Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem I. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning"

Transkript

1 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i ovennævnte mindre vandsystemer. Undersøgelsen er foretaget ad flere omgange i perioden 27. juli -16. september 2004 af Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri i Silkeborg. Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening, Sportsfiskerforeningen for Oksbøl og Omegn samt Dansk Center for Vildlaks har ydet assistance i forbindelse med undersøgelsen. Udsætningsplanen er en revision af den tidligere plan fra Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje. Fiskerikontrollen i Esbjerg har været behjælpelig vedrørende passageforholdene ved dambrugene. Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening, Skjernå-dalens Lystfiskerforening og Sportfiskerforeningen for Oksbøl og Omegn. Metode Udsætningsplanens opbygning - og især stationering - er ændret i forhold til tidligere. Ændringen betyder, at der til udsætningsplanen kun er ét kort og at stationsnumrene for såvel undersøgelse som udsætning er ens. På kortet er der udlagt et stationsnet på de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningstation. Ved teksten, afsnit II, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis blevet besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På kortet vil en station fremstå som et punkt med nummer. Såfremt der tillige er udsætning vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken størrelsesgruppe der skal udsættes. Såfremt der i et vandløb er placeret et dambrug, vil dette ligeledes være angivet ved et symbol. Feltundersøgelserne omfatter såvel besigtigelser alene som besigtigelser i forbindelse med kvalitative og kvantitative bestandsanalyser udført ved elektrofiskeri på udvalgte stationer i vandsystemet. Bestanden er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. I tilfælde hvor der ved første befiskning bliver fanget 10 ørreder eller færre pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet. Stationsnumrene angivet i bilag 1 og på kortet refererer til de samme lokaliteter. Bilag 1 viser befisket areal, biotopbedømmelsen af de enkelte stationer (vandløbets egnethed som ørredvand efter skala 0-5) og det fundne antal ørred opgivet som individ pr. 100 m 2, opdelt i yngel (under 1 år) og ældre. Desuden er der angivet hvilke fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer. Undersøgelsen har omfattet 133 stationer. På 64 stationer er der alene foretaget besigtigelser, mens der på 69 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri. Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 m 2 eller derover må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for udsætning. Er der 1

2 tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m 2 anses for tilfredsstillende, og drejer det sig om fisk på over 20 cm må en tæthed på 7/100 m 2 og derover være tilfredsstillende. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul, spiller dog en vis rolle i denne forbindelse, hvorfor bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder for en given lokalitet i nogen grad er undergivet et skøn. Udsætningsmængderne er beregnet ud fra følgende tabel: Antal ørred pr. 100 m 2 Biotopskarakteren Yngel ½-års 1-års Store Resultater Sammenlignes resultaterne fra undersøgelsen i 1996 med resultaterne fra nærværende undersøgelse så er hovedtendensen, at der denne gang er konstateret lidt færre ørreder i vandløbene. Årsagen er ikke umiddelbart til at forklare, idet forholdene de fleste steder er uændrede i forhold til Bestandene var og er mange steder små, og variationer fra år til år er formodentlig de mest væsentlige årsager. Herunder følger en kort gennemgang af resultaterne fra de vigtigste vandløb. Venner Å: Ørredbestanden er generelt blevet mindre. I hovedløbet er der kun fundet en mindre grad af selvreproduktion, og tætheden af ældre ørreder er også blevet mindre end i Tilløbene Røgind Bæk, Karsbæk og Boling Bæk var helt ørredtomme, mens der i 1996 blev registreret ørred i disse tilløb om end kun i mindre omfang. Kun ved Lem By er der denne gang fundet en god selvreproducerende ørredbestand. Styg Bæk: I 1996 blev der fundet en ganske lille selvreproduktion øverst i bækken, hvilket ikke er tilfældet længere. Hemmet Bæk: Ved undersøgelsen i 1996 forekom der en del selvreproduktion på st. 3 og 4. Dette er ikke tilfældet længere, ligesom der heller ikke andre steder blev fundet selvreproduktion i bækken. Falen Å: I hovedløbet blev der ved undersøgelsen i 1996 konstateret en god overlevelse af de udsatte 1-års ørred. Denne gang er der kun fundet ganske få ørred i hovedløbet. I vandløbet gennem Strellev blev der sidst konstateret en ganske lille selvreproduktion, mens der denne gang ikke blev fundet ørred overhovedet. Til gengæld er der nederst i Sønder Bork Bæk fundet en lille bestand af såvel yngel som ældre ørred. 2

3 Henne Å: Ligesom i 1996 blev der denne gang fundet ørredyngel i Søvig Bæk i ganske begrænset omfang. Forslag til forbedring af de fysiske forhold For nogle vandløbs vedkommende er der i teksten givet forslag til forbedringer af de fysiske forhold. Det kan være udlægning af gydegrus og sten eller mere skånsom vandløbsvedligeholdelse. På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til bl.a. forureningstilstand, ændret vedligeholdelse, etablering af faunapassage m.m. bør resultaterne af udsætningsplanens virkning kontrolleres efter en 6-årig periode af DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. Øvrige udsætningsplaner i distrikt 26: Udsætningsplan for Skjern Å, vandsystem

4 II. af de enkelte vandløb Vandløbets navn Tranmose Bæk (1) Okkerbelastet bæk med svag vandstrøm og blød bund. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2,9 km, gbr.: 0,5 m, dybde: 15 cm Venner Å (1-4) (5-7) Venner Å er et af de større vandløb, der løber til Ringkøbing Fjord. Hovedløbet er her defineret som Lambæk - Gammelmølle Bæk - Venner Å. Fra åens udspring og til sammenløbet med Røgind Bæk er der overvejende gode fysiske forhold med stenet, gruset og sandet bund. Strømmen er god og vandet klart, mens bunden især på de øverste stationer er belagt med okker. Nogle steder er der udbredt vegetation bestående af vandranunkel, vandstjerne og pindsvineknop. Vegetationen er dog fint gennemskåret af en mosaik af strømrender. Der ligger 2 dambrug på strækningen nemlig øverst Bækkelund Dambrug og ca. 600 m længere nedstrøms Nymølle Dambrug. Ved Bækkelund Dambrug er der ikke krav om passagemulighed. Ved Nymølle Dambrug er der fisketrappe som skal være åben fra 1. okt. til 31. jan. Derudover er der ungfiskesluse som skal være åben fra 1. marts til 31. maj. Ved undersøgelsen i 1996 blev der fundet gode tætheder af årets yngel, såvel opstrøms som nedstrøms de to dambrug på strækningen. Ved nærværende undersøgelse er der kun fundet en svag selvreproduktion. Lgd.: ca. 6,0 km, gbr.: 1,7 m, dybde: 5-70 cm. Mundingsudsætning Fra Klapbro og til udløbet i Ringkøbing Fjord bliver faldforholdene gradvis ringere, bunden sandet og vandløbet er stedvis kanaliseret. Ved Klaptoft Dambrug er der fisketrappe som skal være åben i perioden 1. nov. til 31. jan stk. yngel 750 stk. 1-års stk. 4

5 Vandløbets navn Venner Å Derudover er der nedfaldsfiskesluse fra 1.jan. til (5-7) 29 feb. og ungfiskesluse fra 1.marts til 31. dec. fortsat Lgd.: ca. 5,1 km, gbr.: 5,0 m, dybde: 60- >100 cm. Her udsættes efter økonomi udsættes: 650 stk. 1-års 200 stk. Put & Take Tilløb til Venner Å, højre side. Røgind Bæk (8-10) Nørhede Bæk (11-12) Vandløbet har i hele sin længde stort set udelukkende sandet bund. Vegetationen er sparsom, og der er kun få skjul. Der blev ikke konstateret ørred på nogen af de tre undersøgte stationer. Der har i mange år været udsat ørred i den nederste del af åen med ringe resultat. Udsætningerne indstilles, indtil de fysiske forhold forbedres. Lgd.: ca. 5,0 km, br.: 0,8-2,1 m, dybde: cm. Lille bæk med meget ringe vandføring og stedvis er der okker på bunden. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2,7 km, gbr.: 0,6 m, dybde: 3-5 cm. Karsbæk (13) Vibkjær Bæk/ Nørby Landkanal (14-15) Tilløb til Venner Å, venstre side. Bækken har klart vand og overvejende gruset bund. Vegetationen er dog udbredt i en grad, så vandløbet fremstår helt tilgroet og med udpræget mangel på en strømrende. Dette kunne forbedres ved skånsom grødeskæring. Opstrøms passage ved Nymølle Dambrug er ikke mulig. Før der skabes passage ved dambruget er det næppe muligt at etablere en selvreproducerende bestand. Lgd.: ca. 0,9 km, gbr.: 1,8 m, dybde: cm. På strækningen fra udspring og til bækken løber i en lille sø ved Lem By er der jævne fysiske forhold. Bunden består af grus, sten og sand, som flere steder er belagt med okker. Ved Bækbogård i en grad så bunden er helt gul. Flere stk. yngel 5

6 Vandløbets navn Vibkjær Bæk/ Nørby Landkanal (14-15) fortsat (16-17) Boling Bæk (18-19) Tilløb til Nørby Landkanal (20) Nørby Bæk (21) steder er der mangel på skjul, men vandet er klart og strømmen god. I Lem By, opstrøms søen, blev der i lighed med tidligere fundet en god selvreproducerende bestand. Bækken løber gennem søen og der aflejres derved en del sand i denne. Ved afløbet af søen er der et stemmebræt, som giver et ca. 30 cm styrt. På strækningen fra rensningsanlægget og nedstrøms til Venner Bro er der svag strøm og stedvis uklart vand. Bunden er blød og sandet. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 2,4 m, dybde: cm. Vandløbet er stedvis egnet som gydevandløb. På trods af dette blev der ikke fundet nogen selvreproduktion, hvilket ellers i mindre grad var tilfældet i Nogle steder kunne der med fordel skæres en strømrende gennem vegetationen. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 1,4 m, dybde: cm. Blødbundet tilløb med svag strøm og uklart vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 1,8 m, dybde: 60 cm. Bækken er reguleret og har kun en ganske svag strøm samt blød bund. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 0,9 m, dybde: 3 cm. 900 stk. yngel stk. ½-års Mejlby Bæk (1) Reguleret kanal hvorfra vandet pumpes ud i Ringkøbing Fjord. Ikke ørredvand. 6

7 Vandløbets navn 26-03a Vandløb fra Gestenge (1-2) Kanaliseret vandløb med svag vandstrøm. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 6,7 km, gbr.: 3,1 m, dybde: cm Andrup Bæk (1) Stærkt okkerbelastet kanal. Ikke ørredvand Skjern Å Se udsætningsplan for Skjern Å Boel Bæk Efter at Skjern Å er lagt tilbage i sit oprindelige forløb, er Boel Bæk blevet et tilløb til Skjern Å og vil fremover indgå i udsætningsplanen for denne Stygbæk (1-5) Stygbæk udspringer i et moseområde ved Lønborg Hede. På nær st. 1 blev der i hele bækkens længde konstateret okkerbelastning. Ved hovedvej 423 i en grad så vegetationen var brun og bunden helt sammenkittet af okker. På alle stationer nedstrøms herfor var vandet uklart og grumset. Der blev fanget enkelte ældre ørreder, som formodentlig er overlevende fra de hidtidige forsøgsudsætninger. I 1996 blev der fundet en lille selvreproduktion øverst i bækken, hvilket ikke er tilfældet længere. Kun i den øverste del af bækken, hvor der er klart vand og ingen synlig okkerbelastning, fortsættes udsætningerne. Lgd.: ca.7,5 km, gbr.: 2,3 m, dybde: cm. 750 stk. ½-års 7

8 Vandløbets navn Drækær Grøft (6-8) Afløb fra Sømose (9) Lille vandløb, som er præget af stærk sandvandring og på den nederste del tilmed af okkerbelastning. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 3,1 km, gbr.: 1,1 m, dybde: cm. Okkerbelastet vandløb med udelukkende sandet bund og uklart vand. Ikke ørredvand Hemmet Bæk (1-2) (3-4) (5-7) Tilløb til Østerbæk fra Nørhede (8) Vandløbet udspringer nordøst for Sdr. Vium og hedder på den øverste del Østerbæk. Den øvre del indtil nord for Sdr. Vium er stærkt okkerbelastet i en grad, så vandet bliver helt gult ved vadning i bækken. Bunden består udelukkende af sand. På det videre forløb til Hemmet Mølle Dambrug aftager okkerbelastningen, men vandet er stadig uklart og bunden overvejende sandet. Der er mange skjul i den udbredte vegetation, men forekomsten af trådalger tyder på belastning med næringssalte. Ved undersøgelsen i 1996 forekom der selvreproduktion i denne del af bækken, hvilket ikke var tilfældet ved denne undersøgelse. Fra nedstrøms dambruget og til udløb er åen stærkt reguleret, og den udbredte vegetation er domineret af pindsvineknop. Ved Hemmet Mølle Dambrug er der ingen krav om passagemuligheder og ved undersøgelsen i 1996 blev det konstateret at der ikke var passage for opgangsfisk. Lgd.: ca. 10,0 km, gbr.: 3,0 m, dybde: cm. Her kan efter økonomi udsættes: Bæk med sandet bund, jævn strøm og uklart okkerbelastet vand. Forsøgsudsætningerne indstilles til de fysiske forhold er blevet bedre. Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 1,6 m, dybde: 30 cm stk. ½-års 250 stk. Put & Take 8

9 Vandløbets navn Geddegrøft (1-2) Stærkt reguleret vandløb med stedvis uklart vand, der afvandes via pumpestation. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 4,3 km, gbr.: 1,0-6,0 m, dybde: 15-? cm a Vandløb gennem Bork Havn (1) Falen Å (1-2) (3-5) (6-9) Vandløbet afvandes via pumpestation. Ikke ørredvand. Falen Å er et af de største vandsystemer, der er indeholdt i denne udsætningsplan. Åen udspringer øst for Topgårde (Starbæk), fortsætter forbi Lydum (Lydum Å), Skrumsager Mark (Skrumsager Å) og udmunder i Falen Dyb ved Bork Havn (Falen Å). Den øverste del af vandløbet omkring Alkær er okkerbelastet og har kun svag strøm. Ved Adsbøl Bro er der til gengæld god strøm samt gruset og stenet bund. Biotopen er her egnet til yngel. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 0,3 1,2 m, dybde: 1-20 cm. Ved Starbæk Bro er vandløbet blevet større og bunden udelukkende sandet. Der er skjul til ældre ørred i vegetationen og langs de stedvis underskårne brinker. Der ligger et dambrug på strækningen, Ulbæk Dambrug hvor der er fisketrappe som skal være åben fra 1. nov. til 31.jan. Derudover er der ungfiskesluse fra 1. marts til 31. maj. Ved Lydum Vandmølle er åen ved at blive lagt tilbage i sit oprindelige leje hvilket som noget nyt vil gøre opstrøms passage mulig. Lgd.: ca. 10,6 km, gbr.: 2,7 m, dybde: 40 - >120 cm. Her kan efter økonomi udsættes: Nedstrøms Lydum Vandmølle optræder åen med en dybde, som kun stedvis gør det muligt at stk. yngel stk. 1-års 200 stk. Put & Take 9

10 Vandløbets navn Falen Å (6-9) fortsat Vandløb gennem Strellev (10) Sønder Bork Bæk (11-13) elfiske ved vadning. Hele strækningen er præget af uklart vand, svag-jævn strøm og sandet bund. Ved Lindegårdsvej blev der fanget to små stalling. På strækningen ligger Skrumsager Dambrug som har fisketrappe der skal være åben i perioden fra 1. nov. til 31. jan. Derudover er der ungfiskesluse åben fra 1. marts til 31. maj. Lgd.: ca. 10,5 km, gbr.: 8,7 m, dybde: 60 - > 120 cm. Her kan efter økonomi udsættes: Mundingsudsætning: Tilløb til Falen Å, højre side. Lille tilløb med klart vand og god strøm. Ved Lynevej er der udlagt grus og sten i vandløbet helt ned til sammenløbet med Starbæk. Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1,0 m, dybde: cm. Reguleret vandløb som opstrøms Sønder Bork er uegnet som ørredvand på grund af okker og dårlige fysiske forhold. Fra Sønder Bork By og nedstrøms er bækken stadig påvirket af okker og uklart vand og bunden er hovedsageligt sandet. Egvad Kommune har etableret nogle stenstryg i denne del af bækken. På et af disse blev der fanget enkelte ørredyngel. For at skabe større variation på strækningen i Sønder Bork By kunne der med fordel udlægges større sten og grus i vandløbet. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 2,3 m, dybde: cm. Tilløb til Falen Å, venstre side. 950 stk. Put & Take stk stk. yngel 300 stk. 1-års Tilløb fra Ellekær (14) Lille vandløb med god strøm og en bund bestående af sand, grus og sten. I nogen grad påvirket af okker, men der kan forsøgsvis udsættes yngel. Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 0,6 m, dybde: cm. Her kan forsøgsvis udsættes: 700 stk. yngel 10

11 Vandløbets navn Tilløb fra Starbæk Møllegård (15) Kovadsbæk (16-18) Kvorup Bæk (19-21) Tilløb til Kovads Bæk fra Frøstrup (22-23) Gødelen (1-6) Ganske kort vandløb med klart vand og god strøm. Ved Starbæk Møllegård er der en opstemmet sø, som er impassabel. Kun nedstrøms herfor kan det derfor være relevant at udsætte ørred. Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,1 m, dybde: 5-7 cm. Her kan forsøgsvis udsættes: Vandløbet er i hele sin længde stærkt okkerbelastet. Dette i en grad så både vand, vegetation og bund er gul af udfældet okker. Trods flere skrab med ketcher i vandløbet lykkes det ikke at finde nogen former for bunddyr. Der blev fanget en enkelt ørred i vandløbet, men de hidtidige udsætninger indstilles til okkerbelastningen er aftaget. Lgd.: ca. 9,0 km, gbr.: 1,5 m, dybde: cm. Stærkt okkerbelastet vandløb med overvejende blød-sandet bund. Ved Kvorupvej lugtede vandløbet af kloak, og der var mange lammehaler. Ikke ørredvand i sin nuværende tilstand. Lgd.: ca. 5,3 km, gbr.: 1,1 m, dybde: cm. Okkerbelastet bæk, hvor der kun blev konstateret få bunddyr. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 0,8 m, dybde: cm. Gødelen udspringer i området sydøst for Nørre Nebel. Hovedløbet hedder øverst Nebel Bæk og efterfølges i nedstrøms rækkefølge af Lønne Bæk, Sønder Å, Gødel Kanal og Gødelen. Hele hovedløbet er præget af ringe fald, sandet bund og uklart grumset vand. Flere steder er der meget okker. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 12,3 km, gbr.: 1,7 6,0 m, dybde: 30 - > 100 cm. 300 stk. yngel 11

12 Vandløbets navn Hejbøl Bæk (7-8) Tilløb til Gødelen, højre side Bolkær Bæk og Sædding Bæk løber sammen og kaldes derefter Aner Å. Vandet pumpes via en pumpestation til Gødel Kanal. Ikke ørredvand. Tilløb til Gødelen, venstre side Strækt okkerbelastet bæk med blød-sandet bund og svag strøm. Ikke ørredvand Henne Å (1-10) Henne Å er et lidt større vandsystem med udløb direkte i Vesterhavet. Åen har sit udspring ved Søndersig og hedder her Søvig Bæk. På hele strækningen fra udspring til Mønsterbro er bækken okkerbelastet. Bunden er flere steder helt hård af udfældet okker. De fysiske forhold varierer men er langt fra optimale. Fra Vittarp til Jegum Ferieland kan der med fordel udføres miljøvenlig grødeskæring. Vegetationen er her udbredt, men der mangler en strømrende. Ved Nybro, St.8, blev der fundet en ganske lille selvreproduktion. På de øvrige stationer var der enten ørredtomt eller en lille bestand af ældre ørred. Lgd.: ca. 14,2 km, gbr.: 2,5 m, dybde: cm. Her kan efter økonomi udsættes: 750 stk. ½-års stk. 1-års 250 stk. Put & Take (11-15) Fra nedstrøms Jegum Ferieland og til udløb har vandløbet en dybde, som gjorde det umuligt at elfiske ved vadning. Vandløbet er kanaliseret igennem den store del af Filsø, som er afvandet. Der er svag-jævn vandstrøm og uklart vand. Strækningen er kun anvendelig som opholdsvand for større ørred. Lgd.: ca. 14,7 km, gbr.: 10,0 m, dybde: 130 -? cm. Her kan efter økonomi udsættes: Mundingsudsætning 600 stk Put & Take stk. 12

13 Vandløbets navn Tilløb fra Frøstrup Hede (16) Tilløb forbi Riskær Gård i Vester Debel (17) Tilløb vest for Vester Debel (18) Tilløb forbi Stensvig (19) Fidde Strøm (20-21) (22-23) (24-25) Tilløb til Ovtrup Bæk fra Torbøl (26) Tilløb til Henne Å, højre side Okkerbelastet bæk med blød bund. Ikke ørredvand. Lille okkerbelastet vandløb med uklart vand. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 1,1 m, dybde: 5-10 cm. Tilløb med klart vand men meget okker på bunden. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca.1,7 km, gbr.: 0,9 m, dybde: 5-10 cm. Lille vandløb med lettere uklart vand og blød okkerdækket bund. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 0,8 m, dybde: cm. Den øverste del af Fidde Strøm udspringer nord for Ovtrup og kaldes her Ovtrup Bæk. Bækken løber gennem den tilbageværende del af Filsø. Fra udspring og til Ovtrup er bækken okkerbelastet i en grad, så den ikke er egnet til udsætninger. Fra Skråninggård og nedstrøms til Fidde Bro er bækken stærkt reguleret med jævn strøm og sandet bund. Der har i de sidste seks år ikke været udsætninger i Ovtrup Bæk, men der forsøges nu igen med en mindre udsætning. På det videre forløb passerer vandløbet gennem Filsø, og nedstrøms søen har åen ringe fysiske forhold og må betegnes som gennemgangsvand. Lgd.: ca. 13,0 km, gbr.: 2,4 m, dybde: ? cm. Mindre bæk med klart vand og stedvis gruset - stenet bund. Noget okker, men der kan forsøgsvis udsættes yngel. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 0,7 m, dybde: 5-10 cm. 350 stk. 1-års 600 stk. yngel 13

14 Vandløbets navn Skallebæk (27) Tilløb fra Revsgårde (28-30) Tilløb til Ovtrup Bæk syd for Ovtrup (31) Tilløb vest for Øster Debel Plantage (32) Afløb fra Bredmose (33) Skallebæk (34) Mindre vandløb med jævn vandstrøm og blødsandet bund. Stort set ingen skjul, da vegetationen er skygget væk af træer. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 2,2 km, gbr.: 1,1 m, dybde: cm. Vandløbet er på den øvre del stærkt okkerbelastet og har uklart vand. Ved Løftgårde er der skjul i form af vandranunkel, og bunden er stedvis gruset-stenet. Okkerbelastningen er aftaget, og der kan forsøgsvis udsættes ½-års ørred. Lgd.: ca. 3,6 km, gbr.: 1,3 m, dybde: 5-20 cm. Lille, stærk okkerbelastet vandløb med blød bund. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 0,5 m, dybde: cm. Tilløb til Henne Å, venstre side Lille okkerbelastet vandløb med jævne faldforhold. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,9 km, gbr.: 0,3 m, dybde: cm. Bækken er noget okkerbelastet, bunden blødsandet og strømmen jævn. I de år hvor udsætningplanen revideres, er foreningerne blevet pålagt at vente med udsætninger af yngel og ½- års ørred, til undersøgelsen er gennemført. Ved en fejl er der dog dette forår udsat yngel på denne lokalitet. Der blev fanget nogle ½ års ørred i bækken, som formodentlig stammer fra forårets udsætninger. Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 1,0 m, dybde: cm. Lille bæk med ringe vandføring, sandet bund og få skjul. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2,4 km, gbr.: 0,9 m, dybde: 5 cm. 550 stk. ½-års stk. yngel 14

15 Vandløbets navn Troldholm Bæk (35-37) Reguleret vandløb, som fra Faldbro og til syd for Jegum Ferieland er okkerbelastet med uklart vand og sandet, stedvis blød bund. Syd for Jegum Ferieland forbedres biotopen. Der er her mange skjul i den veludviklede vegetation bestående af bl.a. vandranunkel og vandstjerne. Lgd.: ca. 8,0 km, gbr.: 1,7 m, dybde: cm. 550 stk. 1-års Langsø Kanal (1-3) Nørrekær Strøm (4-5) Langsø Kanal afvender bl.a. Langsø, Klynekær, Mussø, Nørrekær og Tane Sø. På st.1 var vandløbet tørlagt, men længere nedstrøms er vandløbet bredt og svagtstrømmende. Biotopen må betegnes som karpevand, og der blev foruden hundestejle fanget to gedder. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 4,0 km, gbr.: 5,0 m, dybde: 0-90 cm. I 1994 har Ribe Amt sammen med Oksbøllejren sat en stemmeplanke i Nørrekær Strøm og herved genskabt Tane Sø. Vandløbet er svagtstrømmende, stærkt okkerbelastet og blødbundet. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 4,0 m, dybde: cm Ålestrøm (1-2) Stærkt reguleret vandløb, der er okkerbelastet og generelt har dårlige fysiske forhold. Ved Engsø er en række betonstyrt udjævnet ved, at der er udlagt sten mellem disse. Lgd.: ca. 4,8 km, gbr.: 2,3 m, dybde: cm. Her kan forsøgsvis udsættes: 250 stk. 1-års 15

16 Vandløbets navn Ringbjerg Rende og Langlade Rende Ikke undersøgt som følge af skydeøvelse i området. Vandløbene er før bedømt som uegnede til ørred Havnegrøft (1) Vandløb med dårligt fald, få skjul og mange trådalger. Ikke ørredvand a Husbjerg Grøft (1) Stærkt okkerbelastet vandløb med svag vandstrøm og blød bund. Ikke ørredvand Storbæk (1-3) Bækken er stærkt okkerbelastet, og vandet som følge heraf uklart. Bunden er blød og strømmen jævn. I Ål Enge ved st. 2 er der i 2000 etableret et 100 m langt stryg. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 5,5 km, gbr.: 2,3 m, dybde: cm Kjelst Bæk (1-3) Tilløb til Kjelst Bæk fra Oksbøl (4) Lille vandløb med blød bund og svag strøm. Ikke ørrevand. Lille tilløb med god strøm og klart vand. På bunden og vegetationen var der trådalger og brune belægninger. Som en kuriositet kan nævnes, at der blev fanget lille hundefisk i vandløbet. Ikke egnet til udsætning af ørred på grund af de fysiske forhold. Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 0,8 m, dybde: 20 cm. 16

17 III. På baggrund af undersøgelsen skulle udsætningsbehovet for de mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde kunne dækkes ved årlige udsinger af: Distr. og vandløbsnr. Vandløbets navn Yngel ½-års 1-års Put &Take Mundingsudsætning Venner Å Stygbæk Hemmet Bæk Falen Å Henne Å Ålestrøm 250 Ialt Put & Take er efter egen økonomi. Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred Udsætningsplanen omfatter et særskilt udsætningsskema, i hvilket der er anført udsætningsmængde og aldersgruppe for hvert udsætningssted. ts fordeling på udsætningssteder skulle kunne ske alene ved benyttelse af skemaet samt kort. Udsætningsantallet må ikke overskrides, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot udsætningerne bliver foretaget inden for den fastlagte periode: 1. Yngel og 1-års foretages i april 2. ½-års foretages i september/oktober 3. Mundingsudsætning foretages i marts-april, uge Put & Take fisk foretages i juni-august Yngel Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig, og have opbrugt blommesækken samt være forfodret i mindst tre uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under 10 cm dybde), hvor strømmen er frisk, og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vegetation. Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den angivne strækning. ½-års og 1-års Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at fiskene bliver spredt videst muligt omkring udsætningsstationen. 17

18 Store Udsætningsplanen omfatter ikke som tidligere "store" ørred (2-års). Undersøgelser har vist, at udbyttet af disse udsætninger er meget begrænset. Resultaterne viser, at fiskene mere eller mindre forsvinder indenfor tre måneder efter udsætning. Der er således konstateret en forhøjet dødelighed på denne gruppe fisk, og derved er det kun en ringe andel, som indgår i fiskeriet. Såfremt man ønsker at udsætte fisk mindre end 30 cm, kan mængden øges i forhold til det antal der er angivet som Put & Take fisk, efter forudgående aftale med Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. Put & Take Udsætningsplanen angiver den mængde Put & Take bækørreder (større end 30 cm), som kan udsættes direkte eller omkring de anviste udsætningspositioner. Det er en forudsætning for et godt resultat, at fiskene spredes videst muligt omkring udsætningsstationen. Mundingsudsætning Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 15 cm, ca. 35 gr.) nederst i vandsystemet. Denne udsætning foretages i marts-april måned (uge 13-15) og fastsættes ud fra en vurdering af vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion. Disse fisk vil udvandre til havet, og belaster derfor ikke vandløbet, hverken i henseende til føde eller revirer. Fiskene kan senere vende tilbage til vandsystemet som opgangshavørred. Regler for udsætning af fisk Det kan anbefales, at udsætningsplanen så vidt muligt opfyldes med fisk, som er afkom af vandsystemernes egne ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion, skal de veterinære problemer imidlertid afklares med Fødevaredirektoratet, Sektionen for akvakultur. De ørreder, som udsættes i forbindelse med pligtudsætninger, skal i det omfang det er muligt, være afkom af vildfisk, opfisket i vandløbet. Man skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige veterinære krav til det udsætningsmateriale, som skal anvendes ovenfor IPN-fri (Infektiøs Pancreas Necrose) dambrug. De love, som man skal være opmærksom på, når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er blandt andet: Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk, samt diverse vejledninger vedrørende desinfektion af transportmateriel og beklædning m.v. Endvidere er der bekendtgørelse nr. 486 som er "Bekendtgørelsen om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjelande". I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi) også kaldet Egtvedsyge, skal foreningen være opmærksom på reglerne vedr. flytning af laksefisk (gælder i øvrigt alle ferskvandsdyr) mellem landsdelene. En række vandløb har fået status som VHS-fri zone, zone A. Den øvrige del af landet ligger i zone C, hvori VHS-sygdom kan forekomme. D.v.s. at der i zone A kun må udsættes fisk, som er opdrættet indenfor zone A. Der foreligger også den mulighed, at Fødevaredirektoratet kan indføre en stødpudezone/observationszone B, denne zone har tidligere været gældende, men er ikke aktuel på nuværende tidspunkt. 18

19 Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bestemmelserne vedrørende udsætning af fisk i frivand ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit. Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for Akvakultur, Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, telf.: , telefax , Silkeborg, februar 2005 Jørgen Skole Mikkelsen 19

20 IV. Udsætningsskemaer I udsætningsskemaet er udsætningsstederne for yngel angivet med et antal meter op- og nedstrøms fra tilkørselsstedet. D.v.s. at antallet af udsætningsfisk for den enkelte station skal fordeles over den angivne strækning. Distrikt og vandløbsnr. Vandløbsnavn St. nr. Meter opstrøms Udsætningslokalitet Meter nedstrøms Antal Yngel Lambæk markvej nord for Østergård Lambæk markvej nord for Vestergård Karsbæk markvej nord for Dalgård Vibkjær Bæk umiddelbart syd for Bækbogård Starbæk Adsbøl Bro Vandløb gn. Strellev Lynevej Tilløb fra Ellekær Adsbølvej Tilløb fra Starbæk Møllegård 15 0 Hustedvej Tilløb fra Torbøl Dejrupvej Afløb fra Bredmose grusvej sydøst for Nybro Distrikt og vandløbsnr. Vandløbsnavn St. nr. Meter opstrøms Udsætningslokalitet Meter nedstrøms Antal ½-års Boling Bæk Sdr. Lemvej Boling Bæk grusvej nord for Boling gård Styg Bæk grusvej nord for Tarmkær Styg Bæk grusvej syd for Fjerbæk Hemmet Bæk grusvej nord for Sdr. Vium Hemmet Bæk grusvej nordvest for Sdr. Vium Søvig Bæk Sønderbyvej Tilløb fra Revsgårde Løftgårdevej

21 Distrikt og vandløbsnr. Vandløbsnavn St. nr. Udsætningslokalitet Antal 1 års Gammelmølle Bæk 3 grusvej ca. 300 m øst for Bækgård Gammelmølle Bæk 4 grusvej nord for Gammelgård Venner Å 5 Klapbro Starbæk 3 Starbæk Bro Lydum Å 4 Glibstrupvej Sønder Bork Bæk 12 Anerbjergevej Sønder Bork Bæk 13 Henningsgårdsvej Søvig Bæk 5 Bækhusevej Søvig Bæk 7 grusvej sydøst for Vittarp Søvig Bæk 9 Søvigsgårdsvej Ovtrup Bæk 22 Grusvej syd for Skråninggård Troldholm Bæk 37 Jegumvej/Troldholmvej Ålestrøm 2 Engesøvej Distrikt og vandløbsnr. Vandløbsnavn St. nr. Udsætningslokalitet Antal Put & Take Venner Å 6 Møjbro Hemmet Bæk 6 Skuldbøl Bro Lydum Å 5 Lydum Vandmølle Lydum Å 6 Lindegårdsvej Skrumsager Å 7 Vejbro i Sønderenge Falen Å 8 Mærskvej Søvig Bæk 10 Mønsterbro Henne Å 14 Porsmosevej

22 Distrikt og vandløbsnr. Vandløbsnavn St. nr. Udsætningslokalitet Antal Mundingsudsætning Venner Å 7 Venner Bro Falen Å 9 vejbro vest for Falen Henne Å 14 Porsmosevej

23 Bilag 1 Stationering, biotopsbedømmelse og befiskningsresultater Vandsystem(er): Mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde DISTR/ STAT- KORT UTM KOOR. GNS AREAL ØRRED YNGEL ÆLDRE ÅL(obs) ANDRE FISKEARTER VANDS NR BLAD (ED 50) BRD m2 BIOTOP antal/100m2 antal/100m IV ikke befisket IV Y: IV Y-½: blamp IV : regnbueør IV : pigh IV : pigh.,strømskal IV : strømskal IV : 2.0 ikke befisket IV Y-½: IV ½: pigh IV ½-1: pigh IV ikke befisket IV ikke befisket IV Y-½: IV Y: IV Y-½: IV : 1.0 ikke befisket IV : gedde:1stk.,strømskal IV ½: blamp.,strømskal IV ½-1: IV ikke befisket IV ikke befisket IV ikke befisket 2603a IV : 1.0 ikke befisket 2603a IV ikke befisket III ikke befisket III ikke befisket III ½-1: blamp.,strømskal III ½-1: aborre,strømskal III : blamp.,strømskal III : pigh.,strømskal.,grund III : pigh.,strømskal.,aborre,skal.,grund III Y: pigh.,strømskal III ½-1: strømskal III : blamp.,strømskal III ½: 1.0 ikke befisket III ½-1: III : pigh III : pigh.,blamp III : pigh.,regnbueør III : strømskal.,skal.,3pigh.,regnbueør III : pigh.,skrub.,strømskal III : 2.5 ikke befisket III ½-1: pigh.,9pigh.,blamp III Y: 1.0 ikke befisket III ikke befisket 2610a III ikke befisket IV ikke befisket IV Y: pigh IV : IV : IV : ? regnbueør.,grund III : pigh.,strømskal.,regnbueør.,stal.,grund III : 2.0 ikke befisket III : 1.0 ikke befisket III : 1.0 ikke befisket IV Y-½: pigh III : pigh.,9pigh.,strømskal III : grund.,strømskal III : pigh.,blamp.,strømskal.,grund IV Y-½:

24 IV Y: IV ikke befisket IV ikke befisket IV : IV ikke befisket IV ikke befisket IV ikke befisket IV ikke befisket IV ikke befisket IV ½: grund IV ikke befisket III ikke befisket III ikke befisket III ikke befisket III ikke befisket IV ikke befisket IV ½-1: IV ikke befisket IV ½: IV ½-1: IV ½-1: IV gps defekt : IV gps defekt : IV gps defekt : IV gps defekt : gedde:1stk IV gps defekt : IV gps defekt 4.0 2: 2.0 ikke befisket IV gps defekt 4.5 2: 2.0 ikke befisket IV gps defekt 8.0 2: 1.0 ikke befisket IV gps defekt : 1.0 ikke befisket IV gps defekt : 2.0 ikke befisket IV gps defekt : 1.0 ikke befisket IV gps defekt ikke befisket IV gps defekt Y: IV gps defekt 0.9 Y: 1.0 ikke befisket IV gps defekt 0.8 Y: 1.0 ikke befisket IV gps defekt 1.0 Y-½: 1.0 ikke befisket 9 pigh IV gps defekt : pigh IV gps defekt : IV gps defekt : pigh.,9pigh.,skalle IV gps defekt : gedde:1stk IV gps defekt 8.0 2: 1.0 ikke befisket IV gps defekt Y: IV gps defekt ikke befisket IV gps defekt 1.1 Y: 1.0 ikke befisket IV gps defekt IV gps defekt ½-1: pigh IV gps defekt Y: IV gps defekt ikke befisket IV gps defekt Y: IV gps defekt ikke befisket IV gps defekt ikke befisket IV gps defekt ikke befisket IV gps defekt : pigh.,grund IV ikke befisket IV : 1.0 ikke befisket IV : gedde:2stk.,3pigh IV ikke befisket IV : aborre IV ikke befisket IV ½-1: grund IV ikke befisket III ikke befisket III ikke befisket 2618a III ikke befisket IV gedde:2stk.,strømskal IV : pigh.,strømskal IV ikke befisket IV ikke befisket IV ikke befisket IV ikke befisket

25 IV ½: pigh.,lille hundefisk

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune Amtsgården Skørping Kommune Skørpingvej 7 9575 Terndrup Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 1.

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug R A P P O R T T I L V I B O R G K O M M U N E Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT UDARBEJDET FOR Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 8800 Viborg

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej Station Strækning Problem Størrelse Enhed (m/stk./m3) Virkemiddel Virkemiddel til målopfyldelse 0-163 A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. A

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Simested Å. Undersøgelsen er

Læs mere

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 I Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Sæby Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN GRØNT 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og Natura 2000-planerne. Mindst 25 km vandløb

Læs mere

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005.

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Biotop, rådgivende biologfirma v. Jan Nielsen, Ønsbækvej 35, 8541 Skødstrup Tlf. 26 73 99 06 eller 75 82 99 06, mail jn@biotop.dk

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Badevandsprofil Bøgebjerg

Badevandsprofil Bøgebjerg Badevandsprofil Bøgebjerg Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Vest for det primære badeområde afgrænses stranden ved badebroen. Herefter præges

Læs mere

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den vestjyske laks i markant fremgang i markant fremgang Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Bestandsundersøgelser i bornholmske vandløb til belysning af den naturlige ørredproduktion og effekten af udsætning af ørredyngel

Bestandsundersøgelser i bornholmske vandløb til belysning af den naturlige ørredproduktion og effekten af udsætning af ørredyngel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2016 Bestandsundersøgelser i bornholmske vandløb til belysning af den naturlige ørredproduktion og effekten af udsætning af ørredyngel Christensen, Ole Publication

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj September 5 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 5. Konsulent: Carsten Bjørn Indledning og resumé Miljøkontoret i Ishøj Kommune har

Læs mere

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Skov- og Naturstyrelsens projekter særligt i Villestrup Fokus på retablering af de oprindelige passage-, bund- og faldforhold samt naturlig ådalstopografi

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Læs mere

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Brede Å vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden Distrikt 3 - vandsystem 27-42 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til Isefjorden.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

- vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de

- vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de Danske vandløb - vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de grundlæggende mekanismer Torben Larsen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet TL@civil.aau.dk Foredrag for LandboNord, Brønderslev

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Badevandsprofil Havnebadet

Badevandsprofil Havnebadet Badevandsprofil Havnebadet Figur 1. Badestedets placering med billeder taget på badestedet i marts 2014. Fysiske forhold Badestedet afgrænses naturligt af havnebadsanlægget. Der er tilkørsel til Havnebadet

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014 Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER... 5 ØKONOMI... 6 UDFØRELSESTIDSPUNKT...

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver:

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver: Silkeborg Kommune Natur og Miljø Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Aage Ebbesen Vedr. vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL For at kunne bevare og beskytte naturen omkring os, er det vigtigt at få en forståelse for dynamikken, fødekæder og biodiversiteten

Læs mere