karriere små ting small things #03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "karriere små ting small things #03"

Transkript

1 efterår / autumn 2008 #03 karriere #03 karriere små ting small things contemporary art & social life Leder/ Editorial 04 Judith Halberstam: Fjollede arkiver og undertrykt viden / Silly Archives and Subjugated Knowledges 14 Asger Jorn: Intime banaliteter / Intimate Banalities 23 Kirsty Bell: En lille smule / A Bit of Matter 31 Wulff/Morgenthaler: Wulff/Morgenthaler is Voyeur Baby, too 39 Peter Kirkhoff Eriksen: American s Cabaret 44 Peter Kirkhoff Eriksen: En historie om Palm d Or Social Club / A History of Palm d Or Social Club 48 Sommer på Karriere / Karriere Summer: Escaping Visions, Terrace for Segulls, Våbenhvile /Truce 50 Ioana Nemes Interview - Små sejre / Small Victories 56 Nanna de Hemmer Widding: Serendipitet / Serendipity 60 Stine Hebert: Knirk / Creaks 63 Stor kunst og cafestemning: Van Gogh / Fine Art and Ambiance: Van Gogh 68 U-TURN Preview: Mladen Stilinovic, Danh Vo

2 karriere #03 efterår / autumn 2008 leder / editorial Kolofon: Udgiver/Publisher: Karriere A/S Flæsketorvet DK Copenhagen DK Det er typisk, at den der har mistet forbindelsen med det fundamentale i kunsten også mangler sansen for det banale, er Asger Jorns indledende kommentar i sin tekst Intime Banaliteter, der blev trykt første gang i Helhesten Jorn insisterer på den afgørende kunstneriske værdi i alle de forkerte, små, billige og ligegyldige ting fra små fede glansbilledengle til kronhjort ved skovsø, ølglas og sømandstatoveringer. Teksten er én lang forsvarstale for det banales værdi, og på den måde griber den dette nummer af Karriere godt. For dette nummer er dedikeret til, omhandler og undersøger small things fra fysisk små kunstværker til de underkendte og anti-monumentale værker, det fjollede, banale, knirkelyde, mumlen, klirren og fejl til undertrykte og alternative fortællinger, som danner modspil til de store og allerede anerkendte. Judith Halberstam er en amerikansk queer-teoretiker, som er undervejs med en interessant bog om alternative videnskilder, hvor hun kigger alle de forkerte steder efter noget ikke på forhånd defineret. Det handler om, at bringe det hun kalder low theory ind i forskningen. Halberstam er for eksempel overbevist om, at ser man Dude, Where s my Car tilstrækkelig mange gange i ædru tilstand, ja, så vil universets mysterier efterhånden afsløre sig for én, og at den populære tegnefilm Flugten fra hønsegården indeholder planen for en kommende feministisk revolution! Store sager hengemt i ubetydelige og underlødige produktioner som de nævnte. Men Halberstam insisterer på, at små tanker de forkerte steder kan indeholde meget store og omsiggribende potentialer. Ligesom tilfældigheder, fejl og pludselige sammentræf kan gøre det. Halberstams artikel kan på den måde læses i sammenhæng med flere andre af dette nummers artikler fra Jorns insisteren på det banales betydning til Nanna Widdings artikel om serendipitet. Det er nemlig et særligt begreb, som dækker over det at finde værdi i en fejl eller en tilfældighed. Definitionen på serendipitet lyder: det, ved et tilfælde, at gøre en heldig opdagelse, især mens man søgte efter noget ganske andet eller at finde noget man ikke vidste, man ledte efter. Et knirk er netop kendetegnet ved at komme uden varsel og nogen gange er det en lyd, der simpelthen overhøres. Andre gange kan den lille lyd have store konsekvenser dette redegør Stine Hebert for i artiklen Knirk det minimale monument. Redaktion/Editorial staff: Peter Kirkhoff Eriksen [PKE] / Maria Kjær Themsen [MKT] Niels Henriksen [NH] Layout/Graphic Design: All the way to Paris / Oversættelse/translation: René Lauritsen, Pictura et Lexis / Karriere #03 udgives i /published in ex./copies Avisen er gratis/free - not for sale Annoncer/advertising: Også andre lyde gøres til genstand for interessante overvejelser: Wulff/Morgenthaler har klikket sig ind på værket I m a voyeur baby og har spenderet en time på at lytte til lyden af Karriere om dagen som åbenbart mest består af lidt svag mumlen, lidt klirren, lidt fumlen og lidt mere mumlen. For at få et overblik over den lille kunst, har vi bedt den internationale kunstkritiker Kirsty Bell om sine overvejelser omkring fænomenet. Med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvis et kunstværk er småt, hvad er så den normale størrelse for et værk? skriver Bell om konceptkunsten, der gik fra objekter til ideer, om kunst, som skrumper i skala, men vokser i betydning; om små værker med store implikationer og store værker med lille effekt; om parodi, intimitet og det monumentale i det mikroskopiske. Og om værker, der bare er bittesmå, som Tom Friedmans selvportræt udskåret i en hovedpinepille. I hvert nummer af Karriere bringer vi en 'historisk' artikel, som sætter kunstprojektet, baren og det sociale samlingssted Karriere i perspektiv med tidligere lignende projekter. Til dette nummer bringer vi to artikler med dette sigte. Palm d'or Social Club er en løs gruppering af kunstnere som siden 2003 har mødtes om en illegal bar i New York og realiseret projekter af mere eller mindre kunstnerisk karakter. For nylig besøgte de Karriere og fremførte American's Cabaret. Vi bringer en reportage fra aftenen og et interview med et af kerne-medlemmerne, kunstneren Lucas Ajemian. Den anden artikel handler om en cafë vi alle sammen kender: Vincent Van Goghs Fortovscafe om Natten fra Et værk vi møder som plakat på beskedne steder - hjemme på væggen hos tanten, på den lokale provinscafé eller i en dönerjoint på Istedgade. Det er et af de oftest reproducerede kunstværker og i bredeste forstand et symbol på forbindelsen mellem caféer og kunst. Vi spørger hvorfor? Vi bringer et interview med den rumænske kunstner Ioana Nemes, der overvejer forskellen på kunst og sport, og tænker over de små sejre i de store ambitioners spil. Lige nu er der U-TURN Kvadriennale for Samtidskunst over hele København, vi giver et eksklusivt indblik i to af de mest spændende U-TURN aktuelle kunstneres værker. Dette nummer er altså på mange måder dedikeret til de små ting: de små skridt, der skaber forstyrrelser i det store billede, en analyse af ligegyldighederne, det ubetydelige, det der tilbyder nye input til den store historie; de sideløbende, usynlige og alternative fortællinger. God læselyst! Leder / Editorial... Distribution: Kanondistribution / Koenig Books / 2

3 leder / editorial efterår / autumn 2008 #03 karriere UK One typically sees that he who has lost touch with the fundamentals of art also lacks a sense of the banal. That is Asger Jorn s opening statement in his text Intimate Banalities, which was first printed in the Danish art journal Helhesten in Jorn insists on the crucial artistic value of all the wrong, small, cheap, tacky, and inconsequential things from fat picture-postcard angels to sentimental paintings, beer mugs, and sailor tattoos. The text is an impassioned defence for the value of the banal, and in this sense it ties in perfectly with this issue of Karriere. For the issue you are reading is dedicated to, all about, and an investigation into small things in all senses of the term: artworks that are small in physical terms, unrecognised and anti-monumental works, the silly, the banal, sounds of squeaking, murmuring, clattering; failures, suppressed and alternative narratives that offer up counterpoints to familiar, already recognised grander narratives. Judith Halberstam is an American queer theoretician currently finishing an interesting book about alternative sources of knowledge. Her investigations see her looking in all the wrong places for something undefined. The objective is to bring what she calls low theory into research. For example, Halberstam is convinced that if you watch Dude, Where s my Car sufficiently often while sober, the mysteries of the universe will become clear to you. She also believes that the popular animated film Chicken Run incorporates plans for a future feminist revolution! Big stuff all hidden in inconsequential and low-brow productions such as the ones mentioned above. But Halberstam insists that small thoughts, found in the wrong places, can hold huge, expansive potential. As can flukes, failures, and sudden coincidences. Each issue of Karriere features a 'historical' article giving perspective on Karriere the art project, bar and social meeting point by referencing similar projects from the past. In the present issue we bring two articles with this aim. Palm d'or Social Club is a loosely organised group of artists, who have met in an illegal bar in the basement of a New York art gallery since 2003, realising projects of a more or less artistic nature. Recently the group visited Karriere to perform American's Cabaret. We bring a reportage of the night's events, as well as an interview with key-member Lucas Ajemian. The second article is about a café we all already know: Vincent Van Gogh's Terrace of a Café at Night from An image often encountered in unprepossessing locations - on the wall at our aunt's, in provincial cafés or in a red light district kebab joint. It is one of the most frequently reproduced works of art and also the most widely seen symbol of the link between cafés and art. We ask why? This issue of Karriere features an interview with the Romanian artist Ioana Nemes. In the interview she considers the difference between art and sports and thinks about small victories on the road of big ambitions. This autumn U-TURN Quadrennial for Contemporary Art is taking place in Copenhagen, Karriere brings an exclusive peak into the works of two of the most interesting participating artists. In many ways, then, this issue is dedicated to the small things: the small steps which disrupt the big picture, an analysis of the inconsequential, that which offers new input for grand narratives; the parallel, invisible, and alternative narratives. Enjoy your reading! In this sense, Halberstam s article can be read in conjunction with several of the other articles in this issue from Jorn s insistence on the significance of the banal to Nanna Widding s article about serendipity a concept which has to do with finding value in a mistake or in a chance occurrence. The definition of serendipity is: accidentally discovering something fortunate, especially while looking for something else entirely or finding something you did not know you were looking for. A squeak, too, is characterised by coming without warning and sometimes it is simply not noticed. But at other times, the small sound can have huge consequences as related by Stine Hebert in the article Creaks the minimal monument. Other sounds are also made the object of interesting deliberations: Wulff/Morgenthaler clicked their way into the work I m a voyeur baby and spent an hour listening to the sound of Karriere in the daytime apparently the soundscape primarily consists of a little faint murmuring, some clattering, a bit of fidgeting, and some more murmuring. In order to get an overview of small art we asked the international art critic Kirsty Bell to give us her thoughts on the phenomenon. Taking her point of departure in the question If a given work of art is small, what is the normal size of a work? Bell writes about conceptual art, which discarded objects for ideas; about art which shrinks in scale but grows in importance; about small works with great implications and large works with small impact; about parody, intimacy, and the monumental in the microscopic. And about works which are quite simply tiny, such as Tom Friedman s self-portrait carved from an aspirin. 3

4 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam DK 1. Hvad er alternativet? For snart længe siden var der mange, der troede, at man ved at spille en Beatles-plade bagfra ville opdage et hemmeligt og dystert budskab. Som barn lo jeg hånligt af den slags forestillinger, men til gengæld mente jeg bestemt, at jeg ved at spille mine punkplader forlæns og meget højt kunne finde spor til, hvordan jeg kunne bryde ud af Normalitetszonen og beame mig selv til en helt anden, ganske anderledes planet måske den, som Ziggy Stardust eller The Rezillos kom fra, Judith Halberstam... Fjollede arkiver og under trykt viden eller for den sags skyld George Clintons klode. Mange af os udvikler tidligt i livet en trang til at opleve alternative udgaver af verden, og når vi opdager kulturelle udtryksformer, der forekommer så vanvittige eller chokerende eller ufattelige at de må være faldet ned fra det ydre rum; ja, så dyrker vi dem intenst og slipper dem ikke uden sværdslag. I et nyt bogprojekt søger jeg, med risiko for at fremelske en ganske skamløst romantisk forestilling om kultur, efter alternative forestillinger om livet, kærligheden, tiden, rummet, lysten, det sociale, det politiske og om viden og jeg leder alle de forkerte steder: i homoklubber, børnetegnefilm, gysere, Svampebob Firkant, obskure manifester og andre lavkulturelle steder. Mit fjollede arkiv opkaldt efter en omskrivning af Lauren Berlants helt ubetalelige frase om det fjollede objekts modreaktion giver mig mulighed for at fremsætte fordringer på vegne af alternativerne; fordringer, der er ganske forskellige fra dem, der fremføres i forbindelse med højkulturelle arkivalia. De tekster, jeg foretrækker og fremhæver i den nye bog gør os ikke til bedre mennesker og frisætter os ikke i forhold til kulturindustrien, men de kan tilbyde sære og antikapitalistiske indfaldsvinkler til måder at være og handle og vide på, og de vil involvere verdener, der er queer på direkte eller indirekte måder. Og i øvrigt tror jeg, at hvis man ser Dude, Where s My Car langsomt og gentagne gange i aldeles ædru tilstand, er der en chance for at hele universets mysterier viser sig for een. Jeg tror også at Find Nemo indeholder en hemmelig plan for en verdensrevolution, og at Flugten fra hønsegården tegner et omrids af en feministisk utopi for alle dem, der kan se videre end fjerene og æggene. Jeg tror på lavteori i det folkelige, det små, det ubetydelige, det anti-monumentale, det mikroskopiske, det irrelevante; jeg tror på, at man kan gøre en forskel ved at tænke små tanker og dele dem med rigtig mange mennesker. Enhver bog med arkiver over fjollerier risikerer at den ikke bliver taget alvorligt. For mig er det ikke noget at frygte; det er netop meningen med det hele. At blive taget alvorligt er også at gå glip af muligheden for at være tåbelig, løssluppen og irrelevant, og ønsket om at blive taget alvorligt er netop det, der driver folk til at følge de slagne veje for vidensproduktion. Denne bog vil gerne kortlægge nogle få omveje. Som så mange andre akademikere vil jeg gerne bryde med de formler for vidensproduktion, der forlanger velordnede, fortløbende argumentationer, bevisførelse og konklusioner. I stedet vil jeg gerne kaste mig ud i nogle vilde spekulationer, bidende udmeldinger, utopiske manifester og andre retoriske former, der er så lette at afvise som irrelevante. Jeg ønsker at provokere, irritere, prikke til tingene og fornøje. Jeg forfølger små projekter, mikropolitik, sjove fornemmelser og indfald. Ganske som Jesse and Chester i Dude, Where s My Car, er jeg egentlig ikke særlig interesseret i at huske, hvor f...n jeg satte bilen; i stedet håber jeg ligesom drengene at fremmane nogle aldeles usandsynlige, verdensforandrende fantasier om liv på Uranus og andre steder. For mig har det alternative at gøre med en kreativ omgang med underkendte historier; med en ekstatisk investering i subkultur og en trodsig modstand mod den dominerende teori en model, som jeg mener står i modsætning til Cultural Studies som handler om at skabe stadigt mere detaljerede kort over de dominerende ideologier og om at understøtte en bestemt form for disciplinær autoritet. Stuart Halls tanke om at teori ikke er en målsætning i sig selv, men en omvej på vej til noget andet, kan måske føre os hen til en bedre kulturteorimodel end den nuværende Teori med stort T og derfor bør vi foretage en Benjamin-agtig vandretur eller en Situationistisk derive, en vidtfarende slentren gennem det uplanlagte, det improviserede og det overraskende. Jeg vil fortsætte ud af de spor, jeg har lagt i mine tidligere værker om sprækkerne i den dominerende maskulinitet, således som den udtrykker sig i kvindelig maskulinitet eller i forstyrrelser af den normative brug af tid og rum hos subkulturens aktører. Jeg vil argumentere for, at vi bør beskæftige os mere seriøst med undertrykt viden og dens speci- George Clinton, Foto/Photo: Darryl Scott Dude, Where is My Car, th Century Fox Flugten fra hønsegården/chicken Run, 2000, UIP 4

5 fjollede arkiver og undertryckt viden efterår / autumn 2008 #03 karriere eller for lokal, for optaget af kroppen og intet andet, som begrænset på enhver tænkelig måde. Og således forsætter den store søgen efter de store svar på de store problemer; masserne fremføres som svaret på imperium på samme måde som arbejderklassen var det store svar på kapitalen i en anden æra. Jeg vender tilbage til spørgsmålet om masserne senere; lige nu synes jeg, vi skal holde fokus på det små, det ubetydelige og det undselige; på de små skridt, der fører hen mod forandringer snarere end på den store gestus, der udråber dem til at være et fait accompli. Faktisk findes der masser af historiske fortilfælde af alternative politikker, der er funderet i tilsyneladende irrelevante handlinger. For eksempel så Situationisterne et stort håb i hverdagslivets politik, for eksempel i de vandringer uden mål og med, som skulle skabe og fastholde en form for urban desorientering og som åbnede op for tilfældige møder. Disse legende møder genoplives i Samuel Delanys queer -kort over byen i Times Square Red, Times Square Blue, hvor også han vandrer rundt uden noget bestemt mål og har anonyme seksuelle træf med andre. Disse seksuelle møder sker ofte med hjemløse mænd, der for Delany ikke blot står for fattigdom og forladthed, men også for en aktiv benægtelse af den etos om stabilitet og faste steder som det moderne liv fordrer. Delany romantiserer ikke de hjemløse mænd, han har sextræf med, og han fremstiller dem heller ikke som de hårdest ramte ofre for den neoliberale optur/nedtur-økonomi; nej, han fremstiller dem som aktører i et drama, der fortsat udspiller sig under byfornyelsens homonormative overflade, under det forretningsmæssige instinkt for at rydde op i byen. Carnevale Exhibition view of Unitled Documentation of the action for the Ciclo de Arte Experimental, 1968 b/w photograph Graciela Carnevale; photo Carlos Militello Rosario, Argentinien Photo: Julia Fuchs fikke temporalitet; jeg vil også forsøge at udmønte en strømning inden for offentlig intellektualisme som jeg kalder lavteori : forsøget på at føje abstrakte principper sammen med det, som Stuart Hall i sin omtale af Gramsci kaldte lavere niveauer af historisk konkrethed. Afslutningsvis vil jeg argumentere for behovet for at producere såvel alternative måder at skabe viden på som arkiver herover. I denne forrygende og fabulerende dokumentation over det ubemærkede og det fjollede vil jeg præsentere en nomadisk rejse gennem det, jeg betragter som et af nutidens kritiske vokabularier for alternativ tænkning og med nutidens mener jeg i øvrigt hverken nyt, anderledes eller noget helt andet; bare nutidigt. Det kritiske vokabularium vil blive suppleret af eksempler, som jeg hverken betragter som allegoriske eller definitive, rammende eller som de mest passende: for mig er eksemplerne tilfældige; de kan frit byttes rundt og bør hver især hurtigt erstattes af et nyt og endnu et nyt og så videre. På samme måde er selve vokabulariet [ikke nøgleordene, men nogle ord] i sig selv idiosynkratisk og ukomplet og venter på at blive udbygget og forstærket. Et kritisk og radikalt ukomplet leksikon over alternativer: Det små, det lokale, det antimonumentale Problemet med enhver søgen efter alternativer kan meget vel have at gøre med spørgsmål om skala intet synes at være stort nok, storslået nok, omfattende nok, og derfor afviser marxisterne queer - kulturudøvelse som værende af mindre betydning Hvis vi ønsker at observere noget om skalaen af det små, det lokale og det anti-monumentale kan vi vende blikket mod sidste års Documenta kunstfestival, et kompendium over hvad en kritiker i New York Times kalder u-monumentale objekter og installationer af ubesungne, for ikke at sige ukendte, kunstnere. Udstillingen var faktisk en fantastisk afhandling om alternativerne til kunstmarkedet og til berømmelse, og den fremhævede mængden af aktivistiske kunstbevægelser verden over samt forskellige forsøg på at skabe samtaler blandt dem på tværs af deres historiske og politiske udgangspunkter. Således sammenstillede Documenta 12 et værk fra 1960erne af den argentinske kunstner Graciela Carnevale der blev berømt for at invitere folk til en kunstudstilling og derefter låste dem inde i galleriet og ventede på at se, om nogen ville skride til handling for at slippe ud igen og et performanceværk af Sanja Ivekovic, der i 1979 optog sig selv på video, mens hun masturberede på sin balkon i Beograd alt imens en parade til ære for præsident Tito fandt sted på gaden nedenunder. Begge værker eller begivenheder henviser, hver i sin egen kontekst, til et ønske om at flygte eller stå udenfor; de handler om en indfatning eller fremvisning af kroppen. En lille, symbolsk gestus defineres som feministisk, og der gives en stille, men aldeles effektiv opfordring til kunstmæcenerne og beskuerne om at bryde ud af galleriet, i Carnevales tilfælde endda helt bogstaveligt, og ud på gaden. Et af de centrale værker på Documenta 12 er den kinesiske kunstner Ai Weiweis skulptur Template, en spiralformet trækonstruktion fremstillet af gamle pagodedøre og ødelagte huse. Værket kollapsede helt bogstaveligt på grund af de storme, der hærgede Europa sidste år, og iscenesætter dermed både det, som udstillingen kalder for produktive fejl og det, som man kunne betragte som intelligent kunst her forstået som objekter, der aktivt danner 5

6 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam Sanja Ivekovic Triangle, 1979 Courtesy: kunstneren / the artist Judith Halberstam [*1961]... Judith Halberstam [f. 1961] er professor i engelsk og kønsstudier ved University of Southern California. Halberstam er kendt som teoretiker inden for queer-studies, visuel kultur og subkulturer og har udgivet bøger om bl.a. gotisk horror Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters [1995], om feminin maskulinitet Female Masculinity [1998] og arbejder p.t. på en bog om Alternative Political Imaginaries. mening over tid, næsten helt uafhængigt af menneskelige intentioner. Værket begyndte som et tårn og kollapsede efterhånden, hvorved det afspejler andre kollapsende tårne fra dette århundrede. Gennem kollapsen blev det til en spiral og en ruin skabt af fragmenter af tidligere ruiner; det er et tårn, der ikke kan stå, skabt af døre, der ikke kan åbnes. Også dette værk afviser håbets nemme gestus og tilbyder i stedet det uordentlige, det omskiftende, og det ustabile det fremviser vrag i stedet for design, flyder ud i stedet for at være nøje afgrænset; en helt klart antikommerciel stabel rådnende træ som skabelon for kunsten nu. Med sin konstante tilstand af kollaps henviser værket også til det nutidige Kinas usikre og ambivalente forhold til neoliberalisme, kosmopolitanisme og global kapitalisme. I sin nye bog Desiring China påpeger Lisa Rofel at en uafklarethed hjemsøger enhver påstand om neoliberal sammenhæng i Kina. I sine studier af postsocialismens storbykvinder, migrerende landarbejdere og homoseksuelle mænd, der drages til byen frembyder hun en differentieret fremlæggelse af det post-socialistiske Kina; en fremstilling, der, ligesom Ai Weiweis skulptur, sammenføjer nostalgien for bidder af fortidens kultur med nutidens kompleksitet og skiftende begær. Documenta tog sammenstillingen af begær, seksualitet og globalisering meget alvorligt. Det ses blandt andet i værkerne af den østrigske queer-kunstner Ines Doujak. Doujaks installation Victory Gardens består af et langt, hævet blomsterbed tilplantet med frøbreve, der ikke er påført havetips, men derimod oplysninger om, hvordan de vestlige industrinationer udplyndrer de latinamerikanske økosystemer. Hermed løftes tanken om victory gardens ud af deres oprindelige sammenhæng altså de private haver og kolonihaver, som under 2. Verdenskrigs fødevarerationering blev brugt til at dyrke egne grønsager - og der kastes i stedet et noget mere dystert lys på tanken om det private. Værket undersøger spørgsmålet om industriens bio-pirateri og fremfører som modsvar en sprudlende model for biodiversitet. Værket skaber en diskurs for dialogen mellem det lokale og det globale, det seksuelle og det virksomhedsrettede, det små og det transnationale. På frøbrevene giver Doujak os også oplysninger om biodiversitet, tvekønnede planter og transseksualiseret fauna, og hun dekorerer brevene med billeder af dragkings og queens for at henvise til temaet om biodiversitet og, ikke mindst, bioseksualdiversitet. New York Times endelige dom over Documenta 12 var: for lille...ufærdig,...set før, en domsfældelse, der giver os præcis det leksikon, vi søger: ubetydeligt, underudviklet, uautentisk, det alternatives sære sprog. 6

7 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Judith Halberstam... UK 1. What s The Alternative? Some people used to believe that if you played a Beatles record backwards a secret and sinister message would be revealed. I scoffed at such a notion as a kid but I did believe that playing my punk records forwards and very loudly might give me clues about how to leave Planet Silly Archives and Subjugated Knowledges Normal and beam myself up to some queer planet maybe the one that Ziggy Stardust or The Rezillos came from or George Clinton for that matter. Many of us develop a desire for alternative versions of the world early in life; and when we do find cultural expressions that seem so outrageous or shocking or mind-blowing that they must have dropped from outer space, we cultivate them fiercely and do not let go easily. At the risk of cultivating an unabashedly romantic understanding of culture, in a new book project, I search for alternative understandings of life, love, time, space, desire, sociality, politics and knowledge and I look in all the wrong places: queer clubs, cartoons for children, horror films, Spongebob Squarepants, offbeat manifestos, and other low cultural sites. My silly archive, to adapt Lauren Berlant s priceless phrase about the counterpolitics of the silly object, allows me to make claims for alternatives that are markedly different from the claims that are made in relation to high cultural archives the texts that I prefer in the new book do not make us better people or liberate us from the culture industry, but they might offer strange and anticapitalist logics of being and acting and knowing and they will harbor covert and overt queer worlds. And, I do believe that if you watch Dude, Where s My Car slowly and repeatedly and while perfectly sober, the mysteries of the universe may be revealed to you. I also believe that Finding Nemo contains a secret plan for world revolution and that Chicken Run charts an outline of feminist utopia for those who can see beyond the feathers and eggs. I believe in low theory in popular places, in the small, the inconsequential, the anti-monumental, the micro, the irrelevant; I believe in making a difference by thinking little thoughts and sharing them widely. Any book with silly archive runs the risk not being taken seriously; rather than a fear, for me, this is the goal. Being taken seriously means missing out on the chance to be frivolous, promiscuous, and irrelevant, and the desire to be taken seriously is precisely what compels people to follow the tried and true paths of knowledge production around which this book would like to map a few detours. Like many other academics, I would like to break with the formulae of disciplinary knowledge production that demand orderly arrangements of argumentation, Ai Weiwei Documenta 12 Exposition view Courtesy the artist; Galerie Urs Meile, Beijing Lucerne; Foto/Photo: Frank Schinski / documenta GmbH 7

8 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam 8

9 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Ai Weiwei, Collapse of Template after a thunderstorm on 06/20/2007 Courtesy the artist; Galerie Urs Meile, Beijing Lucerne; Foto/Photo: Julia Zimmermann / documenta GmbH

10 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam Ines Doujak Siegesgärten / Victory Gardens 2007 Ines Doujak; Foto/Photo: Ines Agostinelli George Clinton Foto/Photo: Nitin Vadukul SvampeBob Firkant / SpongeBob SquarePants Foto/Photo: Nickelodeon Times Square Red, Times Square Blue New York University Press Flugten fra hønsegården/ Chicken Run, 2000, UIP evidence and conclusions and I would like instead to engage in some wild speculation, biting polemic, utopian manifestoes and other easily dismissed rhetorical modes. I seek here to provoke, annoy, bother, irritate and amuse, I am chasing small projects, micro-politics, hunches, whims, fancies. Like Jesse and Chester in Dude, Where s My Car, I don t really care whether I remember where the hell I parked, instead I merely hope, like the dudes, to conjure some potentially world-saving wholly improbable fantasies of life on Uranus and elsewhere. For me, the alternative resides in a creative engagement with subjugated histories, an ecstatic investment in the subcultural and a defiant refusal of a dominant model of theor one that I consider to be at odds with cultural studies - which devotes itself to the production of ever more detailed maps of the hegemonic and to a particular mode of disciplinary authority. Stuart Hall s notion that theory is not an end unto itself but a detour on route to something else might lead us to a better model of cultural theory than current theory capital T does and so we should conjure a Benjaminian stroll or a Situationist derive, an ambulatory journey through the unplanned, the unexpected, the improvised and the surprising. In keeping with earlier work of mine on the gaps and fissures in dominant masculinity expressed as female masculinity or the disruptions of normative uses of time and space expressed by subcultural actors, I will argue for more serious engagement with subjugated knowledges and their specific temporalities; I will also try to enact a current of public intellectualism that I call low theory : namely, the attempt to join abstract principles to what Stuart Hall, speaking of Gramsci, called lower levels of historical concreteness. Finally, I will be arguing for the necessity of producing both alternative knowledge formations and their archives. In this fabulous journal on the small and the silly, I will present nomadic journey through what I consider to be one current [not new, not different, not completely other but simply current] critical vocabulary for alternative thinking. This critical vocabulary will be supplemented by examples that I consider to be neither allegorical nor definitive, neither apt nor necessarily most appropriate: the example for me is random and interchangeable and should be quickly replaced by another and another. Similarly, the vocabulary [not keywords but just some words] is idiosyncratic and incomplete by its very nature and it awaits amplification. A Critical and Radically Incomplete Lexicon for Alternatives: The Small, The Local, The Anti- M o n u m e n t a l The problem with any search for alternatives may well be one of scale nothing seems big enough, grand enough, expansive enough and so Marxists dismiss queer cultural performance politics as minor or too local, as concerned only with the body, as limited in every way. And the search goes on for the big answer to the big problems, the multitude are offered as the answer to empire in much the same way that the working class was the big answer to capital in another era. But while I will return to the question of multitude later, for now let s stay with the small, the inconsequential and the insignificant, the tiny steps that lead to transformation rather than the grand gesture that pronounces 10

11 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere

12 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam 12

13 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Ines Doujak Siegesgärten / Victory Gardens 2007, Ines Doujak; Foto/Photo: Ines Agostinelli it as a fait accompli. In fact, there are plenty of historical antecedents for an alternative politics grounded in seemingly irrelevant action. The Situationists, for example, invested much hope in the politics of the everyday, the celebrated aimless strolls, for example, that were supposed to create and sustain a kind of urban disorientation and that were subject to chance encounters. These ludic encounters are revived in Samuel Delany s queer map of the city in Times Square Red, Times Square Blue, where he also wanders aimlessly and engages in anonymous sexual encounters, often with homeless men, who represent for him not simply poverty and abandonment but also an active refusal of the ethos of stability and place that modern life demands. Delany does not romanticize the homeless men he tricks with, nor does he cast them as the most aggrieved victims of neo-liberal boom/bust economies, instead he casts them as the protagonists of a drama that persists beneath the homonormative surface of gentrification and the corporate instinct for tidying up the city. For the scales of the small, the local and the antimonumental, we might look to last year s Documenta art festival, a compendium of what one critic in the NYT calls: unmonumental objects and installations by undersung, not to say unknown, artists. The show was actually a fantastic treatise on the alternatives to the art market and to celebrity, and it highlighted the abundance of activist art movements around the world and attempts to create conversations between and among them and across their historical and political moments. And so, Documenta 12 juxtaposed the 1960s work of the Argentine artist Graciela Carnevale - famous for inviting people to an art show and then locking them up in the gallery and waiting to see whether people would take action to release themselves - with the performance piece of Sanja Ivekovic who, in 1979, videotaped herself masturbating on her balcony in Belgrade while a parade for President Tito took place on the street below. Both works or events, in different contexts, reference a politics of escape, they attend to the enclosure or exposure of the body and they define the small, symbolic gesture as feminist, and as a quiet but totally effective prompt to the art patrons and the spectators to break out, literally in Carnevale s case, of the gallery and into the street. One of the centerpieces of Documenta 12 is Chinese artist Ai Weiwei s sculpture, Template, a spiraling wooden form made of old pagoda doors and ruined houses. This piece literally collapsed during the storms that have buffeted Europe last year, dramatizing both what the show names as productive failure and what we might think of as intelligent art this would refer to objects that actively make meaning over time separate almost from human intention this piece began as a tower and collapsed upon itself, mimicking other collapsing towers of this century, and in its collapse, it becomes a spiral and a ruin made up of the fragments of earlier ruins; it is a tower that can t stand made of doors that don t open: it too refuses the easy gesture of hope and offers instead the untidy, the shifting, and the unsteady it offers up wreckage in place of design, sprawl in place of containment, a decidedly anti-corporate pile of rotting wood as the template for art now. The piece also references, in its constant state of collapse, the precarious and ambivalent nature of contemporary China s relationship to neo-liberalism, cosmopolitanism and global capitalism. As Lisa Rofel points out in her new book Desiring China, indeterminacy haunts claims of neoliberal coherences in China and in her case studies of postsocialist urban women, rural migrant workers and gay men who migrate to cities, she offers a differentiated account of post-socialist China, that, like Ai Weiwei s sculpture, joins nostalgia for scraps of the cultural past to the complexity and shifting uncertainty of desires in the present. Documenta took the collision of desire, sexuality and globalization very seriously as we see in the work of Austrian queer artist Ines Doujak. Doujak s installation, Victory Gardens, consists of a long, raised, flower bed planted with seed packets that provide not gardening tips but information about the ransacking of Latin American eco-systems by Western industrial nations; taking the notion of victory gardens out of the context of the private allotments during WW2 within which people grew their own vegetables in times of rationing, and casting a more sinister glow on the notion of the private, this work thematizes corporate biopiracy and counters it with an exuberant model of biodiversity. The work creates a discourse about the dialogue between the local and the global, the sexual and the corporate, the small and the transnational. Doujak also gives information on these seed packets about biodiversity, hermaphroditic plants, transsexing fauna and she decorates the seed packets with images of drag kings and queens in order to reference the theme of biodiversity and bio sexual diversity in particular. The final verdict on Documenta 12 from the NYT was: too small...underdone,...done-before, a judgment that provides us with the lexicon we seek inconsequential, undeveloped, inauthentic, the queer language of the alternative. Judith Halberstam [*1961]... Judith Halberstam [b. 1961] is a professor of English and Gender Studies at the University of Southern California. Halberstam is known as a theorist within queer studies, visual culture, and subcultures and has published books on e.g. gothic horror Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters [1995], on Female Masculinity [1998], and is currently working on a book about Alternative Political Imaginaries. 13

14 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Asger Jorn [ ]... DK Asger Jorn s Intime Banaliteter så først dagens lys i kunstbladet Helhesten, som udkom ni gange mellem 1941 og 1944, udgivet af kunstnergruppen Helhesten. Intime Banaliteter er en af Jorn s første tekster men også mest interessante på grund af Jorn s banebrydende tænkning omkring kitsch og populære billeder. Teksten genudgives her for første gang i komplet illustreret form, med autoriseret oversættelse. Asger Jorn, født Asger Oluf Jørgensen. Dansk billedkunstner af international berømmelse, medlem og medstifter af grupperne Helhesten, COBRA, Situationistisk Internationale og Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. Ud over at male, lave skulpturer og keramik, skrev Jorn bøger om kunst, æstetik, filosofi og politik. Han startede et storstilet arkæologisk forskningsprojekt og samlede en enestående moderne kunstsamling, som han siden donerede til Silkeborg Kunstmuseum. UK Asger Jorn s Intimate Banalities first appeared in the art magazine Helhesten, published by the art group Helhesten between 1941 and Intimate Banalities is one of Jorn s early texts, and one of his most interesting because of it s groundbreakingly novel thinking on kitsch and popular iconography. This is the first re-edition of the text in it s original illustrated form with complete authorised translation. 14

15 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere 15

16 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Those, who seek to curtail the productions of banal art are enemies of the best of today s art. [Asger Jørgensen] 16

17 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere Tattoos from Tattoo-Jack, Nyhavn

18 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Beauty, you walk on corpses of dead men you mock. Among your stone of gems, Horror is not the least; Murder, amid the dearest trinkets of your stock, Dances on your proud belly like a ruttish beast. Charles Baudelaire, 1857 [Translated from French, Jacques LeClercq, Flowers of Evil (New York: Peter Pauper Press, 1958)] 18

19 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere 19

20 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Imagination is subject to laws as exact as those of physics. Little Windflowers, that I picked in May, that I picked for you, on a splendid spring day, that is the symbol of my undying love. * Why do we never forget this super-wonderful annoying art. Elephants are always drawn smaller than life, but a flee always larger. Jonathan Swift 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere