EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0018(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj (KOM(2008)0009 C6-0039/ /0018(COD)) Rådgivende ordfører: Anne Ferreira PA\ doc PE v02-00

2 PA_Legam PA\ doc 2/72 PE v02-00

3 KORT BEGRUNDELSE Sikkerhedskrav til legetøj er dækket af et direktiv, der blev vedtaget i 1988 og ændret i Denne tekst gav mulighed for at harmonisere de eksisterende regler i medlemsstaterne og sikre en bedre beskyttelse af børn. Direktivet skal imidlertid tilpasses den aktuelle økonomiske sammenhæng og den nye videnskabelige viden vi besidder, idet statistiske data om risici og nye samfundsmæssige krav inddrages heri. Nye data, der skal tages i betragtning Økonomisk baggrund Den øgede samhandel har bidraget til en væsentlig ændring af den økonomiske sektor for legetøj. Ca. 80 % af det legetøj, der markedsføres i EU, er importeret, og det skal bemærkes, at millioner af legesager fremstillet i Kina i løbet af 2007 blev trukket tilbage som følge af manglende overholdelse af de europæiske standarder. Den fri bevægelighed for varer giver anledning til at gennemgå reglerne for markedsføring og kontrol med overholdelsen af standarderne. Ny videnskabelig viden Legetøj indeholder flere og flere kemiske stoffer, hvilket betyder, at lovgivningen skal tilpasses de risici, der er forbundet med disse produkter og børns anvendelse heraf (legetøjet suttes på, kastes osv.). Statistiske data og risikostyring Indberetningen af ulykker med legetøj sker hovedsagelig i forbindelse med alvorlige ulykker. I denne sammenhæng skal der tages hensyn til samtlige ulykker for at sikre en bedre forståelse af de farer og risici, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet. Med henblik på bedre forebyggelse af de ulykker, der er forbundet med anvendelsen af legetøj, bør videnskabelige vurderinger og tilgængelige risikovurderinger tages i anvendelse. Henvisningen til forsigtighedsprincippet bør ikke gælde for en specifik produktkategori, men bør derimod anvendes generelt. Nye samfundsmæssige krav Legetøj afspejler samfundet, og det bliver både i antal og variation stadig større. Det ledsager barnet i dets følelsesmæssige og intellektuelle udvikling og er en del af barnets univers, både i hjemmet og som led i barnets opdragelse. De endelige forbrugere har ret til at forvente og kræve, at de produkter, som de køber, har en høj kvalitet, og at de ikke kan bringe barnets sundhed eller sundheden for de personer, der PA\ doc 3/72 PE v02-00

4 fører opsyn med barnet, i fare. Forbrugerne er også blevet miljøbevidste og kræver miljøvenlige produkter. Dette krav omfatter produktets livscyklus og emballage samt legetøjets bæredygtighed. Undersøgelser viser, at meget af det legetøj, der findes på markedet, ikke er modstandsdygtigt nok og hurtigt ender som affald. indeholder fremskridt, men visse elementer skal præciseres. Der er udarbejdet ændringsforslag med dette for øje, navnlig vedrørende: Vigtigheden af advarsler og de lovpligtige dokumenter, der ledsager produktet. De anvendte udtryk skal defineres på en måde, der gør dem alment forståelige og skal henvise til EU s nomenklatur, f.eks. vedrørende kvælning. Dokumenterne skal endvidere være letlæselige. Det er også vigtigt, at de udfærdiges på det eller de officielle sprog i de medlemsstater, hvor produkterne markedsføres. Bestemmelserne om frister for svar på spørgsmål og advarsler skal defineres præcist. Det samme gælder for bestemmelserne om udbedrende foranstaltninger, tilbagetrækning og tilbagekaldelse af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Produktkvalitet og risici forbundet med tilstedeværelsen af kemiske stoffer Legetøj er specifikt beregnet til børn: Det er nødvendigt at tage hensyn til, at de er mere sårbare over for deres omgivelser end voksne. Deres organer modnes først i en vis alder, og eksponeringen for CMR-stoffer udgør således en risiko for børnenes udvikling og deres sundhed på lang sigt. Det er derfor nødvendigt at udvide henvisningen til andre lovgivningstekster (emballering af fødevarer, kosmetiske præparater osv.), som omfatter grænseværdier for tilstedeværelsen af stoffer eller kemiske stoffers vandring (migration), der evalueres i forhold til barnets anvendelse af produktet (barnet sutter på det, det kommer i kontakt med barnets hud osv.). Ordføreren mener, at bestemmelserne om kemiske stoffer skal udvides til at omfatte PBTstoffer osv. Forslaget lægger større vægt på fri bevægelighed end på sikkerhedskrav til legetøj. Det er i denne henseende nødvendigt at vende bevisbyrden i lighed med REACH. De erhvervsdrivende skal således godtgøre, at deres legetøj er sikkert og respekterer børns sundhed. Efter adskillige udflytninger er 80 % af det legetøj, der markedsføres i Unionen, importeret hovedsagelig fra Kina, hvor arbejdsvilkårene er dårlige, og hvor der ikke stilles store krav til miljøbeskyttelse. Der er således an bred vifte af ansvar i forbindelse med sikkerhedskrav til legetøj. Det påhviler imidlertid de store vestlige mærker og ordregivere, som endnu dominerer legetøjsmarkedet, samt importørerne og distributørerne at sørge for, at forskrifterne overholdes, idet disse afspejler en fællesskabslovgivning, der sikrer det høje niveau for PA\ doc 4/72 PE v02-00

5 beskyttelse af vores børns sundhed. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 1 Betragtning 3 a (ny) (3a) Forsigtighedsprincippet har udtrykkeligt været nedfældet i traktaten siden 1992; De Europæiske Fællesskabers Domstol har gentagne gange præciseret betydningen og omfanget af dette princip i fællesskabsretten og betragter det som en del af grundlaget for Fællesskabets miljøbeskyttelses- og sundhedspolitik 1. 1 Dom af i sag C-192/01, Kommissionen mod Danmark, Sml. 2003, s. I-9693; dom af i sag C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee og Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels mod Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Sml. 2004, s. I A cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l âge, le principe de précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de permettre tant aux autorités compétentes des Etats membres qu aux opérateurs économiques de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée doit être générale. PA\ doc 5/72 PE v02-00

6 2 Betragtning 8 (8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen. (8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, handler ansvarligt og med den nødvendige forsigtighed med henblik på at sikre, at det legetøj, som de markedsfører, under normale og med rimelighed forventede anvendelsesforhold ikke har virkninger, der bringer børns sikkerhed og sundhed i fare. De erhvervsdrivende bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen. Il n est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants différents usages des jouets doivent être pris en compte. 3 Betragtning 16 (16) For at sikre, at børn beskyttes mod nyligt opdagede risici, er det også nødvendigt at vedtage nye væsentlige sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i (16) For at sikre et højt niveau af beskyttelse af børns sikkerhed og sundhed og miljøet mod forskellige risici skal farlige og meget farlige stoffer være genstand for særlig forsigtighed. Det er også nødvendigt at vedtage nye væsentlige PA\ doc 6/72 PE v02-00

7 bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres. sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres. Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l objectif d un niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l environnement, il doit en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant traitant des substances chimiques, il est donc impératif de faire référence aux substances PA\ doc 7/72 PE v02-00

8 dangereuses et très dangereuses. 4 Betragtning 16 a (ny) (16a) Erhvervsdrivende, der ansøger om dispensation til anvendelse af et meget farligt stof i legetøj, skal dokumentere, at der ikke findes noget sikrere alternativ. L utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur utilisation peut être envisagée mais à la condition que les fabricants justifient de l inexistence de substances de substitution, donc plus sûres. Cet amendement renvoie aussi au «principe» de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient au producteur de démontrer qu il n a pas d autres alternatives à l utilisation d une substance très dangereuse. 5 Betragtning 16 b (ny) (16b) Ansvaret for risikostyring i forbindelse med legetøj, navnlig de risici der er forbundet med anvendelse af kemiske stoffer i legetøj, påhviler de fysiske eller juridiske personer, der fremstiller, importerer og markedsfører legetøj. PA\ doc 8/72 PE v02-00

9 Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l utilisation de certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la gestion des risques liés à l utilisation des jouets la problématique des substances chimiques. 6 Betragtning 18 (18) Der bør ud fra forsigtighedsprincippet fastsættes særlige sikkerhedskrav for at dække den potentielle særlige fare, som legetøj inden i fødevarer kan udgøre, da kombinationen af legetøj og fødevarer kan forårsage en risiko for kvælning, der er forskellig fra de risici, som legetøjet alene frembyder, og som derfor ikke er omfattet af nogen specifik fællesskabsforanstaltning. (18) Der bør fastsættes særlige sikkerhedskrav for at dække den potentielle særlige fare, som legetøj inden i fødevarer kan udgøre, da kombinationen af legetøj og fødevarer kan forårsage en risiko for kvælning, der er forskellig fra de risici, som legetøjet alene frembyder, og som derfor ikke er omfattet af nogen specifik fællesskabsforanstaltning. Le principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l amendement 1 au considérant 3.bis. 7 Betragtning 19 (19) Da der kan findes eller udvikles legetøj, der udgør en fare, som ikke er omfattet af et særligt sikkerhedskrav i nærværende direktiv, er det nødvendigt at fastsætte et generelt sikkerhedskrav som retsgrundlag for at træffe foranstaltninger (19) Da der kan findes eller udvikles legetøj, der udgør en fare, som ikke er omfattet af et særligt sikkerhedskrav i nærværende direktiv, er det nødvendigt at fastsætte et generelt sikkerhedskrav som retsgrundlag for at træffe foranstaltninger PA\ doc 9/72 PE v02-00

10 mod sådant legetøj. I denne henseende bør legetøjs sikkerhed være defineret på grundlag af den tilsigtede anvendelse af produktet under hensyntagen til den forventede brug og børns adfærd, eftersom børn normalt ikke udviser den samme grad af omhu som en gennemsnitlig voksen bruger. mod sådant legetøj. I denne henseende bør legetøjs sikkerhed være defineret på grundlag af den tilsigtede anvendelse af produktet under hensyntagen til den med rimelighed forventede brug og børns adfærd, eftersom børn normalt ikke udviser den samme grad af omhu som en gennemsnitlig voksen bruger. Il faut préciser les différents caractères prévisibles des usages à évaluer. Il est nécessaire d y réfléchir pour procéder à l évaluation du jouet afin de prendre en compte des usages que l enfant peut faire d un jouet, tout en excluant des événements qu un enfant d un certain âge ne pourrait pas réaliser en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc. 8 Betragtning 21 (21) CE-mærkningen er et udtryk for legetøjets overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen og for anbringelsen af den. (21) CE-mærkningen angiver, at legetøjet er i overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen og for anbringelsen af den. Le nombre considérable de rappels de jouets intervenus en 2007 portant le marquage «CE» a rappelé aux consommateurs européens que le respect de la conformité n était pas synonyme d un niveau élevé de sécurité de jouets. Aussi il est inapproprié de mentionner que le marquage «CE» rend effectif la conformité, laissant sous-entendre la sécurité. PA\ doc 10/72 PE v02-00

11 9 Betragtning 22 (22) Det er afgørende at indskærpe over for både fabrikanterne og brugerne, at fabrikanten ved at anbringe CEmærkningen erklærer, at legetøjet opfylder alle gældende krav, og påtager sig det fulde ansvar herfor. (22) Det er afgørende at indskærpe over for fabrikanterne, at fabrikanten ved at anbringe CE-mærkningen erklærer, at legetøjet opfylder alle gældende krav, og påtager sig det fulde ansvar herfor. Seul le fabricant peut apposer le marquage «CE». Il doit être conscient que l utilisation du marquage «CE» impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que tout abus peut être sanctionné. En lien avec l amendement Betragtning 32 (32) Der bør navnlig tillægges Kommissionen beføjelse til i visse nøje fastlagte tilfælde at tilpasse kravene vedrørende kemikalier og til i visse tilfælde at indrømme undtagelser fra forbuddet mod CMR-stoffer samt tilpasse ordlyden i de specifikke advarsler for visse legetøjskategoriers vedkommende. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv og/eller at supplere dette direktiv med nye ikkevæsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. (32) Der bør navnlig tillægges Kommissionen beføjelse til i visse nøje fastlagte tilfælde at tilpasse kravene vedrørende kemikalier og til i visse tilfælde at indrømme undtagelser fra forbuddet mod yderst farlige stoffer og CMR-stoffer samt tilpasse ordlyden i de specifikke advarsler for visse legetøjskategoriers vedkommende. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv og/eller at supplere dette direktiv med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. PA\ doc 11/72 PE v02-00

12 Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l article 47 et à l annexe II, partie III. 11 Betragtning 34 (34) Målene for den påtænkte handling, nemlig gennem fastsættelse af harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj og minimumskrav til markedstilsyn at skabe et højt sikkerhedsniveau for legetøj og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål (34) Målene for den påtænkte handling, nemlig gennem fastsættelse af harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj med henblik på at sikre børns sikkerhed og sundhed og minimumskrav til markedstilsyn at skabe et højt sikkerhedsniveau for legetøj og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål L objectif premier de cette directive doit être rappelé. PA\ doc 12/72 PE v02-00

13 12 Artikel 1 stk. 1 a (nyt) 1a. Direktivet er baseret på det princip, at fabrikanterne, importørerne og de andre erhvervsdrivende garanterer, at fremstillingen eller markedsføringen af legetøjet, og navnlig de kemiske stoffer, som de indeholder, ikke har skadelige eller toksiske virkninger for børns sundhed og miljøet. Bestemmelserne heri bygger på forsigtighedsprincippet, Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l objectif d un niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l environnement, il doit en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des jouets. 13»Artikel 2 nr. 3 (vedrører ikke den danske tekst) Amendement linguistique. PA\ doc 13/72 PE v02-00

14 14 Artikel 2 nr. 8 a (nyt) (8a) "advarsel": særlig(e) påtegning(er), der skaber opmærksomhed eller agtpågivenhed hos slutbrugeren eller den person, der fører opsyn med brugeren, om vilkårene for anvendelse eller samling af et legetøj Il est nécessaire de définir le terme «avertissement» pour éviter toute confusion avec l étiquetage. 15 Artikel 2 nr. 9 (9) "tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at legetøj i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet (9) "tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at legetøj i forsyningskæden gøres tilgængeligt, distribueres, tilbydes eller udstilles på markedet Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement. PA\ doc 14/72 PE v02-00

15 16 Artikel 2 nr. 11 a (nyt) (11a) "kvælning": blokering af vitale organer som følge af iltmangel af fem forskellige årsager, nemlig at en genstand har sat sig fast i munden eller svælget, drukning, kvælning, strangulering eller knusning Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d oxygène. L asphyxie est la conséquence d un des cinq événements provoquant le manque d oxygène et présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants. 17 Artikel 2 nr. 12 a (nyt) (12a) "der kan indtages på grund af sin form eller størrelse": genstand hvis størrelse eller form gør det muligt for genstanden, uden påvirkning af anden kraft end genstandens egen vægt, at trænge ind i cylinderen til test af smådele i henhold til standard EN 71-1:2005 Ce phénomène doit être défini car l ingestion de certains jouets peut entraîner l asphyxie ou engendrer des problèmes gastriques ou intestinaux. L ingestion de certains jouets n est possible que parce qu ils sont de taille inférieure au cylindre de test mentionné ci-dessus. PA\ doc 15/72 PE v02-00

16 18 Artikel 2 nr. 12 b (nyt) (12b) "der kan medføre kvælning": en genstand hvis størrelse, form eller vægt gør det muligt for genstanden, uden påvirkning af anden kraft end genstandens egen kraft, at dække munden eller næsen eller de nedre luftveje fuldstændigt Idem que l amendement au point 12 bis. 19 Artikel 2 nr. 13 (13) "skade": fysisk beskadigelse eller sundhedsskade (13) "skade": fysisk beskadigelse eller enhver anden sundhedsskade, herunder langsigtet Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu un jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l utilisation de certaines substances. PA\ doc 16/72 PE v02-00

17 20 Artikel 2 nr. 14 (14) "fare": en potentiel skadekilde (14) "fare": en potentiel kilde til skade på en persons sundhed eller velbefindende Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé. 21 Artikel 3 stk Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer, hvorved produktionsseriers fortsatte overensstemmelse garanteres. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, som der er henvist til for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med de gældende krav. Fabrikanten skal i alle tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, foretage stikprøvekontrol af markedsført legetøj, undersøge og om nødvendigt føre register over klager og holde distributørerne orienteret om denne overvågning. 4. Fabrikanten skal sikre anvendelsen af de procedurer, hvorved der kan opnås garanti for produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med prototypen på legetøjet og delelementer heraf, der har gennemgået forskellige vurderings- og overensstemmelseprocedurer, såvel som med de grundlæggende krav opstillet i artikel 9 og Bilag II. Fabrikanterne tager i fornødent omfang hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, som der er henvist til for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med de gældende krav. Fabrikantenterne skal foretage stikprøvekontrol af fremstillet og markedsført legetøj, herunder af legetøjets enkelte dele. Disse kontroller gennemføres mindst en gang om året, uagtet artikel 38. Fabrikantenterne skal undersøge og besvare reklamationer og klager fra de forskellige erhvervsdrivende PA\ doc 17/72 PE v02-00

18 og slutbrugerne inden for en frist på maksimalt to uger og føre register over klager i overensstemmelse med lovgivningen i artikel 7a og holde de erhvervsdrivende og de slutbrugere, der har indgivet klage, orienteret om denne overvågning. L objectif de cette directive est de renforcer les dispositions en matière de sécurité des jouets et de santé des enfants. Aussi les fabricants doivent pourvoir garantir qu ils ont mis en place différentes procédures. Les tests par sondage doivent donc être réguliers et doivent porter aussi sur les objets sortant de la chaîne de fabrication, ainsi que sur les parties les composant. Enfin, les réclamations et plaintes doivent être traitées dans un délai raisonnable, qu elles proviennent des autres opérateurs économiques ou des utilisateurs finals. 22 Artikel 3 stk Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet. 7. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, jvf. artikel 10, stk. 1, eller trække det tilbage fra markedet, jvf. artikel 10, stk. 2, og kalde det tilbage fra slutbrugerne, jvf. artikel 10, stk. 3. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og særligt give nøjagtige oplysninger om problemet med manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra PA\ doc 18/72 PE v02-00

19 slutbrugerne, som han har truffet. Il est nécessaire de préciser les différentes mesures à prendre en cas de non-conformité, en fonction du problème de conformité et de sécurité constaté, tel que précisé dans les amendements aux articles 10 bis à quater. Idem pour l information des autorités compétentes. 23 Artikel 3 stk Fabrikanten skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. 8. Fabrikanten skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for syv dage give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une telle précision est un élément visant à renforcer l application des mesures de sécurité permettant de garantir la santé des enfants. PA\ doc 19/72 PE v02-00

20 24 Artikel 4 stk. 1 a (nyt) 1a Fabrikanten orienterer de kompetente nationale myndigheder på det territorium, hvor han markedsfører sit legetøj, om udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant senest fire uger efter udnævnelsen. Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans un délai imparti. 25 Artikel 4 - stk. 1 b (nyt) 1b Indberetningen om den bemyndigede repræsentant omfatter som minimum den bemyndigede repræsentants kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, adresse, hjemmeside), det legetøj, som den bemyndigede repræsentants opgave omhandler i henhold til forpligtelserne i stk. 3 i denne artikel, og legetøjet unikke identifikationsnummer. Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales compétentes à l issue de la désignation d un mandataire, doivent être précisées, pour permettre de réaliser les objectifs de la révision de cette directive. PA\ doc 20/72 PE v02-00

21 26 Artikel 4 stk. 3 litra b b) på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen b) på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for syv dage give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une telle précision est un élément visant à renforcer l application des mesures de sécurité permettant de garantir la santé des enfants. La 2 partie de l amendement est linguistique. 27 Artikel 5 stk Importøren skal, når han bringer legetøj i omsætning, handle med fornøden omhu over for de gældende krav. 1. Importøren skal, når han bringer legetøj i omsætning, garantere, at det legetøj, som han bringer i omsætning på EU's marked, overholder bestemmelserne i dette direktiv, og at legetøjet er sikkert. Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité dans l application et le respect des objectifs de la révision de cette directive. Le dernier amendement est un amendement linguistique. PA\ doc 21/72 PE v02-00

22 28 Artikel 5 stk Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, kontrollere, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal kontrollere, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at legetøjet er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6. Hvis en importør konstaterer, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først bringe legetøjet i omsætning, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. 2. Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, kontrollere, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure i henhold til artikel 18 og 19. Han skal kontrollere, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jvf. artikel 20, at legetøjet er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, artikel 9 og Bilag II. Hvis en importør konstaterer, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først bringe legetøjet i omsætning, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive auxquelles ces différents points se rapportent. L amendement à l alinéa 3 est linguistique. 29 Artikel 5 stk Importørens navn og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, 3. Importørens navn, kontaktadresse, telefonnummer og adresse skal fremgå tydeligt og læseligt af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets PA\ doc 22/72 PE v02-00

23 der ledsager legetøjet. størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager legetøjet, på en sådan måde at disse oplysninger er synlige og adskilte fra beskrivelsen af legetøjet. Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être accessibles facilement et rapidement. 30 Artikel 5 stk Importøren skal sikre, at opbevaringsog transportbetingelserne for legetøj, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med kravene i artikel 9 og bilag II i fare. 4. Importøren skal sikre, at opbevaringsog transportbetingelserne for legetøj, som han har ansvaret for, ikke skader legetøjets fabrikationstilstand og bringer dets overensstemmelse med kravene i artikel 9 og bilag II i fare. Le respect des exigences de sécurité ne concerne pas seulement le respect de la conformité, mais doit garantir aussi l intégrité du jouet. 31 Artikel 5 stk Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, 5. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, PA\ doc 23/72 PE v02-00

24 skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet. skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, jvf. artikel 10, stk. 1, eller trække det tilbage fra markedet, jvf. artikel 10, stk. 2, og kalde det tilbage fra slutbrugerne, jvf. artikel 10, stk. 3. Han skal straks orientere de andre relevante erhvervsdrivende og de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og især give præcise oplysninger om problemet med manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger til tilbagetrækning og tilbagekaldelse, han har truffet. Idem amendement Artikel 5 stk Importøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. 7. Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for syv dage give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. PA\ doc 24/72 PE v02-00

25 Idem amendement Artikel 6 stk Distributøren skal, når han gør legetøj tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu over for de gældende krav. 1. Distributøren skal, når han gør legetøj tilgængeligt på markedet, garantere, at det legetøj, som han bringer i omsætning på EU's marked, overholder bestemmelserne i dette direktiv, således at det legetøj, som han markedsfører i EU, er sikkert. Idem amendement Artikel 6 stk Distributøren skal sikre, at opbevaringsog transportbetingelserne for legetøj, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med kravene i artikel 9 og bilag II i fare. 3. Importøren skal sikre, at opbevaringsog transportbetingelserne for legetøj, som han har ansvaret for, ikke skader legetøjets fabrikationstilstand og bringer dets overensstemmelse med kravene i artikel 9 og Bilag II i fare. Idem amendement 30. PA\ doc 25/72 PE v02-00

26 35 Artikel 6 stk Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet. 4. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, jvf. artikel 10, stk. 1, eller trække det tilbage fra markedet, jvf. artikel 10, stk. 2, og kalde det tilbage fra slutbrugerne, jvf. artikel 10, stk. 3. Han skal straks orientere de andre relevante erhvervsdrivende og de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og særligt give nøjagtige oplysninger om problemet med manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne, som han har truffet. Idem amendement Artikel 6 stk Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere 5. Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for syv dage give dem al den information og dokumentation, der er PA\ doc 26/72 PE v02-00

27 legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, udgør. nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør. Idem amendement Artikel 7 a (ny) Artikel 7a Register De erhvervsdrivende inden for legetøjsbranchen som defineret i artikel 1 skal føre et register over trufne foranstaltninger, tilbagetrækninger, tilbagekaldelser, reklamationer og klager modtaget fra andre erhvervsdrivende og slutbrugere og over opfølgningen på hver af ovennævnte foranstaltninger. Af registret skal for hver af ovennævnte foranstaltninger tydeligt fremgå årsagerne hertil, legetøjets unikke identifikationsnummer og den identifikation af legetøjet, der giver mulighed for at spore det, samt datoen for modtagelse af reklamationen eller klagen og datoen for udsendelsen af opfølgningen på reklamationen eller klagen. Registret opbevares i ti år. De erhvervsdrivende stiller det efter anmodning til rådighed for de kompetente nationale myndigheder. PA\ doc 27/72 PE v02-00

28 L article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d un registre par les fabricants. Il est donc nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre dans la présente directive. 38 Artikel 8 afsnit 2 De skal have egnede systemer og procedurer, som gør det muligt efter anmodning at stille disse oplysninger til rådighed for markedstilsynsmyndighederne i 10 år. De skal have egnede systemer og procedurer, som gør det muligt efter anmodning og inden for syv dage at stille disse oplysninger til rådighed for markedstilsynsmyndighederne i 10 år. Idem amendement Artikel 9 stk. - 1 (nyt) - 1. Der mindes om, at børn tilhører kategorien af sårbare personer, da deres sundhed er meget skrøbeligt og biologisk set i højere grad reagerer på tilstedeværelsen af bestemte stoffer. De risici, der er forbundet med deres eksponering for kemiske stoffer, er endvidere større end hos voksne, da de ikke er fuldt udviklede. PA\ doc 28/72 PE v02-00

29 Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, en fonction de leur âge. Et qu il est nécessaire qu il en soit tenu compte en matière d exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment pour ce qui est des substances chimiques. 40 Artikel 9 stk. 1 afsnit 1 a (nyt) Medlemsstaterne anvender forsigtighedsprincippet. Idem amendement Artikel 9 stk Legetøj må ikke indebære fare for sikkerheden eller sundheden for brugerne eller andre personer, når det anvendes til det beregnede formål eller på den måde, som børn normalt må forventes at anvende det på. Der tages hensyn til de evner, brugerne, og i givet fald de personer, der fører opsyn med brugerne, har til at håndtere især legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg er bestemt for børn under 36 måneder. De på legetøjet eller dets emballage anbragte mærkater skal sammen med den 2. Legetøj må ikke indebære fare for sikkerheden eller sundheden for brugerne eller andre personer, når det anvendes til det beregnede formål og på den måde, som børn normalt og med rimelighed må forventes at anvende det på. Der tages hensyn til de evner, brugerne har til at håndtere især legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg er bestemt for børn under 36 måneder. De på legetøjet eller dets emballage anbragte mærkater skal sammen med den PA\ doc 29/72 PE v02-00

30 medfølgende brugsanvisning gøre brugerne eller de personer, der fører opsyn med dem, opmærksom på de farer og risici for skade, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet, samt på, hvordan man undgå dem. medfølgende brugsanvisning gøre brugerne eller de personer, der fører opsyn med dem, opmærksom på de farer og risici for skade, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet, samt på, hvordan man undgå dem. Idem amendement 7 pour la 1 partie de l amendement. Pour l évaluation des exigences essentielles de sécurité, la présence d un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il convient d évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle ne peut pas être continue, car l enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se développer et acquérir son autonomie. 42 Artikel 9 stk Legetøj, der bringes i omsætning, skal være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i hele det tidsrum, legetøjet forventes at kunne anvendes på normal vis. 3. Legetøj, der bringes i omsætning, skal være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i hele det tidsrum, legetøjet med rimelighed forventes at kunne anvendes på normal vis. Idem amendement Artikel 10 stk. 1 afsnit 1 a (nyt) Advarslerne i Bilag V, del B, punkt 1 anvendes ikke for legetøj, der i kraft af PA\ doc 30/72 PE v02-00

31 dets funktion, dimensioner eller andre karakteristika foruden vægten, er beregnet til børn på under 36 måneder. Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu ils sont destinés à cette catégorie d âge. Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir. L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant figurer cette disposition dans la directive. 44 Artikel 10 stk. 1 afsnit 2 For så vidt angår de i bilag V, del B, anførte legetøjskategorier anvendes de advarsler, der er fastsat i bilag V, del B. For så vidt angår de i bilag V, del B, punkt 2 til 5, anførte legetøjskategorier anvendes de advarsler, der er fastsat heri i forbindelse med fastlæggelsen af deres ordlyd. Amendement de cohérence avec l amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de cette disposition. 45 Artikel 10 stk Fabrikanten anbringer en synlig, let læselig og præcis advarsel på legetøjet, på en påhæftet mærkat eller på emballagen 2. Advarslerne udfærdiges på en præcis, synlig, let læselig måde, som er forståelig for brugerne eller de personer, der fører PA\ doc 31/72 PE v02-00

32 og på brugsanvisningen, hvis en sådan følger med legetøjet. Der anbringes passende advarsler på småt legetøj, der sælges uden emballage. Der opsættes på salgsstedet synlige, let læselige og iøjnefaldende advarsler med angivelse af brugernes minimums- og maksimumsalder. opsyn med dem, og anbringes på legetøjet eller, hvis dette er teknisk umuligt, på en mærkat på legetøjet eller på emballagen. Advarslerne gentages på brugsanvisningen, hvis en sådan følger med legetøjet. Der anbringes passende advarsler på småt legetøj, der sælges uden emballage. Der opsættes på salgsstedet synlige, tydelige og let læselige, præcise og iøjnefaldende advarsler med angivelse af brugernes minimums- og maksimumsalder. De bemyndigede repræsentanter, importørerne og distributørerne skal oplyses om disse advarsler, således at advarsler med angivelse af brugernes minimums- og maksimumsalder kan anbringes korrekt på salgsstedet. Advarslerne skal placeres på forskellige steder, således at de ses hyppigt. Advarslen trykkes på emballagens mest synlige side samt på al ydre emballage, dog ikke gennemsigtig yderemballage, der anvendes til detailsalg af det pågældende legetøj. Medlemsstaterne kan bestemme placeringen af de advarsler, der skal fremgå af overfladerne, i forhold til sproglige krav. Den tekst og de oplysninger om indhold, der kræves i henhold til denne artikel, er følgende: a) trykt med fede, sorte Helveticabogstaver på hvid baggrund. For at tage hensyn til sproglige krav har medlemsstaterne ret til at vælge skriftstørrelsen, så længe skriftstørrelsen i henhold til medlemsstaternes lovgivning er således, at den gør det let og tydeligt at læse advarslen b) trykt på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor legetøjet markedsføres. PA\ doc 32/72 PE v02-00

33 Les dispositions en matière d avertissement doivent être précisées sur de nombreux points, d où cet amendement qui pour les modalités citées aux alinéas 3 et 4 de cet amendement s inspirent de certaines dispositions arrêtées dans le cadre de la législation sur les produits du tabac. Concernant les dispositions d avertissement au point de vente, il est régulièrement constaté que les vendeurs ne sont pas informés que certains jouets ne sont pas destinés aux enfants de moins de 3 ans, ce qui minore l objectif de renforcer la sécurité des enfants. 46 Artikel 10 stk Medlemsstaterne kan kræve, at advarsler og sikkerhedsanvisninger, eller visse af dem, findes på deres eget eller egne officielle sprog, når legetøjet bringes i omsætning på deres område. 3. De advarsler, som er nævnt i denne artikel og Bilag V, såvel som sikkerhedsanvisningerne, findes på medlemsstaternes officielle sprog, når legetøjet bringes i omsætning på deres område. La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues officielles de l Etat membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la sécurité et de la santé des enfants. 47 Artikel 10 a (ny) Artikel 10a Fælles bestemmelser for erhvervsdrivende vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes, hvis legetøj ikke er eller kan mistænkes for ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen 1. I medfør af artikel 3, 5 og 6 træffer en PA\ doc 33/72 PE v02-00

34 erhvervsdrivende, der har et problem med eller er i tvivl om overholdelsen af bestemmelserne om mærkning i henhold til artikel 9a eller advarsler i henhold til artikel 10, de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe det pågældende legetøj i overensstemmelse med lovgivningen. 2. Foranstaltningerne anvendes kun for at bringe mærkning og advarsler i overensstemmelse med lovgivningen i henhold til artikel 9a og En erhvervsdrivende, der har et problem med eller er i tvivl om overholdelsen af bestemmelserne om mærkning i henhold til artikel 9a eller advarsler i henhold til artikel 10, giver omgående meddelelse herom til de andre relevante erhvervsdrivende, forbrugerorganisationerne og de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvori legetøjet er gjort tilgængeligt, idet der navnlig gives præcise oplysninger om problemet med manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, der er truffet. 4. Foranstaltningerne træffes omgående og gennemføres så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter konstateringen af problemet om manglende overensstemmelse med lovgivningen. Såfremt ovennævnte frist ikke kan overholdes, oplyser den erhvervsdrivende, der er berørt af problemet om manglende overensstemmelse med lovgivningen, straks de andre relevante erhvervsdrivende og de kompetente nationale myndigheder og begrunder behovet for en ny frist til at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen. De kompetente nationale myndigheder træffer hurtigst muligt afgørelse om ansøgningen om forlængelse af fristen og oplyser PA\ doc 34/72 PE v02-00

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 25-80. Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2008/0018(COD) 19.9.2008

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 25-80. Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2008/0018(COD) 19.9.2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2008/0018(COD) 19.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 25-80 Udkast til udtalelse David Hammerstein (PE409.475v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-32-00002 Senere ændringer

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1)

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) I medfør af 9, stk. 2, 9 a, stk. 1, 2 og 3, 13, stk. 1, 19, 20, stk. 2, 25,

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2012/0266(COD) 4.4.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 4. december 2002 FORELØBIG 2002/0206(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

(EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 344/2013 af 4. april 2013 L 114 1 25.4.2013

(EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 344/2013 af 4. april 2013 L 114 1 25.4.2013 2009R1223 DA 11.07.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 168-282

ÆNDRINGSFORSLAG 168-282 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 26.1.2012 2011/0156(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 168-282 Udkast til betænkning Frédérique Ries (PE478.337v01-00) Fødevarer bestemt

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt C1 medicinsk udstyr (90/385/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt C1 medicinsk udstyr (90/385/EØF) 1990L0385 DA 11.10.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.1.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0967/2008 af James Newman, irsk statsborger, om redningsveste med skridt-strop 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Subject: Andragende 0210/2007 af Robert Pocock, irsk statsborger, for organisationen Voice of Irish Concern for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere