BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

2 Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver Grænseværdien Regler 13 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Pligter og ansvar Bygherren Projekterende Entreprenøren Undersøgelse Protokol Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområde Værktøjer og arbejdsmetoder Tøj Åndedrætsværn Velfærdsforanstaltninger 19 Procedurer ved de forskellige arbejdsopgaver Mindre støvende abejdsopgaver Nedrivning af asbest Indendørs Udendørs Arbejdsplan Reparation og vedligeholdelse af bygningsdele og konstruktioner, der indeholder asbestholdige materialer Indendørs Udendørs 21 Rengøring og affald Rengøring Frigivelse af området Affald 22 Uddannelse og instruktion Lovpligtig uddannelse Særligt oplærings- og instruktionsforløb 24 Yderligere oplysninger

3 Forord Asbest er i en lang årrække benyttet som isolering, brandsikring og fiberforstærkning i en række forskellige produkter inden for bygge- og anlægsbranchen. Selvom asbest har været forbudt i mere end 20 år og ikke benyttes længere er der stadig en risiko for at blive udsat for det farlige asbeststøv i forbindelse med håndtering eller nedrivning af ældre produkter og byggekomponenter. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har derfor udarbejdet denne vejledning, der dels fortæller, hvor asbest kan forekomme i ældre bygninger og anlæg og dels hvordan arbejdet med asbestholdige materialer bedst kan udføres og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages. Vejledningen er rettet mod alle fagområder inden for bygge- og anlægsbranchen og gennemgår de generelle sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og nedrivning af såvel konstruktioner og installationer som komponenter med produkter og materialer, hvori asbestholdige materialer indgår. Vejledningen er i 2 dele. Denne del beskriver baggrund og regler og generelle sikkerhedsforanstaltninger. I den anden del beskrives i en række eksempler, hvor og hvordan asbest har været anvendt, og hvilke forholdsregler der skal træffes i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 5

4 Indledning Hvad er asbest? Asbest er benævnelsen for en gruppe mineraler, der findes i jorden bestemte steder i verden. Der findes forskellige typer asbest, men de er alle sundhedsskadelige. Asbestfibre er ultratynde. De kan ikke ses med det blotte øje. De tyndeste har et tværsnit på en milliontedel af en millimeter! Fibrene er bøjelige, men samtidig meget stærke. Nærmest ligesom klaverstrenge. Asbestfibre er desuden hårdføre. De kan modstå varme, og de bliver heller ikke opløst af kemikalier. Asbestens meget robuste egenskaber gør, at den er god at isolere med. Den kan tillige bruges til at forstærke mange andre materialer. Men asbestens bestandighed er samtidig medskyldig i, at den er sundhedsskadelig. Når der kommer fremmede stoffer ind i kroppen, så prøver organismen at udstøde dem eller at nedbryde dem. Men organismen kan praktisk talt ikke nedbryde asbest. Sundhedsfaren Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose). Lungehindekræft Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der forekommer ca. 100 nye tilfælde om året, og der er ikke nogen helbredende behandling. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen er normalt år om at udvikle sig. Lungekræft Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest. Andre kræftformer Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme - for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben. Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år. 6 Indledning

5 Indledning 7

6 Hvor findes asbest? Asbestholdige byggematerialer er tidligere blevet brugt i stor udstrækning. Man kan med en vis sikkerhed gå ud fra, at der i alle bygninger, som er opført før slutningen af 1980'erne findes asbest et eller flere steder. Ved nedrivninger og ved de fleste reparationsarbejder og ombygninger er der en risiko for at komme i kontakt med asbest. Asbestholdige materialer har været forbudt siden midten af 1980erne. Siden er der i mange tilfælde lavet indkapsling eller forsegling af asbesten. Du kan derfor også støde på asbest, hvor du ikke forventer det, fx under forsegling af loftplader eller på rør hvor asbestisoleringen "gemmer sig" under et yderligere lag mineraluldsisolering. Det kan være svært at genkende nogle typer asbestholdigt materiale. Derfor er det vigtigt at kende til bygningens historie og få det nærmere undersøgt, spørg eventuelt bygherren. Spørg også, om der er viden om at, asbesten er fjernet, indkapslet eller forseglet under tidligere renovering. 8 Indledning

7 De mest almindelige steder, hvor der findes asbest Produkt Faggruppe Gammel asbestcement Isoleringer Pakninger Andre gamle produkter Isoleringsarbejdere Rør og beholdere Oppudsede ventiler/- varmevekslere/- rørbøjninger Røgkanaler Kedler Ovne Asbestpuder på turbiner og motorer VVS Elektrikere Jordledninger Udluftning/ventilationsrør i asbestcement o.l. Kanaler til fjernvarme Skifertage o.l. Brandsikker kabelgennemføring Gennemføringer i asbestcementplader Loftplader Rør og beholdere Oppudsede ventiler/- varmevekslere/- rørbøjninger Røgkanaler Kedler Ovne Bundne: Rørpakninger Højtrykspakninger Pumper Ventiler Kemiske procesanlæg Ubundne: Kedler/varmtvandsbeholdere Oliefyr Dæksler Væskeudskillere Eksplosionsklapper Gasradiatorer (pakninger, aftræksrør, bagbeklædning) Brandkabler med orange plastkappe Isolering af elskabe Asbestpap ved ældre elvarmelegemer Snedkere, tømrere og gulvlæggere Asbestcementplader o.l. til tage og facader Loft- og vægbeklædning Aftrækskanaler Blomsterkasser Sålbænke Afstripning af asbestgulve (magnesit) Spartelmasse Vinylfliser Jord- og beton Asbestcement på tage, facader, vægge og lofter Armeringer i tagpap Affaldsskakter Ventilations- og varmekanaler Fyr- og boilerrum Spartelmasse Asbestgulv Malere Afrensning og højtryksrensning af asbestcementtage Spartling på asbestholdige vægge og lofter Kit Fuge- og spartelmasse Murere Sålbænke Murafdækning Fliseklæber Asbestgulv (magnesit) Nedrivere Alle områder der er nævnt i øvrigt i skemaet under andre faggrupper Indledning 9

8 Registrering af asbest og tvivl om asbest Lovgivningen pålægger arbejdsgivere at registrere alle forekomster af ødelagt eller beskadiget asbest indvendig i bygninger. Arbejdsgiveren, der omtales i reglerne, er den, der ejer eller bruger en bygning til erhvervsmæssigt arbejde, herunder offentlig virksomhed. Men der er huller i registreringen. Blandt andet omfatter pligten til registrering ikke asbestholdige materialer, der er anvendt udvendigt eller anvendt asbest, der ikke er beskadiget, ligesom registreringen ikke er bindende for ikke-erhvervsmæssigt byggeri. Ved reparationer og ombygninger skal arbejdsgiveren (ejeren) have viden om forekomst og omfang af mulige asbestholdige materialer og konstruktioner. I ikke-erhvervsmæssigt byggeri skal byggearbejdsgiveren skaffe sig denne viden. En sådan oversigt over hvor der kan forekomme asbest skal udleveres til de håndværkere, der skal i gang med et reparations- eller ombygningsarbejde. Asbest kan være svært at genkende Det kan være meget vanskeligt at afgøre, om et byggemateriale eller en konstruktion indeholder asbest. Noget er oplagt - hvis eternittaget er fra før 1986, indeholder det asbest, hvis rørisoleringen er fra før midten af 1970erne, er der helt sikkert asbest i. Andet er langt sværere umiddelbart at afgøre, om der er asbest i - fx i tagpap eller i fliseklæbere i vådrum. I anden del af denne vejledning - " - sådan gør du" er de vigtigste produkter, der tidligere indeholdt asbest beskrevet med omfang, karakteristik af farve og form samt producentnavne. Ved bygningsændringer eller tidligere reparationer kan de oprindelige materialer være helt eller delvist erstattet med andre, eller de asbestholdige materialer kan være forseglet med maling eller indkapslet uden at der er oplysninger om asbest. Tvivlstilfælde Ved materialer og konstruktioner fra perioden med asbestanvendelse til omkring forbudenes indførelse og hvor fx arbejdsgiveren ikke kan få godtgjort, at der ikke indgår asbest i materialer, komponenter, konstruktioner mv. - gælder asbestreglerne. Ved den mindste mistanke om hvorvidt der kan være asbest, skal asbestreglerne følges indtil det kan dokumenteres, at materialerne ikke indeholder asbest. Ved usikkerhed om asbest anbefales det, at der foretages prøvetagning med efterfølgende analyse udført af en særlig sagkyndig på asbestområdet. Hvis der ikke konstateres asbestfibre i materialet, vil arbejdet ikke være omfattet af asbestreglerne. Ved arbejde i bygninger opført før midten af 1980erne, hvor der på forskellig måde gøres indgreb på den eksisterende bygning med nedrivning, boring mv. eller reparationer af fx varmeanlæg, også selvom bygningen i princippet er blevet asbestsaneret, er det vigtigt, at de ansatte er instrueret i, hvad der kan være tegn på asbest - brug fx denne vejledning, så der ikke overses asbest. Instruktionen bør også indeholde, hvilke forholdsregler de ansatte skal iagttage ved mistanke om asbest, herunder hvem der skal underrettes. 10 Indledning

9 Udtagning af prøver og analyser Prøver kan ofte udtages ved at brække eller skære et lille stykke af materialet, eller i form af smuld fra borehul. Hver prøve lægges i en ren, ny plastpose, der mærkes med angivelse af sted, anvendelse, umiddelbar beskaffenhed og hvis det er muligt, produktnavn. Desuden oplyses prøvetagerens navn. Hvis udtagningen af prøven forventes at afgive støv, skal prøvetageren anvende personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og åndedrætsværn med P2-filter. De udtagne prøver skal analyseres på et anerkendt laboratorium. Asbest støver Al håndtering af asbestholdigt materiale kan støve, og derved kan der komme farlige fibre i luften. Ved nogle renoverings- og nedrivningsarbejder dannes der tilmed store mængder asbeststøv. Grænseværdi og målinger Grænseværdien for asbest er 0,1 f/ml (fibre pr. milliliter luft). Der kommer nemt mere støv i luften end grænseværdien. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt grænseværdien er overholdt, skal der foretages asbeststøvmålinger, før arbejdet går igang. Målinger er unødvendige hvis man er sikker på at grænseværdien overskrides, fx ved indendørs nedrivningsarbejde. Grænseværdien overholdes normalt ved: Kortvarige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestcement, fx udspartling eller forsegling af små områder med små huller fra opslag eller udsmykning Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, uden at materialet ødelægges under nedtagningen, fx nedtagning af hele asbestcementbølgetagplader eller plane facadeplader af asbestcement og udskiftning af asbestholdige vandrør i jord Arbejde med indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand, fx inddækning af asbestholdige tagplader ved støvsvage arbejdsmetoder Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest. Prøveudtagningen skal foretages af personale med de nødvendige kvalifikationer. Den efterfølgende analyse af prøverne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Analyser kan foretages relativt hurtigt (normalt inden for 24 timer). Analyserne skal forelægges for de ansatte. De folk, som direkte arbejder med det asbestholdige materiale, er selvfølgelig mest udsatte. Men andre på byggepladsen kan komme til at indånde støvet, hvis ikke arbejdet er koordineret og beskrevet eller sikkerhedsforanstaltningerne er utilstrækkelige. Generelle sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i det følgende. Indledning 11

10 Vigtige årstal for forbud mod asbestprodukter: År Forbud omfatter 1972 Isoleringsarbejde termisk-, støj- og fugtisolering ved pålægning, opstrygning eller påsprøjtning Asbestisolering (f.eks. asbestsnor) til isolering af installationsanlæg 1980 Totalforbud for alle produkter bortset fra visse asbestcementprodukter: Asbestcement til indvendig brug i beklædning af lofter og vægge Støbte (magnesit)gulve Spartelmasse Kit og fugemasse Fliseklæber Installationskomponenter og -produkter med asbestisolering 1985 Asbestcement-produkter til udvendig brug Trykrør Skillerumselementer Blomsterkasser 1986 Ventilationsrør 1987 Tag/facadebeklædning 1988 B5 og B9 bølgeplader samt håndgods til tagdækning 12 Indledning

11 Regler Generelle sikkerhedsforanstaltninger Ved alle former for arbejde med asbest er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes. Det gælder, hvad enten arbejdet foregår indvendigt eller udvendigt, og ligegyldigt om der er tale om nedrivning eller om reparation og vedligeholdelse. Pligter og ansvar Bygherren Bygherren har pligt og ansvar for at anmelde byggepladsen eller større anlægsarbejder til Arbejdstilsynet, hvis der samlet er over 500 manddage, eller når den forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt. Under udførelse skal bygherren altid sørge for: at afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder - fx hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. at koordinere sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mellem de forskellige entreprenører. Når der er mere end 1 arbejdsgiver samtidigt på arbejdspladsen, skal bygherren udpege en eller flere koordinatorer under projektering og udførelse. Koordinatorerne skal udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sundhed, hvis der samtidig er beskæftiget flere end 10 personer fra mere end 1 arbejdsgiver, eller der er tale om farligt arbejde. Bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) skal indeholde alle nødvendige angivelser for de enkelte arbejdsgivere, og skal løbende vedligeholdes under udførelsen. På bygge og anlægspladser - uanset størrelse - har Bygherren desuden en pligt til at medvirke til at der kan arbejdes forsvarligt. Ved arbejde hvor der er risiko for asbest, skal bygherren: Sikre at der i udbuddet ikke forudsættes arbejdsmetoder mv., der ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen, herunder asbestreglerne. Sikre, at arbejde med asbestholdige materialer udføres adskilt fra det øvrige arbejde på pladsen. Dette skal fremgå af tidsplanen. I plan for sikkerhed og sundhed beskrive, hvor der evt. findes asbest, hvordan dette område afgrænses og afmærkes samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes. I forbindelse med udarbejdelse af PSS skal bygherren sikre, at områder med asbest og asbestholdige materialer er identificeret og afmærket tydeligt inden arbejdet iværksættes. Det anbefales, at der ved renoveringsopgaver på byggeri fra før 1988 altid laves en forundersøgelse om og i hvilket omfang der findes asbest i bygningen. Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger 13

12 Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre, at Arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse.. Der er den fornødne plads og mulighed for at anvende egnede tekniske hjælpemidler Særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet For asbestarbejde betyder det, at den projekterende skal: rådgive bygherren, om, hvilke forundersøgelser der skal foretages før en nedrivnings- eller renoveringsopgave, fx at afdække omfang og type. beskrive i udbudsmaterialet, hvor der forefindes asbest. sørge for at der i projektmaterialet tages højde for, at asbestreglerne kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse. Forundersøgelserne vil normalt skulle indeholde en gennemgang af bygningen og registrering af asbestholdige materialer. Dette gælder både bygningens indvendige og udvendige dele. Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a. at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for: at der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at der er brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer, at de ansatte instrueres i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert, at der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdet, For asbestarbejde betyder det: at arbejdsgiveren inden et nedrivnings- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes skal indhente de nødvendige oplysninger evt. ved kontakt til ejerne for at fastslå, om der i pågældende materialer eller bygninger findes asbest. Hvis der er den mindste mistanke om asbestforekomst i et materiale eller i en bygning, skal arbejdet tilrettelægges og udføres efter asbestreglerne. at der ved nedrivningsarbejde skal laves en skriftlig plan for arbejdet at indvendigt nedrivningsarbejde og andet meget støvende arbejde, f.eks. fjernelse af asbestholdige skifertagplader, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Særlig APV Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal udbygges med en særlig APV, der skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages for at overholde asbestreglerne. For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal der tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for støvet. 14 Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger

13 Den særlige APV er grundlaget for, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ved nedrivningsarbejde, kan resultatet af den særlige vurdering fremgå ved, at der henvises til den udarbejdede arbejdsplan. Det er således ikke et krav, at de samme oplysninger gengives både i arbejdsplanen og i den særlige APV. Hvis der arbejdes med identiske arbejdsprocesser, behøver man kun lave én udvidet APV, selv om der fx arbejdes i fem forskellige lokaler. Vurderingen skal revideres, når der opstår tvivl om, hvorvidt den er korrekt, og når der sker ændringer af arbejdsforholdene. Krav til virksomheder der udfører asbestarbejde En virksomhed, der skal udføre nedrivning eller fjernelse af asbest, skal på forlangende af Arbejdstilsynet kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig arbejdet. Dette kan gøres ved at dokumentere: enten at de ansatte har gennemgået asbestuddannelse (ved indvendigt nedrivningsarbejde), eller ved at virksomheden kan dokumentere at der er gennemført et særligt oplærings- og instruktionsforløb (ved udvendigt arbejde). Arbejdsplanen for nedrivning kan udgøre en del af en sådan dokumentation. Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysning om: hvem der har gennemgået oplærings- og instruktionsforløbet, hvornår det har fundet sted, hvem der har instrueret. Det anbefales ved større arbejder, at den, der instruerer, har gennemgået den lovpligtige uddannelse. Unge under 18 år må ikke arbejde med asbestholdige materialer. Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger 15

14 Undersøgelse Ansatte skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de begynder at arbejde med asbest. Det er frivilligt, om de vil gennemgå undersøgelsen. Derudover skal ansatte have adgang til en helbredsundersøgelse mindst hvert tredje år, så længe de er udsat for asbest. Arbejdsgiveren betaler for undersøgelserne, og de foregår normalt i arbejdstiden. Lægen sender efter undersøgelsen en erklæring til Arbejdstilsynet og en orientering til den ansatte. De lægelige oplysninger er ikke tilgængelige for arbejdsgiveren. Protokol Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol. Heri skal der stå, hvordan de hver især har arbejdet med asbest - og hvor længe. Og hvis det er kendt, også hvilken type asbest der er arbejdet med. Protokollen skal ikke indeholde lægelige oplysninger. Hvis virksomhedens egen skriftlige plan angiver hvilke ansatte, der er på den pågældende asbestopgave, kan plan(erne) bevares som register over ansatte. Den ansatte har ret til at læse sin egen protokol. Arbejdstilsynet og læger har ret til at se protokollen. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år efter arbejdets afslutning. Ved ophør i firmaet skal den ansatte have udleveret en kopi af sin protokol. Hvis firmaet lukker, kan protokollen overdrages til Arbejdstilsynet. 16 Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger

15 Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområde På arbejdsstedet må der ikke opholde sig andre personer end de, der udfører arbejdet. Bortset fra vedligeholdelse i mindre omfang skal der opsættes advarselsskilt: "PAS PÅ ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende." Hvis der er risiko for større mængder støv, skal arbejdsområdet afskærmes støvtæt. Dette gælder altid ved indvendig nedrivning og der træffes følgende foranstaltninger: Afdækningen kan for eksempel ske med telt eller lignende. Afskærmningen etableres med udsugning med undertryk som hindrer, at støvet spredes. Adgang til det afskærmede sted må kun ske gennem luftsluse. Udblæsningsluften skal filtreres. Ved udvendig nedrivning, hvor støv forekommer i væsentligt omfang, skal beskyttelsesforanstaltningerne etableres på samme niveau som ved indvendigt arbejde. Ved nedrivning og fjernelse af asbestholdige skifercementplader vil det normalt ikke kunne lade sig gøre at skabe støvtæt afskærmning med undertryk. Derfor træffes følgende foranstaltninger: Afdækning med plast under spær, hvor dette kan lade sig gøre. Afdækning af stillads ved tagfod med plast. Befugtning af tagfladen. Fjern mindre arealer ad gangen. Løbende oprydning og rengøring. Værktøjer og arbejdsmetoder Nedbrydning skal ske forsigtigt, så de asbestholdige materialer ødelægges mindst muligt. Brug altid den metode, der giver mindst støv. Afsug støvet hvor det dannes. Brug langsomtgående mekanisk værktøj, fx elklippe-værktøj. Hvis værktøjet giver anledning til støvudvikling skal der være påmonteret effektiv afsugning eller støvet skal på anden måde fjernes effektivt. Tøj Ved risiko for udsættelse for asbeststøv i ikke uvæsentligt omfang (nedrivning og indendørs reparations- og vedligeholdelsesarbejde eller lignende) skal der bruges særligt støvafvisende arbejdstøj (for eksempel arbejdsdragt) og hovedbeklædning (hætte). Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled. Bemærk: Engangsdragter skal bortskaffes sammen med det øvrige asbestaffald. Særligt arbejdstøj skal opbevares adskilt fra andet tøj. Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger 17

16 Åndedrætsværn Åndedrætsværn skal altid udleveres og skal anvendes ved alt støvende arbejde. Der skal mindst bruges P2 filtermaske. Personer med fuldskæg skal altid anvende luftforsynet åndedrætsværn eller turbomaske, da skægget kan hindre filtermaskerne i at slutte tæt. Ved indvendigt nedrivningsarbejde og hovedrengøring skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Ved andet støvende arbejde anvendes filtermaske eller turbomaske. Ved nedtagning af asbestholdige skifertagplader anvendes turbomaske under forudsætning af, at pladerne er befugtede. Ved arbejde i mere end 3 timer med åndedrætsværn skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn med følgende begrænsninger: Må max. anvendes 6 timer om dagen Må på grund af den fysiske belastning kun anvendes 4 timer om dagen ved nedrivningsarbejde og med hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde. Velfærdsforanstaltninger Der skal være adgang til lokaler, hvor det er muligt at have arbejdstøj og dagligtøj hver for sig. Der skal være håndvask med varmt og kold vand samt bruserum. Der skal være et særskilt spiserum. Ved indvendig nedrivning og ved nedtagning af asbestholdige skifertagplader skal baderum ligge mellem det "snavsede"og det "rene" omklædningsrum. 18 Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger

17 Procedurer ved arbejdsopgaver Reglerne skelner mellem indendørs og udvendigt asbestarbejde, og mellem nedrivning, reparation og mindre støvende arbejdsopgaver. Mindre støvende arbejdsopgaver Et sådant arbejde er fx: Kortvarige vedligeholdelsesopgaver, fx udspartling eller forsegling af små områder med små huller fra opslag eller udsmykning på asbestholdige materialer. Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, uden at materialet ødelægges under nedtagningen. Nedtagning af hele asbestcementbølgetagplader eller plane facadeplader af asbestcement og udskiftning af asbestholdige vandrør i jord. Arbejde med indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand, fx inddækning af asbestholdige tagplader ved støvsvage metoder. Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest. Nedrivning af asbest Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdige materialer. Nedrivning indebærer ofte, at materialerne knuses yderligere under håndteringen, eller i sig selv er meget støvende. Derfor betragtes nedrivning som støvende arbejde. Indendørs Ved indendørs asbestarbejde, skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdsplan og arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Udendørs Når en væsentlig del af materialerne er knust skal arbejdsgiveren også udarbejde en arbejdsplan og arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Større mængder af knuste asbestholdige tag- og facadematerialer ses særligt i forbindelse med oprydning efter brande og omfattende stormskader, og i forbindelse med fjernelse af klæbede skiferplader. Arbejdsplan Arbejdsgiveren skal udarbejde en arbejdsplan for, hvordan arbejdet skal udføres Den skal indeholde følgende punkter: 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer. 2. Arbejdsstedets adresse. 3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt. 4. Beskrivelse af arbejdets omfang, arbejdsmetoder. 5. Anvendte arbejdsmetoder. 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale. 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. personlige værnemidler. 8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette. 9. Angivelse af asbesttype (hvis kendt). 10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Regler: Procedurer ved de forskellige arbejdsopgaver 19

18 Reparation og vedligeholdelse af bygningsdele og konstruktioner, der indeholder asbestholdige materialer Indendørs Inden arbejdet begynder, skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdsplan med følgende indhold: Arbejdsstedets adresse Forventet start- og sluttidspunkt Beskrivelse af arbejdets omfang Anvendte arbejdsmetoder Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler Beskrivelse af rengøringsarbejde, og hvem der udfører det Underskrift af virksomheden og dennes sikkerhedsorganisation (herunder sikkerhedsrepræsentant) Udendørs Ved reparationer og vedligeholdelse af asbestholdige materialer skal det være planlagt hvordan arbejdet kan udføres så personer på pladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Der er ikke krav om at anmelde arbejde med asbest til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet kun medfører risiko for kortvarige og lave udsættelser for asbest, og hvis udsættelsen er ringe. 20 Regler: Procedurer ved de forskellige arbejdsopgaver

19 Rengøring og affald Rengøring Det er vigtigt at undgå spredning af asbestholdigt materiale. Ved nedrivningsarbejder foretages løbende daglig rengøring. Ved indvendig nedrivning skal der gennemføres en afsluttende hovedrengøring. Arbejdsområdet rengøres ved støvsugning eller vådrengøring. Ved udvendig fjernelse af asbestholdige skifertagplader rengøres lægter, spær, murkroner mm i arbejdsområdet med støvsuger. Afdæk spær på undersiden, hvilket gør rengøringen lettere. En støvsuger med almindelig pose eller filter er ikke nok. Den skal være forsynet med specielt filter, som fx HEPA eller Absolutfilter. Brugte filtre bortskaffes som støvende asbestaffald. Frigivelse af området Inden frigivelse af nedrivningsområdet til almindeligt arbejde og inden advarselsskilte, afskærmning m.v. fjernes skal arbejdsgiveren/arbejdsgiverne sikre sig, at alle asbestmaterialer er fjernet og en eventuel slutrengøringen foretaget, så der er sikret mod påvirkninger fra asbestfibre ved det efterfølgende arbejde. På byggepladser, hvor bygherrens pligter er gældende, bør sikkerhedskoordinatoren i samarbejde med sikkerhedsgrupperne kontrollere, at nedrivningen og rengøringen er foretaget korrekt. Affald I forbindelse med såvel nedrivning som reparation og vedligeholdelse af asbestholdige materialer, skal de involverede være opmærksomme på, at affaldet skal bortskaffes fuldt forsvarligt. Arbejder man med asbestholdige materialer, der er stærkt støvende, eller har man noget asbestholdigt affald, der kan støve, anmelder virksomheden det til kommunen, som anviser affaldsmodtagelse. Bortskaffelsesmetoden skal fremgå af anmeldelsen til Arbejdstilsynet eller af planen, der skal udarbejdes af arbejdsgiveren. Reglerne deler affaldet op i 3 forskellige grupper: 1. Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald Filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i kraftige plastposer, der lukkes lufttæt med gul tape mærket "ASBEST". Indtil bortskaffelsen skal asbestaffaldet opbevares i en aflåselig container eller lignende. Containeren skal tydeligt mærkes "ASBESTAFFALD". Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune. 2. Asbestholdigt affald der kan støve For eksempel bløde loft- og vægplader og knuste asbestcement- eller skiferplader. Sådant affald skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så det afgiver mindst muligt støv. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune 3. Ikke-støvende asbestholdigt affald Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, f.eks. hele, revnede eller ødelagte asbestcement- og skifertagplader, samt plane plader af asbestcement. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune. Regler: Rengøring og affald 21

20 Uddannelse og instruktion Lovpligtig uddannelse Personer der skal beskæftiges med indvendig asbestnedrivning skal på forhånd have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet. Undervisningen foregår på AMU-centrene rundt om i landet. Uddannelsen består af halvt praktik, halvt teori. Indhold gennemgår i hovedtræk: Materialekendskab, love og bekendtgørelser. Sundhedsrisiko, personlig hygiejne og værnemidler. Arbejdspladsens forberedelse og indretning, valg af arbejdsmetoder og planlægning af arbejdets udførelse, ventilation, punktudsugning, måling og kontrol. Opbygning og afvikling af asbestarbejdspladser. Arbejdsteknik ved fjernelse af asbestholdige materialer samt fjernelse af affald og rengøring efter arbejdet. Uddannelsen kan yderligere tilpasses brancher og virksomheder, efter aftale med udbyderen. Bevis udstedes til de deltagere, der har gennemført uddannelsen på en tilfredsstillende måde. Særligt oplærings- og instruktionsforløb Den almindelige instruktion er tilstrækkelig ved det udendørs ikke støvende arbejde, som fx nedtagning af hele tagplader. Der stilles også krav om oplæring og instruktion af personer beskæftiget enten med udendørs arbejde eller med andet arbejde, der ikke er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, hvis de pågældende bliver eller kan blive udsat for asbeststøv. De skal gennemgå et oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed (medmindre de har gennemgået den særlige uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet). Et sådant arbejde er fx: Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som ikke er i god stand. Arbejde med demontering af vandrør af asbestcement i jord, hvor en væsentlig del af materialet er knust. Nedtagning af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest. Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knust asbestholdigt materiale. Hovedrengøring i forbindelse med nedrivningsarbejde. Udvendig nedrivning af bygning under inddækning/totalinddækning. BAR B&A anbefaler, at ansatte og selvstændige ved disse typer arbejde gennemgår 1-dags kursus, der udbydes på en række AMU-centre. 22 Regler: Uddannelse

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchevejledning TRANSPORT OG HÅNDTERING AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser asbest

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør i jord tagplader

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Historikken for asbest I (100 år med asbest)

Historikken for asbest I (100 år med asbest) Historikken for asbest I (100 år med asbest) 1880: Udvinding af asbest begynder fra forskellige bjergarter og mineraler (visse silikater med fiberstruktur) 1899: I DK begynder man at anvende asbest til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) Available: http://147.29.40.90/_mainrf_a530480929/954 Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) BEK nr 660 af 24/09/1986 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 784 af 11/10/1999

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Rue Royale 45/3 B- 1000 Bruxelles Tlf.: +32 2 227 10 40 Fax: +32 2 219 82 28 Mail : info@efbh.be Web : www.efbww.org FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere