BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING"

Transkript

1 BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN SIG MED INDKØB AF RENGØRING SOM FX INDKØBER, RENGØRINGSANSVARLIG ELLER DAGLIG LEDER ER HER EN RÆKKE EMNER, SOM MAN MED FOR- DEL KAN OVERVEJE. BRUG LISTEN, NÅR DU TRÆFFER BESLUTNINGER OM RENGØRING!

2 Brug denne liste, når du skal træffe beslutninger om rengøring i virksomheden. Så er du godt på vej mod mere bæredygtighed! 1. Prioriter bæredygtighed Prioriter bæredygtighed det er godt for både miljøet og arbejdsmiljøet, sundheden og økonomien. 2. Vær systematisk Gør rengøringen mere effektiv med en systematisk tilrettelæggelse, der undgår husholdningsrengøringens faldgruber. 3. Skab målbare resultater ved at være innovativ Se på, hvad der kan forbedres, og lad være med blot at følge gamle vaner. Afprøv nye metoder, og se på de målbare fordele, fx forbrug af vand, rengøringsmidler eller transport. 4. Vælg de rigtige hygiejneniveauer Bestem det rette hygiejneniveau, og beskriv det præcist, så rengøringsopgaven er klart afgrænset. 5. Hav styr på dosering og forbrug af rengøringsmidler Angiv rengøringsmiddel og dosering i rengøringsplanen. Har du styr på doseringen, kan du opdage et uventet forbrug af rengøringsprodukter. 6. Spar på vandet Brug mindre vand og erstat vådrengøring med mere tørre rengøringsmetoder. 7. Inddrag rengøringspersonalet Uddan rengøringspersonalet til at forstå og følge rengøringsplanen. Følg løbende op. FOR YDERLIGERE INFORMATION SKRIV TIL: ELLER KLIK FORBI: ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING. 8. Køb ind efter miljømærker og andre standarder Undgå produkter med faremærker, og vælg miljømærkede rengøringsmidler og -firmaer. Ved udbud brug fx Blomstens og Svanens kriterier til at formulere dine krav, eller brug SKI s rammeaftalerne for rengøring. 9. Tag ansvar for helheden Vurder de reelle konsekvenser ud fra livscyklusvurdering af miljøpåvirkning, arbejdsforhold i hele leverandørkæden og helhedsbillede af totaløkonomien. 10. Rengøring er ikke bare rengøring Overvej, om der er andre måder at effektivisere rengøringen på, fx ved at forebygge snavs. Rådene er samlet af Forum for Bæredygtige Indkøbs arbejdsgruppe for bæredygtig rengøring. Læs mere om hvert råd på de følgende sider. BESLUTNINGER OM RENGØRING HAVE INDFLYDELSE PÅ EN RÆKKE VIGTIGE OMRÅDER, DER HAR MED MILJØET OG BÆREDYGTIGHED AT GØRE

3 1. Prioriteter bæredygtighed Vi sætter alle pris på rene og pæne omgivelser, og rengøring er vigtigt for vores velbefindende på arbejdspladsen. Samtidig kan beslutninger om rengøring have indflydelse på en række vigtige områder, der har med miljøet og bæredygtighed at gøre. Miljø: Rengøring har en række miljøpåvirkninger: De anvendte kemikalier kan have en høj giftighed, der kan gøre skade på miljøet. Visse rengøringsmetoder kan kræve store mængder vand, men de kan også have stort energiforbrug eller transportbehov. Metoderne kan også kaste miljøfarligt affald af sig som fx PVC-handsker, der ikke må smides ud med det almindelige affald. Arbejdsmiljø: Det er i mange tilfælde hårdt fysisk arbejde at gøre rent. Krævende arbejdsstillinger og omgang med kemikalier understreger, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes helbred. Sundhed: Kvaliteten af rengøringen har betydning for sundhed og sikkerhed i de rengjorte lokaler til daglig. Hygiejne er vigtigt for at forebygge fx allergier, overførsel af smitsomme sygdomme og endda forgiftning. Sikkerhedsmæssigt handler det fx om at undgå glatte gulve. Økonomi: Rengøring kræver ofte mange arbejdstimer og er derfor et omkostningstungt område. Det er derfor klart, at uøkonomiske rengøringsløsninger ikke er bæredygtige. Rengøring hænger desuden tæt sammen med vedligeholdelse og kan være med til at sikre en længere holdbarhed for eksempelvis lokaler, møbler og hvidevarer. Manglende rengøring kan betyde hurtigere nedslidning og behov for udskiftning, hvilket hverken er miljømæssigt eller økonomisk bæredygtigt. Ud fra et bæredygtighedsperspektiv er det vigtigt at prioritere alle disse hensyn, når man tilrettelægger arbejdspladsens rengøring. 2. Vær systematisk Store virksomheder offentlige som private har ofte en systematisk og professionel tilgang til at gøre deres rengøring mere effektiv og bæredygtig. I små og mellemstore virksomheder samt mindre offentlige institutioner kan der være mindre erfaring med rengøringsløsninger, som systematisk tager hensyn til både miljø, arbejdsmiljø, sundhed og økonomi. Det kan føre til unødvendigt ressourcekrævende rengøring med eksempelvis overforbrug af kemikalier, indkøb af unødvendige rengøringsprodukter og dårlig håndtering af miljøfarligt affald. Med systematisk tilrettelæggelse kan rengøringen blive mere effektiv og dermed også mere bæredygtig ved fx at spare på forbruget af vand, energi, kemikalier og arbejdstimer. Konkret bør der udarbejdes en rengøringsplan. Det kan fx være et skema, som viser, hvordan de forskellige områder, møbler eller maskiner skal rengøres. Ud for hver kan følgende beskrives: Materiale: Hvilket materiale drejer det sig om? Uanset om det drejer sig om gulve, vægge, møbler, maskiner eller noget andet, er materialet afgørende for, hvordan der skal gøres rent. Hygiejneniveau: Hvor ren skal den pågældende overflade være? Her er det især vigtigt at tage hensyn til en helhed af miljø, arbejdsmiljø, sundhed og økonomi. Læs mere om hygiejneniveauer under punkt 4.

4 Rengøringsmiddel og dosering: Hvilken sæbe eller anden type rengøringsmiddel skal bruges? Hvor meget skal der bruges? Dette er afgørende, da forkert forbrug af rengøringsmidler kan være både dyrt og skidt for miljøet. Metode: Hvordan skal der gøres rent? Skal der vaskes af med vand og sæbe eller blot tørres over med mikrofiberklud? Det bør også specificeres, hvis der skal tages hensyn til særlig forhold fx hvis en maskine skal kobles fra elnettet før vask. Frekvens: Hvor ofte skal emnet gøres rent? Frekvensen bør hænge sammen med de øvrige punkter, ikke mindst hygiejneniveauet samt valg af rengøringsmiddel og metode. Andre forhold: Relevante forudsætninger for rengøringen bør fremgå af rengøringsplanen. Det kan fx være at udspecificere om kontormedarbejdere er ansvarlige for at efterlade ryddede skriveborde på bestemte dage og lignende. Rengøringsplanen bør også tage stilling til, hvordan det skal kontrolleres, om planen overholdes, hvornår den skal evalueres og opdateres, samt hvem der skal deltage i dette. 3. Skab målbare resultater ved at være innovativ Bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Hvis rengøringen skal være mere bæredygtig, er man som beslutningstager nødt til at se på, hvad man kan forbedre. Det nytter ikke at fortsætte med indkøb af de sædvanlige produkter på grund af vaner. Nye muligheder og ideer kan fx komme fra dialog med leverandører, rengøringsansvarlige og andre indkøbere. Der udvikles hele tiden nye løsninger. Ved afprøvning og vurdering af nye metoder er det en god ide at se på, hvordan forbedringerne kan måles fx på vandforbrug eller besparelser på forbrug eller transport. Nytænkning inden for rengøringsløsninger kan ikke blot skabe øget bæredygtighed, men også fordele på andre områder. 4. Vælg de rigtige hygiejneniveauer Hygiejneniveauet er en central beslutning i forbindelse med udarbejdelse af en rengøringsplan med fokus på bæredygtighed. Er hygiejneniveauet defineret for højt, vokser omkostningerne måske unødvendigt, og risikoen for at anvende for stærke kemikalier vokser. Er hygiejneniveauet for lavt, kan det være skidt for brugernes sundhed og inventarets holdbarhed. Hygiejneniveauet i et lokale kan fx bestemmes ud fra aktiviteter og beliggenhed, mængden af trafik og hvor meget snavs, lokalerne og inventaret udsættes for. Det kan være flere måder at beskrive hygiejneniveauet på, men det bør gøres så objektivt og præcist som muligt, så rengøringsopgaven er klart afgrænset. Her kan man fx trække på de europæiske standarder for bedømmelse af rengøringskvalitet, som udgives på dansk af Dansk Standard.

5 5. Hav styr på dosering og forbrug af rengøringsmidler Kemikalierne i rengøringsmidler kan være giftige for miljøet. Ligeledes kan kemikalier i for høje koncentrationer være usunde for rengøringspersonalet. Derfor er dosering meget vigtigt at have i fokus. Rengøringsplanen bør angive den rigtige dosering. Det anbefales, at man anvender en doseringsenhed, så rengøringsmidlet bruges i den rigtige koncentration. At have styr på doseringen er desuden en forudsætning for at kunne holde øje med sit forbrug af rengøringsprodukter. Der er gode grunde til at holde et vågent øje med forbruget. Et uventet forbrug uanset om der bruges for meget eller for lidt kan være med til at afsløre, hvis et rengøringsmiddel bruges forkert, eller hvis der er problemer med rengøringsplanen. 6. Spar på vandet Vandforbrug er også et væsentligt område, når det gælder bæredygtig rengøring. Rengøring kan kræve store mængder af vand. Det kan give stigende omkostninger fra stigende vandpriser og miljøpåvirkning i form af forbrug af drikkevand. Samtidig vil man kunne spare på den energi, der bruges til at opvarme vandet. Vandbesparelser har været i fokus for udvikling af nye metoder og produkter, så der er god mulighed for at erstatte vådrengøring med mere tørre rengøringsmetoder. 7. Inddrag rengøringspersonalet I kombination med en god rengøringsplan er det vigtigt at sikre, at rengøringspersonalet følger planen. Ved misforstået praksis og dårlige vaner kan fordelene gå tabt. Med udviklingen af nye produkter og metoder følger ofte, at rengøringspersonalet skal bruge nye teknikker. Det betyder, at rengøringspersonalet skal have den nødvendige træning og instruktion evt. på skrift. Desuden bør der være løbende opfølgning på, om retningslinjerne følges ikke mindst når der kommer nyt personale. Rengøringspersonalet har det daglige ansvar for brugen af produkter, der potentielt er farlige for både helbredet og miljøet. Det kræver uddannelse, men også supervision og støtte fra den nærmeste leder. 8. Køb ind efter miljømærker og andre standarder Der kan være mange komplicerede sammenhænge at tage hensyn til inden for rengøring ikke mindst i forhold til rengøringsmidlerne og deres miljøpåvirkning. Her kan man orientere sig efter faremærkerne og så vidt muligt undgå produkter, der er mærker med fx Sundhedsfare, Ætsende, Miljøfare eller Kronisk sundhedsfare. Bemærk, at 2010 til 2015 er en overgangsperiode, hvor gamle faremærker erstattes af nye. En oplagt og effektiv metode kan også være at gå efter miljømærkede produkter. På markedet findes både miljømærkede rengøringsmidler og miljømærkede rengøringsfirmaer. Oversigter over både kriterier og mærkede produkter findes på Ved udbud kan Blomstens eller Svanens kriterier være et godt udgangspunkt for at formulere sine krav. Ved EU-udbud kan dels stilles krav om, at kriterierne overholdes, men der kan ikke stilles krav om at have bestemte mærker.

6 Kommuner, regioner og andre hel- og halvoffentlige virksomheder kan benytte rammeaftalerne for rengøring under Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). Rammeaftalernes miljøkrav kan findes på www. ski.dk. Mange kommuner er desuden med i fælles indkøbsaftaler om bl.a. rengøringsmidler, hvor der er indarbejdet miljøkrav. 9. Tag ansvar for helheden Når man vil gøre sin rengøring mere bæredygtig, må man både forhold sig til de mange hensyn og inddrage åbenlyse og mindre åbenlyse detaljer, men også være i stand til at se helheder. Det gælder fx i forhold til at vurdere de reelle effekter af at ændre adfærd eller indkøb. Eksempelvis er der ingen effekt ved at bruge en mindre mængde rengøringsmiddel, hvis koncentrationen af kemikalieindholdet bare stiger tilsvarende. Det overordnede perspektiv sammenfattes ofte til tre dimensioner: Livscyklusvurdering af miljøpåvirkning: Når man ser nærmere på produkters livscyklus fra produktion, transport, brug og bortskaffelse kan to sammenlignelige produkter vise sig at have meget forskellige miljøpåvirkninger. Det er derfor vigtigt at vurdere hele produktets livscyklus i forbindelse med indkøb. Inden for rengøring er ikke mindst affaldssortering og -håndtering vigtigt at forholde sig til. Dels skal miljøfarligt affald som PVC-handsker, rengøringsmidler og batterier bortskaffes reglementeret, og dels bør genanvendelige materialer som papir, pap og PET-plastflasker indleveres til genbrug. Arbejdsforhold i hele leverandørkæden: Det er ikke kun miljømæssige, men også sociale omkostninger, som kan være uigennemskuelige, hvis man ikke specifikt undersøger dem. Det kan fx overvejes at stille krav om overenskomst og overholdelse af den sociale lovgivning i forhold til rengøringspersonalet, men også at stille krav til sikkerhed og sundhed i produktionsleddet. Helhedsbillede af totaløkonomien: Udgiften til løbende rengøring er ikke den eneste økonomiske parameter forbundet med rengøring. Sammen med anskaffelsesprisen inkluderer totaløkonomien også mulige besparelser på fx vand, energi og forbrugsstoffer, ligesom det er fornuftigt at se på rengøringen som en del af bygningsvedligeholdelsen. Investering i rengøring kan således reducere udgifter til nyt inventar eller renovering af gulve og vægge. Rengøringen kan også have afledte økonomiske aspekter forbundet med fx medarbejdernes sygedage og deres produktivitet. 10. Rengøring er ikke bare rengøring Når man arbejder med rengøringsplan, man kan overveje, om der skulle være alternative måder at effektivisere rengøringen på fx ved at forebygge snavs. Forebyggelse kan på den måde gøre rengøringen mere bæredygtig. Et eksempel på forebyggelse kunne være at bruge måtter, sandfang eller tilsvarende. Eller at tilpasse hygiejneniveauerne i tilstødende lokaler for at undgå negativ afsmitning mellem lokaler med forskellige hygiejneniveauer. Det kan også være at sørge for god og synlig information til brugerne af faciliteterne om deres ansvar for oprydning, affaldssortering og generel hygiejne.

7 < GÅ DIREKTE TIL PORTALEN BÆREDYGTIGE INDKØB STARTER HER! PÅ FINDER DU: Grønne indkøbsvejledninger til 46 forskellige produktområder. Initiativer til at fremme social ansvarlighed. Hjælp til at spare på alle former for energiforbrug. Råd om krav til leverandører og implementering af bæredygtige indkøb. Kriterier til brug i udbudsmaterialet ved offentlige indkøb. Guides til etiske og omkostningseffektive bæredygtige indkøb. Information om miljømærker. TEKST: ROSTRA / DESIGN: ESSENSEN Forum for Bæredygtige Indkøb er et initiativ under

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtrykaf GrønomsllingviaTCO? af RikkeDreyer,FormandforForumforBæredyggeIndkøb,og PeterAlbækFanth,Miljø ogklimamedarbejder,ski Januar2014 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA

Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA Stil krav til kvaliteten Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring Servicebranchens Arbejdsgiverforening VI OPFYLDER SBA Service normen KONTROLLERET AF 1 Indhold Forord... 4 ud af

Læs mere