Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Servicevirksomheder (Danske Service)"

Transkript

1 Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni

2 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser m.v Forholdet til offentlige myndigheder... 6 Kontingent m.v Udmeldelse... 7 Sletning... 7 Eksklusion... 8 Ankeudvalg... 8 Regioner/sektioner... 9 Landsgeneralforsamling... 9 Ordinær landsgeneralforsamling... 9 Ekstraordinær landsgeneralforsamling Afstemninger på landsgeneralforsamlingen Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsens myndighed Tegningsret Regnskab - revision Ankenævn og Garantifond Kollegiale regler Ikrafttrædelse Kollegiale regler Vedtægter for Ankenævn og garantiordning

3 Vedtægter for Danske Servicevirksomheder (Danske Service) 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er Danske Servicevirksomheder (Danske Service). Dens hjemsted er København. Foreningen har tidligere heddet Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening (RSBA), og foreningen kan fortsat virke med dette navn som binavn. 2 Formål Danske Servicevirksomheder (Danske Service) har til formål, at varetage medlemmernes erhvervspolitiske, arbejdsgiver- og servicemæssige interesser over for bl.a. offentlige myndigheder og andre branche- og arbejdsgiverforeninger, med henblik herpå indgår Danske Service på medlemmernes vegne overenskomster med modstående fagforbund. at medvirke til en høj faglig udvikling, herunder uddannelse, at højne branchens standard og anseelse over for omverdenen, at yde service over for medlemmerne inden for markedsføring, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske områder. at gøre det attraktivt at drive servicevirksomhed og skabe konkurrencekraft hos medlemmerne at varetage medlemmernes generelle interesser på de områder, der ligger inden for det til enhver tid fastlagte servicekoncept. Danske Service udsender medlemsinformation Danske Service Information. Meddelelser som er viderebragt herigennem, anses for at være kommet til alle medlemmers kendskab. Danske Service Information udsendes elektronisk pr. til den adresse, som hvert medlem har oplyst. 3 Medlemmer og optagelse a) 1. Enhver virksomhed, der udfører serviceydelser, eks. rengøring, vinduespolering eller ejendomsservice, kan optages i foreningen, såfremt virksomheden driver en sund forretnings- og personalepolitik og udfører arbejde i henhold til fagets normer. Nægter hovedbestyrelsen et firma medlemskab, kan firmaet indbringe afgørelsen for næste ordinære generalforsamling. Er hovedbestyrelsens afgørelse om at ville optage et firma som medlem ikke enstemmig, forelægges spørgsmålet om firmaets optagelse på næste ordinære generalforsamling. 3

4 2. Branchemedlemmer Som branchemedlemmer kan optages enhver virksomhed, der udfører serviceydelser, eks. rengøring, vinduespolering eller ejendomsservice, kan optages i foreningen, såfremt virksomheden driver en sund forretningspolitik og udfører arbejde i henhold til fagets normer. Det forudsætter, at virksomheden ikke har medarbejdere. Branchemedlemmer har adgang til medlemskab til reduceret kontingent. Kontingentet for branchemedlemmer udgør maksimalt 75% af grundkontingentet for standardmedlemmer. Ansættes der medarbejdere i en medlemsvirksomhed med branchemedlemsskab, skal virksomheden straks orientere Danske Service herom. Virksomheden bliver hermed fuldgyldigt medlem af Danske Service og betaler fuldt kontingent inkl. lønsumsafgift. Branchemedlemmer er forpligtet til at overholde overenskomsten på lige vilkår med virksomheder med ansatte. Branchemedlemmer er underlagt de pligter som er beskrevet i 4 og i 7. Nægter hovedbestyrelsen et firma medlemskab, kan firmaet indbringe afgørelsen for næste ordinære generalforsamling. Er hovedbestyrelsens afgørelse om at ville optage et firma som medlem ikke enstemmig, forelægges spørgsmålet om firmaets optagelse på næste ordinære generalforsamling. Branchemedlemmer har ret til at deltage i foreningens møder og arrangementer og har taleret men ikke stemmeret i forsamlinger. Virksomheder under stiftelse kan optages som branchemedlemmer i en periode i op til 12 måneder. Virksomheder under stiftelse er ikke medlem af garantifonden. Inden for de 12 måneder, skal virksomheden fremsende dokumentation for, at den lever op til krav om sund drift. Medlemskab af Danske Service ophører automatisk, såfremt denne dokumentation ikke fremsendes. Tidsfrister fastsættes af forretningsudvalget. 3. Seniormedlemmer Som seniormedlemmer kan optages tidligere aktive RSBA-medlemmer, der er ophørt med at drive selvstændig virksomhed med rengørings- og/eller vinduespoleringsarbejde, og som ikke driver anden konkurrerende virksomhed. Seniormedlemmer har ret til at deltage i foreningens møder og arrangementer og har taleret men ikke stemmeret i forsamlinger. Seniormedlemmer modtager alle meddelelser, cirkulærer m.v., der udsendes fra sekretariatet til orientering om foreningens aktiviteter. 4. Støttemedlemmer Som støttemedlemmer kan optages ikke-konkurrerende personer/firmaer med tilknytning til faget, eksempelvis leverandører og personer med særlig interesse for faget. Støttemedlemmer kan efter indbydelse deltage i foreningens arrangementer, dog uden stemme- og taleret. 4

5 For senior- og støttemedlemmer gælder, at det én gang årligt skal vurderes af hovedbestyrelsen, om de stadig opfylder betingelserne i Danske Services vedtægter for at være seniormedlem/støttemedlem. 5. Æresmedlemmer Efter enstemmig beslutning i hovedbestyrelsen kan der optages eller udpeges æresmedlemmer. Branchemedlemmer, seniormedlemmer, støttemedlemmer og æresmedlemmer er ikke valgbare til foreningen. b) Optagelse i foreningen skal godkendes af hovedbestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning. En godkendelse skal baseres på en nærmere undersøgelse til konstatering af, om virksomhedens generelle arbejdsmetoder er seriøse. Såfremt hovedbestyrelsens afgørelse om at nægte et medlem eller en person optagelse ikke er enstemmig, kan den pågældende virksomhed eller person kræve afgørelsen forelagt på førstkommende ordinære landsgeneralforsamling. Såfremt hovedbestyrelsens afgørelse om at optage et medlem ikke er enstemmig, er hovedbestyrelsen pligtig at forelægge afgørelsen på førstkommende ordinære landsgeneralforsamling. 4 Medlemmernes forpligtigelser m.v. a) Medlemmer af Danske Service forpligtiger sig til at overholde Danske Services love og vedtægter, at overholde de til kunderne tilbudte rengørings- og vedligeholdelsesprogrammer, at sikre en ensartet faglig instruktion, vejledning og kontrol af selskabets rengørings- og vedligeholdelsespersonale samt gennem supplerende kurser og møder at holde personalets faglige og ledelsesmæssige viden ajour, at lade selskabernes rengørings- og vedligeholdelsespersonale uddanne på de af Uddannelsesrådet for rengørings- og vedligeholdelsesbranchens afholdte kurser på AMU-Centrene eller selv foretage en tilsvarende uddannelse, at underkaste sig afgørelse af det af Danske Service nedsatte ankenævn, bestående af en uvildig repræsentant, en forbrugerrepræsentant og en repræsentant for Danske Service, jf. 20, at overholde de af foreningen indgåede eller administrerede kollektive overenskomster nøje, ligesom medlemmerne nøje må overholde de aftaler, der af foreningen måtte blive indgået ved sagernes fagretlige behandling, 5

6 ikke at indgå andre overenskomster eller være medlem af en anden arbejdsgiverforening uden forudgående tilladelse fra hovedbestyrelsen, og at overgive enhver fagretlig uoverensstemmelse til Danske Service, således at foreningen kan søge uoverensstemmelse bilagt ved lokal forhandling. Overenskomstforhandlinger b) 1. På grundlag af indkomne indstillinger fra medlemmerne træffer hovedbestyrelsen beslutning om eventuel opsigelse af overenskomsterne med forbundene. Medlemmernes indstilling indkaldes skriftlig af foreningen. Finder opsigelse sted, træder hovedbestyrelsen i forhandling med fagforbundene. Resultatet af overenskomstforhandlingerne forelægges for medlemmerne. Til godkendelse af en af hovedbestyrelsen truffet beslutning eller af et opnået forhandlingsresultat kan der efter hovedbestyrelsens skøn foretages urafstemning blandt samtlige aktive medlemmer af Danske Service. 2. Alle mæglingssager føres af Danske Service. Lockout c) Lockout-varsel kan kun afsendes efter urafstemning blandt Danske Services medlemmer. Varselafsendelse kræver 2/3 s vedtagelse af de afgivne stemmer. d) Medlemmer, der ikke i forudgående kvartal har beskæftiget ansatte og dermed heller ikke betalt lønsumskontingent, har ikke stemmeret i overenskomstmæssige anliggender, 5 Forholdet til offentlige myndigheder Ved indførelse af nye afgifter eller bestemmelser, der medfører økonomisk eller administrativ belastning, kan Danske Service pålægge medlemmerne en fælles holdning over for offentlige myndigheder, personale samt kunde- og leverandørkreds. For vedtagelse af at pålægge medlemmerne en fælles holdning skal hovedbestyrelsen indkalde til møde, hvor afgørelse for hvert enkelt emne kræver godkendelse af 3/4 af samtlige afgivne stemmer. Afstemning kan suppleres med skriftlige afgivne stemmer. Mødet skal indkaldes med mindst én uges varsel. Udsendelse af formuleret problem skal vedlægges indkaldelsen. Man kan i ganske særlige tilfælde ansøge hovedbestyrelsen om dispensation til at fravige den vedtagne holdning. 6 Kontingent m.v. 6

7 Der indbetales ved optagelse et indmeldelsesgebyr, herudover betales et fast grundkontingent kvartalsvis og endelig betales et bedriftskontingent som en procentsats på basis af udbetalt arbejdsløn. Landsgeneralforsamlingen fastsætter satserne for gebyrer og kontingenter samt ikrafttrædelsestidspunkterne for standard og branchemedlemmer, jf. dog kontingentregulering vedr. branchemedlemmer, jf. 3 stk. 2. Kontingentsatserne pristalsreguleres som udgangspunkt hvert år og hovedbestyrelsen skal derfor indstille dette til landsgeneralforsamlingen. Forretningsudvalget kan fastsætte kontingent for støttemedlemmer og seniormedlemmer med udgangspunkt i grundkontingentet for standardmedlemmer. Støttemedlemmer kan tillægges en omsætnings- og/eller lønsumsafgift. Hovedbestyrelsen kan differentiere kontingentet til støttemedlemmer, såfremt der vurderes tungvejende grunde hertil. For virksomheder med ensartet ejerkreds kan bestyrelsen fastlægge, at der kun skal betales et grundkontingent, således at virksomhederne etableres som en virksomhedsgruppe. Gruppen anses derefter som et medlem. Der betales fortsat lønsum for alle virksomheder i medlemsgruppen. Virksomheder, der ønsker dette, skal selv gøre opmærksom herpå. Bestyrelsen kan overdrage kompetence til vurdering af ejerkredsens ensartethed til Sekretariatslederen. Såfremt de lønoplysninger, som er omtalt i denne paragraf ikke foreligger rettidigt og heller ikke indsendes efter skriftlig påmindelse, kan Danske Service foretage en skønsmæssig ansættelse af det pågældende medlems lønudbetalinger, og denne ansættelse lægges da til grund for beregningen af medlemsbidraget. Til fremme af foreningens formål kan der oprettes fonds eller igangsættes særlige aktiviteter. Såfremt der hertil skal ydes bidrag ud over kontingentet, kræves beslutning herom vedtaget på en landsgeneralforsamling med kvalificeret flertal, jf. 15. Restance med hensyn til betaling af indskud, kontingent for et kvartal samt andre bidrag, der måtte blive pålagt medlemmerne, bevirker fortabelse af stemmeret. 7 Udmeldelse Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til et regnskabsårs afslutning. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse. Dog kan udmeldelse ikke ske under en arbejdskonflikt. Uanset virksomhedens udmeldelse er virksomheden forpligtiget til at overholde den på tidspunktet for medlemskabets ophør gældende overenskomst, indtil anden overenskomst træder i stedet for denne, eller indtil der er iværksat frigørelseskonflikt. Virksomhedens forsætlige brud på overenskomsten medfører pligt til at godtgøre Danske Service enhver udgift, Danske Service måtte blive påført i den anledning. Ophører et medlem med at drive virksomhed, ophører medlemskabet automatisk ved udgangen af det kvartal, hvor virksomheden ophører med at bestå. 7

8 8 Sletning Ethvert medlem, der er i restance med mere end 3 måneders kontingent, slettes af foreningen, efter at have modtaget påkrav om betaling, når den frist, som er meddelt i påkravet, er udløbet. I forbindelse med sletning opkræver foreningen kontingent fra det slettede medlem for en periode, der svarer til en udmeldelse i henhold til 7. Genindtræden kan kun ske, når restancen og ethvert andet økonomisk mellemværende er betalt. Uanset virksomhedens sletning af foreningen er virksomheden forpligtet til at overholde den på tidspunktet for sletningen gældende overenskomst, indtil anden overenskomst træder i stedet for denne, eller indtil der er iværksat frigørelseskonflikt. Virksomhedens forsætlige brud på overenskomsten medfører pligt til at godtgøre Danske Service enhver udgift, Danske Service måtte blive påført i den anledning. 9 Eksklusion Et medlem, som ikke efterlever de i 4 stillede forpligtigelser eller i øvrigt overtræder foreningens love, kan ekskluderes af foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af hovedbestyrelsen. Afgørelsen kan af pågældende indbringes for førstkommende ordinære landsgeneralforsamling i foreningen. Eksklusion fritager ikke den pågældende for vedkommendes medlemspligter, herunder pligt til betaling af kontingent indtil udløbet af det kvartal, hvor beslutningen om eksklusion er truffet. Uanset virksomhedens eksklusion af foreningen er virksomheden forpligtet til at overholde den på tidspunktet for medlemskabets ophør gældende overenskomst, indtil anden overenskomst træder i stedet for denne, eller indtil der er iværksat frigørelseskonflikt. Virksomhedens forsætlige brud på overenskomsten medfører pligt til at godtgøre Danske Service enhver udgift, Danske Service måtte blive påført i den anledning. 10 Ankeudvalg Klager over medlemmer for overtrædelse af foreningens love og kollegiale regler forelægges foreningens ankeudvalg. Ankeudvalget består af 3 personer, der udpeges af hovedstyrelsen, én udpeges blandt medlemmer af foreningens hovedbestyrelse og to blandt de menige medlemmer. Ankeudvalget vælger selv sin formand blandt udvalgets medlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden. Ankeudvalget kan, hvis der skal iværksættes sanktion, indstille til hovedbestyrelsen, at 1. udtale sin misbilligelse og tildele advarsel, eller 8

9 2. ekskludere den eller de implicerede medlemmer tidsbegrænset eller for bestandig Foreningen afholder udgifterne ved ankeudvalgets virksomhed. a) Bødeansvar Overtrædelse af foreningens love og bestemmelser, herunder undladelse af at efterkomme lovlige beslutninger og påbud, truffet af foreningens organer, medfører bødeansvar. Bødernes størrelse fastsættes, når ikke andet er udtrykkeligt bestemt, af foreningens ankeudvalg. Fastsættelsen sker på grundlag af et skøn over sagens betydning. Spørgsmålet om berettigelsen af en af ankeudvalget ikendt bøde kan af vedkommende medlem indbringes for Danske Services landsgeneralforsamling. Alle bøder og morarenter tilfalder foreningen. Hovedbestyrelsen træffer selv bestemmelse om offentliggørelse af kendelserne. 11 Regioner/sektioner Danske Service kan opdeles i regioner/sektioner med egne love og vedtægter. Medlemskab af regioner og sektioner er frivillig. Grænserne for regionerne fastsættes af landsgeneralforsamlingen. Sektionernes antal samt virkefelt fastsættes af hovedbestyrelsen. Regionsformændene er fødte medlemmer af Danske Services hovedbestyrelse. Regionsgeneralforsamlingerne skal være afholdt senest 6 uger før Danske Services landsgeneralforsamling. En regions/sektions love/vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen. Branchemedlemmer kan, såfremt vedtægterne for den konkrete region eller sektion tillader det have tale og stemmeret på regionsplan. Regionernes/sektionernes økonomi er hovedforeningen Danske Service uvedkommende, dog kan der efter nærmere retningslinjer ydes sekretariatsmæssig assistance. 12 Landsgeneralforsamling Danske Services landsgeneralforsamling er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 9

10 Indkaldelse til alle medlemmer sker ved hovedbestyrelsens foranledning via Danske Service Information med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse skal angive dagsorden. 13 Ordinær landsgeneralforsamling Ordinær landsgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Forslag fra hovedbestyrelsen 5. Forslag fra medlemmer 6. Kontingentforslag 7. Budget 8. Valg af landsformand 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af kritiske revisorer og ekstern revisor 11. Eventuelt Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet under pkt. 5, må være sekretariatet i hænde senest 21 dage før landsgeneralforsamlingen. Revideret regnskab, kontingentforslag og budget samt forslag fra hovedbestyrelsen og medlemmerne til behandling under henholdsvis pkt. 4, 5, 6 og 7 skal skriftligt via Danske Service Information tilgå samtlige medlemmer senest 8 dage før landsgeneralforsamlingen. 14 Ekstraordinær landsgeneralforsamling Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes endvidere, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring om afholdelse af ekstraordinær landsgeneralforsamling. Den skriftlige begæring fremsendes til landsformanden med angivelse af det eller de punkter, der ønskes behandlet på landsgeneralforsamlingen. Ekstraordinær landsgeneralforsamling indkaldt på initiativ af en kreds af medlemmer skal afholdes senest 6 uger efter, at landsformanden har modtaget begæring herom. Ekstraordinær landsgeneralforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling. Dog kan bestyrelsen, når særlige forhold foreligger, beslutte at indkalde den ekstraordinære landsgeneralforsamling med forkortet varsel. 15 Afstemninger på landsgeneralforsamlingen a) Landsgeneralforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om fremgangsmåden ved sagernes behandling og om stemmeafgivning. 10

11 b) Der føres protokol, der skal underskrives af dirigenten og landsformanden eller dennes stedfortræder. c) Landsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. d) Hvert medlem (virksomhed) har én stemme. e) Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert fremmødt medlem kun have én fuldmagt. f) Afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre dirigenten beslutter, eller et medlem forlanger, skriftlig afstemning. g) De på landsgeneralforsamlingen behandlede forslag eller afholdte valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, hvorved forstås, at et forslag eller en person har opnået én stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer. h) Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning eller de i 6 nævnte beslutninger om kontingent og gebyr kræves dog 3/4 af de fremmødte eller repræsenterede stemmer for beslutningen. i) I tilfælde af Danske Services opløsning anvendes Danske Services eventuelle formue i overensstemmelse med det forslag, der samler flest stemmer ved en hos samtlige aktive medlemmer af Danske Service foretagen urafstemning. j) For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. For al indtjent feriegodtgørelse i henhold til ferieoverenskomst hæfter Danske Services medlemmer dog in solidum. 16 Hovedbestyrelse Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af landsformanden og 6 medlemmer samt regionsformændene, der er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. Hvis en regionsformand vælges til landsformand, indtræder regionens næstformand i hovedbestyrelsen. Landsformanden og de 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af landsgeneralforsamlingen for 2 år ad gangen. I øvrigt konstituerer hovedbestyrelsen sig selv. Fratræder landsformanden i perioden, overtager næstformanden denne stilling, og ny næstformand udpeges af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens medlemmer vælgers på landsgeneralforsamlingen således, at 3 af hovedbestyrelsesposterne er på valg hvert år. Landsgeneralforsamlingen vælger endvidere for et år ad gangen 2 suppleanter til hovedbestyrelsen, der indtræder, såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv i perioden. 11

12 Ingen medlemsvirksomhed må være repræsenteret i hovedbestyrelsen med mere end én person. Ingen kan vælges til hovedbestyrelsen efter det fyldte 70 år. Vederlag til hovedbestyrelse og landsformand fastsættes af landsgeneralforsamlingen. Der kan oppebæres diæter samt godtgørelse for udlæg. 17 Hovedbestyrelsens myndighed Hovedbestyrelsen konstituerer sig efter landsgeneralforsamlingen med næstformand, Hovedbestyrelsen kan på samme møde nedsætte et forretningsudvalg bestående af 4 medlemmer: landsformanden, næstformanden samt 2 medlemmer af hovedbestyrelsen. Er der ikke regions eller sektionsmedlemmer i Hovedbestyrelsen udgør den Landsgeneralforsamlingsvalgte bestyrelse forretningsudvalget. Hovedbestyrelsesmøder afholdes i henhold til reglerne for forretningsudvalgsmøder. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine forhandlinger. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp i det omfang, hvori det skønnes fornødent. Forretningsudvalget varetager den daglige drift. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når tre medlemmer er til stede. Forretningsudvalgets afstemninger foretages som i hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget kan udpege op til 2 observatører blandt branchemedlemmerne, som kan deltage på forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder. Observatørerne har tale men ikke stemmeret. Observatørerne skal sikre, at foreningen også varetager branchemedlemmers interesser. 18 Tegningsret Stk. 1. Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved belåning af Danske Services aktiver tegnes foreningen af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Ved øvrige dispositioner ud over hvad der anvendes i den daglige administration Danske Service af landsformand og sekretariatsleder i forening. Stk. 3. Ved disposition til den daglige administration tegnes Danske Service ved sekretariatsleders eneprokura. 19 Regnskab revision 12

13 Foreningens regnskabsår går fra den 1. april til 31. marts. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for omhyggelig regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Regnskabet revideres af to af landsgeneralforsamlingen for et år ad gangen valgte revisorer. Tillige vælges en revisorsuppleant, ligeledes for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Desuden revideres regnskabet af en ekstern statsautoristeret revisor, der vælges af landsgeneralforsamlingen for et år ad gangen. 20 Danske Servicevirksomheders (Danske Services) ankenævn og garantifond Som medlem af Danske Service er man forpligtiget til i et og alt at efterleve enhver henstilling fra ankenævnet og straks opfylde kendelser, der bliver afsagt, omend man måtte mene, at afgørelsen ikke er rigtig. Som medlem forpligtiges man ligeledes til at bidrage til den garantifond, som måtte blive etableret, og med de beløb, som Danske Service måtte bestemme. Vægring ved at efterleve og opfylde de ovenfor anførte forpligtigelser medfører eksklusion af Danske Service og indstævning for domstolene. 21 Kollegiale regler Disse regler gælder for samtlige medlemmer af Danske Service. Reglerne følger som bilag til foreningens love og vedtægter. 22 Ikrafttrædelse Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. juli 1992 under forudsætning af, at der inden denne dato er indgået ferieoverenskomst med lønmodtagernes organisationer. Indgås ferieoverenskomst senere, træder vedtægterne i kraft ved begyndelsen af førstkommende kvartal efter ferieoverenskomstens indgåelse. Love og vedtægter er revideret efter vedtagne lovændringsforsalg ved foreningens generalforsamlinger den 1. december 1973, den 18. maj 1976, den 24. juni 1976, den 26. juni 1981, den 26. maj 1989, den 4. maj 1990, den ekstraordinære generalforsamling den 6. marts 1992, generalforsamlingerne den 27. maj 1994, 19. maj 1995, 20. maj 1998, 28. maj 1999, 27. maj 2005, ved ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2012, ved ordinær generalforsamling den. 7. juni 2013 og ved ordinær generalforsamling den. 13. juni

14 Kollegiale regler for medlemmer af Danske Servicevirksomheder (Danske Service) 1 Medlemmer af Danske Service skal føre en saglig konkurrencepolitik i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. 2 Medlemmer af Danske Service har pligt til at optræde loyalt og udvise god kollegial adfærd overfor foreningens øvrige medlemmer. 3 Medlemskab af Danske Service kan altid anføres i tekst eller med foreningens bomærke i forbindelse med annoncering og skiltning samt på medlemsvirksomhedernes brevpapir og tryksager 4 Ethvert tilbud skal udformes entydigt og afgives på grundlag af et nødvendigt og tilstrækkeligt kendskab til arbejdets omfang, således at aftale opfyldes til den aftalte pris. 5 Ved indbyrdes uoverensstemmelse mellem foreningens medlemmer kan sagen indbringes for foreningens hovedbestyrelse til mægling. Ingen af parterne må dog indgive klage, uden at uoverensstemmelsen først er søgt bragt til ophør ved direkte henvendelse til modparten. Ønsker et medlem at indgive klage over et andet medlem, skal den klagende underrette den indklagede ved kopi af den til hovedbestyrelsen indsendte klageskrivelse. Et medlem må ikke i et kollegialt forhold indklage et medlem for nogen myndighed uden først at indbringe sagen til mægling i foreningens hovedbestyrelse. Klager over medlemmer for overtrædelse af foreningens kollegiale regler eller foreningens vedtægter forelægges foreningens ankeudvalg, såfremt mægling i hovedbestyrelsen er endt uden resultat. 14

15 Vedtægter for Danske Servicevirksomheders (Danske Services) Ankenævn og Garantifond 1 Nævnet behandler klager vedrørende behandlings- og bearbejdningsskader forårsaget af et medlem af Danske Service, såfremt den aftalte pris for arbejdets udførelse udgør minimum kr. og ikke overstiger kr. ekskl. moms. 2 Nævnet består af 3 personer. En jurist, der er formand, en forbrugerrepræsentant, og en repræsentant for Danske Service. Udpegningen foretages af Danske Services forretningsudvalg. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. 3 Ingen kan deltage i en sag, når den pågældende selv, eller gennem nærtstående, er personligt eller økonomisk interesseret i udfaldet. Nævnets formand afgør, om den pågældende skal vige sit sæde. Ingen kan være medlem af nævnet efter det fyldte 70. år. 4 Nævnet har adresse og sekretariat hos Danske Service. Omkostningerne til nævnets drift afholdes af Danske Service, der kan afkræve klageren et gebyr for sagsbehandlingen. Gebyret tilbagebetales til klageren, såfremt denne får helt eller delvist medhold. 5 Nævnets sekretariat skal besvare alle henvendelser fra klagere og være disse behjælpelig ved personlige henvendelser. Sekretariatet forbereder sagens behandling i nævnet og foranstalter en besigtigelse af skaden. Klager skal indbringes for nævnet senest 3 måneder efter arbejdets udførelse. Nævnet kan se bort fra ovennævnte frist, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Sekretariatet kan anvende formularer, der udfyldes af klageren. Når klageren har fremsendt alle oplysninger, forelægges klagen med alle bilag for den indklagede, der herefter skal fremkomme med sit skriftlige svar inden en af nævnet fastsat frist. 6 Såfremt en part ikke svarer på nævnets henvendelser eller modarbejder nævnets arbejde, kan nævnet afvise klagen eller over for den indklagede træffe afgørelse på det af klageren fremførte og det i øvrigt foreliggende grundlag og i øvrigt i videst mulig omfang efter reglerne i retsplejeloven. 7 Når indklagedes svar fremkommer, afgør nævnets formand, om sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag, eller om sagen skal indsendes til teknisk bedømmelse af nævnet, eller af en af nævnet udpeget uvildig skønsmand. Klageren skal forinden orienteres og indbetale depositum på max kr ekskl. moms til sikkerhed for 15

16 skønsmandens honorar. Den part som kendelsen går imod betaler endeligt skønsmandens honorar. 8 Efter indhentet rapport fra skønsmanden træffer nævnet sin afgørelse ved stemmeflerhed. Nævnets afgørelse, der træffes ved kendelse, er bindende for den indklagede, hvorimod klageren kan forkaste kendelsen og gå til domstolene. I så fald er kendelsen ikke bindende for den indklagede. 9 Den indklagede er forpligtiget til at følge nævnets kendelse, med mindre klageren senere indbringer sagen for domstolene. Hvis nævnet bestemmer, at et arbejde helt eller delvist skal omgøres, er den indklagede pligtig at udføre arbejdet inden af nævnet fastsatte frist. Såfremt dette ikke sker, drager Danske Service omsorg for, at arbejdet udføres på behørig måde og efter ankenævnets anvisning og bedømmelse. Omkostningerne forbundet hermed afholdes af garantiordningen, der efterfølgende inddriver beløbet hos indklagede. 10 Nævnet kan ikke behandle sager, der rejses mod firmaer, der ikke er medlem af Danske Service. 11 Danske Services sekretariat vil drage omsorg for, at nævnets afgørelse bliver offentliggjort således, at indklagedes navn tilbageholdes. 12 I det omfang indklagede undlader at opfylde ankenævnets afgørelse, dækker Danske Services garantiordning ved eventuelle udbedringsomkostninger for et beløb på indtil kr ekskl. moms. Garantiordningens udgifter kan dog ikke overstige den mellem parterne aftalte pris for arbejdets udførelse, ligesom garantiordningen ikke dækker følgeskader eller andre indirekte tab. Garantiordningen er i enhver henseende sekundær i forhold til klagerens øvrige muligheder for dækning gennem forsikringer, sikkerhedsstillelse m.m. Garantiordningens forpligtigelse i henhold til nærværende vedtægter bortfalder i det omfang, klageren indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole eller en voldgiftsret. 16

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere