NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre"

Transkript

1 NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

2 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) har et ønske om, at så mange elever som muligt fortsætter på NGGs gymnasium efter endt 9. eller 10. klasse. I arbejdet med denne målsætning har NGG bedt Institut for Serviceudvikling A/S (ISU) om at foretage en analyse af, hvad der ligger bag elevernes valg eller fravalg af gymnasium. ISU har i juni og august 2009 foretaget 73 telefoninterview, blandt elever og forældre til elever, der afsluttede enten 9. eller 10. klasse i juni Resultaterne af disse interview danner baggrund for analyserne i denne rapport. For at komme rundt om alle aspekter omkring elevernes valg af gymnasium, er der til telefoninterviewene udviklet en struktureret spørgeguide med mulighed for, at respondenterne kunne uddybe deres svar. De 3 spørgeguides er opbygget efter samme princip og med samme grundspørgsmål, men flere spørgsmål varierer alt efter, hvilken gruppe af interviewpersoner, der er tale om. Der er foretaget interview i 3 kategorier: 25 interview med elever, der har valgt at fortsætte på et andet gymnasium end NGG 23 interview med elever, der har valgt NGG som gymnasium 25 interview med forældre til elever enten har valgt NGG eller et andet gymnasium. Disse 25 interview er delt op i: o Forældre til elever, der har valgt at fortsætte på NGG o Forældre til elever, der har valgt et andet gymnasium Når forældre til elever på NGG også er blevet interviewet er det ud fra betragtningen, at de eventuelt vil kunne bidrage med yderligere aspekter til 1

3 analysen især i forhold til grundene for fravalg af NGG frem for et andet nærliggende gymnasium. Rapporten er opdelt i følgende dele: Demografi Årsager til at elever har valgt NGG Årsager til at elever har fravalgt NGG som gymnasium Gode råd og kommentarer i forhold NGG Overordnede konklusioner 2

4 2. Demografi. Der er i undersøgelsen af valget af gymnasium spurgt ind til elevernes klassetrin og køn. Det er forsøgt at få en så stor spredning på disse parametre som mulig, således at svarene bliver repræsentative for hele gruppen af elever. Med hensyn til køn er 58 % (28 piger) af de adspurgte elever piger, men de sidste 20 er drenge (svarende til 42 %). De forældre, der er blevet interviewet, har for 44 % vedkommende en dreng og 56 % har en pige, der i august 2009 skulle starte i gymnasiet. For alle 3 undersøgelser gælder det, at ca. ¾ af respondenterne netop har afsluttet 9. klasse, mens de resterende 25 % er fra 10. klasse. NGGs elever kommer fra et forholdsvist stort opland i det nordsjællandske. Det er i undersøgelsen tilstræbt, at elever eller forældre til elever fra alle områder er blevet interviewet. ISU har spurgt ind til henholdsvis hvor længe eleverne har gået på NGG, samt om de har søskende, der går eller har gået på skolen. Der kan ikke spores nogen tendenser i forhold til valg eller fravalg af NGG i forhold til, hvor længe eleverne har gået på skolen inden afslutning af 9. eller 10. klasse. Der er stort set ikke forskel på besvarelserne i dette spørgsmål på tværs af de 3 forskellige kategorier, der derfor i nedenstående tabel er lagt sammen: 3

5 Tabel 1. Hvor lang tid har eleven gået på NGG? Procent Total Antal Mere end 8 år 22 % 16 Mellem 4-7 år 21 % 15 De sidste 2-3 år 34 % 25 1 år eller mindre 23 % 17 Total 100 % 73 Tabel 2. Har eleven søskende, der går eller har gået på NGG? Elever der har fravalgt NGG Elever der fortsætter på NGG Procent Forældre til elever, der har fravalgt NGG Forældre til elever, der fortsætter på NGG Ja 32 % 65 % 44 % 50 % Nej 68 % 35 % 56 % 50 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % Det viser sig, at ca. 2/3 af de elever, der har valgt at gå på gymnasium hos NGG, har eller har haft søskende på skolen. Det ser omvendt ud for elever, der har valgt et andet gymnasium. Der ses dog ikke den samme tendens i svarene fra forældrene. 4

6 3. Årsager til elevers valg af NGG som gymnasium I dette afsnit præsenteres resultaterne fra de elever, der har valgt NGG som gymnasium samt fra de interviewede forældre, hvis børn har valgt at fortsætte på NGG. Eleverne og forældrene er blevet spurgt direkte om, hvad der har været afgørende for deres valg om at fortsætte på gymnasiet hos NGG, samt om der er noget særligt tillokkende ved NGG frem for de andre omkringliggende gymnasier. Derudover er der spurgt ind til, hvem der har påvirket valget af gymnasium. Tabel 3. Hvad har været afgørende for at fortsætte på gymnasiet hos NGG? NGGs holdninger/stemningen på skolen Procent Elever der fortsætter på NGG Forældre til elever, der fortsætter på NGG 74 % 56 % Undervisningsmiljøet 52 % 50 % Traditioner 35 % 13 % Studierejser 30 % 0 % Optimal studieretning 26 % 13 % De fysiske rammer (dvs. klasselokaler, faglokaler, kantine mv.) NGGs gymnasium har ry for at have et godt fagligt niveau NGGs gymnasium har generelt et godt ry 13 % 0 % 52 % 19 % 43 % 6 % Tryghed 70 % 63 % Det internationale snit 22 % 0 % Lav klassekvotient 30 % 31 % Andet 87 % 75 % 5

7 Eleverne og forældrene har i spørgsmålet i tabel 3, fået mulighed for at fortælle om de forskellige faktorer, der har været afgørende for valget om at fortsætte i gymnasiet hos NGG. Der er nogle grunde eller faktorer, der har været afgørende for en stor procentdel af de adspurgte (både elever og forældre) i undersøgelsen i forhold til at fortsætte på NGG. De vigtigste er: NGGs holdninger/stemningen på skolen Undervisningsmiljøet Tryghed (i forhold til at fortsætte et kendt sted) Derudover har ca. halvdelen af de interviewede elever forklaret, at NGGs gymnasium generelt har et godt ry samt ry for at have et højt fagligt niveau. Ca. ¾ af alle adspurgte har nævnt andre faktorer, end de faktorer, som ISU på forhånd havde opstillet. Det drejer sig for de flestes elevers vedkommende om, at de fortsætter på NGG på grund af deres venner eller kammerater. Det betyder øjensynligt meget for den enkelte elev, at de er i et trygt miljø, hvor vennerne er tæt på. Desuden er der flere elever, der nævner, at de har været rigtig godt tilfredse med det faglige niveau på NGG, samt lærernes indsats og opbakning af eleverne, hvilket har haft en positiv indflydelse på, hvordan de forventer, at det vil være på gymnasiet på NGG. Forældrene fortæller også, at vennernes valg af gymnasium har stor indflydelse valget af gymnasium. Derudover nævner de ligeledes, at det har haft stor betydning, at NGG er et lille gymnasium, der er overskueligt. 6

8 Eleverne og forældre er også blevet spurgt, om der er faktorer, der er særligt tillokkende ved NGG, når der sammenlignes med nabogymnasierne (Espergærde, Rungsted, Nærum og Birkerød). 79 % af de adspurgte svarer bekræftende på dette. Figur 1. 90% Er der noget, der er særligt tillokkende ved NGG fremfor nabo-gymnasierne (Espergærde, Rungsted, Nærum og Birkerød)? 80% 70% 60% 50% 40% 79% 30% 20% 10% 21% 0% Nej Ja Langt de fleste svar går på, at det er særligt tillokkende, at NGG er et lille gymnasium med en god atmosfære og en lav klassekvotient. Netop den lave klassekvotient vægtede ikke så højt, da respondenterne tidligere blev spurgt om de afgørende grunde til valget af NGG (kun 30 % nævnte det). Det viser sig dog, at i forhold til de omkringliggende gymnasier, så er det attraktivt, at NGG har en lav klassekvotient. 7

9 Samtlige af de adspurgte elever og forældre fortæller, at det primært har været elevens eget valg at forsætte på NGG. Dog mener ca. 25 % af forældrene, at de har været med til at påvirke valget, mens det kun er ca. 17 % af eleverne, der mener, at deres forældre har haft en påvirkning. Det er under 10 %, der svarer, at kammerater eller venner har påvirket valget af NGG som gymnasium. I denne sammenhæng bør man dog have in mente, at selvom vennerne/kammeraterne ikke direkte har haft indflydelse på elevens valg, så viser svarene fra tabel dog, at det har en vis betydning, hvor vennerne vælger at gå i gymnasiet. Disse tal gør sig gældende både for elever, der valgt at fortsætte på NGG og for elever, der har valgt at gå på gymnasium andetsteds. Over halvdelen af elever og forældre fortæller, at bestemte ildsjæle på NGG har været med til at påvirke valget at NGG som gymnasium i positiv grad. Det drejer sig specifikt om rektor Jan Thrane, der ifølge mange af de adspurgte i høj grad bidrager og tilskynder til et godt miljø på skolen. Derudover nævnes en række forskellige lærere, om hvem det samlet kan siges, at de ved deres arrangement, vejledning, pædagogiske sans og villighed til at hjælpe giver såvel elever som forældre et godt indtryk af NGG. 8

10 4. Årsager til elevers fravalg af NGG som gymnasium ISU har i alt interviewet 25 elever og 9 forældre til elever, der i august 2009 skulle starte på et andet gymnasium end NGG. Disse fordeler sig på følgende gymnasier: Figur 2. Hvilket gymnasium skal du gå på? 40% 35% 30% 25% 20% 38% 15% 10% 21% 24% 14% 5% 0% Andet gymnasium 3% Birkerød Gymnasium Nærum Gymnasium Rungsted Gymnasium Espergærde Gymnasium Andre gymnasier dækker over Marie Kruse Gymnasium i Farum (2 elever), Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København, Helsingør Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium og Oure sportsgymnasium på Fyn. Næsten 2/3 af de elever i undersøgelsen, der har ønsket at fortsætte på et andet gymnasium end NGG, har kun gået på skolen maksimalt 3 år. Der syntes således at være større loyalitet overfor NGG jo længere, eleven har gået på skolen. 9

11 Der er lidt forskelle i svarene blandt eleverne og forældre i forhold til, hvad der har tiltrukket eleven ved det valgte gymnasium. I tabel 4 vises svarene for de 2 grupper. Tabel 4. Hvad har tiltrukket eleven ved det gymnasium, som er valgt? Procent Elever der har fravalgt NGG Forældre til elever, der har fravalgt NGG Det er et stort gymnasium 40 % 33 % Mange af vennerne går/skal gå der 56 % 44 % Det nye gymnasium har et godt ry 56 % 0 % Der er et mere "voksent" miljø 8 % 0 % Der er flotte lokaler og bygninger 40 % 11 % Det har hele tiden været meningen at gå i gymnasiet et andet sted end NGG 48 % 33 % Andet 76 % 100 % Fælles for svarene fra både elever og forældre er, at det som det også viste sig at være gældende hos de elever der har valgt at gå i gymnasiet hos NGG har betydning for en væsentlig del, hvor deres venner eller kammerater skal gå i gymnasiet. Derudover er der tilsyneladende også en større del af eleverne for hvem, det hele tiden har været meningen, at de skulle gå i gymnasiet et andet sted. Man ser ligeledes, at mellem 30 % og 40 % er blevet tiltrukket af det valgte gymnasium på grund af dets større størrelse. Samtidig viste det sig, at en stor del af de elever, der har valgt at fortsætte på NGG, valgte dette netop på grund af NGGs lille størrelse. Der er således både for og imod i forhold til NGGs størrelse. 10

12 Stort set alle de adspurgte har også nævnt andre faktorer end de på forhånd opstillede muligheder. Blandt eleverne nævner ca. 70 %, at de har valgt et andet gymnasium end NGG på grund kortere afstand. Derudover nævner 30 %, at det valgte gymnasium har lige nøjagtig den studieretning, der vurderes at være optimal. Blandt forældrene nævner halvdelen, at skiftet er betinget i den kortere afstand til det nye gymnasium. Derudover er der enkelte forældre, der giver til kende, at deres barn efter en årrække på samme skole trænger til luftforandring. Valget af et andet gymnasium bunder derfor ikke i en utilfredshed med NGG eller bedre muligheder andre steder, men blot i at ville prøve noget nyt. Hvor der i det ovenstående er spurgt ind til, hvad der har tilskyndet eleven til at vælge et andet gymnasium til (hvad de andre gymnasier har at tilbyde), har ISU også spurgt eleverne og deres forældre, om der er faktorer, der har gjort, at NGGs gymnasium er valgt fra. Tabel 5 viser svarene fra elever og forældre. 11

13 Tabel 5 Hvad har været afgørende for at fortsætte på et andet gymnasium end NGG? Procent Elever der har fravalgt NGG Forældre til elever, der har fravalgt NGG NGGs holdninger 8 % 0 % Økonomi det koster penge at gå på NGG 20 % 22 % Negativ påvirkning fra lærer(e) 4 % 0 % Bedre tilbud på andre gymnasier 44 % 22 % Optimale studieretninger på andre gymnasier 48 % 22 % Afstanden til NGG 60 % 44 % De fysiske rammer (dvs. klasselokaler, faglokaler, kantine mv.) NGGs gymnasium har ry for at have et dårligt fagligt niveau NGGs gymnasium har generelt et dårligt ry Bare lyst til at prøve noget nyt og indgå i andre og nye omgivelser 28 % 0 % 4 % 0 % 4 % 0 % 64 % 33 % Igen viser det sig, at mange af de adspurgte begrunder skiftet til et andet gymnasium end NGG med den fysiske afstand. Desuden nævner 2/3 af eleverne og 1/3 af forældrene, at eleven har haft lyst til at prøve noget efter flere år på samme skole. Disse 2 grunde viser sig også at have haft størst betydning for fravalget, når der spørges yderligere ind til det. Flere af eleverne nævner ligeledes, at de andre gymnasier har bedre tilbud (ofte i form af bedre faciliteter), samt en studieretning der for eleven er mere optimal. Der er flere faktorer hos NGG, der ikke syntes at have indvirkning på fravalget af NGG. Således ser det ikke ud til at økonomien i at gå på NGG har betydning for ret mange. Derudover er der meget få af de adspurgte, der har problemer 12

14 med NGGs holdninger, lærerne eller har en generel negativ opfattelse af NGGs gymnasium. For bedst at kunne vurdere stemningen på NGG, har ISU har spurgt elever og forældre, om der har været specielle grupperinger i klasserne eller lærere, der har påvirket fravalget af NGG. Resultaterne af dette ses i figur 3 og 4. Ud af de 34 adspurgte i denne del af undersøgelsen, der det kun 3 elever, der nævner, at der har været forhold i klassen, der har påvirket fravalget at NGG som gymnasium. Figur % Har der været grupperinger eller særlige forhold evt. episoder i klassen, der har været afgørende for dit fravalg af NGG, som gymnasium? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 91% 30% 20% 10% 0% Nej 9% Ja Af de 3 elever nævner de 2, at stemningen i klassen ikke har været god på grund de grupperinger, der har været. Den sidste elev fortæller, at 13

15 vedkommende har været udsat for mobning, hvilket har påvirket valget af gymnasium. På spørgsmålet om der har været lærere på NGG, der i negativ retning har påvirket valget af gymnasium, svarer kun 2 af de 34 adspurgte, at det har været tilfældet. Figur % Har der været nogen på NGG (lærere/rektor o.a.), der i særlig grad har påvirket dit fravalg af NGG? 90% 80% 70% 60% 50% 94% 40% 30% 20% 10% 0% Nej 6% Ja De 2 elever, der har svaret ja i ovenstående spørgsmål fortæller, at deres svar ikke bunder i nogen bestemt lærer eller situation, men i at der har været et stort skift i klassens lærere, hvilket de synes har været uhensigtsmæssigt. Der er ingen af de adspurgte, der mener, at der kunne være gjort noget anderledes i overgangen fra grundskole til gymnasium, der kunne have ændret 14

16 deres beslutning. Igen hænger dette sammen med, at beslutningen for de flestes vedkommende bunder i afstanden til NGG samt ønsket om at prøve sig selv af i andre omgivelser. Der er i interviewene specifikt spurgt ind til, om der initiativer eller informationer i de ældste klasser kunne have ændret beslutningen, men dette har altså ikke været tilfældet. 15

17 5. Gode råd og kommentarer i forhold til NGG ISU har spurgt alle de interviewede elever og forældre, om de har et godt råd til NGG i forhold til at fastholde flere elever fra grundskolen over i gymnasiet. Der er kommet flere forskellige gode råd, men der er også mange, der har nævnt nogle af de samme ting. Nedenfor præsenteres de mest brugbare af de gode råd. Mange elever og forældre er tilsyneladende meget tilfredse med NGG, og den måde hvorpå skolen fungerer. Således har mange nævnt, at NGG skal fortsætte som hidtil. Der sættes pris på skolens værdier, resultater og stemning, og for mange er eneste problem for NGG, at mange elever har for lang transporttid. Enkelte har nævnt, at NGG er gode til at informere på selve skolen omkring deres gymnasium. Derimod kunne NGG måske arbejde med at holde forskellige informationsmøder på de omkringliggende folkeskoler. Et par elever fortæller, at de har kammerater på andre skoler, der ikke har været bekendte med NGG og de muligheder og tilbud, skolen har. En af forældrene foreslår, at NGG kunne forsøge at lave en overgangsordning fra udskolingen til gymnasiet, hvor nogle af gymnasielærerne overtager undervisningen i en periode. Dette kunne give eleverne en idé om niveauet og forventningerne. En anden forælder foreslår, at NGG finder ét specifikt sted, hvor skolen klarer sig markant bedre end andre gymnasier og bruger dette målrettet i kampagner. Hun mener ikke, at NGG er gode nok til at reklamere for deres nicher. Et par forældre efterlyser større konsekvens i forhold til, at NGG efterlever og følger op på de retningslinjer, der er udstukket. Det er faldet forældrene for brystet, at bortviste elever har fået lov til at komme tilbage for at færdiggøre 9. eller 10. klasse. 16

18 Flere elever nævner, at et større udbud af studieretninger kunne være med til at fastholde flere fra grundskolen over i gymnasiet (se også tabel 5). Endelig nævner enkelte elever, at de fysiske rammer er lidt triste og slidte. Det syntes ikke at have afgørende indflydelse på valg af gymnasium, om end det tilsyneladende bemærkes af et par af de elever, der har valgt et andet gymnasium. Til sidst i interviewene har elever og forældre fået frit slag til at komme med yderligere kommentarer og betragtninger omkring NGG. Næsten alle de interviewede har her valgt at rose NGG på flere områder: 10. klasserne er rigtig gode og målrettede Elever og forældre har generelt været meget glade for NGG, der vurderes som en rigtig god skole Der er et godt fagligt niveau Lærerne er engagerede og kontakter gerne forældrene Rektor er god og karismatisk Der er mange gode aktiviteter udenfor skoletid Godt sammenhold på skolen Enkelte forældre nævner dog områder, hvor der på NGG er rum til forbedring: Lidt for stor udskiftning i lærerkollegiet. Det virker på 2 forældre som en lidt sammenspist gruppe, som er svær for nye lærere at blive integreret i. 2 forældre bryder sig ikke om alkoholpolitikken. De mener ikke, at skolen bør udleje lokalerne til fester, hvor der drikkes alkohol. 3 forældre siger, at de holder meget af rektor og hans stil. De er dog bekymrede for, hvad der sker med skolen og værdier, når han en dag 17

19 ikke er rektor på NGG længere. Bekymringen går på, om Jan Thranes ideer og værdier er forankret på resten af skolen. 18

20 6. Overordnede konklusioner. Elever og forældre i undersøgelsen nævner flere forskellige grunde til, at de enten har valgt at fortsætte på NGG eller at de har valgt et andet gymnasium. Der er dog enkelte faktorer, der har afgørende betydning for en stor procentdel af de adspurgte. Blandt de elever, der har valgt at fortsætte på NGGs gymnasium, drejer det sig om følgende: NGGs holdninger/stemningen på skolen Undervisningsmiljøet Tryghed Vennerne fortsætter Det er et lille gymnasium En god atmosfære på skolen Bland de elever, der valgt et andet gymnasium end NGG, drejer det sig om følgende: Afstanden til NGG Den optimale studieretning på andet gymnasium Lysten til at prøve noget nyt Vennernes valg Størrelsen (både NGGs og det nye gymnasium) At det altid har været meningen at gå på gymnasiet et andet sted Der er faktorer i det nævnte, som man vanskeligt kan gøre noget ved. Eksempelvis vil der altid være elever, der synes, at afstanden til NGG er for stor. 19

21 NGGs størrelse nævnes både som en positiv og en negativ omstændighed. Det er dog opfattelsen, at en væsentlig ændring af NGGs størrelse vil have en indflydelse på skolens intime karakter, hvilket ikke er at foretrække. Med hensyn til skolens studieretninger er disse naturligvis også til en vis grad begrænset af elevantallet. Et muligt indsatsområde kunne være en målrettet indsats mod at skabe en positiv opfattelse blandt eleverne i de største klasser i grundskolen omkring gymnasie-delen. Det har åbenbart en selvforstærkende effekt, når flere og flere elever vælger NGG som gymnasium, idet mange af eleverne skeler til kammeraternes valg. Dette viser sig også ved, at der i nogle af 9. og 10. klasserne er en stor procentdel, der fortsætter i gymnasiet hos NGG, mens det i andre klasser drejer sig om noget mindre del. En større fysisk opdeling af grundskole og gymnasium kunne muligvis fastholde nogle af de elever, der gerne vil have lidt luftforandring efter 9. eller 10. klasse. Man risikerer dog at fjerne noget at NGGs særpræg, der også netop tiltrækker og fastholder en stor gruppe elever. 20

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Opsummering af trivselsundersøgelsen

Opsummering af trivselsundersøgelsen Opsummering af trivselsundersøgelsen Den første tid på KG Kun 6% af eleverne oplevede IKKE, at de blev modtaget godt ved skoleårets begyndelse. I kommentarfeltet er det særlig introturene, som bemærkes

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Interviewene er gennemført den 5.1.2014 for forældrefokusgrupperne og den 6.1.2014 for elevfokusgrupperne.

Interviewene er gennemført den 5.1.2014 for forældrefokusgrupperne og den 6.1.2014 for elevfokusgrupperne. UNDERVISNINGSMILJØ- VURDERING 2014 Denne Undervisningsmiljøvurdering er gennemført i samarbejde med Bøgetorp, som er et konsulentfirma, der blandt andet arbejder med strategi og udvikling. Selve vurderingen

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX Bearbejdning og opfølgning: Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX Skive Gymnasium og HF gennemfører løbende UMV er. UMV er har til formål at kortlægge undervisningsmiljøet og iværksætte handleplaner

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre hjælper,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole Dato: 31.12.2010. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.2011 UMV en indeholder de fire faser, som

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Alle klasser fra 1.-9. klasse deltag i undersøgelsen. I alt deltog 706 elever fordelt med: - indskolingen 292 - mellemtrin 225 - udskoling

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Evaluering HG1 og HG2 af fusionen

Evaluering HG1 og HG2 af fusionen Evaluering HG1 og HG2 af fusionen Formål: Indhold: Respondenter: Anonymitet: Der er nu gået godt og vel 1/2 år, siden HG, STX og HHX blev samlet. Vi vil gerne høre din mening om, hvordan skolen fungerer

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC Dato: 15. januar 2016 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 UMV Sådan! Sansestormerne Tretommervej 33, 8240 Risskov Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere