karriere små ting small things #03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "karriere små ting small things #03"

Transkript

1 efterår / autumn 2008 #03 karriere #03 karriere små ting small things contemporary art & social life Leder/ Editorial 04 Judith Halberstam: Fjollede arkiver og undertrykt viden / Silly Archives and Subjugated Knowledges 14 Asger Jorn: Intime banaliteter / Intimate Banalities 23 Kirsty Bell: En lille smule / A Bit of Matter 31 Wulff/Morgenthaler: Wulff/Morgenthaler is Voyeur Baby, too 39 Peter Kirkhoff Eriksen: American s Cabaret 44 Peter Kirkhoff Eriksen: En historie om Palm d Or Social Club / A History of Palm d Or Social Club 48 Sommer på Karriere / Karriere Summer: Escaping Visions, Terrace for Segulls, Våbenhvile /Truce 50 Ioana Nemes Interview - Små sejre / Small Victories 56 Nanna de Hemmer Widding: Serendipitet / Serendipity 60 Stine Hebert: Knirk / Creaks 63 Stor kunst og cafestemning: Van Gogh / Fine Art and Ambiance: Van Gogh 68 U-TURN Preview: Mladen Stilinovic, Danh Vo

2 karriere #03 efterår / autumn 2008 leder / editorial Kolofon: Udgiver/Publisher: Karriere A/S Flæsketorvet DK Copenhagen DK Det er typisk, at den der har mistet forbindelsen med det fundamentale i kunsten også mangler sansen for det banale, er Asger Jorns indledende kommentar i sin tekst Intime Banaliteter, der blev trykt første gang i Helhesten Jorn insisterer på den afgørende kunstneriske værdi i alle de forkerte, små, billige og ligegyldige ting fra små fede glansbilledengle til kronhjort ved skovsø, ølglas og sømandstatoveringer. Teksten er én lang forsvarstale for det banales værdi, og på den måde griber den dette nummer af Karriere godt. For dette nummer er dedikeret til, omhandler og undersøger small things fra fysisk små kunstværker til de underkendte og anti-monumentale værker, det fjollede, banale, knirkelyde, mumlen, klirren og fejl til undertrykte og alternative fortællinger, som danner modspil til de store og allerede anerkendte. Judith Halberstam er en amerikansk queer-teoretiker, som er undervejs med en interessant bog om alternative videnskilder, hvor hun kigger alle de forkerte steder efter noget ikke på forhånd defineret. Det handler om, at bringe det hun kalder low theory ind i forskningen. Halberstam er for eksempel overbevist om, at ser man Dude, Where s my Car tilstrækkelig mange gange i ædru tilstand, ja, så vil universets mysterier efterhånden afsløre sig for én, og at den populære tegnefilm Flugten fra hønsegården indeholder planen for en kommende feministisk revolution! Store sager hengemt i ubetydelige og underlødige produktioner som de nævnte. Men Halberstam insisterer på, at små tanker de forkerte steder kan indeholde meget store og omsiggribende potentialer. Ligesom tilfældigheder, fejl og pludselige sammentræf kan gøre det. Halberstams artikel kan på den måde læses i sammenhæng med flere andre af dette nummers artikler fra Jorns insisteren på det banales betydning til Nanna Widdings artikel om serendipitet. Det er nemlig et særligt begreb, som dækker over det at finde værdi i en fejl eller en tilfældighed. Definitionen på serendipitet lyder: det, ved et tilfælde, at gøre en heldig opdagelse, især mens man søgte efter noget ganske andet eller at finde noget man ikke vidste, man ledte efter. Et knirk er netop kendetegnet ved at komme uden varsel og nogen gange er det en lyd, der simpelthen overhøres. Andre gange kan den lille lyd have store konsekvenser dette redegør Stine Hebert for i artiklen Knirk det minimale monument. Redaktion/Editorial staff: Peter Kirkhoff Eriksen [PKE] / Maria Kjær Themsen [MKT] Niels Henriksen [NH] Layout/Graphic Design: All the way to Paris / Oversættelse/translation: René Lauritsen, Pictura et Lexis / Karriere #03 udgives i /published in ex./copies Avisen er gratis/free - not for sale Annoncer/advertising: Også andre lyde gøres til genstand for interessante overvejelser: Wulff/Morgenthaler har klikket sig ind på værket I m a voyeur baby og har spenderet en time på at lytte til lyden af Karriere om dagen som åbenbart mest består af lidt svag mumlen, lidt klirren, lidt fumlen og lidt mere mumlen. For at få et overblik over den lille kunst, har vi bedt den internationale kunstkritiker Kirsty Bell om sine overvejelser omkring fænomenet. Med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvis et kunstværk er småt, hvad er så den normale størrelse for et værk? skriver Bell om konceptkunsten, der gik fra objekter til ideer, om kunst, som skrumper i skala, men vokser i betydning; om små værker med store implikationer og store værker med lille effekt; om parodi, intimitet og det monumentale i det mikroskopiske. Og om værker, der bare er bittesmå, som Tom Friedmans selvportræt udskåret i en hovedpinepille. I hvert nummer af Karriere bringer vi en 'historisk' artikel, som sætter kunstprojektet, baren og det sociale samlingssted Karriere i perspektiv med tidligere lignende projekter. Til dette nummer bringer vi to artikler med dette sigte. Palm d'or Social Club er en løs gruppering af kunstnere som siden 2003 har mødtes om en illegal bar i New York og realiseret projekter af mere eller mindre kunstnerisk karakter. For nylig besøgte de Karriere og fremførte American's Cabaret. Vi bringer en reportage fra aftenen og et interview med et af kerne-medlemmerne, kunstneren Lucas Ajemian. Den anden artikel handler om en cafë vi alle sammen kender: Vincent Van Goghs Fortovscafe om Natten fra Et værk vi møder som plakat på beskedne steder - hjemme på væggen hos tanten, på den lokale provinscafé eller i en dönerjoint på Istedgade. Det er et af de oftest reproducerede kunstværker og i bredeste forstand et symbol på forbindelsen mellem caféer og kunst. Vi spørger hvorfor? Vi bringer et interview med den rumænske kunstner Ioana Nemes, der overvejer forskellen på kunst og sport, og tænker over de små sejre i de store ambitioners spil. Lige nu er der U-TURN Kvadriennale for Samtidskunst over hele København, vi giver et eksklusivt indblik i to af de mest spændende U-TURN aktuelle kunstneres værker. Dette nummer er altså på mange måder dedikeret til de små ting: de små skridt, der skaber forstyrrelser i det store billede, en analyse af ligegyldighederne, det ubetydelige, det der tilbyder nye input til den store historie; de sideløbende, usynlige og alternative fortællinger. God læselyst! Leder / Editorial... Distribution: Kanondistribution / Koenig Books / 2

3 leder / editorial efterår / autumn 2008 #03 karriere UK One typically sees that he who has lost touch with the fundamentals of art also lacks a sense of the banal. That is Asger Jorn s opening statement in his text Intimate Banalities, which was first printed in the Danish art journal Helhesten in Jorn insists on the crucial artistic value of all the wrong, small, cheap, tacky, and inconsequential things from fat picture-postcard angels to sentimental paintings, beer mugs, and sailor tattoos. The text is an impassioned defence for the value of the banal, and in this sense it ties in perfectly with this issue of Karriere. For the issue you are reading is dedicated to, all about, and an investigation into small things in all senses of the term: artworks that are small in physical terms, unrecognised and anti-monumental works, the silly, the banal, sounds of squeaking, murmuring, clattering; failures, suppressed and alternative narratives that offer up counterpoints to familiar, already recognised grander narratives. Judith Halberstam is an American queer theoretician currently finishing an interesting book about alternative sources of knowledge. Her investigations see her looking in all the wrong places for something undefined. The objective is to bring what she calls low theory into research. For example, Halberstam is convinced that if you watch Dude, Where s my Car sufficiently often while sober, the mysteries of the universe will become clear to you. She also believes that the popular animated film Chicken Run incorporates plans for a future feminist revolution! Big stuff all hidden in inconsequential and low-brow productions such as the ones mentioned above. But Halberstam insists that small thoughts, found in the wrong places, can hold huge, expansive potential. As can flukes, failures, and sudden coincidences. Each issue of Karriere features a 'historical' article giving perspective on Karriere the art project, bar and social meeting point by referencing similar projects from the past. In the present issue we bring two articles with this aim. Palm d'or Social Club is a loosely organised group of artists, who have met in an illegal bar in the basement of a New York art gallery since 2003, realising projects of a more or less artistic nature. Recently the group visited Karriere to perform American's Cabaret. We bring a reportage of the night's events, as well as an interview with key-member Lucas Ajemian. The second article is about a café we all already know: Vincent Van Gogh's Terrace of a Café at Night from An image often encountered in unprepossessing locations - on the wall at our aunt's, in provincial cafés or in a red light district kebab joint. It is one of the most frequently reproduced works of art and also the most widely seen symbol of the link between cafés and art. We ask why? This issue of Karriere features an interview with the Romanian artist Ioana Nemes. In the interview she considers the difference between art and sports and thinks about small victories on the road of big ambitions. This autumn U-TURN Quadrennial for Contemporary Art is taking place in Copenhagen, Karriere brings an exclusive peak into the works of two of the most interesting participating artists. In many ways, then, this issue is dedicated to the small things: the small steps which disrupt the big picture, an analysis of the inconsequential, that which offers new input for grand narratives; the parallel, invisible, and alternative narratives. Enjoy your reading! In this sense, Halberstam s article can be read in conjunction with several of the other articles in this issue from Jorn s insistence on the significance of the banal to Nanna Widding s article about serendipity a concept which has to do with finding value in a mistake or in a chance occurrence. The definition of serendipity is: accidentally discovering something fortunate, especially while looking for something else entirely or finding something you did not know you were looking for. A squeak, too, is characterised by coming without warning and sometimes it is simply not noticed. But at other times, the small sound can have huge consequences as related by Stine Hebert in the article Creaks the minimal monument. Other sounds are also made the object of interesting deliberations: Wulff/Morgenthaler clicked their way into the work I m a voyeur baby and spent an hour listening to the sound of Karriere in the daytime apparently the soundscape primarily consists of a little faint murmuring, some clattering, a bit of fidgeting, and some more murmuring. In order to get an overview of small art we asked the international art critic Kirsty Bell to give us her thoughts on the phenomenon. Taking her point of departure in the question If a given work of art is small, what is the normal size of a work? Bell writes about conceptual art, which discarded objects for ideas; about art which shrinks in scale but grows in importance; about small works with great implications and large works with small impact; about parody, intimacy, and the monumental in the microscopic. And about works which are quite simply tiny, such as Tom Friedman s self-portrait carved from an aspirin. 3

4 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam DK 1. Hvad er alternativet? For snart længe siden var der mange, der troede, at man ved at spille en Beatles-plade bagfra ville opdage et hemmeligt og dystert budskab. Som barn lo jeg hånligt af den slags forestillinger, men til gengæld mente jeg bestemt, at jeg ved at spille mine punkplader forlæns og meget højt kunne finde spor til, hvordan jeg kunne bryde ud af Normalitetszonen og beame mig selv til en helt anden, ganske anderledes planet måske den, som Ziggy Stardust eller The Rezillos kom fra, Judith Halberstam... Fjollede arkiver og under trykt viden eller for den sags skyld George Clintons klode. Mange af os udvikler tidligt i livet en trang til at opleve alternative udgaver af verden, og når vi opdager kulturelle udtryksformer, der forekommer så vanvittige eller chokerende eller ufattelige at de må være faldet ned fra det ydre rum; ja, så dyrker vi dem intenst og slipper dem ikke uden sværdslag. I et nyt bogprojekt søger jeg, med risiko for at fremelske en ganske skamløst romantisk forestilling om kultur, efter alternative forestillinger om livet, kærligheden, tiden, rummet, lysten, det sociale, det politiske og om viden og jeg leder alle de forkerte steder: i homoklubber, børnetegnefilm, gysere, Svampebob Firkant, obskure manifester og andre lavkulturelle steder. Mit fjollede arkiv opkaldt efter en omskrivning af Lauren Berlants helt ubetalelige frase om det fjollede objekts modreaktion giver mig mulighed for at fremsætte fordringer på vegne af alternativerne; fordringer, der er ganske forskellige fra dem, der fremføres i forbindelse med højkulturelle arkivalia. De tekster, jeg foretrækker og fremhæver i den nye bog gør os ikke til bedre mennesker og frisætter os ikke i forhold til kulturindustrien, men de kan tilbyde sære og antikapitalistiske indfaldsvinkler til måder at være og handle og vide på, og de vil involvere verdener, der er queer på direkte eller indirekte måder. Og i øvrigt tror jeg, at hvis man ser Dude, Where s My Car langsomt og gentagne gange i aldeles ædru tilstand, er der en chance for at hele universets mysterier viser sig for een. Jeg tror også at Find Nemo indeholder en hemmelig plan for en verdensrevolution, og at Flugten fra hønsegården tegner et omrids af en feministisk utopi for alle dem, der kan se videre end fjerene og æggene. Jeg tror på lavteori i det folkelige, det små, det ubetydelige, det anti-monumentale, det mikroskopiske, det irrelevante; jeg tror på, at man kan gøre en forskel ved at tænke små tanker og dele dem med rigtig mange mennesker. Enhver bog med arkiver over fjollerier risikerer at den ikke bliver taget alvorligt. For mig er det ikke noget at frygte; det er netop meningen med det hele. At blive taget alvorligt er også at gå glip af muligheden for at være tåbelig, løssluppen og irrelevant, og ønsket om at blive taget alvorligt er netop det, der driver folk til at følge de slagne veje for vidensproduktion. Denne bog vil gerne kortlægge nogle få omveje. Som så mange andre akademikere vil jeg gerne bryde med de formler for vidensproduktion, der forlanger velordnede, fortløbende argumentationer, bevisførelse og konklusioner. I stedet vil jeg gerne kaste mig ud i nogle vilde spekulationer, bidende udmeldinger, utopiske manifester og andre retoriske former, der er så lette at afvise som irrelevante. Jeg ønsker at provokere, irritere, prikke til tingene og fornøje. Jeg forfølger små projekter, mikropolitik, sjove fornemmelser og indfald. Ganske som Jesse and Chester i Dude, Where s My Car, er jeg egentlig ikke særlig interesseret i at huske, hvor f...n jeg satte bilen; i stedet håber jeg ligesom drengene at fremmane nogle aldeles usandsynlige, verdensforandrende fantasier om liv på Uranus og andre steder. For mig har det alternative at gøre med en kreativ omgang med underkendte historier; med en ekstatisk investering i subkultur og en trodsig modstand mod den dominerende teori en model, som jeg mener står i modsætning til Cultural Studies som handler om at skabe stadigt mere detaljerede kort over de dominerende ideologier og om at understøtte en bestemt form for disciplinær autoritet. Stuart Halls tanke om at teori ikke er en målsætning i sig selv, men en omvej på vej til noget andet, kan måske føre os hen til en bedre kulturteorimodel end den nuværende Teori med stort T og derfor bør vi foretage en Benjamin-agtig vandretur eller en Situationistisk derive, en vidtfarende slentren gennem det uplanlagte, det improviserede og det overraskende. Jeg vil fortsætte ud af de spor, jeg har lagt i mine tidligere værker om sprækkerne i den dominerende maskulinitet, således som den udtrykker sig i kvindelig maskulinitet eller i forstyrrelser af den normative brug af tid og rum hos subkulturens aktører. Jeg vil argumentere for, at vi bør beskæftige os mere seriøst med undertrykt viden og dens speci- George Clinton, Foto/Photo: Darryl Scott Dude, Where is My Car, th Century Fox Flugten fra hønsegården/chicken Run, 2000, UIP 4

5 fjollede arkiver og undertryckt viden efterår / autumn 2008 #03 karriere eller for lokal, for optaget af kroppen og intet andet, som begrænset på enhver tænkelig måde. Og således forsætter den store søgen efter de store svar på de store problemer; masserne fremføres som svaret på imperium på samme måde som arbejderklassen var det store svar på kapitalen i en anden æra. Jeg vender tilbage til spørgsmålet om masserne senere; lige nu synes jeg, vi skal holde fokus på det små, det ubetydelige og det undselige; på de små skridt, der fører hen mod forandringer snarere end på den store gestus, der udråber dem til at være et fait accompli. Faktisk findes der masser af historiske fortilfælde af alternative politikker, der er funderet i tilsyneladende irrelevante handlinger. For eksempel så Situationisterne et stort håb i hverdagslivets politik, for eksempel i de vandringer uden mål og med, som skulle skabe og fastholde en form for urban desorientering og som åbnede op for tilfældige møder. Disse legende møder genoplives i Samuel Delanys queer -kort over byen i Times Square Red, Times Square Blue, hvor også han vandrer rundt uden noget bestemt mål og har anonyme seksuelle træf med andre. Disse seksuelle møder sker ofte med hjemløse mænd, der for Delany ikke blot står for fattigdom og forladthed, men også for en aktiv benægtelse af den etos om stabilitet og faste steder som det moderne liv fordrer. Delany romantiserer ikke de hjemløse mænd, han har sextræf med, og han fremstiller dem heller ikke som de hårdest ramte ofre for den neoliberale optur/nedtur-økonomi; nej, han fremstiller dem som aktører i et drama, der fortsat udspiller sig under byfornyelsens homonormative overflade, under det forretningsmæssige instinkt for at rydde op i byen. Carnevale Exhibition view of Unitled Documentation of the action for the Ciclo de Arte Experimental, 1968 b/w photograph Graciela Carnevale; photo Carlos Militello Rosario, Argentinien Photo: Julia Fuchs fikke temporalitet; jeg vil også forsøge at udmønte en strømning inden for offentlig intellektualisme som jeg kalder lavteori : forsøget på at føje abstrakte principper sammen med det, som Stuart Hall i sin omtale af Gramsci kaldte lavere niveauer af historisk konkrethed. Afslutningsvis vil jeg argumentere for behovet for at producere såvel alternative måder at skabe viden på som arkiver herover. I denne forrygende og fabulerende dokumentation over det ubemærkede og det fjollede vil jeg præsentere en nomadisk rejse gennem det, jeg betragter som et af nutidens kritiske vokabularier for alternativ tænkning og med nutidens mener jeg i øvrigt hverken nyt, anderledes eller noget helt andet; bare nutidigt. Det kritiske vokabularium vil blive suppleret af eksempler, som jeg hverken betragter som allegoriske eller definitive, rammende eller som de mest passende: for mig er eksemplerne tilfældige; de kan frit byttes rundt og bør hver især hurtigt erstattes af et nyt og endnu et nyt og så videre. På samme måde er selve vokabulariet [ikke nøgleordene, men nogle ord] i sig selv idiosynkratisk og ukomplet og venter på at blive udbygget og forstærket. Et kritisk og radikalt ukomplet leksikon over alternativer: Det små, det lokale, det antimonumentale Problemet med enhver søgen efter alternativer kan meget vel have at gøre med spørgsmål om skala intet synes at være stort nok, storslået nok, omfattende nok, og derfor afviser marxisterne queer - kulturudøvelse som værende af mindre betydning Hvis vi ønsker at observere noget om skalaen af det små, det lokale og det anti-monumentale kan vi vende blikket mod sidste års Documenta kunstfestival, et kompendium over hvad en kritiker i New York Times kalder u-monumentale objekter og installationer af ubesungne, for ikke at sige ukendte, kunstnere. Udstillingen var faktisk en fantastisk afhandling om alternativerne til kunstmarkedet og til berømmelse, og den fremhævede mængden af aktivistiske kunstbevægelser verden over samt forskellige forsøg på at skabe samtaler blandt dem på tværs af deres historiske og politiske udgangspunkter. Således sammenstillede Documenta 12 et værk fra 1960erne af den argentinske kunstner Graciela Carnevale der blev berømt for at invitere folk til en kunstudstilling og derefter låste dem inde i galleriet og ventede på at se, om nogen ville skride til handling for at slippe ud igen og et performanceværk af Sanja Ivekovic, der i 1979 optog sig selv på video, mens hun masturberede på sin balkon i Beograd alt imens en parade til ære for præsident Tito fandt sted på gaden nedenunder. Begge værker eller begivenheder henviser, hver i sin egen kontekst, til et ønske om at flygte eller stå udenfor; de handler om en indfatning eller fremvisning af kroppen. En lille, symbolsk gestus defineres som feministisk, og der gives en stille, men aldeles effektiv opfordring til kunstmæcenerne og beskuerne om at bryde ud af galleriet, i Carnevales tilfælde endda helt bogstaveligt, og ud på gaden. Et af de centrale værker på Documenta 12 er den kinesiske kunstner Ai Weiweis skulptur Template, en spiralformet trækonstruktion fremstillet af gamle pagodedøre og ødelagte huse. Værket kollapsede helt bogstaveligt på grund af de storme, der hærgede Europa sidste år, og iscenesætter dermed både det, som udstillingen kalder for produktive fejl og det, som man kunne betragte som intelligent kunst her forstået som objekter, der aktivt danner 5

6 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam Sanja Ivekovic Triangle, 1979 Courtesy: kunstneren / the artist Judith Halberstam [*1961]... Judith Halberstam [f. 1961] er professor i engelsk og kønsstudier ved University of Southern California. Halberstam er kendt som teoretiker inden for queer-studies, visuel kultur og subkulturer og har udgivet bøger om bl.a. gotisk horror Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters [1995], om feminin maskulinitet Female Masculinity [1998] og arbejder p.t. på en bog om Alternative Political Imaginaries. mening over tid, næsten helt uafhængigt af menneskelige intentioner. Værket begyndte som et tårn og kollapsede efterhånden, hvorved det afspejler andre kollapsende tårne fra dette århundrede. Gennem kollapsen blev det til en spiral og en ruin skabt af fragmenter af tidligere ruiner; det er et tårn, der ikke kan stå, skabt af døre, der ikke kan åbnes. Også dette værk afviser håbets nemme gestus og tilbyder i stedet det uordentlige, det omskiftende, og det ustabile det fremviser vrag i stedet for design, flyder ud i stedet for at være nøje afgrænset; en helt klart antikommerciel stabel rådnende træ som skabelon for kunsten nu. Med sin konstante tilstand af kollaps henviser værket også til det nutidige Kinas usikre og ambivalente forhold til neoliberalisme, kosmopolitanisme og global kapitalisme. I sin nye bog Desiring China påpeger Lisa Rofel at en uafklarethed hjemsøger enhver påstand om neoliberal sammenhæng i Kina. I sine studier af postsocialismens storbykvinder, migrerende landarbejdere og homoseksuelle mænd, der drages til byen frembyder hun en differentieret fremlæggelse af det post-socialistiske Kina; en fremstilling, der, ligesom Ai Weiweis skulptur, sammenføjer nostalgien for bidder af fortidens kultur med nutidens kompleksitet og skiftende begær. Documenta tog sammenstillingen af begær, seksualitet og globalisering meget alvorligt. Det ses blandt andet i værkerne af den østrigske queer-kunstner Ines Doujak. Doujaks installation Victory Gardens består af et langt, hævet blomsterbed tilplantet med frøbreve, der ikke er påført havetips, men derimod oplysninger om, hvordan de vestlige industrinationer udplyndrer de latinamerikanske økosystemer. Hermed løftes tanken om victory gardens ud af deres oprindelige sammenhæng altså de private haver og kolonihaver, som under 2. Verdenskrigs fødevarerationering blev brugt til at dyrke egne grønsager - og der kastes i stedet et noget mere dystert lys på tanken om det private. Værket undersøger spørgsmålet om industriens bio-pirateri og fremfører som modsvar en sprudlende model for biodiversitet. Værket skaber en diskurs for dialogen mellem det lokale og det globale, det seksuelle og det virksomhedsrettede, det små og det transnationale. På frøbrevene giver Doujak os også oplysninger om biodiversitet, tvekønnede planter og transseksualiseret fauna, og hun dekorerer brevene med billeder af dragkings og queens for at henvise til temaet om biodiversitet og, ikke mindst, bioseksualdiversitet. New York Times endelige dom over Documenta 12 var: for lille...ufærdig,...set før, en domsfældelse, der giver os præcis det leksikon, vi søger: ubetydeligt, underudviklet, uautentisk, det alternatives sære sprog. 6

7 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Judith Halberstam... UK 1. What s The Alternative? Some people used to believe that if you played a Beatles record backwards a secret and sinister message would be revealed. I scoffed at such a notion as a kid but I did believe that playing my punk records forwards and very loudly might give me clues about how to leave Planet Silly Archives and Subjugated Knowledges Normal and beam myself up to some queer planet maybe the one that Ziggy Stardust or The Rezillos came from or George Clinton for that matter. Many of us develop a desire for alternative versions of the world early in life; and when we do find cultural expressions that seem so outrageous or shocking or mind-blowing that they must have dropped from outer space, we cultivate them fiercely and do not let go easily. At the risk of cultivating an unabashedly romantic understanding of culture, in a new book project, I search for alternative understandings of life, love, time, space, desire, sociality, politics and knowledge and I look in all the wrong places: queer clubs, cartoons for children, horror films, Spongebob Squarepants, offbeat manifestos, and other low cultural sites. My silly archive, to adapt Lauren Berlant s priceless phrase about the counterpolitics of the silly object, allows me to make claims for alternatives that are markedly different from the claims that are made in relation to high cultural archives the texts that I prefer in the new book do not make us better people or liberate us from the culture industry, but they might offer strange and anticapitalist logics of being and acting and knowing and they will harbor covert and overt queer worlds. And, I do believe that if you watch Dude, Where s My Car slowly and repeatedly and while perfectly sober, the mysteries of the universe may be revealed to you. I also believe that Finding Nemo contains a secret plan for world revolution and that Chicken Run charts an outline of feminist utopia for those who can see beyond the feathers and eggs. I believe in low theory in popular places, in the small, the inconsequential, the anti-monumental, the micro, the irrelevant; I believe in making a difference by thinking little thoughts and sharing them widely. Any book with silly archive runs the risk not being taken seriously; rather than a fear, for me, this is the goal. Being taken seriously means missing out on the chance to be frivolous, promiscuous, and irrelevant, and the desire to be taken seriously is precisely what compels people to follow the tried and true paths of knowledge production around which this book would like to map a few detours. Like many other academics, I would like to break with the formulae of disciplinary knowledge production that demand orderly arrangements of argumentation, Ai Weiwei Documenta 12 Exposition view Courtesy the artist; Galerie Urs Meile, Beijing Lucerne; Foto/Photo: Frank Schinski / documenta GmbH 7

8 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam 8

9 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Ai Weiwei, Collapse of Template after a thunderstorm on 06/20/2007 Courtesy the artist; Galerie Urs Meile, Beijing Lucerne; Foto/Photo: Julia Zimmermann / documenta GmbH

10 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam Ines Doujak Siegesgärten / Victory Gardens 2007 Ines Doujak; Foto/Photo: Ines Agostinelli George Clinton Foto/Photo: Nitin Vadukul SvampeBob Firkant / SpongeBob SquarePants Foto/Photo: Nickelodeon Times Square Red, Times Square Blue New York University Press Flugten fra hønsegården/ Chicken Run, 2000, UIP evidence and conclusions and I would like instead to engage in some wild speculation, biting polemic, utopian manifestoes and other easily dismissed rhetorical modes. I seek here to provoke, annoy, bother, irritate and amuse, I am chasing small projects, micro-politics, hunches, whims, fancies. Like Jesse and Chester in Dude, Where s My Car, I don t really care whether I remember where the hell I parked, instead I merely hope, like the dudes, to conjure some potentially world-saving wholly improbable fantasies of life on Uranus and elsewhere. For me, the alternative resides in a creative engagement with subjugated histories, an ecstatic investment in the subcultural and a defiant refusal of a dominant model of theor one that I consider to be at odds with cultural studies - which devotes itself to the production of ever more detailed maps of the hegemonic and to a particular mode of disciplinary authority. Stuart Hall s notion that theory is not an end unto itself but a detour on route to something else might lead us to a better model of cultural theory than current theory capital T does and so we should conjure a Benjaminian stroll or a Situationist derive, an ambulatory journey through the unplanned, the unexpected, the improvised and the surprising. In keeping with earlier work of mine on the gaps and fissures in dominant masculinity expressed as female masculinity or the disruptions of normative uses of time and space expressed by subcultural actors, I will argue for more serious engagement with subjugated knowledges and their specific temporalities; I will also try to enact a current of public intellectualism that I call low theory : namely, the attempt to join abstract principles to what Stuart Hall, speaking of Gramsci, called lower levels of historical concreteness. Finally, I will be arguing for the necessity of producing both alternative knowledge formations and their archives. In this fabulous journal on the small and the silly, I will present nomadic journey through what I consider to be one current [not new, not different, not completely other but simply current] critical vocabulary for alternative thinking. This critical vocabulary will be supplemented by examples that I consider to be neither allegorical nor definitive, neither apt nor necessarily most appropriate: the example for me is random and interchangeable and should be quickly replaced by another and another. Similarly, the vocabulary [not keywords but just some words] is idiosyncratic and incomplete by its very nature and it awaits amplification. A Critical and Radically Incomplete Lexicon for Alternatives: The Small, The Local, The Anti- M o n u m e n t a l The problem with any search for alternatives may well be one of scale nothing seems big enough, grand enough, expansive enough and so Marxists dismiss queer cultural performance politics as minor or too local, as concerned only with the body, as limited in every way. And the search goes on for the big answer to the big problems, the multitude are offered as the answer to empire in much the same way that the working class was the big answer to capital in another era. But while I will return to the question of multitude later, for now let s stay with the small, the inconsequential and the insignificant, the tiny steps that lead to transformation rather than the grand gesture that pronounces 10

11 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere

12 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam 12

13 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Ines Doujak Siegesgärten / Victory Gardens 2007, Ines Doujak; Foto/Photo: Ines Agostinelli it as a fait accompli. In fact, there are plenty of historical antecedents for an alternative politics grounded in seemingly irrelevant action. The Situationists, for example, invested much hope in the politics of the everyday, the celebrated aimless strolls, for example, that were supposed to create and sustain a kind of urban disorientation and that were subject to chance encounters. These ludic encounters are revived in Samuel Delany s queer map of the city in Times Square Red, Times Square Blue, where he also wanders aimlessly and engages in anonymous sexual encounters, often with homeless men, who represent for him not simply poverty and abandonment but also an active refusal of the ethos of stability and place that modern life demands. Delany does not romanticize the homeless men he tricks with, nor does he cast them as the most aggrieved victims of neo-liberal boom/bust economies, instead he casts them as the protagonists of a drama that persists beneath the homonormative surface of gentrification and the corporate instinct for tidying up the city. For the scales of the small, the local and the antimonumental, we might look to last year s Documenta art festival, a compendium of what one critic in the NYT calls: unmonumental objects and installations by undersung, not to say unknown, artists. The show was actually a fantastic treatise on the alternatives to the art market and to celebrity, and it highlighted the abundance of activist art movements around the world and attempts to create conversations between and among them and across their historical and political moments. And so, Documenta 12 juxtaposed the 1960s work of the Argentine artist Graciela Carnevale - famous for inviting people to an art show and then locking them up in the gallery and waiting to see whether people would take action to release themselves - with the performance piece of Sanja Ivekovic who, in 1979, videotaped herself masturbating on her balcony in Belgrade while a parade for President Tito took place on the street below. Both works or events, in different contexts, reference a politics of escape, they attend to the enclosure or exposure of the body and they define the small, symbolic gesture as feminist, and as a quiet but totally effective prompt to the art patrons and the spectators to break out, literally in Carnevale s case, of the gallery and into the street. One of the centerpieces of Documenta 12 is Chinese artist Ai Weiwei s sculpture, Template, a spiraling wooden form made of old pagoda doors and ruined houses. This piece literally collapsed during the storms that have buffeted Europe last year, dramatizing both what the show names as productive failure and what we might think of as intelligent art this would refer to objects that actively make meaning over time separate almost from human intention this piece began as a tower and collapsed upon itself, mimicking other collapsing towers of this century, and in its collapse, it becomes a spiral and a ruin made up of the fragments of earlier ruins; it is a tower that can t stand made of doors that don t open: it too refuses the easy gesture of hope and offers instead the untidy, the shifting, and the unsteady it offers up wreckage in place of design, sprawl in place of containment, a decidedly anti-corporate pile of rotting wood as the template for art now. The piece also references, in its constant state of collapse, the precarious and ambivalent nature of contemporary China s relationship to neo-liberalism, cosmopolitanism and global capitalism. As Lisa Rofel points out in her new book Desiring China, indeterminacy haunts claims of neoliberal coherences in China and in her case studies of postsocialist urban women, rural migrant workers and gay men who migrate to cities, she offers a differentiated account of post-socialist China, that, like Ai Weiwei s sculpture, joins nostalgia for scraps of the cultural past to the complexity and shifting uncertainty of desires in the present. Documenta took the collision of desire, sexuality and globalization very seriously as we see in the work of Austrian queer artist Ines Doujak. Doujak s installation, Victory Gardens, consists of a long, raised, flower bed planted with seed packets that provide not gardening tips but information about the ransacking of Latin American eco-systems by Western industrial nations; taking the notion of victory gardens out of the context of the private allotments during WW2 within which people grew their own vegetables in times of rationing, and casting a more sinister glow on the notion of the private, this work thematizes corporate biopiracy and counters it with an exuberant model of biodiversity. The work creates a discourse about the dialogue between the local and the global, the sexual and the corporate, the small and the transnational. Doujak also gives information on these seed packets about biodiversity, hermaphroditic plants, transsexing fauna and she decorates the seed packets with images of drag kings and queens in order to reference the theme of biodiversity and bio sexual diversity in particular. The final verdict on Documenta 12 from the NYT was: too small...underdone,...done-before, a judgment that provides us with the lexicon we seek inconsequential, undeveloped, inauthentic, the queer language of the alternative. Judith Halberstam [*1961]... Judith Halberstam [b. 1961] is a professor of English and Gender Studies at the University of Southern California. Halberstam is known as a theorist within queer studies, visual culture, and subcultures and has published books on e.g. gothic horror Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters [1995], on Female Masculinity [1998], and is currently working on a book about Alternative Political Imaginaries. 13

14 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Asger Jorn [ ]... DK Asger Jorn s Intime Banaliteter så først dagens lys i kunstbladet Helhesten, som udkom ni gange mellem 1941 og 1944, udgivet af kunstnergruppen Helhesten. Intime Banaliteter er en af Jorn s første tekster men også mest interessante på grund af Jorn s banebrydende tænkning omkring kitsch og populære billeder. Teksten genudgives her for første gang i komplet illustreret form, med autoriseret oversættelse. Asger Jorn, født Asger Oluf Jørgensen. Dansk billedkunstner af international berømmelse, medlem og medstifter af grupperne Helhesten, COBRA, Situationistisk Internationale og Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. Ud over at male, lave skulpturer og keramik, skrev Jorn bøger om kunst, æstetik, filosofi og politik. Han startede et storstilet arkæologisk forskningsprojekt og samlede en enestående moderne kunstsamling, som han siden donerede til Silkeborg Kunstmuseum. UK Asger Jorn s Intimate Banalities first appeared in the art magazine Helhesten, published by the art group Helhesten between 1941 and Intimate Banalities is one of Jorn s early texts, and one of his most interesting because of it s groundbreakingly novel thinking on kitsch and popular iconography. This is the first re-edition of the text in it s original illustrated form with complete authorised translation. 14

15 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere 15

16 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Those, who seek to curtail the productions of banal art are enemies of the best of today s art. [Asger Jørgensen] 16

17 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere Tattoos from Tattoo-Jack, Nyhavn

18 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Beauty, you walk on corpses of dead men you mock. Among your stone of gems, Horror is not the least; Murder, amid the dearest trinkets of your stock, Dances on your proud belly like a ruttish beast. Charles Baudelaire, 1857 [Translated from French, Jacques LeClercq, Flowers of Evil (New York: Peter Pauper Press, 1958)] 18

19 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere 19

20 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Imagination is subject to laws as exact as those of physics. Little Windflowers, that I picked in May, that I picked for you, on a splendid spring day, that is the symbol of my undying love. * Why do we never forget this super-wonderful annoying art. Elephants are always drawn smaller than life, but a flee always larger. Jonathan Swift 20

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

karriere #02 contemporary art & social life...

karriere #02 contemporary art & social life... #02 contemporary art & social life DK Karriere er en cafe / restaurant/ bar på Flæsketorvet i København. Internationale kunstnere har bidraget med kunstværker der indgår i stedets design og funktioner.

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk NORDISK MUSEOLOGI 2009 1 Indhold Museologen Marc Maure sendte i 2008 et forslag til redaktionen om at vælge udstillingsmediets historie, dets form, æstetik og indhold som et kommende tema for Nordisk Museologi.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Anna Vera Meidell Sigsgaard March, 2013 Who Knows What? The Teaching of Knowledge and Knowers

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

M 3 12 oktober 2014 M 1 engen OPENHA C mixcopenhagmix #

M 3 12 oktober 2014 M 1 engen OPENHA C mixcopenhagmix # MIX #mixcopenhagen COPENHAGEN 3 12 oktober 2014 M 1 Velkommen til MIX 2014 DK - Velkommen til endnu et år, hvor vi kvalitetsbombarderer jer med sjove, sørgerlige, spændende og smukke film, der sætter gang

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede 1 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing

Læs mere

Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger

Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger Veje der krydses Crossroads OLIVER Skulpturer og raderinger Odense Valgmenighed 2015 2 Three Cultures, 2006 Introduktion til udstillingen Veje der krydses Når to veje mødes, er der også to veje at gå.

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den

Læs mere

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation A Tangible Enhancement of Movie Experiences Can Tangible Computing Enhance the Experience of Golf Motivating teens to understand and generate electricity Monitoring Dogs Activities for Tangible Representation

Læs mere

Ismail Kadaré. Indholdsfortegnelse. Ismail Kadaré Dossiér Kadaré, incl. interview med Kadaré fra 2006. 1980?:»Ufuldendt april«[pdf]

Ismail Kadaré. Indholdsfortegnelse. Ismail Kadaré Dossiér Kadaré, incl. interview med Kadaré fra 2006. 1980?:»Ufuldendt april«[pdf] 1/ 52 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ismail Kadaré Version 1.16-24.11.2006 Artiklen er under skrivning og afsluttes, når»agamemnons Datter«er udkommet på dansk (foråret 2007)

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere