Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN"

Transkript

1 Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/ Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN 1. Denne Hovedplan for Etableringen af Fæstningsoversvømmelserne ved København skal indtil videre tjene som Rettesnor for alle Vedkommende. Ved Brugen af den skal dens fortrolige Karakter altid haves for Øje. De udlevedrede Eksemplarer skal opbevares ved selve den Myndighed eller Underafdeling som de efter Den kommanderende General i 1' Generalkommandistrikts Bestemmelse tilstilles. Udlaan maa ikke finde Sted. Det fornødne Kendskab til planen gives Befalingsmændene ved mundtlig Instruktion. Uddrag af denne Hovedplan maa kun finde Sted i de af Den kommanderende General i 1' Generalkommandodistrikt foreskrevne eller tilladte Øjemed. Saadanne Uddrag maa da tages ved den paagældende opbevarende Myndigheds eller Underafdelings egen Foranstaltning og under dens egen kontrol, og for deres Behandling og Opbevaring gælder de i saa Henseende for Hovedplanen givne Forskrifter. Indholdsfortegnelse. Oversigtskort Beskrivelse af Fæstningsoversvømmelserne Side.

2 Furesø - Ermelund Nordre Oversvømmelse Søndre Oversvømmelse Fyldningsmaader og Fyldningstider Konstruktionernes Styrke Ordrer, som inden Etableringens Begyndelse maa meddeles Lederen Vandmængder i Bassinerne Tabel over Oversvømmelsernes Højdetal ooooooooooooooooooooooooo Øversvømmelsen.

3

4 B es k r i v e l s e a f F æ s t n i n g s o v e r s v ø m m e l s e r n e. Vandets tages fra Furesø Frederiksdals Stemmeværk Lyngby Stemmeværk Ermelunds Stemmeværk Vandet til Fæstningsoversvømmelserne omkring København tages fra Furesø, hvis Vandstand i de senere Aar er + 63,5 Fod (Mindste tilladte Vandstand er + 62,5 Fod. Søen er under offentligt Tilsyn. Fra Furesø føres Vandet gennem Fæstningskanalen (Furesøkanal d. v. s. den kanaliserede Fureaa) til Lyngby Sø, hvis vandstand normalt er ca Fod. Paa vejen fra Furesø til Lyngby Sø passerer Vandet Frederiksdals Stemmeværk, der under Fredsforhold er lukket eller ganske lidt aabent (af Hensyn til Vandafgivelse til Møllerne langs Mølleaaen), men ved Oversvømmelsens Etablering aabnes stærkt og ved Oversvømmelsens Slutning helt. Regulering af Vandafgivelsen finder i første Række Sted her. Fra Lyngby Sø løber Vandet under Fredsforhold gennem Mølleaaen forbi Lyngby Mølle og videre fordi Fuglevad, Brede o. s. v. Ved Oversvømmelsens etablering lukkes ved Lyngby mølle og ved Nordbanebroen over Mølleaaen, og det hidtil lukkede Lyngby Stemmeværk, som i Lyngby By spærrer tværs over Fæstningskanalen, der fra Lyngby Sø strækker sig til Ermelunden (Lyngbykanal), aabnes, hvorefter Vandet fra Lyngby Sø strømmer mod Ermelunden. Lyngby Kanal afsluttes af Ermelundens Stemmeværk, øst for hvilket de egentlige Oversvømmelsesbassiner findes. Fæstningsoversvømmelserne deles i Nordre Oversvømmelse og Søndre Oversvømmelse, til hvilken sidste knytter sig Efterfyldning af Vestfrontens Grave og Kagsmose Oversvømmelse. Nordre Oversvømmelse. Nordre Oversvømmelse (se Oversigtskortet side 4) strækker sig fra Ermelunds Stemmeværk mod Øst til Sundet gennem Dalen, der kaldes Lyngby Enge eller Ordrup Mose. Den omfattet tillige den udtørrede Hundesø ved Jægersborg, nord for Jægersborg Stemmeværk, der skiller Nordre og Søndre Oversvømmelse. Lyngby Enge er af Hensyn til det stærke Fald i østlig Retning inddelt i forskellige Bassiner, nemlig: Bassin I. Baassin I, som strækker sig fra Ermelunds Stemmeværk mod Øst til Dæmning I og mod Syd til den nu betydningsløse Dæmning VI gennem Hundesø til Jægersborg Stemmeværk. Bassinet faar Maksimumvandstanden + 58 Fod under Etableringen af Kagsmosens Oversvømmelse. Fra Bassin I strømmer Vandet nord om Dæmning I gennem et Omløb (Stemmeværk) eller undtagelsesvis gennem Dæmningens underløb til Bassin II. Bassin II, der ligger mellem Dæmning I og Dæmning II. Bassinet faar under Oversvømmelsens Etablering maksimumvandstanden + 40 Fod, der senere gaar ned til + 38 Fod. Gennem et Overfald paa Dæmning II (eventuelt Underløb) strømmer Vandet til Bassin III-IV. Bassin III-IV (inden Dæming III's Sløjfning Bassin III og bassin IV), der ligger mellem Dæmning II og Dæmning IV (Klampenborg Væddeløbsbanes Terrain) og faar Vandstanden + 26 Fod. Gennem et omløb (Stemmeværk) i Dæmning IV's Sydende (eventuelt Underløb) strømmer Vandet til Bassin V. Bassin V, der ligger imellem Dæmning IV og Dæmning V (Klampenborg Stationsplads) og faar Vandstanden + 14 Fod. Gennem til Underløb i Dæmning V strømmer Vandet ud i de to smaa Bassiner Bassin VI og VII. Bassin VI og Bassin VII ved Strandvejen, der begge faa Vandstanden + 14 Fod. Bassin VI begrænses mod Øst og Syd af Dæmning VII og bassin VII mod øst af Dæmning VIII, der er en mur langs Strandvejen. Søndre Oversvømmelse. Stemmediget ved punkt XXIII. Kagsmose. Efterfyldning af Graven. Søndre Oversvømmelse (se Oversigtskortet Side 4) strækker sig fra Jægersborg Stemmeværk gennem den udtørrede Søndersø, Søndersøkanalen, over et Dige, der overskylles og bortskylles, Gentofte Sø over et andet Dige, der ligeledes overskylles og bortskylles, Gentoftekanalen, Søborghuskanalen over et Dige, der ved Oversvømmelsens Etablering bortgraves, Utterslevmose til Husumenceinten. Maksimumvandstanden i Søndre Oversvømmelse bliver mellem + 57 Fod og + 56 Fod, man kan - om ønskes - nedsættes nogle Fod efter Oversvømmelsens etablering. Søndre Oversvømmelse begrænses mod Sydøst af Spærredæmningen ved Emdrup, gennem hvis Underløb Vandet kan bortledes til Emdrup Sø og videre mod øst og Syd. Naar Stemmediget ved Husumenceintens Punkt XXIII aabnes, strømmer Vandet fra Søndre Oversvømmelse ind i Husumenceintens Grav. Det føres videre gennem denne over 3 Batardeauer (Overfaldsdæmninger) paa Voldlinie XX-XXI, nedenfor hvilke den endelige Vandstand bliver + 40 Fod, til Islevhusvejen. Tæt nord for denne findes et aabent Overfald i Enceintens Glaci, gennem hvilhet Vandet strømmer ud i Kagsmose. Kagsmosens Vandstand bliver + 40 Fod. Gennem Islevhusvejen, Sikkerhedsdæmningn paa Voldlinie XVI-XVII og Konstruktionerne længere syd paa kan Efterfyldning af Vestenceintens Grave (i Reglen ikke nødvendig) om fornødent foretages. Umiddelbart nord for Islevhusvejen er Harrestrupaaen i 3 Underløb og en Drikkevandsledning i 2 Underløb førte under graven mod øst i hvilken Retning ogsaa et Afløb fra Graven findes. Alle disse Løb kunne lukkes ved Stigborde. F y l d n i n g s m a a d e r o g F y l d n i n g s t i d e r. Oversvømmelsernes Afsnit Fyldningstider i Døgn

5 700 Kubikfod pr. Sekund fra Furesø (senere 400 ved Kagsmoses Fyldning) 700 Kubik fod til Nordre. 350 Kubik fod til Nordre 175 Kubikfod til Nordre Nordre. c. 1 2/3 c. 2 2/3 c. 4 2/3 c. 3 1/3 Søndre (uden Kagsmose) Nordre + Søndre. c. 1 1/3 c. 3 c. 2 1/2 c. 3 c. 3 c. 4 2/3 Kagsmose. c. 5 c. 5 c. 5 1/2 Nordre+Søndre+Kagsmose. c. 6 c. 8 c Kubikfod pr. Sekund fra Furesø. Nordre alene. Dette Skema giver en fuldstændig Oversigt, hvortil følgende Bemærkninger knyttes: Den Maksimumsvandføring, til hvilken man af Hensyn til Fæstningskanalen og Konstruktionerne tør gaa, er 700 Kubikfod pr. Sekund. Den bør altid anvendes, naar man vil fylde hele Oversvømmelsen alene hurtigst muligt. Vil man fylde Nordre Oversvømmelse alene og mener at kunne paaregen c. 3 1/3 Døgn til Raadighed, tages kun 350 Kubikfod Vand i Sekundet fra Furesø. Det hele Nordre først. Tages 700 Kubikfod i Sekundet fra Furesø, kan det efter at have passeret Ermelunds Stemmeværk fordeles paa flere maader. 1. Man kan lade alle de 700 Kubikfod strømme til Nordre Oversvømmelse og fylde denne først, hvilket gøres paa 1 2/3 Døgn (med 5% til Mætning af Grunden c. 1 3/4 Døgn). Derefter fyldes Søndre Oversvømmelse (c. 1 1/3 Døgn) og endelig Kagsmose (c. 5 Døgn). Denne Maade anvendes, naar man for enhver Pris vil have nordre Oversvømmelse fyldt hurtigst muligt og derefter Søndre og Kagsmose. Normalfyldemaaden. 2. Man kan ved regulering i Dæmning I's Omløb fordele Vandet med 350 Kubikfod til Nordre og 350 Kubikfod til Søndre Oversvømmelse. Efter 2 2/3 Døgns Forløb vil Nordre Oversvømmelse være Fyldt, efter 3 Døgns Forløb (fra Begyndelsen regnet) Søndre; derefter fyldes Kagsmose paa c. 5 Døgn. Denne Maade, der giver samme Fyldningstid for Nordre og Søndre Oversvømmelse tilsammen og for Kagsmose som den forrige, bør anvendes, naar man mener at have c. 3 Døgn til Raadighed til Fyldningen af Nordre Oversvømmelse. Den anstrenger Styrtesengene ved Dæmningerne mindre end den forrige. Den bør i det hele betragtes som Normalfyldningsmaaden. Det hele, Søndre først. 3. Man kan ved Regulering i Dæmning I's Omløb fordele Vandet med 175 kubikfod til Nordre og 525 Kubikfod til Søndre Oversvømmelse. Efter c. 4 2/3 Døgns Forløb vil Nordre Oversvømmelsese være fyldt, efter c. 2 1/2 Døgn Søndre (altsaa før Nordre). Derefter fyldes Kagsmose paa c. 5 1/2 Døgn. Denne Maade anvendes, naar man vil fylde alle Oversvømmelser, men har saa god Tid, at man kan tillade sig særlig Hensyntagen til Konstruktionerne i Nordre Oversvømmelse. Ved de anførte Fyldningstider er der ikke taget Hensyn til Mætning af Grunden. Denne kan ikke nøje angives, men ville antagelig forøge Fyldningstiderne med 10%, maaske mere maaske mindre. Heller ikke er der taget hensyn til Forberedelserne, der fra Kommandoernes ankomst til Værkerne nok vil tage et par Timer. Kagsmose. Kagsmose Oversvømmelse tager en uforholdsmæssig lang Tid. Dette kommer af, at Stemmeværker m. v. paa Vestfronten er saaledes konstruerede at kun mindre Vandmængder kan føre igennnem dem. Man kan ikke, naar Kagsmose skal fyldes, vedblive med at tage 700 Kubikfod fra Furesø. Endog naar man sætter Vandstanden i Utterslevmose op til over + 57 Fod kan man kun drive 400 Kubikfod i Sekundet ind i Husumenceintens Grave. Det maa imidlertid erindres, dels at Hurtigheden af Kagsmoses Fyldning er af mindre Betyding, fordi denne Del af Ovesvømmelsen er mindst imod Overfald, dels at der allerede efter 2 af de 5 Døgns Forløb, som Mosens Fyldning tager, vil være saa meget Vand i Mosen, at den danner er betydelig passiv Hindring. Begyndelsesvandstand i Furesø. Langsom fyldning af Nordre. For at man kan opnaa de ovennævnte Fyldningstider kræves en Begyndelsesvandstand af blot c. + 63,1 Fod i Furesø, altsaa under det normale. Er Vandstanden undtagelsesvis lavere, vil Fyldningstiden for Kagsmose tiltage lidt. De omtalte Fyldningsmaader forudsætte alle en Fyldning af Nordre Oversvømmelse gennem Dæmningernes Omløb og over Dæming II's Overfald. Skulde man bestemme sig til at begynde Fyldningen af Nordre Oversvømmelse 14 á 24 Døgn før den skal være færdig (14 Døgn, hvis man samtidig fylder Søndre, 24, hvis man fylder nordre alene), kan man lede Vandstrømmen igennem Dæmningernes Underløb. der kan taale en Vandpassage af indtil 50 Kubikfod i Sekundet. Denne Fyldningsmaade, som sandsynligvis aldrig vil blive benyttet, optages ikke i ovenstaaende Skema. K o n s t r u k t i o n e r n e s S t y r k e. Dæmninger, der skal taale et større ensidigt Sidetryk, bør altid efter deres Anlæggelse prøvebelastes med Vand. Dette skal ske dels for at undersøge, om de kan taale det paaregne Tryk, dels for at give dem Lejlighed til ved Sammensynkning at konsolidere sig. En saadan Prøve er aldrig foretagen med Dæmningerne i Nordre Oversvømmelse, fordi man trods gentagne indstillinger ikke har kunnet faa midler bevilgede dertil. Dæmningerne er imidlertid meget solidt konstruerede, og selv om man ikke kan garantere,, at et Dæmningsbrud ikke kan ske, er der dog ringe Sandsynlighed for et saadant. Den meget hurtige Fyldning af Nordre Oversvømmelse udsætter i og for sig ikke Dæmningerne for farligere Paavirkninger end en langsom Fyldning. Derimod paavirkes Styrtesengene stærkere ved de større Vandmasser under den hurtige Fyldning, og man vil under denne faa kortere Tid til Raadighed til Udbedring af mindre Skader ved Dæmningerne. Ved valget af Fyldningsmaaden skal Øjeblikkets praktiske Krav først og fremmest ske Fyldest. Men tillade de taktiske Forhold det, bør Hensyn tages til Konstruktionerne, og en langsommere Fyldningsmaade vælges.

6 Det tør antages - som ovenfor anført - at Fordelingen af de 700 Kubikfod Vand pr. Sekund fra Furesø med 350 Kubikfod til Nordre og 350 Kubikfod til Søndre Oversvømmelse vil blive det normale. Ordrer som inden Etableringens Begyndelse maa meddeles Lederen. efter Forholdenes Krav maa een af følgende Ordrer straks meddeles Lederen: 1) Nordre Oversvømmelse fyldes alen og hurtigst muligt. 2) Nordre Oversvømmelse fyldes alene og paa c. 3 1/3 Døgn 3) Nordre og Søndre Oversvømmelse fyldes hurtigst miligt, Nordre først 4) Nordre og Søndre Oversvømmelse fyldes samtidig paa c. 3 Døgn. 5) Nordre og Søndre Oversvømmelse fyldes, Nordre paa c. 4 2/3 Døgn, Søndre paa c. 2 1/2 Døgn 6) Hele Ovesvømmelsen fyldes hurtigst muligt, Nordre først 7) Hele Ovesvømmelsen fyldes hurtigst muligt. Nordre og Søndre samtidig paa c. 3 Døgn, derpaa Kagsmose. 8) Hele Oversvømmelsen fyldes, Nordre paa c. 4 2/3 Døgn. Søndre paa c. 2 1/2 Døgn, derpaa Kagsmose. 9) Oversvømmelsen paabegyndes med 650 Kubikfod Vand pr. Sekund til Søndre, 50 Kubikfod til Nordre Oversvømmelse. 10) Oversvømmelsen paabegyndes med 50 kubikfod Vand pr. Sekund til Nordre Oversvømmelse. Eventuel Odre om Sprængning af Frederiksdal Stemmeværk maa i god Tid meddeles Lederen. Sprængningen bør ikke finde Sted, før det er absolut nødvendigt at foretage den. Vandmængden i Bassinerne. Indhold i millioner Kubikfod. Bassin I og Hundesø indtil + 54,6 Fod (for 700 Kubikfods Fyldning af Nordre Oversvømmelse) c. 43,0 (1,3 mio. m3) Bassin II indtil +38 Fod c. 13,0 (0,4 mio. m3) Bassin III-IV indtil +26 Fod c. 32,0 (0,9 mio. m3) Bassin V indtil +14 Fod c. 10,5 (0,3 mio. m3) Bassin VI-VII indtil +14 Fod c. 1,4 (0,04 mio. m3) Ialt for Nordre Oversvømmelse c. 100,0 (3,9 mio. m3) Søndre Oversvømmelse (Utterslev mose til + 55 Fod, Bassin I fra + 54,6 Fod til + 57,5 Fod) c. 80,0 Søndre Oversvømmelse (Utterslev Mose til + 57,5, bassin I fra 57,5 til 58 Fod, nødvendig Fyldning, naar Kagsmose skal fyldes; Beregningen passer kun naar Nordre fyldes først) Kagsmose indtil + 40 Fod Ialt nødvendigt ved Kagsmoses Fyldning c. 36,0 c.152,0 c.188,0 Hele Oversvømmelse kræver saaledes uden Hensyn til Mætning af Grunden c. 368 Millioner Kubikfod Vand eller c. 4 Fod af Furesøens Vandmængde. Tabel

7 over Oversvømmelsesanlægenes Højdetal. Furesø, højeste Vandstand, Overkant af Stigbord ved Frederiksdal 65,0 Furesø, Normalvandstand 63,5 Furesø, laveste tilladte Vandstand 52,5 Farumsø, Vandstand meget nær Furesøs Frederiksdals Stemmeværk, Bund 53,0 Frederiksdals Stemmeværk, Bund af Frislusen (Overkant af øverste Stemmebjælke) 62,0 Frederiksdals Stemmeværk, Brodækket 69,0 Fæstningskanalen fra Furesø til henimod Lyngbysø, Bund 53,0 Fæstningskanalen nærmest Lyngbysø, Bund 55,0 Fæstningskanalen fra Frederiksdal til Lyngbysø og fra Lyngbyø til Lyngby Stemmeværk, Vandstand 59,0 Fæstningskanalen fra Lyngbysø til Lyngby Stemmeværk, Bund 49,5 Lyngbysø, Vandstand 59,0 Bagsværdsø, Vandstand 59,0 Lyngby Stemmeværk, Bund 49,5 Lyngby Stemmeværk, Overkant af Stemmebjælker 60,0 Lyngby Stemmeværk, Brodæk 64,0 Fæstningskanalen fra Lyngby Stemmeværk til Ermelunden, Bund 46,5 Fæstningskanalen, Fredsvandstand 56,5 Ermelunds Stemmeværk, Bund af Gennemløbene 53,5 Ermelunds Stemmeværk, Overkant af Stemmebjælkerne 59,0 Ermelunds Stemmeværk, Brodækket 78,0 Dæmning VI, Kronehøjde 46,0 Bassin I, Vandstand 54,6-53,0 Dæmning I, Kronehøjde 60,0 Dæmning I, Bund af Underløb 25,5 Dæmning I, Overfaldets Bund 51,5 Dæmning I, Overkant af Stemmebjælker (Midt. False) 58,0 Dæmning I, Bund af Styrtebassinet 32,0 Dæmning I Bund af Styrtelejet 35,0 Bassin II Vandstand 38,0 Dæmning II Kronehøjde 40,0 Dæmning II Bund af Overfaldet i Vejbanen 37,0 Dæmning II Bredde af Styrtesengen c. 20,0 Dæmning II Bund af Underløbet 17,25 Vestre Kant af Klampenborg Væddeløbsbanens vestre Sving 21,5 Bassin III-IV, Vandstand 26,0 Dæmning IV, Kronehøjde 28,0 Dæmning IV, Bund af Underløbet 6,25 Dæmning IV Overfaldets Bund 19,0 Dæmning IV Overkant af Stemmebjælker 28,0 Dæmning IV Bund af Styrteseng 15,0 Bassin V, Vandstand 14,0 Dæmning V, Skinnehøjde 15,0 Dæmning V, Bund af Underløb 4,5 Bassin VI og VII, Vandstand 14,0 Dæmning VII, Kronehøjde 14,5 Dæmning VIII Kronehøjde 15,0 Dæmning VII og VIII, Bund af Underløb 1,5 Jægersborg Alle, Bund af Stenkisten 39,0 Jægersborg Alle Stemmeværk, Bund 52,5 Jægersborg Alle Stemmeværk, Overkant af Stemmebjælker 57,0 Jægersborg Alle Bund af Styrteseng 52,5 Søndersøkanalen, Bund 47,5 Dige nord for Gentofte Sø, Kronehøjde 54,5 Gentoftesø, Flodmaal (Fredstid) 53,5 Dige syd for Gentoftesø, Kronehøjde 54,5

8 Gentoftekanalen, Bund 47,0 Broen for Lyngbyvejenm Brodæk 58,5 Nørre Ellegaardsbro, Brodæk 52,4 Ny BRo i Gentoftedalen, Brodæk 56,0 Søndre Ellegaardsbro, Brodæk 51,0 Spærredæmningen ved Emdrup, Kronehøjde 59,0 Spærredæmningen ved Emdrup, Underløbets Bund 45,0 Kanalen ved Søborghus (Søborghuskanalen), Bund 47,0 Broen ved Søborghus, Brodæk 63,5 Fredsdiget i Kanalen, Kronehøjde 57,5 Utterslevmose, Flodmaal 55,0 Stemmediget ved Punkt XXIII, Bund 52,0 Stemmediget ved Punkt XXIII, Overkant af Stemmebjælker 55,0 Husumenceintens Grav indtil Batardeauerne 47,0 1' Batardeau paa Voldlinie XX-XXI, Bund 52,0 1' Batardeau paa Voldlinie XX-XXI, Overkant af Stemmebjælker 56,0 Aabent Overfald ved Kagsmose, Bund 40,0 Kagsmose, Vandstand 40,0 Sikkerhedsdæmningen, Voldlinie XVI-XVII, Bund 38,0 J. V. C. Gørtz F. A. R. S. Kyhl Kaptajn T I L L Æ G. Saafremt Frederiksdalspartiet kort efter et Fredsbrud, og inden Oversvømmelserne ere fuldt etablerede, skulde falde i Fjendens Hænder, er det ikke udelukket, at Fjenden, selv om Frederiksdals Stemmeværk er sprængt, kan spærre dette eller Fæstningskanalen, saa at yderligere Vandafgivelse hindres. For delvis at modvirke Følgerne heraf kan det blive rigtigt i en foran Fredsbruddet gaaende Sikringsperiode at føre saa meget Vand som muligt fra Furesø med vedliggende Søer til Lyngbyog Bagsværd Sø. Der kan, eftersom Vandstandsforholdene i Furesø ere, føres som Maksimum ca. 100 Mill. Kubikfod Vand (svarende til nordre Oversvømmelses Vandforbrug), gennemsnitlig ca. 75 Mill. Kubikfod, fra Furesø til Lyngby- og Bagsværd Sø. Det ugunstigste Tilfælde, som efter en saadan Tilørsel i Sikringsperioden kan indtræde, er, at Frederiksdal falder i Fjendens Haand og Vandafgivelsen her standses, samtidig med at Ordre om Etablering af Oversvømmelserne udgaar. Indtræder dette Tilfælde, gælde følgende Regler for Oversvømmelsernes Etablering (Regler for Tilfælde, hvor Frederiksdal mistes paa et senere Tidspunkt, behøves ikke at gives, idet de fremgaa af nedenstaaende, kombineret med Hovedplanens almindelige Bestemmelser): Nordre Oversvømmelse fyldes paa samme Tid som ellers. Ere kun ca. 75 Mill. Kubikfod Vand tilførte til Lyngby- og Bagsværd Sø, tages det manglende fra disse Søer, hvis Normalvandstand (+ 59') sænkes. Sikkerhedsvandliniens Bassiner fyldes derpaa delvis eller helt (til kote + 55') ved at sænnke Vandstanden i Lyngby Sø til kote + 55' og i Bagsværd Sø til + 57' eller - safremt Nybrokanalen uddybes - til + 55'. Ere kun ca. 75 Mill. Kubikfid Vand tilførte til disse Søer i Sikringsperioden eller uddybes Nybrokanalen ikke, kan Sikkerhedsvandlinien ikke fyldes helt. Da imidlertid Vandforbruget til Bassinerne tiltager stærkt med Fyldningen, vil det tilførte Vand dog repræsentere en god Fyldningsgrad. Fyldningstiden for Sikkerhedsvandlinien bliver godt 2 Døgn. At Fæstningskanalen mellem Furesø og Lyngby Sø, hvilken Kanals Bundkote er + 53' a + 55', tømmes ved Fyldningen af Sikkerhedsvandlinien, er af mindre Betydning, naar Frederiksdalspartier er i Fjendens Haand. Kagsmose kan ikke fyldes i det antagne, ugunstigste Tilfælde. ----ooo---- Ordre til Oversvømmelseskommandoet for Sikringsperioden: Der føres saa meget Vand som muligt fra Furesø til Lyngby- og Bagsværd Sø, hvor det foreløbig forbliver. ----ooo---- Tilføjelse til Hovedplan for Etableringen af Fæstningsoversvømmelserne ved Kjøbnhavn I Slutningen af Planen tilføjes

9 T i l l æ g Saafremt Frederiksdalspartiet kort efter et Fredsbrud, og inden Oversvømmelserne ere fuldt etablerede, skulde falde i Fjendens Hænder, er det ikke udelukket, at Fjenden, selv om Frederiksdals Stemmeværk er sprængt, kan spærre dette eller Fæstningskanalen, saa at yderligere Vandafgivelse hindres. For delvis at modvirke Følgerne heraf kan det blive rigtigt i en foran Fredsbruddet gaaende Sikringsperiode at føre saa meget Vand som muligt fra Furesø med vedliggende Søer til Lyngbyog Bagsværd Sø. Der kan eftersom Vandstandsforholdene i Furesø ere, føres som Maksimum c. 100 Millioner Kubikfod Vand (svarende til nordre Oversvømmelses Vandforbrug), gennemsnitlig c. 75 Millioner Kubikfod fra Furesø til Lyngby- og Bagsværd Sø. Det ugunstigste tilfælde, som efter en saadan Tilførsel i Sikringsperioden kan indtræde, er, at Frederiksdal falder i Fjendens Haand, og Vandafgivelsen her standses, samtidig med at Ordre om Etablering af Oversvømmelserne udgaar. Indtræder dette tilfælde gælde følgende Regler for Oversvømmelsernes Etablering ( Regler for Tilfælde, hvor Frederiksdal mistes paa et senere Tidspunkt, behøve ikke at gives, idet de fremgaa af nedenstaaende, kombineret med Hovedplanens almindelige Bestemmelser). Nordre Oversvømmelse fyldes paa samme Tid som ellers. Ere kun ca. 75 Millioner Kubikfod Vand tilførte til Lyngby- og Bagsværd Sø, tages det manglende fra disse Søer, hvis Normalvandstand ( + 59' ) sænkes. Sikkerhedsvandliniens Bassiner fyldes derpaa delvis eller helt (til Kote + 55') ved at sænke Vandstanden i Lyngby Sø til Kote + 55' og i Bagsværd Sø til + 57' eller - saafremt nybrokanalen uddybes - til + 55'. Ere kun ca. 75 Millioner Kubikfod Vand tilførte til disse Søer i Sikringsperiode eller uddybes Nybrokanalen ikke kan Sikkerhedsvandlinien ikke fyldes helt. Da imidlertid Vandforbruget til Bassinerne tiltager stærkt med Fyldningen, vil det tilførte Vand dog repræsentere en god Fyldningsgrad. Fyldningstiden for Sikkerhedsvandlinien bliver godt 2 Døgn. At Fæstningskanalen mellem Furesø og Lyngby Sø, hvilken Kanals Bundkote er + 53' á 55', tømmes ved Fyldningen af Sikkerhedsvandlinien, er af mindre Betydning, naar Frederiksdalpartiet er i Fjendens Haand. Kagsmose kan ikke fyldes i det antagne, ugunstigste Tilfælde. tegn. J. V. C. Gørtz F. A. R. Høegh Guldberg Premierløjnant.

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden.

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. Af HANS PAULY. Abstract. Some remarks on the determination of refractive indices of minerals by the dispersion method.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen

Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Forblad. Nogle bemærkninger til højesteretsdommen om de raadne bjælker. Anthon Bendix. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Nogle bemærkninger til højesteretsdommen om de raadne bjælker. Anthon Bendix. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Nogle bemærkninger til højesteretsdommen om de raadne bjælker Anthon Bendix Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 INlo~~e ~ e mærk111h1 g E'H' ti~ IHløges'l'ere ii's~ dcmmieli'il @m de ll'

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den,

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, VARMEGENNEMGANG GENNEM BYGNINGSKONSTRUKTIONER Af Professor J. T. Lundbye. Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, at den skal yde Beskyttelse mod Vejr og Vind; men da Klimaet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«.

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Paa et' Møde i Dansk geologisk Forening d. 30. April 1923 har stud. polyt. ALFRED ROSENKRANTZ rettet et personligt Angreb imod mig for mit Forhold til

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fra L. Gotfredsen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1942, bringes følgende uddrag:

Fra L. Gotfredsen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1942, bringes følgende uddrag: Ordruplunds historie Som beboer, pårørende eller medarbejder kan man kun glæde sig over at have sin gang i disse smukke omgivelser. Bygningen Ordruplund er smukt istandsat i årene 1999-2001. De enkelte

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere