Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring"

Transkript

1 Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

2 Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform Indledning Annonceringens omfang Tildelingskriterier Betingelser for prækvalifikation Udvælgelseskriterier Personlige forhold Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Udvælgelsen generelt Kontakt under annonceringsprocessen Krav til ansøgning om prækvalifikation Formkrav Modtagne ansøgninger Konsortier mv Prækvalifikationsbeslutning Foreløbig tidsplan Bilagsoversigt

3 1 Annonceringsform Annonceringen gennemføres i henhold til bekendtgørelse nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d. Det betyder, at Hørsholm Kommune er ansvarlig for, at annonceringen gennemføres i overensstemmelse med nærmere specificerede bestemmelser samt at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling respekteres under annonceringsprocessen. Annonceringen gennemføres som en begrænset annoncering, hvilket indebærer, at enhver har ret til at ansøge om prækvalifikation. Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere i alt. 2 Indledning Hørsholm kommune har fået midler til løft af ældreområdet fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet i En del af disse midler ønsker kommunen at anvende til at opgradere rengøringsindsatsen for de borgere der er visiteret til at modtage rengøring. 3 Annonceringens omfang Annonceringen omfatter følgende: Hørsholm Kommune har ca. 800 borgere, der er visiteret til rengøring. De skal fra august - december 2014 modtage, hvad der svarer til 3 timers Grundig Rengøring af en af borgeren valgfri del af borgerens bopæl. Rengøringen skal udføres af to personer, det vil sige 1½ times rengøring. Præcis hvad der skal rengøres aftales mellem leverandøren og borgeren med udgangspunkt i en ydelsesbeskrivelse. Administrationen i Center for Sundhed og Omsorg (SOM) står for planlægning af tidspunktet, hvor rengøringen skal udføres hos borgerne (inden for dagtimerne på hverdage) og fremsender en oversigt med to ugers intervaller, med aftalt tidspunkt. Oversigten sendes til leverandøren senest to uger før ydelsen skal udføres. Hørsholm kommune sender infobrev ud til borgere forud for rengøringen. Til orientering er den almindelige visiterede rengøringsfrekvens hos borgerne hver 2. uge. Kontraktopstart forventes at ske i august måned og opgaven skal være afsluttet senest den 18. december

4 4 Tildelingskriterier Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 5 Betingelser for prækvalifikation Hørsholm Kommune ønsker gennem prækvalifikation at udvælge de virksomheder, der besidder den fornødne erfaring, kompetence og finansielle formåen til at udføre opgaven. Hørsholm Kommune ønsker at prækvalificere maksimalt 5 ansøgere, og udvælgelsen af de bedst egnede tilbudsgivere vil ske på baggrund af de i punkt 6 nævnte krav og kvalifikationer. 6 Udvælgelseskriterier Kommunen vil på baggrund af den nedenstående dokumentation foretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt ansøger, og såfremt den efterspurgte dokumentation mangler eller ansøger vurderes ikke at være egnet, vil ansøgeren ikke blive prækvalificeret. 6.1 Personlige forhold Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter, som dokumentation for ansøgers personlige forhold Generel præsentation af ansøgers virksomhed, jf. skema 3 Underskrevet tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke opfylder nogle af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, jf. skema 2 Underskrevet tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr , jf. skema Økonomisk og finansiel kapacitet Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle egnethed: Dokumentation på dansk, for relevant og igangværende produkt- og erhvervsansvarsforsikring. o Der skal være en dækning på minimum 5 mio. DKK 4

5 Oplysninger om ansøgers regnskabstal for de seneste 3 regnskabsår, indeholdende følgende nøgletal: o Den totale omsætning for virksomheden. o Den totale omsætning indenfor det specifikke ydelsesområde o Egenkapital o Soliditetsgraden, udregnet ved følgende formel: (egenkapitalen x 100)/(totale aktiver). o Resultat efter skat Alle nøgletal skal som udgangspunkt oplyses for de seneste 3 regnskabsår og angives i skema 4. Hvis dette ikke er muligt, skal nøgletallene oplyses for de 3 seneste tilgængelige regnskabsår. Kan ovenstående krav ikke opfyldes, eksempelvis ved nystartede virksomheder skal nøgletal oplyses for samtlige af virksomhedens tilgængelige regnskabsår. Nystartede virksomheder kan ligeledes indsende en soliditetserklæring fra ansøgers bankforbindelse/revisor, til at dokumentere virksomhedens økonomiske og finansielle formåen. Erklæringen må maksimalt være 3 måneder gammel regnet fra ansøgningsfristen. Krav for økonomisk egnethed: Ansøger skal kunne dokumentere, at virksomheden ved sidste regnskabsaflæggelse eller efterfølgende har en positiv soliditetsgrad. 6.3 Teknisk kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for ansøgers tekniske egnethed: Referenceliste for tilsvarende leverancer som den udbudte, jf. beskrivelsen i pkt. 3 og udført inden for perioden Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af skema 5 Beskrivelse af antal ansatte beskæftiget inden for dette område. Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af skema 7 Beskrivelse af medarbejdernes faglige kompetencer, uddannelse, kurser og introduktionsprogram de gennemgår før de udfører opgaver for ansøger. Krav for teknisk kapacitet: Ansøger skal kunne dokumentere, at have leveret tilsvarende leverancer som den udbudte, jf. beskrivelsen i pkt. 3 og udført inden for perioden Ansøger skal kunne dokumentere, at have den fornødne medarbejderkapacitet med de rette kompetencer til at kunne løfte opgaven. 5

6 6.4 Udvælgelsen generelt Ansøgere vil blive udvalgt på baggrund af deres økonomiske og finansielle kapacitet samt deres tekniske kapacitet. I udvælgelsen af ansøgere vil endvidere indgå hensynet til at skabe den optimale konkurrencesituation. NB! Særligt vedrørende konsortier: Hvis ansøger er en sammenslutning af firmaer (et konsortium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale vedrørende samtlige konsortiedeltagere. 7 Kontakt under annonceringsprocessen Al henvendelse vedrørende prækvalifikationsmaterialet skal være skriftlig og skal ske på mail: I emnefeltet skal der stå: Prækvalifikation Grundig Rengøring Kontaktperson er Kim Malver 8 Krav til ansøgning om prækvalifikation 8.1 Formkrav Ansøgning samt al kommunikation i annoncerings- og aftaleperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt kommunen anmoder om det, skal ansøger sørge for oversættelse af bilagsmaterialet. Oversættelse skal i givet fald ske for ansøger regning og risiko og være kommunen i hænde senest 3 arbejdsdage efter anmodningen. De uploadede dokumenter skal kunne læses i Microsoft Office 2010/Acrobat Reader 9.0, der kører på styresystemet Windows Modtagne ansøgninger Ansøgningen skal - for at være rettidigt - være modtaget senest den 11. juni 2014 kl på adressen: Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Rådhuset åbningstid er: Mandag: 9-13 Tirsdag: 9-13 Onsdag: 9-13 Torsdag: 9-13 og tillige Fredag:

7 Prækvalifikationsmaterialet bedes tydeligt være mærket med Ansøgning om prækvalifikation på Grundig Rengøring ATT.: Kim Malver må ikke poståbnes. Ansøgningsbrev skal vedlægges, hvor en for ansøger juridisk bindende person ved sin underskrift vedstår anmodningen om prækvalifikation. Ansøgningen skal fremsendes/afleveres skriftligt i 2 eksemplarer, hvoraf et skal være mærket original samt i 1 eksemplar på USB-stik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den skriftlige og den elektroniske ansøgning, gælder den originale skriftlige ansøgning. Ansøgningen skal opfylde samtlige krav i det samlede prækvalifikationsmateriale. Ansøgning modtaget efter ansøgningsfristen, et andet sted eller i en anden form end angivet vil ikke være at betragte som rettidigt modtaget, og vil derfor blive afvist. 8.3 Konsortier mv. Såfremt flere ansøgere anmoder om prækvalifikation i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til kommunen. Ansøgningen skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er bemyndiget til at optræde som kontraktansvarlig overfor kommunen, dvs. med hvem kommunen kan føre afklarende drøftelser med juridisk og økonomisk bindende virkning for den/de øvrige ansøgere. 9 Prækvalifikationsbeslutning Ansøgerne vil den 16. juni 2014, via mail få besked om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret eller ej. Såfremt ansøgeren er blevet prækvalificeret, vil ansøgeren samtidigt med underretningen modtage det samlede annonceringsmateriale. 7

8 10 Foreløbig tidsplan Aktivitet Datoer Frist for ansøgning om prækvalifikation Afsendelse af beslutning om prækvalifikation Onsdag den 11. juni 2014, kl Mandag den 16. juni 2014 Tilbudsfrist Onsdag den 2. juli 2014, kl Eventuelle forhandlingsmøder Mandag den 7. juli Forventet tildeling af kontrakt Uge 28, 2014 Kontraktindgåelse Uge 28, Bilagsoversigt Skema 2. Tro og love erklæring Skema 3. Generel præsentation af ansøgers virksomhed Skema 4. Nøgletalsformular Skema 5. Referenceliste Skema 7. Antal medarbejdere 8

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Prækvalifikations materiale

Prækvalifikations materiale Prækvalifikations materiale Kapitel 1 i forbindelse med Begrænset udbud på vin til Gentofte Kommune i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 Indhold 1. Ansøgningsfrist og formkrav...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere