DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE FEBRUAR FORH ANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Pris kr.

3 Nærværende udgave er afsluttet D.. december. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Side Indledende bemærkninger V Key to the list. I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokaldesignaler) for danske skibe List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Register over de søværnet tilhørende skibe List of Danish warships. III. Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. IV. Register over rederierne for de i afsnit III optagne danske skibe, rederier for fiskeskibe undtaget List of Danish shipowners contained in section III excluding owners of fishing vessels. Tillæg. Supplement. a. Register over skibe, hjemmehørende på Færøerne List of ships belonging to the Faroe Islands. B. Fortegnelse over registrerede skorstensmærker kontorflag 0 Specification of registered funnel characteristics and house flags. C. Statistiske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse M. M Summary of the mercantile marine.

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. Der tildeles ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende på Færøerne) samt søværnets skibe et kendingssignal, der forsåvidt angår registrerede skibe tillige er skibets kendingsbstaver som registreret. et, der, forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, tillige er dets radiokaldesignal, består af fire bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte bstavgrupper OUAA - OZZZ XPAA - XPZZ. Der er endvidere tillagt Danmark en serie kendingssignaler, bestående af et tal tre bstaver, indenfor grupperne PAA - PZZ QAA - QZZ. I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske rækkefolge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 0 tons brutto derover som skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte bstavgrupper*). Disse skibe samt skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit III IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingsbstaverne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et OXXO er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet OYDR benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner såsom fyr- vagervæsenet lodsvæsenet, findes opført under afsnit III IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 0 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er nedmålt til under 0 tons. Skibe af under 0 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Angående skibe, hjemmehorende på Færøerne, se tillægget, afsnit a. Spalte., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. -nummeret består af et bstav et lobenummer for skibet. Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. B. C. D. E. F. Klassede passagerskibe. Uklassede passagerskibe. Klassede dampskibe.» motorskibe.» sejlskibe med hjælpemaskine.» sejlskibe. G. H. J. K. M. P. Uklassede dampskibe.» motorskibe.» sejlskibe med hjælpemaskine.» sejlskibe. Lægtere andet materiel uden fremdrivningsmiddel**). Passagerfartøjer af under 0 tons brutto. Spalte. Det anførte er det for skibet valgte. Er der efter skibets navn opført et navn i parentes, betegner dette skibets tidligere navn. Det markeres herved, at skibet, siden redaktionen af sidste udgave af skibslisten sluttede, har skiftet navn. Forsåvidt *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 0 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Der tillægges lægtere lignende af 0 tons brutto derover, registreret efter. januar, et kontrol-, bestående af bstaverne MX, efterfulgt af et tal.

6 VI angår skibe, indført fra udlandet, anføres det hidtidige udenlandske navn, når indførselen registreringen af skibet har fundet sted indenfor det tidsrum, redaktionen omfatter. Spalte giver oplysning om skibets type, arten af materialet, hvoraf det er bygget, antallet af vandtætte tværskodder, om skibet er forsynet med en af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet godkendt installation for radiotelegrafi eller -telefoni. Antallet af tværskodder er anført i henhold til rederiets opgivelser. De anvendte forkortelser forklares således: D. M. S. SD. SM. Lgt. A. B. E. F. J. L. Oregp. Pitchp. Stl. T. Bgs. Bj. Bjkr. Bjlgt. Ff. Fg. Fry. Fy. Hvalf. Is. Kr. Lf. Lst. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = dampskib. motorskib. sejlskib. sejlskib med hjælpedampmaskine. sejlskib med hjælpemotor. lægter. alm (elm). b. eg. fyr. jern. lærk. oregon pine. pitchpine. stål. teak. bugserskib. bjergningsskib. bjergningskran. B.iergningslægter. fiskefartøj. færge. skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum. fyrskib. hvalfanger. isbryder. kran. lystfartøj. lastskib. Pa. Patr. Pont. Sdp. Tk. Ud. BH. Awng. D. Pt. Awng. Shelter D. Well D. Olf. (Olf.) = = = = = = = = D. = = = = = = = skib, der er indrettet til at medtage flere end passagerer. patruljefartøj. ponton. sandpumper. tankskib. uddybningsfartøj. bulkheads = vandtætte skodder. awningdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette er indbefattet i bruttotonnagen (*lukket«). partielt awningdækket. shelterdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette ikke er indbefattet i bruttotonnagen (»åbent«). well deck = brønddækket = skib med enkelt brønd (udækket rum) mellem overbygningerne. oliefyring. indrettet til såvel kuloliefyring. radiotelegrafi. radiotelefoni. som Spalte udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalte. Angivelserne er opført i overensstemmelse med skibsregistrets udvisende, hidrørende fra bilbreve eller andre dokumenter opgivelser. Særlig forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der forst på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår -sted være ret mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Spalte. Forsåvidt et skib er klasset i et anerkendt klassifikationsselskab, anføres her selskabets navn, skibets klassebetegnelse i selskabets register, jfr. nedenfor, tidspunktet (måned år) for. F. eks. betyder -: november. Er intet tal anført, er de foreliggende oplysninger forældede. American Bur. of Ship, betyder:»american Bureau of Shipping«, British Corporation:»The British Corporation Begister«, :»Bureau Veritas«, Germ. Lloyd:»Germanischer Lloyd«, Lloyd's Beg.:»Lloyd's Begister of Shipping«Norske Veritas:»Det norske Veritas«. Tegnet eller * i forbindelse med klassebetegnelsen angiver, at skibet er bygget under vedkommende selskabs særlige tilsyn. American Bureau of Shipping. Skibe, bygget til klassens højeste fordringer for gunstigste fribord med ubegrænset fartsområde, betegnes: A.. Skibe, bygget net lettere end højeste fordringer, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»a.. with freeboard*.

7 VII For skibe, bygget til særlige formål, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»oil carrier«,»fuel oil carrier«eller»fishing service*, etc., for skibe, bygget til begrænsede fartsområder, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»great lake service»,»short coastwise service«,»towing service«eller»river service», etc. For skibe, bygget med isforstærkning, svarende til klassens fordringer, tilfojes bemærkningen:»ice strengthening«. Tegnet angiver, at skibets udrustning er i overensstemmelse med klassens fordringer. Bureau Veritas. Stålskibe optages i registret med angivelse af division I eller II (division I er den højeste) efterfulgt af en brøk, der betegner skibets tilstand, hvor / betegner god tilstand / ringere tilstand. eller om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet kan flyde med henholdsvis eller vandtætte hovedrum i fri forbindelse med søen. For skibe bygget efter ikrafttræden af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. juni, benyttes disse symboler kun for skibe, der ikke skal opfylde denne konvention, men hvor ejeren har ønsket en kontrol af skibets vandtætte inddeling. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet, for så vidt angår vandtæt inddeling, opfylder reglerne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. maj. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit B, i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af. juni. F betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit D F i samme konvention.»pr«eller»ice«under divisionstallet betyder, at skibet er forstærket efter selskabets bestemmelser af hensyn til sejlads i is. For træskibe angives i stedet for divisionsbetegnelsen tal, hvoraf det første betegner skibets type det andet klassens varighed, f. eks. - betegner, at skibet hører til års typen er klasset for år, regnet fra den dag, certifikatet er udstedt. Klassebetegnelsen efterfølges af et bstav, der enten angiver de farvande, som skibet er egnet til at besejle (Navigation Letters): L (Deep Sea Navigation), P (Small Coasting Trade), R (Road Stead) eller et bstav, der betegner det særlige formål, hvortil skibet skal anvendes:»f«(fishing) anvendes for stålfiskefartøjer med tilføjelse»deep Sea«eller»Coasting Service«,»Peche«eller»Petite Peche«anvendes for fiskefartøjer af træ, der er bygget til henholdsvis»deep Sea«eller»Coasting Service«,»S«(Towing Service) med tilføjelse»deep Sea«,»Coasting Service«eller»Harbour Service«,»D«(Dredgers Pontoons etc.),»y«(pleasure Sailing). Skibe, der bygges til formål, hvortil selskabets regler ikke indeholder særlig typebetegnelse (Service Letters), optages i registret med særlig tilføjelse:»petroleum in Bulk«,»Liquidfied gas«el. lign. Ovennævnte brøk type- eller farvandsbetegnelse efterfølges af tal, hvoraf det første angiver tilstanden af trædele i skibets skr, den anden angiver tilstanden af rigning, ankre kæder, således at tallet angiver en fuldt tilfredsstillende tilstand, tallet angiver en ringere tilstand eller utilstrækkeligt udstyr.»with Freeboard«føjes til klassebetegnelsen for skibe, der er bygget til en mindre dybgang end svarende til bestemmelserne i den internationale konvention om lastelinier for skibe af. juli 0. Germanischer Lloyd. Skibene erholder klassebetegnelserne: 0 eller 0 ; tallet 0 eller 0 betegner skibets styrke eller vedligeholdelsestilstand, tallet eller angiver besigtigelsesperiodens varighed. Klassetegnet 0 gives til skibe, der fuldtud tilfredsstiller forskrifterne i selskabets byggeregler, medens 0 gives til skibe, der kun delvis tilfredsstiller disse forskrifter, bl. a. navnlig vedrørende vedligeholdelsestilstand udrustning. For skibe, der bygges til at anvendes indenfor visse bestemte områder, tilfojes der et bstav eller bemærkning (Fahrtzeichen), f. eks.: K, k,»nordseeostsee«; K k betyder henholdsvis»grosse Küstenfahrtkleine Küstenfahrt«.»Nordsee«er fart i Nordsøen indtil n. b.,»ostsee«fart i Østersøen Kattegat. Betegnelsen»0 mit Freibord«kan gives skibe, der er bygget net lettere end svarende til minimums-fribord. Tegnet E betyder, at skibet er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is. Tegnet E+ betyder, at skibet er ekstra forstærket efter selskabets rcgler for sejlads i is.

8 VIII Lloyd's Register of Shipping united with The British Corporation Register. Skibe, der er bygget i henhold til selskabets regler, klasses: 0 A, sålænge de holdes i en sådan stand, at de sikkert kan føre»tør letfordærvelig ladning«. For skibe, bygget i henhold til selskabets regler før med et fribord, der er større end det mindst tillâdte, tilføjes:»with freeboard«. For skibe af særlig art tilføjes:»oiltanker«,»tug«,»trawler«etc. Skibe, som ikke belt opfylder selskabets regler med hensyn til materialdimensioner, kan optages i klassen med særlig betegnelse. For skibe, der forstærkes efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Ice class,, eller. The British Corporation Register (forenet med Lloyd's Register ). Skibe, der er optaget i klassen fortsat opfylder kíassens krav, bibeholder klassebetegnelsen, man nyregistreringer finder ikke sted. Skibe, der opfylder klassens krav for gunstigste fribord ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S.«Skibe bygget med reducerede materialdimensioner, svarende til et forøget fribord, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S. with freeboard«. For skibe, bygget til begrænset fartsområde, tilføjes bemærkninger herom, F. eks.:»river Service«. Skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, får tilføjelsen:»ice strengthning«eller»ice class A«,»B«eller»C«, hvor»a«er den kraftigste forstærkning. Det norske Veritas. Stålskibe af den styrke, beskaffenhed udrustning, som forudsættes i reglerne, tildeles efter besigtigelse klassebetegnelsen A. Skibe af mindre styrke eller ringere kvalitet kan tildeles lavere klasser: A, A. For træskibe er betegnelsen: For højeste klasse A for mindre styrke eller ringere kvalitet A *, A, B B. For skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Is. For lastskibe, der opfylder selskabets særlige regler for brandsikring, tilføjes efter klassebetegnelsen»f«. For skibe, bygget til særligt brug, tilføjes F. eks.»bilferje«,»jernbaneferje«,»tankskib for olielast«,»for havfiske«etc. For skibe, bygget til anvendelse i visse områder, tilføjes et bstav, som angiver fartsområdet, F. eks. N (Nord- Østersøen), K (kystfart) I (Søer floder). Der kan gives bstavet K tilføjelse om udvidet eller indskrænket kystfart. Specificering af fartsområde under disse bstaver findes i klassecertifikatet. Spalte,. Kendingsmålene i»feet«(en engelsk fod = 0,0 meter) decimaler heraf optages således: Længde på øverste, faste gennemgående dæk fra forkant af forstævn til agterkant af agterstævn; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne; dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til inderklædningen ved kolsvinet. I skibe med dobbelt bund (vandballast) er dybden angivet til inderklædningen på den øverste bund. Spalte *). Rummålet registerton (= 0 engelske kubikfod) svarer til, kubikmeter. Brutto (gross) registertonnagen omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af: ) dobbeltbundtanke, der benyttes til vand eller solie til skibets drift, efter omstændighederne ) overdæksrum, der er indrettet til beskvttelse af eller særlig brug for mandskab eller passagerer eller indeholder maskineri, eller som tjener til adgang for lys luft til fremdrivningsmaskineriet (casinger). Spalte *). Nettoregisiertonnagen bestemmes ved i bruttotonnagen at gøre fradrag for: ) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, ) rum for fremdrivningsmaskineriet. Fradraget for fremdrivningsmaskineriet bestemmes således: I. Maskinfremdrevne skibe bortset fra hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er pct. eller derover, men under 0 pct. af bruttotonnagen, er fradraget pct. af bruttotonnagen. *) I henhold til bestemmelserne i lov af. december om måling af skibe skal danske skibe efter ). december måles efter Internationale skibsmålingsregler, som fastsat ved den i Oslo den. juni afsluttede konvention om et ensartet system for måling af skibe, forsynes med internationalt målebrev; d er et målebrev, udstedt for nævnte dato i henhold til den hidtidige skib-målingslovgivning, vedblivende gyldigl, indtil der foretages sådanne forandringer i skibets legistreringsforhold, at nyt nalionalitets- registreringscertiíikat skal udstedes, eller sådanne forandringer ved skibet, at grundlaget for tonnageansættelsen påvirkes.

9 IX B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end pct. af bruttotonnagen, er fradraget pct. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 0 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med pet. II. Hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er 0 pct. eller derover, men under 0 pet. af bruttotonnagen, er fradraget pet. af bruttotonnagen. B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end 0 pet. af bruttotonnagen, er fradraget pet. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 0 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 0 pet. III. Bortset fra skibe, der udelukkende anvendes som slæbebåde (bjergningsfartøjer brandslukningsfartøjer betragtes ikke som slæbebåde) skibe, der er indrettet til udelukkende anvendes til isbrydning, må maskinrumsfradraget i intet tilfælde overstige pct. af den del af skibets tonnage, der er tilbage, efter at der i bruttotonnagen er foretaget alle fradrag med undtagelse af maskinrumsfradraget. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(circa), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver antallet af tons vand (å 0 lbs. = kg), som skibet kan rumme i tankene (T = tank) ifølge rederiets opgivelser. = agterpeaktank. = dobbeltbundtank. DT = dybtank (højtank). = forpeaktank. ST = sidetank. Spalte angiver antallet af tons DW (tons deadweight â 0 lbs. = kg) af ladning - (kul eller olie), som skibet i fuldt udrustet stand kan medtage. Ved et skibs dødvægtstonnage, DW, forstås den vægt - af ladning til skibets drift -, som skibet kan medtage, når det lastes ned til sommerfribordsmærket, det vil sige: forskellen mellem skibets totale deplacement skibets egenvægt (skr + maskineri + udrustning). Forsåvidt tallet er anført med kursiv, er det ikke officielt fastsat, men hidrører fra meddelelser fra rederiet. I modsat fald er tallet officielt fastsat, normalt svarende til et fribord på mm. Spalte angiver skibets rederi dettes. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Forsåvidt et partrederi ikke er registreret under et særligt navn, er rederiet anført som»partrederi«med angivelse af den valgte bestyrende reder i pa rentes. Een eller flere personers navne i parentes under et selskabs navn betegner selskabets direktion eller korresponderende reder. Har et selskab undtagelsesvis ikke valgt direktion eller korresponderende reder, er formanden for selskabets bestyrelse anført. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe - med undtagelse af rederier for fiskeskibe - i alfabetisk orden med angivelse af rederiets, forsåvidt rederiet er et selskab, af direktionen, den korresponderende reder eller eventuelt bestyrelsens formand, jfr. bemærkningerne til afsnit III, spalte. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe, anbragt i alfabetisk orden med angivelse af disses bruttotonnage. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er flere skibe opført indenfor en klamme i relation til ordene:»best. reder«, angives, at den pågældende er bestyrende reder for partrederier for hvert af de nævnte skibe. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Som nævnt er i registret ikke optaget rederier for fiskeskibe. Herved forstås rederier for egentlige fiskeskibe, der permanent er udrustet til anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Medtaget er derimod rederier for sådanne skibe, som ikke har karakter af egentlige fiskeskibe, men vel på visse tider af året udrustes til sæsonmæssigt fiskeri.

10 X Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 0 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne c: med i færøsk havn, uanset om rederiet er bjemmehørende på Færøerne eller andetsteds i riget. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Er der i spalte anført ordet»radiot.«, betegner dette, at skibet ifølge oplysninger fra de færøske myndigheder er forsynet med radiotelefon eller -telegraf. Spalte. Betegnelsen»P/F«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen»A. M. B. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Afsnit B. Fortegnelsen omfatter de ved skibsregistret i medfør af lov af. marts,, jfr. bekendtgørelse af. december, registrerede skorstensmærker kontorflag. Ved registreringen har rederierne i medfør af nævnte lovbestemmelse erholdt eneret på førelsen af de registrerede skorstensmærker kontorflag på de dem tilhørende skibe. Såfremt et rederi ikke længere er ejer af skib, kan d det for rederiet registrerede skorstensmærke kontorflag forblive henstående i registret i indtil år efter, at rederiet er ophørt at eje skib.

11 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokaldesignaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUAA OUCM OUEY B N Z C O OUFA D P B E Q C F R D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K N Z L O OUDA Dannebr M P B Hollænderdybet N H. V. Ravn Q C Kongedybet O R D Sleipner P S E Q Faros T F R U G S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUBA M Y B N Z C O OUGA D P B Thetis E Q C Hjælperen F R D G S E H T F Ægir I U G J V H K W I Niels Ebbesen L X J M Y K N Z L SKA O OUEA Esbern Snare M SKA P B Rolf Krake N SKA Q C Valdemar Sejr O SKA R D Bellona P S E Q Freja T F Diana R Hejmdal U G Flora S V H Triton T Fremad II W I U X J Argus V Y K W Mallemukken Z L X Maagen OUCA Delfinen M Y Skarven B N Z Teisten C O OUHA Herman Aaen D P B Kamilla Rønn E Spækhuggeren Q C Sigrid S F Tumleren R D G S E Bob H T F Hvidbjerg I U G Mille Heering J V H Langli K W I Argentina L X J Glenten * I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for fartøjer under 0 tons brutto, der er forsynet med radioanlæg.

12 OU til OUPX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OU L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUJA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUKA B C D E F Pacific Hanne Wejse Lemnos Betty Mærsk Ketty Danielsen Faaborg Elly Jensen Silver Star Himmerland Inga Riis Kay Marie Viking Bota Lolland Melos Francine Mærsk Minerva Kronborg Langeland Insula Afrika Blenda Axel Mærsk Methea Muff Carsten Læsø Santos Nordpol To Anita Dan Magga Narup Etly Danielsen Lica Mærsk Thorsminde Pandion Windy Luck Frisco Ansgar Mesita Stella Rask Linda Scarlett Mester La Mer Elsa Jan Helene Clausen Munkebjerg Frithiof Alice Misigssut Betty Rønn K. T. Holm Mildred Cord Arngrim Færø-Shell Karen Bodil Magda Bruun Lizzi Thomsen Dgerbank Thilte Rønn Odin Kr. Heerup Pan Boreas Blaabjerg Ellen Nielsen Mayumbe Alf. Bertelsen Vemmenæs Claus Anita Farsund OUKG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OULA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUMA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUNA B Mary Jensen Silja Søren Larsen Arild Mærsk Karl Akselsen Nordvest Peter Mærsk Anne Kirstine Bolivia Rolf Jane Mærsk Abrona Merkur Erik Rom Sonny Helga Mette Carl F. Christensen Mizpa Sejrø Koldinghus Klitjyden Degi Michael Jebsen Nørrestrand Skjelskør Kresten Krabbe Søren Thode Simba Chr. Degn Maritha Rønland Clara Konge Napoli Mandalay Hornstrup Læsøboen Nr. Uruguay Suomi Niels Aaen Goliath Gøl Svanen Kronprinsesse Ingrid Svend Maria-Regina Lilleheden Savik Hansine Knopper Tycho Brahe Ellen Flyvholm Trio Thrym Nian Esperance Rutha Dan Aurora Kirselly Toto Esso Nyborg Zenia Tranekjær Frode Jens Chr. Nordfisk Bachelor III Klausholm Rita Mærsk Uffe Corneliussen Urd Blåside Ove OUNC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Dixi Grethe Lyng Tenna Dan Jan Mayen Ballen Ellen Krusborg Ann Betty Effie Mærsk Drot Kate Mærsk Rikke Skou Titan A. L. B. Aage Kege Martin Bøgelund Nilaus Margit Aggersund Indiana Elinor Agnete Agnethe Minoris Mette Bjergboen Eva Marie Albatros Lysegrund Ramsey Lolli Alexander Skallingen Kirsten Anjobi Aetna Juliane Marie Andrea Inge-Rose Elsa Tholstrup Olga Mærsk Karen Nybo Johnny Bødker Løjbjerg Meta Jan Umanak Skibladner Anna Mærsk Arresø Anna Marie Anna Willy Betty Fjord Ramshøj Hugo Nielsen Aron Hanne- Lis Rebis Vendia Frankrig Avance Oklahoma Bien Lene Marie Ludvig P. W. Thomas Peder Wessel Høgen Carl Ciska Th. Jacobsen Jonna Spangsberg

13 OUPY til OUYL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUPY Z OUQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OURA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Grethe Lodberg Hellas Cecilie Charlotte Hammerslet Chr. Roust Arvi Lau-Erik Christian Anne-Mette Birgit Thygesen Kynnes Kolibri Douvbach Caramba Dana Danebr Dania Rio Ulla Thygesen Delfin Karen Birgitte Jill Skagboen Palle Gudrun Mærsk Eduard Margot Tertia Siri II Østa Jørgen Madsen Avoq Elbima Bornholm Ole Erni Karvan Uller Karvald Renita Finn Freddy Elisabeth Nielsen Navi Osric Christa Emma Christella Bjørn Clausen Emmy Batory Energi Erik Sival Erna Ann Katrin Erna Erna Vestland Erna Esther Højboen Evelyn Lis Christ Fuurø Inger Lupe Hanna Dan Lillebælt Elsborg Ingrid OUSU V W X Y Z OUTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUVA B C D E F G H I J K L M N O P Ane Knak Anette Bork Rubjergklit Freia Frida Dan Nanny Bredahl Elisabeth Vinga Fremad Lotte Fremad Fylla Karin Hjørdis Gabriel Margot Hansen Johannes Vestkysten H. Thaarup Boe Ohio Thora Dan Anna Bella Tonna Elin Rom Nordglimt Limona Skjoldnæs Palo Melingsvaag Anne Birthe Svanen Haabet Finnlith Brynhild Kirk Hafnia Rositta Inger-Birthe Ulla Christ Linda-Marie Jonna Wang Hans Juul Harald Hans Peter Mobil Paraguay Helgenæs Jerrig Henry Erantis Oda-Hil Lora Nordkap Hilda Hvalpsund Edith Bente Houborg Jane Nymann Jørna Inger Bodil Tornby Ingrid Jørgen Ole Asta Tove-Lisa Loa Else Mærsk Lilleklint Johanne Johanne Morten OUVQ R S T U V W X Y Z OUWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUXA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OUYA B C D E F G H I J K L Pia Plet Fie Welle John Josefine Jytte Rom Jylland Judith Martha Martin Engbjerg Kapella Karen Dick Kastor Inger Hvidemose Maarup Sølyst Kodan Ellen Mærsk Kongsøre Korshage Jacob Nord-Als Krestine Kristian Quest Lilli Scarlett Sandvik Lilli Abelone Bris Laura Laura Lyra Leda Merlan Jean Sømand Karen Kirk Inna Linnea Luna Hanne Scarlett Lundeborg Maagen Magda Dykkeren Arne Florida Jesanna Conni Margrethe Margrethe Ørodde Mariane Anne Linda Hjortholm Marie Magda Marie Mars Martha Dyrnæs Johnna-Benly Sunlight Varnæs Vendelbo Alva Møn Peter Saxberg Kathrine Petersen Anne Birgitte National Nelly Svend Mærsk Vigen *

14 OUYM til OVGZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUYM N O P Q R S T U V W X Y Z OUZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVBA B C D E F G H Neptunus Artemis Karelia Nordlyset Eva Thinnesen Svenla Zamora Oranje J. N. Fibiger Jørgen Taifun Ursula Palme Horisont Pax Ellida Freyapaket Dora Rønn Grethe Hviid Pearl Toledo Alfred Christensen Rørvik Nordjyden Chr. Tudborg Joan Merete Hanne Junker Bradsted Rita Egholm Spurn Legind Bjerge Ingrid Harbo Samson Marion Sara Jytte Skou Eginhus Anders OVBI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVCA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVDA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVEA B C D Willemoes Huitfeldt OVEE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVGA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Søridderen Ulvsund Søhunden Aarøsund Alssund Egernsund Grønsund Guldborgsund Omøsund Vilsund Flyvefisken Hajen Havkatten Laxen Makrelen Sværdfisken Glenten Jagtfalken Ravnen Stormfuglen Tranen Falken Hejren Lommen Viben DMH 0 DMH 0 DMH Y DMH Y Y Y Y DMH DMH Y Y Y DMH DMH Y DMH DMH DMH DMH DMH DMH Y DMH DMH

15 OVHA til OVPN Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVHA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVJA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V DMH DMH Y Y0 DMH DMH DMH DMH OVJW X Y Z OVKA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVLA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVMA B C D E F G H I J K L M N O P Q R Lougen Laaland Langeland Beskytteren Vindhunden GLM GLM Lindormen Askø Baagø Enø DMH (Fænø) Hjortø Lyø Manø Stigsnæs Trellenæs Vornæs Helgenæs Lynæs Asnæs OVMS T U V W X Y Z OVNA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVPA B C D E F G H I J K L M N Egenæs Alholm Birkholm Ertholm Fyrholm Græsholm Lindholm Klørdyb Vejdyb

16 OVPO til OVXX Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVPO P Q R S T U V W X Y Z OVQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVRA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVSA B C D E F G H I J OVSK L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVVA B C D E F OVVG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVXA B C D E*) F*) G*) H*) I*) J K L M N O P Q R S T U V W X (redningsbåd) Hirtshals (redningsbåd) Hvide Sande (redningsbåd) (redningsbåd) Havn (redningsbåd) *) Skib af under 0 tons brutto.

17 OVXY til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OVXY Z OVYA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OVZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Saturn Merete Banke Edvard Meyer Emma Lis Jonna-Birthe Passaten Helen Jensen Amigo Skotland Tikerak Anna Wulff Vesta Fjord Jenny Kruse Svend Svend Aage Lisan-Hil Sylvia Sønderjylland Luna Mærsk Elin S OWAU V W X Y Z OWBA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWCA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWDA B C D E F G H I J K L M N O P Taasinge Lene Teken Laila Dorthe Danielsen Capri Ullalis Feggesund Beira Fri Lone Danholm Jørgen Peter Femøsund Neptun Venus Vera C. Herup Vesta Thyholm Viking Barsø J. P. Nielsen Tegl Pentland H. Børsmose Søren Lanng Ærø Borneo Zephyr Karla Enevoldsen Agnes Lars Mohr Kly Sylvia C. A. Lund L. P. Viking H. P. Hansen Ane Marie Anna Sandy Anna Anna Holmi Singapore Guldborgsund Johnny Lyng Anni Argus Keldsnor Argus Herdis Jens Peder Søster Viru Rowan Kvik III Bukefalos Dannevirke Camilla Nirvana Girdle Ness Elly Marie Skou Nico Cathrine Kama Nadir Bo Hansa Roxy Diana Tyr Jytte Engholm Clara OWDQ R S T U V W X Y Z OWEA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWFA B C D E F G H I J K L M N O P - Q R S T U V W X Y Z OWGA B C D E F G H I J K L Gardenia Clausens Minde Jens Toft Arsenal Corona John Thode Bounty Blue Bell Jytte Margrethe Dakota Stanne Dagmar Aaen Leda Mærsk Ulf Dagny Birgit Lau Erika Jette Saxberg Danmark Eva Tholstrup Dannebr Danneskjold Delfinen Krista Rud Thyra Christensen Skott Andreas Jensen Duen Lars-Is Søren Flyvholm Omøsund Agnete Mærsk Ebba Aaen Lerin Piscator Engly Judy Edith Buch Dagmar Inga Margrethe Eda Thyra Birgitte Bruun Aase Nielsen Anglo Mærsk Helle Bjerrum Erna Mariane Nordhval Sigrid Henriette Pamela Eli Miami Eline Astarte Ane-Lise Dan-Harding A. E. S. Ella Caledonia Libanon Ellen Casanova Susanne Tholstrup Egerø Ellen Chr. Kynde Busuanga Ellen Margrethe Johanne Elise Ann Jukon Ulla

18 OWGM til OWOZ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM N O P Q R S T U V W X Y Z OWHA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWIA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWJA B C D E F G H Elna Savana Ingø Elsa Margrethe Keld Edel Else Else Marie Annette S. Emanuel Lexa Mærsk Thora Frellsen Kirstine Toft Marie Engbjerg Inger Højen C. F. Jensen Helle Munch Ena Top Energi Mary Sven Lidove Bjørn Monsunen Bikea Erna Inger Bente Rønne Morild Hansine III Nelwi Kirsten Sulbæk Atlantic Esther Esther Monaco Evelyn Volo Lathyrus Fr. Grønhøj H. J. Grau Falken Ærøsund Falken Christa Clemmensen Emmy Falken Familien Anna Süpha Ellen Bodil Riis Rosborg Prinsesse Margrethe Flora Fortuna Arabian Reefer Klintholm Fortuna Stinne Vang Leise Mærsk Langholm Silpann Frem Fremad Spigerborg Gniben Emma Mærsk Lilleholm Vensholm OWJI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWKA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWLA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWMA B C D Robert Schou Niels Peter Helle Esther Knudsen Werner Fylla Lauta Agnes Captain T. Basse Ruth Madsen Gerda Chr. Smed Inger Dorethe Sydfolk Aula Meggy Sunna Saigon Sanna Hvideklint Grethe Anemone Norfolk Hadsund Aldebaran Gudrun Gudrun Aaen Angela Else Rud Henning Mærsk Aase L. P. Corneliussen Gutta Havmaagen Meretha Tasmania Haabet Haabet Clipperen Haabet Emma Kjeld Alva Mærsk Taarnborg Kitte Tholstrup Lasse Helga Dan Elly Rønn Hans Mortensen Cassiopeia Jens Mærsk Rex Harriet Astoria Flyvholm Fuga Hedvig Heimdal Zeus Ulla Viola Vest Helene Helene Svitzer Elva Knudsen Karin Lodberg Helge Henny Hulda Mærsk Henrik Bødker Hera Jenny Nyland Olav Bjarke OWME F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWNA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Hermann Doris Hilda Lisse Ruby Linda Nina-Mona Hvitfeldt Nina Normann I. P. Thorsøe Akvila Gertrud Kathrine Ulla-Vita Immanuel Bølgen Jesper Bruun Silverland Hjortø Edelweis Pia Henriette Inga Marie Inge Ingeborg Djursland Gerd Mærsk Sysser Westeraa Morten Jensen Jens Bang Vivian A. Fabricius Risø Peder Nees Martin P. Mortensen Ras Mærsk Jens Berg Jens Heide Erna Thuesen Jensine La Maro Vinny Cyrano Kristine Holm Line Kilena Inge-Grethe Marstal Vind Mens S. Johanne Carl Istrup Johanne Madsen Ina Plet Jona Sailing Clee-Nees Jylland Damgaard Normark Lena Mariane Helle Dorrit Kiss-Ina Maine Kamma Ursholm Kirsten Mærsk Mombasa Trivia Rexona Chr. Munk Montana Else Priess Karen Rønn

19 OWPA til OWXN Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWPA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWQA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWRA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Silvano Maren Cord Egaa Dorte N. Hjorth Ebba Klit Ulla Rask Sylvana Kedron Ketty Karna Kirstine Jytka Klara Klara Marie Klitboen Knud Malacca Nordia Kometen Ene Jette Mette Skou Käte Lars A. Kruse Ebba Hebe Frida Harbo Glaciere Karen Margrethe Lis Chrestence Litten Perla Dan Pansy Hekva Lodsen Emi C. Hjørnet Ketty Marie Luna Bjarne Knopper Ronni Slettestrand Admar Sterna Vagn Berg Ole Skærpe Maagen Maagen Maagen Maagen Børge Henriksen Paula Holm Magda Birthe Puk Lillian Mygind Themis Hunter Stima Anders Mærsk Maran Atha Maren Kathrine Margrethe Mongolia Manchuria Use Hytting Orion Alabama Ejvind OWRW X Y Z OWSA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWUA B C D E F G H I J K L M N O P Q R Thala Dan Marie Sonja Jensen Johanne Jane Jørgensen Rodney Ellen Marie Marie Marie Birgit Rønn Dormy Torøvig Jens-Is Olan Hildur Martha Torben Wewer Kirsten Jepsen Leif Stærke Martha Verona Torben Smed Mette Kynde Silian Hoan Vestvind Mary C. A. Rønn Korsholm Mary Signe Winkel Ole Kynde Atlas Albin Breum Niels Erik Halvor Midway Tovika Anne Dorthe Wiota Denich Falstria Haabet Hartvig Mærsk Nordklit M. Røntved Isefjord Mira Gefion Mirosa Hering Moa Jens T. Centrum Adriana Nanny Nautik Boma Lehnskov Adi Ran Hjorten Lisbeth Niels Juel Karen Helene Anna-Ester Henny Martha Nordboen Nordboen Suma OWUS T U V W X Y Z OWVA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWWA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWXA B C D E F G H I J K L M N Nordcaperen Norden Norden Rigmor Hjortlund Via Viola Nordland Clee H. Mathiasen Yrsland Adolf Jensen Jytte Irene Nordstjernen Jane Bruun Nordstrand Nordsøen Susanne Baun Uno Nurdug Norma Eli Mærsk Annebeth H. P. Prior P. M. Kjøbmand Ida Clausen Lola Kirsten Klitgaard Guile Menja Ina Oline Stella Maris Trend Orion Havfugl Elisabeth Boye Laura Danielsen Preben P. Jerup Niels Kirk Apollo Patria Patria Ruth Signe Tholstrup Pax Alfa Kondor Peder A. Møller Knud Erik Piscator Platessa Mona Polarstjernen Laust Mærsk Jane Peterna Ulla Møller Najaden Hanne Vendila Sortside Else Priva Agnete Henny Schmidt Rekna Reseda Bjarnov Jason Rigmor Moirsino Anne Bøgelund Rigel Virginia

20 OWXO til OXGB OWXO P Q R S T U V W X Y Z OWYA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OWZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXAA B C D E F G*) H I J Mette Mærsk Ruth Lis Bak Havlitten Kenta Selandia Sidde Skibets navn Scantic Sikar Lion Rigmor Jørgensen Vesterhavet Hornsnæs Tommy Jensen Bruus Begonia Vika Rønboen Nico Bro Standard Standard Stanley Stella Stella Albert Mærsk Stella Polaris Else Thuesen Carol-Ann Greenland Skødshoved Pesoco Sønderstrand Benedikte Svend Aage Jens Mollerup Haka Ditte Sylvia Viola Gitte Mona Lis Petrea Lilleøre Sundia Ficato Nordsjælland Ternen Kingston Wilson Dorothea Basse Gert Hansen N. P. Jensen Ellen Bach Evani Anna Home Tordenskjold Villi Zaar Stinne Weber Alice Torm Gunhild Torm Hanne Mary Prinsesse Benedikte Mathilde Mærsk Vestjysk Pioner Milano Maagen C. C. G. Andræ Georg Perle Trafik Pollux *) Skib af under 0 tons brutto. OXAK L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXBA B C D E F G*) H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXCA B C D E F G*) H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXDA B C D E*) F Skibets navn Emma Moes Urda Valdemar Olivia Winther Valkyrien Whitehaven Vega Alma Ruby Vega Verona Nord Hornsved Quo Vadis Vera Vera Verdandi Tuna Clipper Bine Bruun Zion Aulis Norden Merci W. A. Graah Knud Mærsk Pytte Solon M. J. Finne Sara Nees Bellis Conny Anker Victory Christel Heering Mee Tholstrup Laurs Kalundborg Krabholm Søglimt Marius Degn Vrist W. Klitgaard Riberhus Bodil Thinnesen Rosenvold Klitrosen Cremona Grusa Jonna Østergaard Irma I. P. Koch Minie Joan-Ingolf Vera Mortensen Glory Yrsa Rendbjerg Zephyr Henning Mathiesen Kurt Manoa Christian IX Tom West Øresund KUtten Betty Nordgas Activ Strib Norma Sørensen Primo Ourø Bastholm Inger Clausen Floto Ella OXDG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXEA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXFA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OXGA B Skibets navn Belgian Reefer Elite Blaavand Danmark Anna Margrethe Bente Skern Texel Herdis Torm De to Søstre Danmark Egernsund Garm Skejnæs Havsand Skagklit Erika Dan Kalis Hanne Hansen Buccaneer Laila Holm Milla Rainbow Frank-Benly Ane Blander Hans Hjort Valde Thronder Mads Peter Oke Bella Dan Seine Carmenita Chr. Engbjerg Ryvingen Bente Bro Evelyn Mærsk Christen Harbo Axelhus Margrethe Robbert Vera Lau Mira Jedi Lundholm Hanne Skou Bunker Esso Lantana Anna Bruun N. Chr. Christensen Vega Nordholm Gerda Dan Paula Dan Marna Dan Viben Ejner Birthe Marie Oksø Karen Vrensted Elo Sine Boye Venus Margit Løth Hans Mærsk Vesta Dunja Wiwa Twea Bodil Use Clausen Aarhus Stella Danielsen

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 97 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 7. UDGAVE JANUAR 97 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET,

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER TREDIE OFFICIEL

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn)

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn) Indsamlingsleder Asta Gyldenkærne Skoven,Frederikss Indsamlingsleder Birthe Oue Hansen Vebbestrup,Mariag, Rold,Mariagerfjor, Ar Indsamlingsleder Lissy Wittendahl Sørig,Hjørring Indsamlingsleder Hans Kristian

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

JØRGEN LILHOLM PETERSEN

JØRGEN LILHOLM PETERSEN UdfØres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 STATENS KUNSTFONDS 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 01 1 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 INDHOLDS FORTEGNELSE

Læs mere

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2015/2016 Velkommen til et nyt skoleår Elev Indhold Praktiske oplysninger... 4 Skolens kontor... 4 Skolens telefon... 4 E-mail... 4 Hjemmeside... 4 Info om info...

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af 1, stk. 2, 3-5, 17, stk. 5, 28 og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK: DAF 1999 i tal FORSIDE: Wilson Kipketer, SPARTA var igen i 1999 tilbage i den rolle, han havde i 1997. Kun 1 nederlag i 13 "finaler'' blev det til. Det blev også til jackpot i "IAAF's Golden League Meetings",

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 32. årgang September 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning

Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Med 20.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab med fokus på politisk gennemslagskraft

Læs mere

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER

Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER Udgivet juli 2008 Beretning for 2007 Juni 2008 De Stille Stuers tilblivelse I begyndelsen af 1900-tallet indførtes i København kransekort på foranledning af

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Philip Høpner.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Philip Høpner. H e r l u f s h o l m S k o l e J u n i 2 0 1 2 Leder Det bliver en spændende sommer og efterår vi går i møde på Herlufsholm Skole, til et længe ventet og ønsket projekt kan vi den 25.juni tage det første

Læs mere