DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE FEBRUAR FORH ANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Pris kr.

3 Nærværende udgave er afsluttet D.. december. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Side Indledende bemærkninger V Key to the list. I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokaldesignaler) for danske skibe List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Register over de søværnet tilhørende skibe List of Danish warships. III. Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. IV. Register over rederierne for de i afsnit III optagne danske skibe, rederier for fiskeskibe undtaget List of Danish shipowners contained in section III excluding owners of fishing vessels. Tillæg. Supplement. a. Register over skibe, hjemmehørende på Færøerne List of ships belonging to the Faroe Islands. B. Fortegnelse over registrerede skorstensmærker kontorflag 0 Specification of registered funnel characteristics and house flags. C. Statistiske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse M. M Summary of the mercantile marine.

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. Der tildeles ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende på Færøerne) samt søværnets skibe et kendingssignal, der forsåvidt angår registrerede skibe tillige er skibets kendingsbstaver som registreret. et, der, forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, tillige er dets radiokaldesignal, består af fire bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte bstavgrupper OUAA - OZZZ XPAA - XPZZ. Der er endvidere tillagt Danmark en serie kendingssignaler, bestående af et tal tre bstaver, indenfor grupperne PAA - PZZ QAA - QZZ. I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske rækkefolge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 0 tons brutto derover som skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte bstavgrupper*). Disse skibe samt skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit III IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingsbstaverne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et OXXO er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet OYDR benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner såsom fyr- vagervæsenet lodsvæsenet, findes opført under afsnit III IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 0 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er nedmålt til under 0 tons. Skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Angående skibe, hjemmehorende på Færøerne, se tillægget, afsnit a. Spalte., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. -nummeret består af et bstav et lobenummer for skibet. Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. B. C. D. E. F. Klassede passagerskibe. Uklassede passagerskibe. Klassede dampskibe.» motorskibe.» sejlskibe med hjælpemaskine.» sejlskibe. G. H. J. K. M. P. Uklassede dampskibe.» motorskibe.» sejlskibe med hjælpemaskine.» sejlskibe. Lægtere andet materiel uden fremdrivningsmiddel**). Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. Spalte. Det anførte er det for skibet valgte. Er der efter skibets navn opført et navn i parentes, betegner dette skibets tidligere navn. Det markeres herved, at skibet, siden redaktionen af sidste udgave af skibslisten sluttede, har skiftet navn. Forsåvidt *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 0 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Der tillægges lægtere lignende af 0 tons brutto derover, registreret efter. januar, et kontrol-, bestående af bstaverne MX, efterfulgt af et tal.

6 VI angår skibe, indført fra udlandet, anføres det hidtidige udenlandske navn, når indførselen registreringen af skibet har fundet sted indenfor det tidsrum, redaktionen omfatter. Spalte giver oplysning om skibets type, arten af materialet, hvoraf det er bygget, antallet af vandtætte tværskodder, om skibet er forsynet med en af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet godkendt installation for radiotelegrafi eller -telefoni. Antallet af tværskodder er anført i henhold til rederiets opgivelser. De anvendte forkortelser forklares således: D. M. S. SD. SM. Lgt. A. B. E. F. J. L. Oregp. Pitchp. Stl. T. Bgs. Bj. Bjkr. Bjlgt. Ff. Fg. Fry. Fy. Hvalf. Is. Kr. Lf. Lst. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = dampskib. motorskib. sejlskib. sejlskib med hjælpedampmaskine. sejlskib med hjælpemotor. lægter. alm (elm). b. eg. fyr. jern. lærk. oregon pine. pitchpine. stål. teak. bugserskib. bjergningsskib. bjergningskran. B.iergningslægter. fiskefartøj. færge. skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum. fyrskib. hvalfanger. isbryder. kran. lystfartøj. lastskib. Pa. Patr. Pont. Sdp. Tk. Ud. BH. Awng. D. Pt. Awng. Shelter D. Well D. Olf. (Olf.) = = = = = = = = D. = = = = = = = skib, der er indrettet til at medtage flere end passagerer. patruljefartøj. ponton. sandpumper. tankskib. uddybningsfartøj. bulkheads = vandtætte skodder. awningdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette er indbefattet i bruttotonnagen (*lukket«). partielt awningdækket. shelterdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette ikke er indbefattet i bruttotonnagen (»åbent«). well deck = brønddækket = skib med enkelt brønd (udækket rum) mellem overbygningerne. oliefyring. indrettet til såvel kuloliefyring. radiotelegrafi. radiotelefoni. som Spalte udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalte. Angivelserne er opført i overensstemmelse med skibsregistrets udvisende, hidrørende fra bilbreve eller andre dokumenter opgivelser. Særlig forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der forst på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår -sted være ret mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Spalte. Forsåvidt et skib er klasset i et anerkendt klassifikationsselskab, anføres her selskabets navn, skibets klassebetegnelse i selskabets register, jfr. nedenfor, tidspunktet (måned år) for. F. eks. betyder -: november. Er intet tal anført, er de foreliggende oplysninger forældede. American Bur. of Ship, betyder:»american Bureau of Shipping«, British Corporation:»The British Corporation Begister«, :»Bureau Veritas«, Germ. Lloyd:»Germanischer Lloyd«, Lloyd's Beg.:»Lloyd's Begister of Shipping«Norske Veritas:»Det norske Veritas«. Tegnet eller * i forbindelse med klassebetegnelsen angiver, at skibet er bygget under vedkommende selskabs særlige tilsyn. American Bureau of Shipping. Skibe, bygget til klassens højeste fordringer for gunstigste fribord med ubegrænset fartsområde, betegnes: A.. Skibe, bygget net lettere end højeste fordringer, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»a.. with freeboard*.

7 VII For skibe, bygget til særlige formål, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»oil carrier«,»fuel oil carrier«eller»fishing service*, etc., for skibe, bygget til begrænsede fartsområder, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»great lake service»,»short coastwise service«,»towing service«eller»river service», etc. For skibe, bygget med isforstærkning, svarende til klassens fordringer, tilfojes bemærkningen:»ice strengthening«. Tegnet angiver, at skibets udrustning er i overensstemmelse med klassens fordringer. Bureau Veritas. Stålskibe optages i registret med angivelse af division I eller II (division I er den højeste) efterfulgt af en brøk, der betegner skibets tilstand, hvor / betegner god tilstand / ringere tilstand. eller om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet kan flyde med henholdsvis eller vandtætte hovedrum i fri forbindelse med søen. For skibe bygget efter ikrafttræden af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. juni, benyttes disse symboler kun for skibe, der ikke skal opfylde denne konvention, men hvor ejeren har ønsket en kontrol af skibets vandtætte inddeling. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet, for så vidt angår vandtæt inddeling, opfylder reglerne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. maj. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit B, i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. juni. F betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit D F i samme konvention.»pr«eller»ice«under divisionstallet betyder, at skibet er forstærket efter selskabets bestemmelser af hensyn til sejlads i is. For træskibe angives i stedet for divisionsbetegnelsen tal, hvoraf det første betegner skibets type det andet klassens varighed, f. eks. - betegner, at skibet hører til års typen er klasset for år, regnet fra den dag, certifikatet er udstedt. Klassebetegnelsen efterfølges af et bstav, der enten angiver de farvande, som skibet er egnet til at besejle (Navigation Letters): L (Deep Sea Navigation), P (Small Coasting Trade), R (Road Stead) eller et bstav, der betegner det særlige formål, hvortil skibet skal anvendes:»f«(fishing) anvendes for stålfiskefartøjer med tilføjelse»deep Sea«eller»Coasting Service«,»Peche«eller»Petite Peche«anvendes for fiskefartøjer af træ, der er bygget til henholdsvis»deep Sea«eller»Coasting Service«,»S«(Towing Service) med tilføjelse»deep Sea«,»Coasting Service«eller»Harbour Service«,»D«(Dredgers Pontoons etc.),»y«(pleasure Sailing). Skibe, der bygges til formål, hvortil selskabets regler ikke indeholder særlig typebetegnelse (Service Letters), optages i registret med særlig tilføjelse:»petroleum in Bulk«,»Liquidfied gas«el. lign. Ovennævnte brøk type- eller farvandsbetegnelse efterfølges af tal, hvoraf det første angiver tilstanden af trædele i skibets skr, den anden angiver tilstanden af rigning, ankre kæder, således at tallet angiver en fuldt tilfredsstillende tilstand, tallet angiver en ringere tilstand eller utilstrækkeligt udstyr.»with Freeboard«føjes til klassebetegnelsen for skibe, der er bygget til en mindre dybgang end svarende til bestemmelserne i den internationale konvention om lastelinier for skibe af. juli 0. Germanischer Lloyd. Skibene erholder klassebetegnelserne: 0 eller 0 ; tallet 0 eller 0 betegner skibets styrke eller vedligeholdelsestilstand, tallet eller angiver besigtigelsesperiodens varighed. Klassetegnet 0 gives til skibe, der fuldtud tilfredsstiller forskrifterne i selskabets byggeregler, medens 0 gives til skibe, der kun delvis tilfredsstiller disse forskrifter, bl. a. navnlig vedrørende vedligeholdelsestilstand udrustning. For skibe, der bygges til at anvendes indenfor visse bestemte områder, tilfojes der et bstav eller bemærkning (Fahrtzeichen), f. eks.: K, k,»nordseeostsee«; K k betyder henholdsvis»grosse Küstenfahrtkleine Küstenfahrt«.»Nordsee«er fart i Nordsøen indtil n. b.,»ostsee«fart i Østersøen Kattegat. Betegnelsen»0 mit Freibord«kan gives skibe, der er bygget net lettere end svarende til minimums-fribord. Tegnet E betyder, at skibet er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is. Tegnet E+ betyder, at skibet er ekstra forstærket efter selskabets rcgler for sejlads i is.

8 VIII Lloyd's Register of Shipping united with The British Corporation Register. Skibe, der er bygget i henhold til selskabets regler, klasses: 0 A, sålænge de holdes i en sådan stand, at de sikkert kan føre»tør letfordærvelig ladning«. For skibe, bygget i henhold til selskabets regler før med et fribord, der er større end det mindst tillâdte, tilføjes:»with freeboard«. For skibe af særlig art tilføjes:»oiltanker«,»tug«,»trawler«etc. Skibe, som ikke belt opfylder selskabets regler med hensyn til materialdimensioner, kan optages i klassen med særlig betegnelse. For skibe, der forstærkes efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Ice class,, eller. The British Corporation Register (forenet med Lloyd's Register ). Skibe, der er optaget i klassen fortsat opfylder kíassens krav, bibeholder klassebetegnelsen, man nyregistreringer finder ikke sted. Skibe, der opfylder klassens krav for gunstigste fribord ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S.«Skibe bygget med reducerede materialdimensioner, svarende til et forøget fribord, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S. with freeboard«. For skibe, bygget til begrænset fartsområde, tilføjes bemærkninger herom, F. eks.:»river Service«. Skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, får tilføjelsen:»ice strengthning«eller»ice class A«,»B«eller»C«, hvor»a«er den kraftigste forstærkning. Det norske Veritas. Stålskibe af den styrke, beskaffenhed udrustning, som forudsættes i reglerne, tildeles efter besigtigelse klassebetegnelsen A. Skibe af mindre styrke eller ringere kvalitet kan tildeles lavere klasser: A, A. For træskibe er betegnelsen: For højeste klasse A for mindre styrke eller ringere kvalitet A *, A, B B. For skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Is. For lastskibe, der opfylder selskabets særlige regler for brandsikring, tilføjes efter klassebetegnelsen»f«. For skibe, bygget til særligt brug, tilføjes F. eks.»bilferje«,»jernbaneferje«,»tankskib for olielast«,»for havfiske«etc. For skibe, bygget til anvendelse i visse områder, tilføjes et bstav, som angiver fartsområdet, F. eks. N (Nord- Østersøen), K (kystfart) I (Søer floder). Der kan gives bstavet K tilføjelse om udvidet eller indskrænket kystfart. Specificering af fartsområde under disse bstaver findes i klassecertifikatet. Spalte,. Kendingsmålene i»feet«(en engelsk fod = 0,0 meter) decimaler heraf optages således: Længde på øverste, faste gennemgående dæk fra forkant af forstævn til agterkant af agterstævn; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne; dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til inderklædningen ved kolsvinet. I skibe med dobbelt bund (vandballast) er dybden angivet til inderklædningen på den øverste bund. Spalte *). Rummålet registerton (= 0 engelske kubikfod) svarer til, kubikmeter. Brutto (gross) registertonnagen omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af: ) dobbeltbundtanke, der benyttes til vand eller solie til skibets drift, efter omstændighederne ) overdæksrum, der er indrettet til beskvttelse af eller særlig brug for mandskab eller passagerer eller indeholder maskineri, eller som tjener til adgang for lys luft til fremdrivningsmaskineriet (casinger). Spalte *). Nettoregisiertonnagen bestemmes ved i bruttotonnagen at gøre fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, ) rum for fremdrivningsmaskineriet. Fradraget for fremdrivningsmaskineriet bestemmes således: I. Maskinfremdrevne skibe bortset fra hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er pct. eller derover, men under 0 pct. af bruttotonnagen, er fradraget pct. af bruttotonnagen. *) I henhold til bestemmelserne i lov af. december om måling af skibe skal danske skibe efter ). december måles efter Internationale skibsmålingsregler, som fastsat ved den i Oslo den. juni afsluttede konvention om et ensartet system for måling af skibe, forsynes med internationalt målebrev; d er et målebrev, udstedt for nævnte dato i henhold til den hidtidige skib-målingslovgivning, vedblivende gyldigl, indtil der foretages sådanne forandringer i skibets legistreringsforhold, at nyt nalionalitets- registreringscertiíikat skal udstedes, eller sådanne forandringer ved skibet, at grundlaget for tonnageansættelsen påvirkes.

9 IX B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end pct. af bruttotonnagen, er fradraget pct. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 0 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med pet. II. Hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er 0 pct. eller derover, men under 0 pet. af bruttotonnagen, er fradraget pet. af bruttotonnagen. B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end 0 pet. af bruttotonnagen, er fradraget pet. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 0 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 0 pet. III. Bortset fra skibe, der udelukkende anvendes som slæbebåde (bjergningsfartøjer brandslukningsfartøjer betragtes ikke som slæbebåde) skibe, der er indrettet til udelukkende anvendes til isbrydning, må maskinrumsfradraget i intet tilfælde overstige pct. af den del af skibets tonnage, der er tilbage, efter at der i bruttotonnagen er foretaget alle fradrag med undtagelse af maskinrumsfradraget. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(circa), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver antallet af tons vand (å 0 lbs. = kg), som skibet kan rumme i tankene (T = tank) ifølge rederiets opgivelser. = agterpeaktank. = dobbeltbundtank. DT = dybtank (højtank). = forpeaktank. ST = sidetank. Spalte angiver antallet af tons DW (tons deadweight â 0 lbs. = kg) af ladning - (kul eller olie), som skibet i fuldt udrustet stand kan medtage. Ved et skibs dødvægtstonnage, DW, forstås den vægt - af ladning til skibets drift -, som skibet kan medtage, når det lastes ned til sommerfribordsmærket, det vil sige: forskellen mellem skibets totale deplacement skibets egenvægt (skr + maskineri + udrustning). Forsåvidt tallet er anført med kursiv, er det ikke officielt fastsat, men hidrører fra meddelelser fra rederiet. I modsat fald er tallet officielt fastsat, normalt svarende til et fribord på mm. Spalte angiver skibets rederi dettes. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Forsåvidt et partrederi ikke er registreret under et særligt navn, er rederiet anført som»partrederi«med angivelse af den valgte bestyrende reder i pa rentes. Een eller flere personers navne i parentes under et selskabs navn betegner selskabets direktion eller korresponderende reder. Har et selskab undtagelsesvis ikke valgt direktion eller korresponderende reder, er formanden for selskabets bestyrelse anført. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe - med undtagelse af rederier for fiskeskibe - i alfabetisk orden med angivelse af rederiets, forsåvidt rederiet er et selskab, af direktionen, den korresponderende reder eller eventuelt bestyrelsens formand, jfr. bemærkningerne til afsnit III, spalte. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe, anbragt i alfabetisk orden med angivelse af disses bruttotonnage. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er flere skibe opført indenfor en klamme i relation til ordene:»best. reder«, angives, at den pågældende er bestyrende reder for partrederier for hvert af de nævnte skibe. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Som nævnt er i registret ikke optaget rederier for fiskeskibe. Herved forstås rederier for egentlige fiskeskibe, der permanent er udrustet til anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Medtaget er derimod rederier for sådanne skibe, som ikke har karakter af egentlige fiskeskibe, men vel på visse tider af året udrustes til sæsonmæssigt fiskeri.

10 X Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne c: med i færøsk havn, uanset om rederiet er bjemmehørende på Færøerne eller andetsteds i riget. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Er der i spalte anført ordet»radiot.«, betegner dette, at skibet ifølge oplysninger fra de færøske myndigheder er forsynet med radiotelefon eller -telegraf. Spalte. Betegnelsen»P/F«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen»A. M. B. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Afsnit B. Fortegnelsen omfatter de ved skibsregistret i medfør af lov af. marts,, jfr. bekendtgørelse af. december, registrerede skorstensmærker kontorflag. Ved registreringen har rederierne i medfør af nævnte lovbestemmelse erholdt eneret på førelsen af de registrerede skorstensmærker kontorflag på de dem tilhørende skibe. Såfremt et rederi ikke længere er ejer af skib, kan d det for rederiet registrerede skorstensmærke kontorflag forblive henstående i registret i indtil år efter, at rederiet er ophørt at eje skib.

11 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokaldesignaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUAA OUCM OUEY B N Z C O OUFA D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K N Z L O OUDA Dannebr M P B Hollænderdybet N H. V. Ravn Q C Kongedybet O R D Sleipner P S E Q Faros T F R U G S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUBA M Y B N Z C O OUGA D P B Thetis E Q C Hjælperen F R D G S E H T F Ægir I U G J V H K W I Niels Ebbesen L X J M Y K N Z L SKA O OUEA Esbern Snare M SKA P B Rolf Krake N SKA Q C Valdemar Sejr O SKA R D Bellona P S E Q Freja T F Diana R Hejmdal U G Flora S V H Triton T Fremad II W I U X J Argus V Y K W Mallemukken Z L X Maagen OUCA Delfinen M Y Skarven B N Z Teisten C O OUHA Herman Aaen D P B Kamilla Rønn E Spækhuggeren Q C Sigrid S F Tumleren R D G S E Bob H T F Hvidbjerg I U G Mille Heering J V H Langli K W I Argentina L X J Glenten * I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radioanlæg.

12 OU til OUPX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OU L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUJA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUKA B C D E F Pacific Hanne Wejse Lemnos Betty Mærsk Ketty Danielsen Faaborg Elly Jensen Silver Star Himmerland Inga Riis Kay Marie Viking Bota Lolland Melos Francine Mærsk Minerva Kronborg Langeland Insula Afrika Blenda Axel Mærsk Methea Muff Carsten Læsø Santos Nordpol To Anita Dan Magga Narup Etly Danielsen Lica Mærsk Thorsminde Pandion Windy Luck Frisco Ansgar Mesita Stella Rask Linda Scarlett Mester La Mer Elsa Jan Helene Clausen Munkebjerg Frithiof Alice Misigssut Betty Rønn K. T. Holm Mildred Cord Arngrim Færø-Shell Karen Bodil Magda Bruun Lizzi Thomsen Dgerbank Thilte Rønn Odin Kr. Heerup Pan Boreas Blaabjerg Ellen Nielsen Mayumbe Alf. Bertelsen Vemmenæs Claus Anita Farsund OUKG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OULA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUMA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUNA B Mary Jensen Silja Søren Larsen Arild Mærsk Karl Akselsen Nordvest Peter Mærsk Anne Kirstine Bolivia Rolf Jane Mærsk Abrona Merkur Erik Rom Sonny Helga Mette Carl F. Christensen Mizpa Sejrø Koldinghus Klitjyden Degi Michael Jebsen Nørrestrand Skjelskør Kresten Krabbe Søren Thode Simba Chr. Degn Maritha Rønland Clara Konge Napoli Mandalay Hornstrup Læsøboen Nr. Uruguay Suomi Niels Aaen Goliath Gøl Svanen Kronprinsesse Ingrid Svend Maria-Regina Lilleheden Savik Hansine Knopper Tycho Brahe Ellen Flyvholm Trio Thrym Nian Esperance Rutha Dan Aurora Kirselly Toto Esso Nyborg Zenia Tranekjær Frode Jens Chr. Nordfisk Bachelor III Klausholm Rita Mærsk Uffe Corneliussen Urd Blåside Ove OUNC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Dixi Grethe Lyng Tenna Dan Jan Mayen Ballen Ellen Krusborg Ann Betty Effie Mærsk Drot Kate Mærsk Rikke Skou Titan A. L. B. Aage Kege Martin Bøgelund Nilaus Margit Aggersund Indiana Elinor Agnete Agnethe Minoris Mette Bjergboen Eva Marie Albatros Lysegrund Ramsey Lolli Alexander Skallingen Kirsten Anjobi Aetna Juliane Marie Andrea Inge-Rose Elsa Tholstrup Olga Mærsk Karen Nybo Johnny Bødker Løjbjerg Meta Jan Umanak Skibladner Anna Mærsk Arresø Anna Marie Anna Willy Betty Fjord Ramshøj Hugo Nielsen Aron Hanne- Lis Rebis Vendia Frankrig Avance Oklahoma Bien Lene Marie Ludvig P. W. Thomas Peder Wessel Høgen Carl Ciska Th. Jacobsen Jonna Spangsberg

13 OUPY til OUYL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUPY Z OUQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OURA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Grethe Lodberg Hellas Cecilie Charlotte Hammerslet Chr. Roust Arvi Lau-Erik Christian Anne-Mette Birgit Thygesen Kynnes Kolibri Douvbach Caramba Dana Danebr Dania Rio Ulla Thygesen Delfin Karen Birgitte Jill Skagboen Palle Gudrun Mærsk Eduard Margot Tertia Siri II Østa Jørgen Madsen Avoq Elbima Bornholm Ole Erni Karvan Uller Karvald Renita Finn Freddy Elisabeth Nielsen Navi Osric Christa Emma Christella Bjørn Clausen Emmy Batory Energi Erik Sival Erna Ann Katrin Erna Erna Vestland Erna Esther Højboen Evelyn Lis Christ Fuurø Inger Lupe Hanna Dan Lillebælt Elsborg Ingrid OUSU V W X Y Z OUTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUVA B C D E F G H I J K L M N O P Ane Knak Anette Bork Rubjergklit Freia Frida Dan Nanny Bredahl Elisabeth Vinga Fremad Lotte Fremad Fylla Karin Hjørdis Gabriel Margot Hansen Johannes Vestkysten H. Thaarup Boe Ohio Thora Dan Anna Bella Tonna Elin Rom Nordglimt Limona Skjoldnæs Palo Melingsvaag Anne Birthe Svanen Haabet Finnlith Brynhild Kirk Hafnia Rositta Inger-Birthe Ulla Christ Linda-Marie Jonna Wang Hans Juul Harald Hans Peter Mobil Paraguay Helgenæs Jerrig Henry Erantis Oda-Hil Lora Nordkap Hilda Hvalpsund Edith Bente Houborg Jane Nymann Jørna Inger Bodil Tornby Ingrid Jørgen Ole Asta Tove-Lisa Loa Else Mærsk Lilleklint Johanne Johanne Morten OUVQ R S T U V W X Y Z OUWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUXA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUYA B C D E F G H I J K L Pia Plet Fie Welle John Josefine Jytte Rom Jylland Judith Martha Martin Engbjerg Kapella Karen Dick Kastor Inger Hvidemose Maarup Sølyst Kodan Ellen Mærsk Kongsøre Korshage Jacob Nord-Als Krestine Kristian Quest Lilli Scarlett Sandvik Lilli Abelone Bris Laura Laura Lyra Leda Merlan Jean Sømand Karen Kirk Inna Linnea Luna Hanne Scarlett Lundeborg Maagen Magda Dykkeren Arne Florida Jesanna Conni Margrethe Margrethe Ørodde Mariane Anne Linda Hjortholm Marie Magda Marie Mars Martha Dyrnæs Johnna-Benly Sunlight Varnæs Vendelbo Alva Møn Peter Saxberg Kathrine Petersen Anne Birgitte National Nelly Svend Mærsk Vigen *

14 OUYM til OVGZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUYM N O P Q R S T U V W X Y Z OUZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVBA B C D E F G H Neptunus Artemis Karelia Nordlyset Eva Thinnesen Svenla Zamora Oranje J. N. Fibiger Jørgen Taifun Ursula Palme Horisont Pax Ellida Freyapaket Dora Rønn Grethe Hviid Pearl Toledo Alfred Christensen Rørvik Nordjyden Chr. Tudborg Joan Merete Hanne Junker Bradsted Rita Egholm Spurn Legind Bjerge Ingrid Harbo Samson Marion Sara Jytte Skou Eginhus Anders OVBI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVCA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVDA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVEA B C D Willemoes Huitfeldt OVEE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVGA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Søridderen Ulvsund Søhunden Aarøsund Alssund Egernsund Grønsund Guldborgsund Omøsund Vilsund Flyvefisken Hajen Havkatten Laxen Makrelen Sværdfisken Glenten Jagtfalken Ravnen Stormfuglen Tranen Falken Hejren Lommen Viben DMH 0 DMH 0 DMH Y DMH Y Y Y Y DMH DMH Y Y Y DMH DMH Y DMH DMH DMH DMH DMH DMH Y DMH DMH

15 OVHA til OVPN Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVHA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVJA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V DMH DMH Y Y0 DMH DMH DMH DMH OVJW X Y Z OVKA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVLA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVMA B C D E F G H I J K L M N O P Q R Lougen Laaland Langeland Beskytteren Vindhunden GLM GLM Lindormen Askø Baagø Enø DMH (Fænø) Hjortø Lyø Manø Stigsnæs Trellenæs Vornæs Helgenæs Lynæs Asnæs OVMS T U V W X Y Z OVNA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVPA B C D E F G H I J K L M N Egenæs Alholm Birkholm Ertholm Fyrholm Græsholm Lindholm Klørdyb Vejdyb

16 OVPO til OVXX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVPO P Q R S T U V W X Y Z OVQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVRA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVSA B C D E F G H I J OVSK L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVVA B C D E F OVVG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVXA B C D E*) F*) G*) H*) I*) J K L M N O P Q R S T U V W X (redningsbåd) Hirtshals (redningsbåd) Hvide Sande (redningsbåd) (redningsbåd) Havn (redningsbåd) *) Skib af under 0 tons brutto.

17 OVXY til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVXY Z OVYA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Saturn Merete Banke Edvard Meyer Emma Lis Jonna-Birthe Passaten Helen Jensen Amigo Skotland Tikerak Anna Wulff Vesta Fjord Jenny Kruse Svend Svend Aage Lisan-Hil Sylvia Sønderjylland Luna Mærsk Elin S OWAU V W X Y Z OWBA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWCA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWDA B C D E F G H I J K L M N O P Taasinge Lene Teken Laila Dorthe Danielsen Capri Ullalis Feggesund Beira Fri Lone Danholm Jørgen Peter Femøsund Neptun Venus Vera C. Herup Vesta Thyholm Viking Barsø J. P. Nielsen Tegl Pentland H. Børsmose Søren Lanng Ærø Borneo Zephyr Karla Enevoldsen Agnes Lars Mohr Kly Sylvia C. A. Lund L. P. Viking H. P. Hansen Ane Marie Anna Sandy Anna Anna Holmi Singapore Guldborgsund Johnny Lyng Anni Argus Keldsnor Argus Herdis Jens Peder Søster Viru Rowan Kvik III Bukefalos Dannevirke Camilla Nirvana Girdle Ness Elly Marie Skou Nico Cathrine Kama Nadir Bo Hansa Roxy Diana Tyr Jytte Engholm Clara OWDQ R S T U V W X Y Z OWEA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWFA B C D E F G H I J K L M N O P - Q R S T U V W X Y Z OWGA B C D E F G H I J K L Gardenia Clausens Minde Jens Toft Arsenal Corona John Thode Bounty Blue Bell Jytte Margrethe Dakota Stanne Dagmar Aaen Leda Mærsk Ulf Dagny Birgit Lau Erika Jette Saxberg Danmark Eva Tholstrup Dannebr Danneskjold Delfinen Krista Rud Thyra Christensen Skott Andreas Jensen Duen Lars-Is Søren Flyvholm Omøsund Agnete Mærsk Ebba Aaen Lerin Piscator Engly Judy Edith Buch Dagmar Inga Margrethe Eda Thyra Birgitte Bruun Aase Nielsen Anglo Mærsk Helle Bjerrum Erna Mariane Nordhval Sigrid Henriette Pamela Eli Miami Eline Astarte Ane-Lise Dan-Harding A. E. S. Ella Caledonia Libanon Ellen Casanova Susanne Tholstrup Egerø Ellen Chr. Kynde Busuanga Ellen Margrethe Johanne Elise Ann Jukon Ulla

18 OWGM til OWOZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM N O P Q R S T U V W X Y Z OWHA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWJA B C D E F G H Elna Savana Ingø Elsa Margrethe Keld Edel Else Else Marie Annette S. Emanuel Lexa Mærsk Thora Frellsen Kirstine Toft Marie Engbjerg Inger Højen C. F. Jensen Helle Munch Ena Top Energi Mary Sven Lidove Bjørn Monsunen Bikea Erna Inger Bente Rønne Morild Hansine III Nelwi Kirsten Sulbæk Atlantic Esther Esther Monaco Evelyn Volo Lathyrus Fr. Grønhøj H. J. Grau Falken Ærøsund Falken Christa Clemmensen Emmy Falken Familien Anna Süpha Ellen Bodil Riis Rosborg Prinsesse Margrethe Flora Fortuna Arabian Reefer Klintholm Fortuna Stinne Vang Leise Mærsk Langholm Silpann Frem Fremad Spigerborg Gniben Emma Mærsk Lilleholm Vensholm OWJI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWKA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWLA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWMA B C D Robert Schou Niels Peter Helle Esther Knudsen Werner Fylla Lauta Agnes Captain T. Basse Ruth Madsen Gerda Chr. Smed Inger Dorethe Sydfolk Aula Meggy Sunna Saigon Sanna Hvideklint Grethe Anemone Norfolk Hadsund Aldebaran Gudrun Gudrun Aaen Angela Else Rud Henning Mærsk Aase L. P. Corneliussen Gutta Havmaagen Meretha Tasmania Haabet Haabet Clipperen Haabet Emma Kjeld Alva Mærsk Taarnborg Kitte Tholstrup Lasse Helga Dan Elly Rønn Hans Mortensen Cassiopeia Jens Mærsk Rex Harriet Astoria Flyvholm Fuga Hedvig Heimdal Zeus Ulla Viola Vest Helene Helene Svitzer Elva Knudsen Karin Lodberg Helge Henny Hulda Mærsk Henrik Bødker Hera Jenny Nyland Olav Bjarke OWME F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWNA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Hermann Doris Hilda Lisse Ruby Linda Nina-Mona Hvitfeldt Nina Normann I. P. Thorsøe Akvila Gertrud Kathrine Ulla-Vita Immanuel Bølgen Jesper Bruun Silverland Hjortø Edelweis Pia Henriette Inga Marie Inge Ingeborg Djursland Gerd Mærsk Sysser Westeraa Morten Jensen Jens Bang Vivian A. Fabricius Risø Peder Nees Martin P. Mortensen Ras Mærsk Jens Berg Jens Heide Erna Thuesen Jensine La Maro Vinny Cyrano Kristine Holm Line Kilena Inge-Grethe Marstal Vind Mens S. Johanne Carl Istrup Johanne Madsen Ina Plet Jona Sailing Clee-Nees Jylland Damgaard Normark Lena Mariane Helle Dorrit Kiss-Ina Maine Kamma Ursholm Kirsten Mærsk Mombasa Trivia Rexona Chr. Munk Montana Else Priess Karen Rønn

19 OWPA til OWXN Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWRA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Silvano Maren Cord Egaa Dorte N. Hjorth Ebba Klit Ulla Rask Sylvana Kedron Ketty Karna Kirstine Jytka Klara Klara Marie Klitboen Knud Malacca Nordia Kometen Ene Jette Mette Skou Käte Lars A. Kruse Ebba Hebe Frida Harbo Glaciere Karen Margrethe Lis Chrestence Litten Perla Dan Pansy Hekva Lodsen Emi C. Hjørnet Ketty Marie Luna Bjarne Knopper Ronni Slettestrand Admar Sterna Vagn Berg Ole Skærpe Maagen Maagen Maagen Maagen Børge Henriksen Paula Holm Magda Birthe Puk Lillian Mygind Themis Hunter Stima Anders Mærsk Maran Atha Maren Kathrine Margrethe Mongolia Manchuria Use Hytting Orion Alabama Ejvind OWRW X Y Z OWSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R Thala Dan Marie Sonja Jensen Johanne Jane Jørgensen Rodney Ellen Marie Marie Marie Birgit Rønn Dormy Torøvig Jens-Is Olan Hildur Martha Torben Wewer Kirsten Jepsen Leif Stærke Martha Verona Torben Smed Mette Kynde Silian Hoan Vestvind Mary C. A. Rønn Korsholm Mary Signe Winkel Ole Kynde Atlas Albin Breum Niels Erik Halvor Midway Tovika Anne Dorthe Wiota Denich Falstria Haabet Hartvig Mærsk Nordklit M. Røntved Isefjord Mira Gefion Mirosa Hering Moa Jens T. Centrum Adriana Nanny Nautik Boma Lehnskov Adi Ran Hjorten Lisbeth Niels Juel Karen Helene Anna-Ester Henny Martha Nordboen Nordboen Suma OWUS T U V W X Y Z OWVA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWXA B C D E F G H I J K L M N Nordcaperen Norden Norden Rigmor Hjortlund Via Viola Nordland Clee H. Mathiasen Yrsland Adolf Jensen Jytte Irene Nordstjernen Jane Bruun Nordstrand Nordsøen Susanne Baun Uno Nurdug Norma Eli Mærsk Annebeth H. P. Prior P. M. Kjøbmand Ida Clausen Lola Kirsten Klitgaard Guile Menja Ina Oline Stella Maris Trend Orion Havfugl Elisabeth Boye Laura Danielsen Preben P. Jerup Niels Kirk Apollo Patria Patria Ruth Signe Tholstrup Pax Alfa Kondor Peder A. Møller Knud Erik Piscator Platessa Mona Polarstjernen Laust Mærsk Jane Peterna Ulla Møller Najaden Hanne Vendila Sortside Else Priva Agnete Henny Schmidt Rekna Reseda Bjarnov Jason Rigmor Moirsino Anne Bøgelund Rigel Virginia

20 OWXO til OXGB OWXO P Q R S T U V W X Y Z OWYA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXAA B C D E F G*) H I J Mette Mærsk Ruth Lis Bak Havlitten Kenta Selandia Sidde Skibets navn Scantic Sikar Lion Rigmor Jørgensen Vesterhavet Hornsnæs Tommy Jensen Bruus Begonia Vika Rønboen Nico Bro Standard Standard Stanley Stella Stella Albert Mærsk Stella Polaris Else Thuesen Carol-Ann Greenland Skødshoved Pesoco Sønderstrand Benedikte Svend Aage Jens Mollerup Haka Ditte Sylvia Viola Gitte Mona Lis Petrea Lilleøre Sundia Ficato Nordsjælland Ternen Kingston Wilson Dorothea Basse Gert Hansen N. P. Jensen Ellen Bach Evani Anna Home Tordenskjold Villi Zaar Stinne Weber Alice Torm Gunhild Torm Hanne Mary Prinsesse Benedikte Mathilde Mærsk Vestjysk Pioner Milano Maagen C. C. G. Andræ Georg Perle Trafik Pollux *) Skib af under 0 tons brutto. OXAK L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXBA B C D E F G*) H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXCA B C D E F G*) H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXDA B C D E*) F Skibets navn Emma Moes Urda Valdemar Olivia Winther Valkyrien Whitehaven Vega Alma Ruby Vega Verona Nord Hornsved Quo Vadis Vera Vera Verdandi Tuna Clipper Bine Bruun Zion Aulis Norden Merci W. A. Graah Knud Mærsk Pytte Solon M. J. Finne Sara Nees Bellis Conny Anker Victory Christel Heering Mee Tholstrup Laurs Kalundborg Krabholm Søglimt Marius Degn Vrist W. Klitgaard Riberhus Bodil Thinnesen Rosenvold Klitrosen Cremona Grusa Jonna Østergaard Irma I. P. Koch Minie Joan-Ingolf Vera Mortensen Glory Yrsa Rendbjerg Zephyr Henning Mathiesen Kurt Manoa Christian IX Tom West Øresund KUtten Betty Nordgas Activ Strib Norma Sørensen Primo Ourø Bastholm Inger Clausen Floto Ella OXDG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXEA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXGA B Skibets navn Belgian Reefer Elite Blaavand Danmark Anna Margrethe Bente Skern Texel Herdis Torm De to Søstre Danmark Egernsund Garm Skejnæs Havsand Skagklit Erika Dan Kalis Hanne Hansen Buccaneer Laila Holm Milla Rainbow Frank-Benly Ane Blander Hans Hjort Valde Thronder Mads Peter Oke Bella Dan Seine Carmenita Chr. Engbjerg Ryvingen Bente Bro Evelyn Mærsk Christen Harbo Axelhus Margrethe Robbert Vera Lau Mira Jedi Lundholm Hanne Skou Bunker Esso Lantana Anna Bruun N. Chr. Christensen Vega Nordholm Gerda Dan Paula Dan Marna Dan Viben Ejner Birthe Marie Oksø Karen Vrensted Elo Sine Boye Venus Margit Løth Hans Mærsk Vesta Dunja Wiwa Twea Bodil Use Clausen Aarhus Stella Danielsen

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste.

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste. Sommertræf 2006 Fredericia Mercedes-Benz Klub Danmark Deltagerliste www.mercedesklub.dk Lisbet og Otto Flensborg Mercedes-Benz 170 SV. Årgang 1954 Jette og Gert Loberg Mercedes-Benz 190. Årgang 1958 Aksel

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere