Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts 2014. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Høringsrapport Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version Marts 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om høringsmaterialet og høringsproces Gennemførelse af høring Indkomne høringssvar Metode til bearbejdning af høringssvar Gennemgang og vurdering af høringssvar Overordnede betragtninger og kommentarer til materialer Vurdering af høringssvar Overordnede punkter De indledende kapitler Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i standarderne De enkelte akkrediteringsstandarder Afsluttende bemærkninger til høringsmaterialet Samlet vurdering og konklusion på høring... 7 Bilag 1 Oversigt over høringsparter... 8 Bilag 2 Oversigt over høringssvar og efterfølgende bearbejdning...10

3 1. Generelt om høringsmaterialet og høringsproces På bestyrelsesmødet den 3. december 2013 blev det godkendt, at Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version blev sendt i høring i perioden fra den 6. januar til og med den 14. februar Høringssvarene blev bearbejdet af IKAS, og det samlede materiale er gennemgået med henblik på at forbedre forståelighed og anvendelighed, samt at udarbejde en høringsrapport på baggrund af de indkomne høringssvar. Følgegruppen til udvikling af akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version, blev inddraget på et møde den 31. marts Gennemførelse af høring Høringsmaterialet, Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version, blev stillet til rådighed som pdf-fil via IKAS hjemmeside den 6. januar Der blev samtidigt sendt link til et elektronisk spørgeskema til struktureret afgivelse af svar til 33 høringsparter og til 13 præhospitale surveyors. Svarene kunne afgives inden for tre hovedområder: 1. Svar og kommentarer til de indledende kapitler 2. Svar og kommentarer til de enkelte akkrediteringsstandarder 3. Afsluttende bemærkninger til høringsmaterialet Via IKAS hjemmeside var det muligt for enkeltpersoner at kommentere på høringsmaterialet ved, efter henvendelse til IKAS, at få tilsendt et link til SurveyXact. Høringsfristen var den 14. februar høringsparter henvendte sig til IKAS med ønske om forlængelse af høringsperioden. På baggrund af henvendelserne blev høringsperioden forlænget til 24. februar I bilag 1 ses en oversigt over høringsparterne Indkomne høringssvar Der indkom i alt høringssvar fra 23 ud af 46 høringsparter. 19 af disse høringssvar kom via SurveyXact, mens 4 høringsparter indsendte høringssvar via mail. Via SurveyXact blev der udarbejdet en rapport over alle svar indgivet i dette system. Alle kommentarer herfra blev overført til et regneark, struktureret efter standarder. 2.2 Metode til bearbejdning af høringssvar På baggrund af høringssvarene, er høringsmaterialet efterfølgende blevet redigeret. Der, hvor det er vurderet, at kommentarerne i høringssvarene vil medføre en forbedring af materialet, er disse efterkommet. Principielle kommentarer er håndteret på tværs i materialet. Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 3 af 11

4 3. Gennemgang og vurdering af høringssvar Gennemlæsningen og vurdering af høringssvarene har ført til en overordnet beskrivelse og sammenfatning i denne rapport. I de følgende afsnit er der først en gennemgang af overordnede betragtninger og kommentarer til materialet. Dernæst følger et afsnit med vurdering af høringssvarene i relation til de tre hovedområder; de indledende kapitler, de enkelte akkrediteringsstandarder og afsluttende bemærkninger til høringsmaterialet. Det samlede standardsæt blev drøftet med følgegruppen til udvikling af 2. version af DDKM for det præhospitale område på et møde den 31. marts 2014 inden endelig færdigredigering. 3.1 Overordnede betragtninger og kommentarer til materialer Herunder er en opsummering af de punkter, hvor to eller flere respondenter har påpeget de samme overordnede betragtninger til høringsmaterialet: Der er generelt udtrykt tilfredshed med materialet, og flere høringsparter har givet udtryk for, at der er sket positive forbedringer fra 1. til 2. version Det nye felt Standardens indhold er generelt blevet vurderet positivt, idet flere finder, at det er med til at gøre kravene mere klare Flere finder det positivt, at beskrivelse af det præhospitale område er blevet gjort mere entydigt via indledningen og at kravene i forbindelse med de patientsikkerhedskritiske standarder er ble vet mere klare Der er udtrykt tilfredshed med, at indikatorerne i 2. version er angiver surveymetoden til brug for surveyorne Der er udtrykt tilfredshed med, at der er mindre fokus på retningsgivende dokumenter Detaljeringsgraden og omfanget af teksten i Standardens indhold varierer på tværs af standarderne Flere finder beskrivelsen af hvad der er omfattet af akkrediteringsstandarderne for uklar og ønsker en tydeliggørelse heraf 3.2 Vurdering af høringssvar Overordnede punkter Nedenfor angives antallet af indikatorer på de enkelte trin i 1. version og antallet af indikatorer indenfor de forskellige indikatortyper i den forelagte 2. version. Tabel 1 1. version Antal indikatorer 2. version Antal indikatorer Trin 1 67 Indikatorer, der vurderer forekomsten og indholdet af retningsgivende dokumenter Trin 2 54 Indikatorer, der vurderer implementering og anvendelse af dokumenter Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 4 af 11

5 1. version Antal indikatorer 2. version Antal indikatorer Indikatorer, der vurderer implementering 72 Trin 3 81 Kvalitetsovervågning 41 Trin I alt De indledende kapitler Generelt er der udtrykt tilfredshed med de indledende kapitler, specielt beskrivelsen af det præhospitale område, survey på det præhospitale område og kravene i forbindelse med de patientsikkerhedskritiske standa r- der. Der er indkommet høringssvar til en række begreber anvendt i indledningen. Eksempelvis forslag om kons e- kvensretning af begreberne melding, AMK-vagtcentral og akutlægebil i standardsættet. De indledende kapitler er gennemskrevet under hensyntagen til de indkomne kommentarer. Indledningen er strammet op Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i standarderne Der er generelt udtrykt tilfredshed med at kvalitetsovervågning ikke længere fremgår som en gentagelse i de enkelte standarder, men er dækket i standard Kvalitetsovervågning og forbedring. Der er ligeledes tilfredshed med den øgede metodefrihed i forhold til kvalitetsovervågningen. Nogle høringsparter kommenterer, at der er behov for rådgivning og information om metodekrav mm. og at kravene præciseres. Hovedprincipper Antallet af indikatorer med kvalitetsovervågning reduceres i forhold til 1. version jf. tabel 1. Kvalitetsforbedringsindikatorer fjernes helt fra standarderne og standardskabelonen, da kvalitetsforbedring, herunder ge n- nemførelse af tiltag for at forbedre kvaliteten af XX, vurdering af effekten af tiltagene samt konklusion på, om tiltagene havde den ønskede effekt, eller igangsættelse af nye korrigerende tiltag er omfattet af standard Kvalitetsovervågning og -forbedring. Standard Kvalitetsovervågning og forbedring sætter herved den overordnede ramme for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring. Begrebet rammestandard er udgået i 2. version og i stedet erstattet af formuleringen om at en standard sætter den overordnede ramme for fx kvalitetsarbejdet i organisationen. Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 5 af 11

6 Nye overvågningskrav i 2. version: Kvalitetsovervågning og forbedring: To gange årligt gennemføres audit med fokus på nationale kvalitetsmål for den præhospitale indsats i Danmark Hånd og uniformshygiejne: En gang årligt gennemføres procesmålinger af håndhygiejne Inddragelse af patienten og pårørende: Det er undersøgt, om patienterne var tilfredse med den information, de fik under den præhospitale indsats Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen: Audit af om der er afsendt korrekte typer enheder på baggrund af den sundhedsfaglige visitation Melding og kommunikation: Audit med fokus på brugbarhed og relevans af melding Vurdering og behandling af patienter: Audit med fokus på behandling af specifikke kliniske tilsta n- de, herunder også vurdering af tidsforbrug på skadestedet Væsentlige krav fra 1. version, der er udgået eller lempet: Datasikkerhed: Kontrol af logningslister De enkelte akkrediteringsstandarder I bilag 2 ses en oversigt over, hvor mange, der har ønsket at kommentere på de enkelte standarder, samt en kategorisering af den efterfølgende bearbejdning i henholdsvis Udgår, Større bearbejdning, Mindre bearbejdning og Sproglige ændringer. Generelt er forslag om sproglige ændringer og præciseringer indarbejdet i standarderne, hvis det er vurderet, at det vil forbedre forståelse af standarden. Nedenfor følger en beskrivelse af standarder, hvor de indkomne kommentarer har givet anledning til, at standarden udgår eller en større bearbejdning af standarden. Standarder som udgår som følge af høringen Omsorg for den afdøde borger med begrundelsen om, at indholdet i denne standard er integreret i standard Omsorg for den terminalt syge patient. Standarder, hvor høringen har givet anledning til større bearbejdning Håndtering af smittekilder og farlige stoffer er delt op i to standarder Håndtering af smittekilder og Håndtering af farlige stoffer, da der er tale om to forskellige situationer Håndtering af farlige stoffer er en ny selvstændig standard Standarder, hvor høringen har givet anledning til mindre bearbejdning I standarder hvor der kræves samarbejde og koordinering på tværs af samarbejdsparter inden for sundhed s- væsenet bør være tilsvarende krav i akkrediteringsstandarder for de øvrige områder der er omfattet af DDKM. Her tænkes fx på overdragelse, sikkerhed under transport og interhospitale transporter. Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 6 af 11

7 1.1.3 Standardens titel ændres fra Kontrakter mellem regioner og leverandører til Kontrakter og aftaler mellem regioner og leverandører, for at understrege et bredere fokus på samarbejdet mellem region og leverandør i standarden AMK-vagtcentralen omfattes af afprøvning af nødprocedure Det tydeliggøres at patientidentifikation skal ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelses gældende vejledning inden for området Standarden udbygges med en indikator der omfatter, hvordan organisationen informerer om og understøtter patienter og pårørende i indberetning af utilsigtede hændelser. Formålet reduceres, så patientsikkerhedsarbejdet og rapportering af utilsigtede hændelser har til formål at begrænse ris i- koen for skader på patienter Begrebet patientforsikring erstattes af begrebet patienterstatning. Fokus på den lokale dialog skærpes i standarden Tydeliggørelse af at information om patientbehandling skal være lettilgængeligt At der skal ske en afprøvning af S INE-terminalerne tydeliggøres Der tages højde for at behandling ikke altid igangsættes Standardens indhold udbygges, så det omfatter initial vurdering, behandling, observation og revurdering. Ud fra bedst mulig evidens erstatter evidensbaseret Afsluttende bemærkninger til høringsmaterialet Der er kommet en række høringssvar til flere begreber i begrebslisten. 4. Samlet vurdering og konklusion på høring Overordnet har høringssvar og øvrige kommentarer til høringsmaterialet været positive og har ført til en lang række konkrete forbedringer og præciseringer. Resultatet af IKAS bearbejdning af høringssvarene er, at standardsættet nu er reduceret fra 53 til 46 standarder. Hele materialet har gennemgået en sproglig gennemgang med inddragelse af kommentarerne, der er indkommet ved høringen, og begrebslisten er udvidet med de ønskede begreber. Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 7 af 11

8 Bilag 1 Oversigt over høringsparter Høringsparter der har afgivet høringssvar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet, Region Hovedstaden Præhospitalt Center, Region Sjælland Den Præhospitale Virksomhed, Region Syddanmark Præhospital- og beredskabsenheden, Region Nordjylland Præhospitalet, Region Midtjylland Lægeforeningen FOA Dansk Ambulanceråd Falck Frederiksberg Brandvæsen Københavns Brandvæsen Responce A/S Roskilde Brandvæsen Region Sjælland Danske Patienter Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Høringsparter der ikke har afgivet høringssvar Dansk Erhverv Danske Regioner Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dansk Sygeplejeråd Forbrugerrådet Kommunernes Landsforening Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 8 af 11

9 Patientforsikringen Patientombuddet Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Samsø Redningskorps Herudover har 3 ud af 13 præhospitale surveyors indsendt høringssvar. Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 9 af 11

10 Bilag 2 Oversigt over høringssvar og efterfølgende bearbejdning Akkrediteringsstandard Antal responde n- ter, der har ønsket at kommentere på standarden i det elektroniske svarskema IKAS vurdering af bearbejdning efter høring Ledelse 6 Ingen bearbejdning Kontrakter mellem regioner og leverandører 5 Mindre bearbejdning Planlægning og drift 5 Sproglige ændringer Datasikkerhed og -fortrolighed 6 Mindre bearbejdning Forsyningssystemer 7 Mindre bearbejdning Kvalitetspolitik 4 Sproglige ændringer Kvalitetsovervågning og forbedringstiltag 7 Sproglige ændringer Risikostyring 6 Sproglige ændringer Patientidentifikation 7 Mindre bearbejdning Utilsigtede hændelser 7 Større bearbejdning Patientklager og patientforsikringssager 8 Mindre bearbejdning Vold og trusler mod personale 4 Ingen bearbejdning Dokumentstyring 6 Sproglige ændringer Patientjournalen 11 Mindre bearbejdning Ansættelse af personale 7 Sproglige ændringer Introduktion af nyt personale 6 Ingen bearbejdning Arbejdstilrettelæggelse 5 Sproglige ændringer Uddannelse og kompetenceudvikling 5 Sproglige ændringer Hygiejnepolitik 7 Mindre bearbejdning Procedurer og arbejdsgange ved genanvendelse af med i- cinsk udstyr og tekstiler 8 Sproglige ændringer Hånd- og uniformshygiejne 10 Større bearbejdning Håndtering af smittekilder 6 Større bearbejdning Håndtering af affald og farlige stoffer 8 Større bearbejdning Beredskabsplan 8 Mindre bearbejdning Implementering af medicinsk udstyr 6 Ingen bearbejdning Medicinsk udstyr 7 Ingen bearbejdning Anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse af transportmidler og udrustning 4 Sproglige ændringer Sikkerhed under transport 6 Sproglige ændringer Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 10 af 11

11 Akkrediteringsstandard Antal responde n- ter, der har ønsket at kommentere på standarden i det elektroniske svarskema IKAS vurdering af bearbejdning efter høring Interhospitale transporter 10 Sproglige ændringer Telemedicin 7 Mindre bearbejdning Kommunikationsudstyr 7 Mindre bearbejdning Informeret samtykke 8 Sproglige ændringer Inddragelse af patienten og pårørende 8 Mindre bearbejdning Indbringelse af patient med afvigende adfærd 5 Mindre bearbejdning Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen 6 Mindre bearbejdning Teknisk disponering i AMK-vagtcentralen 6 Mindre bearbejdning Melding og kommunikation 9 Sproglige ændringer Koordinering af medicinsk behandling 7 Mindre bearbejdning Lægemidler 7 Sproglige ændringer Lægemiddelhåndtering og -opbevaring 7 Sproglige ændringer Hjertestopbehandling 9 Sproglige ændringer Afslutning af den præhospitale indsats på stedet 10 Sproglige ændringer Overdragelse 10 Sproglige ændringer Omsorg for den terminalt syge patient 9 Sproglige ændringer Vurdering og behandling af patienter 11 Mindre bearbejdning Total Større bearbejdninger = 4 Mindre bearbejdninger = 16 Sproglige ændringer = 20 Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version Side 11 af 11

Bilag 2 Oversigt over indikatorer med kvalitetsovervågning

Bilag 2 Oversigt over indikatorer med kvalitetsovervågning Bilag 2 Oversigt over indikatorer med Type af : For de indikatorer hvor typen er audit, kan enhederne fortsat vælge at benytte patientforløbsaudit som metode. I så fald skal patientforløbsaudi t- ten omfatte

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

9. juli 2015 Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer

9. juli 2015 Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 30-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden

Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-08-2015 Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Nordjylland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Standard/Indikator Trin

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospital- og beredskabsenheden, Region Org.: Nordjylland Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Sjælland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 09.11.2012 Standard/Indikator Trin Vurdering

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Den Præhospitale Virksomhed, Org.: Region Syddanmark Type: Ekstern survey Startdato: 08.10.2012 12.10.2012 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Følgende standard er delvist opfyldt: Patientjournalen

Følgende standard er delvist opfyldt: Patientjournalen Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospitalt Center, Org.: Region Sjælland Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 09.11.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Begrundelse:

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Ambulanceleverandør, Ambulance Syd, Region Syddanmark Ledelse (1/5) Kontrakter og aftaler mellem regioner og leverandører (2/5)

Ambulanceleverandør, Ambulance Syd, Region Syddanmark Ledelse (1/5) Kontrakter og aftaler mellem regioner og leverandører (2/5) Ambulanceleverandør, Ambulance Syd, Region Syddanmark Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 16-06-2017 Gyldig til 10-08-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område

Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version, 1. udgave Juni 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Forord Hermed foreligger den 1. version (version 2009) af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for det præhospitale

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Følgende standard er delvist opfyldt: 1.4.1 Ansættelse af personale

Følgende standard er delvist opfyldt: 1.4.1 Ansættelse af personale Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospitalet, Org.: Region Midtjylland Type: Ekstern survey Startdato: 03.12.2012 Slutdato: 07.12.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Begrundelse:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 06-10-2016 Gyldig til 01-12-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel September 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Høringsrapport på det præhospitale område Indholdsfortegnelse 1 Generelt om høringsmaterialet og høringsproces... 3 2 Gennemførelsen af høring... 3 2.1 Høringsmaterialet...

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 19-02-2014 Steno Diabetes Center Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Evaluering af 1. Version af DDKM for det præhospitale område. April Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Evaluering af 1. Version af DDKM for det præhospitale område. April Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Evaluering af 1. Version af DDKM for det præhospitale område April 2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 3. Metode... 3 3.1

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning

Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Telefon: +45 8745 0050 Email: info@ikas.dk

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Kongevejsklinikken Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kongevejsklinikken Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kongevejsklinikken Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-10-2016 Gyldig til 21-12-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Ringe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ringe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 29-05-2013 Ringe Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 16-04-2013 Akkrediteringsstatus: Betinget akkreditering Procentvis opfyldelse

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område. 3. version, 1. udgave Marts Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område. 3. version, 1. udgave Marts Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 3. version, 1. udgave Marts 2018 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 3. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM,

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 10.08.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 10. august 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 1257 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Akkreditering almen praksis

Akkreditering almen praksis Akkreditering almen praksis PILOTTEST I 26 PRAKSIS I DANMARK FORÅR 2012 1 Supplerende til uddannelsesdagen maj 2014 Lene Unnerup Hvad er kvalitet? Hvordan ved I, om I har udført jeres arbejde godt, dvs.

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 12.03.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 12. marts 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 980 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status:

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status: Marianne Bille Wegmann 201111 Kirurgi Jægersborg Allé 16,1 2920 Charlottenlund har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Undervisning i brugen af TAK systemet 27-05-2010

Undervisning i brugen af TAK systemet 27-05-2010 Undervisning i brugen af TAK systemet 1 Undervisningsplan Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel Introduktion til TAK systemet Gennemgang af øvelser Fordeling af standarder og indikatorer Gennemførelse

Læs mere

Åreknudeklinikkerne Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Åreknudeklinikkerne Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Åreknudeklinikkerne Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 01-12-2016 Gyldig til 26-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

København Steno Apotek

København Steno Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 København Steno Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 26-08-2014 Gyldig til: 20-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version, 2. udgave Maj 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Side 1 af 140 Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 18-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.5.3 og 2.18.1 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er delvist opfyldt: 1.2.5,

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 15. marts 2017 har Akkrediteringsnævnet behandlet 483 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Frederikshavn Svane Apotek

Frederikshavn Svane Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 18-02-2015 Frederikshavn Svane Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-11-2014 Gyldig til: 30-12-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Kommune Odense Kommune, Org.: Center for Sundhed, Tandplejen Type: Ekstern survey Startdato: 02.10.2012 Slutdato: 04.10.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Begrundelse:

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 17 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 16 til 14. juli 17 har Akkrediteringsnævnet behandlet 697 surveyrapporter efter eksternt survey i almen

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale.

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale. Side 1 af 5 Bilag 4 Begrebsliste Begrebslisten, der er tilknyttet hele sættet af akkrediteringsstandarder, er udarbejdet for at sikre en fælles forståelse af de anvendte begreber og ord og svarer til anvendelsen

Læs mere