Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af listeriaudbrud i sommeren

2 Indhold 1. Indledning Hvad er listeria for en bakterie Krav til virksomhedernes kontrol for listeria monocytogenes Hvordan kontrolleres virksomhederne? Bekæmpelse af fødevarebåren udbrud Generelt om tilbagetrækning Tilbagetrækning gennemført i april/maj Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Hvad bør virksomheden gøre Har der været gjort, det der skulle gøres? Opklaring af listeriaudbruddet i juli-august Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Har der været gjort det, der skulle gøres? Tilbagetrækning i august Ressourcer Ledelsesmæssig vurdering af arbejdet med udbruddet Fremadrettet indsats for at bekæmpe listeria Nuværende indsats...10 Basiskontrol...10 Særlige initiativer, bl.a. som en del af Fødevareforlig II Fremadrettet bekæmpelse og iværksættelse af initiativer

3 1. Indledning Vi er lige nu vidne til et alvorligt fødevarebåret listeriaudbrud. Hovedkilden til udbruddet er fundet. Denne redegørelse fokuserer, dels på selve udbruddets opklaring og tilbagetrækning, dels på den fremadrettede indsats for at bekæmpe listeria. 2. Hvad er listeria for en bakterie Listeria forekommer vidt udbredt i naturen, både hos vilde dyr, planter og i jorden. Listeria vokser ved køleskabstemperatur og i iltfattige omgivelser. Det gør den i stand til at vokse i fødevarer til sundhedsfarlige niveauer ved distribution, opbevaring i detailled og hos forbrugeren, hvis bakterien er i fødevaren, og de rette vækstforhold er til stede. Produkter, hvor listeria kan vokse, og som har en lang holdbarhed, udgør derfor den største risiko. Især produkter som bløde oste, røget fisk, kødprodukter (især gaspakket) og salater har forårsaget større udbrud. Listeria introduceres i produktionsmiljøer med f.eks. råvarer eller af personer. Kravene til egenkontrol i produktionsområder vil være højere for produkter, hvor listeria kan vokse. Listeria overlever ikke ved tilstrækkelig varmebehandling. En infektion med bakterien i varmebehandlede produkter skyldes derfor oftest en såkaldt efterinfektion, hvor smittekilden findes i produktionsmiljøet. Listeria kan etablere sig i produktionsmiljøer, hvor den kan være svær at slippe af med igen. I de tilfælde vil den ofte gemme sig et sted, f.eks. i revner og hulrum, som ikke nås ved den daglige rengøring. I de tilfælde vil bakterien kontinuerlig kunne forurene produkterne under produktionen. Der er eksempler på, at den samme type listeria er fundet i samme virksomhed med mange års mellemrum. Da listeria er en miljøbakterie, skal indsatsen ske i fødevarevirksomhederne. Her er etablering af effektive hygiejneprocedurer, som sikrer mod introduktion af bakterien i produktionsmiljøet, altafgørende. Det er særligt vigtigt, at der foretages en effektiv rengøring og desinfektion, der omfatter lokaler og alle dele af produktionsudstyret. 2.1 Krav til virksomhedernes kontrol for listeria monocytogenes Der er i EU lovgivningen fastsat mikrobiologiske kriterier for spiseklare produkter. Hvor meget, der må være i et specifikt produkt, afhænger af om listeria kan vokse eller ej. Der må aldrig være mere end 100 listeria pr. g i spiseklare fødevarer. Virksomheder, der producerer spiseklare produkter, skal i deres egenkontrolprogram have procedurer, der sikrer, at produkterne overholder de fastsatte grænser for forekomst. De skal udtage prøver til kontrol af, at det mikrobiologiske kriterie er overholdt. For produkter, hvor listeria kan vokse, skal virksomhederne udtage miljøprøver. Frekvensen af prøveudtagning fastsætter virksomheden selv i deres egenkontrolprogram ud fra en risikovurdering. Der er udarbejdet diverse vejledninger i EU til hjælp for virksomhederne, ligesom Fødevarestyrelsen også har udarbejdet en særlig vejledning om listeria og redskaber, som er samlet på et særligt site på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 3

4 2.2 Hvordan kontrolleres virksomhederne? Fødevarekontrollen kontrollerer løbende ved tilsyn, at virksomheden har tilstrækkelige hygiejneprocedurer, at de udtager de lovpligtige prøver for listeria og foretager korrigerende handlinger ved fund, herunder tilbagetrækning af det undersøgte parti, hvis grænserne er overskredet. Fødevarekontrollen vurderer for hver enkelt virksomhed, hvor mange offentlige prøver der skal udtages ud fra en vurdering af styrken af egenkontrolprogrammet, samt tidligere erfaringer med virksomheden. 3. Bekæmpelse af fødevarebåren udbrud Arbejdet med et fødevarebåret udbrud består af flere faser. Typisk starter det med en erkendelse af udbruddet, herefter følger arbejdet med opklaring af udbruddet, og såfremt dette lykkes, kan det føre til en tilbagetrækning af inficerede produkter. Arbejdet koordineres i Den Centrale Udbruds Gruppe (DCUG), som består af repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Statens Serums Institut (SSI) og Fødevareinstituttet, DTU. I Fødevarestyrelsen koordineres udbrudsarbejdet af Fødevareberedskabsenheden. 4. Generelt om tilbagetrækning I praksis fungerer en tilbagetrækning på følgende måde: Virksomheden, der har indført, importeret eller produceret det produkt, der skal trækkes tilbage, giver besked til alle sine modtagere af produktet, så de kan identificere varen. Information om årsag til tilbagetrækningen, og at tilbagetrækningen skal føres videre til modtagerens kunder. Virksomheden har pligt til at informere Fødevarestyrelsen om den gennemførte tilbagetrækning. Modtagervirksomheden (2. led) skal videreføre tilbagetrækningen, dvs. fjerne de produkter, de har på lager og evt. i egen butik samt give besked til deres aftagere og til Fødevarestyrelsen. Dette fortsættes indtil sidste led i distributionskæden, som kan være detailbutikker og /eller restauranter. Er produktet solgt til den endelige forbruger, skal virksomhederne, som har pakket produktet i detailpakning, sørge for, at der udarbejdes en pressemeddelelse om sagen for at sikre, at forbrugerne bliver gjort opmærksom på tilbagetrækningen. Fødevarestyrelsen samler oplysningerne om det tilbagetrukne produkt. Er produktet solgt til den endelige forbruger, lægger Fødevarestyrelsen en meddelelse på styrelsens hjemmeside. Tilbagetrækningens effektivitet kontrolleres af Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg i de virksomheder, der har indført, importeret eller produceret det produkt, der er trukket tilbage. Derudover kontaktes et antal virksomheder fra øvrige led i kæden med henblik på kontrol af tilbagetrækningen. 5. Tilbagetrækning gennemført i april/maj 2014 Den 6. maj 2014 modtog FødevareKøbenhavn meddelelse om, at der i en myndighedsprøve, udtaget den 28. april 2014, var konstateret listeria i en lamme-rullepølse hos Jørn A. Rullepølser A/S. Der var på daværende tidspunkt ikke noget erkendt igangværende 4

5 sygdomsudbrud med listeria. Samme dag optages telefonisk kontakt til virksomheden, og ligeledes samme dag gennemføres kontrolbesøg. Ved tilsynsførendes ankomst til virksomheden har den påbegyndt tilbagetrækningen korrekt. Ved kontrolbesøget kontrolleres, at tilbagetrækningen gennemføres i overensstemmelse med procedurerne, som er beskrevet i egenkontrolprogrammet, og det konstateres, at der fuld overensstemmelse. Samtidig kontrolleres den konkrete håndtering af den aktuelle tilbagetrækning, som heller ikke giver anledning til anmærkninger. Virksomheden har som følge af listeriafundet iværksat korrigerende handlinger i form af prøveudtagning (svaberprøver/miljøprøver) for at undersøge mulig tilstedeværelse af listeria efter rengøring/desinfektion og har bl.a. gjort yderligere foranstaltninger for at sikre, at der ikke sker kontaminering af pakkefaciliteter under rengøring. Tilsynsførendes faglige vurdering er, at disse korrigerende handlinger er tilstrækkelige og er enig med virksomheden i, at fokus skal være på pakkerummet i forhold til at undgå krydskontaminering af færdigvarer. Der er ikke krav om, at kontrolmyndigheden skal udtage prøver i forbindelse med tilbagetrækningssager. Det er endvidere oplyst til den tilsynsførende, at virksomheden har mundtlige procedurer, der skal sikre, at personalet skifter handsker og forklæde mellem pakning af hvert parti. Endvidere har virksomheden mundtlige procedurer for, at pakkemaskinen skal desinficeres mellem hvert parti. Der er ikke krav om, at disse procedurer skal være skriftlige. Virksomheden har sprayflasker i pakkerummet med desinfektionsvæske. Virksomheden har dermed flere procedurer, der skal sikre, at der ikke sker krydskontaminering mellem partier i pakkerummet. Tilsynsførende har ikke grundlag for at betvivle, at disse mundtlige procedurer er implementerede i virksomheden. Der var således ikke fagligt grundlag for at vurdere, at andre produkter end lammerullepølsen skulle trækkes tilbage. Den 20. maj 2014 gennemføres et yderligere kontrolbesøg med fokus på virksomhedens håndtering af kødprodukter og de mikrobiologiske risikofaktorer, forbundet hermed. Virksomheden udvælges til denne kontrol på baggrund af fundet af listeria samt tilbagetrækningen i april-maj Ved kontrolbesøget auditeres virksomhedens kogeprocedure samt nedkølings- og opbevaringstemperaturer i forhold til forebyggelse af bakterievækst. Endvidere auditeres virksomheden flow mellem råvarer og færdige, kogte varer for at sikre, at der ikke sker kontaminering fra personalet, herunder via personalets påklædning. Ud over en enkelt vejledning vurderes procedurerne som dækkende og som effektivt implementeret. På tilsynet den 20. maj 2014 følges der endvidere op på virksomhedens korrigerende handlinger fra tilsynet den 6. maj 2014, og disse vurderes fagligt som tilstrækkelige. 5.1 Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Fødevarestyrelsens opgave i relation til fund af sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer, f.eks. listeria, er at sikre, at virksomheden iværksætter og gennemfører en effektiv tilbagetrækning af de pågældende fødevarer. Dette er sket gennem kontrol med tilbagetrækningen den 6. maj og den 20. maj og gennem auditering af virksomhedens procedurer i den almindelige kontrol, jf. kontrolplan og den dokumenterede kontrol. Fødevarestyrelsen skal endvidere sikre sig, at virksomheden foretager de nødvendige korrigerende handlinger, f.eks. ved at ændre og stramme op på procedurer, øge prøveudtagningsfrekvens eller lignende og foretage en faglig vurdering af, om disse handlinger 5

6 er tilstrækkelige til at sikre, at problemet bliver løst. Dette sker på kontrolbesøgene den 6. og 20. maj Fødevarestyrelsen skal slutteligt auditere virksomhedens egenkontrolprogram ved i rutinekontrollen at sammenholde procedurer med observeret adfærd og dokumenterede resultater. Dette sker gennem kontrolbesøg på baggrund af den kontrolplan, Fødevarestyrelsen har lagt for virksomheden. Virksomhedens kontrolhistorik viser, at kontrolplanen bliver fulgt. Kontrolhistorikken viser bl.a., at virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer også kontrolleres ved tilsyn i december 2012, april 2013 samt i april Der gives indskærpelse i april 2014 for en procedurefejl. Ellers ingen anmærkninger. at virksomhedens prøveudtagningsplan for svaberprøver, listeria, kontrolleres i februar 2013, herunder at planen føres ud i livet, hvilket ikke giver anledning til anmærkninger. at hygiejne under produktion kontrolleres i februar 2014 bl.a. gennem iagttagelse af medarbejdernes adfærd under produktion for bl.a. at undersøge, om der er risikoadfærd mellem råvareområde og færdigvareområde på grund af uhensigtsmæssigt arbejdsprocedure. Der konstateres en god produktionshygiejne. 5.2 Hvad bør virksomheden gøre Virksomheden skal i henhold til Mikrobiologiforordningens artikel 4 stk. 2 som udgangspunkt fastsætte frekvenser for prøveudtagning i egenkontrollen ud fra en behovsvurdering. Kontrolmyndigheden vurderer fagligt, om prøveprogrammet i egenkontrollen er tilstrækkelig i forhold til virksomhedens størrelse, produktionsomfang, risici mv. og tager løbende stilling til programmets egnethed og frekvenser bl.a. ved løbende at gennemgå og vurdere analyseresultaterne. Jf. vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, 22. december 2005, må der kun kunne påvises listeria i miljøprøver på særligt udsatte steder, som f.eks. afløb. Virksomheden har på eget initiativ i relation til tilbagetrækningen taget yderligere produktprøver på lammerullepølser, hvilket gentages den 22. maj I ingen af disse prøver påvises forurening med listeria. Med henblik på en bredere screening af virksomhedens produkter for forurening udtager virksomheden igen den 12. juni 2014 prøver af to andre produkttyper. Disse er også negative for listeria. Det samme gælder svaberprøver af miljøet, udtaget den 9. maj, 15. juni og 31. juli Virksomheden skal straks, når de får oplysning om, at de har distribueret en farlig fødevare, trække fødevaren tilbage fra markedet. Det gør virksomheden straks den 6. maj 2014 og myndighedskontrollen viser, at varen er trukket effektivt tilbage fra markedet. Virksomheden skal endvidere iværksætte korrigerende handlinger til at sikre, at fødevarer ikke bliver forurenet med listeria. Det gør virksomheden straks den 6. maj i form af ekstra rengøring/desinfektion samt gennem yderligere foranstaltninger til at sikre, at der ikke sker kontaminering af pakkefaciliteter under rengøring. Hertil kommer en række ekstra udtagninger af både produkt- og miljøprøver, og ingen af disse påviser listeria. Det kan konkluderes, at virksomhedens egenindsats i relation til de korrigerende handlinger i forlængelse af tilbagetrækningen, herunder anvendelse af prøver, lever op til Fødevarestyrelsens krav. 6

7 5.3 Har der været gjort, det der skulle gøres? Virksomheden har gennemført en effektiv tilbagetrækning og iværksat de nødvendige korrigerende handlinger til at sikre, at problemet bliver løst, dvs. virksomhedens produkter ikke forurenes med listeria. Fødevarestyrelsen har gennemført to kontrolbesøg til opfølgning på, at produktet er trukket effektivt tilbage, og at virksomheden iværksætter og gennemfører de nødvendige korrigerende handlinger. Der var ikke fagligt grundlag for at vurdere, at der var behov for at trække andre produkter end lammerullepølse tilbage den 6. maj 2014, da virksomheden har procedurer til at sikre, at der ikke sker krydskontamination mellem produkttyper ved pakning. Fødevarestyrelsen kunne efter kontrolbesøget den 20. maj 2014 konkludere, at produktet var trukket effektivt tilbage fra markedet, og at de korrigerende handlinger havde haft effekt, idet virksomhedens egenkontrolprøver ikke kunne påvise listeria i virksomhedens produkter efter tilbagetrækningen den 6. maj 2014 og at der heller ikke kunne konstateres listeria på produktbærende flader. Der var i maj 2014 ikke et erkendt igangværende listeriaudbrud. 6. Opklaring af listeriaudbruddet i juli-august 2014 Fra den 10. juli 2014 blev de indtil da 9 humane listeriatilfælde ( ) på møderne i Den Centrale Udbrudsgruppe behandlet som et fødevarebåret udbrud i henhold til beredskabsplanen for Den Centrale Udbrudsgruppe. På samme møde orienterede Statens Serum Institut om, at de havde undersøgt en del fødevareisolater uden at finde et fuldmatch med de humane isolater, dog så ét af isolaterne fra lammerullepølsen fra Jørn A Rullepølser interessant ud. Den 16. juli 2014 meddelte Statens Serums Institut, at de havde fundet et match mellem isolater fra patienter og et isolat fra den lammerullepølse fra virksomheden Jørn A Rullepølser, som blev trukket tilbage den 6. maj Den konkrete efterforskning omfattede interviews af patienterne for at få oplysninger om, hvad de har spist, for derigennem at finde frem til potentielle inficerede fødevarer. Det var SSI, som stod for dette arbejde. Arbejdet blev imidlertid vanskeliggjort af, at patienterne var meget syge, og at flere var afgået ved døden. Derfor suppleredes interviewene med at finde oplysninger om, hvilke institutionskøkkener nogle af patienterne med lang indlæggelsestid havde fået mad fra. Den 26. juli 2014 kontaktede Fødevarestyrelsen Jørn A Rullepølser med henblik på at få yderligere oplysninger om produktion og virksomhedsopfølgning foretaget i forbindelse med fund af listeria i lammerullepølsen i maj herunder omfanget af opfølgende prøver samt kundelister. På grund af ferie hos centrale medarbejdere og ledelsen i Jørn A Rullepølser var det vanskeligt at få de ønskede oplysninger. Fødevarestyrelsen modtog oplysninger den 31. juli og den 4. august De første oplysninger om fem potentielt involverede køkkener forelå den 28. juli De var dog ikke fyldestgørende, hvorfor Fødevarestyrelsen i perioden fra den juli 2014 kvalificerede oplysningerne yderligere. Disse blev sammenholdt med produktions- og 7

8 kundeoplysningerne fra Jørn A Rullepølser, som Fødevarestyrelsen modtog den 31. juli Dette var et omfattende arbejde, da der havde været involveret flere mellemhandlere. Den 5. august 2014 var Fødevarestyrelsen klar til konkret at spørge de fem køkkener om deres servering af pålæg på det tidspunkt, hvor patienterne var blevet smittet. Fødevarestyrelsen modtog den 7. august 2014 de komplette lister over fødevarer serveret fra de fem køkkener, hvoraf fire havde serveret pålæg med oprindelse fra Jørn A Rullepølser. Samme dag tog Fødevarestyrelsen beslutning om at gennemføre en prøveudtagning på Jørn A Rullepølser. Prøveudtagningen blev gennemført den 8. august 2014, og den 11. august 2014 forelå resultatet, der førte til, at virksomheden blev lukket ned, og tilbagetrækning sat i gang. 6.1 Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Der bør altid foretages en sædvanlig udbrudsefterforskning, da det er vigtigt at holde alle spor og muligheder åbne. Det blev gennemført, jf. beskrivelsen ovenfor. For listeria er det forholdsvist nyt, at der analysemæssigt kan dokumenteres et fuldmatch mellem isolater fra patienter og isolater fra en fødevare. Dette giver nye muligheder i udbrudsefterforskningen, hvilket Fødevarestyrelsen burde have udnyttet. 6.2 Har der været gjort det, der skulle gøres? Fødevarestyrelsen burde have igangsat en prøveudtagning hurtigst efter det blev klart, at der var et fuldmatch mellem humane isolater og et isolat fra Jørn A Rullepølser. Dette skulle være sket samtidig med at den sædvanlige efterforskning blev gennemført. 7. Tilbagetrækning i august 2014 Hovedkilden til udbruddet blev fundet den 11. august 2014, og tilbagetrækningen blev påbegyndt umiddelbart efter. I denne sag om listeria har styrelsen valgt at gennemføre fysisk kontrol i virksomheder i 2. led af distributionskæden samt kontakte fødevarevirksomheder i 3. led telefonisk. Tilbagetrækningen foregår efter Fødevarestyrelsens vurdering effektivt. I løbet af de første dage efter fund af hovedkilden, blev der foretaget opfølgning på alle virksomheder, som har modtaget produkter i 2. led fra Jørn A Rullepølser. Efterfølgende er Fødevarestyrelsen i fuld gang med at kontakte virksomheder, som har modtaget produkter i 3. led. Det forventes, at langt hovedparten af 3. leds modtagere er kontaktet, inden ugen er omme (uge 33). Efterfølgende led vil blive kontrolleret stikprøvevist. I denne sag har der været en tættere kontrol end normalt for at sikre, at tilbagetrækningen har været effektiv. Der har således været fysisk kontrol i ca. 75 virksomheder, som har aftaget produkter fra Jørn A Rullepølser. I mindst fem virksomheder, som har håndteret produkter fra Jørn A Rullepølser, og hvor der derfor er en risiko for, at de har fået smitten, er der udtaget miljø- og produktprøver. Der er ca aftagere af produkter i 3. led. Fødevarevirksomhederne i 3. led kontaktes telefonisk for at sikre, at de har forstået sagen. Nogle af virksomhederne i tredje led får også tilsyn, eksempelvis hvis der er tale om hospitalskøkkener mv. 8

9 Lister over virksomheder, som har forhandlet produkterne, opdateres, når oplysningerne foreligger, og lægges på hjemmesiden. 8. Ressourcer Ressourcer til håndtering af den konkrete sag tilføres ved omprioritering af Fødevarestyrelsens arbejdsopgaver, hvilket er normal procedure i krisesituationer. Der har været allokeret mange tilsynsførende til tilbagetrækning af muligt inficerede produkter. Det skyldes, at det ikke kun er produkter fra Jørn A Rullepølser, der skal trækkes tilbage, men også produkter fra andre virksomheder, som har været håndteret samtidig med produkter fra Jørn A rullepølser. 9. Ledelsesmæssig vurdering af arbejdet med udbruddet I forløbet af dette udbrud er der tre helt centrale datoer. Den 26. juni 2014 orienteres Fødevarestyrelsen af SSI om et mønster, da 7 patienter har haft samme type listeria, den 10. juli beslutter DCUG, at behandle Listeriaudbruddet efter sædvanlig procedure for fødevareudbrud, og den 16. juli 2014 oplyser Statens Serum Institut, at der er et match mellem isolat fra patienterne og et isolat fra en fødevare, som Fødevarestyrelsen udtog til analyse for listeria den 28. april. Isolater af fødevarer udtaget i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol og overvågning opbevares på DTU for netop at kunne finde dem frem til yderligere typebestemmelse, hvis der senere skulle vise sig sygdomstilfælde. Fundet af listeria i prøven ledte til virksomhedens tilbagetrækning af fødevaren. På tilbagetrækningstidpunktet den 6. maj var sygdomsudbruddet således ikke kendt, men da den tilbagetrukne fødevare senere matches med sygdomsudbruddet, er det relevant at vurdere Fødevarestyrelsens kontrol af den pågældende tilbagetrækning. Det er Fødevarestyrelsens ledelses vurdering, at der er foretaget opfølgning på virksomhedens tilbagetrækning den 6. og 20. maj 2014 efter gældende procedurer og retningslinier. Virksomheden får således den 20. maj 2014 yderligere kontrol som opfølgning på tilbagetrækningen og de af virksomheden korrigerende handlinger, der blev iværksat 6. maj Det kan konkluderes, at virksomheden yder en effektiv egenindsats for at fjerne listeria. Som led heri udtager virksomheden på eget initiativ ekstra prøver, som ikke påviser listeria i produkter eller på produktbærende flader. Virksomheden har de nødvendige procedurer til at sikre, at der ikke sker en krydskontaminering af produkttyper mellem partier i pakkeriet. Derfor var der i relation til tilbagetrækningen den 6. maj 2014 ikke fagligt grundlag for at trække andre produkter tilbage fra markedet. Endvidere er det relevant at foretage en ledelsesmæssig vurdering af Fødevarestyrelsens håndtering af sagen i perioden fra matchet mellem isolaterne til og med den tilbagetrækning, som blev iværksat den 11. august. Her er det ledelsens opfattelse, at der er truffet en forkert faglig beslutning, da matchet mellem isolaterne blev kendt. Den efterforskning, der blev iværksat i forbindelse med 9

10 erkendelse af dette fødevarebårne udbrud skulle samtidig have været suppleret med en kontrol, inkl. prøveudtagning, på Jørn A Rullepølser. Det er endvidere ledelsens vurdering at den forkerte faglige beslutning kunne have været undgået, hvis udbruddets ekstraordinære karakter havde været anerkendt, og at der derefter var blevet informeret om udbruddet til Fødevarestyrelsens medlemmer af styregruppen for DCUG, jf. beredskabsplanen for Den Centrale Udbrudsgruppe, og til Fødevarestyrelsens øverste ledelse. Denne orientering sker imidlertid først den 8. august 2014, hvilket ikke har været tilfredsstillende. Sagens alvorlige karakter har givet anledning til personalemæssige konsekvenser i Fødevarestyrelsen 10. Fremadrettet indsats for at bekæmpe listeria Bekæmpelse af listeria har gennem en del år været et prioriteret område i Fødevarestyrelsen. Der er ca. 60 tilfælde om året, hvilket sammenlignet med andre bakterier som campylobacter og salmonella er lavt. Men da følgerne af en listeria-infektion kan være meget alvorlig, har der været iværksat en del initiativer med henblik på at nedbringe antallet af humane tilfælde Nuværende indsats Den nuværende indsats overfor Listeria består dels af en basiskontrol og en række særlige initiativer, som har været gennemført i de senere år, jf. nedenstående. Basiskontrol Ved tilsyn kontrolleres, at virksomheder, der producerer spiseklare produkter, har tilstrækkelige og effektive procedurer for kontrol af Listeria, og at de har etableret et miljøovervågningsprogram, hvis de producerer produkter, hvor listeria kan vokse. Forekomsten af Listeria overvåges løbende i særlige prøveprojekter. Det tilstræbes gennem en periode at få undersøgt alle relevante produkttyper. Der har gennem årene været gennemført en lang række projekter til kontrol af Listeria i risikoprodukter, som f.eks. salat, spirer, mælk og mejeriprodukter, kødprodukter, samt røget og gravad fisk. Særlige initiativer, bl.a. som en del af Fødevareforlig II Oplysningskampagne rettet mod ældre med fokus på budskaber om at holde temperaturen i køleskab under 5 C og at kassere produkter med overskredet anvendelsesdato. Stor undersøgelse for listeria i risikoprodukter på markedet med henblik på at afdække forekomsten i produkter så tæt på forbrugerne som muligt. Undersøgelsen viste, at det primært var koldrøget hellefisk, hvor der kunne påvises indhold over grænseværdien. Der gennemføres i øjeblikket et særlig projekt for listeria i koldrøget hellefisk. Kontrolkampagne rettet mod virksomhedernes dokumentation for væksthæmning af listeria i fødevarer. Vejledning til virksomhederne med hjælp til vurdering af vækstmuligheder for listeria i deres produkter. Nyt site på styrelsens hjemmeside om listeria med redskaber til vurdering af vækstmuligheder for listeria i fødevarer og betydningen af en effektiv rengøring. Temadag med fokus på listeria for brancheorganisationer, virksomheder og kontrollører. 10

11 Indførsel af nye typningsmetoder til brug for hurtigere opklaring af sygdomsudbrud og sporadiske tilfælde Fremadrettet bekæmpelse og iværksættelse af initiativer Der er gennemført en række initiativer i de senere år med henblik på at give virksomhederne vejledning og redskaber til hjælp ved kontrollen for listeria. Disse redskaber har nu været tilgængelige for virksomhederne i halvandet år, og det vurderes derfor, at fokus også i lyset af den konkrete sag - bør være på kontrollen af virksomhederne. Derfor iværksættes en kontrolkampagne, som forventes at styrke virksomhedernes viden om og anvendelse af egenkontrol. Kontrolkampagnen gennemføres i efteråret 2014 og rettes mod virksomheder, der producerer spiseklare kødprodukter. Kampagnens formål vil være kontrol af virksomhedernes egenkontrol for listeria, herunder om: Iværksatte hygiejneprocedurer og prøveprogram, herunder miljøovervågning er tilstrækkeligt og effektivt. Der foreligger den nødvendige dokumentation for væksthæmning i produkter, der kategoriseres som stabile (dvs. produkter, hvor listeria ikke kan vokse). Der er den nødvendige sporbarhed for produkterne. Udbyttet af Fødevarestyrelsens overvågning for listeria styrkes og bruges mere aktivt. Overvågningen anvendes på en sådan måde, så viden herfra hurtigere kanaliseres til virksomhederne, men også umiddelbart følges op med udpegning af områder, hvor der er behov for yderligere vejledning til virksomhederne eller afdækning af risikoprodukter. Der er allerede iværksat et arbejde for at afdække problemstillingen omkring koldrøget hellefisk, og på samme måde vil der være behov for at afdække årsagen til, at rullepølse tilsyneladende udgør en særlig risiko i forhold til listeria. Erhvervet har vist interesse for et samarbejde. Det skal udmøntes i et tættere samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og DMRI, der er kødbranchens videnskabelige rådgiver i fødevarespørgsmål, og som har et godt kendskab til praksis i virksomhederne. Fødevarestyrelsen vil gennemgå interne procedurer, og fremadrettet sikre, at de procedurer, der er fastlagt for håndteringen af fødevarebårne sygdomsudbrud i Den Centrale Udbrudsgruppe bliver fulgt. Nu og her vil Fødevarestyrelsens deltagelse i Den Centrale Udbrudsgruppes møder i en periode blive suppleret med en kontorchef. Prioritering af arbejdet med listeria må på længere sigt indgå i Fødevareforlig 3, ligesom Fødevareforlig 2 har indeholdt en særlig indsats mod listeria. 11

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning... 6 3. Baggrund for kritisk eftersyn af indsats overfor listeria... 6 4. Hvor stort

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 FødevareRapport 2006:19 1. udgave, 1. oplag september 2006 Copyright: Fødevarestyrelsen Id-nummer

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 DA 19.05.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt DK kontrolkampagne: Bente Fabech, Marianne Friis Hansen, Lieane T. Jensen og Greta Leiholt, Fødevarestyrelsen, Jørn Gry (konsulent) Nordisk

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Anette Kamuk akm@ucsj.dk Viffos, UCSJ 1 Hvordan kan der sættes fokus på og ændre arbejdsgange i storkøkkener? Kurser i fødevaresikkerhed fører til øget viden

Læs mere