DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE FEBRUAR FORH ANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Pris kr.

3 Nærværende udgave er afsluttet D.. december. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Side Indledende bemærkninger V Key to the list. I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokaldesignaler) for danske skibe List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Register over de søværnet tilhørende skibe List of Danish warships. III. Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. IV. Register over rederierne for de i afsnit III optagne danske skibe, rederier for fiskeskibe undtaget List of Danish shipowners contained in section III excluding owners of fishing vessels. Tillæg. Supplement. a. Register over skibe, hjemmehørende på Færøerne List of ships belonging to the Faroe Islands. B. Fortegnelse over registrerede skorstensmærker kontorflag 0 Specification of registered funnel characteristics and house flags. C. Statistiske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse M. M Summary of the mercantile marine.

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. Der tildeles ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende på Færøerne) samt søværnets skibe et kendingssignal, der forsåvidt angår registrerede skibe tillige er skibets kendingsbstaver som registreret. et, der, forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, tillige er dets radiokaldesignal, består af fire bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte bstavgrupper OUAA - OZZZ XPAA - XPZZ. Der er endvidere tillagt Danmark en serie kendingssignaler, bestående af et tal tre bstaver, indenfor grupperne PAA - PZZ QAA - QZZ. I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske rækkefolge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 0 tons brutto derover som skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte bstavgrupper*). Disse skibe samt skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit III IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingsbstaverne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et OXXO er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet OYDR benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner såsom fyr- vagervæsenet lodsvæsenet, findes opført under afsnit III IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 0 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er nedmålt til under 0 tons. Skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Angående skibe, hjemmehorende på Færøerne, se tillægget, afsnit a. Spalte., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. -nummeret består af et bstav et lobenummer for skibet. Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. B. C. D. E. F. Klassede passagerskibe. Uklassede passagerskibe. Klassede dampskibe.» motorskibe.» sejlskibe med hjælpemaskine.» sejlskibe. G. H. J. K. M. P. Uklassede dampskibe.» motorskibe.» sejlskibe med hjælpemaskine.» sejlskibe. Lægtere andet materiel uden fremdrivningsmiddel**). Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. Spalte. Det anførte er det for skibet valgte. Er der efter skibets navn opført et navn i parentes, betegner dette skibets tidligere navn. Det markeres herved, at skibet, siden redaktionen af sidste udgave af skibslisten sluttede, har skiftet navn. Forsåvidt *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 0 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Der tillægges lægtere lignende af 0 tons brutto derover, registreret efter. januar, et kontrol-, bestående af bstaverne MX, efterfulgt af et tal.

6 VI angår skibe, indført fra udlandet, anføres det hidtidige udenlandske navn, når indførselen registreringen af skibet har fundet sted indenfor det tidsrum, redaktionen omfatter. Spalte giver oplysning om skibets type, arten af materialet, hvoraf det er bygget, antallet af vandtætte tværskodder, om skibet er forsynet med en af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet godkendt installation for radiotelegrafi eller -telefoni. Antallet af tværskodder er anført i henhold til rederiets opgivelser. De anvendte forkortelser forklares således: D. M. S. SD. SM. Lgt. A. B. E. F. J. L. Oregp. Pitchp. Stl. T. Bgs. Bj. Bjkr. Bjlgt. Ff. Fg. Fry. Fy. Hvalf. Is. Kr. Lf. Lst. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = dampskib. motorskib. sejlskib. sejlskib med hjælpedampmaskine. sejlskib med hjælpemotor. lægter. alm (elm). b. eg. fyr. jern. lærk. oregon pine. pitchpine. stål. teak. bugserskib. bjergningsskib. bjergningskran. B.iergningslægter. fiskefartøj. færge. skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum. fyrskib. hvalfanger. isbryder. kran. lystfartøj. lastskib. Pa. Patr. Pont. Sdp. Tk. Ud. BH. Awng. D. Pt. Awng. Shelter D. Well D. Olf. (Olf.) = = = = = = = = D. = = = = = = = skib, der er indrettet til at medtage flere end passagerer. patruljefartøj. ponton. sandpumper. tankskib. uddybningsfartøj. bulkheads = vandtætte skodder. awningdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette er indbefattet i bruttotonnagen (*lukket«). partielt awningdækket. shelterdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette ikke er indbefattet i bruttotonnagen (»åbent«). well deck = brønddækket = skib med enkelt brønd (udækket rum) mellem overbygningerne. oliefyring. indrettet til såvel kuloliefyring. radiotelegrafi. radiotelefoni. som Spalte udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalte. Angivelserne er opført i overensstemmelse med skibsregistrets udvisende, hidrørende fra bilbreve eller andre dokumenter opgivelser. Særlig forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der forst på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår -sted være ret mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Spalte. Forsåvidt et skib er klasset i et anerkendt klassifikationsselskab, anføres her selskabets navn, skibets klassebetegnelse i selskabets register, jfr. nedenfor, tidspunktet (måned år) for. F. eks. betyder -: november. Er intet tal anført, er de foreliggende oplysninger forældede. American Bur. of Ship, betyder:»american Bureau of Shipping«, British Corporation:»The British Corporation Begister«, :»Bureau Veritas«, Germ. Lloyd:»Germanischer Lloyd«, Lloyd's Beg.:»Lloyd's Begister of Shipping«Norske Veritas:»Det norske Veritas«. Tegnet eller * i forbindelse med klassebetegnelsen angiver, at skibet er bygget under vedkommende selskabs særlige tilsyn. American Bureau of Shipping. Skibe, bygget til klassens højeste fordringer for gunstigste fribord med ubegrænset fartsområde, betegnes: A.. Skibe, bygget net lettere end højeste fordringer, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»a.. with freeboard*.

7 VII For skibe, bygget til særlige formål, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»oil carrier«,»fuel oil carrier«eller»fishing service*, etc., for skibe, bygget til begrænsede fartsområder, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»great lake service»,»short coastwise service«,»towing service«eller»river service», etc. For skibe, bygget med isforstærkning, svarende til klassens fordringer, tilfojes bemærkningen:»ice strengthening«. Tegnet angiver, at skibets udrustning er i overensstemmelse med klassens fordringer. Bureau Veritas. Stålskibe optages i registret med angivelse af division I eller II (division I er den højeste) efterfulgt af en brøk, der betegner skibets tilstand, hvor / betegner god tilstand / ringere tilstand. eller om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet kan flyde med henholdsvis eller vandtætte hovedrum i fri forbindelse med søen. For skibe bygget efter ikrafttræden af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. juni, benyttes disse symboler kun for skibe, der ikke skal opfylde denne konvention, men hvor ejeren har ønsket en kontrol af skibets vandtætte inddeling. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet, for så vidt angår vandtæt inddeling, opfylder reglerne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. maj. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit B, i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. juni. F betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit D F i samme konvention.»pr«eller»ice«under divisionstallet betyder, at skibet er forstærket efter selskabets bestemmelser af hensyn til sejlads i is. For træskibe angives i stedet for divisionsbetegnelsen tal, hvoraf det første betegner skibets type det andet klassens varighed, f. eks. - betegner, at skibet hører til års typen er klasset for år, regnet fra den dag, certifikatet er udstedt. Klassebetegnelsen efterfølges af et bstav, der enten angiver de farvande, som skibet er egnet til at besejle (Navigation Letters): L (Deep Sea Navigation), P (Small Coasting Trade), R (Road Stead) eller et bstav, der betegner det særlige formål, hvortil skibet skal anvendes:»f«(fishing) anvendes for stålfiskefartøjer med tilføjelse»deep Sea«eller»Coasting Service«,»Peche«eller»Petite Peche«anvendes for fiskefartøjer af træ, der er bygget til henholdsvis»deep Sea«eller»Coasting Service«,»S«(Towing Service) med tilføjelse»deep Sea«,»Coasting Service«eller»Harbour Service«,»D«(Dredgers Pontoons etc.),»y«(pleasure Sailing). Skibe, der bygges til formål, hvortil selskabets regler ikke indeholder særlig typebetegnelse (Service Letters), optages i registret med særlig tilføjelse:»petroleum in Bulk«,»Liquidfied gas«el. lign. Ovennævnte brøk type- eller farvandsbetegnelse efterfølges af tal, hvoraf det første angiver tilstanden af trædele i skibets skr, den anden angiver tilstanden af rigning, ankre kæder, således at tallet angiver en fuldt tilfredsstillende tilstand, tallet angiver en ringere tilstand eller utilstrækkeligt udstyr.»with Freeboard«føjes til klassebetegnelsen for skibe, der er bygget til en mindre dybgang end svarende til bestemmelserne i den internationale konvention om lastelinier for skibe af. juli 0. Germanischer Lloyd. Skibene erholder klassebetegnelserne: 0 eller 0 ; tallet 0 eller 0 betegner skibets styrke eller vedligeholdelsestilstand, tallet eller angiver besigtigelsesperiodens varighed. Klassetegnet 0 gives til skibe, der fuldtud tilfredsstiller forskrifterne i selskabets byggeregler, medens 0 gives til skibe, der kun delvis tilfredsstiller disse forskrifter, bl. a. navnlig vedrørende vedligeholdelsestilstand udrustning. For skibe, der bygges til at anvendes indenfor visse bestemte områder, tilfojes der et bstav eller bemærkning (Fahrtzeichen), f. eks.: K, k,»nordseeostsee«; K k betyder henholdsvis»grosse Küstenfahrtkleine Küstenfahrt«.»Nordsee«er fart i Nordsøen indtil n. b.,»ostsee«fart i Østersøen Kattegat. Betegnelsen»0 mit Freibord«kan gives skibe, der er bygget net lettere end svarende til minimums-fribord. Tegnet E betyder, at skibet er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is. Tegnet E+ betyder, at skibet er ekstra forstærket efter selskabets rcgler for sejlads i is.

8 VIII Lloyd's Register of Shipping united with The British Corporation Register. Skibe, der er bygget i henhold til selskabets regler, klasses: 0 A, sålænge de holdes i en sådan stand, at de sikkert kan føre»tør letfordærvelig ladning«. For skibe, bygget i henhold til selskabets regler før med et fribord, der er større end det mindst tillâdte, tilføjes:»with freeboard«. For skibe af særlig art tilføjes:»oiltanker«,»tug«,»trawler«etc. Skibe, som ikke belt opfylder selskabets regler med hensyn til materialdimensioner, kan optages i klassen med særlig betegnelse. For skibe, der forstærkes efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Ice class,, eller. The British Corporation Register (forenet med Lloyd's Register ). Skibe, der er optaget i klassen fortsat opfylder kíassens krav, bibeholder klassebetegnelsen, man nyregistreringer finder ikke sted. Skibe, der opfylder klassens krav for gunstigste fribord ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S.«Skibe bygget med reducerede materialdimensioner, svarende til et forøget fribord, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S. with freeboard«. For skibe, bygget til begrænset fartsområde, tilføjes bemærkninger herom, F. eks.:»river Service«. Skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, får tilføjelsen:»ice strengthning«eller»ice class A«,»B«eller»C«, hvor»a«er den kraftigste forstærkning. Det norske Veritas. Stålskibe af den styrke, beskaffenhed udrustning, som forudsættes i reglerne, tildeles efter besigtigelse klassebetegnelsen A. Skibe af mindre styrke eller ringere kvalitet kan tildeles lavere klasser: A, A. For træskibe er betegnelsen: For højeste klasse A for mindre styrke eller ringere kvalitet A *, A, B B. For skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Is. For lastskibe, der opfylder selskabets særlige regler for brandsikring, tilføjes efter klassebetegnelsen»f«. For skibe, bygget til særligt brug, tilføjes F. eks.»bilferje«,»jernbaneferje«,»tankskib for olielast«,»for havfiske«etc. For skibe, bygget til anvendelse i visse områder, tilføjes et bstav, som angiver fartsområdet, F. eks. N (Nord- Østersøen), K (kystfart) I (Søer floder). Der kan gives bstavet K tilføjelse om udvidet eller indskrænket kystfart. Specificering af fartsområde under disse bstaver findes i klassecertifikatet. Spalte,. Kendingsmålene i»feet«(en engelsk fod = 0,0 meter) decimaler heraf optages således: Længde på øverste, faste gennemgående dæk fra forkant af forstævn til agterkant af agterstævn; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne; dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til inderklædningen ved kolsvinet. I skibe med dobbelt bund (vandballast) er dybden angivet til inderklædningen på den øverste bund. Spalte *). Rummålet registerton (= 0 engelske kubikfod) svarer til, kubikmeter. Brutto (gross) registertonnagen omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af: ) dobbeltbundtanke, der benyttes til vand eller solie til skibets drift, efter omstændighederne ) overdæksrum, der er indrettet til beskvttelse af eller særlig brug for mandskab eller passagerer eller indeholder maskineri, eller som tjener til adgang for lys luft til fremdrivningsmaskineriet (casinger). Spalte *). Nettoregisiertonnagen bestemmes ved i bruttotonnagen at gøre fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, ) rum for fremdrivningsmaskineriet. Fradraget for fremdrivningsmaskineriet bestemmes således: I. Maskinfremdrevne skibe bortset fra hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er pct. eller derover, men under 0 pct. af bruttotonnagen, er fradraget pct. af bruttotonnagen. *) I henhold til bestemmelserne i lov af. december om måling af skibe skal danske skibe efter ). december måles efter Internationale skibsmålingsregler, som fastsat ved den i Oslo den. juni afsluttede konvention om et ensartet system for måling af skibe, forsynes med internationalt målebrev; d er et målebrev, udstedt for nævnte dato i henhold til den hidtidige skib-målingslovgivning, vedblivende gyldigl, indtil der foretages sådanne forandringer i skibets legistreringsforhold, at nyt nalionalitets- registreringscertiíikat skal udstedes, eller sådanne forandringer ved skibet, at grundlaget for tonnageansættelsen påvirkes.

9 IX B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end pct. af bruttotonnagen, er fradraget pct. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 0 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med pet. II. Hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er 0 pct. eller derover, men under 0 pet. af bruttotonnagen, er fradraget pet. af bruttotonnagen. B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end 0 pet. af bruttotonnagen, er fradraget pet. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 0 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 0 pet. III. Bortset fra skibe, der udelukkende anvendes som slæbebåde (bjergningsfartøjer brandslukningsfartøjer betragtes ikke som slæbebåde) skibe, der er indrettet til udelukkende anvendes til isbrydning, må maskinrumsfradraget i intet tilfælde overstige pct. af den del af skibets tonnage, der er tilbage, efter at der i bruttotonnagen er foretaget alle fradrag med undtagelse af maskinrumsfradraget. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(circa), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver antallet af tons vand (å 0 lbs. = kg), som skibet kan rumme i tankene (T = tank) ifølge rederiets opgivelser. = agterpeaktank. = dobbeltbundtank. DT = dybtank (højtank). = forpeaktank. ST = sidetank. Spalte angiver antallet af tons DW (tons deadweight â 0 lbs. = kg) af ladning - (kul eller olie), som skibet i fuldt udrustet stand kan medtage. Ved et skibs dødvægtstonnage, DW, forstås den vægt - af ladning til skibets drift -, som skibet kan medtage, når det lastes ned til sommerfribordsmærket, det vil sige: forskellen mellem skibets totale deplacement skibets egenvægt (skr + maskineri + udrustning). Forsåvidt tallet er anført med kursiv, er det ikke officielt fastsat, men hidrører fra meddelelser fra rederiet. I modsat fald er tallet officielt fastsat, normalt svarende til et fribord på mm. Spalte angiver skibets rederi dettes. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Forsåvidt et partrederi ikke er registreret under et særligt navn, er rederiet anført som»partrederi«med angivelse af den valgte bestyrende reder i pa rentes. Een eller flere personers navne i parentes under et selskabs navn betegner selskabets direktion eller korresponderende reder. Har et selskab undtagelsesvis ikke valgt direktion eller korresponderende reder, er formanden for selskabets bestyrelse anført. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe - med undtagelse af rederier for fiskeskibe - i alfabetisk orden med angivelse af rederiets, forsåvidt rederiet er et selskab, af direktionen, den korresponderende reder eller eventuelt bestyrelsens formand, jfr. bemærkningerne til afsnit III, spalte. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe, anbragt i alfabetisk orden med angivelse af disses bruttotonnage. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er flere skibe opført indenfor en klamme i relation til ordene:»best. reder«, angives, at den pågældende er bestyrende reder for partrederier for hvert af de nævnte skibe. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Som nævnt er i registret ikke optaget rederier for fiskeskibe. Herved forstås rederier for egentlige fiskeskibe, der permanent er udrustet til anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Medtaget er derimod rederier for sådanne skibe, som ikke har karakter af egentlige fiskeskibe, men vel på visse tider af året udrustes til sæsonmæssigt fiskeri.

10 X Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne c: med i færøsk havn, uanset om rederiet er bjemmehørende på Færøerne eller andetsteds i riget. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Er der i spalte anført ordet»radiot.«, betegner dette, at skibet ifølge oplysninger fra de færøske myndigheder er forsynet med radiotelefon eller -telegraf. Spalte. Betegnelsen»P/F«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen»A. M. B. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Afsnit B. Fortegnelsen omfatter de ved skibsregistret i medfør af lov af. marts,, jfr. bekendtgørelse af. december, registrerede skorstensmærker kontorflag. Ved registreringen har rederierne i medfør af nævnte lovbestemmelse erholdt eneret på førelsen af de registrerede skorstensmærker kontorflag på de dem tilhørende skibe. Såfremt et rederi ikke længere er ejer af skib, kan d det for rederiet registrerede skorstensmærke kontorflag forblive henstående i registret i indtil år efter, at rederiet er ophørt at eje skib.

11 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokaldesignaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUAA OUCM OUEY B N Z C O OUFA D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K N Z L O OUDA Dannebr M P B Hollænderdybet N H. V. Ravn Q C Kongedybet O R D Sleipner P S E Q Faros T F R U G S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUBA M Y B N Z C O OUGA D P B Thetis E Q C Hjælperen F R D G S E H T F Ægir I U G J V H K W I Niels Ebbesen L X J M Y K N Z L SKA O OUEA Esbern Snare M SKA P B Rolf Krake N SKA Q C Valdemar Sejr O SKA R D Bellona P S E Q Freja T F Diana R Hejmdal U G Flora S V H Triton T Fremad II W I U X J Argus V Y K W Mallemukken Z L X Maagen OUCA Delfinen M Y Skarven B N Z Teisten C O OUHA Herman Aaen D P B Kamilla Rønn E Spækhuggeren Q C Sigrid S F Tumleren R D G S E Bob H T F Hvidbjerg I U G Mille Heering J V H Langli K W I Argentina L X J Glenten * I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radioanlæg.

12 OU til OUPX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OU L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUJA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUKA B C D E F Pacific Hanne Wejse Lemnos Betty Mærsk Ketty Danielsen Faaborg Elly Jensen Silver Star Himmerland Inga Riis Kay Marie Viking Bota Lolland Melos Francine Mærsk Minerva Kronborg Langeland Insula Afrika Blenda Axel Mærsk Methea Muff Carsten Læsø Santos Nordpol To Anita Dan Magga Narup Etly Danielsen Lica Mærsk Thorsminde Pandion Windy Luck Frisco Ansgar Mesita Stella Rask Linda Scarlett Mester La Mer Elsa Jan Helene Clausen Munkebjerg Frithiof Alice Misigssut Betty Rønn K. T. Holm Mildred Cord Arngrim Færø-Shell Karen Bodil Magda Bruun Lizzi Thomsen Dgerbank Thilte Rønn Odin Kr. Heerup Pan Boreas Blaabjerg Ellen Nielsen Mayumbe Alf. Bertelsen Vemmenæs Claus Anita Farsund OUKG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OULA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUMA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUNA B Mary Jensen Silja Søren Larsen Arild Mærsk Karl Akselsen Nordvest Peter Mærsk Anne Kirstine Bolivia Rolf Jane Mærsk Abrona Merkur Erik Rom Sonny Helga Mette Carl F. Christensen Mizpa Sejrø Koldinghus Klitjyden Degi Michael Jebsen Nørrestrand Skjelskør Kresten Krabbe Søren Thode Simba Chr. Degn Maritha Rønland Clara Konge Napoli Mandalay Hornstrup Læsøboen Nr. Uruguay Suomi Niels Aaen Goliath Gøl Svanen Kronprinsesse Ingrid Svend Maria-Regina Lilleheden Savik Hansine Knopper Tycho Brahe Ellen Flyvholm Trio Thrym Nian Esperance Rutha Dan Aurora Kirselly Toto Esso Nyborg Zenia Tranekjær Frode Jens Chr. Nordfisk Bachelor III Klausholm Rita Mærsk Uffe Corneliussen Urd Blåside Ove OUNC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Dixi Grethe Lyng Tenna Dan Jan Mayen Ballen Ellen Krusborg Ann Betty Effie Mærsk Drot Kate Mærsk Rikke Skou Titan A. L. B. Aage Kege Martin Bøgelund Nilaus Margit Aggersund Indiana Elinor Agnete Agnethe Minoris Mette Bjergboen Eva Marie Albatros Lysegrund Ramsey Lolli Alexander Skallingen Kirsten Anjobi Aetna Juliane Marie Andrea Inge-Rose Elsa Tholstrup Olga Mærsk Karen Nybo Johnny Bødker Løjbjerg Meta Jan Umanak Skibladner Anna Mærsk Arresø Anna Marie Anna Willy Betty Fjord Ramshøj Hugo Nielsen Aron Hanne- Lis Rebis Vendia Frankrig Avance Oklahoma Bien Lene Marie Ludvig P. W. Thomas Peder Wessel Høgen Carl Ciska Th. Jacobsen Jonna Spangsberg

13 OUPY til OUYL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUPY Z OUQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OURA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Grethe Lodberg Hellas Cecilie Charlotte Hammerslet Chr. Roust Arvi Lau-Erik Christian Anne-Mette Birgit Thygesen Kynnes Kolibri Douvbach Caramba Dana Danebr Dania Rio Ulla Thygesen Delfin Karen Birgitte Jill Skagboen Palle Gudrun Mærsk Eduard Margot Tertia Siri II Østa Jørgen Madsen Avoq Elbima Bornholm Ole Erni Karvan Uller Karvald Renita Finn Freddy Elisabeth Nielsen Navi Osric Christa Emma Christella Bjørn Clausen Emmy Batory Energi Erik Sival Erna Ann Katrin Erna Erna Vestland Erna Esther Højboen Evelyn Lis Christ Fuurø Inger Lupe Hanna Dan Lillebælt Elsborg Ingrid OUSU V W X Y Z OUTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUVA B C D E F G H I J K L M N O P Ane Knak Anette Bork Rubjergklit Freia Frida Dan Nanny Bredahl Elisabeth Vinga Fremad Lotte Fremad Fylla Karin Hjørdis Gabriel Margot Hansen Johannes Vestkysten H. Thaarup Boe Ohio Thora Dan Anna Bella Tonna Elin Rom Nordglimt Limona Skjoldnæs Palo Melingsvaag Anne Birthe Svanen Haabet Finnlith Brynhild Kirk Hafnia Rositta Inger-Birthe Ulla Christ Linda-Marie Jonna Wang Hans Juul Harald Hans Peter Mobil Paraguay Helgenæs Jerrig Henry Erantis Oda-Hil Lora Nordkap Hilda Hvalpsund Edith Bente Houborg Jane Nymann Jørna Inger Bodil Tornby Ingrid Jørgen Ole Asta Tove-Lisa Loa Else Mærsk Lilleklint Johanne Johanne Morten OUVQ R S T U V W X Y Z OUWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUXA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUYA B C D E F G H I J K L Pia Plet Fie Welle John Josefine Jytte Rom Jylland Judith Martha Martin Engbjerg Kapella Karen Dick Kastor Inger Hvidemose Maarup Sølyst Kodan Ellen Mærsk Kongsøre Korshage Jacob Nord-Als Krestine Kristian Quest Lilli Scarlett Sandvik Lilli Abelone Bris Laura Laura Lyra Leda Merlan Jean Sømand Karen Kirk Inna Linnea Luna Hanne Scarlett Lundeborg Maagen Magda Dykkeren Arne Florida Jesanna Conni Margrethe Margrethe Ørodde Mariane Anne Linda Hjortholm Marie Magda Marie Mars Martha Dyrnæs Johnna-Benly Sunlight Varnæs Vendelbo Alva Møn Peter Saxberg Kathrine Petersen Anne Birgitte National Nelly Svend Mærsk Vigen *

14 OUYM til OVGZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUYM N O P Q R S T U V W X Y Z OUZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVBA B C D E F G H Neptunus Artemis Karelia Nordlyset Eva Thinnesen Svenla Zamora Oranje J. N. Fibiger Jørgen Taifun Ursula Palme Horisont Pax Ellida Freyapaket Dora Rønn Grethe Hviid Pearl Toledo Alfred Christensen Rørvik Nordjyden Chr. Tudborg Joan Merete Hanne Junker Bradsted Rita Egholm Spurn Legind Bjerge Ingrid Harbo Samson Marion Sara Jytte Skou Eginhus Anders OVBI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVCA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVDA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVEA B C D Willemoes Huitfeldt OVEE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVGA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Søridderen Ulvsund Søhunden Aarøsund Alssund Egernsund Grønsund Guldborgsund Omøsund Vilsund Flyvefisken Hajen Havkatten Laxen Makrelen Sværdfisken Glenten Jagtfalken Ravnen Stormfuglen Tranen Falken Hejren Lommen Viben DMH 0 DMH 0 DMH Y DMH Y Y Y Y DMH DMH Y Y Y DMH DMH Y DMH DMH DMH DMH DMH DMH Y DMH DMH

15 OVHA til OVPN Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVHA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVJA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V DMH DMH Y Y0 DMH DMH DMH DMH OVJW X Y Z OVKA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVLA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVMA B C D E F G H I J K L M N O P Q R Lougen Laaland Langeland Beskytteren Vindhunden GLM GLM Lindormen Askø Baagø Enø DMH (Fænø) Hjortø Lyø Manø Stigsnæs Trellenæs Vornæs Helgenæs Lynæs Asnæs OVMS T U V W X Y Z OVNA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVPA B C D E F G H I J K L M N Egenæs Alholm Birkholm Ertholm Fyrholm Græsholm Lindholm Klørdyb Vejdyb

16 OVPO til OVXX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVPO P Q R S T U V W X Y Z OVQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVRA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVSA B C D E F G H I J OVSK L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVVA B C D E F OVVG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVXA B C D E*) F*) G*) H*) I*) J K L M N O P Q R S T U V W X (redningsbåd) Hirtshals (redningsbåd) Hvide Sande (redningsbåd) (redningsbåd) Havn (redningsbåd) *) Skib af under 0 tons brutto.

17 OVXY til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVXY Z OVYA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Saturn Merete Banke Edvard Meyer Emma Lis Jonna-Birthe Passaten Helen Jensen Amigo Skotland Tikerak Anna Wulff Vesta Fjord Jenny Kruse Svend Svend Aage Lisan-Hil Sylvia Sønderjylland Luna Mærsk Elin S OWAU V W X Y Z OWBA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWCA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWDA B C D E F G H I J K L M N O P Taasinge Lene Teken Laila Dorthe Danielsen Capri Ullalis Feggesund Beira Fri Lone Danholm Jørgen Peter Femøsund Neptun Venus Vera C. Herup Vesta Thyholm Viking Barsø J. P. Nielsen Tegl Pentland H. Børsmose Søren Lanng Ærø Borneo Zephyr Karla Enevoldsen Agnes Lars Mohr Kly Sylvia C. A. Lund L. P. Viking H. P. Hansen Ane Marie Anna Sandy Anna Anna Holmi Singapore Guldborgsund Johnny Lyng Anni Argus Keldsnor Argus Herdis Jens Peder Søster Viru Rowan Kvik III Bukefalos Dannevirke Camilla Nirvana Girdle Ness Elly Marie Skou Nico Cathrine Kama Nadir Bo Hansa Roxy Diana Tyr Jytte Engholm Clara OWDQ R S T U V W X Y Z OWEA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWFA B C D E F G H I J K L M N O P - Q R S T U V W X Y Z OWGA B C D E F G H I J K L Gardenia Clausens Minde Jens Toft Arsenal Corona John Thode Bounty Blue Bell Jytte Margrethe Dakota Stanne Dagmar Aaen Leda Mærsk Ulf Dagny Birgit Lau Erika Jette Saxberg Danmark Eva Tholstrup Dannebr Danneskjold Delfinen Krista Rud Thyra Christensen Skott Andreas Jensen Duen Lars-Is Søren Flyvholm Omøsund Agnete Mærsk Ebba Aaen Lerin Piscator Engly Judy Edith Buch Dagmar Inga Margrethe Eda Thyra Birgitte Bruun Aase Nielsen Anglo Mærsk Helle Bjerrum Erna Mariane Nordhval Sigrid Henriette Pamela Eli Miami Eline Astarte Ane-Lise Dan-Harding A. E. S. Ella Caledonia Libanon Ellen Casanova Susanne Tholstrup Egerø Ellen Chr. Kynde Busuanga Ellen Margrethe Johanne Elise Ann Jukon Ulla

18 OWGM til OWOZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM N O P Q R S T U V W X Y Z OWHA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWJA B C D E F G H Elna Savana Ingø Elsa Margrethe Keld Edel Else Else Marie Annette S. Emanuel Lexa Mærsk Thora Frellsen Kirstine Toft Marie Engbjerg Inger Højen C. F. Jensen Helle Munch Ena Top Energi Mary Sven Lidove Bjørn Monsunen Bikea Erna Inger Bente Rønne Morild Hansine III Nelwi Kirsten Sulbæk Atlantic Esther Esther Monaco Evelyn Volo Lathyrus Fr. Grønhøj H. J. Grau Falken Ærøsund Falken Christa Clemmensen Emmy Falken Familien Anna Süpha Ellen Bodil Riis Rosborg Prinsesse Margrethe Flora Fortuna Arabian Reefer Klintholm Fortuna Stinne Vang Leise Mærsk Langholm Silpann Frem Fremad Spigerborg Gniben Emma Mærsk Lilleholm Vensholm OWJI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWKA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWLA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWMA B C D Robert Schou Niels Peter Helle Esther Knudsen Werner Fylla Lauta Agnes Captain T. Basse Ruth Madsen Gerda Chr. Smed Inger Dorethe Sydfolk Aula Meggy Sunna Saigon Sanna Hvideklint Grethe Anemone Norfolk Hadsund Aldebaran Gudrun Gudrun Aaen Angela Else Rud Henning Mærsk Aase L. P. Corneliussen Gutta Havmaagen Meretha Tasmania Haabet Haabet Clipperen Haabet Emma Kjeld Alva Mærsk Taarnborg Kitte Tholstrup Lasse Helga Dan Elly Rønn Hans Mortensen Cassiopeia Jens Mærsk Rex Harriet Astoria Flyvholm Fuga Hedvig Heimdal Zeus Ulla Viola Vest Helene Helene Svitzer Elva Knudsen Karin Lodberg Helge Henny Hulda Mærsk Henrik Bødker Hera Jenny Nyland Olav Bjarke OWME F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWNA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Hermann Doris Hilda Lisse Ruby Linda Nina-Mona Hvitfeldt Nina Normann I. P. Thorsøe Akvila Gertrud Kathrine Ulla-Vita Immanuel Bølgen Jesper Bruun Silverland Hjortø Edelweis Pia Henriette Inga Marie Inge Ingeborg Djursland Gerd Mærsk Sysser Westeraa Morten Jensen Jens Bang Vivian A. Fabricius Risø Peder Nees Martin P. Mortensen Ras Mærsk Jens Berg Jens Heide Erna Thuesen Jensine La Maro Vinny Cyrano Kristine Holm Line Kilena Inge-Grethe Marstal Vind Mens S. Johanne Carl Istrup Johanne Madsen Ina Plet Jona Sailing Clee-Nees Jylland Damgaard Normark Lena Mariane Helle Dorrit Kiss-Ina Maine Kamma Ursholm Kirsten Mærsk Mombasa Trivia Rexona Chr. Munk Montana Else Priess Karen Rønn

19 OWPA til OWXN Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWRA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Silvano Maren Cord Egaa Dorte N. Hjorth Ebba Klit Ulla Rask Sylvana Kedron Ketty Karna Kirstine Jytka Klara Klara Marie Klitboen Knud Malacca Nordia Kometen Ene Jette Mette Skou Käte Lars A. Kruse Ebba Hebe Frida Harbo Glaciere Karen Margrethe Lis Chrestence Litten Perla Dan Pansy Hekva Lodsen Emi C. Hjørnet Ketty Marie Luna Bjarne Knopper Ronni Slettestrand Admar Sterna Vagn Berg Ole Skærpe Maagen Maagen Maagen Maagen Børge Henriksen Paula Holm Magda Birthe Puk Lillian Mygind Themis Hunter Stima Anders Mærsk Maran Atha Maren Kathrine Margrethe Mongolia Manchuria Use Hytting Orion Alabama Ejvind OWRW X Y Z OWSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R Thala Dan Marie Sonja Jensen Johanne Jane Jørgensen Rodney Ellen Marie Marie Marie Birgit Rønn Dormy Torøvig Jens-Is Olan Hildur Martha Torben Wewer Kirsten Jepsen Leif Stærke Martha Verona Torben Smed Mette Kynde Silian Hoan Vestvind Mary C. A. Rønn Korsholm Mary Signe Winkel Ole Kynde Atlas Albin Breum Niels Erik Halvor Midway Tovika Anne Dorthe Wiota Denich Falstria Haabet Hartvig Mærsk Nordklit M. Røntved Isefjord Mira Gefion Mirosa Hering Moa Jens T. Centrum Adriana Nanny Nautik Boma Lehnskov Adi Ran Hjorten Lisbeth Niels Juel Karen Helene Anna-Ester Henny Martha Nordboen Nordboen Suma OWUS T U V W X Y Z OWVA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWXA B C D E F G H I J K L M N Nordcaperen Norden Norden Rigmor Hjortlund Via Viola Nordland Clee H. Mathiasen Yrsland Adolf Jensen Jytte Irene Nordstjernen Jane Bruun Nordstrand Nordsøen Susanne Baun Uno Nurdug Norma Eli Mærsk Annebeth H. P. Prior P. M. Kjøbmand Ida Clausen Lola Kirsten Klitgaard Guile Menja Ina Oline Stella Maris Trend Orion Havfugl Elisabeth Boye Laura Danielsen Preben P. Jerup Niels Kirk Apollo Patria Patria Ruth Signe Tholstrup Pax Alfa Kondor Peder A. Møller Knud Erik Piscator Platessa Mona Polarstjernen Laust Mærsk Jane Peterna Ulla Møller Najaden Hanne Vendila Sortside Else Priva Agnete Henny Schmidt Rekna Reseda Bjarnov Jason Rigmor Moirsino Anne Bøgelund Rigel Virginia

20 OWXO til OXGB OWXO P Q R S T U V W X Y Z OWYA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXAA B C D E F G*) H I J Mette Mærsk Ruth Lis Bak Havlitten Kenta Selandia Sidde Skibets navn Scantic Sikar Lion Rigmor Jørgensen Vesterhavet Hornsnæs Tommy Jensen Bruus Begonia Vika Rønboen Nico Bro Standard Standard Stanley Stella Stella Albert Mærsk Stella Polaris Else Thuesen Carol-Ann Greenland Skødshoved Pesoco Sønderstrand Benedikte Svend Aage Jens Mollerup Haka Ditte Sylvia Viola Gitte Mona Lis Petrea Lilleøre Sundia Ficato Nordsjælland Ternen Kingston Wilson Dorothea Basse Gert Hansen N. P. Jensen Ellen Bach Evani Anna Home Tordenskjold Villi Zaar Stinne Weber Alice Torm Gunhild Torm Hanne Mary Prinsesse Benedikte Mathilde Mærsk Vestjysk Pioner Milano Maagen C. C. G. Andræ Georg Perle Trafik Pollux *) Skib af under 0 tons brutto. OXAK L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXBA B C D E F G*) H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXCA B C D E F G*) H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXDA B C D E*) F Skibets navn Emma Moes Urda Valdemar Olivia Winther Valkyrien Whitehaven Vega Alma Ruby Vega Verona Nord Hornsved Quo Vadis Vera Vera Verdandi Tuna Clipper Bine Bruun Zion Aulis Norden Merci W. A. Graah Knud Mærsk Pytte Solon M. J. Finne Sara Nees Bellis Conny Anker Victory Christel Heering Mee Tholstrup Laurs Kalundborg Krabholm Søglimt Marius Degn Vrist W. Klitgaard Riberhus Bodil Thinnesen Rosenvold Klitrosen Cremona Grusa Jonna Østergaard Irma I. P. Koch Minie Joan-Ingolf Vera Mortensen Glory Yrsa Rendbjerg Zephyr Henning Mathiesen Kurt Manoa Christian IX Tom West Øresund KUtten Betty Nordgas Activ Strib Norma Sørensen Primo Ourø Bastholm Inger Clausen Floto Ella OXDG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXEA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXGA B Skibets navn Belgian Reefer Elite Blaavand Danmark Anna Margrethe Bente Skern Texel Herdis Torm De to Søstre Danmark Egernsund Garm Skejnæs Havsand Skagklit Erika Dan Kalis Hanne Hansen Buccaneer Laila Holm Milla Rainbow Frank-Benly Ane Blander Hans Hjort Valde Thronder Mads Peter Oke Bella Dan Seine Carmenita Chr. Engbjerg Ryvingen Bente Bro Evelyn Mærsk Christen Harbo Axelhus Margrethe Robbert Vera Lau Mira Jedi Lundholm Hanne Skou Bunker Esso Lantana Anna Bruun N. Chr. Christensen Vega Nordholm Gerda Dan Paula Dan Marna Dan Viben Ejner Birthe Marie Oksø Karen Vrensted Elo Sine Boye Venus Margit Løth Hans Mærsk Vesta Dunja Wiwa Twea Bodil Use Clausen Aarhus Stella Danielsen

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART. UDGAVE MAJ FOR

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 68. UDGAVE FEBRUAR 1964 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Nordjysk Censureret 2009

Nordjysk Censureret 2009 Eva Christensen, 005 Titel: Landskab 100x90 Pris: 7500,- Betina Nielsen, 066 Titel: Den forladte dal. 130x130 Pris: 6.000,-kr Ursula Høgh, 024 Titel: Landskab 1 Pris: 5.000,-kr. Betina Nielsen, 067 Titel:

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012 Vi skal hermed opfordre til, at vi får tilsendt navnene og adresserne på de superseje unge mennesker som kom til at løbe for langt, således at de kan få en fortjent

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Resultatliste - Kanalløbet 2015-4,5 km

Resultatliste - Kanalløbet 2015-4,5 km Resultatliste - Kanalløbet 0 -, km Piger op til årgang 00 Maria b Løgstør Skole 00 00:: Mathilde b Løgstør Skole 00 0 00:0: Marie a Løgstør Skole 00 00::0 Signe Kjeldsteen Team Kjeldsteen 00 00::00 Nicoline

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere