Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Servicevirksomheder (Danske Service)"

Transkript

1 Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni

2 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser m.v Forholdet til offentlige myndigheder... 6 Kontingent m.v Udmeldelse... 7 Sletning... 7 Eksklusion... 8 Ankeudvalg... 8 Regioner/sektioner... 9 Landsgeneralforsamling... 9 Ordinær landsgeneralforsamling... 9 Ekstraordinær landsgeneralforsamling Afstemninger på landsgeneralforsamlingen Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsens myndighed Tegningsret Regnskab - revision Ankenævn og Garantifond Kollegiale regler Ikrafttrædelse Kollegiale regler Vedtægter for Ankenævn og garantiordning

3 Vedtægter for Danske Servicevirksomheder (Danske Service) 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er Danske Servicevirksomheder (Danske Service). Dens hjemsted er København. Foreningen har tidligere heddet Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening (RSBA), og foreningen kan fortsat virke med dette navn som binavn. 2 Formål Danske Servicevirksomheder (Danske Service) har til formål, at varetage medlemmernes erhvervspolitiske, arbejdsgiver- og servicemæssige interesser over for bl.a. offentlige myndigheder og andre branche- og arbejdsgiverforeninger, med henblik herpå indgår Danske Service på medlemmernes vegne overenskomster med modstående fagforbund. at medvirke til en høj faglig udvikling, herunder uddannelse, at højne branchens standard og anseelse over for omverdenen, at yde service over for medlemmerne inden for markedsføring, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske områder. at gøre det attraktivt at drive servicevirksomhed og skabe konkurrencekraft hos medlemmerne at varetage medlemmernes generelle interesser på de områder, der ligger inden for det til enhver tid fastlagte servicekoncept. Danske Service udsender medlemsinformation Danske Service Information. Meddelelser som er viderebragt herigennem, anses for at være kommet til alle medlemmers kendskab. Danske Service Information udsendes elektronisk pr. til den adresse, som hvert medlem har oplyst. 3 Medlemmer og optagelse a) 1. Enhver virksomhed, der udfører serviceydelser, eks. rengøring, vinduespolering eller ejendomsservice, kan optages i foreningen, såfremt virksomheden driver en sund forretnings- og personalepolitik og udfører arbejde i henhold til fagets normer. Nægter hovedbestyrelsen et firma medlemskab, kan firmaet indbringe afgørelsen for næste ordinære generalforsamling. Er hovedbestyrelsens afgørelse om at ville optage et firma som medlem ikke enstemmig, forelægges spørgsmålet om firmaets optagelse på næste ordinære generalforsamling. 3

4 2. Branchemedlemmer Som branchemedlemmer kan optages enhver virksomhed, der udfører serviceydelser, eks. rengøring, vinduespolering eller ejendomsservice, kan optages i foreningen, såfremt virksomheden driver en sund forretningspolitik og udfører arbejde i henhold til fagets normer. Det forudsætter, at virksomheden ikke har medarbejdere. Branchemedlemmer har adgang til medlemskab til reduceret kontingent. Kontingentet for branchemedlemmer udgør maksimalt 75% af grundkontingentet for standardmedlemmer. Ansættes der medarbejdere i en medlemsvirksomhed med branchemedlemsskab, skal virksomheden straks orientere Danske Service herom. Virksomheden bliver hermed fuldgyldigt medlem af Danske Service og betaler fuldt kontingent inkl. lønsumsafgift. Branchemedlemmer er forpligtet til at overholde overenskomsten på lige vilkår med virksomheder med ansatte. Branchemedlemmer er underlagt de pligter som er beskrevet i 4 og i 7. Nægter hovedbestyrelsen et firma medlemskab, kan firmaet indbringe afgørelsen for næste ordinære generalforsamling. Er hovedbestyrelsens afgørelse om at ville optage et firma som medlem ikke enstemmig, forelægges spørgsmålet om firmaets optagelse på næste ordinære generalforsamling. Branchemedlemmer har ret til at deltage i foreningens møder og arrangementer og har taleret men ikke stemmeret i forsamlinger. Virksomheder under stiftelse kan optages som branchemedlemmer i en periode i op til 12 måneder. Virksomheder under stiftelse er ikke medlem af garantifonden. Inden for de 12 måneder, skal virksomheden fremsende dokumentation for, at den lever op til krav om sund drift. Medlemskab af Danske Service ophører automatisk, såfremt denne dokumentation ikke fremsendes. Tidsfrister fastsættes af forretningsudvalget. 3. Seniormedlemmer Som seniormedlemmer kan optages tidligere aktive RSBA-medlemmer, der er ophørt med at drive selvstændig virksomhed med rengørings- og/eller vinduespoleringsarbejde, og som ikke driver anden konkurrerende virksomhed. Seniormedlemmer har ret til at deltage i foreningens møder og arrangementer og har taleret men ikke stemmeret i forsamlinger. Seniormedlemmer modtager alle meddelelser, cirkulærer m.v., der udsendes fra sekretariatet til orientering om foreningens aktiviteter. 4. Støttemedlemmer Som støttemedlemmer kan optages ikke-konkurrerende personer/firmaer med tilknytning til faget, eksempelvis leverandører og personer med særlig interesse for faget. Støttemedlemmer kan efter indbydelse deltage i foreningens arrangementer, dog uden stemme- og taleret. 4

5 For senior- og støttemedlemmer gælder, at det én gang årligt skal vurderes af hovedbestyrelsen, om de stadig opfylder betingelserne i Danske Services vedtægter for at være seniormedlem/støttemedlem. 5. Æresmedlemmer Efter enstemmig beslutning i hovedbestyrelsen kan der optages eller udpeges æresmedlemmer. Branchemedlemmer, seniormedlemmer, støttemedlemmer og æresmedlemmer er ikke valgbare til foreningen. b) Optagelse i foreningen skal godkendes af hovedbestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning. En godkendelse skal baseres på en nærmere undersøgelse til konstatering af, om virksomhedens generelle arbejdsmetoder er seriøse. Såfremt hovedbestyrelsens afgørelse om at nægte et medlem eller en person optagelse ikke er enstemmig, kan den pågældende virksomhed eller person kræve afgørelsen forelagt på førstkommende ordinære landsgeneralforsamling. Såfremt hovedbestyrelsens afgørelse om at optage et medlem ikke er enstemmig, er hovedbestyrelsen pligtig at forelægge afgørelsen på førstkommende ordinære landsgeneralforsamling. 4 Medlemmernes forpligtigelser m.v. a) Medlemmer af Danske Service forpligtiger sig til at overholde Danske Services love og vedtægter, at overholde de til kunderne tilbudte rengørings- og vedligeholdelsesprogrammer, at sikre en ensartet faglig instruktion, vejledning og kontrol af selskabets rengørings- og vedligeholdelsespersonale samt gennem supplerende kurser og møder at holde personalets faglige og ledelsesmæssige viden ajour, at lade selskabernes rengørings- og vedligeholdelsespersonale uddanne på de af Uddannelsesrådet for rengørings- og vedligeholdelsesbranchens afholdte kurser på AMU-Centrene eller selv foretage en tilsvarende uddannelse, at underkaste sig afgørelse af det af Danske Service nedsatte ankenævn, bestående af en uvildig repræsentant, en forbrugerrepræsentant og en repræsentant for Danske Service, jf. 20, at overholde de af foreningen indgåede eller administrerede kollektive overenskomster nøje, ligesom medlemmerne nøje må overholde de aftaler, der af foreningen måtte blive indgået ved sagernes fagretlige behandling, 5

6 ikke at indgå andre overenskomster eller være medlem af en anden arbejdsgiverforening uden forudgående tilladelse fra hovedbestyrelsen, og at overgive enhver fagretlig uoverensstemmelse til Danske Service, således at foreningen kan søge uoverensstemmelse bilagt ved lokal forhandling. Overenskomstforhandlinger b) 1. På grundlag af indkomne indstillinger fra medlemmerne træffer hovedbestyrelsen beslutning om eventuel opsigelse af overenskomsterne med forbundene. Medlemmernes indstilling indkaldes skriftlig af foreningen. Finder opsigelse sted, træder hovedbestyrelsen i forhandling med fagforbundene. Resultatet af overenskomstforhandlingerne forelægges for medlemmerne. Til godkendelse af en af hovedbestyrelsen truffet beslutning eller af et opnået forhandlingsresultat kan der efter hovedbestyrelsens skøn foretages urafstemning blandt samtlige aktive medlemmer af Danske Service. 2. Alle mæglingssager føres af Danske Service. Lockout c) Lockout-varsel kan kun afsendes efter urafstemning blandt Danske Services medlemmer. Varselafsendelse kræver 2/3 s vedtagelse af de afgivne stemmer. d) Medlemmer, der ikke i forudgående kvartal har beskæftiget ansatte og dermed heller ikke betalt lønsumskontingent, har ikke stemmeret i overenskomstmæssige anliggender, 5 Forholdet til offentlige myndigheder Ved indførelse af nye afgifter eller bestemmelser, der medfører økonomisk eller administrativ belastning, kan Danske Service pålægge medlemmerne en fælles holdning over for offentlige myndigheder, personale samt kunde- og leverandørkreds. For vedtagelse af at pålægge medlemmerne en fælles holdning skal hovedbestyrelsen indkalde til møde, hvor afgørelse for hvert enkelt emne kræver godkendelse af 3/4 af samtlige afgivne stemmer. Afstemning kan suppleres med skriftlige afgivne stemmer. Mødet skal indkaldes med mindst én uges varsel. Udsendelse af formuleret problem skal vedlægges indkaldelsen. Man kan i ganske særlige tilfælde ansøge hovedbestyrelsen om dispensation til at fravige den vedtagne holdning. 6 Kontingent m.v. 6

7 Der indbetales ved optagelse et indmeldelsesgebyr, herudover betales et fast grundkontingent kvartalsvis og endelig betales et bedriftskontingent som en procentsats på basis af udbetalt arbejdsløn. Landsgeneralforsamlingen fastsætter satserne for gebyrer og kontingenter samt ikrafttrædelsestidspunkterne for standard og branchemedlemmer, jf. dog kontingentregulering vedr. branchemedlemmer, jf. 3 stk. 2. Kontingentsatserne pristalsreguleres som udgangspunkt hvert år og hovedbestyrelsen skal derfor indstille dette til landsgeneralforsamlingen. Forretningsudvalget kan fastsætte kontingent for støttemedlemmer og seniormedlemmer med udgangspunkt i grundkontingentet for standardmedlemmer. Støttemedlemmer kan tillægges en omsætnings- og/eller lønsumsafgift. Hovedbestyrelsen kan differentiere kontingentet til støttemedlemmer, såfremt der vurderes tungvejende grunde hertil. For virksomheder med ensartet ejerkreds kan bestyrelsen fastlægge, at der kun skal betales et grundkontingent, således at virksomhederne etableres som en virksomhedsgruppe. Gruppen anses derefter som et medlem. Der betales fortsat lønsum for alle virksomheder i medlemsgruppen. Virksomheder, der ønsker dette, skal selv gøre opmærksom herpå. Bestyrelsen kan overdrage kompetence til vurdering af ejerkredsens ensartethed til Sekretariatslederen. Såfremt de lønoplysninger, som er omtalt i denne paragraf ikke foreligger rettidigt og heller ikke indsendes efter skriftlig påmindelse, kan Danske Service foretage en skønsmæssig ansættelse af det pågældende medlems lønudbetalinger, og denne ansættelse lægges da til grund for beregningen af medlemsbidraget. Til fremme af foreningens formål kan der oprettes fonds eller igangsættes særlige aktiviteter. Såfremt der hertil skal ydes bidrag ud over kontingentet, kræves beslutning herom vedtaget på en landsgeneralforsamling med kvalificeret flertal, jf. 15. Restance med hensyn til betaling af indskud, kontingent for et kvartal samt andre bidrag, der måtte blive pålagt medlemmerne, bevirker fortabelse af stemmeret. 7 Udmeldelse Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til et regnskabsårs afslutning. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse. Dog kan udmeldelse ikke ske under en arbejdskonflikt. Uanset virksomhedens udmeldelse er virksomheden forpligtiget til at overholde den på tidspunktet for medlemskabets ophør gældende overenskomst, indtil anden overenskomst træder i stedet for denne, eller indtil der er iværksat frigørelseskonflikt. Virksomhedens forsætlige brud på overenskomsten medfører pligt til at godtgøre Danske Service enhver udgift, Danske Service måtte blive påført i den anledning. Ophører et medlem med at drive virksomhed, ophører medlemskabet automatisk ved udgangen af det kvartal, hvor virksomheden ophører med at bestå. 7

8 8 Sletning Ethvert medlem, der er i restance med mere end 3 måneders kontingent, slettes af foreningen, efter at have modtaget påkrav om betaling, når den frist, som er meddelt i påkravet, er udløbet. I forbindelse med sletning opkræver foreningen kontingent fra det slettede medlem for en periode, der svarer til en udmeldelse i henhold til 7. Genindtræden kan kun ske, når restancen og ethvert andet økonomisk mellemværende er betalt. Uanset virksomhedens sletning af foreningen er virksomheden forpligtet til at overholde den på tidspunktet for sletningen gældende overenskomst, indtil anden overenskomst træder i stedet for denne, eller indtil der er iværksat frigørelseskonflikt. Virksomhedens forsætlige brud på overenskomsten medfører pligt til at godtgøre Danske Service enhver udgift, Danske Service måtte blive påført i den anledning. 9 Eksklusion Et medlem, som ikke efterlever de i 4 stillede forpligtigelser eller i øvrigt overtræder foreningens love, kan ekskluderes af foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af hovedbestyrelsen. Afgørelsen kan af pågældende indbringes for førstkommende ordinære landsgeneralforsamling i foreningen. Eksklusion fritager ikke den pågældende for vedkommendes medlemspligter, herunder pligt til betaling af kontingent indtil udløbet af det kvartal, hvor beslutningen om eksklusion er truffet. Uanset virksomhedens eksklusion af foreningen er virksomheden forpligtet til at overholde den på tidspunktet for medlemskabets ophør gældende overenskomst, indtil anden overenskomst træder i stedet for denne, eller indtil der er iværksat frigørelseskonflikt. Virksomhedens forsætlige brud på overenskomsten medfører pligt til at godtgøre Danske Service enhver udgift, Danske Service måtte blive påført i den anledning. 10 Ankeudvalg Klager over medlemmer for overtrædelse af foreningens love og kollegiale regler forelægges foreningens ankeudvalg. Ankeudvalget består af 3 personer, der udpeges af hovedstyrelsen, én udpeges blandt medlemmer af foreningens hovedbestyrelse og to blandt de menige medlemmer. Ankeudvalget vælger selv sin formand blandt udvalgets medlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden. Ankeudvalget kan, hvis der skal iværksættes sanktion, indstille til hovedbestyrelsen, at 1. udtale sin misbilligelse og tildele advarsel, eller 8

9 2. ekskludere den eller de implicerede medlemmer tidsbegrænset eller for bestandig Foreningen afholder udgifterne ved ankeudvalgets virksomhed. a) Bødeansvar Overtrædelse af foreningens love og bestemmelser, herunder undladelse af at efterkomme lovlige beslutninger og påbud, truffet af foreningens organer, medfører bødeansvar. Bødernes størrelse fastsættes, når ikke andet er udtrykkeligt bestemt, af foreningens ankeudvalg. Fastsættelsen sker på grundlag af et skøn over sagens betydning. Spørgsmålet om berettigelsen af en af ankeudvalget ikendt bøde kan af vedkommende medlem indbringes for Danske Services landsgeneralforsamling. Alle bøder og morarenter tilfalder foreningen. Hovedbestyrelsen træffer selv bestemmelse om offentliggørelse af kendelserne. 11 Regioner/sektioner Danske Service kan opdeles i regioner/sektioner med egne love og vedtægter. Medlemskab af regioner og sektioner er frivillig. Grænserne for regionerne fastsættes af landsgeneralforsamlingen. Sektionernes antal samt virkefelt fastsættes af hovedbestyrelsen. Regionsformændene er fødte medlemmer af Danske Services hovedbestyrelse. Regionsgeneralforsamlingerne skal være afholdt senest 6 uger før Danske Services landsgeneralforsamling. En regions/sektions love/vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen. Branchemedlemmer kan, såfremt vedtægterne for den konkrete region eller sektion tillader det have tale og stemmeret på regionsplan. Regionernes/sektionernes økonomi er hovedforeningen Danske Service uvedkommende, dog kan der efter nærmere retningslinjer ydes sekretariatsmæssig assistance. 12 Landsgeneralforsamling Danske Services landsgeneralforsamling er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 9

10 Indkaldelse til alle medlemmer sker ved hovedbestyrelsens foranledning via Danske Service Information med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse skal angive dagsorden. 13 Ordinær landsgeneralforsamling Ordinær landsgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Forslag fra hovedbestyrelsen 5. Forslag fra medlemmer 6. Kontingentforslag 7. Budget 8. Valg af landsformand 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af kritiske revisorer og ekstern revisor 11. Eventuelt Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet under pkt. 5, må være sekretariatet i hænde senest 21 dage før landsgeneralforsamlingen. Revideret regnskab, kontingentforslag og budget samt forslag fra hovedbestyrelsen og medlemmerne til behandling under henholdsvis pkt. 4, 5, 6 og 7 skal skriftligt via Danske Service Information tilgå samtlige medlemmer senest 8 dage før landsgeneralforsamlingen. 14 Ekstraordinær landsgeneralforsamling Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes endvidere, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring om afholdelse af ekstraordinær landsgeneralforsamling. Den skriftlige begæring fremsendes til landsformanden med angivelse af det eller de punkter, der ønskes behandlet på landsgeneralforsamlingen. Ekstraordinær landsgeneralforsamling indkaldt på initiativ af en kreds af medlemmer skal afholdes senest 6 uger efter, at landsformanden har modtaget begæring herom. Ekstraordinær landsgeneralforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling. Dog kan bestyrelsen, når særlige forhold foreligger, beslutte at indkalde den ekstraordinære landsgeneralforsamling med forkortet varsel. 15 Afstemninger på landsgeneralforsamlingen a) Landsgeneralforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om fremgangsmåden ved sagernes behandling og om stemmeafgivning. 10

11 b) Der føres protokol, der skal underskrives af dirigenten og landsformanden eller dennes stedfortræder. c) Landsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. d) Hvert medlem (virksomhed) har én stemme. e) Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert fremmødt medlem kun have én fuldmagt. f) Afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre dirigenten beslutter, eller et medlem forlanger, skriftlig afstemning. g) De på landsgeneralforsamlingen behandlede forslag eller afholdte valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, hvorved forstås, at et forslag eller en person har opnået én stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer. h) Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning eller de i 6 nævnte beslutninger om kontingent og gebyr kræves dog 3/4 af de fremmødte eller repræsenterede stemmer for beslutningen. i) I tilfælde af Danske Services opløsning anvendes Danske Services eventuelle formue i overensstemmelse med det forslag, der samler flest stemmer ved en hos samtlige aktive medlemmer af Danske Service foretagen urafstemning. j) For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. For al indtjent feriegodtgørelse i henhold til ferieoverenskomst hæfter Danske Services medlemmer dog in solidum. 16 Hovedbestyrelse Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af landsformanden og 6 medlemmer samt regionsformændene, der er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. Hvis en regionsformand vælges til landsformand, indtræder regionens næstformand i hovedbestyrelsen. Landsformanden og de 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af landsgeneralforsamlingen for 2 år ad gangen. I øvrigt konstituerer hovedbestyrelsen sig selv. Fratræder landsformanden i perioden, overtager næstformanden denne stilling, og ny næstformand udpeges af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens medlemmer vælgers på landsgeneralforsamlingen således, at 3 af hovedbestyrelsesposterne er på valg hvert år. Landsgeneralforsamlingen vælger endvidere for et år ad gangen 2 suppleanter til hovedbestyrelsen, der indtræder, såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv i perioden. 11

12 Ingen medlemsvirksomhed må være repræsenteret i hovedbestyrelsen med mere end én person. Ingen kan vælges til hovedbestyrelsen efter det fyldte 70 år. Vederlag til hovedbestyrelse og landsformand fastsættes af landsgeneralforsamlingen. Der kan oppebæres diæter samt godtgørelse for udlæg. 17 Hovedbestyrelsens myndighed Hovedbestyrelsen konstituerer sig efter landsgeneralforsamlingen med næstformand, Hovedbestyrelsen kan på samme møde nedsætte et forretningsudvalg bestående af 4 medlemmer: landsformanden, næstformanden samt 2 medlemmer af hovedbestyrelsen. Er der ikke regions eller sektionsmedlemmer i Hovedbestyrelsen udgør den Landsgeneralforsamlingsvalgte bestyrelse forretningsudvalget. Hovedbestyrelsesmøder afholdes i henhold til reglerne for forretningsudvalgsmøder. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine forhandlinger. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp i det omfang, hvori det skønnes fornødent. Forretningsudvalget varetager den daglige drift. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når tre medlemmer er til stede. Forretningsudvalgets afstemninger foretages som i hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget kan udpege op til 2 observatører blandt branchemedlemmerne, som kan deltage på forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder. Observatørerne har tale men ikke stemmeret. Observatørerne skal sikre, at foreningen også varetager branchemedlemmers interesser. 18 Tegningsret Stk. 1. Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved belåning af Danske Services aktiver tegnes foreningen af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Ved øvrige dispositioner ud over hvad der anvendes i den daglige administration Danske Service af landsformand og sekretariatsleder i forening. Stk. 3. Ved disposition til den daglige administration tegnes Danske Service ved sekretariatsleders eneprokura. 19 Regnskab revision 12

13 Foreningens regnskabsår går fra den 1. april til 31. marts. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for omhyggelig regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Regnskabet revideres af to af landsgeneralforsamlingen for et år ad gangen valgte revisorer. Tillige vælges en revisorsuppleant, ligeledes for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Desuden revideres regnskabet af en ekstern statsautoristeret revisor, der vælges af landsgeneralforsamlingen for et år ad gangen. 20 Danske Servicevirksomheders (Danske Services) ankenævn og garantifond Som medlem af Danske Service er man forpligtiget til i et og alt at efterleve enhver henstilling fra ankenævnet og straks opfylde kendelser, der bliver afsagt, omend man måtte mene, at afgørelsen ikke er rigtig. Som medlem forpligtiges man ligeledes til at bidrage til den garantifond, som måtte blive etableret, og med de beløb, som Danske Service måtte bestemme. Vægring ved at efterleve og opfylde de ovenfor anførte forpligtigelser medfører eksklusion af Danske Service og indstævning for domstolene. 21 Kollegiale regler Disse regler gælder for samtlige medlemmer af Danske Service. Reglerne følger som bilag til foreningens love og vedtægter. 22 Ikrafttrædelse Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. juli 1992 under forudsætning af, at der inden denne dato er indgået ferieoverenskomst med lønmodtagernes organisationer. Indgås ferieoverenskomst senere, træder vedtægterne i kraft ved begyndelsen af førstkommende kvartal efter ferieoverenskomstens indgåelse. Love og vedtægter er revideret efter vedtagne lovændringsforsalg ved foreningens generalforsamlinger den 1. december 1973, den 18. maj 1976, den 24. juni 1976, den 26. juni 1981, den 26. maj 1989, den 4. maj 1990, den ekstraordinære generalforsamling den 6. marts 1992, generalforsamlingerne den 27. maj 1994, 19. maj 1995, 20. maj 1998, 28. maj 1999, 27. maj 2005, ved ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2012, ved ordinær generalforsamling den. 7. juni 2013 og ved ordinær generalforsamling den. 13. juni

14 Kollegiale regler for medlemmer af Danske Servicevirksomheder (Danske Service) 1 Medlemmer af Danske Service skal føre en saglig konkurrencepolitik i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. 2 Medlemmer af Danske Service har pligt til at optræde loyalt og udvise god kollegial adfærd overfor foreningens øvrige medlemmer. 3 Medlemskab af Danske Service kan altid anføres i tekst eller med foreningens bomærke i forbindelse med annoncering og skiltning samt på medlemsvirksomhedernes brevpapir og tryksager 4 Ethvert tilbud skal udformes entydigt og afgives på grundlag af et nødvendigt og tilstrækkeligt kendskab til arbejdets omfang, således at aftale opfyldes til den aftalte pris. 5 Ved indbyrdes uoverensstemmelse mellem foreningens medlemmer kan sagen indbringes for foreningens hovedbestyrelse til mægling. Ingen af parterne må dog indgive klage, uden at uoverensstemmelsen først er søgt bragt til ophør ved direkte henvendelse til modparten. Ønsker et medlem at indgive klage over et andet medlem, skal den klagende underrette den indklagede ved kopi af den til hovedbestyrelsen indsendte klageskrivelse. Et medlem må ikke i et kollegialt forhold indklage et medlem for nogen myndighed uden først at indbringe sagen til mægling i foreningens hovedbestyrelse. Klager over medlemmer for overtrædelse af foreningens kollegiale regler eller foreningens vedtægter forelægges foreningens ankeudvalg, såfremt mægling i hovedbestyrelsen er endt uden resultat. 14

15 Vedtægter for Danske Servicevirksomheders (Danske Services) Ankenævn og Garantifond 1 Nævnet behandler klager vedrørende behandlings- og bearbejdningsskader forårsaget af et medlem af Danske Service, såfremt den aftalte pris for arbejdets udførelse udgør minimum kr. og ikke overstiger kr. ekskl. moms. 2 Nævnet består af 3 personer. En jurist, der er formand, en forbrugerrepræsentant, og en repræsentant for Danske Service. Udpegningen foretages af Danske Services forretningsudvalg. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. 3 Ingen kan deltage i en sag, når den pågældende selv, eller gennem nærtstående, er personligt eller økonomisk interesseret i udfaldet. Nævnets formand afgør, om den pågældende skal vige sit sæde. Ingen kan være medlem af nævnet efter det fyldte 70. år. 4 Nævnet har adresse og sekretariat hos Danske Service. Omkostningerne til nævnets drift afholdes af Danske Service, der kan afkræve klageren et gebyr for sagsbehandlingen. Gebyret tilbagebetales til klageren, såfremt denne får helt eller delvist medhold. 5 Nævnets sekretariat skal besvare alle henvendelser fra klagere og være disse behjælpelig ved personlige henvendelser. Sekretariatet forbereder sagens behandling i nævnet og foranstalter en besigtigelse af skaden. Klager skal indbringes for nævnet senest 3 måneder efter arbejdets udførelse. Nævnet kan se bort fra ovennævnte frist, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Sekretariatet kan anvende formularer, der udfyldes af klageren. Når klageren har fremsendt alle oplysninger, forelægges klagen med alle bilag for den indklagede, der herefter skal fremkomme med sit skriftlige svar inden en af nævnet fastsat frist. 6 Såfremt en part ikke svarer på nævnets henvendelser eller modarbejder nævnets arbejde, kan nævnet afvise klagen eller over for den indklagede træffe afgørelse på det af klageren fremførte og det i øvrigt foreliggende grundlag og i øvrigt i videst mulig omfang efter reglerne i retsplejeloven. 7 Når indklagedes svar fremkommer, afgør nævnets formand, om sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag, eller om sagen skal indsendes til teknisk bedømmelse af nævnet, eller af en af nævnet udpeget uvildig skønsmand. Klageren skal forinden orienteres og indbetale depositum på max kr ekskl. moms til sikkerhed for 15

16 skønsmandens honorar. Den part som kendelsen går imod betaler endeligt skønsmandens honorar. 8 Efter indhentet rapport fra skønsmanden træffer nævnet sin afgørelse ved stemmeflerhed. Nævnets afgørelse, der træffes ved kendelse, er bindende for den indklagede, hvorimod klageren kan forkaste kendelsen og gå til domstolene. I så fald er kendelsen ikke bindende for den indklagede. 9 Den indklagede er forpligtiget til at følge nævnets kendelse, med mindre klageren senere indbringer sagen for domstolene. Hvis nævnet bestemmer, at et arbejde helt eller delvist skal omgøres, er den indklagede pligtig at udføre arbejdet inden af nævnet fastsatte frist. Såfremt dette ikke sker, drager Danske Service omsorg for, at arbejdet udføres på behørig måde og efter ankenævnets anvisning og bedømmelse. Omkostningerne forbundet hermed afholdes af garantiordningen, der efterfølgende inddriver beløbet hos indklagede. 10 Nævnet kan ikke behandle sager, der rejses mod firmaer, der ikke er medlem af Danske Service. 11 Danske Services sekretariat vil drage omsorg for, at nævnets afgørelse bliver offentliggjort således, at indklagedes navn tilbageholdes. 12 I det omfang indklagede undlader at opfylde ankenævnets afgørelse, dækker Danske Services garantiordning ved eventuelle udbedringsomkostninger for et beløb på indtil kr ekskl. moms. Garantiordningens udgifter kan dog ikke overstige den mellem parterne aftalte pris for arbejdets udførelse, ligesom garantiordningen ikke dækker følgeskader eller andre indirekte tab. Garantiordningen er i enhver henseende sekundær i forhold til klagerens øvrige muligheder for dækning gennem forsikringer, sikkerhedsstillelse m.m. Garantiordningens forpligtigelse i henhold til nærværende vedtægter bortfalder i det omfang, klageren indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole eller en voldgiftsret. 16

Danske Service - vedtægter Rev. oktober 2015

Danske Service - vedtægter Rev. oktober 2015 Danske Service - vedtægter Rev. oktober 2015 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er Danske Service virksomheder (Danske Service). Dens hjemsted er København. Foreningen har tidligere heddet Rengøringsselskabernes

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA... 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD... 4 4. DI og DA... 4 5. DIs hjælpefonde... 4 MEDLEMSKAB... 4 6. Medlemskab... 4 7. Beregningsgrundlag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R VEDTÆGTER FOR Vedtægter for BYG Morsø Mesterforening 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er BYG Morsø Mesterforening. 2 - Formål Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed,

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S UGELBØLLE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 10. december 1970 er et interessentselskab, hvis navn er I/S Ugelbølle Vandværk. Selskabet har hjemsted i Rønde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen 1. Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-,

Læs mere