karriere små ting small things #03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "karriere små ting small things #03"

Transkript

1 efterår / autumn 2008 #03 karriere #03 karriere små ting small things contemporary art & social life Leder/ Editorial 04 Judith Halberstam: Fjollede arkiver og undertrykt viden / Silly Archives and Subjugated Knowledges 14 Asger Jorn: Intime banaliteter / Intimate Banalities 23 Kirsty Bell: En lille smule / A Bit of Matter 31 Wulff/Morgenthaler: Wulff/Morgenthaler is Voyeur Baby, too 39 Peter Kirkhoff Eriksen: American s Cabaret 44 Peter Kirkhoff Eriksen: En historie om Palm d Or Social Club / A History of Palm d Or Social Club 48 Sommer på Karriere / Karriere Summer: Escaping Visions, Terrace for Segulls, Våbenhvile /Truce 50 Ioana Nemes Interview - Små sejre / Small Victories 56 Nanna de Hemmer Widding: Serendipitet / Serendipity 60 Stine Hebert: Knirk / Creaks 63 Stor kunst og cafestemning: Van Gogh / Fine Art and Ambiance: Van Gogh 68 U-TURN Preview: Mladen Stilinovic, Danh Vo

2 karriere #03 efterår / autumn 2008 leder / editorial Kolofon: Udgiver/Publisher: Karriere A/S Flæsketorvet DK Copenhagen DK Det er typisk, at den der har mistet forbindelsen med det fundamentale i kunsten også mangler sansen for det banale, er Asger Jorns indledende kommentar i sin tekst Intime Banaliteter, der blev trykt første gang i Helhesten Jorn insisterer på den afgørende kunstneriske værdi i alle de forkerte, små, billige og ligegyldige ting fra små fede glansbilledengle til kronhjort ved skovsø, ølglas og sømandstatoveringer. Teksten er én lang forsvarstale for det banales værdi, og på den måde griber den dette nummer af Karriere godt. For dette nummer er dedikeret til, omhandler og undersøger small things fra fysisk små kunstværker til de underkendte og anti-monumentale værker, det fjollede, banale, knirkelyde, mumlen, klirren og fejl til undertrykte og alternative fortællinger, som danner modspil til de store og allerede anerkendte. Judith Halberstam er en amerikansk queer-teoretiker, som er undervejs med en interessant bog om alternative videnskilder, hvor hun kigger alle de forkerte steder efter noget ikke på forhånd defineret. Det handler om, at bringe det hun kalder low theory ind i forskningen. Halberstam er for eksempel overbevist om, at ser man Dude, Where s my Car tilstrækkelig mange gange i ædru tilstand, ja, så vil universets mysterier efterhånden afsløre sig for én, og at den populære tegnefilm Flugten fra hønsegården indeholder planen for en kommende feministisk revolution! Store sager hengemt i ubetydelige og underlødige produktioner som de nævnte. Men Halberstam insisterer på, at små tanker de forkerte steder kan indeholde meget store og omsiggribende potentialer. Ligesom tilfældigheder, fejl og pludselige sammentræf kan gøre det. Halberstams artikel kan på den måde læses i sammenhæng med flere andre af dette nummers artikler fra Jorns insisteren på det banales betydning til Nanna Widdings artikel om serendipitet. Det er nemlig et særligt begreb, som dækker over det at finde værdi i en fejl eller en tilfældighed. Definitionen på serendipitet lyder: det, ved et tilfælde, at gøre en heldig opdagelse, især mens man søgte efter noget ganske andet eller at finde noget man ikke vidste, man ledte efter. Et knirk er netop kendetegnet ved at komme uden varsel og nogen gange er det en lyd, der simpelthen overhøres. Andre gange kan den lille lyd have store konsekvenser dette redegør Stine Hebert for i artiklen Knirk det minimale monument. Redaktion/Editorial staff: Peter Kirkhoff Eriksen [PKE] / Maria Kjær Themsen [MKT] Niels Henriksen [NH] Layout/Graphic Design: All the way to Paris / Oversættelse/translation: René Lauritsen, Pictura et Lexis / Karriere #03 udgives i /published in ex./copies Avisen er gratis/free - not for sale Annoncer/advertising: Også andre lyde gøres til genstand for interessante overvejelser: Wulff/Morgenthaler har klikket sig ind på værket I m a voyeur baby og har spenderet en time på at lytte til lyden af Karriere om dagen som åbenbart mest består af lidt svag mumlen, lidt klirren, lidt fumlen og lidt mere mumlen. For at få et overblik over den lille kunst, har vi bedt den internationale kunstkritiker Kirsty Bell om sine overvejelser omkring fænomenet. Med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvis et kunstværk er småt, hvad er så den normale størrelse for et værk? skriver Bell om konceptkunsten, der gik fra objekter til ideer, om kunst, som skrumper i skala, men vokser i betydning; om små værker med store implikationer og store værker med lille effekt; om parodi, intimitet og det monumentale i det mikroskopiske. Og om værker, der bare er bittesmå, som Tom Friedmans selvportræt udskåret i en hovedpinepille. I hvert nummer af Karriere bringer vi en 'historisk' artikel, som sætter kunstprojektet, baren og det sociale samlingssted Karriere i perspektiv med tidligere lignende projekter. Til dette nummer bringer vi to artikler med dette sigte. Palm d'or Social Club er en løs gruppering af kunstnere som siden 2003 har mødtes om en illegal bar i New York og realiseret projekter af mere eller mindre kunstnerisk karakter. For nylig besøgte de Karriere og fremførte American's Cabaret. Vi bringer en reportage fra aftenen og et interview med et af kerne-medlemmerne, kunstneren Lucas Ajemian. Den anden artikel handler om en cafë vi alle sammen kender: Vincent Van Goghs Fortovscafe om Natten fra Et værk vi møder som plakat på beskedne steder - hjemme på væggen hos tanten, på den lokale provinscafé eller i en dönerjoint på Istedgade. Det er et af de oftest reproducerede kunstværker og i bredeste forstand et symbol på forbindelsen mellem caféer og kunst. Vi spørger hvorfor? Vi bringer et interview med den rumænske kunstner Ioana Nemes, der overvejer forskellen på kunst og sport, og tænker over de små sejre i de store ambitioners spil. Lige nu er der U-TURN Kvadriennale for Samtidskunst over hele København, vi giver et eksklusivt indblik i to af de mest spændende U-TURN aktuelle kunstneres værker. Dette nummer er altså på mange måder dedikeret til de små ting: de små skridt, der skaber forstyrrelser i det store billede, en analyse af ligegyldighederne, det ubetydelige, det der tilbyder nye input til den store historie; de sideløbende, usynlige og alternative fortællinger. God læselyst! Leder / Editorial... Distribution: Kanondistribution / Koenig Books / 2

3 leder / editorial efterår / autumn 2008 #03 karriere UK One typically sees that he who has lost touch with the fundamentals of art also lacks a sense of the banal. That is Asger Jorn s opening statement in his text Intimate Banalities, which was first printed in the Danish art journal Helhesten in Jorn insists on the crucial artistic value of all the wrong, small, cheap, tacky, and inconsequential things from fat picture-postcard angels to sentimental paintings, beer mugs, and sailor tattoos. The text is an impassioned defence for the value of the banal, and in this sense it ties in perfectly with this issue of Karriere. For the issue you are reading is dedicated to, all about, and an investigation into small things in all senses of the term: artworks that are small in physical terms, unrecognised and anti-monumental works, the silly, the banal, sounds of squeaking, murmuring, clattering; failures, suppressed and alternative narratives that offer up counterpoints to familiar, already recognised grander narratives. Judith Halberstam is an American queer theoretician currently finishing an interesting book about alternative sources of knowledge. Her investigations see her looking in all the wrong places for something undefined. The objective is to bring what she calls low theory into research. For example, Halberstam is convinced that if you watch Dude, Where s my Car sufficiently often while sober, the mysteries of the universe will become clear to you. She also believes that the popular animated film Chicken Run incorporates plans for a future feminist revolution! Big stuff all hidden in inconsequential and low-brow productions such as the ones mentioned above. But Halberstam insists that small thoughts, found in the wrong places, can hold huge, expansive potential. As can flukes, failures, and sudden coincidences. Each issue of Karriere features a 'historical' article giving perspective on Karriere the art project, bar and social meeting point by referencing similar projects from the past. In the present issue we bring two articles with this aim. Palm d'or Social Club is a loosely organised group of artists, who have met in an illegal bar in the basement of a New York art gallery since 2003, realising projects of a more or less artistic nature. Recently the group visited Karriere to perform American's Cabaret. We bring a reportage of the night's events, as well as an interview with key-member Lucas Ajemian. The second article is about a café we all already know: Vincent Van Gogh's Terrace of a Café at Night from An image often encountered in unprepossessing locations - on the wall at our aunt's, in provincial cafés or in a red light district kebab joint. It is one of the most frequently reproduced works of art and also the most widely seen symbol of the link between cafés and art. We ask why? This issue of Karriere features an interview with the Romanian artist Ioana Nemes. In the interview she considers the difference between art and sports and thinks about small victories on the road of big ambitions. This autumn U-TURN Quadrennial for Contemporary Art is taking place in Copenhagen, Karriere brings an exclusive peak into the works of two of the most interesting participating artists. In many ways, then, this issue is dedicated to the small things: the small steps which disrupt the big picture, an analysis of the inconsequential, that which offers new input for grand narratives; the parallel, invisible, and alternative narratives. Enjoy your reading! In this sense, Halberstam s article can be read in conjunction with several of the other articles in this issue from Jorn s insistence on the significance of the banal to Nanna Widding s article about serendipity a concept which has to do with finding value in a mistake or in a chance occurrence. The definition of serendipity is: accidentally discovering something fortunate, especially while looking for something else entirely or finding something you did not know you were looking for. A squeak, too, is characterised by coming without warning and sometimes it is simply not noticed. But at other times, the small sound can have huge consequences as related by Stine Hebert in the article Creaks the minimal monument. Other sounds are also made the object of interesting deliberations: Wulff/Morgenthaler clicked their way into the work I m a voyeur baby and spent an hour listening to the sound of Karriere in the daytime apparently the soundscape primarily consists of a little faint murmuring, some clattering, a bit of fidgeting, and some more murmuring. In order to get an overview of small art we asked the international art critic Kirsty Bell to give us her thoughts on the phenomenon. Taking her point of departure in the question If a given work of art is small, what is the normal size of a work? Bell writes about conceptual art, which discarded objects for ideas; about art which shrinks in scale but grows in importance; about small works with great implications and large works with small impact; about parody, intimacy, and the monumental in the microscopic. And about works which are quite simply tiny, such as Tom Friedman s self-portrait carved from an aspirin. 3

4 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam DK 1. Hvad er alternativet? For snart længe siden var der mange, der troede, at man ved at spille en Beatles-plade bagfra ville opdage et hemmeligt og dystert budskab. Som barn lo jeg hånligt af den slags forestillinger, men til gengæld mente jeg bestemt, at jeg ved at spille mine punkplader forlæns og meget højt kunne finde spor til, hvordan jeg kunne bryde ud af Normalitetszonen og beame mig selv til en helt anden, ganske anderledes planet måske den, som Ziggy Stardust eller The Rezillos kom fra, Judith Halberstam... Fjollede arkiver og under trykt viden eller for den sags skyld George Clintons klode. Mange af os udvikler tidligt i livet en trang til at opleve alternative udgaver af verden, og når vi opdager kulturelle udtryksformer, der forekommer så vanvittige eller chokerende eller ufattelige at de må være faldet ned fra det ydre rum; ja, så dyrker vi dem intenst og slipper dem ikke uden sværdslag. I et nyt bogprojekt søger jeg, med risiko for at fremelske en ganske skamløst romantisk forestilling om kultur, efter alternative forestillinger om livet, kærligheden, tiden, rummet, lysten, det sociale, det politiske og om viden og jeg leder alle de forkerte steder: i homoklubber, børnetegnefilm, gysere, Svampebob Firkant, obskure manifester og andre lavkulturelle steder. Mit fjollede arkiv opkaldt efter en omskrivning af Lauren Berlants helt ubetalelige frase om det fjollede objekts modreaktion giver mig mulighed for at fremsætte fordringer på vegne af alternativerne; fordringer, der er ganske forskellige fra dem, der fremføres i forbindelse med højkulturelle arkivalia. De tekster, jeg foretrækker og fremhæver i den nye bog gør os ikke til bedre mennesker og frisætter os ikke i forhold til kulturindustrien, men de kan tilbyde sære og antikapitalistiske indfaldsvinkler til måder at være og handle og vide på, og de vil involvere verdener, der er queer på direkte eller indirekte måder. Og i øvrigt tror jeg, at hvis man ser Dude, Where s My Car langsomt og gentagne gange i aldeles ædru tilstand, er der en chance for at hele universets mysterier viser sig for een. Jeg tror også at Find Nemo indeholder en hemmelig plan for en verdensrevolution, og at Flugten fra hønsegården tegner et omrids af en feministisk utopi for alle dem, der kan se videre end fjerene og æggene. Jeg tror på lavteori i det folkelige, det små, det ubetydelige, det anti-monumentale, det mikroskopiske, det irrelevante; jeg tror på, at man kan gøre en forskel ved at tænke små tanker og dele dem med rigtig mange mennesker. Enhver bog med arkiver over fjollerier risikerer at den ikke bliver taget alvorligt. For mig er det ikke noget at frygte; det er netop meningen med det hele. At blive taget alvorligt er også at gå glip af muligheden for at være tåbelig, løssluppen og irrelevant, og ønsket om at blive taget alvorligt er netop det, der driver folk til at følge de slagne veje for vidensproduktion. Denne bog vil gerne kortlægge nogle få omveje. Som så mange andre akademikere vil jeg gerne bryde med de formler for vidensproduktion, der forlanger velordnede, fortløbende argumentationer, bevisførelse og konklusioner. I stedet vil jeg gerne kaste mig ud i nogle vilde spekulationer, bidende udmeldinger, utopiske manifester og andre retoriske former, der er så lette at afvise som irrelevante. Jeg ønsker at provokere, irritere, prikke til tingene og fornøje. Jeg forfølger små projekter, mikropolitik, sjove fornemmelser og indfald. Ganske som Jesse and Chester i Dude, Where s My Car, er jeg egentlig ikke særlig interesseret i at huske, hvor f...n jeg satte bilen; i stedet håber jeg ligesom drengene at fremmane nogle aldeles usandsynlige, verdensforandrende fantasier om liv på Uranus og andre steder. For mig har det alternative at gøre med en kreativ omgang med underkendte historier; med en ekstatisk investering i subkultur og en trodsig modstand mod den dominerende teori en model, som jeg mener står i modsætning til Cultural Studies som handler om at skabe stadigt mere detaljerede kort over de dominerende ideologier og om at understøtte en bestemt form for disciplinær autoritet. Stuart Halls tanke om at teori ikke er en målsætning i sig selv, men en omvej på vej til noget andet, kan måske føre os hen til en bedre kulturteorimodel end den nuværende Teori med stort T og derfor bør vi foretage en Benjamin-agtig vandretur eller en Situationistisk derive, en vidtfarende slentren gennem det uplanlagte, det improviserede og det overraskende. Jeg vil fortsætte ud af de spor, jeg har lagt i mine tidligere værker om sprækkerne i den dominerende maskulinitet, således som den udtrykker sig i kvindelig maskulinitet eller i forstyrrelser af den normative brug af tid og rum hos subkulturens aktører. Jeg vil argumentere for, at vi bør beskæftige os mere seriøst med undertrykt viden og dens speci- George Clinton, Foto/Photo: Darryl Scott Dude, Where is My Car, th Century Fox Flugten fra hønsegården/chicken Run, 2000, UIP 4

5 fjollede arkiver og undertryckt viden efterår / autumn 2008 #03 karriere eller for lokal, for optaget af kroppen og intet andet, som begrænset på enhver tænkelig måde. Og således forsætter den store søgen efter de store svar på de store problemer; masserne fremføres som svaret på imperium på samme måde som arbejderklassen var det store svar på kapitalen i en anden æra. Jeg vender tilbage til spørgsmålet om masserne senere; lige nu synes jeg, vi skal holde fokus på det små, det ubetydelige og det undselige; på de små skridt, der fører hen mod forandringer snarere end på den store gestus, der udråber dem til at være et fait accompli. Faktisk findes der masser af historiske fortilfælde af alternative politikker, der er funderet i tilsyneladende irrelevante handlinger. For eksempel så Situationisterne et stort håb i hverdagslivets politik, for eksempel i de vandringer uden mål og med, som skulle skabe og fastholde en form for urban desorientering og som åbnede op for tilfældige møder. Disse legende møder genoplives i Samuel Delanys queer -kort over byen i Times Square Red, Times Square Blue, hvor også han vandrer rundt uden noget bestemt mål og har anonyme seksuelle træf med andre. Disse seksuelle møder sker ofte med hjemløse mænd, der for Delany ikke blot står for fattigdom og forladthed, men også for en aktiv benægtelse af den etos om stabilitet og faste steder som det moderne liv fordrer. Delany romantiserer ikke de hjemløse mænd, han har sextræf med, og han fremstiller dem heller ikke som de hårdest ramte ofre for den neoliberale optur/nedtur-økonomi; nej, han fremstiller dem som aktører i et drama, der fortsat udspiller sig under byfornyelsens homonormative overflade, under det forretningsmæssige instinkt for at rydde op i byen. Carnevale Exhibition view of Unitled Documentation of the action for the Ciclo de Arte Experimental, 1968 b/w photograph Graciela Carnevale; photo Carlos Militello Rosario, Argentinien Photo: Julia Fuchs fikke temporalitet; jeg vil også forsøge at udmønte en strømning inden for offentlig intellektualisme som jeg kalder lavteori : forsøget på at føje abstrakte principper sammen med det, som Stuart Hall i sin omtale af Gramsci kaldte lavere niveauer af historisk konkrethed. Afslutningsvis vil jeg argumentere for behovet for at producere såvel alternative måder at skabe viden på som arkiver herover. I denne forrygende og fabulerende dokumentation over det ubemærkede og det fjollede vil jeg præsentere en nomadisk rejse gennem det, jeg betragter som et af nutidens kritiske vokabularier for alternativ tænkning og med nutidens mener jeg i øvrigt hverken nyt, anderledes eller noget helt andet; bare nutidigt. Det kritiske vokabularium vil blive suppleret af eksempler, som jeg hverken betragter som allegoriske eller definitive, rammende eller som de mest passende: for mig er eksemplerne tilfældige; de kan frit byttes rundt og bør hver især hurtigt erstattes af et nyt og endnu et nyt og så videre. På samme måde er selve vokabulariet [ikke nøgleordene, men nogle ord] i sig selv idiosynkratisk og ukomplet og venter på at blive udbygget og forstærket. Et kritisk og radikalt ukomplet leksikon over alternativer: Det små, det lokale, det antimonumentale Problemet med enhver søgen efter alternativer kan meget vel have at gøre med spørgsmål om skala intet synes at være stort nok, storslået nok, omfattende nok, og derfor afviser marxisterne queer - kulturudøvelse som værende af mindre betydning Hvis vi ønsker at observere noget om skalaen af det små, det lokale og det anti-monumentale kan vi vende blikket mod sidste års Documenta kunstfestival, et kompendium over hvad en kritiker i New York Times kalder u-monumentale objekter og installationer af ubesungne, for ikke at sige ukendte, kunstnere. Udstillingen var faktisk en fantastisk afhandling om alternativerne til kunstmarkedet og til berømmelse, og den fremhævede mængden af aktivistiske kunstbevægelser verden over samt forskellige forsøg på at skabe samtaler blandt dem på tværs af deres historiske og politiske udgangspunkter. Således sammenstillede Documenta 12 et værk fra 1960erne af den argentinske kunstner Graciela Carnevale der blev berømt for at invitere folk til en kunstudstilling og derefter låste dem inde i galleriet og ventede på at se, om nogen ville skride til handling for at slippe ud igen og et performanceværk af Sanja Ivekovic, der i 1979 optog sig selv på video, mens hun masturberede på sin balkon i Beograd alt imens en parade til ære for præsident Tito fandt sted på gaden nedenunder. Begge værker eller begivenheder henviser, hver i sin egen kontekst, til et ønske om at flygte eller stå udenfor; de handler om en indfatning eller fremvisning af kroppen. En lille, symbolsk gestus defineres som feministisk, og der gives en stille, men aldeles effektiv opfordring til kunstmæcenerne og beskuerne om at bryde ud af galleriet, i Carnevales tilfælde endda helt bogstaveligt, og ud på gaden. Et af de centrale værker på Documenta 12 er den kinesiske kunstner Ai Weiweis skulptur Template, en spiralformet trækonstruktion fremstillet af gamle pagodedøre og ødelagte huse. Værket kollapsede helt bogstaveligt på grund af de storme, der hærgede Europa sidste år, og iscenesætter dermed både det, som udstillingen kalder for produktive fejl og det, som man kunne betragte som intelligent kunst her forstået som objekter, der aktivt danner 5

6 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam Sanja Ivekovic Triangle, 1979 Courtesy: kunstneren / the artist Judith Halberstam [*1961]... Judith Halberstam [f. 1961] er professor i engelsk og kønsstudier ved University of Southern California. Halberstam er kendt som teoretiker inden for queer-studies, visuel kultur og subkulturer og har udgivet bøger om bl.a. gotisk horror Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters [1995], om feminin maskulinitet Female Masculinity [1998] og arbejder p.t. på en bog om Alternative Political Imaginaries. mening over tid, næsten helt uafhængigt af menneskelige intentioner. Værket begyndte som et tårn og kollapsede efterhånden, hvorved det afspejler andre kollapsende tårne fra dette århundrede. Gennem kollapsen blev det til en spiral og en ruin skabt af fragmenter af tidligere ruiner; det er et tårn, der ikke kan stå, skabt af døre, der ikke kan åbnes. Også dette værk afviser håbets nemme gestus og tilbyder i stedet det uordentlige, det omskiftende, og det ustabile det fremviser vrag i stedet for design, flyder ud i stedet for at være nøje afgrænset; en helt klart antikommerciel stabel rådnende træ som skabelon for kunsten nu. Med sin konstante tilstand af kollaps henviser værket også til det nutidige Kinas usikre og ambivalente forhold til neoliberalisme, kosmopolitanisme og global kapitalisme. I sin nye bog Desiring China påpeger Lisa Rofel at en uafklarethed hjemsøger enhver påstand om neoliberal sammenhæng i Kina. I sine studier af postsocialismens storbykvinder, migrerende landarbejdere og homoseksuelle mænd, der drages til byen frembyder hun en differentieret fremlæggelse af det post-socialistiske Kina; en fremstilling, der, ligesom Ai Weiweis skulptur, sammenføjer nostalgien for bidder af fortidens kultur med nutidens kompleksitet og skiftende begær. Documenta tog sammenstillingen af begær, seksualitet og globalisering meget alvorligt. Det ses blandt andet i værkerne af den østrigske queer-kunstner Ines Doujak. Doujaks installation Victory Gardens består af et langt, hævet blomsterbed tilplantet med frøbreve, der ikke er påført havetips, men derimod oplysninger om, hvordan de vestlige industrinationer udplyndrer de latinamerikanske økosystemer. Hermed løftes tanken om victory gardens ud af deres oprindelige sammenhæng altså de private haver og kolonihaver, som under 2. Verdenskrigs fødevarerationering blev brugt til at dyrke egne grønsager - og der kastes i stedet et noget mere dystert lys på tanken om det private. Værket undersøger spørgsmålet om industriens bio-pirateri og fremfører som modsvar en sprudlende model for biodiversitet. Værket skaber en diskurs for dialogen mellem det lokale og det globale, det seksuelle og det virksomhedsrettede, det små og det transnationale. På frøbrevene giver Doujak os også oplysninger om biodiversitet, tvekønnede planter og transseksualiseret fauna, og hun dekorerer brevene med billeder af dragkings og queens for at henvise til temaet om biodiversitet og, ikke mindst, bioseksualdiversitet. New York Times endelige dom over Documenta 12 var: for lille...ufærdig,...set før, en domsfældelse, der giver os præcis det leksikon, vi søger: ubetydeligt, underudviklet, uautentisk, det alternatives sære sprog. 6

7 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Judith Halberstam... UK 1. What s The Alternative? Some people used to believe that if you played a Beatles record backwards a secret and sinister message would be revealed. I scoffed at such a notion as a kid but I did believe that playing my punk records forwards and very loudly might give me clues about how to leave Planet Silly Archives and Subjugated Knowledges Normal and beam myself up to some queer planet maybe the one that Ziggy Stardust or The Rezillos came from or George Clinton for that matter. Many of us develop a desire for alternative versions of the world early in life; and when we do find cultural expressions that seem so outrageous or shocking or mind-blowing that they must have dropped from outer space, we cultivate them fiercely and do not let go easily. At the risk of cultivating an unabashedly romantic understanding of culture, in a new book project, I search for alternative understandings of life, love, time, space, desire, sociality, politics and knowledge and I look in all the wrong places: queer clubs, cartoons for children, horror films, Spongebob Squarepants, offbeat manifestos, and other low cultural sites. My silly archive, to adapt Lauren Berlant s priceless phrase about the counterpolitics of the silly object, allows me to make claims for alternatives that are markedly different from the claims that are made in relation to high cultural archives the texts that I prefer in the new book do not make us better people or liberate us from the culture industry, but they might offer strange and anticapitalist logics of being and acting and knowing and they will harbor covert and overt queer worlds. And, I do believe that if you watch Dude, Where s My Car slowly and repeatedly and while perfectly sober, the mysteries of the universe may be revealed to you. I also believe that Finding Nemo contains a secret plan for world revolution and that Chicken Run charts an outline of feminist utopia for those who can see beyond the feathers and eggs. I believe in low theory in popular places, in the small, the inconsequential, the anti-monumental, the micro, the irrelevant; I believe in making a difference by thinking little thoughts and sharing them widely. Any book with silly archive runs the risk not being taken seriously; rather than a fear, for me, this is the goal. Being taken seriously means missing out on the chance to be frivolous, promiscuous, and irrelevant, and the desire to be taken seriously is precisely what compels people to follow the tried and true paths of knowledge production around which this book would like to map a few detours. Like many other academics, I would like to break with the formulae of disciplinary knowledge production that demand orderly arrangements of argumentation, Ai Weiwei Documenta 12 Exposition view Courtesy the artist; Galerie Urs Meile, Beijing Lucerne; Foto/Photo: Frank Schinski / documenta GmbH 7

8 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam 8

9 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Ai Weiwei, Collapse of Template after a thunderstorm on 06/20/2007 Courtesy the artist; Galerie Urs Meile, Beijing Lucerne; Foto/Photo: Julia Zimmermann / documenta GmbH

10 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam Ines Doujak Siegesgärten / Victory Gardens 2007 Ines Doujak; Foto/Photo: Ines Agostinelli George Clinton Foto/Photo: Nitin Vadukul SvampeBob Firkant / SpongeBob SquarePants Foto/Photo: Nickelodeon Times Square Red, Times Square Blue New York University Press Flugten fra hønsegården/ Chicken Run, 2000, UIP evidence and conclusions and I would like instead to engage in some wild speculation, biting polemic, utopian manifestoes and other easily dismissed rhetorical modes. I seek here to provoke, annoy, bother, irritate and amuse, I am chasing small projects, micro-politics, hunches, whims, fancies. Like Jesse and Chester in Dude, Where s My Car, I don t really care whether I remember where the hell I parked, instead I merely hope, like the dudes, to conjure some potentially world-saving wholly improbable fantasies of life on Uranus and elsewhere. For me, the alternative resides in a creative engagement with subjugated histories, an ecstatic investment in the subcultural and a defiant refusal of a dominant model of theor one that I consider to be at odds with cultural studies - which devotes itself to the production of ever more detailed maps of the hegemonic and to a particular mode of disciplinary authority. Stuart Hall s notion that theory is not an end unto itself but a detour on route to something else might lead us to a better model of cultural theory than current theory capital T does and so we should conjure a Benjaminian stroll or a Situationist derive, an ambulatory journey through the unplanned, the unexpected, the improvised and the surprising. In keeping with earlier work of mine on the gaps and fissures in dominant masculinity expressed as female masculinity or the disruptions of normative uses of time and space expressed by subcultural actors, I will argue for more serious engagement with subjugated knowledges and their specific temporalities; I will also try to enact a current of public intellectualism that I call low theory : namely, the attempt to join abstract principles to what Stuart Hall, speaking of Gramsci, called lower levels of historical concreteness. Finally, I will be arguing for the necessity of producing both alternative knowledge formations and their archives. In this fabulous journal on the small and the silly, I will present nomadic journey through what I consider to be one current [not new, not different, not completely other but simply current] critical vocabulary for alternative thinking. This critical vocabulary will be supplemented by examples that I consider to be neither allegorical nor definitive, neither apt nor necessarily most appropriate: the example for me is random and interchangeable and should be quickly replaced by another and another. Similarly, the vocabulary [not keywords but just some words] is idiosyncratic and incomplete by its very nature and it awaits amplification. A Critical and Radically Incomplete Lexicon for Alternatives: The Small, The Local, The Anti- M o n u m e n t a l The problem with any search for alternatives may well be one of scale nothing seems big enough, grand enough, expansive enough and so Marxists dismiss queer cultural performance politics as minor or too local, as concerned only with the body, as limited in every way. And the search goes on for the big answer to the big problems, the multitude are offered as the answer to empire in much the same way that the working class was the big answer to capital in another era. But while I will return to the question of multitude later, for now let s stay with the small, the inconsequential and the insignificant, the tiny steps that lead to transformation rather than the grand gesture that pronounces 10

11 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere

12 karriere #03 efterår / autumn 2008 judith halberstam 12

13 silly archives and subjugated knowledges efterår / autumn 2008 #03 karriere Ines Doujak Siegesgärten / Victory Gardens 2007, Ines Doujak; Foto/Photo: Ines Agostinelli it as a fait accompli. In fact, there are plenty of historical antecedents for an alternative politics grounded in seemingly irrelevant action. The Situationists, for example, invested much hope in the politics of the everyday, the celebrated aimless strolls, for example, that were supposed to create and sustain a kind of urban disorientation and that were subject to chance encounters. These ludic encounters are revived in Samuel Delany s queer map of the city in Times Square Red, Times Square Blue, where he also wanders aimlessly and engages in anonymous sexual encounters, often with homeless men, who represent for him not simply poverty and abandonment but also an active refusal of the ethos of stability and place that modern life demands. Delany does not romanticize the homeless men he tricks with, nor does he cast them as the most aggrieved victims of neo-liberal boom/bust economies, instead he casts them as the protagonists of a drama that persists beneath the homonormative surface of gentrification and the corporate instinct for tidying up the city. For the scales of the small, the local and the antimonumental, we might look to last year s Documenta art festival, a compendium of what one critic in the NYT calls: unmonumental objects and installations by undersung, not to say unknown, artists. The show was actually a fantastic treatise on the alternatives to the art market and to celebrity, and it highlighted the abundance of activist art movements around the world and attempts to create conversations between and among them and across their historical and political moments. And so, Documenta 12 juxtaposed the 1960s work of the Argentine artist Graciela Carnevale - famous for inviting people to an art show and then locking them up in the gallery and waiting to see whether people would take action to release themselves - with the performance piece of Sanja Ivekovic who, in 1979, videotaped herself masturbating on her balcony in Belgrade while a parade for President Tito took place on the street below. Both works or events, in different contexts, reference a politics of escape, they attend to the enclosure or exposure of the body and they define the small, symbolic gesture as feminist, and as a quiet but totally effective prompt to the art patrons and the spectators to break out, literally in Carnevale s case, of the gallery and into the street. One of the centerpieces of Documenta 12 is Chinese artist Ai Weiwei s sculpture, Template, a spiraling wooden form made of old pagoda doors and ruined houses. This piece literally collapsed during the storms that have buffeted Europe last year, dramatizing both what the show names as productive failure and what we might think of as intelligent art this would refer to objects that actively make meaning over time separate almost from human intention this piece began as a tower and collapsed upon itself, mimicking other collapsing towers of this century, and in its collapse, it becomes a spiral and a ruin made up of the fragments of earlier ruins; it is a tower that can t stand made of doors that don t open: it too refuses the easy gesture of hope and offers instead the untidy, the shifting, and the unsteady it offers up wreckage in place of design, sprawl in place of containment, a decidedly anti-corporate pile of rotting wood as the template for art now. The piece also references, in its constant state of collapse, the precarious and ambivalent nature of contemporary China s relationship to neo-liberalism, cosmopolitanism and global capitalism. As Lisa Rofel points out in her new book Desiring China, indeterminacy haunts claims of neoliberal coherences in China and in her case studies of postsocialist urban women, rural migrant workers and gay men who migrate to cities, she offers a differentiated account of post-socialist China, that, like Ai Weiwei s sculpture, joins nostalgia for scraps of the cultural past to the complexity and shifting uncertainty of desires in the present. Documenta took the collision of desire, sexuality and globalization very seriously as we see in the work of Austrian queer artist Ines Doujak. Doujak s installation, Victory Gardens, consists of a long, raised, flower bed planted with seed packets that provide not gardening tips but information about the ransacking of Latin American eco-systems by Western industrial nations; taking the notion of victory gardens out of the context of the private allotments during WW2 within which people grew their own vegetables in times of rationing, and casting a more sinister glow on the notion of the private, this work thematizes corporate biopiracy and counters it with an exuberant model of biodiversity. The work creates a discourse about the dialogue between the local and the global, the sexual and the corporate, the small and the transnational. Doujak also gives information on these seed packets about biodiversity, hermaphroditic plants, transsexing fauna and she decorates the seed packets with images of drag kings and queens in order to reference the theme of biodiversity and bio sexual diversity in particular. The final verdict on Documenta 12 from the NYT was: too small...underdone,...done-before, a judgment that provides us with the lexicon we seek inconsequential, undeveloped, inauthentic, the queer language of the alternative. Judith Halberstam [*1961]... Judith Halberstam [b. 1961] is a professor of English and Gender Studies at the University of Southern California. Halberstam is known as a theorist within queer studies, visual culture, and subcultures and has published books on e.g. gothic horror Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters [1995], on Female Masculinity [1998], and is currently working on a book about Alternative Political Imaginaries. 13

14 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Asger Jorn [ ]... DK Asger Jorn s Intime Banaliteter så først dagens lys i kunstbladet Helhesten, som udkom ni gange mellem 1941 og 1944, udgivet af kunstnergruppen Helhesten. Intime Banaliteter er en af Jorn s første tekster men også mest interessante på grund af Jorn s banebrydende tænkning omkring kitsch og populære billeder. Teksten genudgives her for første gang i komplet illustreret form, med autoriseret oversættelse. Asger Jorn, født Asger Oluf Jørgensen. Dansk billedkunstner af international berømmelse, medlem og medstifter af grupperne Helhesten, COBRA, Situationistisk Internationale og Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. Ud over at male, lave skulpturer og keramik, skrev Jorn bøger om kunst, æstetik, filosofi og politik. Han startede et storstilet arkæologisk forskningsprojekt og samlede en enestående moderne kunstsamling, som han siden donerede til Silkeborg Kunstmuseum. UK Asger Jorn s Intimate Banalities first appeared in the art magazine Helhesten, published by the art group Helhesten between 1941 and Intimate Banalities is one of Jorn s early texts, and one of his most interesting because of it s groundbreakingly novel thinking on kitsch and popular iconography. This is the first re-edition of the text in it s original illustrated form with complete authorised translation. 14

15 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere 15

16 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Those, who seek to curtail the productions of banal art are enemies of the best of today s art. [Asger Jørgensen] 16

17 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere Tattoos from Tattoo-Jack, Nyhavn

18 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Beauty, you walk on corpses of dead men you mock. Among your stone of gems, Horror is not the least; Murder, amid the dearest trinkets of your stock, Dances on your proud belly like a ruttish beast. Charles Baudelaire, 1857 [Translated from French, Jacques LeClercq, Flowers of Evil (New York: Peter Pauper Press, 1958)] 18

19 intime banaliteter efterår / autumn 2008 #03 karriere 19

20 karriere #03 efterår / autumn 2008 asger jorn Imagination is subject to laws as exact as those of physics. Little Windflowers, that I picked in May, that I picked for you, on a splendid spring day, that is the symbol of my undying love. * Why do we never forget this super-wonderful annoying art. Elephants are always drawn smaller than life, but a flee always larger. Jonathan Swift 20

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Chameleon, Additional Work

Chameleon, Additional Work 44 (104) Chameleon, Additional Work Chameleon Crosswords Across 1 The facial expression of sudden pain (5) 4 When something is too small to be useful or important (e.g wages) (6) 6 Another word for "unfaithfulness"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere