BESKRIVENDE SORTSLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVENDE SORTSLISTE"

Transkript

1 BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

2 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen i 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Preface... 5 Sortslisteafsnit... 6 Korn... 6 Vinterhvede... 6 Vinterrug Triticale Vinterbyg Vårbyg Havre Vårhvede Bælgsæd Markært Hestebønne Smalbladet Lupin Olieplanter Vinterraps Vårraps Kommen Græsmarksplanter Italiensk rajgræs Hybrid rajgræs, tidlig Hybrid rajgræs, middeltidlige Alm. rajgræs, tidlig Alm. rajgræs, middeltidlige Alm. rajgræs, sildig Rajsvingel Timothe Hundegræs Engsvingel Rød svingel Alm. rapgræs Engrapgræs Rødkløver Hvidkløver Alsikekløver Humlesneglebælg Lucerne Rodfrugter Sukkerroe Foderbede Majs og grønfoderplanter Majs til grønhøst Gul sennep som efterafgrøde

4 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kartofler Tidlige spisekartofler Middeltidlige spisekartofler Middeltidlige chipskartofler Sildige fabrikskartofler Afprøvningsafsnit Vinterhvede Vinterrug Vinterbyg Vårbyg Havre Smalbladet lupin Vinterraps Vårraps Sukkerroe Majs til grønhøst Kartofler Resistens betegnelser Betegnelse for specifik meldugresistens i byg Betegnelse for specifik gulrustresistens i hvede Fortegnelse over vedligeholder og repræsentanter Translation of used terms

5 2010 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter af landbrugsplanter Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål At afprøve og vurdere anmeldte sorters dyrknings- og nytteværdi for derved at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort anses for at have en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, såfremt den i forhold til andre sorter, der er optaget på dansk sortsliste, ved sine egenskaber som helhed frembringer en klar forbedring i dyrkning eller udnyttelsen af avlen eller de deraf afledte produkter, som minimum i en bestemt egen. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af landbrugsplanter er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet, der er artsopdelt, omfatter de sorter, der efter afprøvning ved Plantedirektoratet er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. I afprøvningsafsnittet, der ligeledes er artsopdelt, publiceres de opnåede resultater af sorterne, der har deltaget i den seneste afprøvningsperiode. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølge. I sortslistetabellen angives for hver sort forædlerbetegnelse, sortens oprindelse, afprøvningsperiode og en henvisning til afprøvningsresultaterne samt sortens vedligeholder og dennes danske repræsentant. Sorter af rajgræs og rajsvingel afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier. Slætstrategi, hvor sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Afgræsningsstrategi undersøges sorterne i 2 brugsår i blanding med hvidkløver, og arealet bliver afgræsset af malkekøer. Derefter gives en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten. Dette er efterfulgt af en oversigt over målersorterne. Derefter følger tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber. Egenskaberne er angivet som karakterer, der er baseret på en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Hvis sorten har beskrevet specielle egenskaber, vil der derefter følge en kort beskrivelse af den pågældende sort. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra nygodkendte afventende e ller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform indeholdende sorternes udbytte samt de vigtigste dyrknings- og kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. De reelle resultater og bedømmelser af hver enkelt egenskab danner grundlag for inddeling af sorterne efter en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se Oversigt over de forskellige karakterers betydning ). Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sortsliste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes via hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning 3

6 BESKRIVENDE SORTSLISTE Informationer om udbytte og sygdomme Der kan på internettet findes resultater fra årets udbytteforsøg samt observationsparceller hvor der løbende gennem vækstsæsonen i en række arter bedømmes sygdoms- og dyrkningsegenskaber. Disse resultater kan findes direkte på eller via SortInfo på adressen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax: Oversigt over de forskellige karakterers betydning. Karakter Begyndende vækst, blomstrings- og modningstidspunkt, skridningstidspunkt Strålængde, rodens længde Afgrødehøjde ved høst, brødhøjde, brødvolumen, ekstraktudbytte, faldtal, frøkvalitet, frøvægt, konkurrenceindex, foder-kvalitet, kornvægt, kulderesistens, meludbytte, persistens, plantehøjde, protein-, olie- og træstof-indhold, rodens højde over jord, rumvægt, råprotein, saftrenhed, sedimentationsværdi, sortering, stivelse, sukkerprocent, stråstyrke, træstof, tørstofindhold, vinterfasthed, viskositet Tendens til: Dejens Lejesæd, mørkfarvning, beskaffenhed nedknækning, sideskudsdannelse, strå- og aksnedknækning ved overmodenhed, udkogning, vraggræs, væltning Modtagelighed for: Bladplet, brok, brun- og gråplet, DTR, gul/ brunrust, knoldbægersvamp, kransskimmel, meldug, nematoder, ramularia, rust, skimmel på top, skoldplet, skurv, Konkurrenceevne overfor ukrudt 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag ikke klæbrig 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag svag klæbrig 4 tidlig til middel kort til middel lav til middel svag til middel 5 middel middel middel middel klæbrig 6 middel til sen middel til lang middel til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk stærk klæbrig 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk meget stærk klæbrig Karakter Knoldstørrelse Smag Glathed Tidlighedsklasse 1 meget lille meget dårlig meget grenet meget sildig 2 meget lille til lille meget dårlig til dårlig meget grenet til grenet meget sildig til sildig 3 lille dårlig grenet sildig 4 lille til middel dårlig til middel grenet til middelglat sildig til middeltidlig 5 middel middel middelglat middeltidlig 6 middel til stor middel til god middelglat til glat middeltidlig til tidlig 7 stor god glat tidlig 8 stor til meget stor god til meget god glat til meget glat tidlig til meget tidlig 9 meget stor meget god meget glat meget tidlig 4

7 2010 Preface Results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published annual in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Agricultural Crops Varieties of Amenity Grasses Objective: To test and evaluate the agronomical value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval The value of a variety for cultivation and use shall be regarded as satisfactory if, compared to other varieties included in the Danish National List, its qualities, taken as a whole, offer, at least as far as production in any given region is concerned, a clear improvement either for cultivation or as regards the uses which can be made of the crop or the products derived therefrom. Where other, superior characteristics are present, individual inferior characteristics may be disregarded. Introduction to the publication Varieties of agricultural crops are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Division of Variety Testing at the Plant Directorate. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. Vareties of perennial ryegrass and festulolium are tested after two strategies. Silage grass atrategie is the varieties tested alone in 3 year. Grazing strategie is preformed in 2 year and the variety is tested in mixture whit white clover, and grazing of dairy cattle. A survey of the relative yield compared with the standard variety can be found after. Agronomicand qualitycharacteristics of the varieties follow in tabular form. A grading scale 1-9 states the characteristics, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question. These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties, are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of graduation of the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The varieties are described after this classification in the variety list section. Information regarding the Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner, and Danish agent for the varieties in the following groups are accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at html or 'SortInfo' at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Danish Plant Directorate Division of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

8 BESKRIVENDE SORTSLISTE Sortslisteafsnit Korn Vinterhvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoletti) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings Gr. Viden Vedligeholder Dansk periode nr. repræsentant Alfaromero A Ritmo x A ) Nordic Seed Nordic Seed Ambition A Ritmo x A Nordic Seed Nordic Seed Ararat Baub Cansas (2940 x Toranto) Bauer Nordic Seed Audi A Ritmo x A Nordic Seed Nordic Seed Autark BR 5189f14 (Record x Ohio) x 2736d ) Breun Nordic Seed Boomer PBIS 01/1024 [95ST51A] Haven/Torfrida x Transit Ragt FR Ragt Nordic Contact Br 5251 D b2 x Stru ) Breun DLF-Trifolium Ferrari Ritmo x ) Nordic Seed Nordic Seed Flair SCHW Ares x Marabu Schweiger Prodana Frument SJ 03-5 Solist x Deben Sejet Sejet Galvano MH Shango x Tribor ) Momont, A. KWS Scandi Hattrick LEU 60436/1 Greif x Ritmo DSV Nordic Seed Hereford Sj 04-9 Solist x Deben ) Sejet Sejet Heroldo PBIS 00/91 (Tambor x Greif) x Kris Ragt FR Ragt Nordic Inspiration BR 4738a8 Krydsning bla. egne linier Breun Nordic Seed Jensen 12090x24 CM8228xRobigus ) Nordic Seed Nordic Seed KWS Yaris CPBT W05-41 Quest x Wizard ) KWS GB DLF-Trifolium Mariboss Hunter x K ) Nordic Seed Nordic Seed Marselis Sj Symbol x Solist ) Sejet Sejet Matrix LEU60115 Hattrick x Tuerkis ) DSV Hunsballe Opus PBIS 99/70 Blitz x Fregatt Ragt FR Ragt Nordic Orbit CPBT W156 Cordiale x Robigus ) KWS GB KWS Scandi Perfector UNB 39 Br 1885e29 x Transit) x Bussard Breun/Unisigma DLF-Trifolium Pierrot Sj (Abunda x Sj 0199) x Beaufort ) Sejet Sejet Position LP Kornett x Certo /x Corvus ) LP KWS Scandi RA3W 08 PBIS 03/ /4 B Ragt FR Ragt Nordic Ritmo Cebeco 934 ((Hobbitt x (Line1320xWizzard))x Markman)xVirtue Lim-Advanta NL DLG.Qvade Samyl Sj Sareste x Husky Sejet Sejet Skalmeje LP (Greif x Pasticme) x 5B LP Nordic Seed Solist Sj Ritmo x (Fresco x Haven) Sejet Sejet Tabasco BZ (Ze *86z99-9)*CPB ) v.be Nordic Seed Torkil Sj Deben x Napier ) Sejet Sejet Trintella VDH CB-ZADEN 239 x VDH x (RPB 48-75A x Moulin) Advanta GB Nordic Seed Tritex 8033 ZT Tribun x Texel Secobra FR N&S Tuareg NORD 01/1011 Kris x Dekan ) Nordsaat Sejet Ure P. H. Hvede Selektion i Vuka Hummeluhr Hummeluhr Vigorio MH Vivant x Logor Momont, A. Nordic Seed Warrior PBI CM8228 x Robigus ) Ragt FR Ragt Nordic 1) Beskrivende Sortsliste. 6

9 2010 Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Blanding MS) 93,6 91,3 90,0 86,0 103,4 103,8 Nye godkendelser Orbit 104, ,9 96 Warrior 102, ,0 Tidligere godkendelser Alfaromero 92, ,7 103,6 101,8 98 Ambition 98, , , , , ,0 98 Ararat 96, , ,7 90, , ,9 99 Audi 98, , , ,3 103,2,1 96 Autark 91,4 89,8 87, ,4 95 Boomer 87, , , ,7 93 Contact 93, , , ,9 102,4 99 Ferrari 88, , ,8 98 Flair 95, , , ,3 91 Frument, , , , , ,4 101 Galvano 87, ,9 98,2 95 Hattrick 94, ,5 88, , ,6 94 Hereford 98, , , , ,2 103 Heroldo 85,0 91 Inspiration 95, , , , , ,5 98 Jensen 85,9 105, ,5 102 KWS Yaris 90, , ,7 103 Mariboss 93, , , ,0 102 Marselis 85,7 108, ,0 102 Matrix 95, ,7 94 Opus 93,2 90, , , , ,0 92 Perfector 94, , ,5 97 Pierrot 83, ,4 102,8 99 Position 93, , ,8 97 RA3W 08 79, ,6 87 Ritmo 91, , ,2 92 Samyl 97, , , ,8 99 Skalmeje 93,7 92, , , ,0 94 Solist 95, ,6 88, ,4 91,5 97 Tabasco 89, , ,5 101,9 98 Torkil 92, , , , ,9 Tritex 95, , ,2 83, ,2 93 Tuareg 94, ,3 87, , , ,7 94 MS) Målesort. Kerneudbytte. hkg/ha fht. hkg/ha fht Blanding 95,7 Kraka 1) 89,1 Vigorio 98,3 103 Ure 85,8 96 hkg/ha fht : Blanding 87,8 Trintella 92, ) Kraka har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. 7

10 BESKRIVENDE SORTSLISTE Blandingens sammensætning: 2009: Ambition, Contact, Frument og Hereford 2008: Ambition, Frument, Hereford og Skalmeje 2007: Ambition, Frument, Skalmeje og Solist 2006: Ambition, Ritmo, Skalmeje og Solist 2005: Galicia, Ritmo, Skalmeje og Solist. 2004: Boston, Galicia, Ritmo og Solist 2003: Boston, Pentium, Ritmo og Solist 2002: Cortez, Pentium, Ritmo og Solist 2001: Cortez, Pentium, Ritmo og Terra 2000: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella 1999: Cortez, Pentium, Ritmo og Trintella 1998: Hussar, Pentium, Ritmo og Trintella 1995: Pepital, Haven, Hereward og Hussar 1994: Nova, Pepital, Haven og Hereward 1993: Haven, Nova, Obelisk og Pepital 1992: Haven, Nova, Obelisk og Pepital Målesorter mht til kvalitetsegenskaber: 2009: Hereward 2008: Hereward 2007: Hereward 2006: Hereward 2005: Hereward 2004: Hereward 2003: Hereward 2002: Hereward 2001: Hereward og Classic 2000: Hereward og Classic Sorten er udgået af sortslisten. 8

11 2010 Dyrkningsegenskaber. Strålængde Vinterfasthed 1) Konkurrence Modtagelighed for Specifik resistens gul Modning Lejesæd Meldug Gul Brun- Brun- DTR Index 2) blad aks rust rust grå plet rust 3) Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Alfaromero Ambition Ararat Audi Contact Ferrari Frument Hereford Inspiration Jensen KWS Yaris Mariboss Marselis Opus Sd, Yr25, + Orbit Pierrot Tabasco Torkil Tuareg Warrior Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Autark Galvano Hattrick Yr1 Matrix Position Skalmeje Yr2, Yr32 Solist Yr32, + Tritex Yr3,+ Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Boomer Flair Yr1 Samyl Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Perfector Ritmo Yr1 Ure U Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 RA3W Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Heroldo Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2003 og 2000 Vigorio U Trintella Yr3 1) Resultater vinteren 2001/2002, 2005/2006 og 2006/ ) Konkurrenceevne mod ukrudt, gennemført fra 2002 til ) Vedr. resistensbetegnelse se side 45. Baseret på smitteforsøg

12 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kvalitetsegenskaber. Proteinindhold Stivelse 1) Kornvægt Rumvægt Sedimentations værdi Foderkvalitet 2) Faldtal mel Meludbytte 3) Brødvolumen 3) Brødhøjde 3) Dejens klæbrighed 3) Alfaromero Ambition Ararat Audi Autark Boomer Contact Ferrari Flair Frument Galvano Hattrick Hereford Heroldo X Inspiration Jensen KWS Yaris Mariboss Marselis Matrix Opus X Orbit Perfector Pierrot Position RA3W Ritmo Samyl Skalmeje Solist Tabasco Torkil Trintella Tritex Tuareg X Ure X Vigorio Warrior Specielle egenskaber 4) 1) Indgruppering gennemført fra ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 3) Gennemføres efter anmelders ønske om bagningsundersøgelse. 4) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Heroldo Opus Tuareg Ure Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling, optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten Sorten er optaget på brødhvedelisten 10

13 2010 Vinterrug (Secale cereale L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedlige- Dansk Type 2) betegnelse periode nr. holder repræsentant Agronom HY (L 2076-P x L2084-N) x HYS Hybro Nordic Seed H Balistic LPH 70 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H Bellami LPH 78 (Lo115-PxLo114-N) x LSR ) LP Sejet H Brasetto LPH84 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H Conduct LPP 02 Petkus og Carsten-Danko LP Sejet POP Evolo LPH 71 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H Gonello LPH87 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H Guttino LPH85 (Lo115-P x Lo133-N) x LSR ) LP KWS Scandi H KWS Magnifico LPH ) LP KWS Scandi H Marcelo LPP 03 Helsøskendefamilie ) LP Sejet POP Minello LPH 80 (Lo115-PxLo114-N) x LSR ) LP Sejet H Palazzo LPH88 (Lo115-P x Lo142-N) x LSR ) LP Sejet H Picasso LPH 36 (Lo 55-P x Lo 49-N) x LSR LP Sejet H Placido LPH 72 (Lo 115-P x Lo 114-N) x LSR ) LP Sejet H Recrut LPP 98 Petkus og Carsten-pool LP Sejet POP Rotari HY Genpools fra hybridforædlingen Hybro Nordic Seed POP Visello LPH 68 (Lo 115-p x Lo 114-N) x LSR LP Sejet H 1) Beskrivende Sortsliste. 2) H=hybrid POP= population. Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Matador 1) Rotari MS) 71, , , , ,2 81,4 Nye godkendelser KWS Magnifico 98, ,3 122 Tidligere godkendelser Agronom 84, ,4 108 Balistic 81,5 116 Bellami 84, ,3 116 Brasetto 81, , ,3 125 Conduct 71,5 102 Evolo 82, , , , , ,2 118 Gonello 82, , ,1 120 Guttino 83, , ,1 122 Marcelo 74, , ,4 81,4 79,9 98 Minello 85, ,5 119 Palazzo 78, , ,5 119 Picasso 80, , , , ,7 115 Placido 82, ,8 112 Recrut 68, , , ,3 105 Visello 83, , , , ,2 112 MS) Målesort. 1) Matador har været målesort i den anførte prøveperiode, men er nu udgået af sortslisten. Målesort Rotari og Evolo 2008 Rotari og Evolo 2007 Matador og Evolo 2006 Matador og Picasso 2005 Matador og Picasso 2004 Matador og Picasso Sorten er udgået af sortslisten. 11

14 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Strå- Lejesæd Modtagelighed for længde Skoldplet Brunrust Meldug Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Evolo KWS Magnifico Marcelo Palazzo Rotari Visello Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Brasetto Gonello Guttino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2007 Picasso Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Bellami Minello Recrut Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Agronom Placido Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2004 Balistic Conduct Kvalitetsegenskaber. Faldtal ved høst Proteinindhold Specielle Kornvægt Rumvægt Foderkvalitet 1) egenskaber 2) Agronom Balistic x Bellami Brasetto Conduct Evolo x Gonello Guttino KWS Magnifico Marcelo Minello Palazzo Picasso Placido x Recrut Rotari Visello x 1) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 2) X= Yderligere information se nedenfor. Specielle egenskaber Balistic Evolo Placido Visello Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. Sorten er en pollen restaureret hybrid. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. Sorten er en pollen restaureret hybrid, der reducerer risikoen for meldrøjer. 12

15 2010 Triticale (x Triticosecale Wittmack) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvnings periode Gr. Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Cando SW 62p Caio x Ekono ) SW Sejet Cyclus Nord 346L3.1 Modus x MAH Nordsaat Sejet Korpus NORD 00754/10 NORD 00/329 x NORD 00/ ) Nordsaat Sejet SW Valentino SW Sv x Sv SW Sejet 1) Beskrivende Sortsliste. Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. SW Valentino MS) 82,6 80,0 72,8 109,6 94,1 Tidligere godkendelser Cando 79, , , ,7 96,7 103 Cyclus 77, ,9 99 Korpus 80, , , , ,9 103 MS) Målesort. Dyrkningsegenskaber. Modning Vinter Strå Lejesæd Modtagelighed for fasthed længde Meldug Gulrust Brun- Brun DTR blad aks blad aks rust gråplet Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Cando Korpus SW Valentino Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2006 Cyclus Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Proteinindhold Foderkvalitet 1) Cando Cyclus Korpus SW Valentino ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. Målesorter: 2008 SW Valentino 2007 SW Valentino 2006 SW Valentino 2005 SW Valentino 13

16 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vinterbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædler- Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedligeholder Dansk repræ- Type 2) betegnelse periode nr. sentant Toradet Admiral SJ Pearl x (Tiffany x Leonie) ) Sejet Sejet L Ajour SJ (Chess x Carat) x (Swallow x ) ) Sejet Sejet L Anisette SJ Opal x Tafeno ) Sejet Sejet L Apropos SJ Himalaya x (Carat x Chess) ) Sejet Sejet L Ballerina SJ Aquarelle x (Sunrise x Regina) ) Sejet Sejet L Chess SJ Beauty x SJ Sejet Sejet L Cressida CB Z x Duet Lim-Advanta NL DLF-Trifolium L Finlissa PAJ Opal x Venezia ) Nordic Seed Nordic Seed L Franzi F 2677 Alroune x (Sonate x Igri) Firlbeck Nordic Seed L Himalaya Breun 4089/ Baywa DLF-Trifolium L Matros SJ Himalaya x (Carat x Chess) ) Sejet Sejet L Sabine F F 2441 Angora x Astrid ) Firlbeck Nordic Seed L Sandra BAUB Artist x Carat ) Bauer Nordic Seed L Skamling AC 02/048/10 (Kyoto x Annicka) x Reni ) Ackermann Nordic Seed L Tasmanien SJ Chess x Passion ) Sejet Sejet L Yatzy SJ Clara x SJ Sejet Sejet L Zephyr SJ Clara x (Ludo x Rafiki) ) Sejet Sejet L Flerradet Anne 32-8AC 86/GAG x Areal ) Secobra DE N&S L Julies PAJ Alissa x Nobilla ) Nordic Seed Nordic Seed L Hobbit NFC ) Syngenta GB Sejet H KWS Meridian LP Ikone x Lomerit/xFridericus ) LP KWS Scandi L Marcorel 5353 DH VH1 x Nikel ) Secobra FR N&S L Nobilia 5679 B Rocca x Stamm Secobra DE Nordic Seed L Volume NFC ) Syngenta GB Sejet H Yoole NFC ) Syngenta GB Sejet H 1) Beskrivende Sortsliste. 2) H=Hybrid, L=Linje 14

17 2010 Kerneudbytte hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. hkg/ha fht. Blanding MS) 79,1 76,2 73,0 72,9 89,1 88,6 Toradet Nye godkendelser Admiral 89,2 84,9 96 Matros 98, ,2 112 Skamling 94, ,3 106 Tidligere godkendelser Ajour 77, , , ,5 Anisette 81, , , , ,6 Apropos 78, , ,9 107 Ballerina 74, , ,8 95 Chess 79, , , ,8 87, ,3 97 Cressida 80, ,5 74, , , ,8 98 Finlissa 78, ,1 76, , ,0 Franzi 72,8 92 Himalaya 78, ,5 71, ,2 93, ,8 91 Sabine F 77, , , ,7 102 Sandra 75, , ,8 105 Tasmanien 82, , , , ,7 107 Yatzy 79, , , , , ,3 91 Zephyr 80, , , ,9 107 Flerradet Nye godkendelser KWS Meridian, ,8 101 Tidligere godkendelser Anne 80, , ,0 107 Hobbit 80,6 111, ,7 109 Julies 78, , ,2 98 Marcorel 84, , , ,1 96 Nobilia 80, , , , ,5 102 Volume 84, ,2 117 Yoole 85, , ,0 105 MS) Målesort. Blandingens sammensætning: 2009: Anisette, Chess, Himalaya og Tasmanien 2008: Chess, Cressida, Himalaya og Jeopardy 2007: Chess, Dolly, Himalaya og Jeopardy 2006: Chess, Dolly, Himalaya og Ludo 2005: Clara, Dolly, Himalaya og Ludo 2004: Clara, Himalaya, Ludo og Rafiki Målesorter mht kvalitetsegenskaber: 2009 Chess og Julies 2008 Chess og Nobilia 2007 Nobilia 2006 Nobilia 2005 Nobilia 2004 Nobilia og Regina Sorten er udgået af sortslisten. 15

18 BESKRIVENDE SORTSLISTE Dyrkningsegenskaber. Modning Vinterfasthed Strå- Leje- Nedknækning Modtagelighed for 1) længde sæd Strå Aks Meldug Bygrust Bladplet Skoldplet Ramularia Toradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Admiral Ajour Anisette Apropos Ballerina Chess Cressida Finlissa Himalaya Matros Sandra Skamling Tasmanien Yatxy Zephyr Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2008 Sabine F Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2005 Franzi Flerradet: Sorter, der er opdateret mht. sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i 2009 Hobbit Julies KWS Meridian Marcorel Volume Anne Nobilia Yoole ) Gruppering gennemført 2001/ 2002 og 2006/

19 2010 Kvalitetsegenskaber. Kornvægt Rumvægt Protein- Sortering Foder Maltning 2) indhold kvalitet 1) Ekstrakt Viskositet Toradet: Admiral Ajour Anisette Apropos Ballerina Chess Cressida Finlissa Franzi Himalaya Matros Sabine Sandra Skamling Tasmanien Yatzy Zephyr Flerradet: Anne Hobbit Julies KWS Meridian Marcorel Nobilia Volume Yoole ) Foderkvalitet udført på tilvalgte sorter, foderkvaliteten bestemmes efter EF SV /hkg. 2) Gennemføres efter anmelders ønske om maltningsundersøgelse. 17

20 BESKRIVENDE SORTSLISTE Vårbyg (Hordeum vulgare L.) Sortslistetabel. Sortsnavn Forædlerbetegnelsperiode Oprindelse Afprøvnings- Gr.Viden Vedligeholder Dansk nr. repræsentant Anakin SJ Tumbler x Respons ) Sejet Sejet Barabas SJ 4397 SJ x (Lux x Annabell) Sejet Sejet Barke 4395 d 7 Libelle x Alexis Breun DLF-Trifolium Blanik CB x Lim-Advanta NL DLF-Trifolium Calcule STRG 01/410/41 97/7207/484 x Zenobia ) Strengs Nordic Seed Cha Cha CA CA x Felicitas ) Carlsberg Carlsberg Chagal CA CA x CA ) Carlsberg Carlsberg Chamonix Ca Ca 112 x Vitesse ) Carlsberg Carlsberg Chandler Ca Ca 112 x Felicitas ) Carlsberg Carlsberg Chanell Ca Barke x Ca Carlsberg Carlsberg Charmay Ca Ca x Power ) Carlsberg Carlsberg Chill CA Ca X Ca ) Carlsberg Carlsberg Chiraz CA Ca X CA ) Carlsberg Carlsberg Chogun Ca Ca x Prestige ) Carlsberg Carlsberg Christopher SJ Anakin x Kontiki ) Sejet Sejet Class CSBC Prestige x Optic Serasem Ragt Nordic Claude Ca Annabell x Ca Carlsberg Carlsberg Columbus SJ Isabella x Publican ) Sejet Sejet Conchita LP Viskosa x LP ) LP KWS Scandi Cruiser Breun 6336 A23 Scarlett x (4741a x 3625h) Breun DLF-Trifolium Delphi SJ (Power x Vortex) x (Sebastian x Century) ) Sejet Sejet Fairytale SJ Colston x (Recept x Power) ) Sejet Sejet Frontier SJ 4210 Tavern x(annabell x (Lux x Ferment)) Sejet Sejet Gentle LAN 0720 Power x (CEB 9981 x Cellar) ) Lim-Advanta NL Sejet Gizmo Ca Prestige x Ca Carlsberg Carlsberg Grace NORD 05/2410 (Xanadu x Simba) x Marnie ) Nordsaat Sejet Iron PF Marnie x LP ) Nordic Seed Nordic Seed Isabella SJ 8041 Power x Recept Sejet Sejet Jacobi SJ Nymfe x Publican ) Sejet Sejet Katy AC 01/682/13 Doubled Haploid from the cross Simba x Tocada ) Ackermann Nordic Seed Keops SJ 3065 Simba x Power Sejet Sejet Kontiki SJ x (Simba x Power) ) Sejet Sejet KWS Olof LP Temperament x LP ) LP KWS Scandi Madeleine Br.7682a1 Br.6406g6 x Viskosa ) Breun Nordic Seed Marigold UN-FAB 617 UN 97-5 x UN SES/Unisigma DLF-Trifolium Medea SJ Hydrogen x SJ ) Sejet Sejet Nairobi SJ Imidis x Beatrix ) Sejet Sejet NFC Tipple NFC (NFC x Cork) x Vortex NFC Sejet Poet SJ 8029 Cellar x Sejet Sejet Posada AC 02/810/10 (97/7207/496 x Auriga) x ACK ) Ackermann Nordic Seed Power SJ Saloon x (Colada x (Lux x Annabell)) Sejet Sejet Prestige CSBA Cork x Chariot Serasem Ragt Nordic Proces SC Optic x Sejet Sejet Publican NFC Drum x Sebastian NFC Nordic Seed Quench NFC Sebastian x Drum Syngenta GB Sejet Rosalina SJ 078 Beatrix x Eskobar ) Sejet Sejet Saxo SJ NFC Tipple x (Picnic x Isabella) ) Sejet Sejet Sebastian SJ Lux x Viskosa Sejet Sejet Simba SJ Otira x Prolog Sejet Sejet SJ Afrodite SJ Isabella x SJ ) Sejet Sejet Stine Hadm Hadm x Hadm ) SW Sejet Styx Strg. 686/05 Viskosa x Landlord x Pasadena ) Strengs Nordic Seed Umbrella Br. 7571f13 Annabell x Br. 6163a ) Breun N&S Varberg LP (Orthega x LP ) x LP ) LP Nordic Seed 1) Beskrivende Sortsliste. 18

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 15.-16. januar i Herning Kongrescenter 2013 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport fra DMU nr. 832 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

Det grønne pesticidregnskab

Det grønne pesticidregnskab Det grønne pesticidregnskab Udvikling og analyse af et enkelt værktøj til vurdering af individuelle bedrifters pesticidforbrug i forhold til det gennemsnitlige forbrug på landsplan og måltallene for behandlingsindeks

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere