VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER

2 Voldgiftsinstituttet er en non-profit selvejende institution, som virker for at fremme brugen af alternativ tvistløsning herunder særligt voldgift og mediation. Voldgiftsinstituttet bistår desuden voldgiftsretter, domstole og parter med forslag til sagkyndige inden for alle fagområder; herunder på IT-området. Instituttet har et IT-fagudvalg. Medlemmer af udvalget er repræsentanter for de væsentligste IT-organisationer i Danmark: DI ITEK, IT- Branchen, Danske IT-advokater og Dansk IT. Udvalget har bl.a. til opgave at vejlede instituttet om egnede sagkyndige, som instituttet kan bringe i forslag. Instituttet fører på IT-området en liste over personer, som har tilkendegivet interesse i at virke som sagkyndige, og som overfor instituttet har dokumenteret relevante kvalifikationer. Udpegningerne sker på baggrund af vedkommendes kvalifikationer samt uafhængighed og upartiskhed, ligesom instituttet tager hensyn til, om den pågældende aktuelt har den fornødne tid til at påtage sig opgaven. Instituttet vil rette en stor tak til advokat Tom Holsøe og civilingeniør Peter Sørensen for bistand ved udarbejdelsen af denne vejledning. KRONPRINSESSEGADE 28, 3. SAL 1306 KØBENHAVN K TELEFON: TELEFAX:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Voldgiftsinstituttets rolle... 5 Kvalifikation, tilgængelighed, uafhængighed og upartiskhed... 5 Kvalifikationer... 5 Tilgængelighed... 5 Uafhængighed og upartiskhed... 6 Udpegning... 6 Sagens forløb efter udpegningen... 7 Generelt om kommunikation med parterne... 7 Kommunikation med parterne... 8 Kommunikation med voldgiftsretten/retten... 8 Forberedelsen af sagen efter udmeldelse... 9 Typiske punkter til dagsorden:... 9 Evt. besigtigelse Indhentelse af oplysninger fra tredjemand Udarbejdelse af erklæring Formkrav til erklæringen: Fremsendelse af rapporten Supplerende spørgsmål Afhjemling Honorar og sikkerhedsstillelse Tavshedspligt BILAG Bilag 1: Regler for forslag til sagkyndige Bilag 2: Uddrag af Retsplejeloven

4 INDLEDNING Vejledningen indeholder nærmere oplysninger om spørgsmål, som typisk er relevante for personer, som står over for at blive udpeget eller allerede er blevet udpeget som sagkyndig i voldgiftssager, retssager mv. Den sagkyndiges rolle er at besvare de stillede spørgsmål. Besvarelsen skal ske på grundlag af de fakta, som er relevante og tilgængelige i forhold til de stillede spørgsmål samt den sagkyndiges viden og erfaring. Den sagkyndiges opgave er populært sagt at hjælpe retten/voldgiftsretten med at forstå og bringe klarhed over sagens tekniske problemstillinger. 4

5 VOLDGIFTSINSTITUTTETS ROLLE Efter anmodning fra en voldgiftsret, domstol eller parterne bringer Voldgiftsinstituttet egnede sagkyndige i forslag. Behandlingen af en sådan anmodning i relation til voldgiftssager ved instituttet sker i overensstemmelse med 20 i instituttets Regler for behandling af voldgiftssager. I andre sager behandles anmodningen i overensstemmelse med Regler for forslag til sagkyndige. De nævnte regelsæt findes på: KVALIFIKATION, TILGÆNGELIGHED, UAFHÆNGIGHED OG UPARTISKHED Før man accepterer at blive bragt i forslag som sagkyndig, skal man gøre sig en række overordnede overvejelser, som der redegøres for i det følgende. Hvis det modtagne skriftlige materiale ikke indeholder de nødvendige informationer til at vurdere dette, skal man bede om supplerende oplysninger, således at der foreligger det nødvendige grundlag til brug for overvejelserne. Kvalifikationer Man skal på baggrund af det modtagne materiale vurdere, om man anser sig for kvalificeret til at påtage sig at besvare de rejste spørgsmål. Vurderingen bør underbygges med relevante referencer om f.eks. uddannelse, praktisk erfaring, tidligere sager som sagkyndig, etc., som typisk er sammenfattet i et detaljeret og opdateret CV. Tilgængelighed Man skal sikre sig, at man inden for rimelig tid kan udarbejde den ønskede erklæring. 5

6 Ifølge de seneste ændringer fra 2014 i retsplejeloven, som regulerer processen for syn og skøn ved domstolene, anmodes den sagkyndige om at komme med et overslag over, hvornår besvarelsen af parternes spørgsmål kan forventes. Parterne får herefter mulighed for at komme med bemærkninger hertil, hvorefter retten beslutter, om den sagkyndige kan udpeges. Ændringerne indebærer også, at den sagkyndige inden udpegningen skal komme med et overslag over prisen for besvarelsen (se mere nedenfor under honorar). En lignende ordning praktiseres i voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet. Uafhængighed og upartiskhed Instituttet har udarbejdet en standarderklæring om accept og om uafhængighed og upartiskhed, som den sagkyndige skal underskrive forud for udpegningen. Erklæringen indeholder blandt andet en ikke-udtømmende liste med eksempler, som kan give anledning til tvivl om uafhængighed og/eller upartiskhed. Uafhængig betyder, at man ikke må have økonomisk eller personlig interesse i udfaldet af sagen eller de konklusioner, der kan drages fra besvarelsen af spørgsmålene. Upartiskhed betyder, at den sagkyndige ikke må være forudindtaget og at de involverede parter skal behandles lige. På baggrund af ovenstående erklæring om uafhængighed mv. og den sagkyndiges relevante erfaring vil Voldgiftsinstituttet bringe den sagkyndige i forslag. UDPEGNING Udpegningen som sagkyndig foretages formelt af voldgiftsretten eller retten, hvor sagen verserer og den sagkyndig vil enten direkte fra voldgiftsretten/retten eller gennem parterne modtage en skriftlig bekræftelse på udpegningen som sagkyndig i sagen. Den sagkyndige bør ikke gå i gang med at forberede sagen, før udpegningen formelt har fundet sted. Det hænger blandt andet sammen med, at der i almindelighed ikke før dette tidspunkt er nogen beta- 6

7 lingsforpligtelse for parterne. Det ovenfor nævnte overslag over tid/pris må derfor i sagens natur være af overordnet karakter og afgivet med forbehold for, at overslaget kan ændres, hvis omstændighederne tilsiger dette. I forbindelse med udpegningen fastsættes typisk en frist for besvarelsen af parternes spørgsmål med udgangspunkt i den sagkyndiges overslag over tid. Hvis fristen overskrides skal den sagkyndige redegøre for grunden, og overskridelsen kan indebære, at den sagkyndiges honorar reduceres. Se nærmere under honorar. SAGENS FORLØB EFTER UDPEGNINGEN Arbejdet efter udpegningen omfatter typisk: - Forberedelse og evt. indledende møde med parterne - Evt. besigtigelse - Udarbejdelse af erklæring - Eventuel besvarelse af supplerende spørgsmål - Eventuel afhjemling under et møde i voldgiftsretten/retten GENERELT OM KOMMUNIKATION MED PARTERNE Den sagkyndiges arbejde skal være gennemsigtigt. Al kommunikation til og fra den sagkyndige skal tilgå alle parter. Den sagkyndiges anmodning om f.eks. supplerende materiale, driftsrapporter, fejlrapporter, dokumentation mv. skal alle parter orienteres om. Hvis den sagkyndige modtager materiale fra en part, skal den sagkyndige sikre sig, at dette også er sendt til den anden part. Den sagkyndige bør indledningsvist sikre sig, hvem der er adressater i sagen og eventuelt udarbejde en liste med relevante adresser, som kan anvendes til at kommunikere med parterne. Som udgangspunkt bør det kun være parten selv og dennes juridiske rådgiver(e), som modtager kommunikation fra den sagkyndige, men 7

8 parterne kan, hvis de er enige, udvide kredsen af adressater. Er parterne ikke enige anbefales det, at den sagkyndige holder sig til at kommunikere med den snævre kreds. Kommunikation med parterne Den sagkyndige bør så vidt muligt tilstræbe, at al kommunikation med parterne sker på møder eller ved . Den sagkyndige skal sikre transparens ved at adressere al korrespondance til alle parter på listen. Supplerende oplysninger bør indhentes skriftligt og således at den anden part får kopi af henvendelsen. Kontaktes den sagkyndige telefonisk eller personligt af en part eller partens juridiske rådgiver, tages notat af samtalen og notatet rundsendes, sådan at alle parter er orienteret. Tilsvarende gælder, hvis den sagkyndige undtagelsesvist vil rette telefonisk eller personlig henvendelse til en part. Hvis en part sender en erklæring om de tekniske spørgsmål i sagen, som parten selv har indhentet, skal en sådan erklæring kun inddrages i sagen, såfremt fremlæggelsen af erklæringen er godkendt af retten/ voldgiftsretten. I modsat fald bør den sagkyndige returnere erklæringen til den pågældende part. Kommunikation med voldgiftsretten/retten Voldgiftsretten/retten ønsker normalt ikke kopi af den løbende korrespondance, mødereferater og lignende. I det omfang retten/voldgiftsretten skønnes at burde delagtiggøres i korrespondancen, anbefales det, at eksperten opfordrer parterne til at orientere voldgiftsretten/retten. Oplever den sagkyndige uregelmæssigheder under sagen eller væsentlige problemer, der forhindrer den sagkyndige i at udføre opgaven, og skyldes dette en eller begge parter, bør den sagkyndige rette henvendelse til voldgiftsretten/retten for at søge råd om, hvordan problemet håndteres. Sådanne henvendelser bør parterne i almindelighed ikke involveres i eller modtage kopi af. 8

9 FORBEREDELSEN AF SAGEN EFTER UDMELDELSE Indledningsvis skal den sagkyndige sætte sig grundigt ind i problemstillingen og de relevante bilag i sagen. Når den sagkyndige har dannet sig et sådant overblik over sagen og de stillede spørgsmål, indkaldes der til et forberedende møde med parterne. Det er den sagkyndige, der indkalder til og leder mødet. Efter drøftelse med parterne fastsætter den sagkyndige dato, mødested, præcisering af, hvem der skal deltage i mødet, og dagsordenen for mødet. Formålet med mødet er at gennemgå de rejste spørgsmål, afklare evt. uklarheder og modtage eller rekvirere evt. yderligere materiale, for eksempel relevante dokumenter og programversioner, som den sagkyndige kan undersøge nærmere. Den sagkyndige skal ikke udtrykke sin vurdering af sagen på det forberedende møde. Typiske punkter til dagsorden: - Præsentation af mødedeltagerne og deres rolle i sagen - Kort præsentation af parterne i sagen - Baggrunden for den nuværende tvist (dette kan eventuelt ske via kortfattede indlæg fra begge parter og svar på forud fremsendte spørgsmål fra den sagkyndige) - Gennemgang af de stillede spørgsmål og sagens relevante bilag med afklaring og evt. præcisering af de stillede spørgsmål (for at sikre en fælles forståelse af spørgsmålene, så den sagkyndiges erklæring kan belyse og besvare spørgsmålene korrekt) - Det videre forløb, herunder i hvilket omfang parterne ønsker at deltage i evt. besigtigelse, afprøvninger mv., og fastsættelse af eventuelle yderligere mødedatoer - Forventet tidsplan for det videre arbejde - Eventuelle ændringer i estimatet over omkostninger ved den sagkyndiges arbejde På det forberedende møde afdækkes ofte forhold af betydning for opgavens arbejdsmæssige omfang, som kan indebære et behov for justering af det afgivne estimat over omkostninger. 9

10 Den sagkyndige skal udarbejde referat af mødet, som hurtigst muligt udsendes. Eventuelle yderligere spørgsmål til besvarelse, som det forberedende møde kan afstedkomme, og som parterne ikke er enige om, skal godkendes af voldgiftsretten/retten. Formålet med mødet er ikke, at parterne skal komme med argumenter for, at den sagkyndige skal besvare de rejste spørgsmål på en bestemt måde. Uklarheder og uenigheder om spørgsmålene eller om processen, som ikke kan løses på mødet, skal af parterne forelægges for voldgiftsretten/retten. Det forberedende møde kan holdes som telefonmøde, video, Skype eller andet, hvis dette findes forsvarligt og hensigtsmæssigt. EVT. BESIGTIGELSE Der vil ofte være behov for at foretage en egentlig besigtigelse af sagens genstand. Det er vigtigt, at parterne og advokaterne er orienteret om, hvordan og hvornår den sagkyndige arbejder med de stillede spørgsmål. Ingen af parterne må føle sig forbigået under sagens behandling, og parterne skal gives mulighed for at deltage i en eventuel besigtigelse. Ofte, eksempelvis ved komplicerede it-systemer, kan den sagkyndige have behov for adgang til et testmiljø eller driftsmiljø, som bl.a. kan give mulighed for at vise den version af it-systemet, således som denne forelå på tidspunktet for en aftalt levering el. lign. I sådanne situationer bør parterne også have mulighed for at deltage i besigtigelsen. Besigtigelse kan også ske ved udlevering af genstanden. 10

11 INDHENTELSE AF OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND Hvis den sagkyndige ønsker at involvere en tredjemand med henblik på at besvare et eller flere af de af parterne rejste spørgsmål, kan dette ske ved en formel udpegning af en yderligere sagkyndig. Det kan alternativt aftales med parterne, at dele af den sagkyndiges besvarelse vil være baseret på viden fra tredjemand, hvilket indebærer, at den sagkyndige selv skal kunne indestå for erklæringen i sin helhed. Grundlaget for den sagkyndiges besvarelse er de dokumenter og mundtlige oplysninger, som parterne selv fremlægger, eller som den sagkyndige tilvejebringer efter aftale med parterne. Hvis den sagkyndige mener, at der er behov for at indhente oplysninger fra tredjemand skal dette som anført ovenfor aftales med parterne, idet dette eksempelvis kan rejse spørgsmål om blandt andet omkostninger, om tredjemandens habilitet og kvalifikationer, fortrolighed mv. Indhentes der oplysninger fra tredjemand som anført bør det fremgå af den sagkyndiges besvarelse: (i) hvem der er blevet kontaktet, (ii) hvilke oplysninger der er indhentet, og eventuelt (iii) hvornår oplysningerne er blevet indhentet. Oplysningerne kan eventuelt vedhæftes besvarelsen som bilag. Såfremt der inddrages datablade, brugsanvisninger og lignende kan disse med fordel vedlægges som bilag til besvarelsen. UDARBEJDELSE AF ERKLÆRING Når den sagkyndige har indhentet det tilstrækkelige materiale og foretaget de nødvendige undersøgelser mv., skal der udarbejdes en skriftlig erklæring, som er en besvarelse af de af parterne stillede spørgsmål (kaldes også skønsrapport, skønserklæring). Efter retsplejelovens regler om syn og skøn kan besvarelsen ske ved brug af et særligt skema, hvor parternes spørgsmål er indføjet og hvor den sagkyndiges besvarelse kan indarbejdes. 11

12 Erklæringer bør udarbejdes i et klart og tydeligt sprog, også selvom erklæringen vedrører teknisk komplicerede forhold, sådan at den er forståelig for sagens parter, advokater og voldgiftsdommerne/dommerne. Brug af fagudtryk og de anvendte begreber bør forklares i det omfang, at dette er nødvendigt for at få fuldt udbytte af at læse erklæringen. Besvarelsen af spørgsmålene skal være begrundet og ikke blot angive konklusionen. Den videnskabelige metode skal være i orden. Formkrav til erklæringen: - Forside med parternes navne - Indledning med henvisning til udmeldelsen - Angivelse af modtagne dokumenter - Angivelse af møder/besigtigelser - En beskrivelse af anvendte metoder, beviser og andre data - Besvarelse af spørgsmål (Her bør de enkelte spørgsmål citeres, og efter hvert spørgsmål anføres besvarelsen) Erklæringen bør ikke indeholde oplysninger, som ikke er af betydning for sagen. Der skal således ikke ske besvarelse udover de rejste spørgsmål, og der skal ikke foretages andre vurderinger eller drages juridiske konklusioner, f.eks. om hvorvidt anlæggets funktionalitet er i strid med parternes aftale. Sådanne overvejelser foretages af retten/voldgiftsretten. Som sagkyndig er man ikke dommer og skal ikke afgøre parternes tvist. Det er alene de rejste spørgsmål, som skal besvares. Svar på spørgsmål af generel karakter underbygges af fakta, relevant erfaring mv. FREMSENDELSE AF RAPPORTEN Efter udarbejdelse fremsendes rapporten til sagens parter, voldgiftsretten/retten og til Voldgiftsinstituttet. Sammen med fremsendelsen af rapporten sendes honorarforslag, se nærmere nedenfor. 12

13 SUPPLERENDE SPØRGSMÅL For at efterprøve den sagkyndiges konklusioner, sker det ganske ofte, at en part efter modtagelsen af erklæringen ønsker yderligere spørgsmål besvaret. I sager ved de almindelige domstole sendes sådanne supplerende spørgsmål normalt direkte fra retten, mens det i voldgiftsager kan være aftalt, at parterne selv fremsender de supplerende spørgsmål til den sagkyndige. De supplerende spørgsmål skal behandles og besvares med samme grundighed, som de oprindelige spørgsmål; også selvom man som sagkyndig ikke nødvendigvis er enig i spørgsmålenes relevans og rimelighed. AFHJEMLING I forbindelse med sagens mundtlige forhandling i voldgiftsretten/retten anmoder parternes i almindelighed den sagkyndige om at møde op til afhjemling. Under afhjemlingen kan voldgiftsretten/dommeren og parterne stille spørgsmål til rapportens konklusioner. Formålet er bl.a. at få uddybet indholdet i erklæringen, belyst hvilken usikkerhed der eventuelt er forbundet med konstateringerne og konklusionerne i erklæringen samt at få erklæringen sat i sammenhæng med sagens øvrige omstændigheder. Spørgsmål stillet af en part under afhjemlingen vil være den enkelte parts egne spørgsmål og kan derfor meget vel være farvet af det standpunkt, som parten indtager i sagen. Den sagkyndige skal holde sig neutral og alene udtale sig om de faktiske tekniske forhold, som den sagkyndige har opnået indsigt i og som der er redegjort for i erklæringen. 13

14 Den sagkyndige skal gøre opmærksom på, hvis der under afhjemlingen bliver stillet spørgsmål, som den sagkyndige ikke har basis for at svare på (hypotetiske spørgsmål). Det er ikke meningen, at sagen skal genåbnes - kun at parterne får lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til rapportens konklusioner. Hvis man eksempelvis har besigtiget et system for at vurdere, om en aftalt funktionalitet er til stede i systemet, kan den sagkyndige vanskeligt besvare spørgsmålet: Er systemets kode af god kvalitet?. Dette spørgsmål rummer helt andre forudsætninger end det oprindelige spørgsmål og dets besvarelse vil kræve en helt anden type af gennemgang. Den sagkyndige forventes at have læst op på sagen, sådan at man umiddelbart kan indgå i en samtale om erklæringen. Man bør orientere sig mod voldgiftsdommerne/dommerne og være opmærksom på, at svar på spørgsmål skal være rettet til dommerne. Hvis man er i tvivl om et spørgsmål kan eller skal besvares, bør man spørge dommerne, som må forventes at bistå i håndteringen af spørgsmål fra parternes advokater. HONORAR OG SIKKERHEDSSTILLELSE I voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttets følger det af instituttets regler, at når den sagkyndige er udpeget, skal han eller hun fremkomme med et estimat over udgifterne ved sit arbejde. Den sagkyndige må ikke påbegynde sit arbejde, før sikkerhedsstillelse for de estimerede udgifter er indbetalt. Viser det sig, at udgifterne ved arbejdet vil overstige den indbetalte sikkerhedsstillelse, skal den sagkyndige snarest muligt meddele dette til instituttet. Den sagkyndiges arbejde må herefter afvente, at eventuel yderligere sikkerhed er indbetalt. Det giver tryghed såvel for parterne som for den sagkyndige, at der hele tiden er klarhed over omkostningerne ved arbejdet. Parterne har derved forudsigelighed i forhold til den overordnede økonomi i sagen, og den sagkyndige er sikker på, at der er dækning for udgifterne i den stillede sikkerhed. Omvendt stilles der normalt ikke sikkerhed i sager ved de domstolene 14

15 og ad-hoc voldgiftsretter, hvorfor den sagkyndige bør sikre sig, hvem der hæfter for betalingen. Både ved Voldgiftsinstituttet og domstolene gælder det princip, at det er voldgiftsretten/retten, som fastsætter den sagkyndiges honorar. I sager ved Voldgiftsinstituttet sker dette efter høring af parterne. Honorarforslaget, der sendes sammen med rapporten, bør angive, hvorledes tidsforbruget har været fordelt (timeregnskab). Honorar for deltagelse i afhjemling kan afregnes særskilt, dvs. uafhængigt at det oprindelige overslag. En sags behandling kan eventuelt blive afbrudt ved parternes indgåelse af forlig. Så snart den sagkyndige modtager meddelelse herom ophører behovet for den sagkyndiges assistance uden yderligere varsel. Der må i så fald fastsættes et rimeligt vederlag for den sagkyndiges arbejde med sagen. TAVSHEDSPLIGT Ved voldgiftssager under Voldgiftsinstituttet skal den sagkyndige i forbindelse med afgivelse af erklæring om uafhængighed mv. samtidig acceptere at opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende sagen. Det er uafklaret om en tilsvarende pligt til fortrolighed gælder i sager ved de almindelige domstole, men som almindeligt udgangspunkt bør man også her opretholde fortrolighed. Tavshedspligten er tidsubegrænset og ophører således ikke ved sagens afslutning. 15

16 BILAG 1 REGLER FOR FORSLAG TIL SAGKYNDIGE 1 Voldgiftsinstituttet (herefter: instituttet) fremkommer efter anmodning med forslag til en eller flere uafhængige og upartiske samt kvalificerede sagkyndige, som kan afgive erklæring om bestemte spørgsmål. Stk. 2: Anmodningen behandles af instituttet i overensstemmelse med disse regler for forslag til sagkyndige (herefter: reglerne). Såfremt et spørgsmål ikke er omhandlet i reglerne afgøres spørgsmålet efter de regler, som instituttet måtte bestemme. 2 Den i 1 nævnte anmodning skal indeholde: 1) Partens og en eventuel modparts fulde navn, adresse, telefonnummer og adresse, og oplysninger om parternes eventuelle advokater, herunder advokaternes navne, adresser, telefonnumre og adresser. 2) En beskrivelse af sagens baggrund og emnet for den sagkyndiges opgave. 3) De spørgsmål, som den sagkyndige skal afgive erklæring om, og en angivelse af en eventuel frist for afgivelse af erklæringen. 4) En angivelse af de ønskede kvalifikationer hos den sagkyndige, eksempelvis uddannelse, erfaring, sprogfærdigheder mv. 5) Oplysning om omstændigheder, som parten har kendskab til og som kan være relevante for at bedømme den sagkyndiges habilitet, jf. 6. Stk. 2: Bilag, der henvises til i anmodningen, skal vedlægges i original eller kopi. 16

17 Stk. 3: Medmindre parten anmoder om andet, modtager en eventuel modpart kopi af instituttets korrespondance med parten. Stk. 4: Såfremt anmodningen ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser, kan instituttet fastsætte en frist for opfyldelse heraf. 3 Sammen med anmodningen skal der til instituttet indbetales et gebyr på DKK pr. sagkyndig, som bringes i forslag. Gebyret tilbagebetales ikke i tilfælde, hvor anmodningen tilbagekaldes. 4 Instituttet bringer hurtigst muligt en sagkyndig i forslag. Stk. 2: En sagkyndig foreslået efter reglerne kan være enten en fysisk eller juridisk person. Instituttet kan bringe en flerhed af personer i forslag, såfremt dette skønnes nødvendigt for at leve op til de ønskede kvalifikationer, jf. 2, stk. 1, nr. 4. Stk. 3: Den sagkyndige kan have samme nationalitet og hjemsted i samme land som en af parterne, medmindre parten anmoder om, at den sagkyndige skal være af en anden nationalitet og have hjemsted i et andet land end nogen af parterne. 5 Instituttet kan afhængigt af sagens karakter beslutte at: 1) Bringe én sagkyndig i forslag. 2) Bringe flere sagkyndige i forslag, hvor parten eller parterne på baggrund af fx interviews med de sagkyndige kan vælge blandt de foreslåede sagkyndig. 17

18 Stk. 2: Til brug for instituttets overvejelser efter stk. 1 kan instituttet anmode parterne om hver især til instituttet at fremsende en liste med et nærmere angivet antal sagkyndige, som af den pågældende part skønne at være kvalificeret. 6 Enhver, der bringes i forslag som sagkyndig, skal være kvalificeret samt uafhængig og upartisk i forhold til sagens parter, ligesom instituttet skal tage behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt, at den sagkyndige skal have samt at den sagkyndige har den fornødne tid til at påtage sig opgaven. Stk. 2: Før instituttet bringer en sagkyndig i forslag, skal den sagkyndige underskrive en erklæring om accept og om upartiskhed og uafhængighed. Den sagkyndige skal samtidig skriftligt oplyse om ethvert forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om vedkommendes tilgængelighed, upartiskhed eller uafhængighed. Den sagkyndige skal endvidere fremlægge oplysninger om sin arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund mv. (CV). Instituttet forelægger erklæringen om accept og om upartiskhed og uafhængighed samt CV for parten og eventuelt modparten, hvis det, jf. 2, stk. 3, er relevant. Stk. 3: Det anførte gælder med de fornødne tilpasninger i tilfælde, hvor den sagkyndige er en juridisk person. 7 Spørgsmål om honorar er et anliggende mellem parterne og den sagkyndige. 8 Den sagkyndige, instituttet, medlemmer af instituttets bestyrelse, repræsentantskab, formandskab, sekretariat og generalsekretæren skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende sagen. 18

19 9 Hverken den sagkyndige, instituttet, medlemmer af instituttets bestyrelse, repræsentantskab, formandskab, sekretariat eller generalsekretæren kan gøres ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med forslag til en sagkyndig, medmindre og kun i det omfang at en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket ved lov. Disse regler træder i kraft 1. juni Vedtaget af bestyrelsen for Voldgiftsinstituttet 21. maj

20 BILAG 2 UDDRAG AF RETSPLEJELOVEN LBK NR AF 09/12/2014 Kapitel 19 Syn og skøn 196. Parter i en borgerlig sag kan over for retten fremsætte begæring om optagelse af syn og skøn. En kopi af begæringen sendes samtidig til modparten. Stk. 2. Af begæringen skal fremgå oplysninger om genstanden for syn og skøn og formålet med forretningen. Begæringen kan være vedlagt spørgsmålene til skønsmanden. Stk. 3. Retten træffer på baggrund af begæringen og en eventuel udtalelse fra modparten afgørelse om foretagelse af syn og skøn Når retten har truffet afgørelse om foretagelse af syn og skøn i en borgerlig sag, skal den part, som har begæret syn og skøn, fremsende sine spørgsmål til skønsmanden til modparten og retten, hvis de ikke blev fremsendt sammen med begæringen om syn og skøn. Modparten skal herefter fremsende sine eventuelle spørgsmål til parten og retten. Der kan fremsendes supplerende spørgsmål, når den anden parts spørgsmål er modtaget. Retten fastsætter en frist for parternes fremsendelse af spørgsmålene. Stk. 2. Retten kan afvise spørgsmål, som ligger uden for skønsmandens faglige kompetence eller rettens afgørelse om foretagelse af syn og skøn, eller som skønnes at være uden betydning for sagen, jf Ret- 20

21 ten kan endvidere afvise spørgsmål, som på en utilbørlig måde forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning, eller som forudsætter, at skønsmanden tager stilling til spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling til Når retten i en borgerlig sag har modtaget spørgsmålene fra parterne, tager retten skridt til at udpege en eller flere skønsmænd. Stk. 2. Vil foretagelsen af syn og skøn medføre tilintetgørelse eller forandring af dets genstand, skal en del af genstanden så vidt muligt holdes uden for undersøgelsen. Hvis dette ikke er muligt, bør der udpeges mindst to skønsmænd. Stk. 3. Enhver af parterne kan komme med forslag til skønsmænd til retten, men retten er ikke bundet heraf. Retten skal inden udpegningen meddele parterne, hvilke personer der agtes udpeget, og give parterne adgang til at udtale sig om disse. Stk. 4. Indsigelser, der ikke gøres gældende straks ved udpegningen, kan i borgerlige sager kun tages i betragtning, når parten oplyser, at parten uden egen skyld har været ude af stand til at fremsætte dem tidligere. Den part, der vil fremsætte sådanne indsigelser, skal fremsætte sine indsigelser inden 1 uge efter udpegningen Kun personer, der er uberygtede, kan udpeges til skønsmænd. Stk. 2. Personer, der ville være udelukkede fra at handle som dommere i sagen efter 60, stk. 1, nr. 1 og 2, må ikke udpeges som skønsmænd, og de øvrige personer nævnt i 60 må kun udpeges, når det ikke er muligt at finde andre lige så egnede skønsmænd. 21

22 200. Retten kan bestemme, at en person, der har pligt til at vidne, også har pligt til at lade sig udpege som skønsmand Inden udpegningen i en borgerlig sag sendes begæringen om syn og skøn samt spørgsmålene til den skønsmand, som påtænkes udpeget. Skønsmanden skal snarest meddele retten et overslag over de forventede omkostninger ved forretningens udførelse og ved skønsmandens møde i retten. Skønsmanden anmodes samtidig om at meddele, hvornår skønserklæringen forventes at foreligge. Stk. 2. Parterne skal have lejlighed til at udtale sig om de indhentede overslag over vederlag og tidspunkt for skønserklæringen, inden retten udpeger skønsmanden. Stk. 3. Retten kan afvise at udpege en skønsmand, som ikke kan svare inden rimelig tid Spørgsmålene sendes i en borgerlig sag til skønsmanden til besvarelse, og retten fastsætter i den forbindelse en frist for, hvornår skønserklæringen skal foreligge. Stk. 2. Hvis fristen ikke overholdes, kan retten tilbagekalde udpegningen af skønsmanden og udpege en ny skønsmand Skønsmanden giver i borgerlige sager parterne underretning om sted og tidspunkt for skønsforretningen. 22

23 Stk. 2. Klage over en skønsmands fremgangsmåde ved skønsforretningen fremsættes over for den ret, der har udpeget skønsmanden. Retten kan pålægge skønsmanden at omgøre eller supplere forretningen Skønsmanden besvarer i en borgerlig sag spørgsmålene ved en skriftlig erklæring til retten. Er erklæringen mangelfuld, kan retten pålægge skønsmanden at omgøre eller supplere den i en yderligere skriftlig erklæring. Stk. 2. Afgives erklæring af to eller flere skønsmænd, skal hver enkelts mening fremgå af erklæringen, hvis der ikke er enighed, eller hvis skønsmændene repræsenterer forskellige fagområder. Stk. 3. Domstolsstyrelsen fastsætter regler om, at der i forbindelse med syn og skøn skal anvendes særlige blanketter til spørgsmål og svar, og kan fastsætte regler om, at spørgsmål og svar skal fremsendes i et særligt format, herunder digitalt Efter erklæringens afgivelse kan parterne i en borgerlig sag efter rettens bestemmelse stille supplerende spørgsmål til skønsmanden. Stk. 2. Hvis en part ønsker at stille supplerende spørgsmål, skal disse fremsendes til retten og modparten inden en frist fastsat af retten. Retten træffer herefter afgørelse om, hvorvidt de supplerende spørgsmål skal besvares skriftligt af skønsmanden ved en supplerende skønserklæring eller mundtligt af skønsmanden i et retsmøde, jf Skønsmænd kan i en borgerlig sag indkaldes til et retsmøde for at besvare spørgsmål i tilknytning til skønserklæringen. 23

24 Stk. 2. Er skønserklæringen afgivet af flere skønsmænd, som repræsenterer samme fagområde, møder som udgangspunkt en af skønsmændene i retten. Hvis der er meningsforskel, møder en skønsmand for hver af de meninger, hvori skønsmændene har delt sig. Skønsmændene udpeger selv den eller dem, der skal give møde. Hvis erklæringen er afgivet af flere skønsmænd, som repræsenterer hver deres fagområde, møder som udgangspunkt en skønsmand for hvert fagområde. Stk. 3. Afhøring af skønsmænd sker efter reglerne om afhøring af vidner. Skønsmændene kan dog som udgangspunkt overhøre hinandens og andre vidners afhøring, og retten kan give skønsmændene lov til at rådføre sig med hinanden, inden de svarer Reglerne om vidner anvendes på skønsmænd med de lempelser, der følger af forholdets natur, hvis ikke reglerne i dette kapitel er til hinder herfor Retten fastsætter i en borgerlig sag vederlaget til skønsmanden for forretningens udførelse og møde i retten samt godtgørelse for afholdte udlæg. Forinden afgørelsen indhentes parternes bemærkninger. Retten træffer samtidig afgørelse om den foreløbige fordeling af vederlaget mellem parterne. Stk. 2. Ved fastsættelsen af vederlaget kan det indgå, om skønsmanden har overskredet den frist, som retten, jf. 202, stk. 1, har fastsat for erklæringens afgivelse. Stk. 3. Den part, som begærer syn og skøn, og partens rettergangsfuldmægtig hæfter for omkostningerne hertil. Modparten og dennes rettergangsfuldmægtig hæfter dog også for den del af omkostningerne, der kan henføres til besvarelsen af modpartens spørgsmål. Den part, som har ønsket skønsmanden indkaldt til hovedforhandlingen, hæfter for omkostningerne hertil. Retten kan bestemme, at parterne skal stille sikkerhed for omkostningerne ved syn og skøn. 24

25 209. At syn og skøn har fundet sted, udelukker ikke fornyet syn og skøn over samme genstand ved de samme eller, når retten finder det hensigtsmæssigt, andre skønsmænd I straffesager kan retten efter begæring fra tiltalte eller anklagemyndigheden bestemme, at der skal foretages syn og skøn. Stk , 198, stk. 1-3, , 207, 208, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, og 209 finder med de ændringer, der følger af forholdets natur, anvendelse i straffesager. Stk. 3. Efter skønserklæringens afgivelse kan tiltalte og anklagemyndigheden stille supplerende spørgsmål til skønsmanden inden en frist fastsat af retten. Stk. 4. Skønsmanden kan indkaldes til hovedforhandlingen i straffesagen for at gennemgå skønserklæringen og besvare spørgsmål i tilknytning hertil. 206, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse (Ophævet) 25

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser 6 1 Organisation 6 2 Voldgiftsaftalen 6 3 Meddelelser

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator REGLER FOR MEDIATION Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator 1 Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af en af parterne. Stk. 2 Begæringen

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Temamøde om sagkyndig beslutning Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Voldgiftsnævnets opgaver Voldgiftssager Antal sager 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indgåede 671

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Revideret september 2014

Revideret september 2014 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf. 3871 0888, mail ddd@ddd.dk Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1.

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1. Region Midtjylland Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 7 Vedtægter for De gymnasiale Uddannelser på Campus

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd PATENTAGENTFORENINGEN VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND Anvisning af skønsmænd 1. Inden Patentagentforeningens skønsmandsudvalg bringer et foreningsmedlem i forslag som skønsmand i en retssag om industriel retsbeskyttelse,

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere