaureret hybrid. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. 12

15 2010 Triticale (x Triticosecale Wittmack) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Gr. Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Cando SW 62p Caio x Ekono ) SW Sejet Cyclus Nord 346L3.1 Modus x MAH Nordsaat Sejet Korpus NORD 00754/10 NORD 00/329 x NORD 00/ ) Nordsaat Sejet SW Valentino SW Sv x Sv SW Sejet 1) Beskrivende Sortsliste. Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. SW Valentino MS) 82,6 80,0 72,8 109,6 94,1 Tidligere godkendelser Cando 79, , , ,7 96,7 103 Cyclus 77, ,9 99 Korpus 80, , , , ,9 103 MS) Målesort. Dyrkningsegenskaber. Modning Vinter Strå Lejesæd Modtagelighed for fasthed længde Meldug Gulrust Brun- Brun DTR blad aks blad aks rust gråplet Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Cando Korpus SW Valentino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Cyclus Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Foderkvalitet 1) Cando Cyclus Korpus SW Valentino ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. Målesorter: 2008 SW Valentino 2007 SW Valentino 2006 SW Valentino 2005 SW Valentino 13

16 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedligeholder Dansk repræ- Type 2) betegnelse periode nr. sentant Toradet Admiral SJ Pearl x (Tiffany x Leonie) ) Sejet Sejet L Ajour SJ (Chess x Carat) x (Swallow x ) ) Sejet Sejet L Anisette SJ Opal x Tafeno ) Sejet Sejet L Apropos SJ Himalaya x (Carat x Chess) ) Sejet Sejet L Ballerina SJ Aquarelle x (Sunrise x Regina) ) Sejet Sejet L Chess SJ Beauty x SJ Sejet Sejet L Cressida CB Z x Duet Lim-Advanta NL DLF-Trifolium L Finlissa PAJ Opal x Venezia ) Nordic Seed Nordic Seed L Franzi F 2677 Alroune x (Sonate x Igri) Firlbeck Nordic Seed L Himalaya Breun 4089/ Baywa DLF-Trifolium L Matros SJ Himalaya x (Carat x Chess) ) Sejet Sejet L Sabine F F 2441 Angora x Astrid ) Firlbeck Nordic Seed L Sandra BAUB Artist x Carat ) Bauer Nordic Seed L Skamling AC 02/048/10 (Kyoto x Annicka) x Reni ) Ackermann Nordic Seed L Tasmanien SJ Chess x Passion ) Sejet Sejet L Yatzy SJ Clara x SJ Sejet Sejet L Zephyr SJ Clara x (Ludo x Rafiki) ) Sejet Sejet L Flerradet Anne 32-8AC 86/GAG x Areal ) Secobra DE N&S L Julies PAJ Alissa x Nobilla ) Nordic Seed Nordic Seed L Hobbit NFC ) Syngenta GB Sejet H KWS Meridian LP Ikone x Lomerit/xFridericus ) LP KWS Scandi L Marcorel 5353 DH VH1 x Nikel ) Secobra FR N&S L Nobilia 5679 B Rocca x Stamm Secobra DE Nordic Seed L Volume NFC ) Syngenta GB Sejet H Yoole NFC ) Syngenta GB Sejet H 1) Beskrivende Sortsliste. 2) H=Hybrid, L=Linje 14

17 2010 Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Blanding MS) 79,1 76,2 73,0 72,9 89,1 88,6 Toradet Nye godkendelser Admiral 89,2 84,9 96 Matros 98, ,2 112 Skamling 94, ,3 106 Tidligere godkendelser Ajour 77, , , ,5 Anisette 81, , , , ,6 Apropos 78, , ,9 107 Ballerina 74, , ,8 95 Chess 79, , , ,8 87, ,3 97 Cressida 80, ,5 74, , , ,8 98 Finlissa 78, ,1 76, , ,0 Franzi 72,8 92 Himalaya 78, ,5 71, ,2 93, ,8 91 Sabine F 77, , , ,7 102 Sandra 75, , ,8 105 Tasmanien 82, , , , ,7 107 Yatzy 79, , , , , ,3 91 Zephyr 80, , , ,9 107 Flerradet Nye godkendelser KWS Meridian, ,8 101 Tidligere godkendelser Anne 80, , ,0 107 Hobbit 80,6 111, ,7 109 Julies 78, , ,2 98 Marcorel 84, , , ,1 96 Nobilia 80, , , , ,5 102 Volume 84, ,2 117 Yoole 85, , ,0 105 MS) Målesort. Blandingens sammensætning: 2009: Anisette, Chess, Himalaya og Tasmanien 2008: Chess, Cressida, Himalaya og Jeopardy 2007: Chess, Dolly, Himalaya og Jeopardy 2006: Chess, Dolly, Himalaya og Ludo 2005: Clara, Dolly, Himalaya og Ludo 2004: Clara, Himalaya, Ludo og Rafiki Målesorter mht kvalitetsegenskaber: 2009 Chess og Julies 2008 Chess og Nobilia 2007 Nobilia 2006 Nobilia 2005 Nobilia 2004 Nobilia og Regina Sorten er udgået af sortslisten. 15

18 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed Strå- Leje- Nedknækning Modtagelighed for 1) længde sæd Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Toradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Admiral Ajour Anisette Apropos Ballerina Chess Cressida Finlissa Himalaya Matros Sandra Skamling Tasmanien Yatxy Zephyr Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Sabine F Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Franzi Flerradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Hobbit Julies KWS Meridian Marcorel Volume Anne Nobilia Yoole ) Gruppering gennemført 2001/ 2002 og 2006/

19 2010 Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Protein- Sortering Foder Maltning 2) indhold kvalitet 1) Ekstrakt Viskositet Toradet: Admiral Ajour Anisette Apropos Ballerina Chess Cressida Finlissa Franzi Himalaya Matros Sabine Sandra Skamling Tasmanien Yatzy Zephyr Flerradet: Anne Hobbit Julies KWS Meridian Marcorel Nobilia Volume Yoole ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 2) Gennemføres efter anmelders ønske om maltningsundersøgelse. 17

20 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelsperiode Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedligeholder Dansk nr. repræsentant Anakin SJ Tumbler x Respons ) Sejet Sejet Barabas SJ 4397 SJ x (Lux x Annabell) Sejet Sejet Barke 4395 d 7 Libelle x Alexis Breun DLF-Trifolium Blanik CB x Lim-Advanta NL DLF-Trifolium Calcule STRG 01/410/41 97/7207/484 x Zenobia ) Strengs Nordic Seed Cha Cha CA CA x Felicitas ) Carlsberg Carlsberg Chagal CA CA x CA ) Carlsberg Carlsberg Chamonix Ca Ca 112 x Vitesse ) Carlsberg Carlsberg Chandler Ca Ca 112 x Felicitas ) Carlsberg Carlsberg Chanell Ca Barke x Ca Carlsberg Carlsberg Charmay Ca Ca x Power ) Carlsberg Carlsberg Chill CA Ca X Ca ) Carlsberg Carlsberg Chiraz CA Ca X CA ) Carlsberg Carlsberg Chogun Ca Ca x Prestige ) Carlsberg Carlsberg Christopher SJ Anakin x Kontiki ) Sejet Sejet Class CSBC Prestige x Optic Serasem Ragt Nordic Claude Ca Annabell x Ca Carlsberg Carlsberg Columbus SJ Isabella x Publican ) Sejet Sejet Conchita LP Viskosa x LP ) LP KWS Scandi Cruiser Breun 6336 A23 Scarlett x (4741a x 3625h) Breun DLF-Trifolium Delphi SJ (Power x Vortex) x (Sebastian x Century) ) Sejet Sejet Fairytale SJ Colston x (Recept x Power) ) Sejet Sejet Frontier SJ 4210 Tavern x(annabell x (Lux x Ferment)) Sejet Sejet Gentle LAN 0720 Power x (CEB 9981 x Cellar) ) Lim-Advanta NL Sejet Gizmo Ca Prestige x Ca Carlsberg Carlsberg Grace NORD 05/2410 (Xanadu x Simba) x Marnie ) Nordsaat Sejet Iron PF Marnie x LP ) Nordic Seed Nordic Seed Isabella SJ 8041 Power x Recept Sejet Sejet Jacobi SJ Nymfe x Publican ) Sejet Sejet Katy AC 01/682/13 Doubled Haploid from the cross Simba x Tocada ) Ackermann Nordic Seed Keops SJ 3065 Simba x Power Sejet Sejet Kontiki SJ x (Simba x Power) ) Sejet Sejet KWS Olof LP Temperament x LP ) LP KWS Scandi Madeleine Br.7682a1 Br.6406g6 x Viskosa ) Breun Nordic Seed Marigold UN-FAB 617 UN 97-5 x UN SES/Unisigma DLF-Trifolium Medea SJ Hydrogen x SJ ) Sejet Sejet Nairobi SJ Imidis x Beatrix ) Sejet Sejet NFC Tipple NFC (NFC x Cork) x Vortex NFC Sejet Poet SJ 8029 Cellar x Sejet Sejet Posada AC 02/810/10 (97/7207/496 x Auriga) x ACK ) Ackermann Nordic Seed Power SJ Saloon x (Colada x (Lux x Annabell)) Sejet Sejet Prestige CSBA Cork x Chariot Serasem Ragt Nordic Proces SC Optic x Sejet Sejet Publican NFC Drum x Sebastian NFC Nordic Seed Quench NFC Sebastian x Drum Syngenta GB Sejet Rosalina SJ 078 Beatrix x Eskobar ) Sejet Sejet Saxo SJ NFC Tipple x (Picnic x Isabella) ) Sejet Sejet Sebastian SJ Lux x Viskosa Sejet Sejet Simba SJ Otira x Prolog Sejet Sejet SJ Afrodite SJ Isabella x SJ ) Sejet Sejet Stine Hadm Hadm x Hadm ) SW Sejet Styx Strg. 686/05 Viskosa x Landlord x Pasadena ) Strengs Nordic Seed Umbrella Br. 7571f13 Annabell x Br. 6163a ) Breun N&S Varberg LP (Orthega x LP ) x LP ) LP Nordic Seed 1) Beskrivende Sortsliste. 18

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES Årgang 24, nr. 2 15. April 2005 side 17-34 THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 17 Applications

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2003 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkoulent i planteavl Phønix-Trykkeriet

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Seed your Success DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Det danske team Lars Ipsen Sales manager frø Tlf. nr. 29 12 68 00 Hans Jørgen Hansen Sales manager kemi Tlf. 24 48 60 30 Ditte Clausen Technical development

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Johannes Ravn Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebiologi Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse E-mail:

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere