Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af listeriaudbrud i sommeren

2 Indhold 1. Indledning Hvad er listeria for en bakterie Krav til virksomhedernes kontrol for listeria monocytogenes Hvordan kontrolleres virksomhederne? Bekæmpelse af fødevarebåren udbrud Generelt om tilbagetrækning Tilbagetrækning gennemført i april/maj Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Hvad bør virksomheden gøre Har der været gjort, det der skulle gøres? Opklaring af listeriaudbruddet i juli-august Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Har der været gjort det, der skulle gøres? Tilbagetrækning i august Ressourcer Ledelsesmæssig vurdering af arbejdet med udbruddet Fremadrettet indsats for at bekæmpe listeria Nuværende indsats...10 Basiskontrol...10 Særlige initiativer, bl.a. som en del af Fødevareforlig II Fremadrettet bekæmpelse og iværksættelse af initiativer

3 1. Indledning Vi er lige nu vidne til et alvorligt fødevarebåret listeriaudbrud. Hovedkilden til udbruddet er fundet. Denne redegørelse fokuserer, dels på selve udbruddets opklaring og tilbagetrækning, dels på den fremadrettede indsats for at bekæmpe listeria. 2. Hvad er listeria for en bakterie Listeria forekommer vidt udbredt i naturen, både hos vilde dyr, planter og i jorden. Listeria vokser ved køleskabstemperatur og i iltfattige omgivelser. Det gør den i stand til at vokse i fødevarer til sundhedsfarlige niveauer ved distribution, opbevaring i detailled og hos forbrugeren, hvis bakterien er i fødevaren, og de rette vækstforhold er til stede. Produkter, hvor listeria kan vokse, og som har en lang holdbarhed, udgør derfor den største risiko. Især produkter som bløde oste, røget fisk, kødprodukter (især gaspakket) og salater har forårsaget større udbrud. Listeria introduceres i produktionsmiljøer med f.eks. råvarer eller af personer. Kravene til egenkontrol i produktionsområder vil være højere for produkter, hvor listeria kan vokse. Listeria overlever ikke ved tilstrækkelig varmebehandling. En infektion med bakterien i varmebehandlede produkter skyldes derfor oftest en såkaldt efterinfektion, hvor smittekilden findes i produktionsmiljøet. Listeria kan etablere sig i produktionsmiljøer, hvor den kan være svær at slippe af med igen. I de tilfælde vil den ofte gemme sig et sted, f.eks. i revner og hulrum, som ikke nås ved den daglige rengøring. I de tilfælde vil bakterien kontinuerlig kunne forurene produkterne under produktionen. Der er eksempler på, at den samme type listeria er fundet i samme virksomhed med mange års mellemrum. Da listeria er en miljøbakterie, skal indsatsen ske i fødevarevirksomhederne. Her er etablering af effektive hygiejneprocedurer, som sikrer mod introduktion af bakterien i produktionsmiljøet, altafgørende. Det er særligt vigtigt, at der foretages en effektiv rengøring og desinfektion, der omfatter lokaler og alle dele af produktionsudstyret. 2.1 Krav til virksomhedernes kontrol for listeria monocytogenes Der er i EU lovgivningen fastsat mikrobiologiske kriterier for spiseklare produkter. Hvor meget, der må være i et specifikt produkt, afhænger af om listeria kan vokse eller ej. Der må aldrig være mere end 100 listeria pr. g i spiseklare fødevarer. Virksomheder, der producerer spiseklare produkter, skal i deres egenkontrolprogram have procedurer, der sikrer, at produkterne overholder de fastsatte grænser for forekomst. De skal udtage prøver til kontrol af, at det mikrobiologiske kriterie er overholdt. For produkter, hvor listeria kan vokse, skal virksomhederne udtage miljøprøver. Frekvensen af prøveudtagning fastsætter virksomheden selv i deres egenkontrolprogram ud fra en risikovurdering. Der er udarbejdet diverse vejledninger i EU til hjælp for virksomhederne, ligesom Fødevarestyrelsen også har udarbejdet en særlig vejledning om listeria og redskaber, som er samlet på et særligt site på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 3

4 2.2 Hvordan kontrolleres virksomhederne? Fødevarekontrollen kontrollerer løbende ved tilsyn, at virksomheden har tilstrækkelige hygiejneprocedurer, at de udtager de lovpligtige prøver for listeria og foretager korrigerende handlinger ved fund, herunder tilbagetrækning af det undersøgte parti, hvis grænserne er overskredet. Fødevarekontrollen vurderer for hver enkelt virksomhed, hvor mange offentlige prøver der skal udtages ud fra en vurdering af styrken af egenkontrolprogrammet, samt tidligere erfaringer med virksomheden. 3. Bekæmpelse af fødevarebåren udbrud Arbejdet med et fødevarebåret udbrud består af flere faser. Typisk starter det med en erkendelse af udbruddet, herefter følger arbejdet med opklaring af udbruddet, og såfremt dette lykkes, kan det føre til en tilbagetrækning af inficerede produkter. Arbejdet koordineres i Den Centrale Udbruds Gruppe (DCUG), som består af repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Statens Serums Institut (SSI) og Fødevareinstituttet, DTU. I Fødevarestyrelsen koordineres udbrudsarbejdet af Fødevareberedskabsenheden. 4. Generelt om tilbagetrækning I praksis fungerer en tilbagetrækning på følgende måde: Virksomheden, der har indført, importeret eller produceret det produkt, der skal trækkes tilbage, giver besked til alle sine modtagere af produktet, så de kan identificere varen. Information om årsag til tilbagetrækningen, og at tilbagetrækningen skal føres videre til modtagerens kunder. Virksomheden har pligt til at informere Fødevarestyrelsen om den gennemførte tilbagetrækning. Modtagervirksomheden (2. led) skal videreføre tilbagetrækningen, dvs. fjerne de produkter, de har på lager og evt. i egen butik samt give besked til deres aftagere og til Fødevarestyrelsen. Dette fortsættes indtil sidste led i distributionskæden, som kan være detailbutikker og /eller restauranter. Er produktet solgt til den endelige forbruger, skal virksomhederne, som har pakket produktet i detailpakning, sørge for, at der udarbejdes en pressemeddelelse om sagen for at sikre, at forbrugerne bliver gjort opmærksom på tilbagetrækningen. Fødevarestyrelsen samler oplysningerne om det tilbagetrukne produkt. Er produktet solgt til den endelige forbruger, lægger Fødevarestyrelsen en meddelelse på styrelsens hjemmeside. Tilbagetrækningens effektivitet kontrolleres af Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg i de virksomheder, der har indført, importeret eller produceret det produkt, der er trukket tilbage. Derudover kontaktes et antal virksomheder fra øvrige led i kæden med henblik på kontrol af tilbagetrækningen. 5. Tilbagetrækning gennemført i april/maj 2014 Den 6. maj 2014 modtog FødevareKøbenhavn meddelelse om, at der i en myndighedsprøve, udtaget den 28. april 2014, var konstateret listeria i en lamme-rullepølse hos Jørn A. Rullepølser A/S. Der var på daværende tidspunkt ikke noget erkendt igangværende 4

5 sygdomsudbrud med listeria. Samme dag optages telefonisk kontakt til virksomheden, og ligeledes samme dag gennemføres kontrolbesøg. Ved tilsynsførendes ankomst til virksomheden har den påbegyndt tilbagetrækningen korrekt. Ved kontrolbesøget kontrolleres, at tilbagetrækningen gennemføres i overensstemmelse med procedurerne, som er beskrevet i egenkontrolprogrammet, og det konstateres, at der fuld overensstemmelse. Samtidig kontrolleres den konkrete håndtering af den aktuelle tilbagetrækning, som heller ikke giver anledning til anmærkninger. Virksomheden har som følge af listeriafundet iværksat korrigerende handlinger i form af prøveudtagning (svaberprøver/miljøprøver) for at undersøge mulig tilstedeværelse af listeria efter rengøring/desinfektion og har bl.a. gjort yderligere foranstaltninger for at sikre, at der ikke sker kontaminering af pakkefaciliteter under rengøring. Tilsynsførendes faglige vurdering er, at disse korrigerende handlinger er tilstrækkelige og er enig med virksomheden i, at fokus skal være på pakkerummet i forhold til at undgå krydskontaminering af færdigvarer. Der er ikke krav om, at kontrolmyndigheden skal udtage prøver i forbindelse med tilbagetrækningssager. Det er endvidere oplyst til den tilsynsførende, at virksomheden har mundtlige procedurer, der skal sikre, at personalet skifter handsker og forklæde mellem pakning af hvert parti. Endvidere har virksomheden mundtlige procedurer for, at pakkemaskinen skal desinficeres mellem hvert parti. Der er ikke krav om, at disse procedurer skal være skriftlige. Virksomheden har sprayflasker i pakkerummet med desinfektionsvæske. Virksomheden har dermed flere procedurer, der skal sikre, at der ikke sker krydskontaminering mellem partier i pakkerummet. Tilsynsførende har ikke grundlag for at betvivle, at disse mundtlige procedurer er implementerede i virksomheden. Der var således ikke fagligt grundlag for at vurdere, at andre produkter end lammerullepølsen skulle trækkes tilbage. Den 20. maj 2014 gennemføres et yderligere kontrolbesøg med fokus på virksomhedens håndtering af kødprodukter og de mikrobiologiske risikofaktorer, forbundet hermed. Virksomheden udvælges til denne kontrol på baggrund af fundet af listeria samt tilbagetrækningen i april-maj Ved kontrolbesøget auditeres virksomhedens kogeprocedure samt nedkølings- og opbevaringstemperaturer i forhold til forebyggelse af bakterievækst. Endvidere auditeres virksomheden flow mellem råvarer og færdige, kogte varer for at sikre, at der ikke sker kontaminering fra personalet, herunder via personalets påklædning. Ud over en enkelt vejledning vurderes procedurerne som dækkende og som effektivt implementeret. På tilsynet den 20. maj 2014 følges der endvidere op på virksomhedens korrigerende handlinger fra tilsynet den 6. maj 2014, og disse vurderes fagligt som tilstrækkelige. 5.1 Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Fødevarestyrelsens opgave i relation til fund af sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer, f.eks. listeria, er at sikre, at virksomheden iværksætter og gennemfører en effektiv tilbagetrækning af de pågældende fødevarer. Dette er sket gennem kontrol med tilbagetrækningen den 6. maj og den 20. maj og gennem auditering af virksomhedens procedurer i den almindelige kontrol, jf. kontrolplan og den dokumenterede kontrol. Fødevarestyrelsen skal endvidere sikre sig, at virksomheden foretager de nødvendige korrigerende handlinger, f.eks. ved at ændre og stramme op på procedurer, øge prøveudtagningsfrekvens eller lignende og foretage en faglig vurdering af, om disse handlinger 5

6 er tilstrækkelige til at sikre, at problemet bliver løst. Dette sker på kontrolbesøgene den 6. og 20. maj Fødevarestyrelsen skal slutteligt auditere virksomhedens egenkontrolprogram ved i rutinekontrollen at sammenholde procedurer med observeret adfærd og dokumenterede resultater. Dette sker gennem kontrolbesøg på baggrund af den kontrolplan, Fødevarestyrelsen har lagt for virksomheden. Virksomhedens kontrolhistorik viser, at kontrolplanen bliver fulgt. Kontrolhistorikken viser bl.a., at virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer også kontrolleres ved tilsyn i december 2012, april 2013 samt i april Der gives indskærpelse i april 2014 for en procedurefejl. Ellers ingen anmærkninger. at virksomhedens prøveudtagningsplan for svaberprøver, listeria, kontrolleres i februar 2013, herunder at planen føres ud i livet, hvilket ikke giver anledning til anmærkninger. at hygiejne under produktion kontrolleres i februar 2014 bl.a. gennem iagttagelse af medarbejdernes adfærd under produktion for bl.a. at undersøge, om der er risikoadfærd mellem råvareområde og færdigvareområde på grund af uhensigtsmæssigt arbejdsprocedure. Der konstateres en god produktionshygiejne. 5.2 Hvad bør virksomheden gøre Virksomheden skal i henhold til Mikrobiologiforordningens artikel 4 stk. 2 som udgangspunkt fastsætte frekvenser for prøveudtagning i egenkontrollen ud fra en behovsvurdering. Kontrolmyndigheden vurderer fagligt, om prøveprogrammet i egenkontrollen er tilstrækkelig i forhold til virksomhedens størrelse, produktionsomfang, risici mv. og tager løbende stilling til programmets egnethed og frekvenser bl.a. ved løbende at gennemgå og vurdere analyseresultaterne. Jf. vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, 22. december 2005, må der kun kunne påvises listeria i miljøprøver på særligt udsatte steder, som f.eks. afløb. Virksomheden har på eget initiativ i relation til tilbagetrækningen taget yderligere produktprøver på lammerullepølser, hvilket gentages den 22. maj I ingen af disse prøver påvises forurening med listeria. Med henblik på en bredere screening af virksomhedens produkter for forurening udtager virksomheden igen den 12. juni 2014 prøver af to andre produkttyper. Disse er også negative for listeria. Det samme gælder svaberprøver af miljøet, udtaget den 9. maj, 15. juni og 31. juli Virksomheden skal straks, når de får oplysning om, at de har distribueret en farlig fødevare, trække fødevaren tilbage fra markedet. Det gør virksomheden straks den 6. maj 2014 og myndighedskontrollen viser, at varen er trukket effektivt tilbage fra markedet. Virksomheden skal endvidere iværksætte korrigerende handlinger til at sikre, at fødevarer ikke bliver forurenet med listeria. Det gør virksomheden straks den 6. maj i form af ekstra rengøring/desinfektion samt gennem yderligere foranstaltninger til at sikre, at der ikke sker kontaminering af pakkefaciliteter under rengøring. Hertil kommer en række ekstra udtagninger af både produkt- og miljøprøver, og ingen af disse påviser listeria. Det kan konkluderes, at virksomhedens egenindsats i relation til de korrigerende handlinger i forlængelse af tilbagetrækningen, herunder anvendelse af prøver, lever op til Fødevarestyrelsens krav. 6

7 5.3 Har der været gjort, det der skulle gøres? Virksomheden har gennemført en effektiv tilbagetrækning og iværksat de nødvendige korrigerende handlinger til at sikre, at problemet bliver løst, dvs. virksomhedens produkter ikke forurenes med listeria. Fødevarestyrelsen har gennemført to kontrolbesøg til opfølgning på, at produktet er trukket effektivt tilbage, og at virksomheden iværksætter og gennemfører de nødvendige korrigerende handlinger. Der var ikke fagligt grundlag for at vurdere, at der var behov for at trække andre produkter end lammerullepølse tilbage den 6. maj 2014, da virksomheden har procedurer til at sikre, at der ikke sker krydskontamination mellem produkttyper ved pakning. Fødevarestyrelsen kunne efter kontrolbesøget den 20. maj 2014 konkludere, at produktet var trukket effektivt tilbage fra markedet, og at de korrigerende handlinger havde haft effekt, idet virksomhedens egenkontrolprøver ikke kunne påvise listeria i virksomhedens produkter efter tilbagetrækningen den 6. maj 2014 og at der heller ikke kunne konstateres listeria på produktbærende flader. Der var i maj 2014 ikke et erkendt igangværende listeriaudbrud. 6. Opklaring af listeriaudbruddet i juli-august 2014 Fra den 10. juli 2014 blev de indtil da 9 humane listeriatilfælde ( ) på møderne i Den Centrale Udbrudsgruppe behandlet som et fødevarebåret udbrud i henhold til beredskabsplanen for Den Centrale Udbrudsgruppe. På samme møde orienterede Statens Serum Institut om, at de havde undersøgt en del fødevareisolater uden at finde et fuldmatch med de humane isolater, dog så ét af isolaterne fra lammerullepølsen fra Jørn A Rullepølser interessant ud. Den 16. juli 2014 meddelte Statens Serums Institut, at de havde fundet et match mellem isolater fra patienter og et isolat fra den lammerullepølse fra virksomheden Jørn A Rullepølser, som blev trukket tilbage den 6. maj Den konkrete efterforskning omfattede interviews af patienterne for at få oplysninger om, hvad de har spist, for derigennem at finde frem til potentielle inficerede fødevarer. Det var SSI, som stod for dette arbejde. Arbejdet blev imidlertid vanskeliggjort af, at patienterne var meget syge, og at flere var afgået ved døden. Derfor suppleredes interviewene med at finde oplysninger om, hvilke institutionskøkkener nogle af patienterne med lang indlæggelsestid havde fået mad fra. Den 26. juli 2014 kontaktede Fødevarestyrelsen Jørn A Rullepølser med henblik på at få yderligere oplysninger om produktion og virksomhedsopfølgning foretaget i forbindelse med fund af listeria i lammerullepølsen i maj herunder omfanget af opfølgende prøver samt kundelister. På grund af ferie hos centrale medarbejdere og ledelsen i Jørn A Rullepølser var det vanskeligt at få de ønskede oplysninger. Fødevarestyrelsen modtog oplysninger den 31. juli og den 4. august De første oplysninger om fem potentielt involverede køkkener forelå den 28. juli De var dog ikke fyldestgørende, hvorfor Fødevarestyrelsen i perioden fra den juli 2014 kvalificerede oplysningerne yderligere. Disse blev sammenholdt med produktions- og 7

8 kundeoplysningerne fra Jørn A Rullepølser, som Fødevarestyrelsen modtog den 31. juli Dette var et omfattende arbejde, da der havde været involveret flere mellemhandlere. Den 5. august 2014 var Fødevarestyrelsen klar til konkret at spørge de fem køkkener om deres servering af pålæg på det tidspunkt, hvor patienterne var blevet smittet. Fødevarestyrelsen modtog den 7. august 2014 de komplette lister over fødevarer serveret fra de fem køkkener, hvoraf fire havde serveret pålæg med oprindelse fra Jørn A Rullepølser. Samme dag tog Fødevarestyrelsen beslutning om at gennemføre en prøveudtagning på Jørn A Rullepølser. Prøveudtagningen blev gennemført den 8. august 2014, og den 11. august 2014 forelå resultatet, der førte til, at virksomheden blev lukket ned, og tilbagetrækning sat i gang. 6.1 Hvad bør fødevarestyrelsen gøre Der bør altid foretages en sædvanlig udbrudsefterforskning, da det er vigtigt at holde alle spor og muligheder åbne. Det blev gennemført, jf. beskrivelsen ovenfor. For listeria er det forholdsvist nyt, at der analysemæssigt kan dokumenteres et fuldmatch mellem isolater fra patienter og isolater fra en fødevare. Dette giver nye muligheder i udbrudsefterforskningen, hvilket Fødevarestyrelsen burde have udnyttet. 6.2 Har der været gjort det, der skulle gøres? Fødevarestyrelsen burde have igangsat en prøveudtagning hurtigst efter det blev klart, at der var et fuldmatch mellem humane isolater og et isolat fra Jørn A Rullepølser. Dette skulle være sket samtidig med at den sædvanlige efterforskning blev gennemført. 7. Tilbagetrækning i august 2014 Hovedkilden til udbruddet blev fundet den 11. august 2014, og tilbagetrækningen blev påbegyndt umiddelbart efter. I denne sag om listeria har styrelsen valgt at gennemføre fysisk kontrol i virksomheder i 2. led af distributionskæden samt kontakte fødevarevirksomheder i 3. led telefonisk. Tilbagetrækningen foregår efter Fødevarestyrelsens vurdering effektivt. I løbet af de første dage efter fund af hovedkilden, blev der foretaget opfølgning på alle virksomheder, som har modtaget produkter i 2. led fra Jørn A Rullepølser. Efterfølgende er Fødevarestyrelsen i fuld gang med at kontakte virksomheder, som har modtaget produkter i 3. led. Det forventes, at langt hovedparten af 3. leds modtagere er kontaktet, inden ugen er omme (uge 33). Efterfølgende led vil blive kontrolleret stikprøvevist. I denne sag har der været en tættere kontrol end normalt for at sikre, at tilbagetrækningen har været effektiv. Der har således været fysisk kontrol i ca. 75 virksomheder, som har aftaget produkter fra Jørn A Rullepølser. I mindst fem virksomheder, som har håndteret produkter fra Jørn A Rullepølser, og hvor der derfor er en risiko for, at de har fået smitten, er der udtaget miljø- og produktprøver. Der er ca aftagere af produkter i 3. led. Fødevarevirksomhederne i 3. led kontaktes telefonisk for at sikre, at de har forstået sagen. Nogle af virksomhederne i tredje led får også tilsyn, eksempelvis hvis der er tale om hospitalskøkkener mv. 8

9 Lister over virksomheder, som har forhandlet produkterne, opdateres, når oplysningerne foreligger, og lægges på hjemmesiden. 8. Ressourcer Ressourcer til håndtering af den konkrete sag tilføres ved omprioritering af Fødevarestyrelsens arbejdsopgaver, hvilket er normal procedure i krisesituationer. Der har været allokeret mange tilsynsførende til tilbagetrækning af muligt inficerede produkter. Det skyldes, at det ikke kun er produkter fra Jørn A Rullepølser, der skal trækkes tilbage, men også produkter fra andre virksomheder, som har været håndteret samtidig med produkter fra Jørn A rullepølser. 9. Ledelsesmæssig vurdering af arbejdet med udbruddet I forløbet af dette udbrud er der tre helt centrale datoer. Den 26. juni 2014 orienteres Fødevarestyrelsen af SSI om et mønster, da 7 patienter har haft samme type listeria, den 10. juli beslutter DCUG, at behandle Listeriaudbruddet efter sædvanlig procedure for fødevareudbrud, og den 16. juli 2014 oplyser Statens Serum Institut, at der er et match mellem isolat fra patienterne og et isolat fra en fødevare, som Fødevarestyrelsen udtog til analyse for listeria den 28. april. Isolater af fødevarer udtaget i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol og overvågning opbevares på DTU for netop at kunne finde dem frem til yderligere typebestemmelse, hvis der senere skulle vise sig sygdomstilfælde. Fundet af listeria i prøven ledte til virksomhedens tilbagetrækning af fødevaren. På tilbagetrækningstidpunktet den 6. maj var sygdomsudbruddet således ikke kendt, men da den tilbagetrukne fødevare senere matches med sygdomsudbruddet, er det relevant at vurdere Fødevarestyrelsens kontrol af den pågældende tilbagetrækning. Det er Fødevarestyrelsens ledelses vurdering, at der er foretaget opfølgning på virksomhedens tilbagetrækning den 6. og 20. maj 2014 efter gældende procedurer og retningslinier. Virksomheden får således den 20. maj 2014 yderligere kontrol som opfølgning på tilbagetrækningen og de af virksomheden korrigerende handlinger, der blev iværksat 6. maj Det kan konkluderes, at virksomheden yder en effektiv egenindsats for at fjerne listeria. Som led heri udtager virksomheden på eget initiativ ekstra prøver, som ikke påviser listeria i produkter eller på produktbærende flader. Virksomheden har de nødvendige procedurer til at sikre, at der ikke sker en krydskontaminering af produkttyper mellem partier i pakkeriet. Derfor var der i relation til tilbagetrækningen den 6. maj 2014 ikke fagligt grundlag for at trække andre produkter tilbage fra markedet. Endvidere er det relevant at foretage en ledelsesmæssig vurdering af Fødevarestyrelsens håndtering af sagen i perioden fra matchet mellem isolaterne til og med den tilbagetrækning, som blev iværksat den 11. august. Her er det ledelsens opfattelse, at der er truffet en forkert faglig beslutning, da matchet mellem isolaterne blev kendt. Den efterforskning, der blev iværksat i forbindelse med 9

10 erkendelse af dette fødevarebårne udbrud skulle samtidig have været suppleret med en kontrol, inkl. prøveudtagning, på Jørn A Rullepølser. Det er endvidere ledelsens vurdering at den forkerte faglige beslutning kunne have været undgået, hvis udbruddets ekstraordinære karakter havde været anerkendt, og at der derefter var blevet informeret om udbruddet til Fødevarestyrelsens medlemmer af styregruppen for DCUG, jf. beredskabsplanen for Den Centrale Udbrudsgruppe, og til Fødevarestyrelsens øverste ledelse. Denne orientering sker imidlertid først den 8. august 2014, hvilket ikke har været tilfredsstillende. Sagens alvorlige karakter har givet anledning til personalemæssige konsekvenser i Fødevarestyrelsen 10. Fremadrettet indsats for at bekæmpe listeria Bekæmpelse af listeria har gennem en del år været et prioriteret område i Fødevarestyrelsen. Der er ca. 60 tilfælde om året, hvilket sammenlignet med andre bakterier som campylobacter og salmonella er lavt. Men da følgerne af en listeria-infektion kan være meget alvorlig, har der været iværksat en del initiativer med henblik på at nedbringe antallet af humane tilfælde Nuværende indsats Den nuværende indsats overfor Listeria består dels af en basiskontrol og en række særlige initiativer, som har været gennemført i de senere år, jf. nedenstående. Basiskontrol Ved tilsyn kontrolleres, at virksomheder, der producerer spiseklare produkter, har tilstrækkelige og effektive procedurer for kontrol af Listeria, og at de har etableret et miljøovervågningsprogram, hvis de producerer produkter, hvor listeria kan vokse. Forekomsten af Listeria overvåges løbende i særlige prøveprojekter. Det tilstræbes gennem en periode at få undersøgt alle relevante produkttyper. Der har gennem årene været gennemført en lang række projekter til kontrol af Listeria i risikoprodukter, som f.eks. salat, spirer, mælk og mejeriprodukter, kødprodukter, samt røget og gravad fisk. Særlige initiativer, bl.a. som en del af Fødevareforlig II Oplysningskampagne rettet mod ældre med fokus på budskaber om at holde temperaturen i køleskab under 5 C og at kassere produkter med overskredet anvendelsesdato. Stor undersøgelse for listeria i risikoprodukter på markedet med henblik på at afdække forekomsten i produkter så tæt på forbrugerne som muligt. Undersøgelsen viste, at det primært var koldrøget hellefisk, hvor der kunne påvises indhold over grænseværdien. Der gennemføres i øjeblikket et særlig projekt for listeria i koldrøget hellefisk. Kontrolkampagne rettet mod virksomhedernes dokumentation for væksthæmning af listeria i fødevarer. Vejledning til virksomhederne med hjælp til vurdering af vækstmuligheder for listeria i deres produkter. Nyt site på styrelsens hjemmeside om listeria med redskaber til vurdering af vækstmuligheder for listeria i fødevarer og betydningen af en effektiv rengøring. Temadag med fokus på listeria for brancheorganisationer, virksomheder og kontrollører. 10

11 Indførsel af nye typningsmetoder til brug for hurtigere opklaring af sygdomsudbrud og sporadiske tilfælde Fremadrettet bekæmpelse og iværksættelse af initiativer Der er gennemført en række initiativer i de senere år med henblik på at give virksomhederne vejledning og redskaber til hjælp ved kontrollen for listeria. Disse redskaber har nu været tilgængelige for virksomhederne i halvandet år, og det vurderes derfor, at fokus også i lyset af den konkrete sag - bør være på kontrollen af virksomhederne. Derfor iværksættes en kontrolkampagne, som forventes at styrke virksomhedernes viden om og anvendelse af egenkontrol. Kontrolkampagnen gennemføres i efteråret 2014 og rettes mod virksomheder, der producerer spiseklare kødprodukter. Kampagnens formål vil være kontrol af virksomhedernes egenkontrol for listeria, herunder om: Iværksatte hygiejneprocedurer og prøveprogram, herunder miljøovervågning er tilstrækkeligt og effektivt. Der foreligger den nødvendige dokumentation for væksthæmning i produkter, der kategoriseres som stabile (dvs. produkter, hvor listeria ikke kan vokse). Der er den nødvendige sporbarhed for produkterne. Udbyttet af Fødevarestyrelsens overvågning for listeria styrkes og bruges mere aktivt. Overvågningen anvendes på en sådan måde, så viden herfra hurtigere kanaliseres til virksomhederne, men også umiddelbart følges op med udpegning af områder, hvor der er behov for yderligere vejledning til virksomhederne eller afdækning af risikoprodukter. Der er allerede iværksat et arbejde for at afdække problemstillingen omkring koldrøget hellefisk, og på samme måde vil der være behov for at afdække årsagen til, at rullepølse tilsyneladende udgør en særlig risiko i forhold til listeria. Erhvervet har vist interesse for et samarbejde. Det skal udmøntes i et tættere samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og DMRI, der er kødbranchens videnskabelige rådgiver i fødevarespørgsmål, og som har et godt kendskab til praksis i virksomhederne. Fødevarestyrelsen vil gennemgå interne procedurer, og fremadrettet sikre, at de procedurer, der er fastlagt for håndteringen af fødevarebårne sygdomsudbrud i Den Centrale Udbrudsgruppe bliver fulgt. Nu og her vil Fødevarestyrelsens deltagelse i Den Centrale Udbrudsgruppes møder i en periode blive suppleret med en kontorchef. Prioritering af arbejdet med listeria må på længere sigt indgå i Fødevareforlig 3, ligesom Fødevareforlig 2 har indeholdt en særlig indsats mod listeria. 11

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Tilbagetrækning af fødevarer

Tilbagetrækning af fødevarer Tilbagetrækning af fødevarer 27. april 2015 Syg af mad sådan findes årsagen Møde den 27 april 2015 kl 19 til 21:30 i Ingeniørforeningen, København Gitte Ortved Bjerager gorb@fvst.dk Specialkonsulent i

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: 2010-20-64-00288 BAGGRUND OG FORMÅL Projektets formål var at opnå en større viden om forbrugernes eksponering

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede.

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 272 Offentligt Fødevarestyrelsen Dato: 28.08.2005 J.nr.: 433-42 Samrådsdrøftelse 6. september 2005 Ad FLF alm.

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010.

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. juni 2010 Fødevareforlig 2.0. Regeringen indgik den 31. maj 2007 et treårigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

EPIDEMIOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR AT UDPEGE FØDEVAREN DER FORÅRSAGER SYGDOM

EPIDEMIOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR AT UDPEGE FØDEVAREN DER FORÅRSAGER SYGDOM EPIDEMIOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR AT UDPEGE FØDEVAREN DER FORÅRSAGER SYGDOM IDA Levnedsmiddelselskabet Mandag d. 27. april 2015 Luise Müller Afd. for infektionsepidemiologi Statens Serum Institut DENNE

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION ØST FØDEVAREAFDELING RINGSTED 29.9.2009 J.nr.: 2009-Ø1-712-14536/JESO/HKNU

Læs mere

TALEPUNKT. [det talte ord gælder]

TALEPUNKT. [det talte ord gælder] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Dep/GMKJ Den 18. maj 2011 TALEPUNKT

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 167 Offentligt. Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 167 Offentligt. Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 167 Offentligt Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011-2014

Læs mere

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning... 6 3. Baggrund for kritisk eftersyn af indsats overfor listeria... 6 4. Hvor stort

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Samråd i FLF 11. maj 2005 Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005 10. maj

Læs mere

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Kontor for Kemi og Fødevarekvalitet/SVSH/METH, Foder- og Fødevaresikkerhed/AMAR, Veterinærmedicin/TIPE, International Handel/RAM Sagsnr./dok.nr.: 2013-29-261-02477

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

Redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt

Redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt Redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt - sygdomsfremkaldende mikroorganismer November 2011 Foder- og Fødevaresikkerhed Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sammendrag...4 Del 1 Baggrund

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse VIFFOS: Heidi Friis Hansen, Birgitte Sterup Hansen, Anette Kamuk DTU Food: Tina Beck Hansen Konference 10.-11. marts 2010 v/ Anette Kamuk VIFFOS;

Læs mere

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Gravide og råmælksoste Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Flowdiagram for ostefremstilling Opvarmning af mælk til 32gr Syrevækker og løbe Modning Opvarmning til 50gr Lagesaltning Afkøling og valleaftapning

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

TALEPUNKT. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 389 Offentligt

TALEPUNKT. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 389 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 389 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. kontor/elra/cdno Den 7. maj 2009 Samråd

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Vejledning nr af 27. januar 2015 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen)

Vejledning nr af 27. januar 2015 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen) Vejledning nr. 9044 af 27. januar 2015 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen) Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: 2009-20-64-00171 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens

Læs mere

KEND KRAVENE TIL EGEN-

KEND KRAVENE TIL EGEN- KEND KRAVENE TIL EGEN- KONTROL Ledere af fødevarevirksomheder skal ifølge Hygiejneforordningen indføre, iværksætte og følge en fast procedure eller faste procedurer, der er baseret på HACCP-principperne.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Delprojekt 2: Tilberedt kød 2012-2013 J. nr.: 2011-20-64-00328 (under hovedprojekt 2011-20-64-00326, Offentlig kontrol af mikrobiologiske kriterier for produkter i

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

Holdbarhed på fødevarer

Holdbarhed på fødevarer 17. september 2013 Holdbarhed på fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning sidste

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Virksomhedernes ansvar... 3 3. Case-by-case kontrollen...

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

Listeria i mejeriprodukter. Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014.

Listeria i mejeriprodukter. Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014. Listeria i mejeriprodukter Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014. Påvisning af Listeria i produkter Ved påvisning af Listeria Monocytogenes i produkt Isoler de berørte produkter og stop

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMIKO

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Slagtehus-nyt februar 2013

Slagtehus-nyt februar 2013 Slagtehus-nyt februar 2013 Fødevarekædeoplysning Nyt CHR-register Kursus i e-smiley Slagteriweb Kommende slagtehusmøder Temadag om listeria Møde i slagtehusudvalget Rabataftale med Q8 Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 NIR SOM FUNDAMENT Elsebeth Tvenstrup Jensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut etj@ssi.dk NIR SOM FUNDAMENT FOR Retningsgivende instrukser Dialog-redskab med afdeling/hospital,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Udkast 02.04.14 Side 1 af 55 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige

Læs mere

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Indhold Rådighedsvagten... 2 Ferie... 2 Alene hjemme... 2 Temadage... 2 Teamdage... 2 Bussen... 2 Forretningsgang vedrørende regnskaber for Bofællesskabet

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere