Konkurrenceudsættelse af rengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse af rengøring"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf er der nedsat en administrativ styregruppe ift. koordinering/beskrivelse af udbudsopgaven. (Adskilt herfra vil der blive etableret en gruppe ift. udarbejdelse af kommunens kontrolbud på opgaven). Styregruppen har igangsat arbejdet og herunder valgt en ekstern rådgiver i form af Dansk Servicerådgivning (DSR), som skal understøtte kommunens videre arbejde med udbuddet af opgaven. Inden der arbejdes videre med de egentlige kravsspecifikationer til udbuddet er der behov for en politisk stillingtagen til omfanget af opgaven, hvordan den skal udbydes og hvilken kvalitet der ønskes. Omfang I udgangspunktet kan kommunen vælge at konkurrenceudsætte den opgave, som varetages af central rengøring i dag dele af den eller med yderligere tillagte opgaver. Spillerum: Kommunen afgør selv om hele eller dele af den nuværende rengøringsopgave skal udbydes eller om opgaven skal udvides! bygninger Fritidsinst. Skoler, SFO Daginst. Opgaven løses i dag af kommunens centrale rengøring Selvejende dagsinstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen er i dag omfattet af den kommunale rengøring og da de er omfattet af kommunens udbuds- og indkøbspolitik vil de i udbuddet skulle håndteres som kommunens egne institutioner. Kommunens døgninstitutioner og plejecentre er ikke omfattet af den centrale rengøring i dag, men løser selv opgaven. Fælles for denne type institutioner er, at de består af nogle boligarealer, fælles beboerarealer og kommunale servicearealer. Det vil kun være de kommunale servicearealer, som kan omfattes af en evt. konkurrenceudsættelse, idet rengøring af bolig- og fællesarealer er et beboeranliggende. I praksis er det således, at hvis beboerne er visiteret til rengøringshjælp, så vil den opgave blive løst af rengøringspersonale på institutionen. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget konkrete opgørelser af disse institutioner, men på plejecentrene vurderes servicearealerne at udgøre knap 1/3 af arealerne og et tilsvarende billede vil forventeligt være gældende på døgninstitutionerne.

2 Der skal derfor ske stillingtagen til om rengøring af servicearealer på døgninstitutioner og plejecentrene skal være en del af udbuddet eventuelt som en option. Spillerum/områder til politisk stillingtagen: Spørgsmål til afklaring i forhold til opgavens omfang: Bygn. Skoler, SFO Fritidsinst. Daginst. Skal hele opgaven, som i dag varetages af central rengøring være omfattet af udbuddet eller kun dele af opgaven? Skal rengøring af servicearealer på disse institutioner være en fast del af tilbuddet? -? -? Skal rengøring af servicearealer på disse institutioner indgå som en option i tilbuddet? -? -? Styregruppen indstiller, at der ved denne første konkurrenceudsættelse afprøves opgaver i central rengøring, men at døgninstitutioner og plejecentre ikke omfattes, men kan overvejes på ny ved genudbud. Opdeling af opgaven Den samlede kommunale rengøringsopgave må betragtes som en stor rengøringsopgave, der kræver en vis volumen hos leverandøren. Kommunens centrale rengøring udgør i dag én samlet enhed, hvor 2 rengøringsledere fordeler opgaverne på ca. 125 ansatte. I praksis er opgaverne opdelt på 4 distrikter afhængig af beliggenhed i kommunen og af hensyn til fordeling af ansvarsområder på rengøringslederne. Distrikt Bygning Skoler, SFO Daginst. Skærbæk Tønder Fritidsinst. Løgumkloster Toftlund Ikke centr.ren I alt I alt Distriktsopdelingen er dog ikke mere håndfast end at der stadig kan opnås synergier ved at være en samlet enhed rengøringslederne er back-up for hinanden og alle ansatte kan arbejde på tværs af distriktsinddeling eks. ved sygdom eller særopgaver. I forhold til konkurrenceudsættelsen skal kommunen afgøre om det er den samlede opgave, som udbydes eller om der skal ske underopdeling i delopgaver eksempelvis i distrikter.

3 Et udbud af den samlede opgave vil forventeligt, på grund af opgavens omfang, medføre at antallet af mulige tilbudsgivere indskrænkes til nogle af de større aktører på markedet. Omvendt vil der forventeligt ligge flere synergier/stordriftsfordele i den samlede opgave ligesom den praktiske opfølgning på leverancerne kan forventes lettere håndterbart med kun én leverandør. Ved delopgaver øges muligheden for at også mindre virksomheder muligvis med lokal forankring kan byde på opgaver. Men ved udbud af delopgaver kan kommunen efter endt udbud eksempelvis stå med 4 forskellige leverandører eller at eksempelvis 3 distrikter bliver i central rengøring og 1 distrikt med ekstern leverandør. Styregruppen anbefaler, at der foretages et samlet udbud af opgaven, idet det vurderes mest hensigtsmæssigt når der afgives kontrolbud på opgaven og ift. den efterfølgende opfølgning. Kvalitet Kvalitet kan være en vanskelig størrelse at fastsætte og følge op på ligesom den oplevede kvalitet er en subjektiv størrelse og det gælder også på rengøring. I de kravsspecifikationer og beskrivelser, som skal laves ifm. et udbud af rengøringen skal der også tages stilling til hvilket kvalitetsniveau, der skal lægges til grund. I udgangspunktet kan beskrivelserne udarbejdes efter det niveau, som kendes i dag men det er også muligt at fastlægge et højere eller lavere rengøringsniveau ifm. udbuddet. På rengøringsområdet anvendes i dag 2 forskellige indgangsvinkler til at fastsatte krav til rengøringen. Indsatsbaseret Udfaldsbaseret Her fastsætter kommunen, hvor ofte der skal gøres rent og hvor meget der er omfattet Her er det op til leverandøren at vurdere, hvor stor en indsats der skal lægges for at opnå det fastsatte niveau Resultatet (udfaldet) er afledt af indsatsen - altså med den beskrevne indsats opnås det ønskede niveau Her fastsætter kommunen krav til udfaldet (resultatet) og det sker ved at definere, hvor mange "svigt" der må være i et rengjort lokale Central rengøring anvender i dag en indsatsbaseret beskrivelse ved fastsættelse af rengøringsniveauet og derfor er de beskrivelser mm., som foreligger i dag baseret på denne indgangsvinkel. DSR oplyser også, at den indsatsbaserede indgangsvinkel er den mest udbredte i kommunalt regi, hvor mere end 80 % anvender denne model. Hvis kommunen skal flyttes over på en udfaldsbaseret beskrivelse vil det umiddelbart medføre øget arbejde med kravsspecifikationer ifm. udbuddet ligesom kommunens kontrolbud skal udarbejdes efter nye begreber, som der ikke er erfaringer med. Et principskifte vil ligeledes med-

4 føre, at de kommunale rengøringsmedarbejdere som efter udbuddet skal løse opgaven (i kommunalt eller virksomhedsoverdraget regi) skal igennem et efteruddannelsesforløb, idet en udfaldsbaseret opgaveløsning stiller højere krav til konkrete vurderinger af rengøringsbehovet på stedet. Styregruppen indstiller, at det videre arbejde med kravsspecifikationer tager udgangspunkt i en indsatsbaseret indgangsvinkel og at kvalitetsniveauet baseres på det nuværende niveau. Medarbejderforhold Med udgangspunkt i efterfølgende tidsplan udarbejder styregruppen en plan for høring og orientering i FagMed. Hvis hele eller dele af rengøringsopgaven overdrages til en ekstern leverandør vil medarbejderne også blive berørt i form af virksomhedsoverdragelse. Ved virksomhedsoverdragelse overtager den modtagende virksomhed alle rettigheder og forpligtelser som arbejdsgiver herunder arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet. De overdragne medarbejdere er derfor ikke garanteret, at deres eksisterende arbejdstid eller - sted bliver videreført. Den modtagne virksomhed er dog forpligtet til at videreføre gældende overenskomster på overdragne medarbejdere indtil overenskomstens udløb. Herefter kan overenskomsten opsiges og medarbejderne overføres til private overenskomster.

5 Tidsplan Nov. Dec. Jan. feb. Jan-mar. Apr. Politisk proces Fastsættelse af omfang, opdeling og kvalitetsniveau i ØK Præsentation af kravsspecifikationer i fagudvalg Forelæggelse af det endelige udbudsmateriale til godkendelse i ØK og KB Herfra kører udbudsforretning og tildeling af opgaver efter fastlagte kriterier Godkendelse af indstilling til valg af leverandør i ØK og KB Administrativ proces Tegningsmateriale og evt. opmåling på omfattede lokationer Udbudsbekendtgørelse (prækvalifikation) offentliggøres Udarbejdelse af kravsspecifikationer på lokationer Gennemgang og underretning om resultat af prækvalifikation Udsendelse af udbudsmaterialet til valgte tilbudsgivere Særlig arbejdsgruppe udarbejder kommunens kontrolbud Modtagelse og vurdering af tilbud samt indstilling til valg af leverandør

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere