Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer

2

3 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever... 8 Skoleåret 2013/ års perioden 2011/ / Skoletype November 2014 Side 3 af 14 Styrelsen for It og Læring

4 Sammenfatning Beregningen af den socioøkonomiske reference for skoleåret 2013/2014 er baseret på grundskolekaraktererne fra 9. klasse. Elever på alle folkeskoler, friskoler og private grundskoler samt efterskoler med undtagelse af specialskoler og efterskoler med samlet særligt tilbud indgår. Elever i specialklasser og privatister indgår ikke. Beregningerne er baseret på en avanceret statistisk model, der tager højde for elevens køn, alder, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau, økonomi og arbejdsmarkedsstatus, samt familietypen. Der er beregnet en statistisk model for hvert af prøvefagene, hvor sammenhængen mellem elevens karakter og de socioøkonomiske baggrundsvariable er undersøgt. De socioøkonomiske baggrundsvariable, som individuelt bedst forklarer karaktervariationen er forældrenes højeste fuldførte uddannelse, forældrenes bruttoindkomst, arbejdsmarkedsstatus samt elevens herkomst. For skoleåret 2013/2014 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 1382 institutioner. Et sammendrag af resultaterne for de bundne prøvefag ses af tabel 1. Tabel 1 Bundne prøvefag Andel af institutioner med et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under (Under ), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ) den socioøkonomiske reference. Under Ingen afvigelse Over (%) (%) (%) Dansk Læsning 4,8 89,6 5,7 Mundtlig 4,9 90,8 4,3 Retskrivning 12,0 72,8 15,3 Skriftlig 8,4 82,1 9,5 Engelsk Mundtlig 3,4 93,1 3,5 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 8,6 82,2 9,2 Matematik Problemløsning 10,5 77,9 11,6 Færdigheder 8,1 83,6 8,4 Gennemsnit 6,2 86,8 7,0 Kilde: Styrelsen for It og Læring November 2014 Side 4 af 14 Styrelsen for It og Læring

5 For et gennemsnit af de bundne prøvefag har 6,2 % af institutionerne et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, mens 7,0 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant over referencen. Udover karaktererne for skoleåret 2013/2014, er der også beregnet socioøkonomiske referencer for skolernes karakterer over en samlet tre års periode 2011/ /2014. I denne tre års periode gælder, at 12,6 % af institutionerne har et karaktergennemsnit baseret på de bundne prøvefag, der ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, mens 16,1 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant over referencen. Der er stor forskel på skoletyperne med hensyn til hvor mange institutioner, som ligger statistisk signifikant over henholdsvis under de socioøkonomiske referencer (tabel 2). For gennemsnittet af de bundne prøvefag har efterskolerne den største andel (24,0 % af institutionerne), som ligger statistisk signifikant under deres referenceværdi. Den tilsvarende andel for folkeskolerne er på 3,8 %, og for friskolerne og de private grundskoler er den på 1,9 %. Tabel 2 Gennemsnit af bundne prøvefag Andel af institutioner med et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under (Under ), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ) den socioøkonomiske reference fordelt på skoletyper. Under Ingen afvigelse Over (%) (%) (%) Folkeskoler 3,8 89,1 7,1 Frie og private grundskoler 1,9 87,5 10,6 Efterskoler 24,0 75,5 0,5 Total 6,2 86,8 7,0 Note: Alle resultater vedrører kun afgangskarakterer fra 9. klasse. Kilde: Styrelsen for It og Læring Andelen af efterskoler med et karaktergennemsnit af de bundne prøvefag, der er statistisk signifikant under den socioøkonomiske reference, er steget fra 17,3 % i 2012/2013 til 24 % i 2013/ I 2012/2013 blev der oprindeligt lavet en model, som indeholdt en oplysning om, hvorvidt eleven modtag specialundervisning i den almindelige klasse. Dette fik andelen af efterskoler under referencen til at falde til 12,2. Da der nu er behov for at beregne referencerne i efteråret i det aktuelle år, har det ikke været muligt at få fuldt opdaterede oplysninger om specialundervisning i normalklasser. Variablen er derfor taget ud af modellen. November 2014 Side 5 af 14 Styrelsen for It og Læring

6 Indledning De socioøkonomiske referencer for grundskolekaraktererne har været beregnet siden skoleåret 2009/2010. Der foreligger nu en opdatering af disse beregninger med de seneste grundskolekarakterer fra prøverne i 9. klasse. Den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit i 9. klasse har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som skolen har indflydelse på, og forhold som skolen ikke har indflydelse på. Skolens elevgrundlag i bred forstand ligger uden for skolens indflydelse. Selv om elevgrundlaget i udgangspunktet ikke ligger inden for skolens indflydelse, er det dog vigtigt at huske på, at skolen også har mulighed for at indrette sin undervisning efter de elever, der går på den. Ved at foretage statistiske beregninger, i andre sammenhænge ofte refereret til som korrektioner, er det muligt til dels at reducere de forskelle i skolernes karaktergennemsnit, som skyldes forskelle i skolernes elevgrundlag. Herved opnås et mere nuanceret billede af skolernes niveau målt ved karaktergennemsnittet. Beregningerne skal helst tage højde for alle de forhold, som skolen ikke har indflydelse på, fx køn, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau mv. Der er dog forhold, som ikke er direkte målbare og/eller statistisk registrerede, og som derfor ikke kan inddrages. Det gælder fx motivation, familie og venners påvirkning, sygdom, handicap mv. Beregningerne skal som følge heraf betragtes med det forbehold, at der ikke nødvendigvis er taget højde for samtlige forhold uden for skolens indflydelse. Vurderingen af den enkelte skoles karaktergennemsnit set i forhold til elevernes sociale baggrund tilvejebringes ved, at det faktisk opnåede karaktergennemsnit sammenlignes med et statistisk beregnet udtryk for, hvad elever på landsplan med lignende baggrundsforhold forudsiges at opnå. Dette tal defineres som en socioøkonomisk reference. Udtrykket socioøkonomisk reference anvendes til at beskrive, hvilket karakterniveau man statistisk set ville forvente på skolen ud fra dens elevsammensætning. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede afgangskarakterer Når en skole vurderes i forhold til dens socioøkonomiske reference, er det vigtigt, at der også tages højde for den tilfældige variation, der er mellem elevernes karakterer, såle- November 2014 Side 6 af 14 Styrelsen for It og Læring

7 des at der ikke konkluderes på et resultat, som lige så godt kunne være opstået ved en tilfældighed. Skolens størrelse, målt ved antallet af elever med en prøvekarakter, har en væsentlig betydning for hvor sikkert den socioøkonomiske reference er bestemt. Færre elever giver mere usikre resultater. Derfor beregnes et sikkerhedsinterval 2, således at det er muligt at afgøre, hvorvidt en forskel mellem skolens faktiske karaktergennemsnit og den beregnede socioøkonomiske reference er reel eller om den blot kan være et udtryk for tilfældig variation. Dette notat beskriver de overordnede resultater på landsplan for alle fag med prøvekarakterer. For en beskrivelse af det anvendte datagrundlag og den anvendte statistiske model henvises til Bilag 1: Baggrundsoplysninger og Bilag 2: Den statistiske model. 2 Der anvendes et 95 % sikkerhedsinterval. Se nærmere i bilag 2 November 2014 Side 7 af 14 Styrelsen for It og Læring

8 Resultater Elevgrundlag Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på følgende elever: Elever på alle folkeskoler, frie og private grundskoler samt efterskoler med undtagelse af elever på specialskoler og på efterskoler med samlet særligt tilbud (specialefterskoler) Elever i normalklasser, såvel årgangsopdelte som ikke årgangsopdelte. Elever i specialklasser indgår ikke Elever, der er gået til afgangsprøve som privatister, indgår ikke Beregningen af de socioøkonomiske referencer er foretaget for såvel de bundne prøvefag som for prøvefag til udtræk 3. Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. En detaljeret gennemgang af baggrundsoplysningerne og den valgte kodning kan findes i Bilag 1: Baggrundsoplysninger. En beskrivelse af den anvendte statistiske model kan findes i Bilag 2: Den statistiske model. Skoleåret 2013/2014 For skoleåret 2013/2014 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 1382 hovedinstitutioner. Af tabel 3 fremgår, hvor mange af institutionerne der har et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under henholdsvis over den socioøkonomiske reference. Det er kun hovedinstitutioner med mindst 5 elever med registreret karakter, der er medtaget. Af tabellen ses, at for dansk læsning ligger karaktergennemsnittet på 78 institutioner, svarende til 6 % af de analyserede institutioner, over den socioøkonomiske reference. I dansk skriftlig ligger karaktergennemsnittet på 131 institutioner, svarende til 10 % af de analyserede institutioner, over den socioøkonomiske reference. Omvendt er der 115 institutioner (8 %), hvor karaktergennemsnittet er under den socioøkonomiske reference. For gennemsnittet af de bundne prøvefag har 6 % af institutionerne et karaktergennemsnit, der ligger under den socioøkonomiske reference. 7 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger over den socioøkonomiske reference. 3 Eksklusiv fransk, hvor der er relativt få elever, der har aflagt prøve November 2014 Side 8 af 14 Styrelsen for It og Læring

9 Tabel 3 Andel af institutioner med et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under (Under ), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ) den socioøkonomiske reference. 2013/2014 Bundne prøvefag Under Ingen afvigelse Over I alt N % N % N % N Dansk Læsning 66 4, ,6 78 5, Mundtlig 68 4, ,8 59 4, Retskrivning , , , Skriftlig 115 8, , , Engelsk Mundtlig 47 3, ,1 48 3, Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 119 8, , , Matematik Problemløsning , , , Færdigheder 111 8, , , Gennemsnit 85 6, ,8 97 7, Prøvefag til udtræk Biologi Skriftlig 57 6, ,5 55 6,1 898 Engelsk Skriftlig 15 3, ,3 18 3,7 490 Geografi Skriftlig 33 3, ,0 40 4,4 915 Historie Mundtlig 22 3, ,7 22 3,7 602 Kristendomskundskab Mundtlig 29 4, ,8 31 5,3 588 Matematik Mundtlig 78 8, ,8 64 7,3 876 Samfundsfag Mundtlig 18 2, ,9 15 2,3 641 Tysk Mundtlig 18 6, ,6 22 7,4 299 Skriftlig 27 9, , ,1 276 Note: Der er for få elever med en karakter i fransk til, at det er muligt at beregne socioøkonomiske referencer for dette prøvefag. Kilde: Styrelsen for It og Læring November 2014 Side 9 af 14 Styrelsen for It og Læring

10 I Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader findes estimaterne for de socioøkonomiske baggrundsvariable for gennemsnittet af de bundne prøvefag. For alle fag er forældrenes højeste fuldførte uddannelse den enkeltstående socioøkonomiske baggrundsvariabel, der har den største betydning. I bilaget er ligeledes angivet de statistiske modellers såkaldte forklaringsgrader, dvs. den del af variationen i elevernes karakterer, der kan forklares af de socioøkonomiske baggrundsvariable. Betragtes elevernes karaktergennemsnit af de bundne prøvefag, kan den statistiske model forklare 25 % af variationen i karaktererne. Denne forklaringsgrad er helt sammenlignelig med, hvad der tidligere er fundet i disse modeller. Betragtes udelukkende variationen mellem institutionerne, kan 68 % af variationen i karaktergennemsnittet af de bundne prøvefag forklares af de socioøkonomiske baggrundsvariable. De socioøkonomiske baggrundsvariable forklarer således en meget stor del af forskellen i karaktergennemsnittene mellem institutionerne. Der er stadig en stor (tilfældig) variation mellem elevernes karakterer indenfor institutionerne som ikke kan forklares af de anvendte socioøkonomiske baggrundsvariable. 3-års perioden 2011/ /2014 Af tabel 4 ses hvor mange af institutionerne, der har et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under (Under ) henholdsvis over (Over ) den socioøkonomiske reference, når de 3 skoleår 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 betragtes under ét. For 3-års perioden beregnes gennemsnit af karaktererne og den tilhørende socioøkonomiske reference for hvert af de bundne prøvefag samt for gennemsnittet af de bundne prøvefag. Der beregnes ikke 3-års resultater for prøvefag til udtræk, da disse ofte kun vil bestå af resultaterne fra et enkelt år (de udtrækkes med en vis cyklus). Tabel 4 Andel af institutioner med et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under (Under ), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ) den socioøkonomiske reference. 2011/ /2014 Bundne prøvefag Under Ingen afvigelse Over I alt N % N % N % N Dansk Læsning , , , Mundtlig 113 8, , , Retskrivning , , , Skriftlig , , , Engelsk Mundtlig 125 9, , , Fysik/kemi Praktisk/mundtlig , , , Matematik Problemløsning , , , November 2014 Side 10 af 14 Styrelsen for It og Læring

11 Færdigheder , , , Gennemsnit , , , Kilde: Styrelsen for It og Læring Resultater vedr. 3-års perioden vises kun for institutioner med mindst 5 elever med en prøvefagskarakter i mindst 2 af årene i perioden. Der bliver beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 1363 institutioner. Da beregningerne er baseret på 3 skoleår og dermed 3 årgange af elever, er forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference for hver institution mere sikkert bestemt i forhold til, når forskellen er bestemt ud fra kun én årgang. Dette betyder, at 95 % sikkerhedsintervallerne omkring forskellen bliver en del snævrere. Hermed øges sandsynligheden for, at karaktergennemsnittet for den enkelte institution enten er statistisk signifikant under eller over den socioøkonomiske reference. Fx har 203 (15 %) af institutionerne et karaktergennemsnit i dansk læsning, der ligger over den socioøkonomiske reference, når der vurderes over en 3-års periode. Betragtes kun ét enkelt år, da er den tilsvarende andel på 6 % i 2013/2014 (Tabel 3). For gennemsnittet af de bundne prøvefag har 13 % af institutionerne et karaktergennemsnit, der ligger under den socioøkonomiske reference, mens 16 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger over den socioøkonomiske reference, når de 3 skoleår 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 betragtes under ét. I Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader er angivet de statistiske modellers forklaringsgrader, dvs. den del af variationen i elevernes karakterer, der kan forklares af de socioøkonomiske baggrundsvariable. Betragtes elevernes karaktergennemsnit af de bundne prøvefag, kan den statistiske model forklare 24 % af variationen i karaktererne. Betragtes udelukkende variationen mellem institutionerne, kan 69 % af variationen i karaktergennemsnittet af de bundne prøvefag forklares af de socioøkonomiske baggrundsvariable. Skoletype Sammenhængen mellem karakter og socioøkonomisk reference for de enkelte bundne prøvefag fordelt på folkeskoler, friskoler og private grundskoler samt efterskoler ses af tabel 5. Efterskolerne modtager først eleverne fra og med 9. klassetrin (med enkelte undtagelser), hvilket bør medtænkes i vurderingen af efterskolernes resultater. Endvidere kan der være en sammenhæng mellem valg af skoletype og forhold som ikke er statistisk registrerede, og derfor ikke med i disse modeller. Her tænkes på forhold som motivation, opbakning fra hjemmet mm. Disse forhold ligger i udgangspunktet ikke inden for skolens indflydelse, men kan naturligvis spille ind på elevernes karakterer. En større andel af efterskolerne har et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under den socioøkonomiske reference, mens en større andel af friskoler og private November 2014 Side 11 af 14 Styrelsen for It og Læring

12 grundskoler har et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant over den socioøkonomiske reference. Tabel 5 Dansk, læsning Dansk, mundtlig Dansk, retskrivning Dansk, skriftlig Engelsk, mundtlig Fysik/kemi praktisk/ mundtlig Matematik, problemløsning Matematik, færdighedsregning Gennemsnit af bundne prøvefag Andel af institutioner med et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant under (Under ), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ) den socioøkonomiske reference fordelt på skoletyper. 2013/2014 Under Ingen afvigelse Over Skoletype N % N % N % N Folkeskoler 37 4, ,3 56 6,5 868 Frie og private grundskoler 3 0, ,4 18 5,6 319 Efterskoler 26 13, ,4 4 2,1 192 Folkeskoler 40 4, ,6 42 4,8 868 Frie og private grundskoler 7 2, ,7 13 4,1 318 Efterskoler 21 10, ,0 4 2,1 192 Folkeskoler 85 9, , ,3 868 Frie og private grundskoler 24 7, , ,5 320 Efterskoler 56 29, ,2 5 2,6 192 Folkeskoler 62 7, , ,8 868 Frie og private grundskoler 6 1, ,9 26 8,2 317 Efterskoler 47 24, ,0 3 1,6 192 Folkeskoler 33 3, ,4 33 3,8 869 Frie og private grundskoler 2 0, ,6 12 3,8 316 Efterskoler 12 6, ,2 3 1,6 192 Folkeskoler 74 8, ,0 82 9,4 868 Frie og private grundskoler 10 3, , ,0 317 Efterskoler 35 18, ,1 9 4,7 192 Folkeskoler 77 8, , ,7 869 Frie og private grundskoler 14 4, , ,8 316 Efterskoler 53 27, ,8 5 2,6 192 Folkeskoler 58 6, ,4 69 7,9 869 Frie og private grundskoler 17 5, , ,0 316 Efterskoler 36 18, ,6 5 2,6 192 Folkeskoler 33 3, ,1 62 7,1 869 Frie og private grundskoler 6 1, , ,6 321 Efterskoler 46 24, ,5 1 0,5 192 Note: Alle resultater vedrører kun karakterer fra de bundne prøver i 9. klasse. Kilde: Styrelsen for It og Læring I alt November 2014 Side 12 af 14 Styrelsen for It og Læring

13 Betragtes gennemsnittet af de bundne prøvefag, da har 7 % af folkeskolerne et karaktergennemsnit, der er statistisk signifikant over den socioøkonomiske reference, mens den tilsvarende andel for friskoler og private grundskoler er på 11 % og for efterskolerne på 1 %. 4 % af folkeskolerne har et karaktergennemsnit af de bundne prøvefag, der er statistisk signifikant under den socioøkonomiske reference, mens den tilsvarende andel for friskoler og private grundskoler er 2 % og for efterskolerne på 24 %. Betragtes gennemsnittet af de bundne prøvefag i løbet af skoleårene 2009/ /2013, da er det mest markante (tabel 6), at for efterskolerne er andelen med et karaktergennemsnit af de bundne prøvefag, der er statistisk signifikant under den socioøkonomiske reference, faldet fra 23,8 % i 2009/2010 til 17,3 % i 2012/2013, herefter er det så steget igen til 24 % i 2013/2014. Det skal bemærkes, at specialundervisningsefterskoler, dvs. efterskoler med et samlet særligt undervisningstilbud, indgik i beregningerne i 2009/2010. Tabel 6 Andel af institutioner med et karaktergennemsnit af de bundne prøvefag, der er statistisk signifikant under (Under ), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ) den socioøkonomiske reference fordelt på skoletyper og årstal Under Ingen afvigelse Over Skoleår Skoletype N % N % N % N 2009/2010 Folkeskoler 50 4, ,6 57 5, Frie og private grundskoler 4 1, , ,4 319 Efterskoler 1) 53 23, ,5 6 2, /2011 Folkeskoler 55 5, ,5 55 5,7 958 Frie og private grundskoler 1 0, , ,5 313 Efterskoler 40 19, ,7 5 2, /2012 Folkeskoler 32 3, ,9 32 3,6 899 Frie og private grundskoler 2 0, ,3 29 9,1 318 Efterskoler 32 15, ,2 4 2, /2013 Folkeskoler 34 3, ,2 52 5,9 881 Frie og private grundskoler 3 0, , ,1 323 Efterskoler 34 17, ,7 4 2, /2014 Folkeskoler 34 3, ,1 62 7,1 869 Frie og private grundskoler 6 1, , ,6 321 Efterskoler 46 24, ,5 1 0, ) Inkl. specialundervisningsefterskoler, dvs. efterskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Note: Alle resultater vedrører kun afgangskarakterer fra 9. klasse. Kilde: Styrelsen for It og Læring I alt November 2014 Side 13 af 14 Styrelsen for It og Læring

14 I 2012/2013 blev der oprindeligt lavet en model, som indeholdt en oplysning om, hvorvidt eleven modtag specialundervisning i den almindelige klasse. Dette fik andelen af efterskoler under referencen til at falde fra 17,3 til 12,2. Det har ikke været muligt at få fuldt opdaterede oplysninger om specialundervisning i normalklasser for skoleåret 2013/2014 fra Danmarks Statistik. Variablen er derfor taget ud af modellen. Forskellen i de to modeller kan ses nedenfor i tabel 7. Tabel 7 Andel af institutioner med et karaktergennemsnit af de bundne prøvefag, der er statistisk signifikant under (Under ), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ) den socioøkonomiske reference set i forhold til model med og uden specialundervisning Under Ingen Over afvigelse Skoleår Skoletype N % N % N % N Folkeskoler Frie og private grundskoler Efterskoler I alt 2012/2013 uden specialundervisning 34 3, ,2 52 5, /2013 med specialundervisning 34 3, ,9 46 5, /2013 uden specialundervisning 3 0, , , /2013 med specialundervisning 4 1, , , /2013 uden specialundervisning 34 17, ,7 4 2, /2013 med specialundervisning 24 12, ,8 4 2,0 197 November 2014 Side 14 af 14 Styrelsen for It og Læring

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer Baggrund Den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit i 9. klasse har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som skolen

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Baggrund Den enkelte institutions eksamensresultat og eksamenskarakterer har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som institutionen

Læs mere

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader I tabel 1 findes parameterestimaterne for de enkelte socioøkonomiske baggrundsvariable i modellen for gennemsnittet af de bundne prøvefag. De viste estimater

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 3 Statistisk usikkerhed... 5 Bag om den socioøkonomiske

Læs mere

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Socioøkonomisk for karaktererne for rnes afgangsprøver Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Den socioøkonomiske for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for folkeskoler

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilagstabel 1 Baggrundsoplysninger Baggrundsoplysning 9. klasse FSA karaktergennemsnit Køn

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

De socioøkonomiske referen cer for grundskolekarakterer 2010 statistiknotat

De socioøkonomiske referen cer for grundskolekarakterer 2010 statistiknotat De socioøkonomiske eferen 2010 cer for grund dskolekarakterer statistiknotat De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2010 statistiknotat Forfatter: Chefkonsulent Claus Jensen UNI C UNI C

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2. Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3

Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2. Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3 Den socioøkonomiske reference for grundskolekarakterer en læsevejledning Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3 Hvordan kan man bruge den

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet. Forskellige metoder, forskellige resultater

Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet. Forskellige metoder, forskellige resultater Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet Forskellige metoder, forskellige resultater August 2011 1 Baggrund KREVI offentliggjorde i maj 2011 en analyse af folkeskolernes faglige

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2018 Sammenfatning Karaktererne på eksamensbeviset er over landsgennemsnittet. Dog ligger eksamensresultater fra Skanderborg Gymnasium under, hvad der kan forventes på baggrund

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference? Bag om den socioøkonomiske reference...

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference? Bag om den socioøkonomiske reference... De socioøkonomiske referencer for grundskolekaraktererr 20100 en læsevejledning Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 4 Bag om den

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2019 Sammenfatning Samlet set ligger studenternes eksamensresultater på niveau med, hvad der kan forventes på baggrund af vores elevers baggrund. Set over en 3-årige periode

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Fremtidens skole i Struer Kommune

Fremtidens skole i Struer Kommune Fremtidens skole i 2014 Baggrund og formål Analysen skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, står overfor på folkeskoleområdet de kommende år, og anvise handlemuligheder for en fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole Kvalitetsrapport 2013/2014 Skolerapport Eggeslevmagle skole 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kort præsentation af skolen... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

Undervisningseffekter

Undervisningseffekter Skole- og dagtilbudsafdelingen Undervisningseffekter Januar 2013 Baggrund for notatet Undervisningseffekterne indgik i Kvalitetsrapporten første gang i 2011. Dette skete med henblik på fremadrettet at

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag sendt til behandling i børne- og uddannelsesudvalget 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvalitetsrapport 2014-2015 Styring og Koordinering Skole, Kultur og fritid 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Anbefalinger i denne kvalitetsrapport... 5 Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere