Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune."

Transkript

1 Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejecentre. Opgaverne er omfattet af Lov om Social Service 83 om hjemmehjælp. Opgaverne er nærmere beskrevet i Kvalitetshåndbogen for personlig og praktisk bistand, hjælpemidler, sygepleje, træning m.v.. Nærværende godkendelsesmateriale omfatter: Specialrengøring Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Der er særskilte godkendelsesmaterialer for de øvrige ydelser inden for personlig og praktisk bistand, hvor Høje-Taastrup Kommune anvender godkendelsesmodellen. Ansøgning om godkendelse Virksomheder, der ønsker at ansøge om godkendelse, skal udarbejde ansøgningen efter Høje-Taastrup Kommunes disposition. Dispositionen anviser en række minimumskrav, der skal være oplyst før ansøgningen kan realitetsbedømmes. Der findes to dispositioner, én for leverandører der allerede er godkendt til at levere rengøring i Høje-Taastrup Kommune og én for leverandører der ikke er godkendt. Virksomheder, der er godkendt til at levere specialrengøring (eller en tilsvarende ydelse) i andre kommuner, kan dog vælge at anvende Socialministeriets Fritvalgsblanket i stedet for Høje-Taastrup Kommunes disposition. Fritvalgsblanketten kan rekvireres via Dokumentation for at virksomheden ikke er taget under konkurs, betalingsstandsning eller lign. skal dog stadig vedlægges ansøgningen. Ansøgning sendes i 1 papireksemplar og 1 USB-nøgle til: Høje-Taastrup Kommune Sundheds- og Omsorgscentret Bygaden Taastrup Høje-Taastrup Kommune godkender leverandører én gang i kvartalet, ultimo marts, juni, september og december. Ansøgningsfristen for at få en ansøgning behandlet er henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ansøgningen skal være Høje-Taastrup Kommune i hænde senest på datoen for ansøgningsfristen kl Endelig aftale er først indgået, når Høje-Taastrup Kommune har afgivet accept på en ansøgning, og en skriftlig kontrakt er underskrevet af begge parter. P:\FILER\ _v1_Godkendelsesmateriale, specialrengøring.doc Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 1 af 8

2 Du er altid velkommen til at kontakte kvalitetskoordinatoren på tlf eller pr. hvis materialet giver anledning til tvivl. 1. Generelle oplysninger Modtagere af specialrengøring Der er pr modtagere af specialrengøring i Høje-Taastrup Kommune. 2. Frit valg og fleksibel hjemmehjælp Visitation På baggrund af en henvendelse vurderer centralt ansatte visitatorer, om der er behov for tildeling af hjælp til specialrengøring. Visitationen sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne, udfærdiger visitator en afgørelse. Borgeren vælger den ønskede leverandør blandt de leverandører, der er godkendt til at udføre opgaver i Høje-Taastrup Kommune. Revisitation Mindst 1 gang årligt gennemfører visitatorerne revurdering af borgerens behov for hjælp. Revisitationer gennemføres endvidere i det omfang modtagerens behov ændres. Leverandøren er forpligtet til at anerkende resultatet af en revisitation, også i forhold til økonomiske konsekvenser. Mulighed for omvalg En borger har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Borgeren kan skifte leverandør med 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvori modtageren af hjælpen har anmodet om at skifte. Kan der opnås enighed mellem parterne (visitation, leverandører og borger) om et kortere varsel, kan dette anvendes. Opgavernes omfang og udførelse Opgaverne udføres i henhold til den konkrete afgørelse (visitation) og Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for personlig pleje og praktisk bistand. Det til enhver tid gældende serviceniveau fremgår af Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for specialrengøring. Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i pris- og kvalitetskravene til leverandørerne i kontraktperioden, hvis Byrådet beslutter at foretage ændringer i det eksisterende serviceniveau eller der kommer nye lovkrav. Leverandøren skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af Byrådet eller som følger af lovgivningen. Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 2 af 8

3 Beredskab Leverandøren, der løser plejeopgaver, skal etablere en beredskabsfunktion. Beredskabsfunktionen skal udstrækkes til hele det tidsrum leverandøren er godkendt til at levere ydelsen, dvs. i dagtimerne. 3. Krav og rettigheder Skriftlig aftale med borgeren samt afbud Leverandøren skal med baggrund i afgørelsen indgå aftale med borgeren om, på hvilket tidspunkt opgaven vil blive udført (ugedag og klokkeslæt med to timers interval). Borgeren skal - så hurtigt som muligt melde aflysning til leverandøren, dog senest dagen før den aftalte dato for opgavens udførelse. Senere aflysninger betragtes som uanmeldte aflysninger. Aflysninger fra borgeren, der ikke er meddelt, altså afbud der konstateres på selve den aftalte dato (f.eks. ingen hjemme eller akut sygehusindlæggelse) afregnes med 50 % af det beløb, leverandøren ville have været berettiget til, hvis opgaven var blevet udført i overensstemmelse med den indgåede aftale. Forpligtigelser i øvrigt Afbud, opstart og erstatningshjælp Leverandøren er forpligtet til at stille afløser til rådighed for udførelse af opgaverne. Afbud må ikke forekomme. Reglerne for udsættelse og erstatning af hjælp er nærmere præciseret i kvalitetsstandarden. Tidspunktet for og tilrettelæggelsen af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Alle afvigelser fra de visiterede ydelser dokumenteres med begrundelse for afvigelsen. Leverandøren kan som hovedregel ikke opsige aftalen med borgeren. Et eventuelt ophør skal godkendes af Høje-Taastrup Kommune. Leverandøren er forpligtet til at løse opgaven hos de borgere, der har valgt leverandøren. Leverandøren kan ikke fravælge borgere. Tavshedspligt og offentlighed Medarbejderne skal underskrive en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt jævnfør gældende regler på området. Da opgaven udføres på vegne af Høje-Taastrup Kommune, er leverandøren forpligtet til at acceptere at arbejdet udføres inden for rammerne af offentlig forvaltning i henhold til dansk lovgivning, herunder fremhæves specielt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om offentlighed i forvaltningen samt forvaltningsloven. Dette indebærer, at der er ret til aktindsigt, at opgaven er omfattet af reglerne om klageråd Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 3 af 8

4 inden for hjemmehjælpsområdet og lignende, og at leverandøren er forpligtet til at videregive oplysninger i overensstemmelse hermed. Kontrol Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres stikprøvevis kvalitetskontrol ud over den almindelige kvalitetskontrol, der blandt andet gennemføres ved registrering af antal klagesager, brugerundersøgelser m.v. Dette indebærer blandt andet, at leverandøren skal være indforstået med at levere nødvendige oplysninger til brug for særskilte analyser inden for hjemmehjælpsområdet. Et socialt medansvar Høje-Taastrup Kommune ønsker generelt gennem sin indkøbspolitik at understøtte private virksomheders sociale medansvar. Herved sikres et øget fokus på mennesker, der grundet etniske, fysiske og sociale årsager har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Leverandøren forpligtes til at deltage i løsningen af denne opgave i et omfang der svarer til dennes andel af den samlede opgave på ældreområdet. Forpligtigelsens konkrete ordlyd vil være genstand for drøftelse forud for kontraktunderskrift. 1 år efter kontraktindgåelse tages det sociale medansvar op til vurdering på baggrund af leverandørens konkrete opgavemængde. Rengøringsmidler og udstyr Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en miljøpolitik, hvori principperne i Agenda 21 indgår med megen vægt, jf. bilag 2. Det forudsættes, at borgeren selv stiller rengøringsmidler og udstyr til rådighed. Såfremt leverandøren har særlige ønsker/krav til rengøringsmidler/udstyr, er udgifterne hertil uvedkommende for borgeren og Høje-Taastrup Kommune. Det forudsættes desuden, at retningslinierne, for hvilke rengøringsmidler der ikke må anvendes af leverandørernes personale, overholdes, jf. bilag 3. Arbejdsmiljøregler Leverandøren har ansvaret for at gældende arbejdsmiljøregler m.v. overholdes. Det forudsættes, at opgaverne udføres inden for rammerne af arbejdsmiljøreglerne, herunder retningslinjer for udarbejdelse af APV. Dette indebærer blandt andet, at opgaver af arbejdsmiljømæssige årsager kan begrænses, såfremt opgaven findes uforsvarlig. Såfremt leverandøren af disse årsager nægter at udføre en opgave, er Høje-Taastrup Kommune indforstået hermed, under forudsætning af, at betingelserne for afståelse er opfyldt. Kommunen bevilger og installerer personlige hjælpemidler uden omkostninger for leverandøren. Skønner leverandøren det nødvendigt med hjælpemidler enten af hensyn til borgeren eller medarbejderen, skal leverandøren kontakte Kommunen, der derefter vurderer behovet for installation af hjælpemidler m.v. i henhold til servicelovens regler. Tilkøbsydelser Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 4 af 8

5 Leverandørens mulighed for levering af tilkøbsydelser Tilkøbsydelser defineres som opgaver, der falder udenfor visitationsrammen. Tilkøbsydelser gælder desuden, hvis 'kunderne' ønsker at købe merydelser ud over den bevilling, visitationen har givet, f.eks. ekstra rengøring, havearbejde og lignende. Såfremt leverandøren indgår aftale med en hjemmehjælpsmodtager om tilkøbsydelser, gøres der opmærksom på, at denne aftale ikke må indgås i forbindelse med besøget for udførelse af hjemmehjælp. Dette vil være i strid med lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven), og leverandøren er således forpligtet til at indgå en særskilt aftale med kunden om eventuelle tilkøbsydelser. Kvalifikationskrav til personalet Leverandøren skal sikre, at medarbejderen, der løser opgaver i borgerens hjem, har den nødvendige erfaring. Dette kan evt. ske ved at lade en erfaren medarbejder arbejde sammen med en uerfaren medarbejder. I forbindelse med indgåelse af en aftale mellem en leverandør og en borger forpligter leverandøren sig til at sikre, at en erfaren medarbejder medvirker ved påbegyndelsen af opgaven. Det er et krav, at det udførende personale er bekendt med Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for ydelsen og at ydelsen udføres i overensstemmelse med denne. Høje-Taastrup Kommune tilbyder, at medarbejdere hos leverandøren kan komme på et introduktionsprogram, som Kommunen gennemfører. Introduktionsprogrammet gennemføres med passende mellemrum. Kommunen afholder udgifterne til introduktionsprogrammet, men dækker ikke frokost og tabt arbejdsfortjeneste. Leverandøren skal sikre, at dennes medarbejdere får den fornødne opbakning/supervision. Kompetencekrav ved praktiske opgaver Der stilles ikke særlige uddannelseskrav for personale, der skal udføre praktiske opgaver, men det forudsættes, at medarbejderne har et kendskab til den særlige målgruppe. Da praktisk hjælp i henhold til Serviceloven udøves som hjælp til selvhjælp, og derfor betragtes som en både forebyggende og aktiverende indsats, er medarbejderne forpligtet til i det fornødne og mulige omfang at inddrage borgeren aktivt i arbejdet. Medarbejderen er endvidere forpligtet til egenhændigt eller via leverandøren at meddele visitatorerne, såfremt medarbejderen observerer ændringer i borgerens helbredstilstand eller andre forhold af betydning for den oprindelige visitation. Det forudsættes endvidere, at medarbejderne er i stand til at henvise borgerne til relevante medarbejdere/afdelinger, såfremt borgeren tilkendegiver at have problemer, eller hvis medarbejderen observerer problemer. Endvidere forudsættes det, at medarbejderen har en vis modenhed og livserfaring. Øvrige krav i relation til personale Værdighedskrav Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 5 af 8

6 Der er krav om anmærkningsfri straffeattest. Ingen medarbejdere må være misbrugere af alkohol eller andre rusmidler. Medarbejderne skal være i stand til at forrette tjeneste på forsvarlig vis. Leverandøren skal sikre, at der ydes en borgervenlig betjening, samt at personalet til enhver tid optræder velsoigneret og præsentabelt i det job, de udfører. Personalet skal kunne kommunikere på dansk og kunne legitimere sig i overensstemmelse med Høje- Taastrup Kommunes almindelige regler herom. Leverandøren skal dokumentere, at virksomheden og medarbejderne er dækket af en ansvarsforsikring. Virksomhedsoverdragelse For hver gang den private leverandør udvider sin opgaveportefølje svarende til en udvidelse af den vejledende tidsnorm med 280 timer pr. måned, udløser det en ret for Høje- Taastrup Kommune til at overføre en medarbejder (fuldtids) til den private leverandør. Forpligtigelsen er gensidig dvs. at Kommunen tillige forpligter sig til at overtage personale fra leverandøren, hvis ovennævnte betingelse er opfyldt. Krav til legitimation Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at medarbejderne bærer synlig legitimation eller uniform. Legitimationskortet skal som minimum indeholde firmanavn, foto og navn. Kortet skal indeholde udstedelsesdato samt lederens underskrift. Leverandøren er forpligtet til at inddrage legitimationskort ved en medarbejders ophør. 4. Krav til information Kommunikation mellem kommune og borger Umiddelbart efter, at en leverandør er blevet godkendt, skal Kommunen i samarbejde med leverandøren udarbejde informationsmateriale, som sendes til alle de borgere i Høje-Taastrup Kommune, der er visiteret til den ydelse leverandøren er blevet godkendt til. Informationsmaterialet bliver desuden udleveret af visitator til de borgere i Høje- Taastrup Kommune, der bliver visiteret til ydelsen på området. Informationsmaterialet skal kunne være på 1 A4 side. Retningslinjerne nedenfor skal anvendes. Indhold og formalia: Indeholder virksomhedens navn, CVR-nummer, godkendelsesdato mv. Ydelser og tider: ¼ A4-side. Her beskrives hvilke ydelser leverandøren tilbyder og på hvilke tidspunkter af døgnet/ugen. Markedsføring : ½ A4-side. Dette er den frie del, hvor leverandøren kan fortælle, hvad de finder relevant i forhold til borgerne. Her kunne f.eks. stå noget om idegrundlag, vision, målsætninger, værdier m.m. Praktiske oplysninger: ¼ A4-side. Telefonnummer, , telefax, postadresser, navne på kontaktpersoner. Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 6 af 8

7 I alt max 1 A4-side. Leverandøren har pligt til at opdatere informationerne ved ændringer heri. Kommunikation mellem kommune og leverandør Leverandøren skal kunne dokumentere, at borgeren har fået de ydelser, der er truffet afgørelse om, og at de aftaler, der er indgået med borgeren om udmøntning af afgørelsen/levering af hjælpen, overholdes. Ved fakturering attesteres at de visiterede opgaver er løst (+/ ændringer if. indlæggelse/udskrivning, borgerens aflysning mv.). Høje-Taastrup kommune kan til enhver tid på konkret foranledning og forlangende kræve dokumentation herfor. Dokumentation, kommunikation med og indberetninger til Høje-Taastrup Kommune skal så vidt muligt foregå elektronisk. For leverandører, der allerede har en opkobling til Høje-Taastrup Kommunes EOJ-system, fordi de er godkendte til at levere rengøring eller personlig pleje, skal kommunikationen foregå via EOJ-systemet. Høje-Taastrup anvender for øjeblikket EOJ-systemet Rambøll Care til visitering, registrering og planlægning af ydelser til borgerne. For leverandører, der ikke har en opkobling til EOJ-systemet, skal kommunikationen så vidt muligt foregå via . Det er derfor et krav, at leverandøren har en sikker adresse, som kan håndtere krypterede mails. Leverandøren har pligt til at afmelde visiteret hjælp hvis: Borgeren ikke har behov for den visiterede hjælp, som følge af hospitalsindlæggelse m.v. Borgeren ikke ønsker at modtage hjælpen, som følge af ferie m.v. Hvis leverandøren først modtager besked om borgerens aflysning af hjælpen den dag hjælpen skal udføres, afmeldes hjælpen hos bestiller med virkning fra dagen efter. Hjælpen genoptages ved henvendelse til leverandøren. Observationspligt Medarbejderen der er på besøg i borgerens hjem har pligt til at melde tilbage til sin daglige leder ved ændringer i borgerens almene tilstand og situation. Daglig leder kontakter visitator, hvis der vurderes at være behov for ændringer af visiterede ydelser. Uopsættelige situationer En uopsættelig situation er kendetegnet ved, at der er opstået pludselig ændring i den samlede livssituation for borgeren. Henvendelser i uopsættelige situationer på dage hvor Visitationsenheden har lukket: Hvis borgeren er visiteret hjælp, har leverandøren pligt til at handle i disse situationer. Situationen beskrives af leverandøren. Visitationsenheden informeres efterfølgende. Hvis borgeren ikke i forvejen er visiteret hjælp, skal henvendelse ske til Høje- Taastrup Kommunes tværgående enhed. Den tværgående enhed/områdecentret i det distrikt hvor borgeren bor har pligt til at handle i disse situationer. Situationen beskrives af leverandøren. Visitationsenheden informeres efterfølgende. I situationer der ikke er uopsættelige henvises til Visitationsenhedens åbningstid. Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 7 af 8

8 Bilag Bilag 1: Kvalitetshåndbogen og priser Kvalitetshåndbogen for personlig og praktisk bistand, hjælpemidler, sygepleje, træning mv. findes på Kommunens hjemmeside Priser for ydelser på fritvalgsområdet omfattet af godkendelsesordningen kan findes på Fritvalgsdatabasen Bilag 2: Pas godt på din hjemmehjælper (Råd og vejledning om rengøringsmidler i Høje-Taastrup Kommune) Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 8 af 8

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

GODKENDELSESMATERIALE

GODKENDELSESMATERIALE GODKENDELSESMATERIALE Frit leverandørvalg på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune Rengøring og Personlig pleje Byrådet Revision nr. 2 Udgivelsesdato J.nr. 1754125-11 INDLEDNING... 4 1. GENERELLE OPLYSNINGER....

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

GODKENDELSESMATERIALE

GODKENDELSESMATERIALE GODKENDELSESMATERIALE Frit leverandørvalg på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune Madservice med udbringning Ældreudvalget 04.05.2010 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 20.05.2010 Dok.nr. 2756720 INDLEDNING...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1. Revisionsnr. 0 Side 1/7 Kvalitetsstandard for ledsageordning Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af den. Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Solkystens rengøring og pleje ApS Dato for tilsynsbesøg: 24. februar 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Lejre Kommune. Kravspecifikation. Personlig pleje. Frit leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune

Lejre Kommune. Kravspecifikation. Personlig pleje. Frit leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune 1 Lejre Kommune Kravspecifikation Personlig pleje Frit leverandørvalg på ældreområdet i Lejre Kommune 2 Indhold 1. Ansøgning, godkendelse og generelle oplysninger... 3 1.1 Ansøgning om godkendelse... 3

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Tårnby Kommune Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Ansøgers/selvvalgt hjælpers navn: Modtaget d.: Anciennitetsdato:

Læs mere

Kvalitetskrav til private leverandører. Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice

Kvalitetskrav til private leverandører. Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice Kvalitetskrav til private leverandører Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice 2 1. Opgaver og målgruppe (Servicelovens 83, stk. 1)... 4 2. Beskrivelse af opgaver og

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg Viborg Kommune Frit valg på ældreområdet Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket bilag 2 Ansøgningen sendes til Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle 5 8800 Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Svendborg Kommune Social- og Sundhedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Att.: Myndighedschef Mrk. Anmodning om godkendelse - Frit valg De potentielle

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter-

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter- Kvalitetskrav I nedenstående tabel formuleres de kvalitetskrav Albertslund Kommune stiller til en evt. leverandør og som leverandøren skal kunne indfri for at komme i betragtning som leverandør af praktisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Godkendelsesmateriale

Godkendelsesmateriale Godkendelsesmateriale vedrørende frit leverandørvalg på ældreområdet i Kerteminde Kommune ************************************************************************ INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Fleksible Service Dato for tilsynsbesøg: 28.02.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8:46-11.22 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere