Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune."

Transkript

1 Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejecentre. Opgaverne er omfattet af Lov om Social Service 83 om hjemmehjælp. Opgaverne er nærmere beskrevet i Kvalitetshåndbogen for personlig og praktisk bistand, hjælpemidler, sygepleje, træning m.v.. Nærværende godkendelsesmateriale omfatter: Specialrengøring Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Der er særskilte godkendelsesmaterialer for de øvrige ydelser inden for personlig og praktisk bistand, hvor Høje-Taastrup Kommune anvender godkendelsesmodellen. Ansøgning om godkendelse Virksomheder, der ønsker at ansøge om godkendelse, skal udarbejde ansøgningen efter Høje-Taastrup Kommunes disposition. Dispositionen anviser en række minimumskrav, der skal være oplyst før ansøgningen kan realitetsbedømmes. Der findes to dispositioner, én for leverandører der allerede er godkendt til at levere rengøring i Høje-Taastrup Kommune og én for leverandører der ikke er godkendt. Virksomheder, der er godkendt til at levere specialrengøring (eller en tilsvarende ydelse) i andre kommuner, kan dog vælge at anvende Socialministeriets Fritvalgsblanket i stedet for Høje-Taastrup Kommunes disposition. Fritvalgsblanketten kan rekvireres via Dokumentation for at virksomheden ikke er taget under konkurs, betalingsstandsning eller lign. skal dog stadig vedlægges ansøgningen. Ansøgning sendes i 1 papireksemplar og 1 USB-nøgle til: Høje-Taastrup Kommune Sundheds- og Omsorgscentret Bygaden Taastrup Høje-Taastrup Kommune godkender leverandører én gang i kvartalet, ultimo marts, juni, september og december. Ansøgningsfristen for at få en ansøgning behandlet er henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ansøgningen skal være Høje-Taastrup Kommune i hænde senest på datoen for ansøgningsfristen kl Endelig aftale er først indgået, når Høje-Taastrup Kommune har afgivet accept på en ansøgning, og en skriftlig kontrakt er underskrevet af begge parter. P:\FILER\ _v1_Godkendelsesmateriale, specialrengøring.doc Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 1 af 8

2 Du er altid velkommen til at kontakte kvalitetskoordinatoren på tlf eller pr. hvis materialet giver anledning til tvivl. 1. Generelle oplysninger Modtagere af specialrengøring Der er pr modtagere af specialrengøring i Høje-Taastrup Kommune. 2. Frit valg og fleksibel hjemmehjælp Visitation På baggrund af en henvendelse vurderer centralt ansatte visitatorer, om der er behov for tildeling af hjælp til specialrengøring. Visitationen sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne, udfærdiger visitator en afgørelse. Borgeren vælger den ønskede leverandør blandt de leverandører, der er godkendt til at udføre opgaver i Høje-Taastrup Kommune. Revisitation Mindst 1 gang årligt gennemfører visitatorerne revurdering af borgerens behov for hjælp. Revisitationer gennemføres endvidere i det omfang modtagerens behov ændres. Leverandøren er forpligtet til at anerkende resultatet af en revisitation, også i forhold til økonomiske konsekvenser. Mulighed for omvalg En borger har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Borgeren kan skifte leverandør med 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvori modtageren af hjælpen har anmodet om at skifte. Kan der opnås enighed mellem parterne (visitation, leverandører og borger) om et kortere varsel, kan dette anvendes. Opgavernes omfang og udførelse Opgaverne udføres i henhold til den konkrete afgørelse (visitation) og Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for personlig pleje og praktisk bistand. Det til enhver tid gældende serviceniveau fremgår af Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for specialrengøring. Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i pris- og kvalitetskravene til leverandørerne i kontraktperioden, hvis Byrådet beslutter at foretage ændringer i det eksisterende serviceniveau eller der kommer nye lovkrav. Leverandøren skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af Byrådet eller som følger af lovgivningen. Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 2 af 8

3 Beredskab Leverandøren, der løser plejeopgaver, skal etablere en beredskabsfunktion. Beredskabsfunktionen skal udstrækkes til hele det tidsrum leverandøren er godkendt til at levere ydelsen, dvs. i dagtimerne. 3. Krav og rettigheder Skriftlig aftale med borgeren samt afbud Leverandøren skal med baggrund i afgørelsen indgå aftale med borgeren om, på hvilket tidspunkt opgaven vil blive udført (ugedag og klokkeslæt med to timers interval). Borgeren skal - så hurtigt som muligt melde aflysning til leverandøren, dog senest dagen før den aftalte dato for opgavens udførelse. Senere aflysninger betragtes som uanmeldte aflysninger. Aflysninger fra borgeren, der ikke er meddelt, altså afbud der konstateres på selve den aftalte dato (f.eks. ingen hjemme eller akut sygehusindlæggelse) afregnes med 50 % af det beløb, leverandøren ville have været berettiget til, hvis opgaven var blevet udført i overensstemmelse med den indgåede aftale. Forpligtigelser i øvrigt Afbud, opstart og erstatningshjælp Leverandøren er forpligtet til at stille afløser til rådighed for udførelse af opgaverne. Afbud må ikke forekomme. Reglerne for udsættelse og erstatning af hjælp er nærmere præciseret i kvalitetsstandarden. Tidspunktet for og tilrettelæggelsen af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Alle afvigelser fra de visiterede ydelser dokumenteres med begrundelse for afvigelsen. Leverandøren kan som hovedregel ikke opsige aftalen med borgeren. Et eventuelt ophør skal godkendes af Høje-Taastrup Kommune. Leverandøren er forpligtet til at løse opgaven hos de borgere, der har valgt leverandøren. Leverandøren kan ikke fravælge borgere. Tavshedspligt og offentlighed Medarbejderne skal underskrive en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt jævnfør gældende regler på området. Da opgaven udføres på vegne af Høje-Taastrup Kommune, er leverandøren forpligtet til at acceptere at arbejdet udføres inden for rammerne af offentlig forvaltning i henhold til dansk lovgivning, herunder fremhæves specielt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om offentlighed i forvaltningen samt forvaltningsloven. Dette indebærer, at der er ret til aktindsigt, at opgaven er omfattet af reglerne om klageråd Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 3 af 8

4 inden for hjemmehjælpsområdet og lignende, og at leverandøren er forpligtet til at videregive oplysninger i overensstemmelse hermed. Kontrol Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres stikprøvevis kvalitetskontrol ud over den almindelige kvalitetskontrol, der blandt andet gennemføres ved registrering af antal klagesager, brugerundersøgelser m.v. Dette indebærer blandt andet, at leverandøren skal være indforstået med at levere nødvendige oplysninger til brug for særskilte analyser inden for hjemmehjælpsområdet. Et socialt medansvar Høje-Taastrup Kommune ønsker generelt gennem sin indkøbspolitik at understøtte private virksomheders sociale medansvar. Herved sikres et øget fokus på mennesker, der grundet etniske, fysiske og sociale årsager har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Leverandøren forpligtes til at deltage i løsningen af denne opgave i et omfang der svarer til dennes andel af den samlede opgave på ældreområdet. Forpligtigelsens konkrete ordlyd vil være genstand for drøftelse forud for kontraktunderskrift. 1 år efter kontraktindgåelse tages det sociale medansvar op til vurdering på baggrund af leverandørens konkrete opgavemængde. Rengøringsmidler og udstyr Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en miljøpolitik, hvori principperne i Agenda 21 indgår med megen vægt, jf. bilag 2. Det forudsættes, at borgeren selv stiller rengøringsmidler og udstyr til rådighed. Såfremt leverandøren har særlige ønsker/krav til rengøringsmidler/udstyr, er udgifterne hertil uvedkommende for borgeren og Høje-Taastrup Kommune. Det forudsættes desuden, at retningslinierne, for hvilke rengøringsmidler der ikke må anvendes af leverandørernes personale, overholdes, jf. bilag 3. Arbejdsmiljøregler Leverandøren har ansvaret for at gældende arbejdsmiljøregler m.v. overholdes. Det forudsættes, at opgaverne udføres inden for rammerne af arbejdsmiljøreglerne, herunder retningslinjer for udarbejdelse af APV. Dette indebærer blandt andet, at opgaver af arbejdsmiljømæssige årsager kan begrænses, såfremt opgaven findes uforsvarlig. Såfremt leverandøren af disse årsager nægter at udføre en opgave, er Høje-Taastrup Kommune indforstået hermed, under forudsætning af, at betingelserne for afståelse er opfyldt. Kommunen bevilger og installerer personlige hjælpemidler uden omkostninger for leverandøren. Skønner leverandøren det nødvendigt med hjælpemidler enten af hensyn til borgeren eller medarbejderen, skal leverandøren kontakte Kommunen, der derefter vurderer behovet for installation af hjælpemidler m.v. i henhold til servicelovens regler. Tilkøbsydelser Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 4 af 8

5 Leverandørens mulighed for levering af tilkøbsydelser Tilkøbsydelser defineres som opgaver, der falder udenfor visitationsrammen. Tilkøbsydelser gælder desuden, hvis 'kunderne' ønsker at købe merydelser ud over den bevilling, visitationen har givet, f.eks. ekstra rengøring, havearbejde og lignende. Såfremt leverandøren indgår aftale med en hjemmehjælpsmodtager om tilkøbsydelser, gøres der opmærksom på, at denne aftale ikke må indgås i forbindelse med besøget for udførelse af hjemmehjælp. Dette vil være i strid med lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven), og leverandøren er således forpligtet til at indgå en særskilt aftale med kunden om eventuelle tilkøbsydelser. Kvalifikationskrav til personalet Leverandøren skal sikre, at medarbejderen, der løser opgaver i borgerens hjem, har den nødvendige erfaring. Dette kan evt. ske ved at lade en erfaren medarbejder arbejde sammen med en uerfaren medarbejder. I forbindelse med indgåelse af en aftale mellem en leverandør og en borger forpligter leverandøren sig til at sikre, at en erfaren medarbejder medvirker ved påbegyndelsen af opgaven. Det er et krav, at det udførende personale er bekendt med Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for ydelsen og at ydelsen udføres i overensstemmelse med denne. Høje-Taastrup Kommune tilbyder, at medarbejdere hos leverandøren kan komme på et introduktionsprogram, som Kommunen gennemfører. Introduktionsprogrammet gennemføres med passende mellemrum. Kommunen afholder udgifterne til introduktionsprogrammet, men dækker ikke frokost og tabt arbejdsfortjeneste. Leverandøren skal sikre, at dennes medarbejdere får den fornødne opbakning/supervision. Kompetencekrav ved praktiske opgaver Der stilles ikke særlige uddannelseskrav for personale, der skal udføre praktiske opgaver, men det forudsættes, at medarbejderne har et kendskab til den særlige målgruppe. Da praktisk hjælp i henhold til Serviceloven udøves som hjælp til selvhjælp, og derfor betragtes som en både forebyggende og aktiverende indsats, er medarbejderne forpligtet til i det fornødne og mulige omfang at inddrage borgeren aktivt i arbejdet. Medarbejderen er endvidere forpligtet til egenhændigt eller via leverandøren at meddele visitatorerne, såfremt medarbejderen observerer ændringer i borgerens helbredstilstand eller andre forhold af betydning for den oprindelige visitation. Det forudsættes endvidere, at medarbejderne er i stand til at henvise borgerne til relevante medarbejdere/afdelinger, såfremt borgeren tilkendegiver at have problemer, eller hvis medarbejderen observerer problemer. Endvidere forudsættes det, at medarbejderen har en vis modenhed og livserfaring. Øvrige krav i relation til personale Værdighedskrav Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 5 af 8

6 Der er krav om anmærkningsfri straffeattest. Ingen medarbejdere må være misbrugere af alkohol eller andre rusmidler. Medarbejderne skal være i stand til at forrette tjeneste på forsvarlig vis. Leverandøren skal sikre, at der ydes en borgervenlig betjening, samt at personalet til enhver tid optræder velsoigneret og præsentabelt i det job, de udfører. Personalet skal kunne kommunikere på dansk og kunne legitimere sig i overensstemmelse med Høje- Taastrup Kommunes almindelige regler herom. Leverandøren skal dokumentere, at virksomheden og medarbejderne er dækket af en ansvarsforsikring. Virksomhedsoverdragelse For hver gang den private leverandør udvider sin opgaveportefølje svarende til en udvidelse af den vejledende tidsnorm med 280 timer pr. måned, udløser det en ret for Høje- Taastrup Kommune til at overføre en medarbejder (fuldtids) til den private leverandør. Forpligtigelsen er gensidig dvs. at Kommunen tillige forpligter sig til at overtage personale fra leverandøren, hvis ovennævnte betingelse er opfyldt. Krav til legitimation Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at medarbejderne bærer synlig legitimation eller uniform. Legitimationskortet skal som minimum indeholde firmanavn, foto og navn. Kortet skal indeholde udstedelsesdato samt lederens underskrift. Leverandøren er forpligtet til at inddrage legitimationskort ved en medarbejders ophør. 4. Krav til information Kommunikation mellem kommune og borger Umiddelbart efter, at en leverandør er blevet godkendt, skal Kommunen i samarbejde med leverandøren udarbejde informationsmateriale, som sendes til alle de borgere i Høje-Taastrup Kommune, der er visiteret til den ydelse leverandøren er blevet godkendt til. Informationsmaterialet bliver desuden udleveret af visitator til de borgere i Høje- Taastrup Kommune, der bliver visiteret til ydelsen på området. Informationsmaterialet skal kunne være på 1 A4 side. Retningslinjerne nedenfor skal anvendes. Indhold og formalia: Indeholder virksomhedens navn, CVR-nummer, godkendelsesdato mv. Ydelser og tider: ¼ A4-side. Her beskrives hvilke ydelser leverandøren tilbyder og på hvilke tidspunkter af døgnet/ugen. Markedsføring : ½ A4-side. Dette er den frie del, hvor leverandøren kan fortælle, hvad de finder relevant i forhold til borgerne. Her kunne f.eks. stå noget om idegrundlag, vision, målsætninger, værdier m.m. Praktiske oplysninger: ¼ A4-side. Telefonnummer, , telefax, postadresser, navne på kontaktpersoner. Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 6 af 8

7 I alt max 1 A4-side. Leverandøren har pligt til at opdatere informationerne ved ændringer heri. Kommunikation mellem kommune og leverandør Leverandøren skal kunne dokumentere, at borgeren har fået de ydelser, der er truffet afgørelse om, og at de aftaler, der er indgået med borgeren om udmøntning af afgørelsen/levering af hjælpen, overholdes. Ved fakturering attesteres at de visiterede opgaver er løst (+/ ændringer if. indlæggelse/udskrivning, borgerens aflysning mv.). Høje-Taastrup kommune kan til enhver tid på konkret foranledning og forlangende kræve dokumentation herfor. Dokumentation, kommunikation med og indberetninger til Høje-Taastrup Kommune skal så vidt muligt foregå elektronisk. For leverandører, der allerede har en opkobling til Høje-Taastrup Kommunes EOJ-system, fordi de er godkendte til at levere rengøring eller personlig pleje, skal kommunikationen foregå via EOJ-systemet. Høje-Taastrup anvender for øjeblikket EOJ-systemet Rambøll Care til visitering, registrering og planlægning af ydelser til borgerne. For leverandører, der ikke har en opkobling til EOJ-systemet, skal kommunikationen så vidt muligt foregå via . Det er derfor et krav, at leverandøren har en sikker adresse, som kan håndtere krypterede mails. Leverandøren har pligt til at afmelde visiteret hjælp hvis: Borgeren ikke har behov for den visiterede hjælp, som følge af hospitalsindlæggelse m.v. Borgeren ikke ønsker at modtage hjælpen, som følge af ferie m.v. Hvis leverandøren først modtager besked om borgerens aflysning af hjælpen den dag hjælpen skal udføres, afmeldes hjælpen hos bestiller med virkning fra dagen efter. Hjælpen genoptages ved henvendelse til leverandøren. Observationspligt Medarbejderen der er på besøg i borgerens hjem har pligt til at melde tilbage til sin daglige leder ved ændringer i borgerens almene tilstand og situation. Daglig leder kontakter visitator, hvis der vurderes at være behov for ændringer af visiterede ydelser. Uopsættelige situationer En uopsættelig situation er kendetegnet ved, at der er opstået pludselig ændring i den samlede livssituation for borgeren. Henvendelser i uopsættelige situationer på dage hvor Visitationsenheden har lukket: Hvis borgeren er visiteret hjælp, har leverandøren pligt til at handle i disse situationer. Situationen beskrives af leverandøren. Visitationsenheden informeres efterfølgende. Hvis borgeren ikke i forvejen er visiteret hjælp, skal henvendelse ske til Høje- Taastrup Kommunes tværgående enhed. Den tværgående enhed/områdecentret i det distrikt hvor borgeren bor har pligt til at handle i disse situationer. Situationen beskrives af leverandøren. Visitationsenheden informeres efterfølgende. I situationer der ikke er uopsættelige henvises til Visitationsenhedens åbningstid. Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 7 af 8

8 Bilag Bilag 1: Kvalitetshåndbogen og priser Kvalitetshåndbogen for personlig og praktisk bistand, hjælpemidler, sygepleje, træning mv. findes på Kommunens hjemmeside Priser for ydelser på fritvalgsområdet omfattet af godkendelsesordningen kan findes på Fritvalgsdatabasen Bilag 2: Pas godt på din hjemmehjælper (Råd og vejledning om rengøringsmidler i Høje-Taastrup Kommune) Godkendelsesmateriale specialrengøring Side 8 af 8

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere