Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008"

Transkript

1 Kirkebladet Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov S Ø N D E R H O L M F R E J L E V

2 Fra menighedsrådene Menighedsrådsvalget 2008 Tirsdag den 11. november 2008 afholdes menighedsrådsvalg i hele landet. Valgperioden følger kirkeåret, der i år begynder 30. november, og medlemmer vælges for en periode af 4 år. Valget forberedes og ledes i hvert sogn af en valgbestyrelse på tre medlemmer af det nuværende menighedsråd. I Sønderholm og Frejlev sogne er der følgende tidsskema for menighedsrådsvalget: Ved gudstjenesterne i kirkerne sidst i august og først i september og ved annonce i Nibe Avis bekendtgøres orienterings- og opstillingsmøder og regler for indgivelse af kandidatlister. Der afholdes offentligt orienterings- og opstillingsmøde (valgmøde) i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 9. september 2008, kl Sønderholm Sognegård tirsdag den 16. september 2008, kl Ved mødet vil formanden for menighedsrådet fortælle om arbejdet i de 4 forløbne år. Mødet er samtidig en god anledning til at drøfte væsentlige emner om sognets liv og eksisterende planer for den kommende 4 års periode. Derefter bliver der opstilling af en kandidatliste. Alle medlemmer af folkekirken, der er fyldt 18 år og har bopæl i sognet, kan vælges til menighedsrådet. Det er et ulønnet hverv at sidde i menighedsrådet (kun formand, kasserer, personalekontaktperson og kirkeværge får et mindre honorar for den megen tid, de bruger uden for menighedsrådsmøderne). Valget er forpligtende for hele perioden, medmindre man flytter fra sognet. Ved opstillingen af kandidater på mødet opstilles dels de medlemmer af det nuværende menighedsråd, der er villige til at modtage genvalg, dels nye navne på personer, der er villige til at modtage valg. Nye kandidater skal enten være til stede eller skriftligt forud have bekræftet deres villighed til at modtage valg. Ved afstemning på mødet afgøres rækkefølgen, idet de 6 kandidater, der får det højeste stemmetal i Sønderholm, og de 7 med højeste stemmetal i Frejlev udgør kandidatlisten, mens de efterfølgende 3 navne i hvert af sognene bliver suppleanter. Såfremt der ikke i tidsrummet 23. september til 30. september 2008 kl. 19 er indgivet en alternativ kandidatliste til menighedsrådenes formænd eller kirkeværger, er listen fra orienterings- og opstillingsmødet valgt. Såfremt der inden 30. september 2008 indgives en eller flere alternative lister, afholdes valget tirsdag den 11. november Forud for valget vil valgsteder og øvrige valgoplysninger blive meddelt i Nibe Avis, ligesom kandidatlister og valgoplysninger vil blive fremlagt i kirkernes våbenhus, og på kirkekontoret i Sønderholm Præstegård. Forsidebilledet:...og han tog dem i favn og velsignede dem (efter Markus 10, v ). Tanja med lille Sebastian ved babysalmesang i Frejlev Kirke Adresser Sognepræst (kirkebogsførende) Sussie Nygaard Foged Sønderholm Præstegård Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe Tlf / Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke fredag Sognepræst Jørn Skøtt Andersen Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf.nr.: Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag Kirkekontoret i Sønderholm Præstegård Sekretær: Rosa-Marie Larsen Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe, tlf Træffes: Tirsdag og torsdag kl Sognemedhjælper Vakant Organist Margit Mühlbach Tlf Sønderholm Kirke Menighedsrådsformand Jørn Ravnkilde Tlf Kirkeværge Pia Jødal Tlf Graver Anni Theodorsen Tlf / Kirkesanger Thomas Rewes Larsen Tlf Sognegårdsvært Ella Roskjær Tlf Frejlev Kirke Menighedsrådsformand Henning Sølver Pedersen Tlf Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack Tlf Graver Erling Nielsen Tlf / Kirkesanger Maria Bang-Schnack Tlf Kirkecentret: Merete Lind-Nielsen Tlf Kirkernes hjemmeside: 2

3 Præsten skriver Præsten i menighedsrådet optakt til menighedsrådsvalg 2008: Hvad laver præsten der? Præsten er, som det så fint hedder, født medlem af menighedsrådet. Det betyder, at præsten ikke er på valg hvert 4. år, som resten af rådet er det, men ellers er hun som fuldgyldigt rådsmedlem med til at lægge linjen i rådsarbejdet og lige så ansvarlig for denne linje som resten af rådet er det. Som sådan deltager præsten i budgetlægning og regnskabsopfølgning, sidder med i børn og unge udvalget, kirkebladsudvalget, kulturudvalget og i ansættelsesudvalg, når nyt personale skal ansættes i vore kirker og sognegårde, og lader naturligvis sin mening høre under behandling af punkter på menighedsrådsmøderne. Præsten er ikke ansat eller lønnet af menighedsrådet, men ansat som tjenestemænd af Kirkeministeriet og under tilsyn af provst og biskop. Det betyder, at præsten i sin embedsførelse er uafhængig af menighedsrådet. Når præsten er i kirken eller konfirmandstuen, så kan ingen fra menighedsrådet bestemme, hvad præsten skal forkynde eller lære. Den uafhængighed er lovfæstet og et stort gode, der ikke gør præsten afhængig af at tækkes det til enhver tid siddende menighedsråd. Sådan skal det være: præsten skal kunne forkynde frit, lære frit, sige sin mening frit indenfor Den danske Folkekirkes rammer. At menighedsrådet ikke kan bestemme, hvad præsten skal forkynde, betyder dog ikke, at menighedsrådet ikke har indflydelse på det arbejde, som præsten udfører. Menighedsrådet har ansvaret for den økonomi, der er til rådighed for konfirmandarbejde og sogneaktiviteter og for at der er et dygtigt personale, som sammen med præsterne kan gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger, ligesom det er menighedsrådet, der ejer og vedligeholder pastoratets præstebolig. I den seneste rådsperiode er der f.eks. blevet budgetsat større økonomiske midler til undervisning, ture, gæstelærere m.m., hvorved der er sket en opprioritering af især konfirmandarbejdet, og det er mærkbart på den gode måde for både konfirmander og præst. De mange aktiviteter, friluftsgudstjeneste, spaghettigudstjenester, børnepasningsordning, kaffe efter gudstjenesten, fastelavnsgudstjeneste og fest, pinsemorgen udflugt, høst frokost, champagne og kransekage ved nytårsgudstjenesten, konfirmandudflugt og meget mere, ville slet ikke kunne gennemføres, hvis ikke de valgte medlemmer af menighedsrådet villigt stillede op i deres fritid og lagde mange timer i at arrangere og planlægge og rydde op efter arrangementerne. Og er der nogen, der sidder med gode ideer til nye aktiviteter, så drøfter vi dem i fællesskab i menighedsrådet og finder ud af, om der er ressourcer til at udbyde noget nyt i sognet. Er der efterspørgsel, økonomi, præstekræfter, medarbejdertimer, lokaler, frivillig hjælp, jamen, så lad os prøve det! Vi præster glæder os til et fortsat godt samarbejde med nye og genvalgte menighedsrådsmedlemmer, så vi sammen kan gøre et stykke arbejde for Sønderholm og Frejlev sogne. Sussie Nygaard Foged Menighedsrådsmøde i Frejlev januar

4 God vind, Sietske! Sognemedhjælper Sietske Møller fratræder sin stilling i Sønderholm og Frejlev Sogne med udgangen af juli. Sietske har gennem de år, hun har været ansat, været meget synlig og afholdt af alle de aldersgrupper, hun har haft kontakt med i menighederne. Det drejer sig bl.a. om forældre og deres børn til babysalmesang, legestue, børnehave, børnehaveklasser, minikonfirmander, skole-kirkesamarbejde, konfirmander, pensionister, beboere på Kastanjegården og mange andre, hun har besøgt gennem tiden. Vi har nydt godt af Sietskes engagement i kirkeblad og hjemmeside. Sietske har i sin formidling været utrolig kreativ i ord, billeder og andre udtryk. Hvem husker f.eks. ikke Dukke Ib, hvis de har mødt ham i Sietskes hænder? Det kommer vi til at savne! Vi ønsker dig alt godt fremover. På vegne af Sønderholm og Frejlev Menighedsråd Jørn Ravnkilde og Henning Sølver Pedersen Sig nærmer tiden, da jeg må væk.. Sådan synger Blicher i sin sørgmodige efterårsvise. Efter 12 års ansættelse som sognemedhjælper i Folkekirken, heraf de seneste 4½ år i Sønderholm og Frejlev, søger jeg nu andre græsgange. Derfor vil jeg gerne sige tak og farvel på denne måde, for det er umuligt personligt at takke alle dem, jeg har mødt her og arbejdet godt sammen med. Men, som Blicher synger: thi også jeg er kun her på træk. Hvis vores to middelalderkirkers mure kunne tale, ville de fortælle hundredvis af historier om alle de forskellige mennesker, der haft deres gang her gennem mere end 800 år. Jeg er glad for at have arbejdet i disse historiske omgivelser, hvor kirkebygningerne nok er bygget af kolde, gamle sten, men hvor menighederne udgør de varme, levende stene. Sietske Vlieger Møller Kirken på Nibe Festival Et helle både for de der er festivalglade, og for de der er festivaltriste Det har været en meget stor oplevelse atter i år at opleve, hvordan kirken døgnet rundt, hvert minut, er fyldt med unge festivalgæster. De kommer for at få en pause i festivallarmen. De kommer for at få en kop kaffe og en bid kage. Men de kommer i allerhøjeste grad også for at tænde et lys, skrive en bøn - eller lette sit hjerte for stort eller småt om liv og tvivl og tro. De vil høre bibelhistorie og de vil synge salmer. De vil bede fadervor og de vil til alters. Vi holdt 8 små gudstjenester i døgnets løb - og rigtig tit kom der én indenom for at spørge, hvornår der næste gang var gudstjeneste. Vores kirke på festivalen er ikke stor og flot. Den er bare et stort firkantet telt - med café i den ene ende og kirkerum i den anden. Til gengæld oplever de unge mennesker kirken være nærværende lige der hvor de er her og nu. Vi har hørt mange positive tilkendegivelser om, hvor godt og sejt de unge synes, at det er, at vi er der. Allehelgen Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed, hvad er det der sker? Hvad er det, der fylder mit øje med stilhed, hvad er det, du ser? Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen de langsomme fodtrin til kirken og sangen. Det er Allehelgen, den dag hvor vi mindes de døde, som trods de trusler, den smerte, det mørke som findes, blev livs lys for os. Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen og mindes de døde, det er Allehelgen. Ved Allehelgen har vi fra meget gammel tid haft den skik, at vi i kirken mindes de døde, og særligt dem vi mistede i det forgangne år. Det er tradition, at vi ved gudstjenesten læser navnene på dem, vi har mistet i sognet, eller som er begravet på sognets kirkegård siden sidste Allehelgen. På den måde mindes vi det liv, der var, og samtidig bliver vi hver især mindede om, at vi er en del af en større helhed i en lang generationsrække og tradition før os. Gudstjenesterne er søndag den 2. november Sønderholm kirke kl og Frejlev kirke I ingen anden kirke er der så mange sjælesorgssamtaler på et døgn som i festivalkirken. Det er hårdt at være kirke på festival. Men det er utrolig givende at møde alle disse unge mennesker. Så det er med frisk mod at vi igen i 2009 vil være Kirken på festival. Har du lyst til at hjælpe til i kirken på festival til næste år er du velkommen til at kontakte sognepræst Sussie Foged allerede nu. 4

5 Børn og unge Spaghettigudstjeneste - Vild med sans Efterårets spaghetti-gudstjenester har alle underoverskriften Vild med sans, da vi vil høre, synge og meget mere om tre af vore fem sanser. Torsdag d. 25. sept. kl. 17 i Frejlev Kirke - Kan du høre med dine ører? Torsdag d. 30. okt. kl. 17 i Sønderholm Kirke - Om dåbens vand og at føle Tirsdag d. 25. nov. kl. 17 i Frejlev Kirke - Om nadver og at smage Spaghettigudstjenesterne er for børn fra 1-6 år og deres forældre, men små og store søskende kan sagtens være med. Gudstjenesten varer ca minutter. Vi synger nogle salmer eller børnesange, hører bibelhistorie, beder Fadervor og modtager Guds velsignelse. Bagefter er der fællesspisning, hvor menuen er spaghetti med kødsovs. Der er ingen tilmelding, og det er gratis og deltage. Efterårets minikonfirmander fra Frejlev skole - uden Sietske går det ikke rigtig Som det fremgår andetsteds i bladet forlader vores sognemedhjælper, Sietske Møller, os desværre fra og med august måned. Da en ny sognemedhjælper ikke forventes ansat førend allersidst på året, kan vi desværre ikke opretholde det sædvanlige undervisningstilbud til de kommende elever i 3. klasse på Frejlev Skole. Dette finder vi endog meget ærgerligt! Vi har selvfølgelig arbejdet ihærdigt på at finde alternative veje uden dog at have fundet nogen inden den afsluttende redaktion for dette kirkeblad. Vi vil derfor umiddelbart efter skolestart i august måned udsende et brev til de børn og forældre, som berøres af problemet - og selvfølgelig med det spinkle håb, at gode ideer eller alternative løsninger skulle dukke op i løbet af sommeren. P.v.a. menighedsråd og præster Jørn Skøtt Andersen Børnepasning i Sønderholm Søndagens almindelige gudstjenester kan godt være lidt lange for børnene. Derfor arrangeres der børnepasning ved højmesserne kl i Sønderholm. Børnene tager med far og mor i kirke, men går under salmen før prædikenen over i sognegården. Her fortælles historie, tegnes og leges. Børnene kan efter prædikenen gå over i kirken igen. Børnepasning i Sønderholm Høstgudstjenester Søndag d. 21. sept. kl i Sønderholm Søndag d. 28. sept. kl i Frejlev Børn og voksne indbydes til høstgudstjenesterne, der traditionen tro efterfølges af (gratis) frokost. Høstgudstjenesten er traditionelt den gudstjeneste hvor vi takker Gud for årets høst og hvor kirken vil være behørigt pyntet i høst og efterårsfarver. Babysalmesang Marias hold i Frejlev begyndte d. 8. aug. og er kommet godt i gang. I Sønderholm starter et nyt forløb med Lene fra onsdag d. 1. oktober til onsdag den 12. december. For flere oplysninger og tilmelding, se B.U.S.K familiegudstjeneste Søndag d. 26. okt. kl i Frejlev Kirke B.U.S.K står for Børn-Unge Sogn-Kirke og gudstjenesten laves i samarbejde med FDF erne. BUSK gudstjenesterne er landsdækkende, således at der over hele landet den sidste søndag i oktober hvert år fejres gudstjeneste, hvor børnene spiller en central rolle. 5

6 Mødekalender Sogneaftener Onsdag d. 17. sept. kl i Frejlev kirkecenter Job, familie og børn, at få det til at hænge sammen! I kirken velsigner vi hvert år mange par, og de siger ja til at leve sammen i medgang og modgang. Men det er ikke altid lige let, når man skal have en hverdag med job, familie og børn til at hænge sammen. Forældre vil jo deres børn det bedste. Det er bare ikke altid, at målet kommer til at stemme overens med handling. Familien Danmarks hverdag kommer under Lola Jensens kærlige behandling og sættes på humoristisk spids. Hun kommer med et to timers festfyrværkeri, der giver ideer til handling i familiehverdagen, og som i dagene efter også giver os noget at tale om og grine sammen af. Onsdag den 8. oktober kl Sønderholm Sognegård 6 Socialpædagog og familievejleder Lola Jensen På rejse med Grundtvig i ord, sang og billeder Lærer og konsulent Jørgen T. Andersen, Kølkær Foredraget omhandler Grundtvigs liv fra barndommen i Udby, skoledrengen i Thyregod, Latinskolen i Århus og Universitetet i København. Den unge Grundtvig, huslæreren på Langeland, ungdoms forelskelsen og den første depression, kort sagt livets udfordringer for præsten, salmedigteren, skolemanden og politikeren Grundtvig. Aftenen vil - foruden foredraget, som ledsages af billeder - også byde på fællessang. Tirsdag d. 18. nov. kl Frejlev Kirkecenter Sognepræst Anne Kirstine Langkjer og krokone Ellen Dahl Sørensen Livskvalitet i Kirken og på Kroen Vore oldeforældre var tilfredse bare de overlevede, vore forældre bare de fik fjernsyn, men vi vil mere. Vi vil have livskvalitet! Og hvor og hvordan finder man så det? Nogle finder den måske på kroen - andre i kirken. Vi er så gået sammen - kirke og kro - for at give vores bud på livskvalitet. Det sker bl.a. med sang, optrin og foredrag. Det skal jo ikke være teori det hele! Efterårskoncert Tirsdag d. 28. oktober kl i Sønderholm kirke Frejlev kirkes kirkesanger, Maria Bang- Schnack og Sønderholm kirkes kirkesanger, Thomas Rewes Larsen vil i samarbejde med kirkernes organist, Margit Mühlbach binde en efterårsbuket af farverige, klassiske toner. Fælles sangaften for alle i Aalborg Vestre Provsti Torsdag d. 2. oktober kl i Nibe Kirke Da 2008 er Sangens År, har vi, for også i år at markere vores samarbejde på provsti-plan, fundet det naturligt denne gang at samles om en fælles sang-aften i Nibe kirke. Vi skal selvfølgelig synge sammen, men vil også få lejlighed til at høre en af de mest markante nyere salmedigtere, Hans Anker Jørgensen, fortælle om sin salmedigtning. Frejlev Missionshus Nibevej 283 Onsdag 10. september kl Møde ved sekretær Egon Nielsen, Aalborg, om Sudanmissionen Onsdag 24. september kl Høst- og pakkefest ved sognepræst Gunnar Andersen, Ferslev Onsdag 8. oktober kl Oktobermøde i Støvring Kirke og Sognegård Torsdag 9. oktober kl ? Oktobermøde i Støvring Sognegård Onsdag 22. oktober kl Efterårsmøde og generalforsamling i Frejlev Missionshus. Tale ved missionær Svend Taulborg, Struer Onsdag 5. november kl Bede- og sangaften Onsdag 12. november kl Møde ved ungdomskonsulent Bent Thisgård Olesen, Aalborg Torsdag 13. november kl Møde ved missionær Anders Jørgen Jensen, Aars Alle er velkomne.. Formand Pia Hovaldt Mathiassen, tlf

7 Mødekalender Siden sidst Sønderholm-Frejlev Pensionistforening Onsdag d. 17. september kl. 14 i Frejlev Kirkecenter Spændende kulturer i Østen Lysbilledforedrag ved Kaj Vilhelmsen, der som altid veloplagt fortæller om sine rejseoplevelser. Onsdag den 22. oktober kl. 14 i Sønderholm Sognegård Mig og Ægypten Elisabeth Havrehed fortæller om kamelernes, pyramidernes og de kjoleklædte mænds land. Onsdag d. 26. november kl. 14 i Frejlev Kirke og Kirkecenter Adventsmøde Vi begynder med en advents gudstjeneste i kirken, hvor sognepræst Sussie Foged prædiker. Herefter er der julehygge i kirkecentret, hvor menighedsrådet giver kaffe og kage. Kirkebilen bestilles ved enten at ringe til Aalborg Taxa, tlf , eller til kirkekontoret i præstegården, tlf , tirsdag eller torsdag mellem kl Husk ved bestillingen altid at aftale både turen frem og tilbage! Bibelkredsen Vi mødes onsdag d. 17. sept. hos Signe og Bent Hedemand, Nibevej 344 Frejlev Onsdag d. 15 oktober hos Eva og Lars Svenson Skakvejen 3 Sønderholm Onsdag d. 19. november hos Kirsten og Per Ulrik Rugskellet 1 Sønderholm FDF Efter en forrygende sommerlejr, hvor ikke mindre end 24 børn og unge fra Sønderholm-Frejlev blev slået til riddere, samt sæsonstart med friluftsgudstjeneste og overnatning i shelter, er FDF Sønderholm-Frejlev igen i gang med de ugentlige klassemøder. Kredsleder: Pia Jødal Dette års klasser og lederbemanding: Puslinge (0. kl.) og tumlinge (1.-2. kl.) mødes om tirsdagen kl Ledere: Lone Krogsgaard, Bettina Baastrup, Pia Jødal. 1. Pilte (3. klasse) mødes om onsdagen kl Per Lund, Christian Jødal O Keeffe (hjælpeleder). 2. pilte (4. kl.) og væbnere (5.-6.kl.) mødes om tirsdagen kl Ledere: Per Jørgensen Seniorvæbnere (7.-8. kl.) og seniorer (9.+ klasse). Arrangementer/kurser i netværk, landsdel og på landsplan. Tirsdag den 28. okt. kl i Sønderholm Sognegård KLF, Kirke og Medier Årsmøde og generalforsamling. Vores sognepræst Sussie Foged vil denne aften være sammen med os. Enhver er hjertelig velkommen. Bestyrelsen SØNDERHOLM SOGN Dåb: Freja Imer Fich Celina Gammelgaard Levisen Lea Kjærgaard Cornelius Lisberg Rasmussen Kristine Risgaard Kjeldbjerg Vielser: Charlotte Østergaard Andreasen og Rene Østergaard Tina Heslop Christensen og Anders Heslop Christensen Lisa Fahlberg Offersen og Rasmus Fahlberg Offersen Ruth Ramm Rasmussen og Søren Ramm Rasmussen Britt Dyhre Thomsen og Brian Christensen Vicki Studsgaard og Jesper Jensen Emerina Bernese Thng og Michael Søndergaard Rikke Mosbæk Christiansen og Martin Herold Bak Rikke Nielsen og Allan Riise Simonsen Dødsfald: Ester Klitgaard Kjeld Gustav Bødker Leif Holm Andersen Suzanne Madsen Ruth Kvolbæk Adriansen Anna Marie Dahl Jacobsen Knud Erik Albrecht Nielsen FREJLEV SOGN Dåb: Marcus Risgaard Brandt Emma Asboe-Hermansen Amalie Stordal Bols Lucas Graversen Malthe Grods Rosborg Andreasen Cecilie Wraae Svendsen Cecilie Kall Petersen Mads Søholm Holt Larsen Lauritz Winther Nielsen Sarah Bang-Schnack Larsen Dødsfald: Agnete Ottemine Marie Rasmussen Karen Margrethe Sørensen Ketty Christensen Flemming Busk Pedersen Harald Brynold Hansen Knud Holdgaard Thomsen Erik Grønborg Christensen Svend Børge Laursen Elna Kristine Madsen 7

8 Gudstjenester September - Oktober - November 2008 Sønderholm Frejlev Nørholm 31. aug. 15.s.e. trin 9.00 JSA JSA Konf. indskr. gudstj. 7. sept. 16.s.e. trin S 9.00 S S 14. sept. 17.s.e. trin 9.00 SF SF SF 21. sept. 18.s.e. trin SF Høstgudstjeneste 9.00 SF 25. sept. Torsdag SF Spaghettigudstj. 28. sept. 19.s.e. trin 9.00 JSA JSA Høstgudstjeneste 5. okt. 20.s.e. trin SF 9.00 SF Kaffe i kirken 12. okt. 21.s.e. trin 9.00 JSA Kirkekaffe JSA 19. okt. 22.s.e. trin S 9.00 S S 26. okt. 23.s.e. trin JSA SF B.U.S.K - familiegudstjeneste 30. okt. Torsdag SF Spaghetti-gudstj. 2. nov. Alle helgens dag SF og JSA SF og JSA 9. nov. 25.s.e. trin JSA 9.00 JSA Kaffe i kirkecentret 16. nov. 26.s.e. trin 9.00 SF SF SF 23. nov. Sidste søndag i kirkeåret JSA 9.00 JSA 25. nov. Tirsdag SF Spaghettigudstjeneste 26. nov. Onsdag SF Adventsgudstjeneste 30. nov. 1.s. i advent SF Familiegudstj. hvor Bh. kl. medvirker 9.00 JSA Med altergang 7. dec. 2.s. i advent SF Julemusikgudstj SF Julemusikgudstj. Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; S = Ib Skotte Henriksen Sognepræst i Nørholm: Ib Skotte Henriksen, Nørholm Præstegård, Nørholm Bygade 46, 9240 Nibe, tlf Træffetid kl , undtagen fredag. Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til Rosa-Marie på kirkekontoret i præstegården tirsdag eller torsdag kl Man må også gerne selv ringe til Aalborg Taxa, tlf , og ved bestillingen oplyse, at det drejer sig om kirkebilskørsel. HUSK at aftale hjemkørsel samtidigt! Flere oplysninger se Stof til næste kirkeblad der udkommer i slutningen af november, afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe ( senest den 10. oktober. Dette blad er redigeret af Pia Jødal og Hanna Kristensen. NIBE AVIS GRAFISK TLF

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 11 Juni - Juli - August 2008

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 11 Juni - Juli - August 2008 Kirkebladet Nr. 11 Juni - Juli - August 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Valg til nye menighedsråd I det kommende efterår er det igen tiden at vælge menighedsråd for en ny 4-årig

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009 Kirkebladet Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Mindeord Adresser Tirsdag den 21. april døde Preben Andersen efter kort tids sygdom. Han vil blive savnet i lang tid fremover

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 38 Aug. - Sept. - Okt. - Nov. 2015

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 38 Aug. - Sept. - Okt. - Nov. 2015 Kirkebladet Nr. 38 Aug. - Sept. - Okt. - Nov. 2015 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Jeg hedder Ulla Buus Nielsen, er 43 år og bor i Veggerby, sammen med min mand og vores datter på

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

Fadervor vs. den store tabel

Fadervor vs. den store tabel 38. årgang Nr. 17 Marts - April - Maj 2016 Fadervor vs. den store tabel De fleste af os kender H.C. Andersens fantastiske eventyr Snedronningen om de to børn Kay og Gerda. Kay får en splint af troldens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 19 Juni - Juli - August 2010

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 19 Juni - Juli - August 2010 Kirkebladet Nr. 19 Juni - Juli - August 2010 S Ø N D E R H O L M Hovedet er en pære, fordi han lyser for alle. Kroppen symboliserer kristendommen fordi der er et kors og man kan se sig selv i hans mave.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

www.fdf.dk/dronninglund

www.fdf.dk/dronninglund Sæsonfolder 2014-15 www.fdf.dk/dronninglund www.facebook.com/fdfdronninglund FDF Dronninglund KREDSSOMMERLEJR 2015 i uge 27 Drengeborg, Knasborg ved Aalbæk Hvad er FDFs formål? Det kristne livssyn er fundamentet

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

December 2011, januar & februar 2012, 23. ÅRGANG

December 2011, januar & februar 2012, 23. ÅRGANG December 2011, januar & februar 2012, 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1 Gudstjenesteliste Dato Hem Hindborg Dølby Tjenestegørende præst 9/2 10.15 Rydal 16/2 16.00 Birgitte Kjær 23/2 10.15 Rydal 2/3 10.15

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

ASKOV SOGN kirkeblad

ASKOV SOGN kirkeblad ASKOV SOGN kirkeblad»den hellige Treenighed«. Ikon af den russiske munk og religiøse maler Andrej Rubljov (1360-1428). September - November 2014 Hvis nu Der er flere store verdensreligioner; især kristendom

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kirkebladet. for Ulstrup og Gundersted sogne. Konfirmation i Ulstrup Kirke, den 26. april 2015. foto-lab.dk

Kirkebladet. for Ulstrup og Gundersted sogne. Konfirmation i Ulstrup Kirke, den 26. april 2015. foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne foto-lab.dk Kirketeater Konfirmation i Ulstrup Kirke, den 26. april 2015 76. årgang Nr. 2 August - September - Oktober - November 2015 2 Kirken på landet For

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Kære Forældre! FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Vi håber I alle er kommet godt i gang med det nye år! Dette er nyhedsbrevet fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som noget nyt

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Vinter 2015 nr. 5 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Vinter 2015 nr. 5 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Vinter 2015 nr. 5 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: anbh@km.dk

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Kirkebladet. 8. september - 15. december. 64. årgang nr. 4 ØRUM VISKUM VEJRUM

Kirkebladet. 8. september - 15. december. 64. årgang nr. 4 ØRUM VISKUM VEJRUM ØRUM VISKUM VEJRUM 64. årgang nr. 4 2012 Kirkebladet 8. september - 15. december Døbte Ørum kirke 9. juni: Maja Søvsø Troelsen 24. juni: Victoria Trudslev Skriver Jonas Guldbæk Viland Elias Xavier Daquis

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ

KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ NUMMER 4 2015 SEPT OKT NOV INDHOLD Kor 2 Præstens hjørne 3 Program for kirkejubilæum 4 Brunch og banko 5 Konfirmandundervisning 5 Alle Helgen 6 Program for KFUM & K 7 Syng advent

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet. froslev-mors.folkekirken.dk. Efterår 2005. Menighedsrådet arbejder på at lave postkort

Kirkebladet. froslev-mors.folkekirken.dk. Efterår 2005. Menighedsrådet arbejder på at lave postkort Kirkebladet Efterår 2005 Mollerup kirke Mollerup kirke froslev-mors.folkekirken.dk Frøsle Menighedsrådet arbejder på at lave postkort Vi arbejder på at få lavet en masse postkort med billeder af de 3 kirker

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Foråret er på vej. Læs om sogneudflugt, sogneindsamling og meget andet liv inde i bladet. 1 ...for der imellem kommer fasten

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne September oktober november - 2012 Nr. 3 2012 Fælles efterårsmøde i Jerlev Forsamlingshus mandag d. 22. okt. kl. 19.30 med Jørgen Carlsen, forstander på Testrup

Læs mere